مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی علی جعفری فوتمی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0007,-0.0002,0.0012,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0012,0.0012,-0.0013,0.0008,-0.001,0.0002,-0.0012,0.0006,-0.0001,0.0012,-0.0009,0,-0.0017,0.0021,-0.0003,0.0012,-0.0022,0.0009,-0.0014,0.0011,-0.0002,0.0014,-0.0012,0.0008,-0.0019,0.0021,-0.0005,0,-0.0021,0.0011,-0.0004,0.0014,-0.0013,0.0005,-0.0016,0.0035,0,0.0009,-0.0027,0.0023,-0.0017,0.0012,-0.0013,0.0007,-0.0013,0.0019,-0.0019,0.0022,-0.0009,0.0006,-0.002,0.0019,-0.0004,0.0009,-0.0011,0.0005,-0.0013,0.002,-0.0013,0.0017,-0.0022,0.0021,-0.0021,0.0022,-0.0012,0.001,-0.0018,0.0016,-0.0007,0.0003,-0.0013,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0001,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.001,-0.0007,0.001,-0.001,0.0013,-0.001,0.0015,-0.0014,0.0016,-0.002,0.0013,-0.0018,0.0011,-0.0015,0.0037,-0.0019,0.0025,-0.0025,0.0034,-0.0045,0.0053,-0.0036,0.0078,-0.0045,0.0044,-0.0073,0.0053,-0.0094,0.0219,-0.0306,0.0327,-0.065,0.0862,-0.1664,0.1104,-0.1024,0.1022,-0.1153,0.1824,-0.1201,0.2794,-0.2614,0.2873,-0.2722,0.2614,-0.3802,0.2159,-0.1852,0.1801,-0.1372,0.132,-0.2263,0.2754,-0.2554,0.2022,-0.2326,0.2568,-0.3635,0.2275,-0.1451,0.2516,-0.1778,0.1915,-0.3057,0.3614,-0.1023,0.0985,-0.0912,0.2364,-0.1241,0.4355,-0.4015,0.6204,-0.2845,0.5211,-0.1979,0.548,-0.3561,0.4836,-0.374,0.6849,-0.3607,0.2277,-0.3354,0.4682,-0.3267,0.2497,-0.1347,0.6476,-0.2951,0.2885,-0.1958,0.2325,-0.1631,0.4571,-0.1873,0.224,-0.0736,0.191,-0.0924,0.2062,-0.1104,0.2141,-0.1208,0.3911,-0.1555,0.2449,-0.1098,0.2529,-0.1211,0.2298,-0.1483,0.1183,-0.0976,0.2083,-0.0829,0.2156,-0.1607,0.1173,-0.1019,0.0866,-0.1193,0.0501,-0.05,0.045,-0.0543,0.05,-0.0774,0.1559,-0.1265,0.3768,-0.2486,0.358,-0.2168,0.3137,-0.2991,0.2997,-0.2829,0.3165,-0.281,0.242,-0.1274,0.164,-0.2295,0.2252,-0.0851,0.1052,-0.049,0.0518,-0.0225,0.0291,-0.0356,0.0322,-0.0363,0.0654,-0.0448,0.0641,-0.1119,0.0985,-0.0806,0.0857,-0.0612,0.1065,-0.0797,0.0703,-0.0921,0.1922,-0.0768,0.0325,-0.1275,0.1484,-0.1759,0.1097,-0.0954,0.0807,-0.0911,0.0695,-0.0909,0.0125,-0.0143,0.0115,-0.0189,0.0205,-0.0128,0.0217,-0.0125,0.0089,-0.0124,0.0224,-0.0414,0.1426,-0.1465,0.2058,-0.2368,0.4726,-0.2622,0.2011,-0.2763,0.3263,-0.2299,0.3986,-0.1618,0.1532,-0.155,0.3846,-0.1859,0.0735,-0.2128,0.3462,-0.3162,0.2807,-0.0976,0.373,-0.2474,0.2641,-0.2769,0.0809,-0.0989,0.375,-0.1281,0.2516,-0.1919,0.0478,-0.0859,0.1072,-0.0751,0.2026,-0.0562,0.2758,-0.1126,0.012,-0.0159,0.0294,-0.0277,0.0069,-0.0122,0.0078,-0.0017,0.0032,-0.0044,0.0017,-0.0005,0.0009,-0.002,0.002,-0.0005,0.0005,-0.0028,0.0023,-0.0003,0.0005,-0.0026,0.0012,0,0.0008,-0.0009,0,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0015,0.0013,0,0.0004,-0.0008,0.0001,-0.0005,0.0012,0,0.0004,-0.0015,0.0028,-0.0095,0.1607,-0.0817,0.2615,-0.1267,0.2257,-0.1172,0.3467,-0.1256,0.5062,-0.2262,0.1758,-0.3706,0.3442,-0.1786,0.33,-0.2276,0.3634,-0.2695,0.3124,-0.2154,0.3742,-0.2408,0.0997,-0.0801,0.0932,-0.0409,0.092,-0.0497,0.1104,-0.0519,0.098,-0.0484,0.086,-0.0447,0.0398,-0.0519,0.0808,-0.0563,0.0892,-0.0587,0.0953,-0.0552,0.116,-0.0564,0.1145,-0.0665,0.1398,-0.0768,0.13,-0.0909,0.4913,-0.2543,0.6529,-0.1724,0.2955,-0.1924,0.3499,-0.1527,0.2318,-0.3766,0.2733,-0.2588,0.2077,-0.3924,0.2107,-0.1452,0.1606,-0.1476,0.0735,-0.0927,0.0844,-0.0607,0.0512,-0.0571,0.0654,-0.0563,0.0615,-0.0617,0.1366,-0.0898,0.1353,-0.1204,0.2266,-0.1229,0.2629,-0.1678,0.2153,-0.2265,0.2257,-0.1929,0.2047,-0.1558,0.2947,-0.1389,0.1325,-0.073,0.1586,-0.0872,0.1733,-0.1017,0.1953,-0.1001,0.179,-0.1421,0.2346,-0.1362,0.2428,-0.1543,0.2194,-0.1971,0.329,-0.1665,0.213,-0.1674,0.2318,-0.1752,0.1907,-0.1508,0.2085,-0.1573,0.0716,-0.0882,0.0524,-0.0575,0.0709,-0.065,0.0523,-0.0495,0.0516,-0.0488,0.05,-0.0473,0.0516,-0.0475,0.0518,-0.0515,0.0598,-0.0435,0.064,-0.0508,0.066,-0.0468,0.0717,-0.0461,0.0729,-0.0449,0.1375,-0.1653,0.4128,-0.1711,0.512,-0.2554,0.5382,-0.3228,0.5064,-0.3134,0.5186,-0.3277,0.3279,-0.2585,0.3421,-0.3086,0.3749,-0.2047,0.2774,-0.1579,0.1418,-0.1472,0.1439,-0.115,0.103,-0.0745,0.0863,-0.1729,0.06,-0.0502,0.1117,-0.1018,0.07,-0.0636,0.039,-0.0625,0.0386,-0.0548,0.0507,-0.0304,0.1023,-0.0461,0.1632,-0.0926,0.2514,-0.1841,0.2978,-0.191,0.2917,-0.165,0.3299,-0.2404,0.3433,-0.2364,0.3607,-0.2713,0.1545,-0.2304,0.3323,-0.1733,0.332,-0.1756,0.2681,-0.1418,0.264,-0.1852,0.1547,-0.129,0.0635,-0.0591,0.0382,-0.024,0.0097,-0.0149,0.0099,-0.0098,0.0022,-0.004,0.0041,-0.0006,0.003,-0.0034,0.009,-0.0102,0.0053,-0.003,0.0101,-0.0016,0.0016,-0.0026,0.0044,-0.0007,0.0002,-0.0052,0.0114,-0.0011,0.0231,-0.0061,0.0027,-0.01,0.021,-0.0183,0.0178,-0.0159,0.0093,-0.0128,0.0171,-0.0211,0.0646,-0.0488,0.2843,-0.1224,0.2997,-0.1722,0.6013,-0.2456,0.3532,-0.2339,0.3432,-0.224,0.3389,-0.1993,0.2132,-0.3225,0.3101,-0.3793,0.452,-0.0913,0.2616,-0.213,0.316,-0.1588,0.4433,-0.1261,0.331,-0.189,0.201,-0.1644,0.0558,-0.0936,0.1516,-0.1357,0.2671,-0.1322,0.0485,-0.0909,0.1602,-0.0806,0.1987,-0.0569,0.0761,-0.0732,0.1543,-0.136,0.055,-0.0575,0.1772,-0.1518,0.1996,-0.1091,0.0585,-0.1505,0.1971,-0.0986,0.1733,-0.063,0.1912,-0.0966,0.1771,-0.1242,0.0679,-0.052,0.1947,-0.0974,0.1817,-0.1246,0.0568,-0.1241,0.2124,-0.1501,0.1716,-0.0549,0.0612,-0.1197,0.2257,-0.1541,0.1672,-0.0665,0.1394,-0.1158,0.1571,-0.1296,0.2257,-0.0633,0.2017,-0.1806,0.2152,-0.1599,0.1864,-0.0625,0.2326,-0.1552,0.3637,-0.1595,0.1382,-0.126,0.0906,-0.1388,0.5105,-0.1149,0.5155,-0.0964,0.3635,-0.1218,0.3455,-0.2296,0.7039,-0.1176,0.3824,-0.1243,0.3884,-0.1787,0.079,-0.1452,0.103,-0.1707,0.3595,-0.1638,0.1062,-0.0449,0.6787,-0.1398,0.2463,-0.1219,0.1879,-0.1713,0.1349,-0.0953,0.0274,-0.0592,0.0462,-0.0354,0.0198,-0.0178,0.0366,-0.0242,0.0374,-0.0172,0.0569,-0.0296,0.0589,-0.0221,0.0797,-0.024,0.0585,-0.0425,0.0254,-0.042,0.0347,-0.0531,0.0315,-0.0226,0.0225,-0.0323,0.0309,-0.0276,0.0147,-0.0277,0.021,-0.0167,0.0138,-0.0089,0.0121,-0.0125,0.0402,-0.0183,0.0655,-0.0482,0.0922,-0.0619,0.084,-0.1259,0.1549,-0.201,0.185,-0.146,0.3616,-0.2433,0.2309,-0.2006,0.6725,-0.1694,0.3661,-0.2392,0.4031,-0.2513,0.3456,-0.2359,0.3689,-0.1971,0.4214,-0.3165,0.4751,-0.2618,0.2255,-0.3636,0.1644,-0.1414,0.3743,-0.1945,0.1141,-0.1103,0.1989,-0.1033,0.1781,-0.2581,0.2495,-0.1995,0.1441,-0.2035,0.2988,-0.1501,0.4344,-0.2512,0.2557,-0.252,0.3333,-0.2926,0.2598,-0.2437,0.1651,-0.1686,0.0627,-0.0439,0.0635,-0.0539,0.0523,-0.0445,0.0633,-0.044,0.0674,-0.0454,0.0664,-0.0519,0.0703,-0.0578,0.0616,-0.0663,0.0621,-0.0549,0.0575,-0.0598,0.1952,-0.0992,0.2232,-0.1992,0.4013,-0.2376,0.4003,-0.2508,0.4529,-0.3844,0.5893,-0.3451,0.476,-0.3405,0.4758,-0.2541,0.6455,-0.1458,0.3024,-0.3221,0.3036,-0.1712,0.3043,-0.1429,0.186,-0.1522,0.2303,-0.1109,0.326,-0.1342,0.1911,-0.1079,0.2042,-0.0862,0.0644,-0.0986,0.2109,-0.1069,0.1972,-0.1365,0.249,-0.0996,0.1377,-0.104,0.2091,-0.1357,0.1457,-0.1232,0.0542,-0.1232,0.0793,-0.0804,0.0792,-0.0707,0.1752,-0.1236,0.1917,-0.1715,0.3533,-0.2163,0.2728,-0.2689,0.1815,-0.1384,0.2763,-0.2624,0.2421,-0.2189,0.2156,-0.1544,0.3109,-0.1566,0.2244,-0.1859,0.0595,-0.0666,0.0354,-0.0363,0.0438,-0.0228,0.0232,-0.0264,0.025,-0.0235,0.014,-0.0237,0.0234,-0.0289,0.0272,-0.026,0.0427,-0.0155,0.1413,-0.0879,0.0751,-0.0977,0.149,-0.1124,0.2304,-0.1479,0.2098,-0.1637,0.2076,-0.1006,0.0716,-0.0869,0.0734,-0.0323,0.0493,-0.0428,0.0424,-0.036,0.0348,-0.1677,0.0611,-0.0812,0.1445,-0.0639,0.0641,-0.0562,0.0596,-0.0795,0.0808,-0.1092,0.1491,-0.1706,0.0668,-0.0887,0.1874,-0.1226,0.1729,-0.1256,0.0864,-0.0647,0.0823,-0.0573,0.0349,-0.0395,0.0252,-0.0448,0.0153,-0.023,0.1462,-0.0894,0.3295,-0.1952,0.1125,-0.2462,0.2789,-0.1771,0.1564,-0.1414,0.1717,-0.1506,0.1087,-0.134,0.1957,-0.1089,0.1052,-0.0479,0.0787,-0.0556,0.0382,-0.0266,0.0364,-0.0478,0.0365,-0.0203,0.0232,-0.0372,0.0336,-0.0175,0.0196,-0.0359,0.0428,-0.0331,0.0223,-0.0363,0.1901,-0.1135,0.3363,-0.1006,0.3774,-0.1832,0.2058,-0.198,0.1176,-0.264,0.268,-0.1442,0.0947,-0.1572,0.3836,-0.1825,0.1904,-0.0835,0.1864,-0.1767,0.2162,-0.2173,0.1393,-0.1085,0.2022,-0.1853,0.0671,-0.1025,0.0504,-0.0285,0.0236,-0.0202,0.0431,-0.0361,0.0309,-0.0186,0.0255,-0.031,0.0247,-0.0141,0.0118,-0.024,0.0215,-0.0228,0.0165,-0.023,0.0204,-0.0452,0.1904,-0.1522,0.2365,-0.1612,0.4383,-0.2054,0.2375,-0.1714,0.4158,-0.2788,0.6126,-0.2366,0.2199,-0.246,0.3958,-0.2772,0.4549,-0.1454,0.5488,-0.1418,0.2838,-0.1484,0.2109,-0.1193,0.1717,-0.1743,0.1391,-0.0992,0.1605,-0.2247,0.1104,-0.3032,0.2008,-0.2798,0.1146,-0.1161,0.0793,-0.0638,0.0457,-0.0338,0.0153,-0.0356,0.0342,-0.0222,0.0153,-0.0238,0.0062,-0.0067,0.0542,-0.0257,0.0175,-0.0271,0.0128,-0.0055,0.0031,-0.0034,0.0019,-0.0026,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0018,0.0004,-0.0018,0.0012,-0.0009,0.001,-0.001,0.0013,-0.0011,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0144,-0.0001,0.0511,-0.0426,0.0258,-0.0457,0.0719,-0.0661,0.0666,-0.0823,0.0461,-0.0785,0.1274,-0.0726,0.0907,-0.0862,0.0504,-0.0939,0.1058,-0.0711,0.1432,-0.0894,0.0537,-0.1033,0.1692,-0.1112,0.1349,-0.105,0.1162,-0.17,0.2184,-0.1818,0.0973,-0.1126,0.181,-0.129,0.0725,-0.0467,0.0107,-0.0453,0.0494,-0.0199,0.0352,-0.0435,0.0897,-0.0562,0.2701,-0.359,0.147,-0.2046,0.6746,-0.1718,0.2762,-0.3051,0.303,-0.2727,0.3374,-0.1357,0.3864,-0.2855,0.1931,-0.3547,0.302,-0.2271,0.1923,-0.1539,0.388,-0.2704,0.1324,-0.0925,0.4408,-0.1795,0.1037,-0.0532,0.3127,-0.1295,0.0469,-0.0417,0.0703,-0.0571,0.0388,-0.0348,0.0467,-0.0386,0.0163,-0.0453,0.0327,-0.0128,0.0218,-0.0331,0.0245,-0.0075,0.0226,-0.024,0.0104,-0.011,0.0178,-0.0161,0.0078,-0.0179,0.0169,-0.009,0.0041,-0.014,0.0106,-0.0052,0.0034,-0.0041,0.0079,-0.0091,0.0031,-0.0055,0.0042,-0.0027,0.0024,-0.0026,0.0028,-0.002,0.0039,-0.0022,0,-0.0051,0.005,-0.0003,0.0026,-0.0044,0.0023,-0.0023,0.0013,-0.0011,0.0008,-0.0013,0.0013,-0.0019,0.0027,-0.001,0.0008,-0.0056,0.0034,-0.0008,0.0001,-0.0019,0.001,-0.0011,0.0008,-0.0015,0.0015,-0.0012,0.0012,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0003,0.0001,-0.0007,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
تهیه کننده و گوینده ی رادیو برنامه ساز در شبکه های رادیویی ایرانصدا ؛ فرهنگ ؛ نمایش وگفتگو گوینده نریشن و پادکست ساز

تعرفه خدمات گویندگی علی جعفری فوتمی

زبان/زمان پارسی
یک دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
0
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تلفن گویا
تیزر صوتی
دکلمه
پادکست
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی علی جعفری فوتمی

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید