مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای ZTube03

ماشین Z-tube (3) خوراکی.

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: دینگ و دنگ
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها بهارپلاستیکsnapماشینIdiomz tube
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.001,-0.0013,0.0012,-0.0065,0,-0.036,0.0038,-0.115,0.054,-0.1346,0,-0.1627,0,-0.1815,0,-0.1412,0,-0.1303,0.0094,-0.1136,0.0321,-0.1019,0.0461,-0.1113,0.1943,-0.5619,0.6204,-0.4471,0.2199,-0.2364,0.1109,-0.2452,0.1184,-0.4779,0.2673,-0.3262,0.3207,-0.2667,0.3024,-0.5851,0.5376,-0.6424,0.3503,-0.3352,0.2132,-0.2946,0.2491,-0.3257,0.2542,-0.2062,0.4892,-0.4933,0.8721,-0.4591,0.3471,-0.1927,0.3212,-0.3081,0.3184,-0.1181,0.5511,-0.1798,0.2476,-0.4477,0.3689,-0.0829,0.3005,-0.217,0.3646,-0.2559,0.3049,-0.2608,0.223,-0.0324,0.3491,-0.0279,0.2944,-0.0258,0.3891,-0.214,0.3742,-0.2898,0.2949,-0.1271,0.3182,-0.1579,0.4721,-0.3248,0.4855,-0.2652,0.3695,-0.2888,0.4699,-0.2267,0.3969,-0.3577,0.3767,-0.2364,0.2952,-0.1895,0.271,-0.2699,0.2508,-0.2065,0.3118,-0.1669,0.3071,-0.3324,0.3397,-0.3879,0.2542,-0.2185,0.183,-0.2951,0.5133,-0.6751,0.6053,-0.4277,0.6232,-0.5574,0.4556,-0.5516,0.4008,-0.2225,0.3021,-0.3407,0.4244,-0.5485,0.3041,-0.5334,0.1116,-0.2982,0.3005,-0.2834,0.257,-0.2818,0.3563,-0.4435,0.3688,-0.298,0.3999,-0.5616,0.3873,-0.3247,0.3064,-0.4211,0.2443,-0.245,0.2738,-0.2553,0.3588,-0.431,0.1945,-0.3294,0.4528,-0.4723,0.3482,-0.3553,0.2561,-0.1485,0.0665,-0.1473,0.0426,-0.1285,0.2001,-0.3261,0.2172,-0.3686,0.1508,-0.1517,0.1503,-0.2713,0.3533,-0.2771,0.1723,-0.3018,0.3544,-0.3723,0.3385,-0.3282,0.3789,-0.2742,0.3366,-0.4756,0.4755,-0.5345,0.3747,-0.3883,0.3774,-0.2787,0.2112,-0.4211,0.3172,-0.3066,0.2379,-0.2969,0.1517,-0.2309,0.2274,-0.1454,0.236,-0.208,0.4455,-0.4007,0.2441,-0.3376,0.1869,-0.2364,0.1545,-0.1602,0.2462,-0.1934,0.2751,-0.2437,0.246,-0.2306,0.1747,-0.1826,0.287,-0.1414,0.0971,-0.0608,0.1364,-0.1142,0.0656,-0.0589,0.0735,-0.0798,0.2556,-0.2126,0.1315,-0.1709,0.0691,-0.1151,0.1188,-0.2114,0.1457,-0.2378,0.09,-0.1492,0.3106,-0.2657,0.2775,-0.3147,0.3352,-0.3544,0.4255,-0.3231,0.374,-0.1924,0.1701,-0.1683,0.2355,-0.2476,0.1783,-0.1308,0.2192,-0.1855,0.3291,-0.1811,0.2194,-0.2413,0.1759,-0.2302,0.1135,-0.1361,0.1547,-0.1839,0.1683,-0.2535,0.2323,-0.2437,0.2145,-0.2549,0.2292,-0.2446,0.2186,-0.0713,0.2143,-0.1802,0.0779,-0.0603,0.1045,-0.1092,0.1023,-0.0942,0.1894,-0.1201,0.2399,-0.2181,0.2478,-0.2066,0.2965,-0.3316,0.2743,-0.1877,0.0984,-0.0705,0.1086,-0.1034,0.1463,-0.0998,0.1414,-0.1437,0.1122,-0.0609,0.2087,-0.0922,0.168,-0.0867,0.1094,-0.0384,0.1618,-0.1219,0.2574,-0.0588,0.2283,-0.1783,0.2229,-0.0861,0.3211,-0.0868,0.1473,-0.1133,0.1412,-0.0392,0.1456,-0.0701,0.1475,-0.0904,0.1131,-0.0248,0.1343,-0.115,0.1116,-0.0761,0.1406,-0.0963,0.2631,-0.2979,0.1886,-0.2498,0.1452,-0.077,0.1063,-0.0959,0.0936,-0.0808,0.1411,-0.0875,0.1508,-0.1873,0.171,-0.1092,0.1566,-0.1926,0.1905,-0.1449,0.1865,-0.1659,0.1086,-0.0988,0.0785,-0.0963,0.0755,-0.178,0.1141,-0.1358,0.1401,-0.2498,0.1241,-0.2173,0.0701,-0.1601,0.147,-0.1715,0.1081,-0.1473,0.226,-0.2251,0.1888,-0.2676,0.1433,-0.1688,0.1783,-0.1767,0.1055,-0.2009,0.0913,-0.1891,0.2092,-0.1527,0.1404,-0.2003,0.1968,-0.167,0.1415,-0.1706,0.0724,-0.1431,0.1397,-0.1556,0.123,-0.1293,0.0599,-0.1499,0.0635,-0.0889,0.1754,-0.1782,0.1581,-0.1362,0.0554,-0.0977,0.1479,-0.1152,0.2135,-0.177,0.0699,-0.1787,0.0137,-0.0949,0.0566,-0.1684,0.178,-0.2263,0.134,-0.2548,0.1222,-0.2431,0.2173,-0.17,0.1908,-0.2383,0.1242,-0.2187,0.046,-0.0755,0.0501,-0.0667,0.0479,-0.0997,0.1184,-0.1827,0.1575,-0.1343,0.0617,-0.0912,0.0328,-0.1348,0.1602,-0.1535,0.0999,-0.1153,0.1167,-0.1079,0.0706,-0.0708,0.0721,-0.0746,0.0959,-0.066,0.1002,-0.0546,0.0897,-0.1193,0.0922,-0.0562,0.0658,-0.0612,0.2106,-0.0659,0.2958,-0.1528,0.2095,-0.1852,0.178,-0.1662,0.1368,-0.0535,0.0929,-0.1031,0.1025,-0.1195,0.0729,-0.0547,0.1262,-0.1706,0.1378,-0.1461,0.0805,-0.1357,0.0733,-0.0898,0.0536,-0.1132,0.0982,-0.1257,0.0819,-0.0812,0.0178,-0.0794,0.0807,-0.1304,0.1588,-0.1941,0.0593,-0.1832,0.0568,-0.093,0.031,-0.0863,0.098,-0.1347,0.1085,-0.1152,0.0989,-0.1036,0.1659,-0.0846,0.1992,-0.0955,0.134,-0.1457,0.0917,-0.0857,0.0837,-0.1235,0.1276,-0.1513,0.086,-0.0418,0.0946,-0.0557,0.1195,-0.0398,0.0946,-0.0451,0.0622,-0.0227,0.1014,-0.0849,0.0937,-0.0848,0.167,-0.0946,0.1605,-0.1031,0.0308,-0.0839,0.0444,-0.0582,0.092,-0.0748,0.0572,-0.0595,0.1047,-0.0703,0.0801,-0.0908,0.0942,-0.1145,0.0744,-0.0814,0.1228,-0.0927,0.0661,-0.0675,0.0796,-0.067,0.0488,-0.063,0.0549,-0.0467,0.0831,-0.0395,0.0819,-0.0497,0.1253,-0.0455,0.0959,-0.0298,0.1211,-0.0383,0.1012,-0.047,0.1186,-0.0042,0.0708,-0.0075,0.155,-0.0397,0.1394,-0.0187,0.1159,-0.0029,0.105,0,0.1109,-0.0298,0.1501,-0.0686,0.1662,-0.1429,0.1251,-0.0445,0.1141,-0.1326,0.1336,-0.0168,0.069,-0.0109,0.0696,-0.0382,0.1506,-0.1795,0.0911,-0.101,0.0772,-0.0309,0.0438,-0.0509,0.0731,-0.1315,0.0706,-0.0683,0.0296,-0.071,0.0842,-0.068,0.061,-0.0666,0.0438,-0.1141,0.0472,-0.0593,0.0209,-0.0549,0.063,-0.0628,0.0365,-0.0679,0.0133,-0.0673,0.0599,-0.0509,0.0846,-0.0807,0.0908,-0.1035,0.0808,-0.0708,0.1011,-0.0988,0.0725,-0.0492,0.1463,-0.0909,0.1047,-0.1192,0.1056,-0.0503,0.0803,-0.0884,0.0854,-0.1324,0.0971,-0.0803,0.0776,-0.0519,0.0515,-0.1402,0.0827,-0.0646,0.0767,-0.0798,0.0919,-0.0583,0.0228,-0.0589,0.0276,-0.0496,0.0581,-0.0948,0.0424,-0.111,0.0507,-0.1362,0.0897,-0.1349,0.0146,-0.1263,0.0202,-0.0788,0.0232,-0.0949,0.0344,-0.081,0.0733,-0.1324,0.0964,-0.1386,0.0521,-0.0998,0,-0.0666,0.116,-0.1242,0.1263,-0.115,0.0864,-0.0695,0.0971,-0.0761,0.1015,-0.0626,0.1204,-0.0522,0.1301,-0.0682,0.1019,-0.0647,0.0709,-0.0438,0.0893,-0.0662,0.0412,-0.0288,0.0398,-0.0674,0.0635,-0.1259,0.1068,-0.0833,0.1111,-0.077,0.0292,-0.0445,0.0583,-0.0563,0.0428,-0.088,0.0687,-0.0942,0.0277,-0.0938,0.0638,-0.1209,0.0181,-0.1028,0.0298,-0.0691,0.0054,-0.0842,0.0511,-0.0874,0.0684,-0.0868,0.0753,-0.0797,0.1047,-0.0901,0.0911,-0.0561,0.036,-0.0226,0.0645,-0.0451,0.0471,-0.0375,0.0463,-0.0055,0.0633,-0.0531,0.0561,0,0.0716,-0.0042,0.064,-0.0293,0.0765,-0.0173,0.1245,-0.0867,0.1126,-0.0817,0.0917,-0.0131,0.0897,-0.0407,0.0909,-0.0696,0.0624,-0.0316,0.058,-0.0581,0.059,-0.0311,0.0721,-0.0772,0.0499,-0.0619,0.0558,-0.0437,0.0593,-0.0311,0.106,-0.0885,0.122,-0.0919,0.0456,-0.0968,0.0447,-0.031,0.0565,-0.0999,0.0668,-0.0934,0.0601,-0.0353,0.0671,-0.0629,0.0343,-0.0593,0.0245,-0.0156,0.0407,-0.0417,0.0721,-0.0295,0.112,-0.0429,0.0915,-0.0691,0.0904,-0.0318,0.0633,0,0.0667,-0.0126,0.0981,-0.0017,0.0611,-0.0712,0.0716,-0.0512,0.0605,-0.0321,0.0923,-0.0462,0.0936,-0.0822,0.0524,-0.0466,0.0091,-0.0408,0.0263,-0.0927,0.0545,-0.0539,0.0208,-0.0969,0,-0.1118,0,-0.1028,0,-0.0964,0,-0.1435,0,-0.1347,0,-0.1564,0,-0.1499,0,-0.1634,0,-0.1576,0,-0.1866,0,-0.1821,0,-0.1624,0,-0.2344,0,-0.2059,0,-0.2008,0,-0.2179,0,-0.2049,0,-0.1812,0,-0.1737,0,-0.1321,0,-0.1061,0.0155,-0.1072,0.0715,-0.0372,0.0864,-0.0026,0.134,0,0.1734,0,0.1907,0,0.2298,0,0.2612,0,0.2599,0,0.2721,0,0.2731,0,0.2476,0,0.2497,0,0.2483,0,0.2239,0,0.1781,0,0.1672,0,0.1253,0,0.0974,0,0.073,0,0.0792,-0.0319,0.0327,-0.0222,0.0094,-0.0331,0,-0.0429,0,-0.0586,0,-0.08,0.0045,-0.0878,0,-0.0853,0,-0.071,0,-0.0716,0,-0.0574,0.0033,-0.0638,0.0061,-0.0585,0.0192,-0.0402,0.0128,-0.029,0.0481,-0.0134,0.0465,-0.014,0.0559,-0.0073,0.0652,-0.0088,0.1021,-0.0141,0.1021,-0.0161,0.0583,0,0.1087,-0.0248,0.1256,0,0.0855,0,0.0701,0,0.0788,0,0.0777,0,0.0857,-0.0145,0.0742,0,0.0498,-0.0046,0.0437,0,0.0374,-0.0045,0.0228,-0.0049,0.0122,-0.0183,0.0129,-0.02,0.0172,-0.0199,0,-0.0349,0,-0.0372,0.0118,-0.0589,0,-0.0553,0,-0.0524,0,-0.0521,0,-0.0493,0.0007,-0.0655,0,-0.0827,0,-0.0538,0.0006,-0.0714,0,-0.0711,0,-0.0558,0,-0.0572,0,-0.055,0,-0.0675,0,-0.072,0,-0.0613,0,-0.0713,0,-0.0628,0,-0.0544,0,-0.083,0,-0.0939,0,-0.0877,0,-0.0777,0,-0.0945,0,-0.0751,0,-0.084,0,-0.0665,0,-0.0658,0,-0.0571,0,-0.0583,0,-0.0514,0,-0.0511,0,-0.0515,0.0068,-0.0577,0,-0.056,0,-0.0444,0,-0.0353,0,-0.0343,0,-0.0313,0,-0.0317,0,-0.0215,0.0014,-0.02,0,-0.0179,0,-0.0253,0,-0.0235,0.0027,-0.021,0.0042,-0.0124,0.0133,-0.0136,0.0177,-0.0019,0.0229,-0.0075,0.023,-0.0082,0.019,-0.0076,0.0079,-0.013,0.0172,-0.0268,0.0226,-0.0161,0.0254,-0.0086,0.0205,-0.0017,0.0296,0,0.0274,0,0.0219,0,0.0331,-0.0007,0.0354,0,0.0284,0,0.0344,0,0.0303,0,0.0269,-0.0021,0.0374,0,0.0254,0,0.0255,0,0.0261,0,0.0353,0,0.029,0,0.0195,0,0.0205,-0.0093,0.0127,-0.0129,0.0196,-0.0049,0.0225,-0.0075,0.0279,-0.0071,0.0196,-0.0025,0.025,0,0.0216,0,0.0099,-0.0087,0.0103,-0.0136,0.0011,-0.0099,0.0088,-0.0132,0.0173,-0.0085,0.0177,-0.0063,0.0173,-0.0009,0.0228,-0.002,0.0246,0,0.0261,0,0.0276,0,0.0311,0,0.0372,0,0.0406,0,0.0454,0,0.0481,0,0.046,0,0.0522,0,0.0469,0,0.0471,0,0.0451,0,0.0378,0,0.031,0,0.0321,0,0.0289,0,0.0237,0,0.0159,-0.0061,0.0121,-0.0061,0.0057,-0.0156,0.0008,-0.0209,0,-0.0276,0,-0.0322,0,-0.042,0,-0.036,0,-0.0338,0,-0.0402,0,-0.0381,0,-0.0379,0,-0.0313,0,-0.0314,0,-0.0264,0,-0.0256,0,-0.0188,0,-0.0122,0.0084,-0.0093,0.0118,0,0.0214,0,0.0239,-0.0044,0.023,0,0.0288,0,0.0213,-0.0009,0.019,-0.0064,0.0115,-0.0041,0.0032,-0.0095,0,-0.0117,0,-0.0247,0.0014,-0.0224,0.0016,-0.0221,0.0018,-0.0272,0,-0.0289,0,-0.0276,0,-0.0314,0,-0.0294,0,-0.0265,0,-0.0222,0,-0.02,0,-0.0142,0.0003,-0.0113,0.0027,-0.0118,0,-0.0128,0.0009,-0.0076,0.0066,-0.0045,0.0133,-0.0001,0.0125,0,0.018,0,0.017,0,0.0154,0,0.0214,0,0.0225,0,0.0212,0,0.023,0,0.0244,-0.001,0.0236,-0.0036,0.0189,-0.0025,0.0089,0,0.0141,-0.0016,0.0257,0,0.0238,0,0.0213,0,0.0202,0,0.0166,0,0.012,0,0.0074,0,0.0041,-0.0036,0.0011,-0.005,0.0009,-0.0047,0.0058,-0.01,0.0016,-0.0082,0.0022,-0.008,0.0044,-0.0075,0.0036,-0.0102,0.0044,0,0.0124,0,0.0184,0,0.0264,0,0.0297,0,0.038,0,0.0406,0,0.0383,0,0.036,0,0.036,0,0.0375,0,0.0324,0,0.0273,0,0.0218,0,0.0137,0,0.0118,-0.0012,0.0107,-0.0023,0,-0.008,0,-0.0089,0,-0.0179,0,-0.0218,0,-0.0234,0,-0.0315,0,-0.0365,0,-0.0337,0,-0.0326,0,-0.0369,0,-0.0366,0,-0.0409,0,-0.0354,0,-0.0307,0,-0.0282,0,-0.0311,0,-0.0233,0,-0.0206,0.007,-0.0075,0.0124,0,0.0126,0,0.0137,-0.002,0.0151,0,0.0133,0,0.0111,-0.0009,0.0159,-0.008,0.0162,-0.0029,0.0131,0,0.02,0,0.013,-0.0087,0.0052,-0.0114,0,-0.0231,0,-0.0158,0,-0.0241,0,-0.0228,0,-0.0256,0,-0.0303,0,-0.0325,0,-0.0304,0,-0.032,0,-0.0287,0,-0.0274,0,-0.0343,0,-0.0345,0,-0.0306,0,-0.039,0,-0.0413,0,-0.0265,0.0001,-0.0161,0.0139,-0.0074,0.014,0,0.015,0,0.0207,0,0.0245,0,0.0246,0,0.0249,0,0.0248,0,0.0282,0,0.0324,0,0.0357,0,0.0282,0,0.0318,0,0.0257,0,0.0217,0,0.0264,-0.0052,0.0219,0,0.0112,-0.0032,0.0182,-0.0099,0.0087,-0.0104,0.0075,-0.0085,0.0041,-0.0161,0,-0.0116,0,-0.0221,0,-0.0212,0,-0.0232,0,-0.0248,0,-0.0246,0.0076,-0.0181,0.0136,-0.0153,0.0186,-0.0057,0.0153,-0.0017,0.0225,-0.0007,0.0165,-0.0114,0.0143,-0.0102,0.0121,-0.0151,0.0142,-0.0333,0.0281,-0.0201,0.0312,-0.0329,0.0197,-0.018,0.0153,-0.0208,0.0189,-0.0381,0.041,-0.0361,0.0068,-0.0254,0.0048,-0.0287,0,-0.0256,0,-0.0417,0,-0.0289,0,-0.0331,0.0185,-0.0366,0.0005,-0.0226,0.0065,-0.032,0.0069,-0.0323,0.0085,-0.0383,0.0227,-0.0544,0.0198,-0.0503,0.0144,-0.0394,0.004,-0.0437,0.0063,-0.0294,0.011,-0.0418,0.0072,-0.0196,0.0093,-0.0138,0.0049,-0.0099,0.0319,-0.0356,0.0466,-0.0365,0.0291,-0.0087,0.0628,-0.0337,0.0478,-0.0203,0.0501,0,0.0691,-0.001,0.0841,-0.0091,0.0918,0,0.0783,0,0.0787,0,0.0878,0,0.0794,0,0.0859,0,0.087,0,0.0863,0,0.0828,0,0.0882,0,0.089,0,0.0605,0,0.061,0,0.0675,-0.0043,0.0641,0,0.0562,0,0.043,-0.0006,0.0317,0,0.0351,0,0.0549,0,0.0387,0,0.0574,-0.0017,0.0525,-0.0009,0.0648,0,0.0485,0,0.0598,-0.0131,0.0321,-0.0151,0.0514,-0.0282,0.037,-0.0072,0.0523,0,0.0484,-0.0055,0.04,-0.0225,0.0384,-0.0163,0.0153,-0.0156,0.0132,-0.0119,0.0117,-0.0196,0.0265,-0.034,0.0133,-0.0302,0,-0.0311,0.0186,-0.0441,0.0203,-0.0486,0.01,-0.0603,0,-0.0448,0,-0.0587,0,-0.0623,0,-0.0678,0,-0.0679,0,-0.0988,0,-0.0815,0,-0.0808,0,-0.0699,0,-0.0657,0,-0.0615,0,-0.0526,0,-0.0461,0,-0.0428,0,-0.0452,0,-0.0353,0,-0.0353,0.0063,-0.0151,0.0117,-0.0146,0.0256,-0.0182,0.0254,0,0.0122,-0.0122,0.0094,-0.0196,0,-0.0305,0,-0.0382,0,-0.0454,0,-0.0467,0,-0.0356,0,-0.0432,0,-0.0315,0,-0.0258,0,-0.0323,0,-0.0314,0,-0.0216,0,-0.0216,0.012,-0.0183,0.0116,-0.027,0.0137,-0.0048,0.0126,-0.0145,0.0145,-0.0073,0.0314,-0.0041,0.0272,0,0.0225,0,0.0234,0,0.0179,0,0.0216,0,0.0228,0,0.0268,0,0.0253,0,0.0277,0,0.034,0,0.0385,0,0.0303,0,0.0257,0,0.024,0,0.027,0,0.0217,0,0.0235,0,0.0275,0,0.023,0,0.017,0,0.0124,0,0.011,-0.0032,0.0103,-0.0077,0.0057,-0.0057,0.0013,-0.0051,0.0017,-0.0068,0,-0.01,0,-0.0092,0,-0.011,0,-0.0117,0,-0.012,0,-0.012,0,-0.017,0,-0.017,0,-0.0178,0,-0.017,0,-0.014,0,-0.0141,0,-0.0101,0,-0.0059,0,-0.0067,0,-0.0077,0,-0.0127,0,-0.0135,0,-0.0137,0,-0.0107,0,-0.0099,0,-0.0078,0,-0.0049,0.0004,-0.003,0.0005,-0.0012,0.0007,-0.0023,0,-0.0058,0,-0.007,0,-0.0087,0,-0.0102,0,-0.0094,0,-0.0093,0,-0.0082,0,-0.0091,0,-0.0088,0,-0.0077,0,-0.0066,0,-0.0057,0,-0.0035,0,-0.0029,0.0019,-0.0001,0.0037,0,0.0052,0,0.0052,0,0.0055,0,0.005,0,0.0041,0,0.0035,0,0.0031,0,0.0023,0,0.0016,0,0.0011,0,0.0006,0,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
ماشین Z-tube (3) خوراکی.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۲۷ مهر ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم