خدمات گویندگی و نریشن

با بیش از 100 گوینده حرفه ای و برگزیده

صدا یکی از تاثیرگذارترین و مهم ترین مولفه در هر رسانه تصویری و صوتی به حساب می آید. امروزه با افزایش محبوبیت پادکست ها و کتاب های صوتی اهمیت نریشن حتی بیش از پیش شده است. بنابراین افرادی که استعداد گویندگی و یا صدای مناسبی دارند از این حرفه به عنوان راهی برای کسب درآمد بهره می برند. نریشن کاربردهای گوناگونی دارد و نریتورها می توانند در حوزه های دلخواه خودشان مشغول به کار شوند. افرادی که گویندگی را به صورت جدی و حرفه ای دنبال می کنند، دارای توانایی هایی هستند که باعث می شود کلامی تاثیر گذار داشته باشند برخی از این مهارت ها را میتوان از بیانی قوی و رسا، آشنایی با اصول فن بیان، دم و بازدم مناسب و تغییر به موقع تن صدا و لحن در طول داستان دانست.

ما در سانداسنپ تلاش کردیم تا با جستجو و جذب گویندگان حرفه ای فراید انتخاب و تضمین کیفیت کارنهایی را برای شما ساده کنیم. در این سامانه شما میتوانید با مقایسه صدای گویندگان و مشاهده تعرفه نسبت به سفارش آنلاین گویندگی اقدام کنید.

خدمات گویندگی و نریشن

بهترین گویندگان نریشن

برخی از بهترین گویندگان خدمات نریشن را در لیست زیر مشاهده میکنید. ترتیب و نحوه انتخاب آنها بر اساس تعداد سفارش موفق و رتبه کسب شده پس از هر سفارش میباشد.

امکان تحویل فوری 3 ساعته
گوینده نریشن المیرا گوهرنژاد

المیرا گوهرنژاد

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۱۴۹,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۳۰,۰۰۰ تومان
پارسی ترکی
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0009,-0.0017,0.0043,-0.0025,0.0034,-0.0087,0.0111,-0.0088,0.0124,-0.0229,0.0203,-0.0467,0.0339,-0.0123,0.0519,-0.0234,0.0566,-0.048,0.0749,-0.0317,0.0709,-0.0372,0.0553,-0.0717,0.0249,-0.0912,0.0835,-0.1094,0.1247,-0.0972,0.106,-0.163,0.1624,-0.1343,0.235,-0.1533,0.2337,-0.1408,0.3002,-0.2584,0.276,-0.2127,0.1669,-0.2073,0.3012,-0.3639,0.27,-0.1633,0.4039,-0.4777,0.203,-0.151,0.2122,-0.3218,0.3224,-0.161,0.1908,-0.156,0.2437,-0.1852,0.204,-0.1786,0.2576,-0.3238,0.246,-0.1926,0.1288,-0.078,0.0306,-0.102,0.0291,-0.0391,0.1552,-0.2652,0.5061,-0.4574,0.5135,-0.6054,0.5329,-0.4954,0.6882,-0.4044,0.5882,-0.4044,0.5769,-0.5506,0.8639,-0.5292,0.7886,-0.2214,0.5867,-0.3217,0.4154,-0.2831,0.4868,-0.2993,0.5994,-0.3095,0.3405,-0.2244,0.5358,-0.2353,0.5266,-0.2057,0.3775,-0.1449,0.3634,-0.225,0.5072,-0.1998,0.4077,-0.2608,0.4201,-0.302,0.4455,-0.2573,0.2018,-0.3416,0.3941,-0.1919,0.2138,-0.3496,0.2636,-0.1976,0.1778,-0.2135,0.1377,-0.169,0.1722,-0.2442,0.1815,-0.2296,0.1764,-0.2108,0.1894,-0.214,0.1858,-0.205,0.1818,-0.2224,0.1567,-0.1849,0.1614,-0.1646,0.1525,-0.1199,0.1385,-0.1008,0.1174,-0.1043,0.1122,-0.0943,0.0886,-0.0806,0.0679,-0.074,0.0654,-0.072,0.0654,-0.0691,0.0602,-0.0597,0.0865,-0.1158,0.1385,-0.1876,0.157,-0.2447,0.2165,-0.2404,0.1356,-0.2792,0.1977,-0.3055,0.2834,-0.2387,0.1978,-0.3003,0.1697,-0.2509,0.1489,-0.2316,0.1625,-0.3373,0.2031,-0.3475,0.2268,-0.3533,0.2079,-0.3105,0.2313,-0.2656,0.1921,-0.2571,0.2008,-0.2749,0.1942,-0.2582,0.1705,-0.1844,0.1585,-0.1171,0.1239,-0.096,0.0548,-0.0391,0.0632,-0.0428,0.0414,-0.0361,0.0425,-0.0717,0.068,-0.064,0.1128,-0.0343,0.0695,-0.0958,0.0499,-0.0997,0.1178,-0.1096,0.1292,-0.0661,0.102,-0.0865,0.1187,-0.0793,0.0996,-0.075,0.1508,-0.1493,0.0384,-0.0324,0.0833,-0.0802,0.0951,-0.1451,0.1237,-0.1139,0.0859,-0.1049,0.1065,-0.055,0.0461,-0.0496,0.021,-0.0278,0.015,-0.0477,0.0217,-0.0176,0.0049,-0.0098,0.0059,-0.0077,0.0069,-0.0049,0.0034,-0.0045,0.009,-0.0179,0.0788,-0.102,0.0977,-0.1355,0.107,-0.1142,0.0983,-0.1734,0.1458,-0.1685,0.1391,-0.1529,0.1154,-0.1838,0.1281,-0.2177,0.2187,-0.1835,0.1469,-0.2123,0.1598,-0.2308,0.1434,-0.2713,0.2121,-0.2012,0.1899,-0.2553,0.1819,-0.2407,0.17,-0.1752,0.1644,-0.1555,0.1341,-0.1408,0.1349,-0.174,0.102,-0.1854,0.0998,-0.1489,0.0902,-0.1904,0.1143,-0.1113,0.0978,-0.077,0.1137,-0.0821,0.0708,-0.075,0.1091,-0.1058,0.0872,-0.0845,0.0577,-0.0992,0.1107,-0.0752,0.2087,-0.1288,0.085,-0.1135,0.0909,-0.1139,0.137,-0.0796,0.1432,-0.0915,0.0745,-0.104,0.1948,-0.1075,0.1274,-0.064,0.0542,-0.1123,0.1395,-0.1127,0.114,-0.0952,0.0781,-0.0874,0.0437,-0.0637,0.0081,-0.0173,0.0138,-0.0214,0.0107,-0.0136,0.0064,-0.0081,0.0066,-0.0065,0.003,-0.0033,0.0029,-0.0029,0.0035,-0.0033,0.0026,-0.0026,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.001,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0003,0.0036,-0.0033,0.0043,-0.0076,0.0034,-0.0042,0.0031,-0.004,0.006,-0.001,0.0023,-0.0045,0.0031,-0.0038,0.0022,-0.0064,0.0019,-0.0004,0.0028,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0033,-0.005,0.0003,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.014,-0.0422,0.0219,-0.012,0.0313,-0.0537,0.2679,-0.4108,0.2108,-0.2936,0.5469,-0.2533,0.1999,-0.2924,0.3865,-0.1609,0.2822,-0.1347,0.216,-0.2513,0.3479,-0.1655,0.2693,-0.1706,0.3088,-0.1963,0.3619,-0.1874,0.2288,-0.285,0.3624,-0.2358,0.4534,-0.2314,0.3478,-0.3727,0.3298,-0.1452,0.4971,-0.318,0.5022,-0.3176,0.3158,-0.188,0.2817,-0.2133,0.2404,-0.2186,0.2256,-0.2427,0.2532,-0.2403,0.2539,-0.2253,0.2259,-0.2139,0.22,-0.2201,0.2591,-0.2237,0.2518,-0.2552,0.2511,-0.2485,0.2613,-0.2275,0.2447,-0.2348,0.2177,-0.2233,0.2262,-0.2228,0.2419,-0.2162,0.2373,-0.2265,0.2246,-0.2296,0.2296,-0.2333,0.2316,-0.2074,0.2238,-0.2325,0.2452,-0.2307,0.2772,-0.2564,0.3339,-0.3239,0.5398,-0.3163,0.6336,-0.4161,0.4687,-0.3355,0.3166,-0.3185,0.3612,-0.2144,0.4309,-0.3045,0.4126,-0.3167,0.4044,-0.2656,0.3767,-0.2155,0.3804,-0.2006,0.4086,-0.2008,0.3269,-0.2085,0.2758,-0.2104,0.2883,-0.1864,0.3284,-0.2357,0.4673,-0.2759,0.2388,-0.2281,0.3489,-0.216,0.3759,-0.2297,0.2539,-0.1719,0.0802,-0.1085,0.076,-0.0788,0.0676,-0.0507,0.0633,-0.0585,0.0557,-0.0482,0.0472,-0.0387,0.1322,-0.1573,0.2963,-0.2566,0.3669,-0.3379,0.3677,-0.356,0.37,-0.3711,0.4026,-0.3955,0.4129,-0.4206,0.4287,-0.4062,0.4052,-0.3962,0.4091,-0.4023,0.3952,-0.4113,0.4082,-0.3909,0.3833,-0.3629,0.3852,-0.3633,0.3797,-0.35,0.3579,-0.3853,0.4233,-0.3799,0.4363,-0.4024,0.406,-0.4403,0.386,-0.4236,0.3628,-0.3097,0.2825,-0.26,0.1907,-0.2151,0.1915,-0.1855,0.2025,-0.175,0.2085,-0.2025,0.1964,-0.2061,0.1731,-0.18,0.1632,-0.1366,0.1349,-0.1339,0.1143,-0.1323,0.1302,-0.1216,0.135,-0.1273,0.152,-0.1593,0.1994,-0.1648,0.2136,-0.2129,0.2429,-0.2433,0.2564,-0.2384,0.3291,-0.2411,0.3783,-0.2685,0.3309,-0.2877,0.4763,-0.3114,0.4534,-0.2446,0.4704,-0.2539,0.4259,-0.2356,0.4718,-0.2765,0.4427,-0.2842,0.3569,-0.2641,0.4551,-0.2389,0.3927,-0.1931,0.404,-0.2029,0.4119,-0.2291,0.3625,-0.2128,0.323,-0.1999,0.2566,-0.1728,0.0951,-0.1068,0.1038,-0.1222,0.0581,-0.0728,0.0313,-0.0311,0.0241,-0.0253,0.0259,-0.027,0.0249,-0.0261,0.0182,-0.0235,0.0222,-0.0232,0.0249,-0.0249,0.0242,-0.0177,0.0206,-0.0167,0.0139,-0.0121,0.0279,-0.012,0.0435,-0.0283,0.2318,-0.2021,0.3329,-0.2711,0.3162,-0.3003,0.3174,-0.2978,0.2923,-0.319,0.3178,-0.3537,0.3641,-0.3568,0.3948,-0.3533,0.4001,-0.3398,0.3524,-0.3215,0.2354,-0.3216,0.2556,-0.3456,0.2438,-0.3419,0.2616,-0.302,0.274,-0.3414,0.279,-0.3475,0.2517,-0.3235,0.2651,-0.311,0.2436,-0.2486,0.1906,-0.218,0.1684,-0.2048,0.0864,-0.0961,0.1238,-0.1073,0.0988,-0.1259,0.1781,-0.0699,0.0801,-0.0575,0.082,-0.136,0.081,-0.0688,0.1048,-0.0471,0.0558,-0.1206,0.1464,-0.1391,0.1394,-0.0773,0.0455,-0.1278,0.1012,-0.1556,0.1311,-0.1707,0.161,-0.2376,0.1863,-0.2443,0.1978,-0.2946,0.2648,-0.3287,0.3103,-0.3457,0.3425,-0.3583,0.2058,-0.336,0.3334,-0.3714,0.3605,-0.4524,0.3416,-0.3831,0.3945,-0.3748,0.3862,-0.3173,0.3894,-0.3953,0.3858,-0.399,0.2596,-0.2369,0.3162,-0.3535,0.3389,-0.33,0.2992,-0.2804,0.1536,-0.2326,0.1663,-0.233,0.1578,-0.1968,0.0694,-0.1212,0.0464,-0.0203,0.0281,-0.0244,0.0263,-0.0186,0.0155,-0.0144,0.0143,-0.0205,0.0193,-0.0122,0.0195,-0.0197,0.0126,-0.0184,0.01,-0.0075,0.0161,-0.013,0.0077,-0.0089,0.0089,-0.006,0.0063,-0.0047,0.0017,-0.002,0.0032,-0.0025,0.0016,-0.0025,0.0028,-0.0017,0.0037,-0.003,0.0102,-0.0077,0.015,-0.0249,0.0515,-0.0139,0.0164,-0.0504,0.0194,-0.0279,0.0337,-0.0452,0.0436,-0.0565,0.0453,-0.0508,0.0322,-0.0484,0.0306,-0.0428,0.0272,-0.0267,0.1092,-0.0813,0.193,-0.1363,0.1931,-0.1577,0.1987,-0.1896,0.2185,-0.177,0.2803,-0.1989,0.2877,-0.1637,0.2759,-0.1595,0.2222,-0.2104,0.2028,-0.207,0.2204,-0.2057,0.3391,-0.1611,0.2625,-0.1886,0.2471,-0.2064,0.2663,-0.2333,0.1464,-0.1415,0.0957,-0.1347,0.0992,-0.1622,0.1184,-0.1722,0.1393,-0.1882,0.2016,-0.2292,0.1958,-0.2634,0.2077,-0.2491,0.1971,-0.2389,0.1943,-0.2301,0.1954,-0.2513,0.2251,-0.2462,0.2458,-0.2452,0.242,-0.2634,0.2441,-0.2672,0.2539,-0.2611,0.2641,-0.2744,0.2662,-0.2641,0.2762,-0.2871,0.2978,-0.3103,0.2556,-0.2399,0.2977,-0.3006,0.2958,-0.2916,0.2968,-0.314,0.3092,-0.3134,0.3347,-0.3391,0.3337,-0.3138,0.3103,-0.3155,0.2876,-0.2845,0.2714,-0.2824,0.2793,-0.2846,0.2921,-0.2988,0.2901,-0.3151,0.32,-0.3182,0.3308,-0.3293,0.3301,-0.3134,0.3256,-0.3297,0.3163,-0.3142,0.326,-0.3338,0.3165,-0.3221,0.324,-0.3605,0.3986,-0.3568,0.4033,-0.2586,0.2687,-0.1848,0.272,-0.185,0.2088,-0.1443,0.245,-0.1816,0.1826,-0.1699,0.2438,-0.162,0.2431,-0.1754,0.124,-0.1271,0.2346,-0.1747,0.2276,-0.1617,0.1422,-0.1126,0.2716,-0.2072,0.2555,-0.1778,0.2206,-0.2095,0.3016,-0.2216,0.1554,-0.1495,0.2943,-0.2371,0.2701,-0.188,0.1274,-0.0986,0.2625,-0.2104,0.3413,-0.2319,0.2163,-0.1977,0.1836,-0.1432,0.2094,-0.1451,0.2482,-0.1728,0.2657,-0.2054,0.27,-0.2019,0.2133,-0.1944,0.2072,-0.1939,0.1193,-0.0945,0.0645,-0.0845,0.0544,-0.0497,0.0289,-0.019,0.0082,-0.0162,0.0131,-0.0212,0.0132,-0.023,0.0633,-0.0096,0.0132,-0.0114,0.0139,-0.0352,0.0622,-0.0396,0.0721,-0.0851,0.0847,-0.1655,0.0359,-0.0638,0.0414,-0.0311,0.1895,-0.1698,0.1912,-0.2347,0.2259,-0.2452,0.2608,-0.3045,0.3089,-0.343,0.285,-0.2992,0.295,-0.3395,0.326,-0.2785,0.3017,-0.2935,0.3521,-0.3033,0.2427,-0.2445,0.2683,-0.2529,0.3047,-0.2573,0.2868,-0.2607,0.2331,-0.2018,0.2692,-0.2109,0.2779,-0.2557,0.2725,-0.2709,0.276,-0.3014,0.2988,-0.288,0.3145,-0.3338,0.261,-0.3116,0.1847,-0.2983,0.2395,-0.3429,0.2254,-0.2924,0.1557,-0.2746,0.1555,-0.2833,0.1436,-0.196,0.1238,-0.062,0.063,-0.0755,0.0585,-0.0837,0.0662,-0.0668,0.0552,-0.0523,0.0407,-0.0281,0.036,-0.0388,0.0451,-0.0262,0.044,-0.0323,0.0234,-0.0316,0.0233,-0.0233,0.0096,-0.0278,0.0458,-0.0386,0.0257,-0.0706,0.2546,-0.1893,0.2175,-0.3822,0.3588,-0.3402,0.3221,-0.3634,0.2894,-0.3186,0.3699,-0.2762,0.3191,-0.2136,0.4679,-0.4456,0.5901,-0.3965,0.502,-0.2075,0.3192,-0.2249,0.1244,-0.2082,0.1296,-0.2175,0.1463,-0.235,0.4034,-0.1896,0.4914,-0.232,0.4624,-0.2811,0.3464,-0.26,0.1646,-0.2235,0.2336,-0.2462,0.3742,-0.1978,0.2956,-0.2564,0.1571,-0.3258,0.2339,-0.1733,0.2239,-0.2281,0.1293,-0.1805,0.0974,-0.181,0.1216,-0.144,0.1081,-0.1501,0.1202,-0.1711,0.1141,-0.1822,0.1223,-0.1551,0.1303,-0.1463,0.1139,-0.1001,0.1071,-0.0984,0.1058,-0.1042,0.0942,-0.0809,0.066,-0.0767,0.0751,-0.0699,0.0773,-0.062,0.0628,-0.067,0.0488,-0.0534,0.0774,-0.0394,0.1029,-0.2161,0.1542,-0.2121,0.0653,-0.1852,0.0843,-0.161,0.121,-0.2328,0.1415,-0.2448,0.1281,-0.2169,0.1294,-0.2256,0.1008,-0.2687,0.1538,-0.2601,0.1714,-0.2098,0.1118,-0.2139,0.1207,-0.2202,0.1133,-0.1353,0.1175]
در حال بارگذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0009,-0.0017,0.0043,-0.0025,0.0034,-0.0087,0.0111,-0.0088,0.0124,-0.0229,0.0203,-0.0467,0.0339,-0.0123,0.0519,-0.0234,0.0566,-0.048,0.0749,-0.0317,0.0709,-0.0372,0.0553,-0.0717,0.0249,-0.0912,0.0835,-0.1094,0.1247,-0.0972,0.106,-0.163,0.1624,-0.1343,0.235,-0.1533,0.2337,-0.1408,0.3002,-0.2584,0.276,-0.2127,0.1669,-0.2073,0.3012,-0.3639,0.27,-0.1633,0.4039,-0.4777,0.203,-0.151,0.2122,-0.3218,0.3224,-0.161,0.1908,-0.156,0.2437,-0.1852,0.204,-0.1786,0.2576,-0.3238,0.246,-0.1926,0.1288,-0.078,0.0306,-0.102,0.0291,-0.0391,0.1552,-0.2652,0.5061,-0.4574,0.5135,-0.6054,0.5329,-0.4954,0.6882,-0.4044,0.5882,-0.4044,0.5769,-0.5506,0.8639,-0.5292,0.7886,-0.2214,0.5867,-0.3217,0.4154,-0.2831,0.4868,-0.2993,0.5994,-0.3095,0.3405,-0.2244,0.5358,-0.2353,0.5266,-0.2057,0.3775,-0.1449,0.3634,-0.225,0.5072,-0.1998,0.4077,-0.2608,0.4201,-0.302,0.4455,-0.2573,0.2018,-0.3416,0.3941,-0.1919,0.2138,-0.3496,0.2636,-0.1976,0.1778,-0.2135,0.1377,-0.169,0.1722,-0.2442,0.1815,-0.2296,0.1764,-0.2108,0.1894,-0.214,0.1858,-0.205,0.1818,-0.2224,0.1567,-0.1849,0.1614,-0.1646,0.1525,-0.1199,0.1385,-0.1008,0.1174,-0.1043,0.1122,-0.0943,0.0886,-0.0806,0.0679,-0.074,0.0654,-0.072,0.0654,-0.0691,0.0602,-0.0597,0.0865,-0.1158,0.1385,-0.1876,0.157,-0.2447,0.2165,-0.2404,0.1356,-0.2792,0.1977,-0.3055,0.2834,-0.2387,0.1978,-0.3003,0.1697,-0.2509,0.1489,-0.2316,0.1625,-0.3373,0.2031,-0.3475,0.2268,-0.3533,0.2079,-0.3105,0.2313,-0.2656,0.1921,-0.2571,0.2008,-0.2749,0.1942,-0.2582,0.1705,-0.1844,0.1585,-0.1171,0.1239,-0.096,0.0548,-0.0391,0.0632,-0.0428,0.0414,-0.0361,0.0425,-0.0717,0.068,-0.064,0.1128,-0.0343,0.0695,-0.0958,0.0499,-0.0997,0.1178,-0.1096,0.1292,-0.0661,0.102,-0.0865,0.1187,-0.0793,0.0996,-0.075,0.1508,-0.1493,0.0384,-0.0324,0.0833,-0.0802,0.0951,-0.1451,0.1237,-0.1139,0.0859,-0.1049,0.1065,-0.055,0.0461,-0.0496,0.021,-0.0278,0.015,-0.0477,0.0217,-0.0176,0.0049,-0.0098,0.0059,-0.0077,0.0069,-0.0049,0.0034,-0.0045,0.009,-0.0179,0.0788,-0.102,0.0977,-0.1355,0.107,-0.1142,0.0983,-0.1734,0.1458,-0.1685,0.1391,-0.1529,0.1154,-0.1838,0.1281,-0.2177,0.2187,-0.1835,0.1469,-0.2123,0.1598,-0.2308,0.1434,-0.2713,0.2121,-0.2012,0.1899,-0.2553,0.1819,-0.2407,0.17,-0.1752,0.1644,-0.1555,0.1341,-0.1408,0.1349,-0.174,0.102,-0.1854,0.0998,-0.1489,0.0902,-0.1904,0.1143,-0.1113,0.0978,-0.077,0.1137,-0.0821,0.0708,-0.075,0.1091,-0.1058,0.0872,-0.0845,0.0577,-0.0992,0.1107,-0.0752,0.2087,-0.1288,0.085,-0.1135,0.0909,-0.1139,0.137,-0.0796,0.1432,-0.0915,0.0745,-0.104,0.1948,-0.1075,0.1274,-0.064,0.0542,-0.1123,0.1395,-0.1127,0.114,-0.0952,0.0781,-0.0874,0.0437,-0.0637,0.0081,-0.0173,0.0138,-0.0214,0.0107,-0.0136,0.0064,-0.0081,0.0066,-0.0065,0.003,-0.0033,0.0029,-0.0029,0.0035,-0.0033,0.0026,-0.0026,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.001,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0003,0.0036,-0.0033,0.0043,-0.0076,0.0034,-0.0042,0.0031,-0.004,0.006,-0.001,0.0023,-0.0045,0.0031,-0.0038,0.0022,-0.0064,0.0019,-0.0004,0.0028,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0033,-0.005,0.0003,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.014,-0.0422,0.0219,-0.012,0.0313,-0.0537,0.2679,-0.4108,0.2108,-0.2936,0.5469,-0.2533,0.1999,-0.2924,0.3865,-0.1609,0.2822,-0.1347,0.216,-0.2513,0.3479,-0.1655,0.2693,-0.1706,0.3088,-0.1963,0.3619,-0.1874,0.2288,-0.285,0.3624,-0.2358,0.4534,-0.2314,0.3478,-0.3727,0.3298,-0.1452,0.4971,-0.318,0.5022,-0.3176,0.3158,-0.188,0.2817,-0.2133,0.2404,-0.2186,0.2256,-0.2427,0.2532,-0.2403,0.2539,-0.2253,0.2259,-0.2139,0.22,-0.2201,0.2591,-0.2237,0.2518,-0.2552,0.2511,-0.2485,0.2613,-0.2275,0.2447,-0.2348,0.2177,-0.2233,0.2262,-0.2228,0.2419,-0.2162,0.2373,-0.2265,0.2246,-0.2296,0.2296,-0.2333,0.2316,-0.2074,0.2238,-0.2325,0.2452,-0.2307,0.2772,-0.2564,0.3339,-0.3239,0.5398,-0.3163,0.6336,-0.4161,0.4687,-0.3355,0.3166,-0.3185,0.3612,-0.2144,0.4309,-0.3045,0.4126,-0.3167,0.4044,-0.2656,0.3767,-0.2155,0.3804,-0.2006,0.4086,-0.2008,0.3269,-0.2085,0.2758,-0.2104,0.2883,-0.1864,0.3284,-0.2357,0.4673,-0.2759,0.2388,-0.2281,0.3489,-0.216,0.3759,-0.2297,0.2539,-0.1719,0.0802,-0.1085,0.076,-0.0788,0.0676,-0.0507,0.0633,-0.0585,0.0557,-0.0482,0.0472,-0.0387,0.1322,-0.1573,0.2963,-0.2566,0.3669,-0.3379,0.3677,-0.356,0.37,-0.3711,0.4026,-0.3955,0.4129,-0.4206,0.4287,-0.4062,0.4052,-0.3962,0.4091,-0.4023,0.3952,-0.4113,0.4082,-0.3909,0.3833,-0.3629,0.3852,-0.3633,0.3797,-0.35,0.3579,-0.3853,0.4233,-0.3799,0.4363,-0.4024,0.406,-0.4403,0.386,-0.4236,0.3628,-0.3097,0.2825,-0.26,0.1907,-0.2151,0.1915,-0.1855,0.2025,-0.175,0.2085,-0.2025,0.1964,-0.2061,0.1731,-0.18,0.1632,-0.1366,0.1349,-0.1339,0.1143,-0.1323,0.1302,-0.1216,0.135,-0.1273,0.152,-0.1593,0.1994,-0.1648,0.2136,-0.2129,0.2429,-0.2433,0.2564,-0.2384,0.3291,-0.2411,0.3783,-0.2685,0.3309,-0.2877,0.4763,-0.3114,0.4534,-0.2446,0.4704,-0.2539,0.4259,-0.2356,0.4718,-0.2765,0.4427,-0.2842,0.3569,-0.2641,0.4551,-0.2389,0.3927,-0.1931,0.404,-0.2029,0.4119,-0.2291,0.3625,-0.2128,0.323,-0.1999,0.2566,-0.1728,0.0951,-0.1068,0.1038,-0.1222,0.0581,-0.0728,0.0313,-0.0311,0.0241,-0.0253,0.0259,-0.027,0.0249,-0.0261,0.0182,-0.0235,0.0222,-0.0232,0.0249,-0.0249,0.0242,-0.0177,0.0206,-0.0167,0.0139,-0.0121,0.0279,-0.012,0.0435,-0.0283,0.2318,-0.2021,0.3329,-0.2711,0.3162,-0.3003,0.3174,-0.2978,0.2923,-0.319,0.3178,-0.3537,0.3641,-0.3568,0.3948,-0.3533,0.4001,-0.3398,0.3524,-0.3215,0.2354,-0.3216,0.2556,-0.3456,0.2438,-0.3419,0.2616,-0.302,0.274,-0.3414,0.279,-0.3475,0.2517,-0.3235,0.2651,-0.311,0.2436,-0.2486,0.1906,-0.218,0.1684,-0.2048,0.0864,-0.0961,0.1238,-0.1073,0.0988,-0.1259,0.1781,-0.0699,0.0801,-0.0575,0.082,-0.136,0.081,-0.0688,0.1048,-0.0471,0.0558,-0.1206,0.1464,-0.1391,0.1394,-0.0773,0.0455,-0.1278,0.1012,-0.1556,0.1311,-0.1707,0.161,-0.2376,0.1863,-0.2443,0.1978,-0.2946,0.2648,-0.3287,0.3103,-0.3457,0.3425,-0.3583,0.2058,-0.336,0.3334,-0.3714,0.3605,-0.4524,0.3416,-0.3831,0.3945,-0.3748,0.3862,-0.3173,0.3894,-0.3953,0.3858,-0.399,0.2596,-0.2369,0.3162,-0.3535,0.3389,-0.33,0.2992,-0.2804,0.1536,-0.2326,0.1663,-0.233,0.1578,-0.1968,0.0694,-0.1212,0.0464,-0.0203,0.0281,-0.0244,0.0263,-0.0186,0.0155,-0.0144,0.0143,-0.0205,0.0193,-0.0122,0.0195,-0.0197,0.0126,-0.0184,0.01,-0.0075,0.0161,-0.013,0.0077,-0.0089,0.0089,-0.006,0.0063,-0.0047,0.0017,-0.002,0.0032,-0.0025,0.0016,-0.0025,0.0028,-0.0017,0.0037,-0.003,0.0102,-0.0077,0.015,-0.0249,0.0515,-0.0139,0.0164,-0.0504,0.0194,-0.0279,0.0337,-0.0452,0.0436,-0.0565,0.0453,-0.0508,0.0322,-0.0484,0.0306,-0.0428,0.0272,-0.0267,0.1092,-0.0813,0.193,-0.1363,0.1931,-0.1577,0.1987,-0.1896,0.2185,-0.177,0.2803,-0.1989,0.2877,-0.1637,0.2759,-0.1595,0.2222,-0.2104,0.2028,-0.207,0.2204,-0.2057,0.3391,-0.1611,0.2625,-0.1886,0.2471,-0.2064,0.2663,-0.2333,0.1464,-0.1415,0.0957,-0.1347,0.0992,-0.1622,0.1184,-0.1722,0.1393,-0.1882,0.2016,-0.2292,0.1958,-0.2634,0.2077,-0.2491,0.1971,-0.2389,0.1943,-0.2301,0.1954,-0.2513,0.2251,-0.2462,0.2458,-0.2452,0.242,-0.2634,0.2441,-0.2672,0.2539,-0.2611,0.2641,-0.2744,0.2662,-0.2641,0.2762,-0.2871,0.2978,-0.3103,0.2556,-0.2399,0.2977,-0.3006,0.2958,-0.2916,0.2968,-0.314,0.3092,-0.3134,0.3347,-0.3391,0.3337,-0.3138,0.3103,-0.3155,0.2876,-0.2845,0.2714,-0.2824,0.2793,-0.2846,0.2921,-0.2988,0.2901,-0.3151,0.32,-0.3182,0.3308,-0.3293,0.3301,-0.3134,0.3256,-0.3297,0.3163,-0.3142,0.326,-0.3338,0.3165,-0.3221,0.324,-0.3605,0.3986,-0.3568,0.4033,-0.2586,0.2687,-0.1848,0.272,-0.185,0.2088,-0.1443,0.245,-0.1816,0.1826,-0.1699,0.2438,-0.162,0.2431,-0.1754,0.124,-0.1271,0.2346,-0.1747,0.2276,-0.1617,0.1422,-0.1126,0.2716,-0.2072,0.2555,-0.1778,0.2206,-0.2095,0.3016,-0.2216,0.1554,-0.1495,0.2943,-0.2371,0.2701,-0.188,0.1274,-0.0986,0.2625,-0.2104,0.3413,-0.2319,0.2163,-0.1977,0.1836,-0.1432,0.2094,-0.1451,0.2482,-0.1728,0.2657,-0.2054,0.27,-0.2019,0.2133,-0.1944,0.2072,-0.1939,0.1193,-0.0945,0.0645,-0.0845,0.0544,-0.0497,0.0289,-0.019,0.0082,-0.0162,0.0131,-0.0212,0.0132,-0.023,0.0633,-0.0096,0.0132,-0.0114,0.0139,-0.0352,0.0622,-0.0396,0.0721,-0.0851,0.0847,-0.1655,0.0359,-0.0638,0.0414,-0.0311,0.1895,-0.1698,0.1912,-0.2347,0.2259,-0.2452,0.2608,-0.3045,0.3089,-0.343,0.285,-0.2992,0.295,-0.3395,0.326,-0.2785,0.3017,-0.2935,0.3521,-0.3033,0.2427,-0.2445,0.2683,-0.2529,0.3047,-0.2573,0.2868,-0.2607,0.2331,-0.2018,0.2692,-0.2109,0.2779,-0.2557,0.2725,-0.2709,0.276,-0.3014,0.2988,-0.288,0.3145,-0.3338,0.261,-0.3116,0.1847,-0.2983,0.2395,-0.3429,0.2254,-0.2924,0.1557,-0.2746,0.1555,-0.2833,0.1436,-0.196,0.1238,-0.062,0.063,-0.0755,0.0585,-0.0837,0.0662,-0.0668,0.0552,-0.0523,0.0407,-0.0281,0.036,-0.0388,0.0451,-0.0262,0.044,-0.0323,0.0234,-0.0316,0.0233,-0.0233,0.0096,-0.0278,0.0458,-0.0386,0.0257,-0.0706,0.2546,-0.1893,0.2175,-0.3822,0.3588,-0.3402,0.3221,-0.3634,0.2894,-0.3186,0.3699,-0.2762,0.3191,-0.2136,0.4679,-0.4456,0.5901,-0.3965,0.502,-0.2075,0.3192,-0.2249,0.1244,-0.2082,0.1296,-0.2175,0.1463,-0.235,0.4034,-0.1896,0.4914,-0.232,0.4624,-0.2811,0.3464,-0.26,0.1646,-0.2235,0.2336,-0.2462,0.3742,-0.1978,0.2956,-0.2564,0.1571,-0.3258,0.2339,-0.1733,0.2239,-0.2281,0.1293,-0.1805,0.0974,-0.181,0.1216,-0.144,0.1081,-0.1501,0.1202,-0.1711,0.1141,-0.1822,0.1223,-0.1551,0.1303,-0.1463,0.1139,-0.1001,0.1071,-0.0984,0.1058,-0.1042,0.0942,-0.0809,0.066,-0.0767,0.0751,-0.0699,0.0773,-0.062,0.0628,-0.067,0.0488,-0.0534,0.0774,-0.0394,0.1029,-0.2161,0.1542,-0.2121,0.0653,-0.1852,0.0843,-0.161,0.121,-0.2328,0.1415,-0.2448,0.1281,-0.2169,0.1294,-0.2256,0.1008,-0.2687,0.1538,-0.2601,0.1714,-0.2098,0.1118,-0.2139,0.1207,-0.2202,0.1133,-0.1353,0.1175]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن زیبا قربان زاده

زیبا قربان زاده

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
پارسی
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0022,0.0025,-0.0022,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0015,0.0018,-0.0017,0.0007,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0018,-0.002,0.006,-0.0027,0.0091,-0.0236,0.0167,-0.0271,0.034,-0.0523,0.0588,-0.0298,0.0074,-0.0642,0.0492,-0.0565,0.0992,-0.1317,0.1491,-0.1158,0.0614,-0.1012,0.0856,-0.08,0.1088,-0.1642,0.0439,-0.1295,0.2131,-0.1156,0.2138,-0.2622,0.238,-0.3302,0.1411,-0.2421,0.2978,-0.1639,0.1417,-0.3161,0.2019,-0.0742,0.0615,-0.146,0.0697,-0.037,0.0117,-0.0166,0.1318,-0.0811,0.206,-0.2264,0.2236,-0.2921,0.1785,-0.2509,0.2094,-0.1848,0.1957,-0.3124,0.3151,-0.2985,0.1652,-0.2037,0.2027,-0.1914,0.2045,-0.1995,0.1096,-0.1688,0.1903,-0.2131,0.0937,-0.1967,0.1682,-0.1677,0.1371,-0.2412,0.1614,-0.1555,0.1498,-0.1809,0.1136,-0.1611,0.1299,-0.156,0.1185,-0.1761,0.0854,-0.1616,0.0498,-0.1696,0.0498,-0.1549,0.0544,-0.1536,0.0598,-0.1046,0.0628,-0.1122,0.0674,-0.0924,0.0684,-0.1002,0.0731,-0.1017,0.0736,-0.1044,0.0734,-0.0913,0.079,-0.0962,0.0851,-0.0963,0.0729,-0.0852,0.0756,-0.0765,0.0654,-0.0802,0.0617,-0.0632,0.0603,-0.0587,0.0535,-0.0487,0.045,-0.0374,0.0331,-0.031,0.0208,-0.0217,0.0538,-0.0696,0.0759,-0.1133,0.1275,-0.1719,0.165,-0.238,0.1784,-0.246,0.116,-0.1759,0.1731,-0.2052,0.1239,-0.1736,0.1532,-0.1842,0.1065,-0.1248,0.1277,-0.1657,0.0956,-0.1489,0.0933,-0.103,0.0659,-0.1322,0.1001,-0.0984,0.0472,-0.0928,0.0466,-0.068,0.031,-0.0482,0.0487,-0.0354,0.0292,-0.0616,0.0636,-0.054,0.1565,-0.1011,0.1633,-0.1313,0.1774,-0.1613,0.2203,-0.2558,0.2309,-0.2941,0.5114,-0.3021,0.2054,-0.3052,0.2694,-0.2197,0.3146,-0.3585,0.1653,-0.1263,0.1433,-0.2469,0.1597,-0.1723,0.2142,-0.2687,0.0932,-0.1483,0.0852,-0.1373,0.0709,-0.0813,0.057,-0.069,0.0229,-0.0276,0.0091,-0.0034,0.0092,-0.0097,0.0078,-0.0078,0.0091,-0.0141,0.07,-0.1047,0.1227,-0.1194,0.1228,-0.1265,0.1218,-0.1452,0.1335,-0.1629,0.1389,-0.1644,0.1437,-0.1632,0.1392,-0.1313,0.1123,-0.1932,0.1031,-0.1486,0.1621,-0.1387,0.1148,-0.1193,0.0644,-0.1252,0.1016,-0.0953,0.1086,-0.0876,0.0641,-0.0873,0.0415,-0.0759,0.0367,-0.0664,0.0355,-0.067,0.032,-0.0382,0.0297,-0.0397,0.0251,-0.0353,0.0271,-0.0377,0.0214,-0.0605,0.0233,-0.0443,0.0349,-0.0421,0.0205,-0.0375,0.0229,-0.0321,0.0112,-0.0261,0.0228,-0.0209,0.0258,-0.011,0.0137,-0.0121,0.0107,-0.0081,0.0292,-0.047,0.0479,-0.0069,0.0137,-0.0107,0.0148,-0.0062,0.0024,-0.0036,0.0003,-0.0034,0,-0.0019,0.0016,-0.0007,0.0015,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0015,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0168,-0.0057,0.0268,-0.0262,0.0285,-0.0416,0.0294,-0.0197,0.0169,-0.0091,0.0081,-0.0047,0.0095,-0.006,0.0049,-0.0092,0.007,-0.0028,0.0036,-0.0047,0.0055,-0.0096,0.0023,-0.004,0.0016,-0.0029,0.0027,-0.0013,0.002,-0.0019,0.0016,-0.0013,0.0011,-0.0014,0.002,-0.001,0.0013,-0.0007,0.0019,-0.0017,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0016,0.001,-0.0003,0.0003,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0005,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0007,0,-0.0017,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0005,0.001,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0006,-0.0013,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0013,0.0012,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0008,0,-0.0012,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0011,-0.0001,0.0012,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.001,0.0005,-0.0018,0.0234,-0.0488,0.1262,-0.2184,0.2648,-0.1784,0.2094,-0.2951,0.2225,-0.1568,0.2259,-0.3297,0.2433,-0.2807,0.1834,-0.1931,0.201,-0.1326,0.1398,-0.2426,0.1684,-0.2164,0.2192,-0.1485,0.2337,-0.1633,0.2131,-0.1646,0.2018,-0.1448,0.1863,-0.133,0.1726,-0.1449,0.1668,-0.1505,0.1113,-0.1132,0.1014,-0.128,0.0558,-0.1133,0.0406,-0.0397,0.0286,-0.0381,0.0259,-0.0406,0.023,-0.0291,0.0202,-0.0307,0.0207,-0.0226,0.0215,-0.0269,0.0212,-0.0357,0.0296,-0.0376,0.0365,-0.036,0.0317,-0.0449,0.0295,-0.0495,0.031,-0.0497,0.0438,-0.0605,0.0598,-0.0688,0.0952,-0.1269,0.0826,-0.2555,0.2539,-0.2639,0.1858,-0.1324,0.0981,-0.1466,0.2269,-0.2072,0.2266,-0.1758,0.1656,-0.1687,0.1022,-0.1446,0.1085,-0.149,0.1185,-0.1058,0.1032,-0.1371,0.1175,-0.2031,0.1242,-0.2012,0.0759,-0.1142,0.0472,-0.1017,0.0573,-0.0899,0.0717,-0.0716,0.0741,-0.0799,0.0799,-0.0822,0.0801,-0.0793,0.081,-0.086,0.0998,-0.0954,0.0915,-0.0824,0.1141,-0.1134,0.1242,-0.1069,0.1097,-0.1252,0.1114,-0.1109,0.1004,-0.0952,0.1111,-0.1231,0.1106,-0.1488,0.1203,-0.13,0.0942,-0.1131,0.1025,-0.1274,0.1114,-0.1245,0.1123,-0.1099,0.0924,-0.0861,0.0943,-0.1009,0.0894,-0.1116,0.0761,-0.1027,0.0701,-0.0698,0.0647,-0.0775,0.0683,-0.0699,0.0689,-0.0577,0.067,-0.0539,0.0628,-0.0518,0.05,-0.0537,0.0513,-0.0576,0.0441,-0.0528,0.0518,-0.0493,0.0495,-0.0446,0.0405,-0.0434,0.0371,-0.0368,0.038,-0.036,0.0349,-0.0352,0.0345,-0.038,0.0329,-0.0393,0.0664,-0.0872,0.1203,-0.22,0.1734,-0.2054,0.1228,-0.1958,0.18,-0.1804,0.1548,-0.218,0.1372,-0.186,0.1393,-0.2087,0.0941,-0.1365,0.1228,-0.1548,0.1344,-0.147,0.1099,-0.1386,0.1223,-0.1494,0.0709,-0.1146,0.1254,-0.1448,0.1101,-0.1548,0.1111,-0.114,0.1256,-0.1538,0.1322,-0.1602,0.1517,-0.1478,0.1176,-0.1659,0.1824,-0.1652,0.1223,-0.0713,0.0241,-0.0129,0.0138,-0.0108,0.0089,-0.0101,0.0043,-0.0059,0.0051,-0.0043,0.0067,-0.0054,0.0058,-0.0034,0.0071,-0.0035,0.0044,-0.0038,0.0053,-0.0023,0.0734,-0.0148,0.0112,-0.027,0.0939,-0.1335,0.1534,-0.1331,0.1419,-0.2377,0.1769,-0.2055,0.1588,-0.3153,0.2267,-0.3031,0.2101,-0.2208,0.2075,-0.2901,0.2073,-0.3185,0.2361,-0.3437,0.2452,-0.3065,0.2264,-0.297,0.2361,-0.2736,0.2152,-0.2821,0.2063,-0.2673,0.1732,-0.2519,0.1774,-0.2375,0.1657,-0.1579,0.1543,-0.146,0.1228,-0.1467,0.1235,-0.0576,0.0523,-0.0572,0.0486,-0.0518,0.0717,-0.0538,0.036,-0.0432,0.0312,-0.0363,0.0416,-0.0497,0.0347,-0.0264,0.0171,-0.0295,0.0257,-0.0208,0.0052,-0.025,0.0236,-0.0141,0.0248,-0.0121,0.0668,-0.0891,0.1932,-0.209,0.1325,-0.1594,0.2435,-0.2989,0.231,-0.2774,0.2094,-0.2833,0.1737,-0.2516,0.2129,-0.2447,0.1749,-0.2285,0.1711,-0.2188,0.1577,-0.1917,0.1393,-0.199,0.1317,-0.183,0.1112,-0.1549,0.1432,-0.1828,0.0953,-0.1595,0.1486,-0.1562,0.1093,-0.1396,0.0994,-0.1616,0.1225,-0.1513,0.0997,-0.1349,0.0992,-0.1425,0.0902,-0.0847,0.0792,-0.0657,0.0402,-0.0546,0.0539,-0.0409,0.039,-0.0332,0.0245,-0.0254,0.0179,-0.0139,0.0066,-0.0123,0.0152,-0.0396,0.0334,-0.0237,0.0415,-0.0376,0.0429,-0.0557,0.0314,-0.058,0.0175,-0.0231,0.0056,-0.0098,0.0132,-0.0039,0.0224,-0.013,0.0303,-0.0241,0.0196,-0.0318,0.0464,-0.0368,0.0221,-0.0165,0.0083,-0.0232,0.0177,-0.0021,0.0399,-0.0349,0.0819,-0.1027,0.1157,-0.115,0.0721,-0.1067,0.1076,-0.1242,0.1727,-0.1328,0.1607,-0.1141,0.1356,-0.1225,0.1498,-0.1086,0.199,-0.1179,0.1926,-0.137,0.0661,-0.1238,0.0448,-0.1284,0.2002,-0.1257,0.1465,-0.1002,0.1244,-0.1308,0.1852,-0.0983,0.075,-0.1232,0.0703,-0.1143,0.016,-0.0194,0.0197,-0.0201,0.0337,-0.0337,0.0476,-0.0687,0.073,-0.0951,0.0983,-0.0981,0.0838,-0.1122,0.0688,-0.0853,0.0818,-0.1097,0.09,-0.0972,0.0869,-0.0567,0.0771,-0.071,0.0729,-0.087,0.0628,-0.11,0.0735,-0.0776,0.0537,-0.0662,0.0526,-0.0651,0.0522,-0.0522,0.0519,-0.0568,0.0598,-0.0683,0.0547,-0.0587,0.057,-0.0641,0.0481,-0.067,0.0511,-0.0672,0.0473,-0.0675,0.054,-0.0527,0.052,-0.0549,0.0523,-0.0595,0.0541,-0.0651,0.0571,-0.0691,0.0613,-0.0718,0.0628,-0.0755,0.0617,-0.0753,0.0638,-0.0759,0.065,-0.0725,0.0651,-0.1021,0.0667,-0.1462,0.0797,-0.1085,0.0504,-0.098,0.0646,-0.1001,0.0783,-0.1004,0.0712,-0.1031,0.0645,-0.1084,0.05,-0.1006,0.0839,-0.1237,0.0737,-0.1183,0.0697,-0.1162,0.0689,-0.1276,0.0451,-0.119,0.0795,-0.1181,0.0673,-0.1492,0.0579,-0.1382,0.0641,-0.0927,0.0931,-0.1071,0.0888,-0.1393,0.0453,-0.1345,0.0536,-0.108,0.0603,-0.1272,0.0551,-0.1045,0.0446,-0.0635,0.0313,-0.051,0.0233,-0.0253,0.0145,-0.0182,0.0079,-0.0127,0.0072,-0.0098,0.0087,-0.0101,0.0159,-0.0201,0.0375,-0.032,0.0856,-0.0788,0.0686,-0.0441,0.0429,-0.0338,0.0337,-0.0232,0.0175,-0.0085,0.0236,-0.0515,0.0821,-0.1283,0.0714,-0.1373,0.0743,-0.1382,0.0795,-0.143,0.0939,-0.1406,0.0956,-0.1529,0.0937,-0.1396,0.0921,-0.1443,0.0868,-0.114,0.0897,-0.1311,0.0868,-0.1163,0.1005,-0.1084,0.0938,-0.0596,0.0443,-0.0724,0.0377,-0.0731,0.024,-0.0358,0.0259,-0.0391,0.0244,-0.0202,0.0511,-0.0524,0.0208,-0.049,0.027,-0.0433,0.0326,-0.0571,0.0835,-0.0762,0.0511,-0.0644,0.0261,-0.1024,0.0903,-0.0533,0.101,-0.119,0.0669,-0.1059,0.0795,-0.1355,0.0731,-0.1235,0.0729,-0.0914,0.0669,-0.1595,0.0654,-0.109,0.0609,-0.0992,0.0695,-0.157,0.0825,-0.1476,0.0803,-0.1296,0.0976,-0.1132,0.0992,-0.1098,0.1132,-0.1067,0.1053,-0.1107,0.045,-0.0478,0.0431,-0.0392,0.0239,-0.0218,0.0141,-0.0157,0.0151,-0.0158,0.0104,-0.024,0.0252,-0.0347,0.0248,-0.026,0.1091,-0.1031,0.118,-0.168,0.0979,-0.2433,0.0817,-0.2328,0.0999,-0.1546,0.0949,-0.184,0.1441,-0.1814,0.1466,-0.2045,0.1446,-0.1828,0.1365,-0.0962,0.1274,-0.1222,0.1467,-0.1776,0.1538,-0.1317,0.1127,-0.163,0.1555,-0.1595,0.1062,-0.1777,0.1467,-0.1388,0.0999,-0.1897,0.1414,-0.1588,0.1108,-0.1803,0.1313,-0.2104,0.1217,-0.1904,0.0994,-0.173,0.1124,-0.1183,0.111,-0.1841,0.133,-0.1646,0.1145,-0.12,0.111,-0.1564,0.1237,-0.1187,0.1126,-0.1538,0.1198,-0.1219,0.126,-0.1543,0.1187,-0.1235,0.1413,-0.1477,0.1142,-0.1098,0.1218,-0.0976,0.116,-0.1071,0.1141,-0.1439,0.0925,-0.2032,0.0966,-0.2231,0.1067,-0.1767,0.1137,-0.2188,0.1332,-0.1692,0.0988,-0.2369,0.1995,-0.2092,0.1927,-0.2103,0.1169,-0.22,0.1043,-0.2231,0.1242,-0.2137,0.1136,-0.1766,0.0587,-0.0793,0.0273,-0.0245,0.0316,-0.0279,0.0148,-0.0199,0.0154,-0.0122,0.019,-0.0102,0.0428,-0.0371,0.061,-0.0622,0.1058,-0.1467,0.127,-0.1288,0.1118,-0.1549,0.1317,-0.1423,0.105,-0.0985,0.1018,-0.0988,0.0841,-0.0983,0.0919,-0.1055,0.072,-0.0817,0.0943,-0.0626,0.0977,-0.0732,0.0593,-0.0718,0.0409,-0.076,0.0471,-0.0582,0.0444,-0.0259,0.04,-0.0128,0.0408,-0.0598,0.0185,-0.0499,0.0346,-0.1209,0.0577,-0.14,0.1091,-0.078,0.0667,-0.1116,0.0953,-0.1409,0.0566,-0.1176,0.1431,-0.1094,0.0699,-0.0978,0.1057,-0.0687,0.1081,-0.1246,0.1712,-0.0725,0.0777,-0.0544,0.0983,-0.1066,0.084,-0.135,0.1037,-0.1033,0.1281,-0.1294,0.0243,-0.0498,0.0199,-0.0587,0.1132,-0.1024,0.0916,-0.1682,0.1399,-0.1934,0.1136,-0.098,0.1438,-0.1945,0.1695,-0.1518,0.1347,-0.1546,0.1059,-0.0857,0.0638,-0.1136,0.1345,-0.1461,0.0491,-0.0827,0.0631,-0.0528,0.0552,-0.1153,0.0874,-0.1293,0.0623,-0.0859,0.0725,-0.0827,0.0701,-0.0922,0.0435,-0.0702,0.0246,-0.0149,0.0099,-0.011,0.015,-0.0103,0.0127,-0.0148,0.0089,-0.0151,0.0055,-0.0061,0.0051,-0.004,0.0117,-0.0275,0.0522,-0.0471,0.0631,-0.0572,0.0545,-0.0971,0.0778,-0.0976,0.1003,-0.1187,0.0762,-0.1267,0.0909,-0.1264,0.0689,-0.0912,0.0638,-0.1099,0.1194,-0.1288,0.0813,-0.114,0.0735,-0.0767,0.0854,-0.0777,0.1025,-0.13,0.1147,-0.1379,0.0665,-0.0647,0.093,-0.1202,0.0661,-0.1216,0.0474,-0.0661,0.0766,-0.108,0.0682,-0.1171,0.0582,-0.0949,0.0517,-0.0928,0.0725,-0.0897,0.0608,-0.0824,0.0737,-0.0867,0.0611,-0.0912,0.0676,-0.0828,0.0811,-0.0857,0.0898,-0.1011,0.0809,-0.1036,0.0809,-0.1047,0.0615,-0.1043,0.0654,-0.1006,0.0575,-0.1009,0.0451,-0.1089,0.0609,-0.121,0.0612,-0.1135,0.0577,-0.1031,0.0353,-0.0284,0.0094,-0.0186,0.0063,-0.0065,0.0067,-0.0054,0.0038,-0.0047,0.0029,-0.0028,0.0046,-0.0044,0.0047,-0.0036,0.0297,-0.0382,0.0175,-0.0188,0.0369,-0.0626,0.1173,-0.1206,0.1212,-0.1218,0.0833,-0.0815,0.1025,-0.1348,0.1037,-0.135,0.0888,-0.1161,0.0944,-0.1215,0.1074,-0.0977,0.1026,-0.0998,0.0667,-0.1134,0.0623,-0.1104,0.0478,-0.1044,0.0654,-0.0956,0.0605,-0.0822,0.0558,-0.0882,0.08,-0.0781,0.0403,-0.1184,0.0459,-0.1303,0.0664,-0.105,0.0654,-0.0841,0.0726,-0.0948,0.0408,-0.1062,0.0843,-0.0761,0.0878,-0.0822,0.0786,-0.0826,0.0686,-0.0953,0.0652,-0.0703,0.0656,-0.0989,0.072,-0.0895,0.0617,-0.0884,0.0748,-0.1088,0.0704,-0.0798,0.058,-0.1019,0.0565,-0.0791,0.0267,-0.0146,0.0102,-0.0036,0.0078,-0.0094,0.0297,-0.0435,0.0487,-0.0908,0.0572,-0.11,0.0455,-0.0921,0.0401,-0.0869,0.0558,-0.0541,0.0288,-0.0295,0.0393,-0.0231,0.0137,-0.0149,0.0065,-0.0069,0.0042,-0.0063,0.0266,-0.0258,0.0072,-0.0053,0.0049,-0.0059,0.0058,-0.0058,0.0027,-0.0034,0.001,-0.0019,0.0007,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0051,-0.0021,0.0226,-0.0296,0.0421,-0.0677,0.0258,-0.0733,0.0496,-0.0918,0.0629,-0.0696,0.0629,-0.1046,0.0896,-0.0853,0.0743,-0.0986,0.0851,-0.0849,0.0886,-0.0882,0.0791,-0.0912,0.092,-0.0773,0.0953,-0.1113,0.103,-0.0961,0.1054,-0.0968,0.1234,-0.0926,0.1208,-0.0945,0.114,-0.0979,0.1157,-0.0996,0.1226,-0.1078,0.1141,-0.1068,0.1072,-0.071,0.0115,-0.0232,0.0207,-0.0106,0.0127,-0.0138,0.0371,-0.0172,0.033,-0.0508,0.0173,-0.0488,0.0977,-0.082,0.0919,-0.1618,0.1535,-0.2063,0.1379,-0.2195,0.0971,-0.209,0.0893,-0.1808,0.101,-0.1854,0.1348,-0.1151,0.144,-0.2151,0.1217,-0.1872,0.1289,-0.1835,0.1274,-0.1747,0.1406,-0.183,0.1397,-0.1084,0.1369,-0.1257,0.1002,-0.1364,0.0865,-0.0985,0.0741,-0.0974,0.0952,-0.0766,0.0436,-0.0802,0.0582,-0.0721,0.0623,-0.1082,0.0548,-0.082,0.0631,-0.0563,0.0988,-0.0719,0.0967,-0.0869,0.0392,-0.0526,0.0453,-0.079,0.062,-0.0879,0.06,-0.0128,0.0705,-0.0701,0.0067,-0.0064,0.0262,-0.0352,0.0139,-0.0089,0.0378,-0.0484,0.0369,-0.0057,0.0384,-0.0345,0.0318,-0.006,0.0258,-0.0386,0.0462,-0.007,0.0231,-0.037,0.0045,-0.0056,0.0201,-0.0281,0.0043,-0.0038,0.0043,-0.0037,0.0029,-0.0025,0.0012,-0.0013,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0013,0.0008,-0.0003,0.0037,-0.0023,0.005,-0.0054,0.0013,-0.0019,0.0019,-0.0016,0.0014,-0.0012,0.0017,-0.0013,0.0036,-0.0025,0.0069,-0.009,0.007,-0.0074,0.0042,-0.0051,0.0024,-0.0032,0.0057,-0.0029,0.0022,-0.0032,0.0015,-0.0025,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.002,-0.0004,0.0013,-0.0019,0.0006,-0.0014,0.0009,-0.0004,0.0011,-0.001,0.0003,-0.0012,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0009,0.0012,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
امکان تحویل فوری 24 ساعته
گوینده نریشن مظاهر والی زاده

مظاهر والی زاده

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۲۰,۰۰۰ تومان
پارسی
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0009,-0.0017,0.0043,-0.0025,0.0034,-0.0087,0.0111,-0.0088,0.0124,-0.0229,0.0203,-0.0467,0.0339,-0.0123,0.0519,-0.0234,0.0566,-0.048,0.0749,-0.0317,0.0709,-0.0372,0.0553,-0.0717,0.0249,-0.0912,0.0835,-0.1094,0.1247,-0.0972,0.106,-0.163,0.1624,-0.1343,0.235,-0.1533,0.2337,-0.1408,0.3002,-0.2584,0.276,-0.2127,0.1669,-0.2073,0.3012,-0.3639,0.27,-0.1633,0.4039,-0.4777,0.203,-0.151,0.2122,-0.3218,0.3224,-0.161,0.1908,-0.156,0.2437,-0.1852,0.204,-0.1786,0.2576,-0.3238,0.246,-0.1926,0.1288,-0.078,0.0306,-0.102,0.0291,-0.0391,0.1552,-0.2652,0.5061,-0.4574,0.5135,-0.6054,0.5329,-0.4954,0.6882,-0.4044,0.5882,-0.4044,0.5769,-0.5506,0.8639,-0.5292,0.7886,-0.2214,0.5867,-0.3217,0.4154,-0.2831,0.4868,-0.2993,0.5994,-0.3095,0.3405,-0.2244,0.5358,-0.2353,0.5266,-0.2057,0.3775,-0.1449,0.3634,-0.225,0.5072,-0.1998,0.4077,-0.2608,0.4201,-0.302,0.4455,-0.2573,0.2018,-0.3416,0.3941,-0.1919,0.2138,-0.3496,0.2636,-0.1976,0.1778,-0.2135,0.1377,-0.169,0.1722,-0.2442,0.1815,-0.2296,0.1764,-0.2108,0.1894,-0.214,0.1858,-0.205,0.1818,-0.2224,0.1567,-0.1849,0.1614,-0.1646,0.1525,-0.1199,0.1385,-0.1008,0.1174,-0.1043,0.1122,-0.0943,0.0886,-0.0806,0.0679,-0.074,0.0654,-0.072,0.0654,-0.0691,0.0602,-0.0597,0.0865,-0.1158,0.1385,-0.1876,0.157,-0.2447,0.2165,-0.2404,0.1356,-0.2792,0.1977,-0.3055,0.2834,-0.2387,0.1978,-0.3003,0.1697,-0.2509,0.1489,-0.2316,0.1625,-0.3373,0.2031,-0.3475,0.2268,-0.3533,0.2079,-0.3105,0.2313,-0.2656,0.1921,-0.2571,0.2008,-0.2749,0.1942,-0.2582,0.1705,-0.1844,0.1585,-0.1171,0.1239,-0.096,0.0548,-0.0391,0.0632,-0.0428,0.0414,-0.0361,0.0425,-0.0717,0.068,-0.064,0.1128,-0.0343,0.0695,-0.0958,0.0499,-0.0997,0.1178,-0.1096,0.1292,-0.0661,0.102,-0.0865,0.1187,-0.0793,0.0996,-0.075,0.1508,-0.1493,0.0384,-0.0324,0.0833,-0.0802,0.0951,-0.1451,0.1237,-0.1139,0.0859,-0.1049,0.1065,-0.055,0.0461,-0.0496,0.021,-0.0278,0.015,-0.0477,0.0217,-0.0176,0.0049,-0.0098,0.0059,-0.0077,0.0069,-0.0049,0.0034,-0.0045,0.009,-0.0179,0.0788,-0.102,0.0977,-0.1355,0.107,-0.1142,0.0983,-0.1734,0.1458,-0.1685,0.1391,-0.1529,0.1154,-0.1838,0.1281,-0.2177,0.2187,-0.1835,0.1469,-0.2123,0.1598,-0.2308,0.1434,-0.2713,0.2121,-0.2012,0.1899,-0.2553,0.1819,-0.2407,0.17,-0.1752,0.1644,-0.1555,0.1341,-0.1408,0.1349,-0.174,0.102,-0.1854,0.0998,-0.1489,0.0902,-0.1904,0.1143,-0.1113,0.0978,-0.077,0.1137,-0.0821,0.0708,-0.075,0.1091,-0.1058,0.0872,-0.0845,0.0577,-0.0992,0.1107,-0.0752,0.2087,-0.1288,0.085,-0.1135,0.0909,-0.1139,0.137,-0.0796,0.1432,-0.0915,0.0745,-0.104,0.1948,-0.1075,0.1274,-0.064,0.0542,-0.1123,0.1395,-0.1127,0.114,-0.0952,0.0781,-0.0874,0.0437,-0.0637,0.0081,-0.0173,0.0138,-0.0214,0.0107,-0.0136,0.0064,-0.0081,0.0066,-0.0065,0.003,-0.0033,0.0029,-0.0029,0.0035,-0.0033,0.0026,-0.0026,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.001,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0003,0.0036,-0.0033,0.0043,-0.0076,0.0034,-0.0042,0.0031,-0.004,0.006,-0.001,0.0023,-0.0045,0.0031,-0.0038,0.0022,-0.0064,0.0019,-0.0004,0.0028,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0033,-0.005,0.0003,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.014,-0.0422,0.0219,-0.012,0.0313,-0.0537,0.2679,-0.4108,0.2108,-0.2936,0.5469,-0.2533,0.1999,-0.2924,0.3865,-0.1609,0.2822,-0.1347,0.216,-0.2513,0.3479,-0.1655,0.2693,-0.1706,0.3088,-0.1963,0.3619,-0.1874,0.2288,-0.285,0.3624,-0.2358,0.4534,-0.2314,0.3478,-0.3727,0.3298,-0.1452,0.4971,-0.318,0.5022,-0.3176,0.3158,-0.188,0.2817,-0.2133,0.2404,-0.2186,0.2256,-0.2427,0.2532,-0.2403,0.2539,-0.2253,0.2259,-0.2139,0.22,-0.2201,0.2591,-0.2237,0.2518,-0.2552,0.2511,-0.2485,0.2613,-0.2275,0.2447,-0.2348,0.2177,-0.2233,0.2262,-0.2228,0.2419,-0.2162,0.2373,-0.2265,0.2246,-0.2296,0.2296,-0.2333,0.2316,-0.2074,0.2238,-0.2325,0.2452,-0.2307,0.2772,-0.2564,0.3339,-0.3239,0.5398,-0.3163,0.6336,-0.4161,0.4687,-0.3355,0.3166,-0.3185,0.3612,-0.2144,0.4309,-0.3045,0.4126,-0.3167,0.4044,-0.2656,0.3767,-0.2155,0.3804,-0.2006,0.4086,-0.2008,0.3269,-0.2085,0.2758,-0.2104,0.2883,-0.1864,0.3284,-0.2357,0.4673,-0.2759,0.2388,-0.2281,0.3489,-0.216,0.3759,-0.2297,0.2539,-0.1719,0.0802,-0.1085,0.076,-0.0788,0.0676,-0.0507,0.0633,-0.0585,0.0557,-0.0482,0.0472,-0.0387,0.1322,-0.1573,0.2963,-0.2566,0.3669,-0.3379,0.3677,-0.356,0.37,-0.3711,0.4026,-0.3955,0.4129,-0.4206,0.4287,-0.4062,0.4052,-0.3962,0.4091,-0.4023,0.3952,-0.4113,0.4082,-0.3909,0.3833,-0.3629,0.3852,-0.3633,0.3797,-0.35,0.3579,-0.3853,0.4233,-0.3799,0.4363,-0.4024,0.406,-0.4403,0.386,-0.4236,0.3628,-0.3097,0.2825,-0.26,0.1907,-0.2151,0.1915,-0.1855,0.2025,-0.175,0.2085,-0.2025,0.1964,-0.2061,0.1731,-0.18,0.1632,-0.1366,0.1349,-0.1339,0.1143,-0.1323,0.1302,-0.1216,0.135,-0.1273,0.152,-0.1593,0.1994,-0.1648,0.2136,-0.2129,0.2429,-0.2433,0.2564,-0.2384,0.3291,-0.2411,0.3783,-0.2685,0.3309,-0.2877,0.4763,-0.3114,0.4534,-0.2446,0.4704,-0.2539,0.4259,-0.2356,0.4718,-0.2765,0.4427,-0.2842,0.3569,-0.2641,0.4551,-0.2389,0.3927,-0.1931,0.404,-0.2029,0.4119,-0.2291,0.3625,-0.2128,0.323,-0.1999,0.2566,-0.1728,0.0951,-0.1068,0.1038,-0.1222,0.0581,-0.0728,0.0313,-0.0311,0.0241,-0.0253,0.0259,-0.027,0.0249,-0.0261,0.0182,-0.0235,0.0222,-0.0232,0.0249,-0.0249,0.0242,-0.0177,0.0206,-0.0167,0.0139,-0.0121,0.0279,-0.012,0.0435,-0.0283,0.2318,-0.2021,0.3329,-0.2711,0.3162,-0.3003,0.3174,-0.2978,0.2923,-0.319,0.3178,-0.3537,0.3641,-0.3568,0.3948,-0.3533,0.4001,-0.3398,0.3524,-0.3215,0.2354,-0.3216,0.2556,-0.3456,0.2438,-0.3419,0.2616,-0.302,0.274,-0.3414,0.279,-0.3475,0.2517,-0.3235,0.2651,-0.311,0.2436,-0.2486,0.1906,-0.218,0.1684,-0.2048,0.0864,-0.0961,0.1238,-0.1073,0.0988,-0.1259,0.1781,-0.0699,0.0801,-0.0575,0.082,-0.136,0.081,-0.0688,0.1048,-0.0471,0.0558,-0.1206,0.1464,-0.1391,0.1394,-0.0773,0.0455,-0.1278,0.1012,-0.1556,0.1311,-0.1707,0.161,-0.2376,0.1863,-0.2443,0.1978,-0.2946,0.2648,-0.3287,0.3103,-0.3457,0.3425,-0.3583,0.2058,-0.336,0.3334,-0.3714,0.3605,-0.4524,0.3416,-0.3831,0.3945,-0.3748,0.3862,-0.3173,0.3894,-0.3953,0.3858,-0.399,0.2596,-0.2369,0.3162,-0.3535,0.3389,-0.33,0.2992,-0.2804,0.1536,-0.2326,0.1663,-0.233,0.1578,-0.1968,0.0694,-0.1212,0.0464,-0.0203,0.0281,-0.0244,0.0263,-0.0186,0.0155,-0.0144,0.0143,-0.0205,0.0193,-0.0122,0.0195,-0.0197,0.0126,-0.0184,0.01,-0.0075,0.0161,-0.013,0.0077,-0.0089,0.0089,-0.006,0.0063,-0.0047,0.0017,-0.002,0.0032,-0.0025,0.0016,-0.0025,0.0028,-0.0017,0.0037,-0.003,0.0102,-0.0077,0.015,-0.0249,0.0515,-0.0139,0.0164,-0.0504,0.0194,-0.0279,0.0337,-0.0452,0.0436,-0.0565,0.0453,-0.0508,0.0322,-0.0484,0.0306,-0.0428,0.0272,-0.0267,0.1092,-0.0813,0.193,-0.1363,0.1931,-0.1577,0.1987,-0.1896,0.2185,-0.177,0.2803,-0.1989,0.2877,-0.1637,0.2759,-0.1595,0.2222,-0.2104,0.2028,-0.207,0.2204,-0.2057,0.3391,-0.1611,0.2625,-0.1886,0.2471,-0.2064,0.2663,-0.2333,0.1464,-0.1415,0.0957,-0.1347,0.0992,-0.1622,0.1184,-0.1722,0.1393,-0.1882,0.2016,-0.2292,0.1958,-0.2634,0.2077,-0.2491,0.1971,-0.2389,0.1943,-0.2301,0.1954,-0.2513,0.2251,-0.2462,0.2458,-0.2452,0.242,-0.2634,0.2441,-0.2672,0.2539,-0.2611,0.2641,-0.2744,0.2662,-0.2641,0.2762,-0.2871,0.2978,-0.3103,0.2556,-0.2399,0.2977,-0.3006,0.2958,-0.2916,0.2968,-0.314,0.3092,-0.3134,0.3347,-0.3391,0.3337,-0.3138,0.3103,-0.3155,0.2876,-0.2845,0.2714,-0.2824,0.2793,-0.2846,0.2921,-0.2988,0.2901,-0.3151,0.32,-0.3182,0.3308,-0.3293,0.3301,-0.3134,0.3256,-0.3297,0.3163,-0.3142,0.326,-0.3338,0.3165,-0.3221,0.324,-0.3605,0.3986,-0.3568,0.4033,-0.2586,0.2687,-0.1848,0.272,-0.185,0.2088,-0.1443,0.245,-0.1816,0.1826,-0.1699,0.2438,-0.162,0.2431,-0.1754,0.124,-0.1271,0.2346,-0.1747,0.2276,-0.1617,0.1422,-0.1126,0.2716,-0.2072,0.2555,-0.1778,0.2206,-0.2095,0.3016,-0.2216,0.1554,-0.1495,0.2943,-0.2371,0.2701,-0.188,0.1274,-0.0986,0.2625,-0.2104,0.3413,-0.2319,0.2163,-0.1977,0.1836,-0.1432,0.2094,-0.1451,0.2482,-0.1728,0.2657,-0.2054,0.27,-0.2019,0.2133,-0.1944,0.2072,-0.1939,0.1193,-0.0945,0.0645,-0.0845,0.0544,-0.0497,0.0289,-0.019,0.0082,-0.0162,0.0131,-0.0212,0.0132,-0.023,0.0633,-0.0096,0.0132,-0.0114,0.0139,-0.0352,0.0622,-0.0396,0.0721,-0.0851,0.0847,-0.1655,0.0359,-0.0638,0.0414,-0.0311,0.1895,-0.1698,0.1912,-0.2347,0.2259,-0.2452,0.2608,-0.3045,0.3089,-0.343,0.285,-0.2992,0.295,-0.3395,0.326,-0.2785,0.3017,-0.2935,0.3521,-0.3033,0.2427,-0.2445,0.2683,-0.2529,0.3047,-0.2573,0.2868,-0.2607,0.2331,-0.2018,0.2692,-0.2109,0.2779,-0.2557,0.2725,-0.2709,0.276,-0.3014,0.2988,-0.288,0.3145,-0.3338,0.261,-0.3116,0.1847,-0.2983,0.2395,-0.3429,0.2254,-0.2924,0.1557,-0.2746,0.1555,-0.2833,0.1436,-0.196,0.1238,-0.062,0.063,-0.0755,0.0585,-0.0837,0.0662,-0.0668,0.0552,-0.0523,0.0407,-0.0281,0.036,-0.0388,0.0451,-0.0262,0.044,-0.0323,0.0234,-0.0316,0.0233,-0.0233,0.0096,-0.0278,0.0458,-0.0386,0.0257,-0.0706,0.2546,-0.1893,0.2175,-0.3822,0.3588,-0.3402,0.3221,-0.3634,0.2894,-0.3186,0.3699,-0.2762,0.3191,-0.2136,0.4679,-0.4456,0.5901,-0.3965,0.502,-0.2075,0.3192,-0.2249,0.1244,-0.2082,0.1296,-0.2175,0.1463,-0.235,0.4034,-0.1896,0.4914,-0.232,0.4624,-0.2811,0.3464,-0.26,0.1646,-0.2235,0.2336,-0.2462,0.3742,-0.1978,0.2956,-0.2564,0.1571,-0.3258,0.2339,-0.1733,0.2239,-0.2281,0.1293,-0.1805,0.0974,-0.181,0.1216,-0.144,0.1081,-0.1501,0.1202,-0.1711,0.1141,-0.1822,0.1223,-0.1551,0.1303,-0.1463,0.1139,-0.1001,0.1071,-0.0984,0.1058,-0.1042,0.0942,-0.0809,0.066,-0.0767,0.0751,-0.0699,0.0773,-0.062,0.0628,-0.067,0.0488,-0.0534,0.0774,-0.0394,0.1029,-0.2161,0.1542,-0.2121,0.0653,-0.1852,0.0843,-0.161,0.121,-0.2328,0.1415,-0.2448,0.1281,-0.2169,0.1294,-0.2256,0.1008,-0.2687,0.1538,-0.2601,0.1714,-0.2098,0.1118,-0.2139,0.1207,-0.2202,0.1133,-0.1353,0.1175]
در حال بارگذاری
امکان تحویل فوری 24 ساعته
گوینده نریشن مهدی دوستیان

مهدی دوستیان

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۱۹۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۹۰,۰۰۰ تومان
پارسی کُردی
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0005,-0.0001,0.0132,-0.0047,0.0139,-0.0223,0.0426,-0.046,0.0551,-0.0611,0.094,-0.0448,0.1559,-0.1312,0.0413,-0.0679,0.1011,-0.1181,0.1198,-0.2601,0.1454,-0.0373,0.2582,-0.0952,0.2631,-0.1677,0.2182,-0.3125,0.1992,-0.1653,0.0762,-0.2046,0.1472,-0.1877,0.1191,-0.1192,0.3571,-0.2596,0.44,-0.4529,0.6136,-0.4476,0.59,-0.3802,0.6605,-0.6814,0.6021,-0.4975,0.5505,-0.9976,0.7265,-0.4406,0.5605,-0.7005,0.3194,-0.2782,0.4936,-0.3985,0.363,-0.2733,0.4842,-0.3098,0.0975,-0.3469,0.4557,-0.3038,0.4565,-0.3282,0.1169,-0.1693,0.4299,-0.2031,0.3104,-0.1506,0.3852,-0.1334,0.3815,-0.1309,0.2658,-0.1361,0.2113,-0.1058,0.0269,-0.1096,0.1802,-0.0414,0.1745,-0.1222,0.1772,-0.1266,0.2041,-0.1212,0.2109,-0.1196,0.1924,-0.1117,0.0174,-0.0924,0.1164,-0.0782,0.0798,-0.0533,0.0549,-0.155,0.0742,-0.0368,0.0826,-0.0854,0.1517,-0.1324,0.1106,-0.0991,0.0732,-0.054,0.0555,-0.0489,0.0295,-0.0394,0.0115,-0.0202,0.0084,-0.0068,0.0267,0,0.0132,0,0.0117,0,0.0118,-0.0003,0.0042,-0.0043,0.0135,-0.0024,0.0184,-0.0288,0.0425,-0.0698,0.1943,-0.1524,0.5064,-0.2576,0.2307,-0.3183,0.3225,-0.2296,0.23,-0.187,0.2958,-0.0945,0.1947,-0.0703,0.0405,-0.1108,0.0998,-0.2369,0.2309,-0.1905,0.2786,-0.2007,0.205,-0.1972,0.1344,-0.1674,0.1583,-0.1697,0.2841,-0.1694,0.1386,-0.1084,0.196,-0.1381,0.1063,-0.1284,0.0722,-0.1581,0.038,-0.1402,0.1151,-0.0376,0.1366,-0.1154,0.0562,-0.0199,0.045,-0.0591,0.0643,-0.0329,0.0222,-0.0396,0.1366,-0.0852,0.1852,-0.0964,0.2339,-0.1094,0.3744,-0.1603,0.6241,-0.2209,0.3394,-0.2396,0.2403,-0.225,0.7026,-0.238,0.4817,-0.2665,0.5628,-0.2014,0.5385,-0.2214,0.5026,-0.1506,0.3378,-0.1463,0.2784,-0.1684,0.3075,-0.1522,0.1616,-0.1762,0.3258,-0.1631,0.2664,-0.0834,0.2686,-0.1882,0.2474,-0.1551,0.21,-0.0542,0.1076,-0.1165,0.2065,-0.1007,0.1766,-0.0978,0.0165,-0.1099,0.1948,-0.0543,0.089,-0.1138,0.1737,-0.0449,0.0647,-0.085,0.06,-0.0219,0,-0.0241,0,-0.0193,0,-0.0194,0.0011,-0.0144,0.0012,-0.0046,0.0027,-0.0022,0.0084,0,0.0036,-0.0023,0.0034,-0.0011,0.007,-0.0108,0.0048,-0.0101,0.0016,-0.0114,0,-0.0629,0.0617,-0.0588,0.0497,0,0.0268,0,0.0419,0,0.0309,0,0.0258,0,0.0173,0,0.0011,-0.0072,0,-0.0139,0,-0.0149,0,-0.0126,0,-0.0224,0.0004,-0.0058,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0036,-0.001,0.0045,-0.0257,0.0833,-0.1064,0.4541,-0.3534,0.4487,-0.8574,0.5204,-0.723,0.5686,-0.3293,0.5371,-0.9557,0.8725,-0.3662,0.6472,-1,0.9686,-0.5514,0.4251,-0.8076,0.2382,-0.061,0.1734,-0.1226,0.1045,-0.1208,0.1054,-0.0775,0.1411,-0.08,0.1321,-0.0561,0.1253,-0.0713,0.0863,-0.0821,0.0744,-0.0666,0.0811,-0.0544,0.0777,-0.0568,0.0476,-0.0638,0.1153,-0.0654,0.2109,-0.08,0.4275,-0.1883,0.17,-0.1843,0.7257,-0.4725,0.5597,-0.4222,0.5559,-0.5021,0.6999,-0.4295,0.7974,-0.3196,0.8522,-0.7963,0.7176,-0.5717,0.3605,-0.3962,0.4094,-0.2057,0.3338,-0.2562,0.284,-0.2774,0.3452,-0.2262,0.3209,-0.2316,0.3618,-0.2534,0.5072,-0.2646,0.5141,-0.258,0.7011,-0.2416,0.5855,-0.2438,0.6403,-0.2512,0.4616,-0.2836,0.4768,-0.2652,0.4697,-0.2443,0.523,-0.2412,0.4606,-0.2376,0.3911,-0.2071,0.4077,-0.2621,0.3213,-0.233,0.3004,-0.2107,0.2485,-0.2247,0.2113,-0.2054,0.2176,-0.191,0.2208,-0.2033,0.2081,-0.2019,0.216,-0.1708,0.2112,-0.1857,0.2219,-0.1652,0.214,-0.1776,0.1931,-0.1685,0.1965,-0.1207,0.1219,-0.0698,0.0788,-0.0567,0.0741,-0.0518,0.0925,-0.128,0.1202,-0.2456,0.3735,-0.4183,0.5856,-0.6763,0.6325,-0.602,0.6587,-0.5403,1,-0.4435,0.9085,-0.7157,0.4358,-0.373,0.9989,-0.3492,0.5025,-0.5173,0.8051,-0.5007,0.4437,-0.5363,0.1877,-0.104,0.1222,-0.1009,0.1312,-0.0814,0.1117,-0.0517,0.1278,-0.0587,0.1158,-0.0518,0.1125,-0.0694,0.1448,-0.0692,0.1244,-0.0671,0.1131,-0.0588,0.1173,-0.052,0.1167,-0.0638,0.1051,-0.0684,0.1079,-0.115,0.2376,-0.1832,0.6012,-0.2626,0.8109,-0.4843,0.7442,-0.6163,0.7014,-0.6138,0.9256,-0.6098,0.8164,-0.498,0.6059,-0.4698,0.7317,-0.5333,0.5666,-0.5711,0.4224,-0.3432,0.3381,-0.231,0.2587,-0.1119,0.2537,-0.1774,0.1528,-0.2058,0.2399,-0.1235,0.2282,-0.2005,0.2196,-0.1485,0.2078,-0.068,0.2103,-0.1525,0.3387,-0.2634,0.4539,-0.3076,0.5439,-0.3255,0.7772,-0.5285,0.5709,-0.3572,0.9257,-0.7092,0.598,-0.4033,0.8166,-0.4439,0.7768,-0.4482,0.5889,-0.4362,0.7093,-0.3817,0.6322,-0.4471,0.559,-0.3346,0.7453,-0.4969,0.8351,-0.3197,0.4927,-0.472,0.7788,-0.4355,0.4866,-0.3858,0.682,-0.5455,0.1379,-0.1036,0.1221,-0.1461,0.3419,-0.2153,0.5447,-0.1832,0.3703,-0.2013,0.3191,-0.1592,0.1712,-0.1678,0.1888,-0.0701,0.1645,-0.0797,0.1152,-0.063,0.0803,-0.0501,0.0497,-0.0433,0.0972,-0.0422,0.0664,-0.0381,0.0543,-0.0387,0.0559,-0.0592,0.0373,-0.0579,0.0805,-0.101,0.0866,-0.0634,0.2131,-0.1084,0.1121,-0.0667,0.0426,-0.1029,0.0009,-0.0494,0.0009,-0.0172,0.0072,-0.0052,0.0086,-0.0085,0.0066,-0.0061,0.0068,-0.0051,0.0048,-0.0378,0.0628,-0.1407,0.0729,-0.1396,0.0685,-0.0363,0.0813,-0.0223,0.2507,-0.2433,0.7045,-0.3073,0.5653,-0.2972,0.6775,-0.3123,0.8463,-0.2904,0.6058,-0.3874,0.5456,-0.2662,0.7306,-0.4301,0.5867,-0.4195,0.6439,-0.2021,0.5233,-0.2024,0.5612,-0.2318,0.5379,-0.1139,0.1746,-0.0707,0.1612,-0.094,0.1794,-0.1578,0.2667,-0.1575,0.3583,-0.1779,0.3025,-0.1543,0.2691,-0.141,0.2276,-0.1151,0.2003,-0.0988,0.1987,-0.1201,0.2384,-0.1332,0.2522,-0.1569,0.2383,-0.1869,0.2579,-0.2055,0.3145,-0.206,0.2835,-0.2032,0.2317,-0.1921,0.1586,-0.1703,0.1775,-0.1637,0.1791,-0.1429,0.189,-0.1702,0.1739,-0.1537,0.1661,-0.1456,0.1628,-0.1521,0.1886,-0.1549,0.1972,-0.1737,0.1987,-0.1679,0.177,-0.1554,0.1877,-0.1704,0.2232,-0.1839,0.2256,-0.1944,0.2371,-0.2046,0.2395,-0.2161,0.2376,-0.2246,0.2991,-0.2353,0.3099,-0.2747,0.2784,-0.266,0.3362,-0.2771,0.3395,-0.2794,0.3821,-0.2933,0.5343,-0.4394,0.5865,-0.5666,0.3756,-0.6067,0.4352,-0.3243,0.8718,-0.1399,0.5756,-0.5634,0.6055,-0.4869,0.3853,-0.6149,0.8985,-0.4409,0.3846,-0.5652,0.9025,-0.4879,0.2246,-0.2507,0.1653,-0.1206,0.1707,-0.1021,0.1858,-0.151,0.2134,-0.2314,0.3021,-0.2198,0.3131,-0.2307,0.1737,-0.096,0.0983,-0.1204,0.0894,-0.0834,0.0804,-0.0555,0.0909,-0.0495,0.0811,-0.0399,0.0623,-0.0376,0.0548,-0.0312,0.0647,-0.2037,0.1115,-0.4023,0.1812,-0.1105,0.1852,-0.1808,0.2679,-0.1932,0.242,-0.2991,0.4,-0.2977,0.7435,-0.5128,0.6095,-0.5364,0.4754,-0.4212,0.737,-0.2813,0.4858,-0.3883,0.8921,-0.334,0.2998,-0.3107,0.5625,-0.2426,0.3891,-0.2154,0.3121,-0.22,0.4059,-0.1612,0.2865,-0.2699,0.5024,-0.2564,0.3667,-0.3222,0.5522,-0.3527,0.5769,-0.3308,0.6245,-0.3094,0.5932,-0.3141,0.4299,-0.313,0.5774,-0.2814,0.5346,-0.2676,0.5085,-0.3204,0.3331,-0.2762,0.1244,-0.081,0.124,-0.0805,0.126,-0.0735,0.1279,-0.0717,0.1365,-0.0682,0.1081,-0.0545,0.1018,-0.0606,0.1072,-0.0496,0.0931,-0.0361,0.0808,-0.0337,0.0652,-0.0522,0.0942,-0.1887,0.337,-0.1519,0.7117,-0.2625,0.5301,-0.3727,0.6037,-0.4557,0.5528,-0.4377,0.7165,-0.4518,0.6495,-0.6552,0.5647,-0.3109,0.8366,-0.2803,0.5824,-0.3902,0.6743,-0.4008,0.5842,-0.4191,0.7734,-0.2676,0.3142,-0.3862,0.5197,-0.3365,0.5716,-0.4893,0.7003,-0.3924,0.502,-0.1712,0.5885,-0.1779,0.5989,-0.2002,0.4503,-0.2449,0.4558,-0.2556,0.5855,-0.2364,0.1443,-0.2075,0.3987,-0.1895,0.3769,-0.1884,0.3262,-0.2039,0.5356,-0.4003,0.4335,-0.4608,0.3975,-0.447,0.4761,-0.5467,0.4457,-0.3813,0.5773,-0.3395,0.2128,-0.3092,0.0337,-0.0736,0.1263,-0.0992,0.1435,-0.0784,0.1314,-0.0735,0.075,-0.0569,0.1204,-0.0736,0.1221,-0.0814,0.3437,-0.1255,0.2972,-0.2578,0.5747,-0.5047,0.2985,-0.3233,0.3379,-0.3451,0.3477,-0.3842,0.5072,-0.3203,0.303,-0.3077,0.2993,-0.245,0.1126,-0.2003,0.2742,-0.1143,0.1145,-0.1316,0.0596,-0.0967,0.0853,-0.1477,0.0753,-0.187,0.0896,-0.2572,0.0619,-0.1136,0.2592,-0.0276,0.1805,-0.0704,0.1974,-0.1642,0.1846,-0.1061,0.2185,-0.0735,0.1337,-0.0878,0.1703,-0.0807,0.2222,-0.0895,0.1273,-0.1376,0.1065,-0.1003,0.0582,-0.0434,0.2668,-0.1539,0.3618,-0.206,0.1763,-0.3179,0.4501,-0.3827,0.4351,-0.2791,0.3803,-0.2892,0.2506,-0.2044,0.5135,-0.2058,0.3277,-0.2178,0.118,-0.0846,0.1357,-0.0771,0.1375,-0.0733,0.0486,-0.0732,0.1318,-0.0517,0.2193,-0.0959,0.0376,-0.1527,0.5065,-0.2472,0.5897,-0.3078,0.4227,-0.2641,0.4277,-0.3479,0.3443,-0.3162,0.2454,-0.195,0.3265,-0.3629,0.5438,-0.5727,0.1406,-0.4046,0.3852,-0.0132,0.4256,-0.1743,0.3453,-0.2217,0.1379,-0.2324,0.4024,-0.2109,0.2957,-0.2314,0.3336,-0.1625,0.0836,-0.1721,0.2375,-0.1636,0.2685,-0.144,0.2831,-0.1493,0.293,-0.1854,0.229,-0.1602,0.3401,-0.1792,0.1894,-0.1615,0.3439,-0.1941,0.2117,-0.1788,0.3211,-0.1648,0.1814,-0.2169,0.3145,-0.1609,0.2794,-0.1864,0.184,-0.1509,0.2142,-0.1106,0.1913,-0.0464,0.0634,-0.0733,0.0483,-0.0481,0.0204,-0.0256,0.0057,-0.0345,0.0233,-0.019,0.007,-0.0155,0.003,-0.0085,0.0078,-0.0074,0.0074,-0.004,0.0096,0,0.006,-0.0129,0.008,-0.1228,0.2322,-0.0649,0.5757,-0.2067,0.5577,-0.3333,0.3873,-0.3936,0.6927,-0.3997,0.1244,-0.5056,0.7053,-0.4132,0.4786,-0.2609,0.6506,-0.3277,0.2582,-0.3268,0.1667,-0.2683,0.7448,-0.1905,0.2893,-0.192,0.4029,-0.2285,0.5116,-0.1864,0.1388,-0.1661,0.2944,-0.126,0.3583,-0.1993,0.4826,-0.1495,0.4175,-0.1741,0.5181,-0.1746,0.547,-0.1571,0.4135,-0.1856,0.2462,-0.1691,0.0841,-0.1796,0.6478,-0.0862,0.2618,-0.2253,0.4793,-0.1685,0.5292,-0.1902,0.2807,-0.1919,0.309,-0.1653,0.1772,-0.1669,0.3651,-0.1339,0.3174,-0.1393,0.2673,-0.1412,0.1699,-0.1062,0.1796,-0.0418,0.0275,-0.035,0.1087,-0.0758,0.1104,-0.1068,0.2856,-0.0912,0.229,-0.0925,0.145,-0.0932,0.0915,-0.0886,0.1506,-0.0955,0.1762,-0.0931,0.1437,-0.0995,0.1573,-0.0873,0.1099,-0.0761,0.1147,-0.0592,0.0874,-0.0363,0.0358,-0.0448,0.0536,-0.0391,0.0175,-0.0079,0.015,-0.0164,0.013,-0.0109,0.009,-0.0142,0.0082,-0.0044,0.0042,-0.0076,0.0045,-0.0014,0,-0.0083,0.0004,-0.0115,0.0009,-0.0069,0.032,-0.003,0.0642,-0.0575,0.1184,-0.0231,0.2832,-0.1336,0.2518,-0.1713,0.3237,-0.1949,0.2841,-0.1986,0.3011,-0.2033,0.2772,-0.2083,0.254,-0.2159,0.2991,-0.2003,0.2874,-0.198,0.2163,-0.166,0.2584,-0.1385,0.1355,-0.1534,0.2127,-0.0624,0.1286,-0.0544,0,-0.0956,0.1611,-0.1264,0.2401,-0.1464,0.4914,-0.2014,0.1753,-0.2337,0.5852,-0.2497,0.3865,-0.2438,0.6413,-0.2644,0.3934,-0.2318,0.3305,-0.4987,0.3403,-0.2132,0.3748,-0.4748,0.2458,-0.4427,0.1592,-0.1628,0.3565,-0.2498,0.26,-0.0809,0.3173,-0.2087,0.1664,-0.2372,0.1204,-0.0933,0.2546,-0.1819,0.0822,-0.0901,0.1438,-0.1114,0.0287,-0.0714,0.1919,-0.1053,0.0222,-0.0751,0.0702,-0.0415,0.0303,-0.0401,0.0437,-0.0099,0.0834,-0.0245,0.0014,-0.02,0.0257,-0.0135,0.0651,-0.0197,0.0915,-0.0148,0,-0.025,0.0208,-0.017,0.0833,-0.0316,0.0075,-0.0352,0.0218,-0.0057,0.1001,-0.0624,0.0147,-0.0375,0.0081,-0.0269,0.0316,-0.0207,0.0675,-0.0482,0.0069,-0.0324,0.0074,-0.0138,0.0422,-0.0241,0.0179,-0.0144,0,-0.0295,0.0555,-0.0322,0.0073,-0.0089,0.0179,-0.0281,0.0703,-0.0136,0.0108,-0.0133,0.0579,-0.0146,0.0446,-0.0436,0.0988,-0.0373,0.0234,-0.0051,0.0076,-0.0168,0.0116,-0.0108,0.024,-0.0291,0.0201,-0.0132,0.014,0,0.015,0,0.0094,0,0.0072,-0.0076,0,-0.0076,0,-0.01,0,-0.0122,0,-0.0101,0,-0.0123,0,-0.0092,0,-0.0097,0,-0.0075,0.0059,-0.0009,0.0071,-0.0012,0.0113,-0.0011,0.011,0,0.0149,0,0.0188,0,0.0066,0,0.0058,0,0.0018,-0.0053,0,-0.0034,0.0034,-0.0074,0,-0.0087,0,-0.0078,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
امکان تحویل فوری 24 ساعته
گوینده نریشن ایزدیار حسنی

ایزدیار حسنی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۲۰,۰۰۰ تومان
پارسی
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0009,-0.0017,0.0043,-0.0025,0.0034,-0.0087,0.0111,-0.0088,0.0124,-0.0229,0.0203,-0.0467,0.0339,-0.0123,0.0519,-0.0234,0.0566,-0.048,0.0749,-0.0317,0.0709,-0.0372,0.0553,-0.0717,0.0249,-0.0912,0.0835,-0.1094,0.1247,-0.0972,0.106,-0.163,0.1624,-0.1343,0.235,-0.1533,0.2337,-0.1408,0.3002,-0.2584,0.276,-0.2127,0.1669,-0.2073,0.3012,-0.3639,0.27,-0.1633,0.4039,-0.4777,0.203,-0.151,0.2122,-0.3218,0.3224,-0.161,0.1908,-0.156,0.2437,-0.1852,0.204,-0.1786,0.2576,-0.3238,0.246,-0.1926,0.1288,-0.078,0.0306,-0.102,0.0291,-0.0391,0.1552,-0.2652,0.5061,-0.4574,0.5135,-0.6054,0.5329,-0.4954,0.6882,-0.4044,0.5882,-0.4044,0.5769,-0.5506,0.8639,-0.5292,0.7886,-0.2214,0.5867,-0.3217,0.4154,-0.2831,0.4868,-0.2993,0.5994,-0.3095,0.3405,-0.2244,0.5358,-0.2353,0.5266,-0.2057,0.3775,-0.1449,0.3634,-0.225,0.5072,-0.1998,0.4077,-0.2608,0.4201,-0.302,0.4455,-0.2573,0.2018,-0.3416,0.3941,-0.1919,0.2138,-0.3496,0.2636,-0.1976,0.1778,-0.2135,0.1377,-0.169,0.1722,-0.2442,0.1815,-0.2296,0.1764,-0.2108,0.1894,-0.214,0.1858,-0.205,0.1818,-0.2224,0.1567,-0.1849,0.1614,-0.1646,0.1525,-0.1199,0.1385,-0.1008,0.1174,-0.1043,0.1122,-0.0943,0.0886,-0.0806,0.0679,-0.074,0.0654,-0.072,0.0654,-0.0691,0.0602,-0.0597,0.0865,-0.1158,0.1385,-0.1876,0.157,-0.2447,0.2165,-0.2404,0.1356,-0.2792,0.1977,-0.3055,0.2834,-0.2387,0.1978,-0.3003,0.1697,-0.2509,0.1489,-0.2316,0.1625,-0.3373,0.2031,-0.3475,0.2268,-0.3533,0.2079,-0.3105,0.2313,-0.2656,0.1921,-0.2571,0.2008,-0.2749,0.1942,-0.2582,0.1705,-0.1844,0.1585,-0.1171,0.1239,-0.096,0.0548,-0.0391,0.0632,-0.0428,0.0414,-0.0361,0.0425,-0.0717,0.068,-0.064,0.1128,-0.0343,0.0695,-0.0958,0.0499,-0.0997,0.1178,-0.1096,0.1292,-0.0661,0.102,-0.0865,0.1187,-0.0793,0.0996,-0.075,0.1508,-0.1493,0.0384,-0.0324,0.0833,-0.0802,0.0951,-0.1451,0.1237,-0.1139,0.0859,-0.1049,0.1065,-0.055,0.0461,-0.0496,0.021,-0.0278,0.015,-0.0477,0.0217,-0.0176,0.0049,-0.0098,0.0059,-0.0077,0.0069,-0.0049,0.0034,-0.0045,0.009,-0.0179,0.0788,-0.102,0.0977,-0.1355,0.107,-0.1142,0.0983,-0.1734,0.1458,-0.1685,0.1391,-0.1529,0.1154,-0.1838,0.1281,-0.2177,0.2187,-0.1835,0.1469,-0.2123,0.1598,-0.2308,0.1434,-0.2713,0.2121,-0.2012,0.1899,-0.2553,0.1819,-0.2407,0.17,-0.1752,0.1644,-0.1555,0.1341,-0.1408,0.1349,-0.174,0.102,-0.1854,0.0998,-0.1489,0.0902,-0.1904,0.1143,-0.1113,0.0978,-0.077,0.1137,-0.0821,0.0708,-0.075,0.1091,-0.1058,0.0872,-0.0845,0.0577,-0.0992,0.1107,-0.0752,0.2087,-0.1288,0.085,-0.1135,0.0909,-0.1139,0.137,-0.0796,0.1432,-0.0915,0.0745,-0.104,0.1948,-0.1075,0.1274,-0.064,0.0542,-0.1123,0.1395,-0.1127,0.114,-0.0952,0.0781,-0.0874,0.0437,-0.0637,0.0081,-0.0173,0.0138,-0.0214,0.0107,-0.0136,0.0064,-0.0081,0.0066,-0.0065,0.003,-0.0033,0.0029,-0.0029,0.0035,-0.0033,0.0026,-0.0026,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.001,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0003,0.0036,-0.0033,0.0043,-0.0076,0.0034,-0.0042,0.0031,-0.004,0.006,-0.001,0.0023,-0.0045,0.0031,-0.0038,0.0022,-0.0064,0.0019,-0.0004,0.0028,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0033,-0.005,0.0003,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.014,-0.0422,0.0219,-0.012,0.0313,-0.0537,0.2679,-0.4108,0.2108,-0.2936,0.5469,-0.2533,0.1999,-0.2924,0.3865,-0.1609,0.2822,-0.1347,0.216,-0.2513,0.3479,-0.1655,0.2693,-0.1706,0.3088,-0.1963,0.3619,-0.1874,0.2288,-0.285,0.3624,-0.2358,0.4534,-0.2314,0.3478,-0.3727,0.3298,-0.1452,0.4971,-0.318,0.5022,-0.3176,0.3158,-0.188,0.2817,-0.2133,0.2404,-0.2186,0.2256,-0.2427,0.2532,-0.2403,0.2539,-0.2253,0.2259,-0.2139,0.22,-0.2201,0.2591,-0.2237,0.2518,-0.2552,0.2511,-0.2485,0.2613,-0.2275,0.2447,-0.2348,0.2177,-0.2233,0.2262,-0.2228,0.2419,-0.2162,0.2373,-0.2265,0.2246,-0.2296,0.2296,-0.2333,0.2316,-0.2074,0.2238,-0.2325,0.2452,-0.2307,0.2772,-0.2564,0.3339,-0.3239,0.5398,-0.3163,0.6336,-0.4161,0.4687,-0.3355,0.3166,-0.3185,0.3612,-0.2144,0.4309,-0.3045,0.4126,-0.3167,0.4044,-0.2656,0.3767,-0.2155,0.3804,-0.2006,0.4086,-0.2008,0.3269,-0.2085,0.2758,-0.2104,0.2883,-0.1864,0.3284,-0.2357,0.4673,-0.2759,0.2388,-0.2281,0.3489,-0.216,0.3759,-0.2297,0.2539,-0.1719,0.0802,-0.1085,0.076,-0.0788,0.0676,-0.0507,0.0633,-0.0585,0.0557,-0.0482,0.0472,-0.0387,0.1322,-0.1573,0.2963,-0.2566,0.3669,-0.3379,0.3677,-0.356,0.37,-0.3711,0.4026,-0.3955,0.4129,-0.4206,0.4287,-0.4062,0.4052,-0.3962,0.4091,-0.4023,0.3952,-0.4113,0.4082,-0.3909,0.3833,-0.3629,0.3852,-0.3633,0.3797,-0.35,0.3579,-0.3853,0.4233,-0.3799,0.4363,-0.4024,0.406,-0.4403,0.386,-0.4236,0.3628,-0.3097,0.2825,-0.26,0.1907,-0.2151,0.1915,-0.1855,0.2025,-0.175,0.2085,-0.2025,0.1964,-0.2061,0.1731,-0.18,0.1632,-0.1366,0.1349,-0.1339,0.1143,-0.1323,0.1302,-0.1216,0.135,-0.1273,0.152,-0.1593,0.1994,-0.1648,0.2136,-0.2129,0.2429,-0.2433,0.2564,-0.2384,0.3291,-0.2411,0.3783,-0.2685,0.3309,-0.2877,0.4763,-0.3114,0.4534,-0.2446,0.4704,-0.2539,0.4259,-0.2356,0.4718,-0.2765,0.4427,-0.2842,0.3569,-0.2641,0.4551,-0.2389,0.3927,-0.1931,0.404,-0.2029,0.4119,-0.2291,0.3625,-0.2128,0.323,-0.1999,0.2566,-0.1728,0.0951,-0.1068,0.1038,-0.1222,0.0581,-0.0728,0.0313,-0.0311,0.0241,-0.0253,0.0259,-0.027,0.0249,-0.0261,0.0182,-0.0235,0.0222,-0.0232,0.0249,-0.0249,0.0242,-0.0177,0.0206,-0.0167,0.0139,-0.0121,0.0279,-0.012,0.0435,-0.0283,0.2318,-0.2021,0.3329,-0.2711,0.3162,-0.3003,0.3174,-0.2978,0.2923,-0.319,0.3178,-0.3537,0.3641,-0.3568,0.3948,-0.3533,0.4001,-0.3398,0.3524,-0.3215,0.2354,-0.3216,0.2556,-0.3456,0.2438,-0.3419,0.2616,-0.302,0.274,-0.3414,0.279,-0.3475,0.2517,-0.3235,0.2651,-0.311,0.2436,-0.2486,0.1906,-0.218,0.1684,-0.2048,0.0864,-0.0961,0.1238,-0.1073,0.0988,-0.1259,0.1781,-0.0699,0.0801,-0.0575,0.082,-0.136,0.081,-0.0688,0.1048,-0.0471,0.0558,-0.1206,0.1464,-0.1391,0.1394,-0.0773,0.0455,-0.1278,0.1012,-0.1556,0.1311,-0.1707,0.161,-0.2376,0.1863,-0.2443,0.1978,-0.2946,0.2648,-0.3287,0.3103,-0.3457,0.3425,-0.3583,0.2058,-0.336,0.3334,-0.3714,0.3605,-0.4524,0.3416,-0.3831,0.3945,-0.3748,0.3862,-0.3173,0.3894,-0.3953,0.3858,-0.399,0.2596,-0.2369,0.3162,-0.3535,0.3389,-0.33,0.2992,-0.2804,0.1536,-0.2326,0.1663,-0.233,0.1578,-0.1968,0.0694,-0.1212,0.0464,-0.0203,0.0281,-0.0244,0.0263,-0.0186,0.0155,-0.0144,0.0143,-0.0205,0.0193,-0.0122,0.0195,-0.0197,0.0126,-0.0184,0.01,-0.0075,0.0161,-0.013,0.0077,-0.0089,0.0089,-0.006,0.0063,-0.0047,0.0017,-0.002,0.0032,-0.0025,0.0016,-0.0025,0.0028,-0.0017,0.0037,-0.003,0.0102,-0.0077,0.015,-0.0249,0.0515,-0.0139,0.0164,-0.0504,0.0194,-0.0279,0.0337,-0.0452,0.0436,-0.0565,0.0453,-0.0508,0.0322,-0.0484,0.0306,-0.0428,0.0272,-0.0267,0.1092,-0.0813,0.193,-0.1363,0.1931,-0.1577,0.1987,-0.1896,0.2185,-0.177,0.2803,-0.1989,0.2877,-0.1637,0.2759,-0.1595,0.2222,-0.2104,0.2028,-0.207,0.2204,-0.2057,0.3391,-0.1611,0.2625,-0.1886,0.2471,-0.2064,0.2663,-0.2333,0.1464,-0.1415,0.0957,-0.1347,0.0992,-0.1622,0.1184,-0.1722,0.1393,-0.1882,0.2016,-0.2292,0.1958,-0.2634,0.2077,-0.2491,0.1971,-0.2389,0.1943,-0.2301,0.1954,-0.2513,0.2251,-0.2462,0.2458,-0.2452,0.242,-0.2634,0.2441,-0.2672,0.2539,-0.2611,0.2641,-0.2744,0.2662,-0.2641,0.2762,-0.2871,0.2978,-0.3103,0.2556,-0.2399,0.2977,-0.3006,0.2958,-0.2916,0.2968,-0.314,0.3092,-0.3134,0.3347,-0.3391,0.3337,-0.3138,0.3103,-0.3155,0.2876,-0.2845,0.2714,-0.2824,0.2793,-0.2846,0.2921,-0.2988,0.2901,-0.3151,0.32,-0.3182,0.3308,-0.3293,0.3301,-0.3134,0.3256,-0.3297,0.3163,-0.3142,0.326,-0.3338,0.3165,-0.3221,0.324,-0.3605,0.3986,-0.3568,0.4033,-0.2586,0.2687,-0.1848,0.272,-0.185,0.2088,-0.1443,0.245,-0.1816,0.1826,-0.1699,0.2438,-0.162,0.2431,-0.1754,0.124,-0.1271,0.2346,-0.1747,0.2276,-0.1617,0.1422,-0.1126,0.2716,-0.2072,0.2555,-0.1778,0.2206,-0.2095,0.3016,-0.2216,0.1554,-0.1495,0.2943,-0.2371,0.2701,-0.188,0.1274,-0.0986,0.2625,-0.2104,0.3413,-0.2319,0.2163,-0.1977,0.1836,-0.1432,0.2094,-0.1451,0.2482,-0.1728,0.2657,-0.2054,0.27,-0.2019,0.2133,-0.1944,0.2072,-0.1939,0.1193,-0.0945,0.0645,-0.0845,0.0544,-0.0497,0.0289,-0.019,0.0082,-0.0162,0.0131,-0.0212,0.0132,-0.023,0.0633,-0.0096,0.0132,-0.0114,0.0139,-0.0352,0.0622,-0.0396,0.0721,-0.0851,0.0847,-0.1655,0.0359,-0.0638,0.0414,-0.0311,0.1895,-0.1698,0.1912,-0.2347,0.2259,-0.2452,0.2608,-0.3045,0.3089,-0.343,0.285,-0.2992,0.295,-0.3395,0.326,-0.2785,0.3017,-0.2935,0.3521,-0.3033,0.2427,-0.2445,0.2683,-0.2529,0.3047,-0.2573,0.2868,-0.2607,0.2331,-0.2018,0.2692,-0.2109,0.2779,-0.2557,0.2725,-0.2709,0.276,-0.3014,0.2988,-0.288,0.3145,-0.3338,0.261,-0.3116,0.1847,-0.2983,0.2395,-0.3429,0.2254,-0.2924,0.1557,-0.2746,0.1555,-0.2833,0.1436,-0.196,0.1238,-0.062,0.063,-0.0755,0.0585,-0.0837,0.0662,-0.0668,0.0552,-0.0523,0.0407,-0.0281,0.036,-0.0388,0.0451,-0.0262,0.044,-0.0323,0.0234,-0.0316,0.0233,-0.0233,0.0096,-0.0278,0.0458,-0.0386,0.0257,-0.0706,0.2546,-0.1893,0.2175,-0.3822,0.3588,-0.3402,0.3221,-0.3634,0.2894,-0.3186,0.3699,-0.2762,0.3191,-0.2136,0.4679,-0.4456,0.5901,-0.3965,0.502,-0.2075,0.3192,-0.2249,0.1244,-0.2082,0.1296,-0.2175,0.1463,-0.235,0.4034,-0.1896,0.4914,-0.232,0.4624,-0.2811,0.3464,-0.26,0.1646,-0.2235,0.2336,-0.2462,0.3742,-0.1978,0.2956,-0.2564,0.1571,-0.3258,0.2339,-0.1733,0.2239,-0.2281,0.1293,-0.1805,0.0974,-0.181,0.1216,-0.144,0.1081,-0.1501,0.1202,-0.1711,0.1141,-0.1822,0.1223,-0.1551,0.1303,-0.1463,0.1139,-0.1001,0.1071,-0.0984,0.1058,-0.1042,0.0942,-0.0809,0.066,-0.0767,0.0751,-0.0699,0.0773,-0.062,0.0628,-0.067,0.0488,-0.0534,0.0774,-0.0394,0.1029,-0.2161,0.1542,-0.2121,0.0653,-0.1852,0.0843,-0.161,0.121,-0.2328,0.1415,-0.2448,0.1281,-0.2169,0.1294,-0.2256,0.1008,-0.2687,0.1538,-0.2601,0.1714,-0.2098,0.1118,-0.2139,0.1207,-0.2202,0.1133,-0.1353,0.1175]
در حال بارگذاری
امکان تحویل فوری 24 ساعته
گوینده نریشن کد 299

کد 299

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۲۳۵,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۸۵,۰۰۰ تومان
پارسی عربی
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0012,0.0006,-0.0014,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0016,0.0012,-0.0016,0.0015,-0.0011,0.0024,-0.0015,0.0026,-0.0022,0.0023,-0.0013,0.004,-0.0027,0.0037,-0.0017,0.0052,-0.0024,0.0029,-0.0039,0.0172,-0.015,0.0309,-0.0208,0.0438,-0.0225,0.0571,-0.0283,0.0622,-0.1011,0.1283,-0.1642,0.2293,-0.1754,0.2423,-0.0403,0.2047,-0.2794,0.1782,-0.1198,0.2084,-0.1301,0.2278,-0.09,0.1072,-0.226,0.1955,-0.1178,0.3201,-0.1276,0.1915,-0.2866,0.1108,-0.1873,0.2156,-0.1158,0.133,-0.1069,0.0827,-0.1624,0.1808,-0.1243,0.214,-0.1668,0.3785,-0.3557,0.443,-0.4079,0.0916,-0.4461,0.5761,-0.4398,0.4296,-0.4017,0.4527,-0.5188,0.4928,-0.6097,0.1994,-0.7532,0.3821,-0.7723,0.2886,-0.3146,0.3542,-0.6426,0.4182,-0.4059,0.3947,-0.3769,0.494,-0.1673,0.3761,-0.5287,0.5562,-0.2382,0.1972,-0.3746,0.3177,-0.2083,0.3137,-0.3777,0.3149,-0.1913,0.2467,-0.4388,0.2057,-0.3487,0.1824,-0.4731,0.2515,-0.4874,0.2278,-0.1034,0.2439,-0.3226,0.1969,-0.0848,0.2323,-0.3549,0.2288,-0.0934,0.1835,-0.3325,0.2192,-0.3335,0.137,-0.0983,0.1549,-0.3557,0.1356,-0.0622,0.1352,-0.2914,0.135,-0.0497,0.1589,-0.2738,0.1458,-0.067,0.1445,-0.2299,0.0987,-0.1315,0.0951,-0.1426,0.0904,-0.1647,0.0657,-0.069,0.0681,-0.0836,0.0669,-0.079,0.0496,-0.0473,0.0376,-0.0341,0.0719,-0.0707,0.0349,-0.0627,0.0244,-0.0358,0.2084,-0.1901,0.1806,-0.2092,0.2378,-0.0883,0.2319,-0.4156,0.2255,-0.0678,0.2303,-0.2769,0.2742,-0.4711,0.2332,-0.3307,0.4171,-0.5067,0.2194,-0.2847,0.2138,-0.3344,0.1755,-0.1806,0.1699,-0.1415,0.136,-0.4873,0.6328,-0.1649,0.2284,-0.5173,0.2892,-0.427,0.1622,-0.2698,0.2116,-0.2729,0.1824,-0.2165,0.2656,-0.2048,0.1812,-0.1642,0.1388,-0.1706,0.1113,-0.0846,0.0947,-0.1041,0.1352,-0.0798,0.0925,-0.0804,0.114,-0.0844,0.0932,-0.0774,0.136,-0.1016,0.1218,-0.1426,0.0786,-0.0737,0.0599,-0.0363,0.0697,-0.0475,0.2057,-0.1425,0.2245,-0.2123,0.2803,-0.2399,0.3532,-0.2032,0.3077,-0.2,0.3574,-0.2262,0.3586,-0.2372,0.2868,-0.2357,0.3241,-0.2,0.3176,-0.349,0.3317,-0.234,0.3929,-0.3079,0.379,-0.4758,0.3624,-0.3134,0.4534,-0.2566,0.4425,-0.4622,0.5474,-0.3787,0.3792,-0.322,0.4778,-0.3833,0.3741,-0.3134,0.3046,-0.3895,0.3711,-0.3141,0.4376,-0.2468,0.4394,-0.2467,0.4155,-0.2505,0.3477,-0.3395,0.4027,-0.2453,0.4095,-0.3328,0.2723,-0.3683,0.3057,-0.3401,0.3707,-0.2927,0.2805,-0.1754,0.2515,-0.258,0.192,-0.2233,0.2638,-0.1884,0.192,-0.187,0.2413,-0.1555,0.1812,-0.1221,0.1276,-0.1416,0.1202,-0.1294,0.0899,-0.0998,0.0782,-0.1129,0.0469,-0.062,0.0417,-0.0647,0.0461,-0.0583,0.0309,-0.0345,0.0272,-0.0331,0.0223,-0.0149,0.019,-0.0249,0.021,-0.0209,0.0165,-0.0206,0.0123,-0.0135,0.0108,-0.0144,0.0077,-0.0107,0.0074,-0.0079,0.0096,-0.0065,0.0064,-0.006,0.0106,-0.0075,0.0077,-0.0076,0.0109,-0.0062,0.0094,-0.0067,0.0084,-0.0071,0.0106,-0.0076,0.005,-0.0071,0.0064,-0.006,0.0045,-0.0042,0.0052,-0.0055,0.0067,-0.0028,0.0049,-0.0065,0.0031,-0.006,0.0048,-0.0009,0.0034,-0.005,0.0057,-0.0023,0.0061,-0.0044,0.0047,-0.0044,0.0026,-0.0044,0.0036,-0.0036,0.0032,-0.0026,0.0029,-0.0032,0.0035,-0.0038,0.0004,-0.0036,0.0037,-0.0032,0.0041,-0.0027,0.0029,-0.0022,0.0016,-0.0029,0.0028,-0.0016,0.0037,-0.0031,0.0023,-0.0028,0.0024,-0.0026,0.0034,-0.0034,0.0025,-0.0038,0.0014,-0.0026,0.0036,-0.0032,0.002,-0.0019,0.0022,-0.0022,0.0032,-0.0041,0.0022,-0.0028,0.0025,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0038,0.0019,-0.0013,0.0027,-0.0019,0.0021,-0.0018,0.0011,-0.0019,0.0022,-0.0027,0.0024,-0.0016,0.0008,-0.0024,0.0026,-0.0017,0.0029,-0.0023,0.0028,-0.0021,0.0016,-0.0023,0.0034,-0.002,0.0028,-0.0022,0.003,-0.0014,0.0025,-0.0019,0.0019,-0.002,0.0024,-0.0007,0.002,-0.0021,0.002,-0.0021,0.002,-0.0017,0.0025,-0.0027,0.0025,-0.0028,0.0027,-0.0029,0.0016,-0.0026,0.0018,-0.0019,0.0019,-0.0015,0.0033,-0.0023,0.0033,-0.0025,0.0046,-0.0018,0.0011,-0.0032,0.0027,-0.0018,0.0021,-0.0019,0.0015,-0.0016,0.0024,-0.0021,0.0091,-0.0102,0.0074,-0.0043,0.0071,-0.0097,0.0765,-0.1107,0.2284,-0.4307,0.2639,-0.2186,0.2848,-1,0.3386,-0.2383,0.3965,-0.9754,0.3452,-0.3134,0.3135,-0.9922,0.4177,-0.1513,0.3145,-0.9866,0.4308,-0.2261,0.3958,-0.8053,0.3915,-0.2547,0.2795,-0.6786,0.3298,-0.6875,0.1988,-0.7231,0.2692,-0.2444,0.1855,-0.3289,0.2347,-0.3564,0.16,-0.3571,0.2087,-0.3177,0.15,-0.362,0.2011,-0.3791,0.1563,-0.3707,0.2389,-0.3519,0.1632,-0.2714,0.1882,-0.2812,0.1385,-0.2263,0.1623,-0.2713,0.1439,-0.2368,0.133,-0.2517,0.1511,-0.2551,0.1353,-0.1986,0.1412,-0.2264,0.1162,-0.1035,0.1227,-0.1716,0.0981,-0.0339,0.1168,-0.1707,0.1754,-0.3367,0.1632,-0.3127,0.3851,-0.8884,0.568,-0.71,0.5673,-0.7744,0.3931,-0.4302,0.3415,-0.5111,0.5393,-0.3621,0.386,-0.649,0.405,-0.5159,0.2826,-0.4792,0.4478,-0.3279,0.2881,-0.4726,0.2748,-0.2457,0.205,-0.2103,0.2343,-0.2357,0.2996,-0.182,0.1329,-0.3004,0.287,-0.3225,0.3096,-0.0833,0.0868,-0.3598,0.2921,-0.2847,0.3025,-0.2342,0.2987,-0.2639,0.3455,-0.2879,0.2262,-0.1766,0.2387,-0.2645,0.2104,-0.2132,0.3067,-0.2272,0.2429,-0.1858,0.2648,-0.205,0.2639,-0.2181,0.3206,-0.2035,0.2678,-0.1371,0.1655,-0.1357,0.2827,-0.146,0.2006,-0.1739,0.17,-0.1545,0.2167,-0.1815,0.2071,-0.1219,0.2123,-0.1567,0.212,-0.1343,0.1812,-0.1395,0.1752,-0.1646,0.1667,-0.1629,0.2123,-0.1381,0.1736,-0.1357,0.1488,-0.14,0.165,-0.1342,0.1516,-0.1466,0.1555,-0.1303,0.149,-0.1017,0.1599,-0.1155,0.2117,-0.2507,0.2873,-0.3318,0.2839,-0.4215,0.5136,-0.4284,0.5472,-0.4103,0.6128,-0.3506,0.6252,-0.4869,0.4887,-0.4597,0.3425,-0.4327,0.5715,-0.4135,0.2182,-0.3018,0.2842,-0.2623,0.2906,-0.2979,0.4202,-0.3572,0.4468,-0.4308,0.3109,-0.2918,0.3013,-0.2721,0.2508,-0.1607,0.1894,-0.1682,0.1932,-0.2143,0.1886,-0.2006,0.1916,-0.1839,0.217,-0.1491,0.2133,-0.1718,0.1588,-0.1319,0.1884,-0.1644,0.1668,-0.1518,0.1935,-0.1351,0.2272,-0.1604,0.3062,-0.1802,0.3062,-0.2676,0.3188,-0.2946,0.2815,-0.2727,0.3512,-0.3116,0.2439,-0.3246,0.3673,-0.3464,0.4109,-0.3854,0.3416,-0.4388,0.3081,-0.3474,0.2494,-0.315,0.2587,-0.3241,0.2864,-0.2712,0.2877,-0.1983,0.2186,-0.2797,0.1858,-0.1719,0.2158,-0.2184,0.1584,-0.2146,0.184,-0.2157,0.2065,-0.1718,0.1672,-0.1403,0.2111,-0.1144,0.1609,-0.1584,0.1199,-0.1397,0.1913,-0.1742,0.249,-0.1669,0.2766,-0.2326,0.2619,-0.2713,0.2967,-0.2364,0.3477,-0.4202,0.3495,-0.2905,0.2095,-0.3961,0.4301,-0.5144,0.3763,-0.4801,0.3958,-0.5278,0.3105,-0.5078,0.3289,-0.42,0.2896,-0.363,0.3483,-0.2994,0.2707,-0.5218,0.3067,-0.384,0.26,-0.2826,0.3007,-0.2889,0.2989,-0.2299,0.3059,-0.2896,0.2734,-0.2141,0.2695,-0.4401,0.2704,-0.3112,0.2642,-0.4489,0.1525,-0.4103,0.2602,-0.2765,0.2784,-0.2032,0.1818,-0.2677,0.3099,-0.2367,0.2713,-0.2331,0.1496,-0.2573,0.2455,-0.2173,0.2516,-0.2025,0.2593,-0.2182,0.2309,-0.1616,0.1105,-0.1342,0.1731,-0.1813,0.1682,-0.1526,0.1515,-0.2505,0.1706,-0.3066,0.1559,-0.1965,0.1591,-0.239,0.1052,-0.0685,0.057,-0.1499,0.0506,-0.0158,0.0321,-0.0682,0.0624,0,0.0378,-0.0671,0.0377,-0.044,0.0263,-0.0454,0.0143,-0.0222,0.0307,-0.0183,0.0367,-0.0215,0.0217,-0.0364,0.0362,-0.0296,0.0474,-0.0214,0.0288,-0.075,0.0525,-0.0717,0.0461,-0.069,0.0786,-0.0534,0.063,-0.0443,0.0253,-0.0227,0.0162,-0.0243,0.0245,-0.0103,0.0883,-0.0719,0.1743,-0.2573,0.1945,-0.2372,0.1581,-0.1784,0.2145,-0.1768,0.2388,-0.2133,0.1313,-0.2895,0.2921,-0.3449,0.2452,-0.3172,0.2895,-0.4862,0.4165,-0.4578,0.3918,-0.3241,0.2922,-0.4574,0.3217,-0.1348,0.3851,-0.5451,0.2904,-0.102,0.2571,-0.4036,0.3584,-0.5354,0.265,-0.1756,0.2009,-0.5136,0.2576,-0.2809,0.1482,-0.2848,0.2908,-0.3378,0.2531,-0.0525,0.2415,-0.3335,0.268,-0.2367,0.2173,-0.2301,0.329,-0.4466,0.2346,-0.1759,0.2172,-0.2893,0.2722,-0.2698,0.147,-0.2804,0.2785,-0.3892,0.2633,-0.1506,0.2239,-0.2392,0.2381,-0.2636,0.1241,-0.2686,0.2321,-0.2725,0.1825,-0.156,0.1943,-0.2634,0.2385,-0.155,0.0738,-0.2398,0.2315,-0.245,0.1478,-0.178,0.1852,-0.2352,0.1879,-0.0148,0.1197,-0.2119,0.1871,-0.1996,0.0957,-0.1956,0.1658,-0.1903,0.1521,-0.0924,0.1534,-0.1835,0.1469,-0.0917,0.072,-0.1782,0.1405,-0.1664,0.0837,-0.163,0.1482,-0.1669,0.1684,-0.0365,0.0914,-0.1711,0.1772,-0.1649,0.1464,-0.1263,0.235,-0.2366,0.3474,-0.0863,0.3616,-0.4311,0.3965,-0.6996,0.3143,-0.4418,0.3985,-0.5126,0.5576,-0.3547,0.0967,-0.4894,0.4435,-0.4816,0.3958,-0.3289,0.4026,-0.8303,0.3904,-1,0.1606,-0.4541,0.3496,-0.7974,0.3724,-0.6546,0.1194,-0.5799,0.4025,-0.4655,0.3245,-0.3605,0.5056,-0.4231,0.4584,-0.3484,0.1805,-0.3726,0.3449,-0.3819,0.405,-0.3421,0.1367,-0.3455,0.3147,-0.1828,0.1643,-0.1513,0.2755,-0.3207,0.2442,-0.2604,0.1429,-0.2661,0.2498,-0.3161,0.2458,-0.2972,0.2413,-0.2918,0.1859,-0.2231,0.1356,-0.2089,0.1628,-0.2001,0.0979,-0.0988,0.113,-0.1811,0.1221,-0.0273,0.0949,-0.1652,0.0934,-0.0847,0.0733,-0.1485,0.0885,-0.1454,0.0862,-0.1447,0.0728,-0.1438,0.0892,-0.0544,0.0674,-0.1297,0.0692,-0.0239,0.0809,-0.1069,0.1601,-0.1178,0.2967,-0.1098,0.1559,-0.1951,0.2561,-0.2875,0.1461,-0.2725,0.3051,-0.2592,0.2851,-0.2369,0.4411,-0.2794,0.4363,-0.3734,0.441,-0.3888,0.4401,-0.4677,0.4726,-0.4666,0.4862,-0.5818,0.4914,-0.4834,0.402,-0.4225,0.5757,-0.2257,0.5586,-0.468,0.5444,-0.3981,0.4565,-0.3518,0.2745,-0.2483,0.318,-0.4511,0.2385,-0.3227,0.3147,-0.3192,0.1922,-0.3073,0.4068,-0.1254,0.3859,-0.3144,0.3362,-0.3425,0.2375,-0.3579,0.3811,-0.1709,0.1744,-0.3158,0.3484,-0.2076,0.3269,-0.1715,0.3177,-0.3034,0.379,-0.2682,0.4291,-0.2356,0.2183,-0.2783,0.1524,-0.2473,0.2809,-0.3474,0.2403,-0.2484,0.2344,-0.3106,0.2538,-0.2114,0.184,-0.1248,0.1775,-0.137,0.1919,-0.1487,0.1688,-0.1356,0.1474,-0.1295,0.144,-0.1384,0.1838,-0.1538,0.1609,-0.154,0.1681,-0.181,0.175,-0.1573,0.2076,-0.2012,0.4125,-0.3792,0.3875,-0.3074,0.4164,-0.3055,0.372,-0.2996,0.4727,-0.4421,0.4004,-0.4338,0.3412,-0.3063,0.3693,-0.26,0.3984,-0.4009,0.2327,-0.4123,0.2744,-0.2063,0.2382,-0.2668,0.264,-0.3665,0.3201,-0.2679,0.2823,-0.2643,0.297,-0.2647,0.3125,-0.2338,0.3211,-0.39,0.2818,-0.4279,0.2248,-0.271,0.3538,-0.3405,0.3724,-0.3098,0.3188,-0.3505,0.3112,-0.2207,0.3279,-0.17,0.2634,-0.1078,0.3283,-0.2732,0.3354,-0.2513,0.2269,-0.265,0.3363,-0.3701,0.392,-0.218,0.0653,-0.268,0.3461,-0.3562,0.3454,-0.1573,0.2529,-0.2654,0.3784,-0.3137,0.325,-0.2935,0.3295,-0.3404,0.3507,-0.217,0.1454,-0.3912,0.3225,-0.4096,0.2773,-0.0783,0.1755,-0.4091,0.3557,-0.3635,0.3043,-0.1636,0.3553,-0.4285,0.3401,-0.5825,0.2413,-0.2685,0.4116,-0.3938,0.3641,-0.3579,0.1913,-0.3576,0.3154,-0.4022,0.2924,-0.1739,0.2803,-0.3172,0.3388,-0.4204,0.2881,-0.2113,0.3771,-0.4127,0.37,-0.2471,0.2622,-0.2605,0.3189,-0.2452,0.2929,-0.1366,0.1265,-0.2504,0.1431,-0.205,0.1284,-0.2204,0.126,-0.1921,0.1147,-0.0326,0.1097,-0.1753,0.0906,-0.151,0.1035,-0.1754,0.1974,-0.2179,0.2307,-0.1413,0.0909,-0.2606,0.2452,-0.3093,0.2944,-0.1555,0.1522,-0.2826,0.3183,-0.3617,0.3083,-0.2307,0.2427,-0.2691,0.3343,-0.1934,0.2971,-0.2433,0.2649,-0.297,0.2923,-0.2058,0.2495,-0.2174,0.2549,-0.1891,0.236,-0.1284,0.1065,-0.2098,0.1627,-0.0751,0.1696,-0.1436,0.1988,-0.2047,0.1973,-0.2088,0.2802,-0.1064,0.2633,-0.2103,0.2401,-0.1642,0.2786,-0.2652,0.1911,-0.1982,0.1944,-0.1806,0.155,-0.0945,0.1696,-0.1548,0.0781,-0.0727,0.1275,-0.122,0.0856,-0.0966,0.1535,-0.0871,0.0409,-0.0619,0.0445,-0.0816,0.0908,-0.0886,0.136,-0.0878,0.081,-0.1252,0.1674,-0.1845,0.2988,-0.2961,0.2524,-0.3399,0.3991,-0.3702,0.2661,-0.2465,0.2627,-0.3671,0.1971,-0.1018,0.2203,-0.328,0.2222,-0.1126,0.2125,-0.402,0.2384,-0.065,0.2312,-0.4627,0.2552,-0.0527,0.1488,-0.4225,0.1891,-0.0404,0.1028,-0.3038,0.1845,-0.0621,0.1335,-0.2538,0.1745,-0.0884,0.1205,-0.2169,0.1466,-0.1664,0.111,-0.2118,0.0923,-0.2087,0.1563,-0.2609,0.1131,-0.2251,0.2197,-0.3338,0.1574,-0.2941,0.2748,-0.38,0.2648,-0.295,0.2713,-0.3789,0.2218,-0.2784,0.2517,-0.4695,0.2366,-0.3687,0.2713,-0.3996,0.231,-0.3148,0.2494,-0.354,0.2483,-0.3357,0.2787,-0.644,0.3014,-0.5498,0.2786,-0.4496,0.1889,-0.3543,0.3195,-0.4518,0.2169,-0.1985,0.2712,-0.4185,0.1894,-0.0802,0.2482,-0.6143,0.3164,-0.0849,0.2358,-0.4385,0.2158,-0.393,0.2659,-0.4676,0.2653,-0.2617,0.1781,-0.2904,0.2381,-0.3198,0.2769,-0.1848,0.1248,-0.2979,0.2756,-0.2893,0.2095,-0.2816,0.221,-0.3329,0.1418,-0.0579,0.086,-0.2197,0.1356,-0.1914,0.1167,-0.1868,0.1219,-0.1983,0.0936,-0.0024,0.0743,-0.1772,0.0929,-0.1487,0.0769,-0.1621,0.0998,-0.1403,0.0988,-0.1311,0.1775,-0.2078,0.1998,-0.0628,0.1181,-0.2104,0.2223,-0.2379,0.1324,-0.2732,0.1689,-0.2745,0.2054,-0.3162,0.2072,-0.2543,0.1443,-0.1966,0.1898,-0.4095,0.1882,-0.1821,0.1603,-0.3784,0.1907,-0.2175,0.1701,-0.1352,0.1419,-0.3033,0.1667,-0.1225,0.1302,-0.225,0.1269,-0.0864,0.1219,-0.198,0.1339,-0.027,0.1427,-0.2193,0.1162,-0.1556,0.1331,-0.2979,0.1046,-0.2171,0.1348,-0.1303,0.0981,-0.2604,0.1628,-0.0655,0.1253,-0.1749,0.0977,-0.0474,0.1122,-0.1831,0.133,-0.1785,0.0779,-0.0891,0.0486,-0.1453,0.0743,-0.1336,0.0841,-0.1471,0.0862,-0.1169,0.0433,-0.0666,0.0448,-0.0984,0.081,-0.0387,0.0535,-0.1411,0.0737,-0.0328,0.0569,-0.1136,0.0538,-0.0468,0.0529,-0.1462,0.0641,-0.1151,0.0488,-0.0368,0.016,-0.037,0.0128,-0.0082,0.0305,-0.0457,0.0307,-0.0171,0.0104,-0.0233,0.0343,-0.0882,0.0304,-0.0491,0.0205,-0.0078,0.0111,-0.0135,0.0103,-0.0109,0.0443,-0.0482,0.0267,-0.0643,0.0153,-0.0141,0.0465,-0.0843,0.0506,-0.0123,0.0717,-0.1509,0.0881,0,0.0746,-0.1955,0.1057,-0.1518,0.067,-0.2044,0.1014,-0.2177,0.1121,-0.1422,0.1358,-0.2637,0.1297,-0.0092,0.0976,-0.2652,0.1283,0,0.076,-0.2876,0.1458,-0.3863,0.0705,-0.3906,0.1575,-0.2085,0.1737,-0.0468,0.1786,-0.3061,0.1787,-0.0179,0.1042,-0.2094,0.1553,-0.2162,0.1236,-0.1103,0.1298,-0.1613,0.118,-0.0592,0.083,-0.1427,0.1467,-0.1494,0.1612,-0.0746,0.1579,-0.1741,0.15,-0.1604,0.1428,-0.1681,0.0782,-0.1147,0.1673,-0.1761,0.1256,-0.0963,0.1121,-0.1367,0.081,-0.1458,0.0841,-0.117,0.1445,-0.12,0.1175,-0.0884,0.0991,-0.0855,0.0802,-0.0773,0.1067,-0.0735,0.1226,-0.0927,0.1214,-0.0932,0.0997,-0.081,0.0838,-0.0594,0.1062,-0.083,0.0999,-0.0642,0.0801,-0.0879,0.072,-0.0688,0.0682,-0.0547,0.0641,-0.0537,0.0682,-0.0611,0.0513,-0.067,0.057,-0.0685,0.0595,-0.0543,0.0657,-0.0601,0.0762,-0.0729,0.0607,-0.0227,0.0526,-0.0748,0.0699,-0.0782,0.0478,-0.0786,0.0516,-0.0793,0.0422,-0.0799,0.0479,-0.09,0.0326,-0.0809,0.0326,-0.0276,0.0283,-0.063,0.0293,-0.0072,0.0352,-0.0589,0.0351,-0.0082,0.0198,-0.0523,0.0264,-0.0061,0.0085,-0.0151,0.0256,-0.0203,0.0112,-0.0154,0.0193,-0.0123,0.012,-0.0244,0.0174,-0.0096,0.0074,-0.0247,0.016,-0.0225,0.0106,-0.0251,0.0169,-0.0252,0.0084,-0.0037,0.0038,-0.0073,0.0111,-0.0048,0.0024,-0.0122,0.0139,-0.0072,0.014,-0.0176,0.0147,-0.0079,0.009,-0.0141,0.0092,-0.0023,0.0007,-0.0074,0.0067,-0.0016,0.001,-0.0065,0.0059,-0.0011,0.0004,-0.0038,0.004,-0.0011,0.0003,-0.0026,0.0034,-0.002,0.0021,-0.002,0.0017,-0.0012,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0013,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0012,0.0006,-0.0014,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0016,0.0012,-0.0016,0.0015,-0.0011,0.0024,-0.0015,0.0026,-0.0022,0.0023,-0.0013,0.004,-0.0027,0.0037,-0.0017,0.0052,-0.0024,0.0029,-0.0039,0.0172,-0.015,0.0309,-0.0208,0.0438,-0.0225,0.0571,-0.0283,0.0622,-0.1011,0.1283,-0.1642,0.2293,-0.1754,0.2423,-0.0403,0.2047,-0.2794,0.1782,-0.1198,0.2084,-0.1301,0.2278,-0.09,0.1072,-0.226,0.1955,-0.1178,0.3201,-0.1276,0.1915,-0.2866,0.1108,-0.1873,0.2156,-0.1158,0.133,-0.1069,0.0827,-0.1624,0.1808,-0.1243,0.214,-0.1668,0.3785,-0.3557,0.443,-0.4079,0.0916,-0.4461,0.5761,-0.4398,0.4296,-0.4017,0.4527,-0.5188,0.4928,-0.6097,0.1994,-0.7532,0.3821,-0.7723,0.2886,-0.3146,0.3542,-0.6426,0.4182,-0.4059,0.3947,-0.3769,0.494,-0.1673,0.3761,-0.5287,0.5562,-0.2382,0.1972,-0.3746,0.3177,-0.2083,0.3137,-0.3777,0.3149,-0.1913,0.2467,-0.4388,0.2057,-0.3487,0.1824,-0.4731,0.2515,-0.4874,0.2278,-0.1034,0.2439,-0.3226,0.1969,-0.0848,0.2323,-0.3549,0.2288,-0.0934,0.1835,-0.3325,0.2192,-0.3335,0.137,-0.0983,0.1549,-0.3557,0.1356,-0.0622,0.1352,-0.2914,0.135,-0.0497,0.1589,-0.2738,0.1458,-0.067,0.1445,-0.2299,0.0987,-0.1315,0.0951,-0.1426,0.0904,-0.1647,0.0657,-0.069,0.0681,-0.0836,0.0669,-0.079,0.0496,-0.0473,0.0376,-0.0341,0.0719,-0.0707,0.0349,-0.0627,0.0244,-0.0358,0.2084,-0.1901,0.1806,-0.2092,0.2378,-0.0883,0.2319,-0.4156,0.2255,-0.0678,0.2303,-0.2769,0.2742,-0.4711,0.2332,-0.3307,0.4171,-0.5067,0.2194,-0.2847,0.2138,-0.3344,0.1755,-0.1806,0.1699,-0.1415,0.136,-0.4873,0.6328,-0.1649,0.2284,-0.5173,0.2892,-0.427,0.1622,-0.2698,0.2116,-0.2729,0.1824,-0.2165,0.2656,-0.2048,0.1812,-0.1642,0.1388,-0.1706,0.1113,-0.0846,0.0947,-0.1041,0.1352,-0.0798,0.0925,-0.0804,0.114,-0.0844,0.0932,-0.0774,0.136,-0.1016,0.1218,-0.1426,0.0786,-0.0737,0.0599,-0.0363,0.0697,-0.0475,0.2057,-0.1425,0.2245,-0.2123,0.2803,-0.2399,0.3532,-0.2032,0.3077,-0.2,0.3574,-0.2262,0.3586,-0.2372,0.2868,-0.2357,0.3241,-0.2,0.3176,-0.349,0.3317,-0.234,0.3929,-0.3079,0.379,-0.4758,0.3624,-0.3134,0.4534,-0.2566,0.4425,-0.4622,0.5474,-0.3787,0.3792,-0.322,0.4778,-0.3833,0.3741,-0.3134,0.3046,-0.3895,0.3711,-0.3141,0.4376,-0.2468,0.4394,-0.2467,0.4155,-0.2505,0.3477,-0.3395,0.4027,-0.2453,0.4095,-0.3328,0.2723,-0.3683,0.3057,-0.3401,0.3707,-0.2927,0.2805,-0.1754,0.2515,-0.258,0.192,-0.2233,0.2638,-0.1884,0.192,-0.187,0.2413,-0.1555,0.1812,-0.1221,0.1276,-0.1416,0.1202,-0.1294,0.0899,-0.0998,0.0782,-0.1129,0.0469,-0.062,0.0417,-0.0647,0.0461,-0.0583,0.0309,-0.0345,0.0272,-0.0331,0.0223,-0.0149,0.019,-0.0249,0.021,-0.0209,0.0165,-0.0206,0.0123,-0.0135,0.0108,-0.0144,0.0077,-0.0107,0.0074,-0.0079,0.0096,-0.0065,0.0064,-0.006,0.0106,-0.0075,0.0077,-0.0076,0.0109,-0.0062,0.0094,-0.0067,0.0084,-0.0071,0.0106,-0.0076,0.005,-0.0071,0.0064,-0.006,0.0045,-0.0042,0.0052,-0.0055,0.0067,-0.0028,0.0049,-0.0065,0.0031,-0.006,0.0048,-0.0009,0.0034,-0.005,0.0057,-0.0023,0.0061,-0.0044,0.0047,-0.0044,0.0026,-0.0044,0.0036,-0.0036,0.0032,-0.0026,0.0029,-0.0032,0.0035,-0.0038,0.0004,-0.0036,0.0037,-0.0032,0.0041,-0.0027,0.0029,-0.0022,0.0016,-0.0029,0.0028,-0.0016,0.0037,-0.0031,0.0023,-0.0028,0.0024,-0.0026,0.0034,-0.0034,0.0025,-0.0038,0.0014,-0.0026,0.0036,-0.0032,0.002,-0.0019,0.0022,-0.0022,0.0032,-0.0041,0.0022,-0.0028,0.0025,-0.0017,0.0016,-0.0016,0.0016,-0.0038,0.0019,-0.0013,0.0027,-0.0019,0.0021,-0.0018,0.0011,-0.0019,0.0022,-0.0027,0.0024,-0.0016,0.0008,-0.0024,0.0026,-0.0017,0.0029,-0.0023,0.0028,-0.0021,0.0016,-0.0023,0.0034,-0.002,0.0028,-0.0022,0.003,-0.0014,0.0025,-0.0019,0.0019,-0.002,0.0024,-0.0007,0.002,-0.0021,0.002,-0.0021,0.002,-0.0017,0.0025,-0.0027,0.0025,-0.0028,0.0027,-0.0029,0.0016,-0.0026,0.0018,-0.0019,0.0019,-0.0015,0.0033,-0.0023,0.0033,-0.0025,0.0046,-0.0018,0.0011,-0.0032,0.0027,-0.0018,0.0021,-0.0019,0.0015,-0.0016,0.0024,-0.0021,0.0091,-0.0102,0.0074,-0.0043,0.0071,-0.0097,0.0765,-0.1107,0.2284,-0.4307,0.2639,-0.2186,0.2848,-1,0.3386,-0.2383,0.3965,-0.9754,0.3452,-0.3134,0.3135,-0.9922,0.4177,-0.1513,0.3145,-0.9866,0.4308,-0.2261,0.3958,-0.8053,0.3915,-0.2547,0.2795,-0.6786,0.3298,-0.6875,0.1988,-0.7231,0.2692,-0.2444,0.1855,-0.3289,0.2347,-0.3564,0.16,-0.3571,0.2087,-0.3177,0.15,-0.362,0.2011,-0.3791,0.1563,-0.3707,0.2389,-0.3519,0.1632,-0.2714,0.1882,-0.2812,0.1385,-0.2263,0.1623,-0.2713,0.1439,-0.2368,0.133,-0.2517,0.1511,-0.2551,0.1353,-0.1986,0.1412,-0.2264,0.1162,-0.1035,0.1227,-0.1716,0.0981,-0.0339,0.1168,-0.1707,0.1754,-0.3367,0.1632,-0.3127,0.3851,-0.8884,0.568,-0.71,0.5673,-0.7744,0.3931,-0.4302,0.3415,-0.5111,0.5393,-0.3621,0.386,-0.649,0.405,-0.5159,0.2826,-0.4792,0.4478,-0.3279,0.2881,-0.4726,0.2748,-0.2457,0.205,-0.2103,0.2343,-0.2357,0.2996,-0.182,0.1329,-0.3004,0.287,-0.3225,0.3096,-0.0833,0.0868,-0.3598,0.2921,-0.2847,0.3025,-0.2342,0.2987,-0.2639,0.3455,-0.2879,0.2262,-0.1766,0.2387,-0.2645,0.2104,-0.2132,0.3067,-0.2272,0.2429,-0.1858,0.2648,-0.205,0.2639,-0.2181,0.3206,-0.2035,0.2678,-0.1371,0.1655,-0.1357,0.2827,-0.146,0.2006,-0.1739,0.17,-0.1545,0.2167,-0.1815,0.2071,-0.1219,0.2123,-0.1567,0.212,-0.1343,0.1812,-0.1395,0.1752,-0.1646,0.1667,-0.1629,0.2123,-0.1381,0.1736,-0.1357,0.1488,-0.14,0.165,-0.1342,0.1516,-0.1466,0.1555,-0.1303,0.149,-0.1017,0.1599,-0.1155,0.2117,-0.2507,0.2873,-0.3318,0.2839,-0.4215,0.5136,-0.4284,0.5472,-0.4103,0.6128,-0.3506,0.6252,-0.4869,0.4887,-0.4597,0.3425,-0.4327,0.5715,-0.4135,0.2182,-0.3018,0.2842,-0.2623,0.2906,-0.2979,0.4202,-0.3572,0.4468,-0.4308,0.3109,-0.2918,0.3013,-0.2721,0.2508,-0.1607,0.1894,-0.1682,0.1932,-0.2143,0.1886,-0.2006,0.1916,-0.1839,0.217,-0.1491,0.2133,-0.1718,0.1588,-0.1319,0.1884,-0.1644,0.1668,-0.1518,0.1935,-0.1351,0.2272,-0.1604,0.3062,-0.1802,0.3062,-0.2676,0.3188,-0.2946,0.2815,-0.2727,0.3512,-0.3116,0.2439,-0.3246,0.3673,-0.3464,0.4109,-0.3854,0.3416,-0.4388,0.3081,-0.3474,0.2494,-0.315,0.2587,-0.3241,0.2864,-0.2712,0.2877,-0.1983,0.2186,-0.2797,0.1858,-0.1719,0.2158,-0.2184,0.1584,-0.2146,0.184,-0.2157,0.2065,-0.1718,0.1672,-0.1403,0.2111,-0.1144,0.1609,-0.1584,0.1199,-0.1397,0.1913,-0.1742,0.249,-0.1669,0.2766,-0.2326,0.2619,-0.2713,0.2967,-0.2364,0.3477,-0.4202,0.3495,-0.2905,0.2095,-0.3961,0.4301,-0.5144,0.3763,-0.4801,0.3958,-0.5278,0.3105,-0.5078,0.3289,-0.42,0.2896,-0.363,0.3483,-0.2994,0.2707,-0.5218,0.3067,-0.384,0.26,-0.2826,0.3007,-0.2889,0.2989,-0.2299,0.3059,-0.2896,0.2734,-0.2141,0.2695,-0.4401,0.2704,-0.3112,0.2642,-0.4489,0.1525,-0.4103,0.2602,-0.2765,0.2784,-0.2032,0.1818,-0.2677,0.3099,-0.2367,0.2713,-0.2331,0.1496,-0.2573,0.2455,-0.2173,0.2516,-0.2025,0.2593,-0.2182,0.2309,-0.1616,0.1105,-0.1342,0.1731,-0.1813,0.1682,-0.1526,0.1515,-0.2505,0.1706,-0.3066,0.1559,-0.1965,0.1591,-0.239,0.1052,-0.0685,0.057,-0.1499,0.0506,-0.0158,0.0321,-0.0682,0.0624,0,0.0378,-0.0671,0.0377,-0.044,0.0263,-0.0454,0.0143,-0.0222,0.0307,-0.0183,0.0367,-0.0215,0.0217,-0.0364,0.0362,-0.0296,0.0474,-0.0214,0.0288,-0.075,0.0525,-0.0717,0.0461,-0.069,0.0786,-0.0534,0.063,-0.0443,0.0253,-0.0227,0.0162,-0.0243,0.0245,-0.0103,0.0883,-0.0719,0.1743,-0.2573,0.1945,-0.2372,0.1581,-0.1784,0.2145,-0.1768,0.2388,-0.2133,0.1313,-0.2895,0.2921,-0.3449,0.2452,-0.3172,0.2895,-0.4862,0.4165,-0.4578,0.3918,-0.3241,0.2922,-0.4574,0.3217,-0.1348,0.3851,-0.5451,0.2904,-0.102,0.2571,-0.4036,0.3584,-0.5354,0.265,-0.1756,0.2009,-0.5136,0.2576,-0.2809,0.1482,-0.2848,0.2908,-0.3378,0.2531,-0.0525,0.2415,-0.3335,0.268,-0.2367,0.2173,-0.2301,0.329,-0.4466,0.2346,-0.1759,0.2172,-0.2893,0.2722,-0.2698,0.147,-0.2804,0.2785,-0.3892,0.2633,-0.1506,0.2239,-0.2392,0.2381,-0.2636,0.1241,-0.2686,0.2321,-0.2725,0.1825,-0.156,0.1943,-0.2634,0.2385,-0.155,0.0738,-0.2398,0.2315,-0.245,0.1478,-0.178,0.1852,-0.2352,0.1879,-0.0148,0.1197,-0.2119,0.1871,-0.1996,0.0957,-0.1956,0.1658,-0.1903,0.1521,-0.0924,0.1534,-0.1835,0.1469,-0.0917,0.072,-0.1782,0.1405,-0.1664,0.0837,-0.163,0.1482,-0.1669,0.1684,-0.0365,0.0914,-0.1711,0.1772,-0.1649,0.1464,-0.1263,0.235,-0.2366,0.3474,-0.0863,0.3616,-0.4311,0.3965,-0.6996,0.3143,-0.4418,0.3985,-0.5126,0.5576,-0.3547,0.0967,-0.4894,0.4435,-0.4816,0.3958,-0.3289,0.4026,-0.8303,0.3904,-1,0.1606,-0.4541,0.3496,-0.7974,0.3724,-0.6546,0.1194,-0.5799,0.4025,-0.4655,0.3245,-0.3605,0.5056,-0.4231,0.4584,-0.3484,0.1805,-0.3726,0.3449,-0.3819,0.405,-0.3421,0.1367,-0.3455,0.3147,-0.1828,0.1643,-0.1513,0.2755,-0.3207,0.2442,-0.2604,0.1429,-0.2661,0.2498,-0.3161,0.2458,-0.2972,0.2413,-0.2918,0.1859,-0.2231,0.1356,-0.2089,0.1628,-0.2001,0.0979,-0.0988,0.113,-0.1811,0.1221,-0.0273,0.0949,-0.1652,0.0934,-0.0847,0.0733,-0.1485,0.0885,-0.1454,0.0862,-0.1447,0.0728,-0.1438,0.0892,-0.0544,0.0674,-0.1297,0.0692,-0.0239,0.0809,-0.1069,0.1601,-0.1178,0.2967,-0.1098,0.1559,-0.1951,0.2561,-0.2875,0.1461,-0.2725,0.3051,-0.2592,0.2851,-0.2369,0.4411,-0.2794,0.4363,-0.3734,0.441,-0.3888,0.4401,-0.4677,0.4726,-0.4666,0.4862,-0.5818,0.4914,-0.4834,0.402,-0.4225,0.5757,-0.2257,0.5586,-0.468,0.5444,-0.3981,0.4565,-0.3518,0.2745,-0.2483,0.318,-0.4511,0.2385,-0.3227,0.3147,-0.3192,0.1922,-0.3073,0.4068,-0.1254,0.3859,-0.3144,0.3362,-0.3425,0.2375,-0.3579,0.3811,-0.1709,0.1744,-0.3158,0.3484,-0.2076,0.3269,-0.1715,0.3177,-0.3034,0.379,-0.2682,0.4291,-0.2356,0.2183,-0.2783,0.1524,-0.2473,0.2809,-0.3474,0.2403,-0.2484,0.2344,-0.3106,0.2538,-0.2114,0.184,-0.1248,0.1775,-0.137,0.1919,-0.1487,0.1688,-0.1356,0.1474,-0.1295,0.144,-0.1384,0.1838,-0.1538,0.1609,-0.154,0.1681,-0.181,0.175,-0.1573,0.2076,-0.2012,0.4125,-0.3792,0.3875,-0.3074,0.4164,-0.3055,0.372,-0.2996,0.4727,-0.4421,0.4004,-0.4338,0.3412,-0.3063,0.3693,-0.26,0.3984,-0.4009,0.2327,-0.4123,0.2744,-0.2063,0.2382,-0.2668,0.264,-0.3665,0.3201,-0.2679,0.2823,-0.2643,0.297,-0.2647,0.3125,-0.2338,0.3211,-0.39,0.2818,-0.4279,0.2248,-0.271,0.3538,-0.3405,0.3724,-0.3098,0.3188,-0.3505,0.3112,-0.2207,0.3279,-0.17,0.2634,-0.1078,0.3283,-0.2732,0.3354,-0.2513,0.2269,-0.265,0.3363,-0.3701,0.392,-0.218,0.0653,-0.268,0.3461,-0.3562,0.3454,-0.1573,0.2529,-0.2654,0.3784,-0.3137,0.325,-0.2935,0.3295,-0.3404,0.3507,-0.217,0.1454,-0.3912,0.3225,-0.4096,0.2773,-0.0783,0.1755,-0.4091,0.3557,-0.3635,0.3043,-0.1636,0.3553,-0.4285,0.3401,-0.5825,0.2413,-0.2685,0.4116,-0.3938,0.3641,-0.3579,0.1913,-0.3576,0.3154,-0.4022,0.2924,-0.1739,0.2803,-0.3172,0.3388,-0.4204,0.2881,-0.2113,0.3771,-0.4127,0.37,-0.2471,0.2622,-0.2605,0.3189,-0.2452,0.2929,-0.1366,0.1265,-0.2504,0.1431,-0.205,0.1284,-0.2204,0.126,-0.1921,0.1147,-0.0326,0.1097,-0.1753,0.0906,-0.151,0.1035,-0.1754,0.1974,-0.2179,0.2307,-0.1413,0.0909,-0.2606,0.2452,-0.3093,0.2944,-0.1555,0.1522,-0.2826,0.3183,-0.3617,0.3083,-0.2307,0.2427,-0.2691,0.3343,-0.1934,0.2971,-0.2433,0.2649,-0.297,0.2923,-0.2058,0.2495,-0.2174,0.2549,-0.1891,0.236,-0.1284,0.1065,-0.2098,0.1627,-0.0751,0.1696,-0.1436,0.1988,-0.2047,0.1973,-0.2088,0.2802,-0.1064,0.2633,-0.2103,0.2401,-0.1642,0.2786,-0.2652,0.1911,-0.1982,0.1944,-0.1806,0.155,-0.0945,0.1696,-0.1548,0.0781,-0.0727,0.1275,-0.122,0.0856,-0.0966,0.1535,-0.0871,0.0409,-0.0619,0.0445,-0.0816,0.0908,-0.0886,0.136,-0.0878,0.081,-0.1252,0.1674,-0.1845,0.2988,-0.2961,0.2524,-0.3399,0.3991,-0.3702,0.2661,-0.2465,0.2627,-0.3671,0.1971,-0.1018,0.2203,-0.328,0.2222,-0.1126,0.2125,-0.402,0.2384,-0.065,0.2312,-0.4627,0.2552,-0.0527,0.1488,-0.4225,0.1891,-0.0404,0.1028,-0.3038,0.1845,-0.0621,0.1335,-0.2538,0.1745,-0.0884,0.1205,-0.2169,0.1466,-0.1664,0.111,-0.2118,0.0923,-0.2087,0.1563,-0.2609,0.1131,-0.2251,0.2197,-0.3338,0.1574,-0.2941,0.2748,-0.38,0.2648,-0.295,0.2713,-0.3789,0.2218,-0.2784,0.2517,-0.4695,0.2366,-0.3687,0.2713,-0.3996,0.231,-0.3148,0.2494,-0.354,0.2483,-0.3357,0.2787,-0.644,0.3014,-0.5498,0.2786,-0.4496,0.1889,-0.3543,0.3195,-0.4518,0.2169,-0.1985,0.2712,-0.4185,0.1894,-0.0802,0.2482,-0.6143,0.3164,-0.0849,0.2358,-0.4385,0.2158,-0.393,0.2659,-0.4676,0.2653,-0.2617,0.1781,-0.2904,0.2381,-0.3198,0.2769,-0.1848,0.1248,-0.2979,0.2756,-0.2893,0.2095,-0.2816,0.221,-0.3329,0.1418,-0.0579,0.086,-0.2197,0.1356,-0.1914,0.1167,-0.1868,0.1219,-0.1983,0.0936,-0.0024,0.0743,-0.1772,0.0929,-0.1487,0.0769,-0.1621,0.0998,-0.1403,0.0988,-0.1311,0.1775,-0.2078,0.1998,-0.0628,0.1181,-0.2104,0.2223,-0.2379,0.1324,-0.2732,0.1689,-0.2745,0.2054,-0.3162,0.2072,-0.2543,0.1443,-0.1966,0.1898,-0.4095,0.1882,-0.1821,0.1603,-0.3784,0.1907,-0.2175,0.1701,-0.1352,0.1419,-0.3033,0.1667,-0.1225,0.1302,-0.225,0.1269,-0.0864,0.1219,-0.198,0.1339,-0.027,0.1427,-0.2193,0.1162,-0.1556,0.1331,-0.2979,0.1046,-0.2171,0.1348,-0.1303,0.0981,-0.2604,0.1628,-0.0655,0.1253,-0.1749,0.0977,-0.0474,0.1122,-0.1831,0.133,-0.1785,0.0779,-0.0891,0.0486,-0.1453,0.0743,-0.1336,0.0841,-0.1471,0.0862,-0.1169,0.0433,-0.0666,0.0448,-0.0984,0.081,-0.0387,0.0535,-0.1411,0.0737,-0.0328,0.0569,-0.1136,0.0538,-0.0468,0.0529,-0.1462,0.0641,-0.1151,0.0488,-0.0368,0.016,-0.037,0.0128,-0.0082,0.0305,-0.0457,0.0307,-0.0171,0.0104,-0.0233,0.0343,-0.0882,0.0304,-0.0491,0.0205,-0.0078,0.0111,-0.0135,0.0103,-0.0109,0.0443,-0.0482,0.0267,-0.0643,0.0153,-0.0141,0.0465,-0.0843,0.0506,-0.0123,0.0717,-0.1509,0.0881,0,0.0746,-0.1955,0.1057,-0.1518,0.067,-0.2044,0.1014,-0.2177,0.1121,-0.1422,0.1358,-0.2637,0.1297,-0.0092,0.0976,-0.2652,0.1283,0,0.076,-0.2876,0.1458,-0.3863,0.0705,-0.3906,0.1575,-0.2085,0.1737,-0.0468,0.1786,-0.3061,0.1787,-0.0179,0.1042,-0.2094,0.1553,-0.2162,0.1236,-0.1103,0.1298,-0.1613,0.118,-0.0592,0.083,-0.1427,0.1467,-0.1494,0.1612,-0.0746,0.1579,-0.1741,0.15,-0.1604,0.1428,-0.1681,0.0782,-0.1147,0.1673,-0.1761,0.1256,-0.0963,0.1121,-0.1367,0.081,-0.1458,0.0841,-0.117,0.1445,-0.12,0.1175,-0.0884,0.0991,-0.0855,0.0802,-0.0773,0.1067,-0.0735,0.1226,-0.0927,0.1214,-0.0932,0.0997,-0.081,0.0838,-0.0594,0.1062,-0.083,0.0999,-0.0642,0.0801,-0.0879,0.072,-0.0688,0.0682,-0.0547,0.0641,-0.0537,0.0682,-0.0611,0.0513,-0.067,0.057,-0.0685,0.0595,-0.0543,0.0657,-0.0601,0.0762,-0.0729,0.0607,-0.0227,0.0526,-0.0748,0.0699,-0.0782,0.0478,-0.0786,0.0516,-0.0793,0.0422,-0.0799,0.0479,-0.09,0.0326,-0.0809,0.0326,-0.0276,0.0283,-0.063,0.0293,-0.0072,0.0352,-0.0589,0.0351,-0.0082,0.0198,-0.0523,0.0264,-0.0061,0.0085,-0.0151,0.0256,-0.0203,0.0112,-0.0154,0.0193,-0.0123,0.012,-0.0244,0.0174,-0.0096,0.0074,-0.0247,0.016,-0.0225,0.0106,-0.0251,0.0169,-0.0252,0.0084,-0.0037,0.0038,-0.0073,0.0111,-0.0048,0.0024,-0.0122,0.0139,-0.0072,0.014,-0.0176,0.0147,-0.0079,0.009,-0.0141,0.0092,-0.0023,0.0007,-0.0074,0.0067,-0.0016,0.001,-0.0065,0.0059,-0.0011,0.0004,-0.0038,0.004,-0.0011,0.0003,-0.0026,0.0034,-0.002,0.0021,-0.002,0.0017,-0.0012,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0013,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
امکان تحویل فوری 3 ساعته
گوینده نریشن حامد حکیمی

حامد حکیمی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان
پارسی
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0009,-0.0017,0.0043,-0.0025,0.0034,-0.0087,0.0111,-0.0088,0.0124,-0.0229,0.0203,-0.0467,0.0339,-0.0123,0.0519,-0.0234,0.0566,-0.048,0.0749,-0.0317,0.0709,-0.0372,0.0553,-0.0717,0.0249,-0.0912,0.0835,-0.1094,0.1247,-0.0972,0.106,-0.163,0.1624,-0.1343,0.235,-0.1533,0.2337,-0.1408,0.3002,-0.2584,0.276,-0.2127,0.1669,-0.2073,0.3012,-0.3639,0.27,-0.1633,0.4039,-0.4777,0.203,-0.151,0.2122,-0.3218,0.3224,-0.161,0.1908,-0.156,0.2437,-0.1852,0.204,-0.1786,0.2576,-0.3238,0.246,-0.1926,0.1288,-0.078,0.0306,-0.102,0.0291,-0.0391,0.1552,-0.2652,0.5061,-0.4574,0.5135,-0.6054,0.5329,-0.4954,0.6882,-0.4044,0.5882,-0.4044,0.5769,-0.5506,0.8639,-0.5292,0.7886,-0.2214,0.5867,-0.3217,0.4154,-0.2831,0.4868,-0.2993,0.5994,-0.3095,0.3405,-0.2244,0.5358,-0.2353,0.5266,-0.2057,0.3775,-0.1449,0.3634,-0.225,0.5072,-0.1998,0.4077,-0.2608,0.4201,-0.302,0.4455,-0.2573,0.2018,-0.3416,0.3941,-0.1919,0.2138,-0.3496,0.2636,-0.1976,0.1778,-0.2135,0.1377,-0.169,0.1722,-0.2442,0.1815,-0.2296,0.1764,-0.2108,0.1894,-0.214,0.1858,-0.205,0.1818,-0.2224,0.1567,-0.1849,0.1614,-0.1646,0.1525,-0.1199,0.1385,-0.1008,0.1174,-0.1043,0.1122,-0.0943,0.0886,-0.0806,0.0679,-0.074,0.0654,-0.072,0.0654,-0.0691,0.0602,-0.0597,0.0865,-0.1158,0.1385,-0.1876,0.157,-0.2447,0.2165,-0.2404,0.1356,-0.2792,0.1977,-0.3055,0.2834,-0.2387,0.1978,-0.3003,0.1697,-0.2509,0.1489,-0.2316,0.1625,-0.3373,0.2031,-0.3475,0.2268,-0.3533,0.2079,-0.3105,0.2313,-0.2656,0.1921,-0.2571,0.2008,-0.2749,0.1942,-0.2582,0.1705,-0.1844,0.1585,-0.1171,0.1239,-0.096,0.0548,-0.0391,0.0632,-0.0428,0.0414,-0.0361,0.0425,-0.0717,0.068,-0.064,0.1128,-0.0343,0.0695,-0.0958,0.0499,-0.0997,0.1178,-0.1096,0.1292,-0.0661,0.102,-0.0865,0.1187,-0.0793,0.0996,-0.075,0.1508,-0.1493,0.0384,-0.0324,0.0833,-0.0802,0.0951,-0.1451,0.1237,-0.1139,0.0859,-0.1049,0.1065,-0.055,0.0461,-0.0496,0.021,-0.0278,0.015,-0.0477,0.0217,-0.0176,0.0049,-0.0098,0.0059,-0.0077,0.0069,-0.0049,0.0034,-0.0045,0.009,-0.0179,0.0788,-0.102,0.0977,-0.1355,0.107,-0.1142,0.0983,-0.1734,0.1458,-0.1685,0.1391,-0.1529,0.1154,-0.1838,0.1281,-0.2177,0.2187,-0.1835,0.1469,-0.2123,0.1598,-0.2308,0.1434,-0.2713,0.2121,-0.2012,0.1899,-0.2553,0.1819,-0.2407,0.17,-0.1752,0.1644,-0.1555,0.1341,-0.1408,0.1349,-0.174,0.102,-0.1854,0.0998,-0.1489,0.0902,-0.1904,0.1143,-0.1113,0.0978,-0.077,0.1137,-0.0821,0.0708,-0.075,0.1091,-0.1058,0.0872,-0.0845,0.0577,-0.0992,0.1107,-0.0752,0.2087,-0.1288,0.085,-0.1135,0.0909,-0.1139,0.137,-0.0796,0.1432,-0.0915,0.0745,-0.104,0.1948,-0.1075,0.1274,-0.064,0.0542,-0.1123,0.1395,-0.1127,0.114,-0.0952,0.0781,-0.0874,0.0437,-0.0637,0.0081,-0.0173,0.0138,-0.0214,0.0107,-0.0136,0.0064,-0.0081,0.0066,-0.0065,0.003,-0.0033,0.0029,-0.0029,0.0035,-0.0033,0.0026,-0.0026,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.001,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0003,0.0036,-0.0033,0.0043,-0.0076,0.0034,-0.0042,0.0031,-0.004,0.006,-0.001,0.0023,-0.0045,0.0031,-0.0038,0.0022,-0.0064,0.0019,-0.0004,0.0028,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0033,-0.005,0.0003,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.014,-0.0422,0.0219,-0.012,0.0313,-0.0537,0.2679,-0.4108,0.2108,-0.2936,0.5469,-0.2533,0.1999,-0.2924,0.3865,-0.1609,0.2822,-0.1347,0.216,-0.2513,0.3479,-0.1655,0.2693,-0.1706,0.3088,-0.1963,0.3619,-0.1874,0.2288,-0.285,0.3624,-0.2358,0.4534,-0.2314,0.3478,-0.3727,0.3298,-0.1452,0.4971,-0.318,0.5022,-0.3176,0.3158,-0.188,0.2817,-0.2133,0.2404,-0.2186,0.2256,-0.2427,0.2532,-0.2403,0.2539,-0.2253,0.2259,-0.2139,0.22,-0.2201,0.2591,-0.2237,0.2518,-0.2552,0.2511,-0.2485,0.2613,-0.2275,0.2447,-0.2348,0.2177,-0.2233,0.2262,-0.2228,0.2419,-0.2162,0.2373,-0.2265,0.2246,-0.2296,0.2296,-0.2333,0.2316,-0.2074,0.2238,-0.2325,0.2452,-0.2307,0.2772,-0.2564,0.3339,-0.3239,0.5398,-0.3163,0.6336,-0.4161,0.4687,-0.3355,0.3166,-0.3185,0.3612,-0.2144,0.4309,-0.3045,0.4126,-0.3167,0.4044,-0.2656,0.3767,-0.2155,0.3804,-0.2006,0.4086,-0.2008,0.3269,-0.2085,0.2758,-0.2104,0.2883,-0.1864,0.3284,-0.2357,0.4673,-0.2759,0.2388,-0.2281,0.3489,-0.216,0.3759,-0.2297,0.2539,-0.1719,0.0802,-0.1085,0.076,-0.0788,0.0676,-0.0507,0.0633,-0.0585,0.0557,-0.0482,0.0472,-0.0387,0.1322,-0.1573,0.2963,-0.2566,0.3669,-0.3379,0.3677,-0.356,0.37,-0.3711,0.4026,-0.3955,0.4129,-0.4206,0.4287,-0.4062,0.4052,-0.3962,0.4091,-0.4023,0.3952,-0.4113,0.4082,-0.3909,0.3833,-0.3629,0.3852,-0.3633,0.3797,-0.35,0.3579,-0.3853,0.4233,-0.3799,0.4363,-0.4024,0.406,-0.4403,0.386,-0.4236,0.3628,-0.3097,0.2825,-0.26,0.1907,-0.2151,0.1915,-0.1855,0.2025,-0.175,0.2085,-0.2025,0.1964,-0.2061,0.1731,-0.18,0.1632,-0.1366,0.1349,-0.1339,0.1143,-0.1323,0.1302,-0.1216,0.135,-0.1273,0.152,-0.1593,0.1994,-0.1648,0.2136,-0.2129,0.2429,-0.2433,0.2564,-0.2384,0.3291,-0.2411,0.3783,-0.2685,0.3309,-0.2877,0.4763,-0.3114,0.4534,-0.2446,0.4704,-0.2539,0.4259,-0.2356,0.4718,-0.2765,0.4427,-0.2842,0.3569,-0.2641,0.4551,-0.2389,0.3927,-0.1931,0.404,-0.2029,0.4119,-0.2291,0.3625,-0.2128,0.323,-0.1999,0.2566,-0.1728,0.0951,-0.1068,0.1038,-0.1222,0.0581,-0.0728,0.0313,-0.0311,0.0241,-0.0253,0.0259,-0.027,0.0249,-0.0261,0.0182,-0.0235,0.0222,-0.0232,0.0249,-0.0249,0.0242,-0.0177,0.0206,-0.0167,0.0139,-0.0121,0.0279,-0.012,0.0435,-0.0283,0.2318,-0.2021,0.3329,-0.2711,0.3162,-0.3003,0.3174,-0.2978,0.2923,-0.319,0.3178,-0.3537,0.3641,-0.3568,0.3948,-0.3533,0.4001,-0.3398,0.3524,-0.3215,0.2354,-0.3216,0.2556,-0.3456,0.2438,-0.3419,0.2616,-0.302,0.274,-0.3414,0.279,-0.3475,0.2517,-0.3235,0.2651,-0.311,0.2436,-0.2486,0.1906,-0.218,0.1684,-0.2048,0.0864,-0.0961,0.1238,-0.1073,0.0988,-0.1259,0.1781,-0.0699,0.0801,-0.0575,0.082,-0.136,0.081,-0.0688,0.1048,-0.0471,0.0558,-0.1206,0.1464,-0.1391,0.1394,-0.0773,0.0455,-0.1278,0.1012,-0.1556,0.1311,-0.1707,0.161,-0.2376,0.1863,-0.2443,0.1978,-0.2946,0.2648,-0.3287,0.3103,-0.3457,0.3425,-0.3583,0.2058,-0.336,0.3334,-0.3714,0.3605,-0.4524,0.3416,-0.3831,0.3945,-0.3748,0.3862,-0.3173,0.3894,-0.3953,0.3858,-0.399,0.2596,-0.2369,0.3162,-0.3535,0.3389,-0.33,0.2992,-0.2804,0.1536,-0.2326,0.1663,-0.233,0.1578,-0.1968,0.0694,-0.1212,0.0464,-0.0203,0.0281,-0.0244,0.0263,-0.0186,0.0155,-0.0144,0.0143,-0.0205,0.0193,-0.0122,0.0195,-0.0197,0.0126,-0.0184,0.01,-0.0075,0.0161,-0.013,0.0077,-0.0089,0.0089,-0.006,0.0063,-0.0047,0.0017,-0.002,0.0032,-0.0025,0.0016,-0.0025,0.0028,-0.0017,0.0037,-0.003,0.0102,-0.0077,0.015,-0.0249,0.0515,-0.0139,0.0164,-0.0504,0.0194,-0.0279,0.0337,-0.0452,0.0436,-0.0565,0.0453,-0.0508,0.0322,-0.0484,0.0306,-0.0428,0.0272,-0.0267,0.1092,-0.0813,0.193,-0.1363,0.1931,-0.1577,0.1987,-0.1896,0.2185,-0.177,0.2803,-0.1989,0.2877,-0.1637,0.2759,-0.1595,0.2222,-0.2104,0.2028,-0.207,0.2204,-0.2057,0.3391,-0.1611,0.2625,-0.1886,0.2471,-0.2064,0.2663,-0.2333,0.1464,-0.1415,0.0957,-0.1347,0.0992,-0.1622,0.1184,-0.1722,0.1393,-0.1882,0.2016,-0.2292,0.1958,-0.2634,0.2077,-0.2491,0.1971,-0.2389,0.1943,-0.2301,0.1954,-0.2513,0.2251,-0.2462,0.2458,-0.2452,0.242,-0.2634,0.2441,-0.2672,0.2539,-0.2611,0.2641,-0.2744,0.2662,-0.2641,0.2762,-0.2871,0.2978,-0.3103,0.2556,-0.2399,0.2977,-0.3006,0.2958,-0.2916,0.2968,-0.314,0.3092,-0.3134,0.3347,-0.3391,0.3337,-0.3138,0.3103,-0.3155,0.2876,-0.2845,0.2714,-0.2824,0.2793,-0.2846,0.2921,-0.2988,0.2901,-0.3151,0.32,-0.3182,0.3308,-0.3293,0.3301,-0.3134,0.3256,-0.3297,0.3163,-0.3142,0.326,-0.3338,0.3165,-0.3221,0.324,-0.3605,0.3986,-0.3568,0.4033,-0.2586,0.2687,-0.1848,0.272,-0.185,0.2088,-0.1443,0.245,-0.1816,0.1826,-0.1699,0.2438,-0.162,0.2431,-0.1754,0.124,-0.1271,0.2346,-0.1747,0.2276,-0.1617,0.1422,-0.1126,0.2716,-0.2072,0.2555,-0.1778,0.2206,-0.2095,0.3016,-0.2216,0.1554,-0.1495,0.2943,-0.2371,0.2701,-0.188,0.1274,-0.0986,0.2625,-0.2104,0.3413,-0.2319,0.2163,-0.1977,0.1836,-0.1432,0.2094,-0.1451,0.2482,-0.1728,0.2657,-0.2054,0.27,-0.2019,0.2133,-0.1944,0.2072,-0.1939,0.1193,-0.0945,0.0645,-0.0845,0.0544,-0.0497,0.0289,-0.019,0.0082,-0.0162,0.0131,-0.0212,0.0132,-0.023,0.0633,-0.0096,0.0132,-0.0114,0.0139,-0.0352,0.0622,-0.0396,0.0721,-0.0851,0.0847,-0.1655,0.0359,-0.0638,0.0414,-0.0311,0.1895,-0.1698,0.1912,-0.2347,0.2259,-0.2452,0.2608,-0.3045,0.3089,-0.343,0.285,-0.2992,0.295,-0.3395,0.326,-0.2785,0.3017,-0.2935,0.3521,-0.3033,0.2427,-0.2445,0.2683,-0.2529,0.3047,-0.2573,0.2868,-0.2607,0.2331,-0.2018,0.2692,-0.2109,0.2779,-0.2557,0.2725,-0.2709,0.276,-0.3014,0.2988,-0.288,0.3145,-0.3338,0.261,-0.3116,0.1847,-0.2983,0.2395,-0.3429,0.2254,-0.2924,0.1557,-0.2746,0.1555,-0.2833,0.1436,-0.196,0.1238,-0.062,0.063,-0.0755,0.0585,-0.0837,0.0662,-0.0668,0.0552,-0.0523,0.0407,-0.0281,0.036,-0.0388,0.0451,-0.0262,0.044,-0.0323,0.0234,-0.0316,0.0233,-0.0233,0.0096,-0.0278,0.0458,-0.0386,0.0257,-0.0706,0.2546,-0.1893,0.2175,-0.3822,0.3588,-0.3402,0.3221,-0.3634,0.2894,-0.3186,0.3699,-0.2762,0.3191,-0.2136,0.4679,-0.4456,0.5901,-0.3965,0.502,-0.2075,0.3192,-0.2249,0.1244,-0.2082,0.1296,-0.2175,0.1463,-0.235,0.4034,-0.1896,0.4914,-0.232,0.4624,-0.2811,0.3464,-0.26,0.1646,-0.2235,0.2336,-0.2462,0.3742,-0.1978,0.2956,-0.2564,0.1571,-0.3258,0.2339,-0.1733,0.2239,-0.2281,0.1293,-0.1805,0.0974,-0.181,0.1216,-0.144,0.1081,-0.1501,0.1202,-0.1711,0.1141,-0.1822,0.1223,-0.1551,0.1303,-0.1463,0.1139,-0.1001,0.1071,-0.0984,0.1058,-0.1042,0.0942,-0.0809,0.066,-0.0767,0.0751,-0.0699,0.0773,-0.062,0.0628,-0.067,0.0488,-0.0534,0.0774,-0.0394,0.1029,-0.2161,0.1542,-0.2121,0.0653,-0.1852,0.0843,-0.161,0.121,-0.2328,0.1415,-0.2448,0.1281,-0.2169,0.1294,-0.2256,0.1008,-0.2687,0.1538,-0.2601,0.1714,-0.2098,0.1118,-0.2139,0.1207,-0.2202,0.1133,-0.1353,0.1175]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن رضا عبدی

رضا عبدی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۸۰,۰۰۰ تومان
پارسی
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0009,-0.0017,0.0043,-0.0025,0.0034,-0.0087,0.0111,-0.0088,0.0124,-0.0229,0.0203,-0.0467,0.0339,-0.0123,0.0519,-0.0234,0.0566,-0.048,0.0749,-0.0317,0.0709,-0.0372,0.0553,-0.0717,0.0249,-0.0912,0.0835,-0.1094,0.1247,-0.0972,0.106,-0.163,0.1624,-0.1343,0.235,-0.1533,0.2337,-0.1408,0.3002,-0.2584,0.276,-0.2127,0.1669,-0.2073,0.3012,-0.3639,0.27,-0.1633,0.4039,-0.4777,0.203,-0.151,0.2122,-0.3218,0.3224,-0.161,0.1908,-0.156,0.2437,-0.1852,0.204,-0.1786,0.2576,-0.3238,0.246,-0.1926,0.1288,-0.078,0.0306,-0.102,0.0291,-0.0391,0.1552,-0.2652,0.5061,-0.4574,0.5135,-0.6054,0.5329,-0.4954,0.6882,-0.4044,0.5882,-0.4044,0.5769,-0.5506,0.8639,-0.5292,0.7886,-0.2214,0.5867,-0.3217,0.4154,-0.2831,0.4868,-0.2993,0.5994,-0.3095,0.3405,-0.2244,0.5358,-0.2353,0.5266,-0.2057,0.3775,-0.1449,0.3634,-0.225,0.5072,-0.1998,0.4077,-0.2608,0.4201,-0.302,0.4455,-0.2573,0.2018,-0.3416,0.3941,-0.1919,0.2138,-0.3496,0.2636,-0.1976,0.1778,-0.2135,0.1377,-0.169,0.1722,-0.2442,0.1815,-0.2296,0.1764,-0.2108,0.1894,-0.214,0.1858,-0.205,0.1818,-0.2224,0.1567,-0.1849,0.1614,-0.1646,0.1525,-0.1199,0.1385,-0.1008,0.1174,-0.1043,0.1122,-0.0943,0.0886,-0.0806,0.0679,-0.074,0.0654,-0.072,0.0654,-0.0691,0.0602,-0.0597,0.0865,-0.1158,0.1385,-0.1876,0.157,-0.2447,0.2165,-0.2404,0.1356,-0.2792,0.1977,-0.3055,0.2834,-0.2387,0.1978,-0.3003,0.1697,-0.2509,0.1489,-0.2316,0.1625,-0.3373,0.2031,-0.3475,0.2268,-0.3533,0.2079,-0.3105,0.2313,-0.2656,0.1921,-0.2571,0.2008,-0.2749,0.1942,-0.2582,0.1705,-0.1844,0.1585,-0.1171,0.1239,-0.096,0.0548,-0.0391,0.0632,-0.0428,0.0414,-0.0361,0.0425,-0.0717,0.068,-0.064,0.1128,-0.0343,0.0695,-0.0958,0.0499,-0.0997,0.1178,-0.1096,0.1292,-0.0661,0.102,-0.0865,0.1187,-0.0793,0.0996,-0.075,0.1508,-0.1493,0.0384,-0.0324,0.0833,-0.0802,0.0951,-0.1451,0.1237,-0.1139,0.0859,-0.1049,0.1065,-0.055,0.0461,-0.0496,0.021,-0.0278,0.015,-0.0477,0.0217,-0.0176,0.0049,-0.0098,0.0059,-0.0077,0.0069,-0.0049,0.0034,-0.0045,0.009,-0.0179,0.0788,-0.102,0.0977,-0.1355,0.107,-0.1142,0.0983,-0.1734,0.1458,-0.1685,0.1391,-0.1529,0.1154,-0.1838,0.1281,-0.2177,0.2187,-0.1835,0.1469,-0.2123,0.1598,-0.2308,0.1434,-0.2713,0.2121,-0.2012,0.1899,-0.2553,0.1819,-0.2407,0.17,-0.1752,0.1644,-0.1555,0.1341,-0.1408,0.1349,-0.174,0.102,-0.1854,0.0998,-0.1489,0.0902,-0.1904,0.1143,-0.1113,0.0978,-0.077,0.1137,-0.0821,0.0708,-0.075,0.1091,-0.1058,0.0872,-0.0845,0.0577,-0.0992,0.1107,-0.0752,0.2087,-0.1288,0.085,-0.1135,0.0909,-0.1139,0.137,-0.0796,0.1432,-0.0915,0.0745,-0.104,0.1948,-0.1075,0.1274,-0.064,0.0542,-0.1123,0.1395,-0.1127,0.114,-0.0952,0.0781,-0.0874,0.0437,-0.0637,0.0081,-0.0173,0.0138,-0.0214,0.0107,-0.0136,0.0064,-0.0081,0.0066,-0.0065,0.003,-0.0033,0.0029,-0.0029,0.0035,-0.0033,0.0026,-0.0026,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.001,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0003,0.0036,-0.0033,0.0043,-0.0076,0.0034,-0.0042,0.0031,-0.004,0.006,-0.001,0.0023,-0.0045,0.0031,-0.0038,0.0022,-0.0064,0.0019,-0.0004,0.0028,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0033,-0.005,0.0003,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.014,-0.0422,0.0219,-0.012,0.0313,-0.0537,0.2679,-0.4108,0.2108,-0.2936,0.5469,-0.2533,0.1999,-0.2924,0.3865,-0.1609,0.2822,-0.1347,0.216,-0.2513,0.3479,-0.1655,0.2693,-0.1706,0.3088,-0.1963,0.3619,-0.1874,0.2288,-0.285,0.3624,-0.2358,0.4534,-0.2314,0.3478,-0.3727,0.3298,-0.1452,0.4971,-0.318,0.5022,-0.3176,0.3158,-0.188,0.2817,-0.2133,0.2404,-0.2186,0.2256,-0.2427,0.2532,-0.2403,0.2539,-0.2253,0.2259,-0.2139,0.22,-0.2201,0.2591,-0.2237,0.2518,-0.2552,0.2511,-0.2485,0.2613,-0.2275,0.2447,-0.2348,0.2177,-0.2233,0.2262,-0.2228,0.2419,-0.2162,0.2373,-0.2265,0.2246,-0.2296,0.2296,-0.2333,0.2316,-0.2074,0.2238,-0.2325,0.2452,-0.2307,0.2772,-0.2564,0.3339,-0.3239,0.5398,-0.3163,0.6336,-0.4161,0.4687,-0.3355,0.3166,-0.3185,0.3612,-0.2144,0.4309,-0.3045,0.4126,-0.3167,0.4044,-0.2656,0.3767,-0.2155,0.3804,-0.2006,0.4086,-0.2008,0.3269,-0.2085,0.2758,-0.2104,0.2883,-0.1864,0.3284,-0.2357,0.4673,-0.2759,0.2388,-0.2281,0.3489,-0.216,0.3759,-0.2297,0.2539,-0.1719,0.0802,-0.1085,0.076,-0.0788,0.0676,-0.0507,0.0633,-0.0585,0.0557,-0.0482,0.0472,-0.0387,0.1322,-0.1573,0.2963,-0.2566,0.3669,-0.3379,0.3677,-0.356,0.37,-0.3711,0.4026,-0.3955,0.4129,-0.4206,0.4287,-0.4062,0.4052,-0.3962,0.4091,-0.4023,0.3952,-0.4113,0.4082,-0.3909,0.3833,-0.3629,0.3852,-0.3633,0.3797,-0.35,0.3579,-0.3853,0.4233,-0.3799,0.4363,-0.4024,0.406,-0.4403,0.386,-0.4236,0.3628,-0.3097,0.2825,-0.26,0.1907,-0.2151,0.1915,-0.1855,0.2025,-0.175,0.2085,-0.2025,0.1964,-0.2061,0.1731,-0.18,0.1632,-0.1366,0.1349,-0.1339,0.1143,-0.1323,0.1302,-0.1216,0.135,-0.1273,0.152,-0.1593,0.1994,-0.1648,0.2136,-0.2129,0.2429,-0.2433,0.2564,-0.2384,0.3291,-0.2411,0.3783,-0.2685,0.3309,-0.2877,0.4763,-0.3114,0.4534,-0.2446,0.4704,-0.2539,0.4259,-0.2356,0.4718,-0.2765,0.4427,-0.2842,0.3569,-0.2641,0.4551,-0.2389,0.3927,-0.1931,0.404,-0.2029,0.4119,-0.2291,0.3625,-0.2128,0.323,-0.1999,0.2566,-0.1728,0.0951,-0.1068,0.1038,-0.1222,0.0581,-0.0728,0.0313,-0.0311,0.0241,-0.0253,0.0259,-0.027,0.0249,-0.0261,0.0182,-0.0235,0.0222,-0.0232,0.0249,-0.0249,0.0242,-0.0177,0.0206,-0.0167,0.0139,-0.0121,0.0279,-0.012,0.0435,-0.0283,0.2318,-0.2021,0.3329,-0.2711,0.3162,-0.3003,0.3174,-0.2978,0.2923,-0.319,0.3178,-0.3537,0.3641,-0.3568,0.3948,-0.3533,0.4001,-0.3398,0.3524,-0.3215,0.2354,-0.3216,0.2556,-0.3456,0.2438,-0.3419,0.2616,-0.302,0.274,-0.3414,0.279,-0.3475,0.2517,-0.3235,0.2651,-0.311,0.2436,-0.2486,0.1906,-0.218,0.1684,-0.2048,0.0864,-0.0961,0.1238,-0.1073,0.0988,-0.1259,0.1781,-0.0699,0.0801,-0.0575,0.082,-0.136,0.081,-0.0688,0.1048,-0.0471,0.0558,-0.1206,0.1464,-0.1391,0.1394,-0.0773,0.0455,-0.1278,0.1012,-0.1556,0.1311,-0.1707,0.161,-0.2376,0.1863,-0.2443,0.1978,-0.2946,0.2648,-0.3287,0.3103,-0.3457,0.3425,-0.3583,0.2058,-0.336,0.3334,-0.3714,0.3605,-0.4524,0.3416,-0.3831,0.3945,-0.3748,0.3862,-0.3173,0.3894,-0.3953,0.3858,-0.399,0.2596,-0.2369,0.3162,-0.3535,0.3389,-0.33,0.2992,-0.2804,0.1536,-0.2326,0.1663,-0.233,0.1578,-0.1968,0.0694,-0.1212,0.0464,-0.0203,0.0281,-0.0244,0.0263,-0.0186,0.0155,-0.0144,0.0143,-0.0205,0.0193,-0.0122,0.0195,-0.0197,0.0126,-0.0184,0.01,-0.0075,0.0161,-0.013,0.0077,-0.0089,0.0089,-0.006,0.0063,-0.0047,0.0017,-0.002,0.0032,-0.0025,0.0016,-0.0025,0.0028,-0.0017,0.0037,-0.003,0.0102,-0.0077,0.015,-0.0249,0.0515,-0.0139,0.0164,-0.0504,0.0194,-0.0279,0.0337,-0.0452,0.0436,-0.0565,0.0453,-0.0508,0.0322,-0.0484,0.0306,-0.0428,0.0272,-0.0267,0.1092,-0.0813,0.193,-0.1363,0.1931,-0.1577,0.1987,-0.1896,0.2185,-0.177,0.2803,-0.1989,0.2877,-0.1637,0.2759,-0.1595,0.2222,-0.2104,0.2028,-0.207,0.2204,-0.2057,0.3391,-0.1611,0.2625,-0.1886,0.2471,-0.2064,0.2663,-0.2333,0.1464,-0.1415,0.0957,-0.1347,0.0992,-0.1622,0.1184,-0.1722,0.1393,-0.1882,0.2016,-0.2292,0.1958,-0.2634,0.2077,-0.2491,0.1971,-0.2389,0.1943,-0.2301,0.1954,-0.2513,0.2251,-0.2462,0.2458,-0.2452,0.242,-0.2634,0.2441,-0.2672,0.2539,-0.2611,0.2641,-0.2744,0.2662,-0.2641,0.2762,-0.2871,0.2978,-0.3103,0.2556,-0.2399,0.2977,-0.3006,0.2958,-0.2916,0.2968,-0.314,0.3092,-0.3134,0.3347,-0.3391,0.3337,-0.3138,0.3103,-0.3155,0.2876,-0.2845,0.2714,-0.2824,0.2793,-0.2846,0.2921,-0.2988,0.2901,-0.3151,0.32,-0.3182,0.3308,-0.3293,0.3301,-0.3134,0.3256,-0.3297,0.3163,-0.3142,0.326,-0.3338,0.3165,-0.3221,0.324,-0.3605,0.3986,-0.3568,0.4033,-0.2586,0.2687,-0.1848,0.272,-0.185,0.2088,-0.1443,0.245,-0.1816,0.1826,-0.1699,0.2438,-0.162,0.2431,-0.1754,0.124,-0.1271,0.2346,-0.1747,0.2276,-0.1617,0.1422,-0.1126,0.2716,-0.2072,0.2555,-0.1778,0.2206,-0.2095,0.3016,-0.2216,0.1554,-0.1495,0.2943,-0.2371,0.2701,-0.188,0.1274,-0.0986,0.2625,-0.2104,0.3413,-0.2319,0.2163,-0.1977,0.1836,-0.1432,0.2094,-0.1451,0.2482,-0.1728,0.2657,-0.2054,0.27,-0.2019,0.2133,-0.1944,0.2072,-0.1939,0.1193,-0.0945,0.0645,-0.0845,0.0544,-0.0497,0.0289,-0.019,0.0082,-0.0162,0.0131,-0.0212,0.0132,-0.023,0.0633,-0.0096,0.0132,-0.0114,0.0139,-0.0352,0.0622,-0.0396,0.0721,-0.0851,0.0847,-0.1655,0.0359,-0.0638,0.0414,-0.0311,0.1895,-0.1698,0.1912,-0.2347,0.2259,-0.2452,0.2608,-0.3045,0.3089,-0.343,0.285,-0.2992,0.295,-0.3395,0.326,-0.2785,0.3017,-0.2935,0.3521,-0.3033,0.2427,-0.2445,0.2683,-0.2529,0.3047,-0.2573,0.2868,-0.2607,0.2331,-0.2018,0.2692,-0.2109,0.2779,-0.2557,0.2725,-0.2709,0.276,-0.3014,0.2988,-0.288,0.3145,-0.3338,0.261,-0.3116,0.1847,-0.2983,0.2395,-0.3429,0.2254,-0.2924,0.1557,-0.2746,0.1555,-0.2833,0.1436,-0.196,0.1238,-0.062,0.063,-0.0755,0.0585,-0.0837,0.0662,-0.0668,0.0552,-0.0523,0.0407,-0.0281,0.036,-0.0388,0.0451,-0.0262,0.044,-0.0323,0.0234,-0.0316,0.0233,-0.0233,0.0096,-0.0278,0.0458,-0.0386,0.0257,-0.0706,0.2546,-0.1893,0.2175,-0.3822,0.3588,-0.3402,0.3221,-0.3634,0.2894,-0.3186,0.3699,-0.2762,0.3191,-0.2136,0.4679,-0.4456,0.5901,-0.3965,0.502,-0.2075,0.3192,-0.2249,0.1244,-0.2082,0.1296,-0.2175,0.1463,-0.235,0.4034,-0.1896,0.4914,-0.232,0.4624,-0.2811,0.3464,-0.26,0.1646,-0.2235,0.2336,-0.2462,0.3742,-0.1978,0.2956,-0.2564,0.1571,-0.3258,0.2339,-0.1733,0.2239,-0.2281,0.1293,-0.1805,0.0974,-0.181,0.1216,-0.144,0.1081,-0.1501,0.1202,-0.1711,0.1141,-0.1822,0.1223,-0.1551,0.1303,-0.1463,0.1139,-0.1001,0.1071,-0.0984,0.1058,-0.1042,0.0942,-0.0809,0.066,-0.0767,0.0751,-0.0699,0.0773,-0.062,0.0628,-0.067,0.0488,-0.0534,0.0774,-0.0394,0.1029,-0.2161,0.1542,-0.2121,0.0653,-0.1852,0.0843,-0.161,0.121,-0.2328,0.1415,-0.2448,0.1281,-0.2169,0.1294,-0.2256,0.1008,-0.2687,0.1538,-0.2601,0.1714,-0.2098,0.1118,-0.2139,0.1207,-0.2202,0.1133,-0.1353,0.1175]
در حال بارگذاری
مشاهده لیست کامل گویندگان نریشن
پشتیبانی آنلاین و مشاوره تلفنی
02166001307 و 09011603486
در حال حاضر تنها از طریق پشتیبانی آنلاین (تیکت) و تلفن همراه در خدمت شما هستیم

گویندگان انگلیسی زبان

9 نفر از بهترین گویندگان ما که امکان ضبط نریشن به صورت انگلیسی را دارد

امکان تحویل فوری 3 ساعته
گوینده نریشن مبین تهرانی مقدم

مبین تهرانی مقدم

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پارسی انگلیسی
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0023,0,0.0031,0,0.0053,0,0.0064,0,0.0054,0,0.0014,-0.0027,0,-0.0059,0,-0.006,0,-0.0058,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0027,0.0034,-0.0023,0.0055,0,0.0053,0,0.0026,0,0.0014,-0.003,0,-0.009,0,-0.0112,0,-0.0114,0.0022,-0.0103,0.0168,-0.0243,0.0355,-0.0376,0.101,-0.0509,0.1331,-0.1097,0.1358,-0.0621,0.0952,-0.1295,0.1619,-0.2441,0.0751,-0.0567,0.1049,-0.1596,0.1818,-0.263,0.1466,-0.3542,0.1392,-0.264,0.1978,-0.1346,0.1563,-0.3539,0.153,-0.2356,0.0869,-0.1725,0.0882,-0.1614,0.1081,-0.2679,0.0879,-0.0995,0.065,-0.151,0.0826,-0.1295,0.0808,-0.1482,0.0753,-0.1584,0.084,-0.1224,0.072,-0.0471,0.1049,-0.1472,0.118,-0.2059,0.1034,-0.2253,0.093,-0.177,0.0813,-0.1571,0.0627,-0.1142,0.0742,-0.0791,0.0489,-0.1563,0.1286,-0.0614,0.0988,-0.1321,0.1973,-0.1362,0.0923,-0.222,0.1373,-0.1731,0.1249,-0.1709,0,-0.0281,0,-0.0397,0.0871,-0.03,0.1639,-0.108,0.1292,-0.2199,0.1326,-0.1514,0.1294,-0.0732,0.1151,-0.1635,0.08,-0.1493,0.0777,-0.0934,0.061,-0.086,0.0609,-0.0468,0.0457,-0.0676,0.0407,-0.0721,0.0316,-0.0511,0.0298,-0.0438,0.0293,-0.0343,0.0211,-0.0283,0.0151,-0.0133,0.0135,-0.0115,0,-0.0209,0.0173,-0.0038,0.019,0,0.0109,0,0.0038,-0.0036,0,-0.0054,0,-0.0052,0,-0.0014,0.0008,-0.0004,0.0338,-0.0138,0,-0.0312,0.0009,-0.0228,0,-0.0122,0.0208,-0.0113,0.0284,0,0.0237,0,0.0022,-0.0067,0,-0.0086,0,-0.0052,0.0028,-0.0009,0.0055,0,0.0065,0,0.0054,-0.0008,0,-0.0053,0,-0.0059,0,-0.0044,0,-0.0064,0,-0.0068,0,-0.0049,0.0018,0,0.002,-0.001,0.0004,-0.0025,0,-0.002,0.0007,-0.0014,0,-0.0033,0,-0.0051,0.0003,-0.0047,0.0041,0,0.0062,0,0.0063,0,0.0054,0,0.169,-0.0267,0.1766,-0.218,0.0741,-0.1302,0.0636,-0.1128,0.0954,-0.064,0.0864,-0.0762,0.0583,-0.1031,0.0669,-0.1148,0.0751,-0.0948,0.0689,-0.0945,0.0652,-0.0757,0.047,-0.0721,0.0335,-0.0522,0.0336,-0.0568,0.0315,-0.039,0.047,-0.0738,0.096,-0.2122,0.1964,-0.2206,0.1192,-0.1902,0.1856,-0.0495,0.0968,-0.3401,0.0725,-0.1292,0.0595,-0.0666,0.0605,-0.0686,0.0663,-0.092,0.0754,-0.0546,0.0757,-0.1807,0.1555,-0.1274,0.1621,-0.1687,0.1215,-0.1453,0.1067,-0.1675,0.0997,-0.186,0.0766,-0.1756,0.0964,-0.1588,0.1148,-0.1544,0.1158,-0.1511,0.1068,-0.1346,0.0977,-0.1243,0.1009,-0.146,0.1034,-0.1579,0.1013,-0.1612,0.099,-0.1617,0.0937,-0.1518,0.079,-0.1165,0.0456,-0.0512,0.0516,-0.0652,0.1351,-0.0901,0.1271,-0.2254,0.0986,-0.302,0.0987,-0.1924,0.0382,-0.1575,0.0511,-0.1264,0.0758,-0.0821,0.0713,-0.0995,0.056,-0.1152,0.0807,-0.0848,0.0637,-0.1018,0.0435,-0.0943,0.036,0,0.0218,0,0.0102,0,0.0072,0,0.0544,0,0.1373,-0.2324,0,-0.3983,0.1776,-0.2204,0.4252,-0.2168,0.3229,-0.0565,0.2603,-0.1481,0.1537,-0.2137,0.0534,-0.186,0.0751,-0.1035,0.0925,-0.0884,0.2066,-0.0607,0.1566,-0.0583,0.0942,-0.1889,0.1011,-0.2137,0.1556,-0.196,0.1237,-0.257,0.1153,-0.164,0.1501,-0.1279,0.1269,-0.0835,0.0735,-0.0634,0.0395,-0.0279,0,-0.0686,0,-0.1145,0.0475,0,0.0427,0,0.0274,0,0.0289,0,0.0284,-0.0431,0.1122,-0.0357,0.1319,-0.146,0.098,-0.1441,0.1052,-0.213,0.0822,-0.1216,0.079,-0.1968,0.1019,-0.1142,0.1163,-0.2308,0.1253,-0.211,0.1268,-0.1888,0.1346,-0.2384,0.1141,-0.1453,0.1226,-0.174,0.1486,-0.2169,0.1308,-0.2206,0.1383,-0.1695,0.1477,-0.1946,0.1433,-0.1835,0.1457,-0.1954,0.1543,-0.1959,0.1742,-0.2314,0.1782,-0.2233,0.1834,-0.2331,0.1584,-0.2324,0.1776,-0.0244,0.0786,-0.1925,0.0826,-0.1919,0.0675,-0.1399,0.0516,-0.1342,0.0868,-0.1532,0.0617,-0.1269,0.0504,-0.0289,0.0499,-0.0482,0.0396,-0.1329,0.0741,-0.0277,0.0543,-0.0004,0.0147,-0.0146,0.0237,-0.0203,0.0525,-0.104,0.0268,-0.0734,0.0647,-0.1136,0.1003,-0.1036,0.1151,-0.1427,0.0887,-0.191,0.0843,-0.193,0.0626,-0.1387,0.0605,-0.1556,0.059,-0.0904,0.0638,-0.0661,0.0658,-0.0853,0.0489,-0.1389,0.0716,-0.0949,0.0711,-0.1169,0.0552,-0.0617,0.0529,-0.0206,0.0355,-0.0181,0.0501,-0.1166,0.0969,-0.2221,0.1449,-0.1594,0.1486,-0.1136,0.1259,-0.2598,0.0959,-0.2214,0.1379,-0.1672,0.1264,-0.1982,0.1403,-0.1625,0.1087,-0.1672,0.0959,-0.1753,0.1078,-0.158,0.1061,-0.1538,0.1022,-0.1448,0.1115,-0.2077,0.1241,-0.2167,0.1126,-0.2297,0.1216,-0.1455,0.0779,-0.1073,0.0435,-0.0606,0.0256,-0.0488,0.0542,0,0.0748,-0.0886,0.1534,-0.1855,0.1218,-0.2274,0.1274,-0.2158,0.1114,-0.1841,0.0487,-0.1394,0.0647,-0.0903,0.0792,-0.0806,0.0886,-0.0323,0.0968,-0.0885,0.1967,-0.0879,0.0608,-0.1201,0.0263,-0.0557,0.1098,-0.1444,0.1494,-0.1915,0.1286,-0.0661,0.118,-0.1941,0.1421,-0.2053,0.0435,-0.083,0.0259,-0.0316,0.0159,-0.0264,0.0331,-0.0694,0.0957,-0.2452,0.1383,-0.234,0.1408,-0.2534,0.0795,-0.2531,0.1594,-0.0751,0.1133,-0.2506,0.1152,-0.2061,0.097,-0.2185,0.0936,-0.1235,0.0784,-0.0801,0.0607,-0.1044,0.0556,-0.1515,0.075,-0.0998,0.0745,-0.1408,0.0659,-0.0783,0.0719,-0.0979,0.0684,-0.1331,0,-0.1137,0,-0.113,0.1119,-0.008,0.1264,0,0.093,0,0.016,-0.0188,0.1117,-0.1484,0.1107,-0.2143,0.1258,-0.1805,0.0888,-0.158,0.0681,-0.1801,0.0686,-0.1188,0.0602,-0.1561,0.0633,-0.1283,0.0546,-0.101,0.0641,-0.0926,0.0587,-0.1397,0.0799,-0.0737,0.0745,-0.115,0.0795,-0.108,0.0722,-0.0927,0.0722,-0.0985,0.0684,-0.1314,0.084,-0.1048,0.073,-0.0831,0.053,-0.0679,0.0722,-0.0645,0.0711,-0.0699,0.0534,-0.0538,0.0518,-0.0565,0.032,-0.0521,0.0088,-0.0089,0,-0.0154,0,-0.0106,0.0008,-0.005,0.004,-0.0032,0.0011,-0.0051,0.002,-0.0044,0.0016,-0.0047,0.0014,-0.0062,0,-0.007,0,-0.0084,0,-0.0054,0.0601,-0.1423,0.0868,-0.1453,0.083,-0.1808,0.1145,-0.231,0.1067,-0.226,0.1138,-0.1754,0.0988,-0.1608,0.1076,-0.1614,0.1399,-0.1933,0.1586,-0.3017,0.1819,-0.2824,0.1345,-0.2754,0.1178,-0.171,0.0869,-0.1418,0.0778,-0.1271,0.1159,-0.1058,0.1378,-0.2385,0.1161,-0.256,0.1615,-0.2706,0.1,-0.227,0.1499,-0.2444,0.1267,-0.1718,0.0995,-0.2275,0.0985,-0.0818,0.0874,-0.1104,0.0883,-0.1505,0.0677,-0.1207,0.075,-0.1519,0.0809,-0.1519,0.0822,-0.1226,0.0649,-0.1104,0.0645,-0.0646,0.0509,-0.0586,0.0247,-0.0594,0.0395,-0.0378,0.0076,-0.004,0.0336,-0.0233,0.0085,0,0.0212,-0.017,0.002,-0.0067,0.0101,-0.0139,0.0105,-0.0012,0.0074,-0.0011,0.0053,-0.0042,0.0074,-0.0042,0.0088,-0.0036,0.0055,-0.0034,0.0083,-0.0044,0.0084,-0.0002,0.0081,-0.0031,0.0038,-0.0022,0.0013,-0.0039,0,-0.0033,0,-0.0027,0,-0.004,0,-0.0025,0.0009,-0.0013,0.0009,0,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0005,0,-0.001,0,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0007,0,0.0007,-0.0002,0,-0.0003,0.0063,0,0.0073,0,0.0052,-0.0013,0,-0.0021,0.0013,-0.0006,0.0012,-0.0007,0,-0.0027,0,-0.0035,0,-0.0026,0,-0.0042,0,-0.0029,0.001,-0.0025,0.0002,-0.0011,0.0005,-0.0021,0.0002,-0.0021,0.0023,-0.0003,0.0037,0,0.0034,0,0.0034,0,0.0021,0,0.0021,0,0.0021,-0.0001,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0007,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,0,0,-0.0007,0,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0,-0.0006,0.0012,-0.0004,0.0016,0,0.0017,0,0.0013,0,0.001,0,0.0001,-0.0003,0.0015,0,0.0017,0,0.0014,0,0.0012,0,0.0004,-0.0016,0,-0.003,0,-0.0034,0.0009,-0.0019,0.0018,0,0.0008,-0.0027,0,-0.0036,0,-0.0023,0,-0.0035,0,-0.0036,0,-0.0033,0.0024,0,0.0024,0,0.0018,0,0.0028,0,0.0031,0,0.0025,0,0.0012,0,0.0008,-0.0014,0.0051,-0.0161,0.0184,-0.0339,0.0352,-0.0639,0.1204,-0.0744,0.1212,-0.1244,0.074,-0.1478,0.1405,-0.0702,0.0556,-0.1425,0.1112,-0.0331,0.0449,-0.0255,0.3026,-0.198,0.2214,-0.2403,0.1501,-0.317,0,-0.2137,0,-0.2419,0.0747,-0.2114,0.3367,-0.131,0.1984,-0.1705,0.1572,-0.2687,0.0542,-0.0586,0.0632,-0.0921,0.0449,-0.101,0.0464,-0.069,0.0434,-0.067,0.0442,-0.02,0.1532,-0.1663,0.1894,-0.1436,0.1996,-0.2954,0.1743,-0.2694,0.2134,-0.2629,0.0895,-0.1113,0.0911,-0.0772,0.107,-0.089,0.1126,-0.094,0.1585,-0.0736,0.1955,-0.0722,0.1727,-0.1751,0.0839,-0.1259,0.0385,-0.1033,0.0244,-0.0159,0.0167,-0.0363,0.0359,-0.0332,0.0775,-0.158,0.1832,-0.1322,0.2492,-0.4458,0.1469,-0.43,0.3108,0,0.2606,-0.2778,0.0972,-0.2438,0.1688,-0.1548,0.0899,-0.1604,0.2564,-0.2278,0.0102,-0.1538,0.0732,-0.1758,0.1829,-0.1791,0.0515,-0.1589,0.0371,-0.0454,0.0681,-0.0215,0.0356,-0.0476,0.025,-0.0459,0.003,-0.0085,0.0044,-0.0071,0.0094,-0.0088,0.009,-0.0059,0.0031,-0.0032,0.0031,0,0.0049,0,0.0037,0,0.0006,-0.0013,0.0045,0,0.0133,0,0.0139,-0.0253,0.0038,-0.0276,0.0131,0,0.0128,0,0.0081,0,0.0068,0,0.0031,-0.0009,0,-0.0045,0,-0.0065,0,-0.0042,0,-0.0036,0,-0.0039,0,-0.0045,0,-0.0037,0.0016,-0.0008,0.0023,-0.0011,0,-0.0022,0,-0.0031,0,-0.0024,0.0013,-0.0015,0.0015,0,0.0023,0,0.003,0,0.0028,-0.0002,0.0002,-0.0014,0.002,-0.0005,0.0048,0,0.0031,0,0.0017,0,0.0016,-0.0004,0.0014,-0.002,0.0002,-0.002,0.0012,-0.0013,0.0024,0,0.0021,-0.0005,0.0002,-0.0014,0,-0.0019,0,-0.0025,0.0005,-0.0011,0.0002,-0.002,0,-0.0031,0,-0.0029,0.0004,-0.0006,0.001,0,0.0026,0,0.0035,0,0.0037,-0.0023,0.0204,0,0.054,-0.1039,0.0592,-0.0723,0.0886,-0.0061,0.0968,-0.1538,0.1782,-0.1922,0.2897,-0.2262,0.191,-0.0493,0.0723,-0.2214,0.0298,-0.0806,0.0311,-0.0698,0.0237,-0.0332,0.0239,-0.0267,0.0215,-0.0219,0.0162,-0.0188,0.0171,-0.0157,0.015,-0.0259,0.0307,-0.0333,0.0437,-0.1136,0.5482,-0.2721,0.2882,-0.3466,0.2044,-0.2704,0.2214,-0.5121,0.0743,-0.4529,0.0965,-0.0535,0.0397,-0.073,0.0325,-0.0562,0.0475,-0.0599,0.0891,-0.1786,0.0683,-0.1299,0.1011,-0.2055,0.0977,-0.1401,0.0875,-0.1233,0.0852,-0.0793,0.0977,-0.0963,0.0993,-0.1063,0.0939,-0.1055,0.0801,-0.0874,0.0856,-0.0811,0.0678,-0.0818,0.0838,-0.0939,0.0735,-0.0933,0.061,-0.0842,0.1007,-0.1232,0.0582,-0.1355,0.0584,-0.1084,0.0558,-0.0847,0.0534,-0.0964,0.0425,-0.0499,0.0421,-0.0389,0.023,-0.0281,0.0276,-0.0309,0.0255,-0.0945,0.1712,-0.1152,0.2655,-0.2136,0.3563,-0.2223,0.1525,-0.2686,0.1413,-0.2056,0.3182,-0.1288,0.0603,-0.2797,0.1066,-0.1501,0.1365,-0.1809,0.1633,-0.1854,0.1588,-0.1749,0.2144,-0.249,0.1111,-0.0244,0.0237,-0.0165,0.0241,-0.0187,0.0246,-0.0199,0.03,-0.0237,0.0413,-0.0267,0.1127,-0.1162,0.1251,-0.1728,0.1379,-0.1426,0.0813,-0.1843,0.1565,-0.1905,0.1278,-0.1708,0.1048,-0.1535,0.0782,-0.1138,0.0798,-0.081,0.0665,-0.096,0.0974,-0.0942,0.0657,-0.0631,0.117,-0.0974,0.2644,-0.3394,0.2548,-0.2116,0.1644,-0.2709,0.1083,-0.1983,0.1161,-0.0965,0.038,-0.0603,0.0139,-0.0252,0.006,-0.0211,0.0051,-0.0175,0.0009,-0.0281,0.0107,-0.0476,0.0219,-0.0333,0.0161,-0.0037,0.0353,0,0.0392,0,0.0349,-0.0271,0.0163,-0.1448,0.1068,-0.149,0.1877,-0.1416,0.1108,-0.0855,0.216,-0.2819,0.0898,-0.2687,0.0848,-0.1216,0.068,-0.1056,0.0599,-0.1205,0.0556,-0.0785,0.0632,-0.1133,0.0685,-0.0501,0.0743,-0.1012,0.078,-0.0914,0.0627,-0.0954,0.0523,-0.1282,0.057,-0.1162,0.0591,-0.101,0.0615,-0.08,0.0606,-0.0849,0.0572,-0.0866,0.0656,-0.1167,0.0632,-0.0903,0.0592,-0.1214,0.0807,-0.244,0.1006,-0.2503,0.0902,-0.2368,0.082,-0.0964,0.0632,-0.0934,0.0287,-0.0648,0.0316,-0.0653,0.046,-0.0414,0.0417,-0.0619,0.0125,-0.0281,0.0298,-0.0627,0.0289,-0.0723,0.0284,-0.0472,0.0471,-0.0323,0.0151,-0.0484,0.0087,-0.0011,0.0029,-0.0044,0.0178,-0.0138,0.0291,-0.0676,0.0798,-0.0791,0.0592,-0.0377,0.0663,-0.121,0.1749,-0.2434,0.2123,-0.2249,0.2635,-0.3658,0.4071,-0.1882,0.1179,-0.2458,0.1307,-0.1931,0.0905,-0.0935,0.1158,-0.0411,0.1085,-0.1522,0.0301,-0.1318,0.0638,-0.1271,0.0413,-0.0782,0.032,-0.0361,0.0296,-0.0284,0.0548,-0.1308,0.0923,-0.1936,0.2197,-0.239,0.1685,-0.1404,0.1686,-0.333,0.2233,-0.2096,0.1152,-0.1912,0.1053,-0.1796,0.1191,-0.191,0.095,-0.1802,0.0547,-0.1258,0.0567,-0.1072,0.0611,-0.1048,0.0588,-0.0871,0.0604,-0.173,0.1591,-0.1916,0.1564,-0.1881,0.0495,-0.1156,0.0373,-0.0424,0.0222,-0.0425,0.0271,-0.0227,0.0421,-0.0261,0.0415,-0.1035,0.0673,-0.0866,0.094,-0.0915,0.0823,-0.143,0.091,-0.0838,0.0932,-0.074,0.0774,-0.0698,0.1979,-0.0805,0.0921,-0.1078,0.0441,-0.2292,0.0733,-0.038,0.0745,-0.0455,0.0078,-0.1102,0.0951,-0.0615,0.1893,-0.0842,0.205,-0.2787,0.1894,-0.227,0.1383,-0.1165,0.0655,-0.0911,0.0169,-0.0262,0.0199,-0.0372,0.1076,-0.1114,0.2037,-0.2032,0.1918,-0.2024,0.0597,-0.0214,0.1034,-0.0474,0.0785,-0.0381,0.0587,-0.221,0.1118,-0.0948,0.0558,-0.198,0.0914,-0.1729,0.0528,-0.0724,0.0964,-0.0806,0.0979,-0.139,0.1053,-0.1206,0.0693,-0.1144,0.0794,-0.1139,0.0811,-0.0374,0.0232,-0.0226,0.0183,-0.0084,0.0056,0,0.0092,-0.0015,0.0136,-0.0442,0.0698,-0.1353,0.0872,-0.1466,0.092,-0.1131,0.1158,-0.1077,0.0917,-0.1514,0.1439,-0.0663,0.0391,-0.1212,0.0744,-0.1209,0.0599,-0.1048,0.028,-0.045,0.0615,-0.0628,0.045,-0.0214,0.0408,-0.0565,0.0386,-0.0574,0.0469,-0.0927,0.045,-0.1144,0.0465,-0.0699,0.0324,-0.0641,0.0216,-0.0239,0.0442,-0.0699,0.0333,-0.1021,0.0426,-0.0421,0.0432,-0.0708,0.052,-0.0314,0.0199,-0.0168,0.0472,-0.0533,0.0078,-0.0138,0.0149,-0.027,0.0114,-0.0625,0.0133,-0.056,0.0349,-0.0478,0.0587,-0.0791,0.0707,-0.1043,0.0614,-0.1372,0.0635,-0.0542,0.0861,-0.1045,0.1065,-0.1605,0.0751,-0.178,0.097,-0.0636,0.0946,-0.1347,0.0886,-0.1121,0.0535,-0.1184,0.0619,-0.0378,0.083,-0.0953,0.1131,-0.2492,0.131,-0.2353,0.1655,-0.1198,0.2154,-0.1889,0.2272,-0.3011,0.2418,-0.2127,0.3531,-0.257,0.2254,-0.2572,0.1414,-0.2487,0.054,-0.1446,0.06,-0.0796,0.0526,-0.0397,0.1056,-0.0146,0.0515,-0.1352,0.0342,-0.114,0.0256,-0.0951,0.0331,-0.0216,0.0226,-0.035,0.0217,-0.0344,0.0197,-0.0266,0.0175,-0.0226,0.0151,-0.0165,0.0116,-0.0182,0.0075,-0.0153,0.0144,-0.0153,0.0124,-0.0168,0.0122,-0.0128,0.0126,-0.0062,0.0063,-0.0077,0.0063,-0.0087,0.0078,-0.0069,0.0072,-0.0074,0.0058,-0.0027,0.0065,-0.0013,0.0037,-0.0034,0.0056,-0.0029,0.006,0,0.0026,-0.0005,0.0001,-0.0032,0.0002,-0.0025,0,-0.0032,0,-0.0038,0,-0.0045,0.0005,-0.0043,0.0013,-0.0002,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.001,0.0013,-0.0003,0.0009,0,0.0004,-0.002,0,-0.0021,0,-0.0013,0,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0007,0,0.0013,0,0.0009,0,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,0,0.0004,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
امکان تحویل فوری 24 ساعته
گوینده نریشن مهیا نریشن

مهیا نریشن

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان
پارسی انگلیسی
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0.0005,-0.0001,0,-0.001,0.0001,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0014,-0.0003,0.0008,-0.0007,0,-0.0011,0.0006,-0.0012,0.0007,0,0.0007,-0.0009,0.0001,-0.0008,0,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0001,0.0013,-0.0001,0.0011,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0011,-0.0002,0.0013,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0008,0,-0.0011,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0012,-0.0006,0.0016,-0.0005,0.001,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0014,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0011,0.0015,0,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0001,0.0006,-0.0012,0.0005,-0.0003,0.0015,-0.0017,0.0015,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0013,0.0013,-0.0003,0.0014,-0.0011,0.001,-0.0001,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0003,-0.0013,0.0004,-0.0002,0.0009,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.0012,-0.0012,0,-0.0017,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0005,0.0018,-0.0002,0.0018,-0.0016,0,-0.0012,0.0004,-0.001,0.0017,-0.0005,0.0033,-0.0001,0.0063,-0.0102,0.0172,-0.0305,0.0168,-0.0301,0.0364,-0.0175,0.0547,-0.024,0.0336,-0.0469,0.0432,-0.0343,0.0528,-0.0341,0.0421,-0.0594,0.0722,-0.0563,0.0809,-0.0497,0.0608,-0.0867,0.0979,-0.1163,0.0688,-0.0539,0.0087,-0.0424,0.0294,-0.0295,0.0059,-0.0136,0.0843,-0.1337,0.1443,-0.2216,0.1528,-0.1974,0.1628,-0.2117,0.2069,-0.1481,0.2368,-0.1801,0.1496,-0.2816,0.1742,-0.2308,0.2571,-0.2654,0.1938,-0.2416,0.1599,-0.2399,0.1252,-0.2353,0.187,-0.1651,0.1954,-0.0934,0.1107,-0.1947,0.078,-0.1025,0.0755,-0.169,0.1045,-0.0318,0.0986,-0.0668,0.0515,-0.1021,0.0558,-0.1071,0.0256,-0.0275,0.0253,-0.0316,0.024,-0.047,0.0261,-0.0528,0.0306,-0.0511,0.0257,-0.0384,0.0191,-0.0176,0.0081,-0.0145,0.017,-0.0167,0.0038,-0.0024,0.0252,-0.0215,0.0114,-0.0162,0.0229,-0.0191,0.0281,-0.0542,0.0453,-0.0509,0.0437,-0.057,0.0458,-0.0415,0.0443,-0.0376,0.04,-0.0161,0.031,-0.0293,0.0466,-0.0287,0.0387,-0.035,0.0278,-0.0517,0.1454,-0.0435,0.0632,-0.0966,0.0569,-0.1248,0.0934,-0.1776,0.1249,-0.1631,0.0655,-0.1269,0.0974,-0.026,0.0205,-0.0421,0.0107,-0.0318,0.0056,-0.0116,0.0044,-0.0031,0.0114,-0.0028,0.0042,-0.0164,0.0575,-0.0328,0.1127,-0.1081,0.1112,-0.1001,0.1176,-0.117,0.1512,-0.1086,0.1311,-0.1227,0.1408,-0.2013,0.1554,-0.1981,0.1463,-0.1939,0.1382,-0.1561,0.1147,-0.162,0.1102,-0.1209,0.0939,-0.1315,0.0924,-0.1226,0.0919,-0.1231,0.0889,-0.1065,0.0948,-0.109,0.101,-0.1109,0.0984,-0.0999,0.0579,-0.1096,0.0804,-0.0646,0.0359,-0.0601,0.0555,-0.0436,0.052,-0.0713,0.0428,-0.041,0.0464,-0.0253,0.0345,-0.0392,0.0279,-0.0392,0.0332,-0.0165,0.0269,-0.0321,0.0164,-0.0104,0.0036,-0.0054,0.0026,-0.0019,0.0023,-0.0014,0.0026,-0.0019,0.0017,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0012,-0.0017,0.0017,-0.0006,0.0009,-0.0011,0.0164,-0.0014,0.0084,0,0.0012,-0.032,0,-0.0281,0.0275,-0.0019,0.0274,-0.0049,0,-0.016,0.0114,-0.0123,0.0156,-0.0017,0,-0.0078,0.0022,-0.0054,0.0062,0,0.0064,-0.0077,0.0027,-0.0067,0.0031,-0.0002,0.0039,-0.0004,0.0001,-0.007,0.0046,0,0.0015,-0.0056,0.0017,-0.0053,0.0053,-0.005,0.0052,-0.004,0.0023,-0.0045,0.0015,-0.0049,0.0044,-0.0045,0.0013,-0.0034,0.0044,-0.0017,0.0007,-0.0015,0.0031,-0.002,0.002,-0.0045,0.0043,-0.0011,0.0023,-0.0019,0.003,-0.0009,0.0018,-0.0008,0.0019,-0.002,0.0007,-0.0018,0.0011,-0.0021,0.0018,0,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0029,0.0006,-0.0027,0.0008,-0.0003,0.003,-0.0005,0.0092,-0.0085,0.0518,-0.0683,0.0534,-0.0718,0.0592,-0.0639,0.046,-0.0482,0.0344,-0.0388,0.0214,-0.0318,0.0146,-0.0175,0.045,-0.0714,0.0985,-0.0922,0.1854,-0.2737,0.2079,-0.1572,0.1416,-0.1846,0.1212,-0.0638,0.0506,-0.0271,0.0283,-0.0395,0.0274,-0.0305,0.0141,-0.0184,0.0164,-0.0102,0.0226,-0.0149,0.0229,-0.0183,0.0262,-0.0169,0.0233,-0.0241,0.0161,-0.0049,0.0156,-0.0219,0.0132,-0.0206,0.0102,-0.0152,0.0243,-0.0211,0.0188,-0.0132,0.0175,-0.0077,0.0113,-0.0089,0.0047,-0.01,0.0111,-0.0072,0.0491,-0.0683,0.0513,-0.0773,0.0586,-0.0836,0.062,-0.0889,0.0655,-0.0543,0.062,-0.0876,0.1317,-0.118,0.1562,-0.1165,0.1211,-0.0917,0.0857,-0.0955,0.0863,-0.1593,0.0555,-0.2032,0.0543,-0.0787,0.1114,-0.0886,0.0918,-0.1175,0.0702,-0.1026,0.0605,-0.0752,0.0447,-0.0649,0.0365,-0.0615,0.0197,-0.044,0.016,-0.0488,0.0632,-0.0401,0.0589,-0.0422,0.0341,-0.0204,0.0707,-0.0531,0,-0.0801,0.0858,-0.1018,0.0178,-0.0782,0.0953,-0.084,0.0515,-0.0369,0.0234,-0.0305,0.0156,-0.0252,0.0445,-0.0023,0.0209,-0.0119,0.0705,-0.0971,0.0886,-0.1801,0.1066,-0.243,0.1398,-0.2326,0.108,-0.2411,0.1281,-0.1437,0.0866,-0.127,0.0807,-0.1101,0.1614,-0.1482,0.1523,-0.17,0.1787,-0.1496,0.1856,-0.2024,0.1745,-0.201,0.182,-0.2074,0.1761,-0.1961,0.1755,-0.1894,0.1629,-0.1738,0.1412,-0.1569,0.1253,-0.1498,0.1262,-0.1352,0.1312,-0.1616,0.1265,-0.1602,0.1309,-0.1508,0.1359,-0.1564,0.1292,-0.1311,0.1213,-0.1367,0.1045,-0.1112,0.1055,-0.0979,0.0778,-0.1106,0.1096,-0.1264,0.0928,-0.0891,0.1378,-0.1426,0.1828,-0.1801,0.139,-0.144,0.1215,-0.1497,0.1888,-0.193,0.2002,-0.179,0.1896,-0.2376,0.1289,-0.2286,0.2205,-0.0943,0.2096,-0.0444,0.1768,-0.1307,0.1117,-0.1176,0.06,-0.0934,0.0503,-0.1383,0.0615,-0.1278,0.0757,-0.1189,0.0307,-0.0671,0.044,-0.0562,0.0422,-0.0598,0.047,-0.0493,0.0407,-0.0486,0.0338,-0.0428,0.0212,-0.0223,0.0106,-0.0081,0.0155,-0.0102,0.0074,-0.0122,0.0085,-0.0121,0.0259,-0.0161,0.0481,-0.023,0.0592,-0.0331,0.1061,-0.0485,0.055,-0.1221,0.0514,-0.056,0.0519,-0.0534,0.0548,-0.0335,0.0541,-0.0503,0.0324,-0.0497,0.0307,-0.034,0.067,-0.1102,0.0969,-0.1074,0.0542,-0.0652,0.0776,-0.0531,0.054,-0.0508,0.0628,-0.0403,0.0287,-0.054,0.0253,-0.0358,0.0273,-0.0116,0.0252,-0.0214,0.0034,-0.0069,0.001,-0.0054,0.0052,-0.0024,0.0029,-0.005,0.0023,-0.0019,0.0023,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0013,0.0005,-0.0008,0.0014,-0.0009,0.0029,-0.0107,0.2541,-0.1567,0.2214,-0.1328,0.1793,-0.1941,0.2428,-0.1883,0.2056,-0.1309,0.1304,-0.0646,0.1123,-0.1647,0.0963,-0.1309,0.1183,-0.1391,0.1255,-0.1199,0.1482,-0.1357,0.1564,-0.1843,0.0943,-0.1665,0.1876,-0.1532,0.1749,-0.1552,0.1332,-0.1432,0.1017,-0.0853,0.0575,-0.1076,0.1032,-0.1204,0.1088,-0.1147,0.1094,-0.1089,0.1148,-0.1089,0.124,-0.0887,0.1125,-0.069,0.1014,-0.0577,0.0213,-0.0107,0.0082,-0.0048,0.0083,-0.0099,0.0035,-0.0072,0.0102,-0.0043,0.0134,-0.011,0.0205,-0.0108,0.0156,-0.0263,0.0964,-0.0876,0.1086,-0.1057,0.1227,-0.1377,0.1593,-0.1503,0.1694,-0.1646,0.1343,-0.1665,0.1144,-0.1756,0.1113,-0.1653,0.089,-0.1618,0.112,-0.0849,0.0997,-0.1427,0.1107,-0.1708,0.1218,-0.0962,0.0533,-0.0923,0.0585,-0.0493,0.0601,-0.0562,0.0506,-0.0533,0.0339,-0.0319,0.0139,-0.0146,0.0317,-0.0402,0.1244,-0.1093,0.1466,-0.0992,0.1,-0.13,0.1153,-0.1679,0.1123,-0.1729,0.1681,-0.1928,0.1791,-0.2088,0.1269,-0.2396,0.1663,-0.1112,0.1699,-0.1823,0.1173,-0.2607,0.1548,-0.1249,0.1531,-0.1639,0.114,-0.1985,0.1046,-0.1459,0.1024,-0.1146,0.0994,-0.1785,0.0997,-0.1659,0.094,-0.127,0.0943,-0.162,0.0921,-0.137,0.1049,-0.1231,0.0758,-0.0925,0.0604,-0.0948,0.0388,-0.058,0.0641,-0.0549,0.1404,-0.1003,0.1685,-0.1247,0.175,-0.1596,0.0792,-0.1436,0.1532,-0.0958,0.1226,-0.1679,0.1415,-0.1444,0.0743,-0.071,0.0372,-0.0331,0.0173,-0.0313,0.0239,-0.0178,0.0088,-0.0085,0.0107,-0.0058,0.0045,-0.0057,0.0277,-0.0087,0.0555,-0.0416,0.0294,-0.0526,0.0477,-0.0672,0.0242,-0.0601,0.0209,-0.0656,0.0294,-0.0615,0.0495,-0.0697,0.065,-0.0979,0.094,-0.1305,0.1137,-0.1345,0.0996,-0.1016,0.0592,-0.0461,0.0181,-0.0256,0.0146,-0.011,0.0099,-0.0078,0.0145,-0.008,0.0086,-0.0146,0.011,-0.0406,0.0141,-0.0104,0.0161,-0.0184,0.0157,-0.0103,0.0124,-0.0152,0.0179,-0.0086,0.0036,-0.0141,0.0121,-0.0046,0.0049,-0.0079,0.0042,-0.0025,0.0067,-0.0009,0.055,-0.0935,0.1168,-0.074,0.0716,-0.1241,0.0389,-0.1579,0.0641,-0.1457,0.0641,-0.1017,0.0848,-0.0711,0.0836,-0.1206,0.0641,-0.1165,0.0356,-0.0475,0.0408,-0.0695,0.0573,-0.0757,0.057,-0.0603,0.0607,-0.0764,0.0489,-0.0687,0.1016,-0.0921,0.0509,-0.061,0.0872,-0.049,0.0382,-0.0869,0.0508,-0.0765,0.0573,-0.064,0.0398,-0.0564,0.047,-0.0869,0.0396,-0.0966,0.0389,-0.0673,0.0415,-0.0409,0.0475,-0.0623,0.061,-0.0696,0.0711,-0.0648,0.0604,-0.0702,0.0507,-0.0709,0.0504,-0.0762,0.0959,-0.067,0.043,-0.0936,0.0422,-0.1013,0.0786,-0.032,0.034,-0.058,0.0221,-0.0206,0.0233,-0.0266,0.0591,-0.0404,0.0645,-0.0811,0.1157,-0.0782,0.0829,-0.0619,0.0464,-0.0449,0.0224,-0.0145,0.0036,-0.002,0.0019,-0.0017,0.0017,-0.0013,0.0015,-0.0003,0.0018,-0.0005,0.0002,-0.0014,0,-0.0015,0.0058,-0.0046,0.0789,-0.1699,0.1162,-0.1205,0.097,-0.1489,0.0911,-0.1345,0.1003,-0.1169,0.0776,-0.101,0.0903,-0.145,0.0871,-0.1479,0.1216,-0.1295,0.1131,-0.1324,0.1059,-0.115,0.0962,-0.118,0.1007,-0.1217,0.1065,-0.1155,0.1005,-0.1343,0.1184,-0.1252,0.1121,-0.1595,0.1061,-0.1228,0.0894,-0.1233,0.0932,-0.1165,0.0977,-0.1206,0.0801,-0.1184,0.0989,-0.1045,0.0875,-0.1099,0.1015,-0.1191,0.0728,-0.0825,0.0664,-0.0735,0.0637,-0.0839,0.0647,-0.0553,0.0569,-0.0444,0.0462,-0.0505,0.0333,-0.0472,0.0267,-0.0284,0.012,-0.012,0.0261,-0.017,0.0342,-0.0152,0.0157,-0.0284,0.0206,-0.0094,0.0263,-0.0464,0.0437,-0.0533,0.0515,-0.0763,0.0623,-0.0894,0.0697,-0.102,0.0627,-0.1065,0.0772,-0.0986,0.0999,-0.0916,0.1112,-0.0487,0.1015,-0.1097,0.0749,-0.1169,0.1154,-0.0708,0.0908,-0.0984,0.0725,-0.096,0.0509,-0.045,0.0534,-0.0404,0.0452,-0.0342,0.0423,-0.0468,0.0509,-0.0472,0.0417,-0.0375,0.0305,-0.0278,0.0362,-0.0259,0.0322,-0.0203,0.0315,-0.025,0.0316,-0.0261,0.0258,-0.0196,0.0261,-0.0307,0.027,-0.0315,0.0221,-0.0257,0.0217,-0.0246,0.0178,-0.0275,0.0218,-0.0221,0.0223,-0.021,0.02,-0.0149,0.0193,-0.0123,0.0134,-0.0097,0.0145,-0.0086,0.0105,-0.0078,0.0011,-0.0034,0.007,-0.0021,0.0016,-0.0031,0.0027,-0.0064,0.0045,-0.0035,0.0052,-0.002,0.0038,-0.002,0.0021,-0.0024,0.0015,-0.0023,0.0018,-0.002,0.0016,-0.0024,0.0017,-0.0011,0,-0.0016,0.0002,-0.0011,0.0009,-0.0001,0.0004,-0.0008,0.001,-0.0004,0.0001,-0.0011,0.0004,-0.0006,0.0011,0,0.0008,0,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0004,0,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0008,0,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0005,0,0.0005,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0005,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,0,0.0005,-0.0001,0,-0.001,0.0001,-0.0007,0.0006,-0.0001,0.0014,-0.0003,0.0008,-0.0007,0,-0.0011,0.0006,-0.0012,0.0007,0,0.0007,-0.0009,0.0001,-0.0008,0,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0001,0.0013,-0.0001,0.0011,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0011,-0.0002,0.0013,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0008,0,-0.0011,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0007,0.0012,-0.0006,0.0016,-0.0005,0.001,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0014,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0011,0.0015,0,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0001,0.0006,-0.0012,0.0005,-0.0003,0.0015,-0.0017,0.0015,-0.0004,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0013,0.0013,-0.0003,0.0014,-0.0011,0.001,-0.0001,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0003,-0.0013,0.0004,-0.0002,0.0009,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.0012,-0.0012,0,-0.0017,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0005,0.0018,-0.0002,0.0018,-0.0016,0,-0.0012,0.0004,-0.001,0.0017,-0.0005,0.0033,-0.0001,0.0063,-0.0102,0.0172,-0.0305,0.0168,-0.0301,0.0364,-0.0175,0.0547,-0.024,0.0336,-0.0469,0.0432,-0.0343,0.0528,-0.0341,0.0421,-0.0594,0.0722,-0.0563,0.0809,-0.0497,0.0608,-0.0867,0.0979,-0.1163,0.0688,-0.0539,0.0087,-0.0424,0.0294,-0.0295,0.0059,-0.0136,0.0843,-0.1337,0.1443,-0.2216,0.1528,-0.1974,0.1628,-0.2117,0.2069,-0.1481,0.2368,-0.1801,0.1496,-0.2816,0.1742,-0.2308,0.2571,-0.2654,0.1938,-0.2416,0.1599,-0.2399,0.1252,-0.2353,0.187,-0.1651,0.1954,-0.0934,0.1107,-0.1947,0.078,-0.1025,0.0755,-0.169,0.1045,-0.0318,0.0986,-0.0668,0.0515,-0.1021,0.0558,-0.1071,0.0256,-0.0275,0.0253,-0.0316,0.024,-0.047,0.0261,-0.0528,0.0306,-0.0511,0.0257,-0.0384,0.0191,-0.0176,0.0081,-0.0145,0.017,-0.0167,0.0038,-0.0024,0.0252,-0.0215,0.0114,-0.0162,0.0229,-0.0191,0.0281,-0.0542,0.0453,-0.0509,0.0437,-0.057,0.0458,-0.0415,0.0443,-0.0376,0.04,-0.0161,0.031,-0.0293,0.0466,-0.0287,0.0387,-0.035,0.0278,-0.0517,0.1454,-0.0435,0.0632,-0.0966,0.0569,-0.1248,0.0934,-0.1776,0.1249,-0.1631,0.0655,-0.1269,0.0974,-0.026,0.0205,-0.0421,0.0107,-0.0318,0.0056,-0.0116,0.0044,-0.0031,0.0114,-0.0028,0.0042,-0.0164,0.0575,-0.0328,0.1127,-0.1081,0.1112,-0.1001,0.1176,-0.117,0.1512,-0.1086,0.1311,-0.1227,0.1408,-0.2013,0.1554,-0.1981,0.1463,-0.1939,0.1382,-0.1561,0.1147,-0.162,0.1102,-0.1209,0.0939,-0.1315,0.0924,-0.1226,0.0919,-0.1231,0.0889,-0.1065,0.0948,-0.109,0.101,-0.1109,0.0984,-0.0999,0.0579,-0.1096,0.0804,-0.0646,0.0359,-0.0601,0.0555,-0.0436,0.052,-0.0713,0.0428,-0.041,0.0464,-0.0253,0.0345,-0.0392,0.0279,-0.0392,0.0332,-0.0165,0.0269,-0.0321,0.0164,-0.0104,0.0036,-0.0054,0.0026,-0.0019,0.0023,-0.0014,0.0026,-0.0019,0.0017,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0012,-0.0017,0.0017,-0.0006,0.0009,-0.0011,0.0164,-0.0014,0.0084,0,0.0012,-0.032,0,-0.0281,0.0275,-0.0019,0.0274,-0.0049,0,-0.016,0.0114,-0.0123,0.0156,-0.0017,0,-0.0078,0.0022,-0.0054,0.0062,0,0.0064,-0.0077,0.0027,-0.0067,0.0031,-0.0002,0.0039,-0.0004,0.0001,-0.007,0.0046,0,0.0015,-0.0056,0.0017,-0.0053,0.0053,-0.005,0.0052,-0.004,0.0023,-0.0045,0.0015,-0.0049,0.0044,-0.0045,0.0013,-0.0034,0.0044,-0.0017,0.0007,-0.0015,0.0031,-0.002,0.002,-0.0045,0.0043,-0.0011,0.0023,-0.0019,0.003,-0.0009,0.0018,-0.0008,0.0019,-0.002,0.0007,-0.0018,0.0011,-0.0021,0.0018,0,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0029,0.0006,-0.0027,0.0008,-0.0003,0.003,-0.0005,0.0092,-0.0085,0.0518,-0.0683,0.0534,-0.0718,0.0592,-0.0639,0.046,-0.0482,0.0344,-0.0388,0.0214,-0.0318,0.0146,-0.0175,0.045,-0.0714,0.0985,-0.0922,0.1854,-0.2737,0.2079,-0.1572,0.1416,-0.1846,0.1212,-0.0638,0.0506,-0.0271,0.0283,-0.0395,0.0274,-0.0305,0.0141,-0.0184,0.0164,-0.0102,0.0226,-0.0149,0.0229,-0.0183,0.0262,-0.0169,0.0233,-0.0241,0.0161,-0.0049,0.0156,-0.0219,0.0132,-0.0206,0.0102,-0.0152,0.0243,-0.0211,0.0188,-0.0132,0.0175,-0.0077,0.0113,-0.0089,0.0047,-0.01,0.0111,-0.0072,0.0491,-0.0683,0.0513,-0.0773,0.0586,-0.0836,0.062,-0.0889,0.0655,-0.0543,0.062,-0.0876,0.1317,-0.118,0.1562,-0.1165,0.1211,-0.0917,0.0857,-0.0955,0.0863,-0.1593,0.0555,-0.2032,0.0543,-0.0787,0.1114,-0.0886,0.0918,-0.1175,0.0702,-0.1026,0.0605,-0.0752,0.0447,-0.0649,0.0365,-0.0615,0.0197,-0.044,0.016,-0.0488,0.0632,-0.0401,0.0589,-0.0422,0.0341,-0.0204,0.0707,-0.0531,0,-0.0801,0.0858,-0.1018,0.0178,-0.0782,0.0953,-0.084,0.0515,-0.0369,0.0234,-0.0305,0.0156,-0.0252,0.0445,-0.0023,0.0209,-0.0119,0.0705,-0.0971,0.0886,-0.1801,0.1066,-0.243,0.1398,-0.2326,0.108,-0.2411,0.1281,-0.1437,0.0866,-0.127,0.0807,-0.1101,0.1614,-0.1482,0.1523,-0.17,0.1787,-0.1496,0.1856,-0.2024,0.1745,-0.201,0.182,-0.2074,0.1761,-0.1961,0.1755,-0.1894,0.1629,-0.1738,0.1412,-0.1569,0.1253,-0.1498,0.1262,-0.1352,0.1312,-0.1616,0.1265,-0.1602,0.1309,-0.1508,0.1359,-0.1564,0.1292,-0.1311,0.1213,-0.1367,0.1045,-0.1112,0.1055,-0.0979,0.0778,-0.1106,0.1096,-0.1264,0.0928,-0.0891,0.1378,-0.1426,0.1828,-0.1801,0.139,-0.144,0.1215,-0.1497,0.1888,-0.193,0.2002,-0.179,0.1896,-0.2376,0.1289,-0.2286,0.2205,-0.0943,0.2096,-0.0444,0.1768,-0.1307,0.1117,-0.1176,0.06,-0.0934,0.0503,-0.1383,0.0615,-0.1278,0.0757,-0.1189,0.0307,-0.0671,0.044,-0.0562,0.0422,-0.0598,0.047,-0.0493,0.0407,-0.0486,0.0338,-0.0428,0.0212,-0.0223,0.0106,-0.0081,0.0155,-0.0102,0.0074,-0.0122,0.0085,-0.0121,0.0259,-0.0161,0.0481,-0.023,0.0592,-0.0331,0.1061,-0.0485,0.055,-0.1221,0.0514,-0.056,0.0519,-0.0534,0.0548,-0.0335,0.0541,-0.0503,0.0324,-0.0497,0.0307,-0.034,0.067,-0.1102,0.0969,-0.1074,0.0542,-0.0652,0.0776,-0.0531,0.054,-0.0508,0.0628,-0.0403,0.0287,-0.054,0.0253,-0.0358,0.0273,-0.0116,0.0252,-0.0214,0.0034,-0.0069,0.001,-0.0054,0.0052,-0.0024,0.0029,-0.005,0.0023,-0.0019,0.0023,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0013,0.0005,-0.0008,0.0014,-0.0009,0.0029,-0.0107,0.2541,-0.1567,0.2214,-0.1328,0.1793,-0.1941,0.2428,-0.1883,0.2056,-0.1309,0.1304,-0.0646,0.1123,-0.1647,0.0963,-0.1309,0.1183,-0.1391,0.1255,-0.1199,0.1482,-0.1357,0.1564,-0.1843,0.0943,-0.1665,0.1876,-0.1532,0.1749,-0.1552,0.1332,-0.1432,0.1017,-0.0853,0.0575,-0.1076,0.1032,-0.1204,0.1088,-0.1147,0.1094,-0.1089,0.1148,-0.1089,0.124,-0.0887,0.1125,-0.069,0.1014,-0.0577,0.0213,-0.0107,0.0082,-0.0048,0.0083,-0.0099,0.0035,-0.0072,0.0102,-0.0043,0.0134,-0.011,0.0205,-0.0108,0.0156,-0.0263,0.0964,-0.0876,0.1086,-0.1057,0.1227,-0.1377,0.1593,-0.1503,0.1694,-0.1646,0.1343,-0.1665,0.1144,-0.1756,0.1113,-0.1653,0.089,-0.1618,0.112,-0.0849,0.0997,-0.1427,0.1107,-0.1708,0.1218,-0.0962,0.0533,-0.0923,0.0585,-0.0493,0.0601,-0.0562,0.0506,-0.0533,0.0339,-0.0319,0.0139,-0.0146,0.0317,-0.0402,0.1244,-0.1093,0.1466,-0.0992,0.1,-0.13,0.1153,-0.1679,0.1123,-0.1729,0.1681,-0.1928,0.1791,-0.2088,0.1269,-0.2396,0.1663,-0.1112,0.1699,-0.1823,0.1173,-0.2607,0.1548,-0.1249,0.1531,-0.1639,0.114,-0.1985,0.1046,-0.1459,0.1024,-0.1146,0.0994,-0.1785,0.0997,-0.1659,0.094,-0.127,0.0943,-0.162,0.0921,-0.137,0.1049,-0.1231,0.0758,-0.0925,0.0604,-0.0948,0.0388,-0.058,0.0641,-0.0549,0.1404,-0.1003,0.1685,-0.1247,0.175,-0.1596,0.0792,-0.1436,0.1532,-0.0958,0.1226,-0.1679,0.1415,-0.1444,0.0743,-0.071,0.0372,-0.0331,0.0173,-0.0313,0.0239,-0.0178,0.0088,-0.0085,0.0107,-0.0058,0.0045,-0.0057,0.0277,-0.0087,0.0555,-0.0416,0.0294,-0.0526,0.0477,-0.0672,0.0242,-0.0601,0.0209,-0.0656,0.0294,-0.0615,0.0495,-0.0697,0.065,-0.0979,0.094,-0.1305,0.1137,-0.1345,0.0996,-0.1016,0.0592,-0.0461,0.0181,-0.0256,0.0146,-0.011,0.0099,-0.0078,0.0145,-0.008,0.0086,-0.0146,0.011,-0.0406,0.0141,-0.0104,0.0161,-0.0184,0.0157,-0.0103,0.0124,-0.0152,0.0179,-0.0086,0.0036,-0.0141,0.0121,-0.0046,0.0049,-0.0079,0.0042,-0.0025,0.0067,-0.0009,0.055,-0.0935,0.1168,-0.074,0.0716,-0.1241,0.0389,-0.1579,0.0641,-0.1457,0.0641,-0.1017,0.0848,-0.0711,0.0836,-0.1206,0.0641,-0.1165,0.0356,-0.0475,0.0408,-0.0695,0.0573,-0.0757,0.057,-0.0603,0.0607,-0.0764,0.0489,-0.0687,0.1016,-0.0921,0.0509,-0.061,0.0872,-0.049,0.0382,-0.0869,0.0508,-0.0765,0.0573,-0.064,0.0398,-0.0564,0.047,-0.0869,0.0396,-0.0966,0.0389,-0.0673,0.0415,-0.0409,0.0475,-0.0623,0.061,-0.0696,0.0711,-0.0648,0.0604,-0.0702,0.0507,-0.0709,0.0504,-0.0762,0.0959,-0.067,0.043,-0.0936,0.0422,-0.1013,0.0786,-0.032,0.034,-0.058,0.0221,-0.0206,0.0233,-0.0266,0.0591,-0.0404,0.0645,-0.0811,0.1157,-0.0782,0.0829,-0.0619,0.0464,-0.0449,0.0224,-0.0145,0.0036,-0.002,0.0019,-0.0017,0.0017,-0.0013,0.0015,-0.0003,0.0018,-0.0005,0.0002,-0.0014,0,-0.0015,0.0058,-0.0046,0.0789,-0.1699,0.1162,-0.1205,0.097,-0.1489,0.0911,-0.1345,0.1003,-0.1169,0.0776,-0.101,0.0903,-0.145,0.0871,-0.1479,0.1216,-0.1295,0.1131,-0.1324,0.1059,-0.115,0.0962,-0.118,0.1007,-0.1217,0.1065,-0.1155,0.1005,-0.1343,0.1184,-0.1252,0.1121,-0.1595,0.1061,-0.1228,0.0894,-0.1233,0.0932,-0.1165,0.0977,-0.1206,0.0801,-0.1184,0.0989,-0.1045,0.0875,-0.1099,0.1015,-0.1191,0.0728,-0.0825,0.0664,-0.0735,0.0637,-0.0839,0.0647,-0.0553,0.0569,-0.0444,0.0462,-0.0505,0.0333,-0.0472,0.0267,-0.0284,0.012,-0.012,0.0261,-0.017,0.0342,-0.0152,0.0157,-0.0284,0.0206,-0.0094,0.0263,-0.0464,0.0437,-0.0533,0.0515,-0.0763,0.0623,-0.0894,0.0697,-0.102,0.0627,-0.1065,0.0772,-0.0986,0.0999,-0.0916,0.1112,-0.0487,0.1015,-0.1097,0.0749,-0.1169,0.1154,-0.0708,0.0908,-0.0984,0.0725,-0.096,0.0509,-0.045,0.0534,-0.0404,0.0452,-0.0342,0.0423,-0.0468,0.0509,-0.0472,0.0417,-0.0375,0.0305,-0.0278,0.0362,-0.0259,0.0322,-0.0203,0.0315,-0.025,0.0316,-0.0261,0.0258,-0.0196,0.0261,-0.0307,0.027,-0.0315,0.0221,-0.0257,0.0217,-0.0246,0.0178,-0.0275,0.0218,-0.0221,0.0223,-0.021,0.02,-0.0149,0.0193,-0.0123,0.0134,-0.0097,0.0145,-0.0086,0.0105,-0.0078,0.0011,-0.0034,0.007,-0.0021,0.0016,-0.0031,0.0027,-0.0064,0.0045,-0.0035,0.0052,-0.002,0.0038,-0.002,0.0021,-0.0024,0.0015,-0.0023,0.0018,-0.002,0.0016,-0.0024,0.0017,-0.0011,0,-0.0016,0.0002,-0.0011,0.0009,-0.0001,0.0004,-0.0008,0.001,-0.0004,0.0001,-0.0011,0.0004,-0.0006,0.0011,0,0.0008,0,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0004,0,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0008,0,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0005,0,0.0005,0,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0.0005,0,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن مینو پذیرایی

مینو پذیرایی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۵۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۳۵۰,۰۰۰ تومان
پارسی انگلیسی
[0,0,0,0,0,0,0,0,0.0009,-0.0001,0.0016,-0.0013,0.0015,-0.001,0.001,-0.0019,0.001,-0.0007,0.0011,-0.0015,0.0015,-0.0007,0,-0.0018,0.0013,-0.0013,0.0042,-0.0056,0.0032,-0.0162,0.0221,-0.0131,0.0376,-0.0235,0.0254,-0.0622,0.0642,-0.0599,0.0815,-0.0727,0.0775,-0.16,0.1758,-0.0614,0.1305,-0.1481,0.0657,-0.2694,0.1865,-0.1968,0.2443,-0.2689,0.2873,-0.187,0.1834,-0.2084,0.0208,-0.3152,0.1646,-0.1873,0.1929,-0.1772,0.051,-0.055,0.0823,-0.0359,0.026,-0.0339,0.0798,-0.0435,0.1811,-0.2629,0.1717,-0.3551,0.2357,-0.4492,0.2884,-0.4127,0.2853,-0.3014,0.1571,-0.1646,0.3135,-0.2417,0.283,-0.2941,0.2127,-0.4192,0.2057,-0.3676,0.246,-0.2944,0.1716,-0.396,0.2616,-0.3744,0.2345,-0.4063,0.388,-0.3295,0.2037,-0.3795,0.2531,-0.1891,0.1996,-0.2412,0.1448,-0.1367,0.1794,-0.2111,0.1785,-0.2148,0.1618,-0.2444,0.1538,-0.2451,0.1476,-0.2475,0.1557,-0.2361,0.1543,-0.2099,0.1417,-0.1616,0.1131,-0.1355,0.0807,-0.1087,0.0647,-0.0794,0.0602,-0.0743,0.064,-0.0766,0.0591,-0.0786,0.1091,-0.1414,0.1898,-0.3201,0.3023,-0.216,0.3802,-0.4557,0.2154,-0.3786,0.3926,-0.3895,0.4911,-0.3035,0.3672,-0.3496,0.3081,-0.2668,0.3066,-0.2739,0.3326,-0.2629,0.2244,-0.3069,0.2163,-0.318,0.2142,-0.3444,0.2305,-0.3005,0.2041,-0.2632,0.1243,-0.1958,0.1019,-0.1002,0.2517,-0.1158,0.2365,-0.1628,0.2813,-0.2365,0.1745,-0.256,0.2432,-0.1916,0.1223,-0.2168,0.2218,-0.101,0.1973,-0.3285,0.1929,-0.1951,0.1206,-0.2591,0.3587,-0.2243,0.1444,-0.2922,0.178,-0.1381,0.2622,-0.2085,0.1456,-0.1935,0.1608,-0.0658,0.1709,-0.1159,0.0315,-0.0126,0.014,-0.0122,0.0043,-0.006,0.0022,-0.007,0.0045,-0.0039,0.0727,-0.1293,0.1732,-0.2024,0.1796,-0.2187,0.1792,-0.2102,0.2168,-0.2765,0.2566,-0.3712,0.2312,-0.2953,0.2954,-0.3385,0.1911,-0.3192,0.2536,-0.251,0.4666,-0.2536,0.1491,-0.2896,0.157,-0.2023,0.2691,-0.2186,0.1859,-0.295,0.216,-0.2143,0.0526,-0.2826,0.1167,-0.1751,0.121,-0.1723,0.1582,-0.2642,0.2175,-0.1991,0.1307,-0.1608,0.1297,-0.3084,0.1363,-0.2973,0.0998,-0.2688,0.0683,-0.2164,0.1461,-0.1507,0.1134,-0.1723,0.143,-0.1523,0.1096,-0.1433,0.0915,-0.1122,0.0883,-0.0893,0.0874,-0.0732,0.0679,-0.0486,0.0518,-0.0623,0.0556,-0.057,0.0569,-0.0386,0.0522,-0.0404,0.0413,-0.0453,0.0382,-0.0414,0.0372,-0.0443,0.0366,-0.0427,0.0319,-0.0357,0.0327,-0.0208,0.0411,-0.0366,0,-0.0391,0.0088,-0.0216,0.0095,0,0.0066,0,0.0045,0,0.0039,0,0.0031,-0.0004,0.0031,-0.0005,0.0022,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0014,0.0009,-0.0004,0.0071,-0.0042,0.008,-0.006,0.0139,-0.0041,0.0243,-0.0007,0.0267,-0.0318,0,-0.0324,0.0176,-0.0171,0.0049,-0.0147,0.012,-0.0051,0.0005,-0.0057,0.005,0,0.0051,0,0.0031,0,0.0023,-0.0002,0.001,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0011,-0.0004,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0011,0.0002,-0.0008,0,-0.0008,0.0001,-0.0009,0,-0.0011,0.0002,-0.0009,0,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0014,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.2608,-0.155,0.3042,-0.2033,0.3845,-0.385,0.1536,-0.2219,0.1114,-0.161,0.0894,-0.183,0.1197,-0.4087,0.1822,-0.2652,0.2272,-0.3308,0.2014,-0.3224,0.2015,-0.2377,0.206,-0.2332,0.2054,-0.127,0.212,-0.2845,0.2091,-0.1545,0.2201,-0.1996,0.1911,-0.2236,0.1912,-0.1549,0.2315,-0.3423,0.2276,-0.188,0.2598,-0.3386,0.2447,-0.3052,0.1614,-0.2938,0.1237,-0.1916,0.1248,-0.176,0.142,-0.1641,0.1336,-0.1611,0.1302,-0.1578,0.1187,-0.1446,0.1124,-0.1232,0.1005,-0.1064,0.0987,-0.106,0.0945,-0.1018,0.0857,-0.0924,0.0908,-0.1,0.089,-0.096,0.0865,-0.0926,0.0904,-0.0963,0.0915,-0.0967,0.0856,-0.0865,0.0874,-0.0932,0.0875,-0.0918,0.0797,-0.0889,0.0736,-0.0751,0.0699,-0.071,0.063,-0.0679,0.062,-0.0652,0.063,-0.0674,0.0691,-0.0779,0.0865,-0.0929,0.1447,-0.1116,0.1925,-0.2955,0.3284,-0.3604,0.4021,-0.3673,0.2971,-0.5463,0.3219,-0.3592,0.4031,-0.4139,0.2731,-0.4058,0.2018,-0.4743,0.1907,-0.4055,0.1407,-0.3832,0.2218,-0.3575,0.2253,-0.3175,0.3286,-0.4151,0.2795,-0.2991,0.2807,-0.2245,0.1631,-0.3622,0.1738,-0.2115,0.1472,-0.1764,0.1184,-0.2072,0.1143,-0.2153,0.1208,-0.2327,0.1009,-0.2238,0.0885,-0.166,0.1031,-0.1589,0.0654,-0.1067,0.0685,-0.1631,0.273,-0.2631,0.344,-0.2922,0.3252,-0.2444,0.2117,-0.1711,0.2174,-0.2643,0.2788,-0.3065,0.2258,-0.3005,0.1802,-0.1789,0.179,-0.3375,0.1989,-0.299,0.2186,-0.2801,0.1782,-0.1781,0.1923,-0.2257,0.2061,-0.1781,0.2239,-0.1574,0.1994,-0.1275,0.1832,-0.1772,0.1885,-0.1657,0.1445,-0.1314,0.097,-0.1057,0.0797,-0.0727,0.0653,-0.0728,0.0714,-0.0664,0.0362,-0.0409,0.0328,-0.0325,0.0286,-0.0281,0.0291,-0.0264,0.0287,-0.0289,0.0323,-0.0315,0.036,-0.0372,0.0445,-0.0486,0.0457,-0.0553,0.0564,-0.0578,0.0723,-0.0664,0.0665,-0.062,0.0823,-0.084,0.0929,-0.0977,0.1015,-0.1024,0.1176,-0.1194,0.1363,-0.1256,0.1374,-0.1146,0.1207,-0.1453,0.1187,-0.1069,0.0645,-0.0554,0.0377,-0.0301,0.0135,-0.0132,0.012,-0.0136,0.0166,-0.0101,0.0117,-0.0112,0.0317,-0.0182,0.1563,-0.1684,0.3744,-0.4442,0.3535,-0.4126,0.3231,-0.4567,0.2898,-0.4152,0.312,-0.3879,0.2894,-0.255,0.2057,-0.2888,0.3029,-0.3162,0.176,-0.2607,0.2412,-0.2577,0.198,-0.3066,0.1757,-0.2459,0.1926,-0.2696,0.2001,-0.3049,0.1957,-0.2406,0.0889,-0.1249,0.1072,-0.1191,0.1081,-0.095,0.107,-0.0998,0.0918,-0.0834,0.0857,-0.0855,0.0767,-0.0854,0.0761,-0.076,0.074,-0.0739,0.0736,-0.0793,0.0779,-0.0781,0.0763,-0.081,0.0742,-0.0802,0.0732,-0.0815,0.0844,-0.0811,0.0884,-0.0811,0.0926,-0.0882,0.0941,-0.0905,0.0967,-0.0928,0.0914,-0.0923,0.0926,-0.0951,0.0906,-0.0943,0.191,-0.0969,0.0995,-0.1232,0.1087,-0.2221,0.1183,-0.274,0.1692,-0.3348,0.2197,-0.2484,0.2066,-0.3318,0.2511,-0.3146,0.2967,-0.3424,0.2625,-0.41,0.2986,-0.3918,0.272,-0.3048,0.2165,-0.3639,0.2676,-0.333,0.269,-0.4268,0.311,-0.34,0.3747,-0.4005,0.2628,-0.4989,0.2859,-0.4653,0.3873,-0.3394,0.3544,-0.3106,0.2364,-0.2858,0.1957,-0.249,0.1927,-0.2139,0.1435,-0.2217,0.1427,-0.1021,0.1353,-0.206,0.284,-0.1018,0.1594,-0.1032,0.1774,-0.1658,0.1186,-0.088,0.2099,-0.1468,0.0977,-0.0916,0.1025,-0.081,0.1353,-0.1269,0.0732,-0.1058,0.1375,-0.1313,0.1256,-0.1637,0.1423,-0.047,0.1262,-0.1797,0.1294,-0.1569,0.1465,-0.2151,0.1793,-0.3013,0.1817,-0.2449,0.2016,-0.3531,0.2232,-0.2841,0.2241,-0.3523,0.1901,-0.3401,0.2423,-0.3588,0.2701,-0.3834,0.2276,-0.3099,0.2654,-0.386,0.2855,-0.389,0.2224,-0.3067,0.1905,-0.3582,0.2629,-0.4227,0.2313,-0.3962,0.2754,-0.4068,0.3098,-0.4209,0.3578,-0.5137,0.3529,-0.3202,0.4093,-0.5084,0.3305,-0.4278,0.3385,-0.459,0.3411,-0.3488,0.2789,-0.4111,0.2777,-0.4522,0.249,-0.1656,0.0465,-0.0708,0.0549,-0.0594,0.0936,-0.102,0.1019,-0.247,0.1664,-0.2649,0.1411,-0.1984,0.0668,-0.1329,0.0475,-0.0917,0.0448,-0.0593,0.0433,-0.0444,0.0409,-0.0226,0.0191,-0.0085,0.0015,-0.0049,0.001,-0.003,0.0019,-0.0028,0.0021,-0.0029,0.0019,-0.002,0.003,-0.0015,0.1447,-0.0738,0.0482,-0.0694,0.0467,-0.0288,0.0471,-0.0563,0.1008,-0.1114,0.0787,-0.136,0.1671,-0.1376,0.1281,-0.1049,0.0216,-0.0644,0.0252,-0.0193,0.0047,-0.0042,0.005,-0.003,0.0037,-0.004,0.007,-0.004,0.014,-0.007,0.0373,-0.0162,0.044,-0.0213,0.1793,-0.1118,0.2371,-0.1025,0.3251,-0.1107,0.1267,-0.1589,0.1965,-0.2956,0.1248,-0.1459,0.0063,-0.0733,0.0442,-0.0341,0.0325,-0.0041,0.0242,-0.0183,0.0271,-0.0612,0.0921,-0.0883,0.1304,-0.1734,0.147,-0.1289,0.1337,-0.2274,0.1708,-0.1917,0.1916,-0.2738,0.1809,-0.3015,0.182,-0.2126,0.1751,-0.2198,0.1892,-0.3604,0.1089,-0.2472,0.1887,-0.269,0.1365,-0.2493,0.2227,-0.2702,0.1576,-0.2017,0.1924,-0.2218,0.0442,-0.0475,0.0394,-0.0482,0.0914,-0.1194,0.1629,-0.1783,0.2596,-0.2173,0.2962,-0.199,0.2751,-0.2793,0.2458,-0.297,0.3169,-0.3327,0.2839,-0.2668,0.2554,-0.2867,0.2495,-0.2404,0.1822,-0.2307,0.1715,-0.2129,0.1674,-0.2008,0.1925,-0.1621,0.1858,-0.2188,0.1945,-0.18,0.1814,-0.2221,0.1544,-0.1699,0.1532,-0.165,0.1601,-0.1752,0.1715,-0.1633,0.1656,-0.1736,0.1734,-0.1855,0.1785,-0.1628,0.169,-0.1833,0.1792,-0.174,0.1624,-0.1883,0.1711,-0.1683,0.1716,-0.1614,0.1684,-0.1698,0.1554,-0.1714,0.1579,-0.17,0.1499,-0.1588,0.1467,-0.1487,0.1432,-0.1426,0.1446,-0.1509,0.1453,-0.146,0.1395,-0.1365,0.1281,-0.1324,0.1293,-0.1277,0.124,-0.1281,0.1465,-0.1505,0.2361,-0.2993,0.287,-0.4427,0.2223,-0.1719,0.2639,-0.1928,0.2549,-0.2098,0.251,-0.2962,0.2145,-0.4302,0.1951,-0.3753,0.2407,-0.2072,0.2085,-0.324,0.1616,-0.4122,0.2259,-0.2987,0.2088,-0.2857,0.2331,-0.1824,0.2213,-0.3092,0.1944,-0.2099,0.1664,-0.2269,0.1964,-0.2861,0.231,-0.2418,0.2493,-0.2178,0.1734,-0.314,0.1963,-0.1776,0.1109,-0.1205,0.0468,-0.08,0.1293,-0.097,0.1638,-0.2232,0.1879,-0.3031,0.1354,-0.2637,0.119,-0.0565,0.0424,-0.0453,0.0402,-0.0289,0.0234,-0.0246,0.0057,-0.0164,0,-0.005,0.0003,-0.0025,0.0024,-0.0023,0.001,-0.0016,0.0025,-0.0035,0,-0.0024,0.0015,-0.0022,0.0908,-0.0336,0.1122,-0.1065,0.177,-0.154,0.189,-0.129,0.1925,-0.118,0.06,-0.15,0.2655,-0.2257,0.1841,-0.2891,0.2313,-0.3299,0.1806,-0.4153,0.2277,-0.4486,0.2949,-0.3471,0.3783,-0.3032,0.319,-0.3115,0.292,-0.325,0.2798,-0.2088,0.2226,-0.2116,0.2346,-0.2279,0.2389,-0.2337,0.2147,-0.325,0.2026,-0.3282,0.2143,-0.3382,0.2121,-0.2973,0.2006,-0.3068,0.1753,-0.2573,0.2527,-0.3037,0.211,-0.2799,0.2267,-0.2885,0.2938,-0.2319,0.2581,-0.2923,0.1905,-0.2598,0.2824,-0.2849,0.2434,-0.2912,0.2943,-0.2653,0.2191,-0.2998,0.3026,-0.2287,0.1904,-0.1466,0.1118,-0.1061,0.122,-0.1097,0.1263,-0.1031,0.1132,-0.1142,0.1192,-0.1095,0.1148,-0.0996,0.101,-0.1029,0.0969,-0.0839,0.0743,-0.0729,0.0558,-0.0641,0.0357,-0.0295,0.0992,-0.0273,0.0752,-0.0803,0.0981,-0.0524,0.1283,-0.2659,0.2711,-0.2121,0.1781,-0.4234,0.2757,-0.2351,0.2984,-0.2596,0.3556,-0.2259,0.4058,-0.4049,0.3716,-0.3641,0.3869,-0.317,0.3695,-0.4139,0.2997,-0.3142,0.3644,-0.3788,0.3072,-0.3374,0.3494,-0.4489,0.3358,-0.42,0.3261,-0.2869,0.2339,-0.3947,0.3426,-0.3265,0.1798,-0.3755,0.2232,-0.2056,0.2351,-0.2821,0.1624,-0.3684,0.1533,-0.1469,0.1765,-0.2376,0.177,-0.2392,0.1685,-0.2343,0.1324,-0.2309,0.1386,-0.2014,0.1342,-0.2129,0.1372,-0.1852,0.1346,-0.167,0.1197,-0.1455,0.1061,-0.1515,0.1108,-0.1308,0.0953,-0.0938,0.0816,-0.1125,0.0761,-0.0858,0.1495,-0.1018,0.2604,-0.2454,0.2607,-0.246,0.2394,-0.4349,0.2555,-0.4468,0.2537,-0.5186,0.343,-0.327,0.4542,-0.3346,0.5734,-0.4728,0.3797,-0.3606,0.3882,-0.3767,0.2705,-0.3677,0.247,-0.213,0.0314,-0.0107,0.0103,-0.0093,0.0048,-0.0087,0.0081,-0.0032,0.0054,-0.0013,0.0035,-0.0036,0.0031,-0.0041,0.0489,-0.0331,0.0354,-0.0616,0.2659,-0.2163,0.3491,-0.5344,0.5325,-0.4802,0.5381,-0.4985,0.6128,-0.5293,0.6316,-0.4373,0.5755,-0.315,0.4082,-0.4396,0.3109,-0.4064,0.3905,-0.4141,0.3647,-0.3761,0.3143,-0.3637,0.2655,-0.3469,0.2335,-0.3046,0.2385,-0.212,0.201,-0.2297,0.1314,-0.1553,0.0787,-0.076,0.1158,-0.1302,0.1149,-0.0956,0.1125,-0.1247,0.3684,-0.1803,0.2326,-0.2998,0.2744,-0.1943,0.2796,-0.303,0.3705,-0.2864,0.2409,-0.2066,0.3604,-0.238,0.2118,-0.1103,0.2591,-0.1659,0.1853,-0.3865,0.1734,-0.1836,0.253,-0.2681,0.3055,-0.3272,0.0238,-0.2217,0.203,-0.1801,0.0955,-0.1037,0.1094,-0.0701,0.0279,-0.0316,0.1499,-0.082,0.3398,-0.252,0.319,-0.4273,0.3206,-0.4066,0.3493,-0.1575,0.281,-0.2424,0.384,-0.3811,0.4941,-0.405,0.1833,-0.1963,0.3954,-0.1816,0.3147,-0.4371,0.5029,-0.5728,0.3986,-0.4607,0.1944,-0.2708,0.169,-0.2167,0.0729,-0.1605,0.0746,-0.0891,0.0825,-0.0858,0.0678,-0.0747,0.0543,-0.0699,0.0462,-0.0569,0.0487,-0.0562,0.0331,-0.0463,0.0301,-0.0536,0.0466,-0.1049,0.1216,-0.1526,0.3262,-0.2925,0.297,-0.3421,0.2815,-0.271,0.1826,-0.3065,0.1746,-0.3739,0.2066,-0.292,0.3954,-0.3247,0.2719,-0.2574,0.264,-0.236,0.1216,-0.3298,0.5331,-0.3271,0.28,-0.3204,0.2475,-0.2753,0.2105,-0.2614,0.2825,-0.2438,0.2414,-0.2176,0.2568,-0.2786,0.2195,-0.2505,0.2787,-0.2495,0.2142,-0.2081,0.2344,-0.2498,0.2144,-0.2494,0.2059,-0.215,0.2576,-0.2644,0.2778,-0.3324,0.2915,-0.2388,0.2462,-0.2226,0.2093,-0.2594,0.2449,-0.2811,0.2198,-0.2411,0.2062,-0.259,0.1856,-0.2233,0.1961,-0.2431,0.2073,-0.2535,0.29,-0.2208,0.3111,-0.2735,0.0951,-0.1767,0.2338,-0.3192,0.2098,-0.2107,0.1738,-0.3161,0.1884,-0.3109,0.1695,-0.2823,0.135,-0.1565,0.2022,-0.2265,0.1979,-0.1841,0.1944,-0.1882,0.2151,-0.2303,0.2349,-0.2461,0.1904,-0.2329,0.1637,-0.2096,0.1594,-0.2066,0.1043,-0.1498,0.039,-0.0272,0.0126,-0.0168,0.0078,-0.0055,0.0037,-0.0026,0.0021,-0.0045,0.003,-0.0029,0.0016,-0.0014,0.0026,-0.0015,0.0021,-0.003,0.0085,-0.0409,0.0483,-0.085,0.1085,-0.067,0.1298,-0.1054,0.124,-0.064,0.0336,-0.0618,0.0598,-0.0297,0.2039,-0.2975,0.2892,-0.4039,0.3091,-0.2906,0.2588,-0.346,0.2755,-0.3675,0.258,-0.3518,0.2304,-0.3704,0.2151,-0.334,0.2233,-0.2488,0.1986,-0.2836,0.2333,-0.1802,0.2759,-0.2544,0.1839,-0.1558,0.0819,-0.2003,0.1139,-0.1378,0.1529,-0.2092,0.1147,-0.2142,0.077,-0.1435,0.1169,-0.1935,0.1512,-0.1418,0.1613,-0.1505,0.0906,-0.1315,0.2489,-0.1976,0.157,-0.1248,0.1126,-0.1545,0.1329,-0.1765,0.1449,-0.1789,0.2643,-0.1387,0.161,-0.1158,0.2084,-0.1041,0.1073,-0.1062,0.0756,-0.1532,0.1946,-0.1129,0.1075,-0.113,0.1299,-0.1208,0.0983,-0.1327,0.1147,-0.1513,0.1416,-0.1305,0.1449,-0.1144,0.2081,-0.1335,0.0986,-0.0871,0.0064,-0.0132,0.0077,-0.0037,0.0644,-0.0833,0.0822,-0.0568,0.0844,-0.0943,0.0987,-0.0907,0.0405,-0.0882,0.0318,-0.0284,0.0673,-0.0546,0.0702,-0.1248,0.1034,-0.1318,0.088,-0.135,0.0719,-0.1713,0.0445,-0.1025,0.0255,-0.0757,0.0564,-0.0838,0.0032,-0.0061,0.0118,-0.0372,0.0139,-0.0048,0.0006,-0.0034,0.0013,-0.0029,0.001,-0.0022,0.0014,-0.0025,0.023,-0.0147,0.0044,-0.0017,0.0017,-0.0014,0.0037,-0.0012,0.0016,-0.0014,0.0028,-0.0015,0.0027,-0.0011,0.0009,-0.0004,0.0018,-0.0013,0.0015,-0.0014,0.0017,-0.001,0.0032,-0.0004,0.003,0,0.0012,-0.0003,0.0016,-0.0018,0.0008,-0.002,0,-0.0033,0.0015,-0.0024,0.0014,-0.0022,0.0024,-0.0017,0.0399,-0.0084,0.0506,-0.1014,0.1114,-0.1587,0.1503,-0.1869,0.188,-0.1875,0.2273,-0.243,0.2949,-0.2491,0.249,-0.2951,0.2731,-0.2826,0.3102,-0.3206,0.315,-0.2331,0.2587,-0.3016,0.2979,-0.2682,0.2996,-0.2357,0.2423,-0.2304,0.2423,-0.1977,0.2062,-0.2226,0.2209,-0.193,0.1465,-0.2174,0.2138,-0.1726,0.1889,-0.1469,0.1267,-0.2118,0.1749,-0.2299,0.2307,-0.198,0.2313,-0.2229,0.2386,-0.2693,0.2281,-0.2797,0.2438,-0.1997,0.084,-0.0468,0.0858,-0.038,0.132,-0.2083,0.2045,-0.2071,0.22,-0.231,0.1532,-0.3419,0.2412,-0.2562,0.2109,-0.3836,0.3389,-0.2999,0.2541,-0.3458,0.2724,-0.2356,0.2532,-0.3385,0.2236,-0.2122,0.2402,-0.3831,0.2818,-0.2394,0.2279,-0.32,0.1847,-0.1995,0.1463,-0.1802,0.1587,-0.2098,0.2101,-0.2083,0.2096,-0.2801,0.2049,-0.1973,0.2158,-0.2123,0.2107,-0.2129,0.1818,-0.2077,0.1989,-0.1679,0.1506,-0.1477,0.145,-0.1185,0.113,-0.1233,0.0911,-0.086,0.0719,-0.092,0.0827,-0.0507,0.0533,-0.0462,0.0477,-0.0322,0.0429,-0.0434,0.0428,-0.0429,0.0337,-0.0272,0.0365,-0.0363,0.03,-0.0249,0.0286,-0.037,0.017,-0.0236,0.0146,-0.0187,0.0108,-0.0168,0.0089,-0.0119,0.0137,-0.0105,0.0083,-0.0056,0.006,-0.0043,0.0076,-0.0067,0.0032,-0.0064,0.0032,-0.008,0.0046,-0.001,0.001,-0.003,0.0048,-0.0047,0.0042,-0.0032,0.0017,-0.0016,0.0037,-0.0039,0.0003,-0.0034,0.0013,-0.0029,0.0023,-0.0024,0.0019,-0.0022,0.0019,-0.0022,0.0033,-0.0033,0.0066,0,0.0523,-0.0014,0.0037,-0.0101,0.0054,-0.0037,0.0056,-0.0031,0.0053,-0.0034,0.0031,-0.0032,0.0007,-0.0041,0.0023,-0.0036,0.0018,-0.0025,0.0007,-0.0031,0.0017,-0.0012,0.0014,-0.0019,0.0016,-0.0013,0.0022,-0.0012,0.0027,-0.001,0.0017,-0.0024,0.0011,-0.0013,0.0007,-0.002,0.0009,-0.0041,0.0012,-0.0014,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0003,0.0011,-0.0018,0.0008,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0.0009,-0.0001,0.0016,-0.0013,0.0015,-0.001,0.001,-0.0019,0.001,-0.0007,0.0011,-0.0015,0.0015,-0.0007,0,-0.0018,0.0013,-0.0013,0.0042,-0.0056,0.0032,-0.0162,0.0221,-0.0131,0.0376,-0.0235,0.0254,-0.0622,0.0642,-0.0599,0.0815,-0.0727,0.0775,-0.16,0.1758,-0.0614,0.1305,-0.1481,0.0657,-0.2694,0.1865,-0.1968,0.2443,-0.2689,0.2873,-0.187,0.1834,-0.2084,0.0208,-0.3152,0.1646,-0.1873,0.1929,-0.1772,0.051,-0.055,0.0823,-0.0359,0.026,-0.0339,0.0798,-0.0435,0.1811,-0.2629,0.1717,-0.3551,0.2357,-0.4492,0.2884,-0.4127,0.2853,-0.3014,0.1571,-0.1646,0.3135,-0.2417,0.283,-0.2941,0.2127,-0.4192,0.2057,-0.3676,0.246,-0.2944,0.1716,-0.396,0.2616,-0.3744,0.2345,-0.4063,0.388,-0.3295,0.2037,-0.3795,0.2531,-0.1891,0.1996,-0.2412,0.1448,-0.1367,0.1794,-0.2111,0.1785,-0.2148,0.1618,-0.2444,0.1538,-0.2451,0.1476,-0.2475,0.1557,-0.2361,0.1543,-0.2099,0.1417,-0.1616,0.1131,-0.1355,0.0807,-0.1087,0.0647,-0.0794,0.0602,-0.0743,0.064,-0.0766,0.0591,-0.0786,0.1091,-0.1414,0.1898,-0.3201,0.3023,-0.216,0.3802,-0.4557,0.2154,-0.3786,0.3926,-0.3895,0.4911,-0.3035,0.3672,-0.3496,0.3081,-0.2668,0.3066,-0.2739,0.3326,-0.2629,0.2244,-0.3069,0.2163,-0.318,0.2142,-0.3444,0.2305,-0.3005,0.2041,-0.2632,0.1243,-0.1958,0.1019,-0.1002,0.2517,-0.1158,0.2365,-0.1628,0.2813,-0.2365,0.1745,-0.256,0.2432,-0.1916,0.1223,-0.2168,0.2218,-0.101,0.1973,-0.3285,0.1929,-0.1951,0.1206,-0.2591,0.3587,-0.2243,0.1444,-0.2922,0.178,-0.1381,0.2622,-0.2085,0.1456,-0.1935,0.1608,-0.0658,0.1709,-0.1159,0.0315,-0.0126,0.014,-0.0122,0.0043,-0.006,0.0022,-0.007,0.0045,-0.0039,0.0727,-0.1293,0.1732,-0.2024,0.1796,-0.2187,0.1792,-0.2102,0.2168,-0.2765,0.2566,-0.3712,0.2312,-0.2953,0.2954,-0.3385,0.1911,-0.3192,0.2536,-0.251,0.4666,-0.2536,0.1491,-0.2896,0.157,-0.2023,0.2691,-0.2186,0.1859,-0.295,0.216,-0.2143,0.0526,-0.2826,0.1167,-0.1751,0.121,-0.1723,0.1582,-0.2642,0.2175,-0.1991,0.1307,-0.1608,0.1297,-0.3084,0.1363,-0.2973,0.0998,-0.2688,0.0683,-0.2164,0.1461,-0.1507,0.1134,-0.1723,0.143,-0.1523,0.1096,-0.1433,0.0915,-0.1122,0.0883,-0.0893,0.0874,-0.0732,0.0679,-0.0486,0.0518,-0.0623,0.0556,-0.057,0.0569,-0.0386,0.0522,-0.0404,0.0413,-0.0453,0.0382,-0.0414,0.0372,-0.0443,0.0366,-0.0427,0.0319,-0.0357,0.0327,-0.0208,0.0411,-0.0366,0,-0.0391,0.0088,-0.0216,0.0095,0,0.0066,0,0.0045,0,0.0039,0,0.0031,-0.0004,0.0031,-0.0005,0.0022,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0014,0.0009,-0.0004,0.0071,-0.0042,0.008,-0.006,0.0139,-0.0041,0.0243,-0.0007,0.0267,-0.0318,0,-0.0324,0.0176,-0.0171,0.0049,-0.0147,0.012,-0.0051,0.0005,-0.0057,0.005,0,0.0051,0,0.0031,0,0.0023,-0.0002,0.001,-0.0003,0.0006,-0.0003,0.0011,-0.0004,0.0009,-0.0003,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0011,0.0002,-0.0008,0,-0.0008,0.0001,-0.0009,0,-0.0011,0.0002,-0.0009,0,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0014,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.2608,-0.155,0.3042,-0.2033,0.3845,-0.385,0.1536,-0.2219,0.1114,-0.161,0.0894,-0.183,0.1197,-0.4087,0.1822,-0.2652,0.2272,-0.3308,0.2014,-0.3224,0.2015,-0.2377,0.206,-0.2332,0.2054,-0.127,0.212,-0.2845,0.2091,-0.1545,0.2201,-0.1996,0.1911,-0.2236,0.1912,-0.1549,0.2315,-0.3423,0.2276,-0.188,0.2598,-0.3386,0.2447,-0.3052,0.1614,-0.2938,0.1237,-0.1916,0.1248,-0.176,0.142,-0.1641,0.1336,-0.1611,0.1302,-0.1578,0.1187,-0.1446,0.1124,-0.1232,0.1005,-0.1064,0.0987,-0.106,0.0945,-0.1018,0.0857,-0.0924,0.0908,-0.1,0.089,-0.096,0.0865,-0.0926,0.0904,-0.0963,0.0915,-0.0967,0.0856,-0.0865,0.0874,-0.0932,0.0875,-0.0918,0.0797,-0.0889,0.0736,-0.0751,0.0699,-0.071,0.063,-0.0679,0.062,-0.0652,0.063,-0.0674,0.0691,-0.0779,0.0865,-0.0929,0.1447,-0.1116,0.1925,-0.2955,0.3284,-0.3604,0.4021,-0.3673,0.2971,-0.5463,0.3219,-0.3592,0.4031,-0.4139,0.2731,-0.4058,0.2018,-0.4743,0.1907,-0.4055,0.1407,-0.3832,0.2218,-0.3575,0.2253,-0.3175,0.3286,-0.4151,0.2795,-0.2991,0.2807,-0.2245,0.1631,-0.3622,0.1738,-0.2115,0.1472,-0.1764,0.1184,-0.2072,0.1143,-0.2153,0.1208,-0.2327,0.1009,-0.2238,0.0885,-0.166,0.1031,-0.1589,0.0654,-0.1067,0.0685,-0.1631,0.273,-0.2631,0.344,-0.2922,0.3252,-0.2444,0.2117,-0.1711,0.2174,-0.2643,0.2788,-0.3065,0.2258,-0.3005,0.1802,-0.1789,0.179,-0.3375,0.1989,-0.299,0.2186,-0.2801,0.1782,-0.1781,0.1923,-0.2257,0.2061,-0.1781,0.2239,-0.1574,0.1994,-0.1275,0.1832,-0.1772,0.1885,-0.1657,0.1445,-0.1314,0.097,-0.1057,0.0797,-0.0727,0.0653,-0.0728,0.0714,-0.0664,0.0362,-0.0409,0.0328,-0.0325,0.0286,-0.0281,0.0291,-0.0264,0.0287,-0.0289,0.0323,-0.0315,0.036,-0.0372,0.0445,-0.0486,0.0457,-0.0553,0.0564,-0.0578,0.0723,-0.0664,0.0665,-0.062,0.0823,-0.084,0.0929,-0.0977,0.1015,-0.1024,0.1176,-0.1194,0.1363,-0.1256,0.1374,-0.1146,0.1207,-0.1453,0.1187,-0.1069,0.0645,-0.0554,0.0377,-0.0301,0.0135,-0.0132,0.012,-0.0136,0.0166,-0.0101,0.0117,-0.0112,0.0317,-0.0182,0.1563,-0.1684,0.3744,-0.4442,0.3535,-0.4126,0.3231,-0.4567,0.2898,-0.4152,0.312,-0.3879,0.2894,-0.255,0.2057,-0.2888,0.3029,-0.3162,0.176,-0.2607,0.2412,-0.2577,0.198,-0.3066,0.1757,-0.2459,0.1926,-0.2696,0.2001,-0.3049,0.1957,-0.2406,0.0889,-0.1249,0.1072,-0.1191,0.1081,-0.095,0.107,-0.0998,0.0918,-0.0834,0.0857,-0.0855,0.0767,-0.0854,0.0761,-0.076,0.074,-0.0739,0.0736,-0.0793,0.0779,-0.0781,0.0763,-0.081,0.0742,-0.0802,0.0732,-0.0815,0.0844,-0.0811,0.0884,-0.0811,0.0926,-0.0882,0.0941,-0.0905,0.0967,-0.0928,0.0914,-0.0923,0.0926,-0.0951,0.0906,-0.0943,0.191,-0.0969,0.0995,-0.1232,0.1087,-0.2221,0.1183,-0.274,0.1692,-0.3348,0.2197,-0.2484,0.2066,-0.3318,0.2511,-0.3146,0.2967,-0.3424,0.2625,-0.41,0.2986,-0.3918,0.272,-0.3048,0.2165,-0.3639,0.2676,-0.333,0.269,-0.4268,0.311,-0.34,0.3747,-0.4005,0.2628,-0.4989,0.2859,-0.4653,0.3873,-0.3394,0.3544,-0.3106,0.2364,-0.2858,0.1957,-0.249,0.1927,-0.2139,0.1435,-0.2217,0.1427,-0.1021,0.1353,-0.206,0.284,-0.1018,0.1594,-0.1032,0.1774,-0.1658,0.1186,-0.088,0.2099,-0.1468,0.0977,-0.0916,0.1025,-0.081,0.1353,-0.1269,0.0732,-0.1058,0.1375,-0.1313,0.1256,-0.1637,0.1423,-0.047,0.1262,-0.1797,0.1294,-0.1569,0.1465,-0.2151,0.1793,-0.3013,0.1817,-0.2449,0.2016,-0.3531,0.2232,-0.2841,0.2241,-0.3523,0.1901,-0.3401,0.2423,-0.3588,0.2701,-0.3834,0.2276,-0.3099,0.2654,-0.386,0.2855,-0.389,0.2224,-0.3067,0.1905,-0.3582,0.2629,-0.4227,0.2313,-0.3962,0.2754,-0.4068,0.3098,-0.4209,0.3578,-0.5137,0.3529,-0.3202,0.4093,-0.5084,0.3305,-0.4278,0.3385,-0.459,0.3411,-0.3488,0.2789,-0.4111,0.2777,-0.4522,0.249,-0.1656,0.0465,-0.0708,0.0549,-0.0594,0.0936,-0.102,0.1019,-0.247,0.1664,-0.2649,0.1411,-0.1984,0.0668,-0.1329,0.0475,-0.0917,0.0448,-0.0593,0.0433,-0.0444,0.0409,-0.0226,0.0191,-0.0085,0.0015,-0.0049,0.001,-0.003,0.0019,-0.0028,0.0021,-0.0029,0.0019,-0.002,0.003,-0.0015,0.1447,-0.0738,0.0482,-0.0694,0.0467,-0.0288,0.0471,-0.0563,0.1008,-0.1114,0.0787,-0.136,0.1671,-0.1376,0.1281,-0.1049,0.0216,-0.0644,0.0252,-0.0193,0.0047,-0.0042,0.005,-0.003,0.0037,-0.004,0.007,-0.004,0.014,-0.007,0.0373,-0.0162,0.044,-0.0213,0.1793,-0.1118,0.2371,-0.1025,0.3251,-0.1107,0.1267,-0.1589,0.1965,-0.2956,0.1248,-0.1459,0.0063,-0.0733,0.0442,-0.0341,0.0325,-0.0041,0.0242,-0.0183,0.0271,-0.0612,0.0921,-0.0883,0.1304,-0.1734,0.147,-0.1289,0.1337,-0.2274,0.1708,-0.1917,0.1916,-0.2738,0.1809,-0.3015,0.182,-0.2126,0.1751,-0.2198,0.1892,-0.3604,0.1089,-0.2472,0.1887,-0.269,0.1365,-0.2493,0.2227,-0.2702,0.1576,-0.2017,0.1924,-0.2218,0.0442,-0.0475,0.0394,-0.0482,0.0914,-0.1194,0.1629,-0.1783,0.2596,-0.2173,0.2962,-0.199,0.2751,-0.2793,0.2458,-0.297,0.3169,-0.3327,0.2839,-0.2668,0.2554,-0.2867,0.2495,-0.2404,0.1822,-0.2307,0.1715,-0.2129,0.1674,-0.2008,0.1925,-0.1621,0.1858,-0.2188,0.1945,-0.18,0.1814,-0.2221,0.1544,-0.1699,0.1532,-0.165,0.1601,-0.1752,0.1715,-0.1633,0.1656,-0.1736,0.1734,-0.1855,0.1785,-0.1628,0.169,-0.1833,0.1792,-0.174,0.1624,-0.1883,0.1711,-0.1683,0.1716,-0.1614,0.1684,-0.1698,0.1554,-0.1714,0.1579,-0.17,0.1499,-0.1588,0.1467,-0.1487,0.1432,-0.1426,0.1446,-0.1509,0.1453,-0.146,0.1395,-0.1365,0.1281,-0.1324,0.1293,-0.1277,0.124,-0.1281,0.1465,-0.1505,0.2361,-0.2993,0.287,-0.4427,0.2223,-0.1719,0.2639,-0.1928,0.2549,-0.2098,0.251,-0.2962,0.2145,-0.4302,0.1951,-0.3753,0.2407,-0.2072,0.2085,-0.324,0.1616,-0.4122,0.2259,-0.2987,0.2088,-0.2857,0.2331,-0.1824,0.2213,-0.3092,0.1944,-0.2099,0.1664,-0.2269,0.1964,-0.2861,0.231,-0.2418,0.2493,-0.2178,0.1734,-0.314,0.1963,-0.1776,0.1109,-0.1205,0.0468,-0.08,0.1293,-0.097,0.1638,-0.2232,0.1879,-0.3031,0.1354,-0.2637,0.119,-0.0565,0.0424,-0.0453,0.0402,-0.0289,0.0234,-0.0246,0.0057,-0.0164,0,-0.005,0.0003,-0.0025,0.0024,-0.0023,0.001,-0.0016,0.0025,-0.0035,0,-0.0024,0.0015,-0.0022,0.0908,-0.0336,0.1122,-0.1065,0.177,-0.154,0.189,-0.129,0.1925,-0.118,0.06,-0.15,0.2655,-0.2257,0.1841,-0.2891,0.2313,-0.3299,0.1806,-0.4153,0.2277,-0.4486,0.2949,-0.3471,0.3783,-0.3032,0.319,-0.3115,0.292,-0.325,0.2798,-0.2088,0.2226,-0.2116,0.2346,-0.2279,0.2389,-0.2337,0.2147,-0.325,0.2026,-0.3282,0.2143,-0.3382,0.2121,-0.2973,0.2006,-0.3068,0.1753,-0.2573,0.2527,-0.3037,0.211,-0.2799,0.2267,-0.2885,0.2938,-0.2319,0.2581,-0.2923,0.1905,-0.2598,0.2824,-0.2849,0.2434,-0.2912,0.2943,-0.2653,0.2191,-0.2998,0.3026,-0.2287,0.1904,-0.1466,0.1118,-0.1061,0.122,-0.1097,0.1263,-0.1031,0.1132,-0.1142,0.1192,-0.1095,0.1148,-0.0996,0.101,-0.1029,0.0969,-0.0839,0.0743,-0.0729,0.0558,-0.0641,0.0357,-0.0295,0.0992,-0.0273,0.0752,-0.0803,0.0981,-0.0524,0.1283,-0.2659,0.2711,-0.2121,0.1781,-0.4234,0.2757,-0.2351,0.2984,-0.2596,0.3556,-0.2259,0.4058,-0.4049,0.3716,-0.3641,0.3869,-0.317,0.3695,-0.4139,0.2997,-0.3142,0.3644,-0.3788,0.3072,-0.3374,0.3494,-0.4489,0.3358,-0.42,0.3261,-0.2869,0.2339,-0.3947,0.3426,-0.3265,0.1798,-0.3755,0.2232,-0.2056,0.2351,-0.2821,0.1624,-0.3684,0.1533,-0.1469,0.1765,-0.2376,0.177,-0.2392,0.1685,-0.2343,0.1324,-0.2309,0.1386,-0.2014,0.1342,-0.2129,0.1372,-0.1852,0.1346,-0.167,0.1197,-0.1455,0.1061,-0.1515,0.1108,-0.1308,0.0953,-0.0938,0.0816,-0.1125,0.0761,-0.0858,0.1495,-0.1018,0.2604,-0.2454,0.2607,-0.246,0.2394,-0.4349,0.2555,-0.4468,0.2537,-0.5186,0.343,-0.327,0.4542,-0.3346,0.5734,-0.4728,0.3797,-0.3606,0.3882,-0.3767,0.2705,-0.3677,0.247,-0.213,0.0314,-0.0107,0.0103,-0.0093,0.0048,-0.0087,0.0081,-0.0032,0.0054,-0.0013,0.0035,-0.0036,0.0031,-0.0041,0.0489,-0.0331,0.0354,-0.0616,0.2659,-0.2163,0.3491,-0.5344,0.5325,-0.4802,0.5381,-0.4985,0.6128,-0.5293,0.6316,-0.4373,0.5755,-0.315,0.4082,-0.4396,0.3109,-0.4064,0.3905,-0.4141,0.3647,-0.3761,0.3143,-0.3637,0.2655,-0.3469,0.2335,-0.3046,0.2385,-0.212,0.201,-0.2297,0.1314,-0.1553,0.0787,-0.076,0.1158,-0.1302,0.1149,-0.0956,0.1125,-0.1247,0.3684,-0.1803,0.2326,-0.2998,0.2744,-0.1943,0.2796,-0.303,0.3705,-0.2864,0.2409,-0.2066,0.3604,-0.238,0.2118,-0.1103,0.2591,-0.1659,0.1853,-0.3865,0.1734,-0.1836,0.253,-0.2681,0.3055,-0.3272,0.0238,-0.2217,0.203,-0.1801,0.0955,-0.1037,0.1094,-0.0701,0.0279,-0.0316,0.1499,-0.082,0.3398,-0.252,0.319,-0.4273,0.3206,-0.4066,0.3493,-0.1575,0.281,-0.2424,0.384,-0.3811,0.4941,-0.405,0.1833,-0.1963,0.3954,-0.1816,0.3147,-0.4371,0.5029,-0.5728,0.3986,-0.4607,0.1944,-0.2708,0.169,-0.2167,0.0729,-0.1605,0.0746,-0.0891,0.0825,-0.0858,0.0678,-0.0747,0.0543,-0.0699,0.0462,-0.0569,0.0487,-0.0562,0.0331,-0.0463,0.0301,-0.0536,0.0466,-0.1049,0.1216,-0.1526,0.3262,-0.2925,0.297,-0.3421,0.2815,-0.271,0.1826,-0.3065,0.1746,-0.3739,0.2066,-0.292,0.3954,-0.3247,0.2719,-0.2574,0.264,-0.236,0.1216,-0.3298,0.5331,-0.3271,0.28,-0.3204,0.2475,-0.2753,0.2105,-0.2614,0.2825,-0.2438,0.2414,-0.2176,0.2568,-0.2786,0.2195,-0.2505,0.2787,-0.2495,0.2142,-0.2081,0.2344,-0.2498,0.2144,-0.2494,0.2059,-0.215,0.2576,-0.2644,0.2778,-0.3324,0.2915,-0.2388,0.2462,-0.2226,0.2093,-0.2594,0.2449,-0.2811,0.2198,-0.2411,0.2062,-0.259,0.1856,-0.2233,0.1961,-0.2431,0.2073,-0.2535,0.29,-0.2208,0.3111,-0.2735,0.0951,-0.1767,0.2338,-0.3192,0.2098,-0.2107,0.1738,-0.3161,0.1884,-0.3109,0.1695,-0.2823,0.135,-0.1565,0.2022,-0.2265,0.1979,-0.1841,0.1944,-0.1882,0.2151,-0.2303,0.2349,-0.2461,0.1904,-0.2329,0.1637,-0.2096,0.1594,-0.2066,0.1043,-0.1498,0.039,-0.0272,0.0126,-0.0168,0.0078,-0.0055,0.0037,-0.0026,0.0021,-0.0045,0.003,-0.0029,0.0016,-0.0014,0.0026,-0.0015,0.0021,-0.003,0.0085,-0.0409,0.0483,-0.085,0.1085,-0.067,0.1298,-0.1054,0.124,-0.064,0.0336,-0.0618,0.0598,-0.0297,0.2039,-0.2975,0.2892,-0.4039,0.3091,-0.2906,0.2588,-0.346,0.2755,-0.3675,0.258,-0.3518,0.2304,-0.3704,0.2151,-0.334,0.2233,-0.2488,0.1986,-0.2836,0.2333,-0.1802,0.2759,-0.2544,0.1839,-0.1558,0.0819,-0.2003,0.1139,-0.1378,0.1529,-0.2092,0.1147,-0.2142,0.077,-0.1435,0.1169,-0.1935,0.1512,-0.1418,0.1613,-0.1505,0.0906,-0.1315,0.2489,-0.1976,0.157,-0.1248,0.1126,-0.1545,0.1329,-0.1765,0.1449,-0.1789,0.2643,-0.1387,0.161,-0.1158,0.2084,-0.1041,0.1073,-0.1062,0.0756,-0.1532,0.1946,-0.1129,0.1075,-0.113,0.1299,-0.1208,0.0983,-0.1327,0.1147,-0.1513,0.1416,-0.1305,0.1449,-0.1144,0.2081,-0.1335,0.0986,-0.0871,0.0064,-0.0132,0.0077,-0.0037,0.0644,-0.0833,0.0822,-0.0568,0.0844,-0.0943,0.0987,-0.0907,0.0405,-0.0882,0.0318,-0.0284,0.0673,-0.0546,0.0702,-0.1248,0.1034,-0.1318,0.088,-0.135,0.0719,-0.1713,0.0445,-0.1025,0.0255,-0.0757,0.0564,-0.0838,0.0032,-0.0061,0.0118,-0.0372,0.0139,-0.0048,0.0006,-0.0034,0.0013,-0.0029,0.001,-0.0022,0.0014,-0.0025,0.023,-0.0147,0.0044,-0.0017,0.0017,-0.0014,0.0037,-0.0012,0.0016,-0.0014,0.0028,-0.0015,0.0027,-0.0011,0.0009,-0.0004,0.0018,-0.0013,0.0015,-0.0014,0.0017,-0.001,0.0032,-0.0004,0.003,0,0.0012,-0.0003,0.0016,-0.0018,0.0008,-0.002,0,-0.0033,0.0015,-0.0024,0.0014,-0.0022,0.0024,-0.0017,0.0399,-0.0084,0.0506,-0.1014,0.1114,-0.1587,0.1503,-0.1869,0.188,-0.1875,0.2273,-0.243,0.2949,-0.2491,0.249,-0.2951,0.2731,-0.2826,0.3102,-0.3206,0.315,-0.2331,0.2587,-0.3016,0.2979,-0.2682,0.2996,-0.2357,0.2423,-0.2304,0.2423,-0.1977,0.2062,-0.2226,0.2209,-0.193,0.1465,-0.2174,0.2138,-0.1726,0.1889,-0.1469,0.1267,-0.2118,0.1749,-0.2299,0.2307,-0.198,0.2313,-0.2229,0.2386,-0.2693,0.2281,-0.2797,0.2438,-0.1997,0.084,-0.0468,0.0858,-0.038,0.132,-0.2083,0.2045,-0.2071,0.22,-0.231,0.1532,-0.3419,0.2412,-0.2562,0.2109,-0.3836,0.3389,-0.2999,0.2541,-0.3458,0.2724,-0.2356,0.2532,-0.3385,0.2236,-0.2122,0.2402,-0.3831,0.2818,-0.2394,0.2279,-0.32,0.1847,-0.1995,0.1463,-0.1802,0.1587,-0.2098,0.2101,-0.2083,0.2096,-0.2801,0.2049,-0.1973,0.2158,-0.2123,0.2107,-0.2129,0.1818,-0.2077,0.1989,-0.1679,0.1506,-0.1477,0.145,-0.1185,0.113,-0.1233,0.0911,-0.086,0.0719,-0.092,0.0827,-0.0507,0.0533,-0.0462,0.0477,-0.0322,0.0429,-0.0434,0.0428,-0.0429,0.0337,-0.0272,0.0365,-0.0363,0.03,-0.0249,0.0286,-0.037,0.017,-0.0236,0.0146,-0.0187,0.0108,-0.0168,0.0089,-0.0119,0.0137,-0.0105,0.0083,-0.0056,0.006,-0.0043,0.0076,-0.0067,0.0032,-0.0064,0.0032,-0.008,0.0046,-0.001,0.001,-0.003,0.0048,-0.0047,0.0042,-0.0032,0.0017,-0.0016,0.0037,-0.0039,0.0003,-0.0034,0.0013,-0.0029,0.0023,-0.0024,0.0019,-0.0022,0.0019,-0.0022,0.0033,-0.0033,0.0066,0,0.0523,-0.0014,0.0037,-0.0101,0.0054,-0.0037,0.0056,-0.0031,0.0053,-0.0034,0.0031,-0.0032,0.0007,-0.0041,0.0023,-0.0036,0.0018,-0.0025,0.0007,-0.0031,0.0017,-0.0012,0.0014,-0.0019,0.0016,-0.0013,0.0022,-0.0012,0.0027,-0.001,0.0017,-0.0024,0.0011,-0.0013,0.0007,-0.002,0.0009,-0.0041,0.0012,-0.0014,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0003,0.0011,-0.0018,0.0008,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن آوای پایا

آوای پایا

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۲۸۰,۰۰۰ تومان
پارسی انگلیسی
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0001,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0012,0,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0009,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0002,-0.0011,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0011,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,0,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0001,0,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0006,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0003,0,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0006,0,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0023,-0.006,0.0183,-0.0114,0.05,-0.0447,0.0833,-0.087,0.081,-0.0368,0.0656,-0.0646,0.0748,-0.1539,0.1915,-0.0823,0.0769,-0.0957,0.0582,-0.0605,0.1706,-0.0591,0.2072,-0.2405,0.2405,-0.2446,0.4361,-0.5348,0.2377,-0.3503,0.4264,-0.384,0.2233,-0.4366,0.141,-0.2663,0.1293,-0.231,0.0613,-0.118,0.0799,-0.1487,0.0686,-0.1419,0.0675,-0.119,0.0624,-0.1032,0.0511,-0.0732,0.0465,-0.0501,0.1124,-0.124,0.2617,-0.1412,0.2054,-0.2366,0.1422,-0.1749,0.2961,-0.1983,0.16,-0.1459,0.0414,-0.1143,0.073,-0.0705,0.0357,-0.0352,0.0821,-0.0255,0.0203,-0.0611,0.0464,-0.0664,0.024,-0.0621,0.1003,-0.052,0.0527,-0.0939,0.0388,-0.0168,0.0075,-0.0112,0.051,-0.0432,0.0737,-0.119,0.2012,-0.1239,0.0801,-0.2281,0.0825,-0.1919,0.0941,-0.0817,0.0917,-0.0725,0.0688,-0.0828,0.0514,-0.0566,0.0562,-0.0834,0.085,-0.066,0.074,-0.0492,0.0437,-0.0462,0.0225,-0.0513,0.0314,-0.0403,0.0172,-0.0249,0.0284,-0.0189,0.0106,-0.0217,0.0145,-0.0088,0.0036,-0.0023,0.0016,-0.0003,0.0014,0,0.001,0,0.0133,-0.0009,0.0092,-0.0046,0,-0.0086,0.0069,-0.0028,0.007,0,0.0025,-0.0012,0,-0.0026,0,-0.0019,0.0012,-0.0009,0.0017,0,0.0009,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0005,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0009,0,0.0447,-0.0129,0.4829,-0.5416,0.9536,-0.5118,0.5352,-0.4462,0.2223,-0.4105,0.1571,-0.3555,0.5074,-0.253,0.1485,-0.2694,0.0685,-0.0893,0.0639,-0.089,0.0408,-0.041,0.0364,-0.0352,0.0281,-0.0325,0.0265,-0.0322,0.0256,-0.0301,0.0264,-0.029,0.0596,-0.0591,0.0684,-0.0956,0.247,-0.1188,0.0762,-0.18,0.1574,-0.1427,0.0851,-0.1596,0.1237,-0.209,0.1402,-0.3177,0.1471,-0.2306,0.0941,-0.0866,0.1044,-0.0841,0.0469,-0.0551,0.0565,-0.0501,0.1112,-0.0854,0.1239,-0.1263,0.1849,-0.144,0.1828,-0.1775,0.1382,-0.1508,0.1545,-0.1545,0.1218,-0.1373,0.1155,-0.1165,0.1174,-0.105,0.0853,-0.0853,0.0946,-0.1047,0.0956,-0.1076,0.1029,-0.1076,0.1068,-0.1109,0.093,-0.1017,0.1026,-0.1495,0.0608,-0.1962,0.1105,-0.1483,0.1701,-0.2812,0.1881,-0.2806,0.1125,-0.1725,0.1584,-0.2485,0.157,-0.248,0.0811,-0.053,0.0609,-0.067,0.0241,-0.0412,0.0208,-0.0214,0.0241,-0.0198,0.0737,-0.0279,0.0872,-0.0843,0.1362,-0.2344,0.1939,-0.2126,0.1314,-0.2848,0.2245,-0.2454,0.1554,-0.1343,0.3195,-0.2358,0.3109,-0.2563,0.1319,-0.1068,0.0973,-0.0817,0.0561,-0.0667,0.08,-0.0365,0.0419,-0.0608,0.076,-0.0875,0.0618,-0.0735,0.0641,-0.1046,0.2136,-0.2157,0.3027,-0.4962,0.373,-0.3997,0.3992,-0.3268,0.2833,-0.1915,0.1645,-0.249,0.3088,-0.2873,0.1688,-0.3273,0.0985,-0.1666,0.1105,-0.118,0.0259,-0.0248,0.0113,-0.0164,0.0112,-0.0195,0.0066,-0.0102,0.0019,-0.0022,0,-0.0014,0.0027,-0.0015,0.0372,-0.0301,0.0171,-0.0525,0.044,-0.0798,0.0766,-0.1048,0.0474,-0.089,0.0751,-0.073,0.104,-0.0601,0.0961,-0.1413,0.0908,-0.1894,0.0885,-0.1337,0.0796,-0.1104,0.035,-0.1058,0.0818,-0.1189,0.0852,-0.2085,0.0982,-0.1476,0.1336,-0.212,0.1098,-0.1556,0.1677,-0.2645,0.1389,-0.1566,0.0983,-0.107,0.0956,-0.1055,0.0934,-0.0997,0.0882,-0.1018,0.0866,-0.0931,0.0825,-0.0905,0.0793,-0.098,0.0798,-0.0994,0.0915,-0.2774,0.1557,-0.2943,0.1196,-0.2219,0.2603,-0.2286,0.1715,-0.1785,0.1384,-0.084,0.0972,-0.2445,0.0928,-0.114,0.0893,-0.0596,0.0872,-0.0606,0.1114,-0.1397,0.0992,-0.2007,0.0819,-0.1024,0.0225,-0.0443,0.0161,-0.013,0.0032,-0.0051,0.0225,-0.0179,0.0371,-0.1322,0.0209,-0.0547,0.1335,-0.0612,0.1614,-0.1452,0.2648,-0.1614,0.153,-0.1896,0.1057,-0.1414,0.1028,-0.2036,0.0803,-0.1997,0.1207,-0.1993,0.1107,-0.0802,0.0802,-0.1326,0.0758,-0.1736,0.11,-0.0842,0.1349,-0.1503,0.1219,-0.1999,0.1611,-0.0838,0.1224,-0.1962,0.1302,-0.2185,0.1744,-0.218,0.1451,-0.1695,0.0813,-0.0702,0.0696,-0.0579,0.0464,-0.0457,0.0416,-0.0353,0.0991,-0.0967,0.1247,-0.2899,0.2241,-0.114,0.3828,-0.1846,0.1918,-0.3906,0.4771,-0.3536,0.2138,-0.2861,0.2692,-0.3683,0.3158,-0.4128,0.1543,-0.3322,0.2227,-0.2749,0.217,-0.1611,0.0815,-0.1307,0.0965,-0.19,0.0984,-0.1043,0.0503,-0.0797,0.0683,-0.0759,0.0662,-0.2495,0.3173,-0.3581,0.2967,-0.2769,0.3368,-0.3961,0.3185,-0.2034,0.2976,-0.2825,0.2203,-0.2602,0.2087,-0.1846,0.0926,-0.1403,0.0463,-0.0742,0.0226,-0.0433,0.0198,-0.0353,0.1153,-0.1597,0.2403,-0.1892,0.2266,-0.1492,0.2335,-0.1228,0.3059,-0.1792,0.2013,-0.0949,0.1056,-0.0788,0.0402,-0.0486,0.0564,-0.0472,0.0398,-0.0599,0.0262,-0.0208,0.0187,-0.0286,0.0433,-0.049,0.0355,-0.0225,0.0844,-0.1286,0.0184,-0.0358,0.1306,-0.0997,0.2194,-0.3599,0.4756,-0.1854,0.2488,-0.2499,0.2936,-0.1593,0.0587,-0.1233,0.0641,-0.0908,0.0415,-0.0704,0.0249,-0.0198,0.0258,-0.0436,0.1301,-0.1486,0.1989,-0.2335,0.2793,-0.164,0.2874,-0.4004,0.3441,-0.3088,0.2184,-0.3837,0.2015,-0.3799,0.2416,-0.3526,0.1129,-0.3271,0.1355,-0.2147,0.1511,-0.1985,0.0311,-0.0266,0.028,-0.0444,0.0103,-0.0131,0.0074,-0.0086,0.0511,-0.1842,0.1023,-0.2163,0.0204,-0.1838,0.0406,-0.0997,0.0714,-0.1202,0.0779,-0.11,0.1266,-0.1705,0.0889,-0.1762,0.2911,-0.2056,0.1093,-0.1749,0.0812,-0.1855,0.1259,-0.0634,0.1346,-0.0695,0.0457,-0.0657,0.025,-0.0117,0.0305,-0.0469,0.0139,-0.0105,0.0044,-0.0113,0.0108,-0.016,0.0082,-0.0153,0.0157,-0.0044,0.0434,-0.0793,0.071,-0.1111,0.1358,-0.2368,0.1519,-0.17,0.1689,-0.1482,0.1719,-0.2101,0.1746,-0.1461,0.2209,-0.2368,0.1976,-0.2029,0.1083,-0.2118,0.1063,-0.0884,0.0441,-0.0484,0.078,-0.1087,0.1445,-0.2389,0.1076,-0.0292,0.2017,-0.3845,0.1655,-0.3285,0.3157,-0.5344,0.5085,-0.3261,0.1936,-0.3707,0.2631,-0.4752,0.4134,-0.4613,0.1708,-0.3749,0.3766,-0.0994,0.2406,-0.2109,0.2218,-0.2539,0.1203,-0.1583,0.1039,-0.1493,0.0663,-0.0244,0.0572,-0.0672,0.0666,-0.1052,0.0335,-0.0554,0.0292,-0.0537,0.0261,-0.0501,0.0192,-0.0429,0.0135,-0.0377,0.0143,-0.0257,0.0183,-0.0218,0.0037,-0.0019,0.001,-0.0015,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0064,-0.0017,0.002,-0.0006,0.0002,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0005,0,0.0004,-0.0006,0,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0005,0,0.0006,0,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0007,-0.003,0.0006,0,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0006,0,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0005,0,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0,-0.0005,0,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0007,0,0.0007,0,0.0002,-0.0002,0.0009,0,0.001,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0013,0.0016,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.0022,-0.0014,0.001,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0001,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,0,0.0005,0,0.0002,-0.0006,0,-0.0009,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0002,0,-0.0005,0.0002,-0.0003,0,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0.0003,0,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0009,0.0006,-0.0013,0.0007,-0.0026,0.0139,-0.0041,0.0271,-0.0216,0.0517,-0.0447,0.0546,-0.0492,0.0535,-0.0501,0.1022,-0.0747,0.0953,-0.1558,0.0846,-0.1107,0.0971,-0.0779,0.1805,-0.2033,0.1773,-0.3874,0.2448,-0.4353,0.1953,-0.3744,0.1737,-0.4048,0.1709,-0.259,0.1633,-0.1082,0.0995,-0.2892,0.0651,-0.2564,0.0522,-0.2021,0.0644,-0.0921,0.0684,-0.1006,0.0505,-0.0597,0.0272,-0.0482,0.0409,-0.0266,0.0929,-0.1118,0.1522,-0.0854,0.1834,-0.1322,0.333,-0.1231,0.0832,-0.1454,0.146,-0.0654,0.1137,-0.1219,0.0441,-0.0872,0.0215,-0.0224,0.0349,-0.0375,0.0413,-0.0533,0.053,-0.0754,0.0364,-0.0593,0.0534,-0.0343,0.055,-0.0312,0.0293,-0.0198,0.0095,-0.0093,0.011,-0.0069,0.0526,-0.0716,0.0659,-0.1107,0.0991,-0.0507,0.1133,-0.1088,0.1493,-0.2181,0.1424,-0.2882,0.0909,-0.144,0.0928,-0.119,0.1087,-0.0797,0.0924,-0.1679,0.0496,-0.1247,0.075,-0.1183,0.0745,-0.0754,0.0654,-0.0751,0.0454,-0.0662,0.0509,-0.0547,0.0271,-0.0299,0.0288,-0.0213,0.019,-0.0355,0.0136,-0.0245,0.0042,-0.004,0.0027,-0.002,0.0027,0,0.0018,-0.0003,0.0006,-0.0009,0.01,-0.0019,0,-0.0058,0,-0.0066,0.0025,-0.0037,0.0051,0,0.0043,0,0.0017,-0.0009,0.0008,-0.0014,0.0015,0,0.0012,-0.0009,0,-0.0023,0,-0.0024,0.0005,-0.0013,0.0005,0,0.0005,0,0.0007,0,0.0003,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0005,0.0003,0,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0011,-0.0002,0.005,0,0.2005,-0.0835,0.1024,-0.1425,0.6112,-0.551,0.1648,-0.3346,0.1458,-0.2309,0.1079,-0.2033,0.1189,-0.2176,0.0802,-0.0709,0.0317,-0.025,0.0083,-0.0082,0.003,-0.0065,0.0019,-0.0153,0.0062,-0.0047,0.0021,-0.0049,0.0212,-0.0164,0.0304,-0.0527,0.247,-0.1388,0.2997,-0.2856,0.3982,-0.3304,0.4701,-0.2962,0.1749,-0.3887,0.2354,-0.3726,0.1804,-0.1386,0.1041,-0.1922,0.0681,-0.1114,0.0551,-0.0816,0.0425,-0.0772,0.0652,-0.0532,0.0641,-0.0938,0.1008,-0.1486,0.0963,-0.1383,0.0931,-0.143,0.0945,-0.1373,0.097,-0.1417,0.0601,-0.0848,0.102,-0.1381,0.0625,-0.0861,0.0735,-0.1198,0.0913,-0.1029,0.0865,-0.1168,0.0884,-0.1058,0.0838,-0.1385,0.08,-0.17,0.1766,-0.3562,0.1845,-0.2001,0.2366,-0.336,0.1823,-0.2447,0.1943,-0.2914,0.253,-0.3856,0.2687,-0.3471,0.1662,-0.2085,0.0711,-0.0654,0.0718,-0.069,0.0533,-0.0505,0.0449,-0.0357,0.0384,-0.0421,0.0822,-0.1215,0.1185,-0.1334,0.1715,-0.2952,0.17,-0.1949,0.4125,-0.4111,0.3189,-0.3104,0.2106,-0.28,0.2276,-0.2292,0.2085,-0.1975,0.1332,-0.0854,0.1092,-0.0856,0.0689,-0.0721,0.1007,-0.069,0.0512,-0.0465,0.062,-0.1146,0.214,-0.2754,0.2388,-0.3328,0.1883,-0.2794,0.1727,-0.2205,0.1212,-0.2213,0.1215,-0.1992,0.1816,-0.1188,0.1927,-0.1319,0.1596,-0.1147,0.0649,-0.069,0.0605,-0.0438,0.0204,-0.0154,0.0083,-0.0141,0.0162,-0.0037,0.018,-0.0127,0.0033,-0.0027,0.0007,-0.0006,0.0097,-0.0205,0.03,-0.0315,0.0187,-0.0222,0.0563,-0.0202,0.1292,-0.0264,0.0714,-0.0525,0.0505,-0.078,0.0801,-0.1071,0.0805,-0.1157,0.0649,-0.1961,0.2322,-0.1269,0.1122,-0.2384,0.0487,-0.0777,0.0463,-0.0918,0.0553,-0.1518,0.0914,-0.1253,0.0949,-0.1353,0.0616,-0.0862,0.0796,-0.1079,0.1675,-0.2315,0.1348,-0.163,0.0724,-0.1116,0.0771,-0.1331,0.0736,-0.1263,0.0711,-0.1028,0.0708,-0.1028,0.0694,-0.0905,0.0707,-0.0982,0.0719,-0.1357,0.0805,-0.1289,0.1467,-0.1339,0.1493,-0.2442,0.0609,-0.2458,0.071,-0.2819,0.2302,-0.1452,0.1657,-0.2168,0.1231,-0.1786,0.1289,-0.113,0.201,-0.1457,0.1245,-0.227,0.1122,-0.2162,0.0471,-0.0401,0.0419,-0.0377,0.0194,-0.0096,0.0054,-0.0054,0.1303,-0.02,0.1053,-0.1084,0.1115,-0.0972,0.1496,-0.1601,0.1062,-0.2066,0.1022,-0.1245,0.0559,-0.0968,0.0715,-0.1169,0.07,-0.145,0.0579,-0.0725,0.0625,-0.1113,0.0948,-0.1012,0.0908,-0.1224,0.1204,-0.181,0.1153,-0.1559,0.0611,-0.1342,0.081,-0.1156,0.0579,-0.0613,0.1112,-0.1577,0.1188,-0.1436,0.0874,-0.0554,0.0683,-0.0505,0.0626,-0.0511,0.0377,-0.0353,0.0688,-0.1,0.1458,-0.1719,0.2547,-0.1853,0.1918,-0.2225,0.2864,-0.4604,0.1349,-0.177,0.3057,-0.2235,0.202,-0.2776,0.1052,-0.1847,0.2197,-0.3116,0.1431,-0.176,0.1209,-0.1669,0.0841,-0.1376,0.0827,-0.1923,0.0918,-0.0802,0.0808,-0.121,0.0702,-0.0603,0.1783,-0.2793,0.2553,-0.2694,0.1701,-0.2159,0.1544,-0.185,0.1436,-0.2055,0.1108,-0.1076,0.1631,-0.1885,0.107,-0.1483,0.0297,-0.0415,0.0181,-0.0141,0.0159,-0.022,0.1128,-0.0476,0.209,-0.1979,0.1728,-0.2082,0.1695,-0.2207,0.2503,-0.319,0.1874,-0.2374,0.1592,-0.1047,0.0491,-0.0846,0.0423,-0.0693,0.077,-0.1182,0.108,-0.0553,0.0626,-0.1034,0.1411,-0.0657,0.0439,-0.1103,0.0683,-0.0729,0.0195,-0.0289,0.0738,-0.1063,0.0541,-0.1578,0.1032,-0.1911,0.2086,-0.1333,0.1492,-0.1949,0.1311,-0.1744,0.0416,-0.0651,0.0193,-0.0387,0.0077,-0.0098,0.0198,-0.0576,0.1258,-0.1448,0.1271,-0.1477,0.1277,-0.2204,0.0586,-0.2058,0.0613,-0.1699,0.074,-0.1446,0.122,-0.1547,0.0921,-0.1191,0.0649,-0.1334,0.0807,-0.14,0.0581,-0.1384,0.0242,-0.0101,0.0141,-0.0075,0.0288,-0.0027,0.0309,-0.1261,0.0719,-0.1183,0.1119,-0.123,0.1868,-0.1319,0.1446,-0.1205,0.1235,-0.1514,0.1112,-0.1783,0.0888,-0.1448,0.1356,-0.1734,0.0985,-0.2398,0.0713,-0.2185,0.0754,-0.0812,0.0437,-0.0854,0.0329,-0.0259,0.0476,-0.0339,0.0212,-0.0176,0.0166,-0.0073,0.0021,-0.0023,0.0012,-0.0014,0.0019,-0.0043,0.0016,-0.0073,0.0223,-0.0347,0.086,-0.1397,0.1209,-0.1327,0.1065,-0.22,0.1272,-0.1973,0.1676,-0.1959,0.1309,-0.1459,0.1706,-0.2617,0.0981,-0.1117,0.0691,-0.1366,0.0602,-0.058,0.0536,-0.06,0.054,-0.0512,0.129,-0.1675,0.1914,-0.2112,0.1766,-0.2796,0.0768,-0.208,0.1798,-0.05,0.2101,-0.1219,0.1505,-0.1846,0.1423,-0.2696,0.1417,-0.1854,0.114,-0.1785,0.087,-0.1705,0.1612,-0.0838,0.0534,-0.1445,0.0687,-0.1376,0.0481,-0.1721,0.0686,-0.1447,0.049,-0.0586,0.0272,-0.0386,0.0211,-0.0477,0.0155,-0.0192,0.02,-0.036,0.0115,-0.0112,0.0106,-0.0211,0.0043,-0.0017,0.0032,-0.0007,0.0031,-0.0015,0,-0.0021,0.0018,-0.0052,0.0032,-0.0023,0.0033,0,0.0029,0,0.0004,-0.0032,0,-0.0032,0,-0.0018,0.0011,-0.0011,0.0002,-0.0006,0.0018,-0.0005,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0015,0.0001,-0.0019,0.0011,0,0.0024,0,0.0025,0,0.0016,0,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0013,0.0007,-0.0006,0.0015,-0.0007,0.0014,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0011,0,-0.0014,0,-0.0013,0.0004,-0.0012,0.0004,-0.0004,0.0014,0,0.0012,0,0.0006,-0.0011,0,-0.0017,0.0001,-0.0012,0.001,0,0.0014,0,0.0008,-0.0003,0.001,-0.0003,0.0001,-0.0011,0,-0.0008,0.0003,-0.001,0.001,0,0.0009,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0.0013,-0.0001,0.0011,0,0.0006,0,0.0005,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.0006,0,0,0]
در حال بارگذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0001,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0012,0,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0002,0.0009,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0002,-0.0011,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0001,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0011,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,0,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0001,0,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0006,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0003,0,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0006,0,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0023,-0.006,0.0183,-0.0114,0.05,-0.0447,0.0833,-0.087,0.081,-0.0368,0.0656,-0.0646,0.0748,-0.1539,0.1915,-0.0823,0.0769,-0.0957,0.0582,-0.0605,0.1706,-0.0591,0.2072,-0.2405,0.2405,-0.2446,0.4361,-0.5348,0.2377,-0.3503,0.4264,-0.384,0.2233,-0.4366,0.141,-0.2663,0.1293,-0.231,0.0613,-0.118,0.0799,-0.1487,0.0686,-0.1419,0.0675,-0.119,0.0624,-0.1032,0.0511,-0.0732,0.0465,-0.0501,0.1124,-0.124,0.2617,-0.1412,0.2054,-0.2366,0.1422,-0.1749,0.2961,-0.1983,0.16,-0.1459,0.0414,-0.1143,0.073,-0.0705,0.0357,-0.0352,0.0821,-0.0255,0.0203,-0.0611,0.0464,-0.0664,0.024,-0.0621,0.1003,-0.052,0.0527,-0.0939,0.0388,-0.0168,0.0075,-0.0112,0.051,-0.0432,0.0737,-0.119,0.2012,-0.1239,0.0801,-0.2281,0.0825,-0.1919,0.0941,-0.0817,0.0917,-0.0725,0.0688,-0.0828,0.0514,-0.0566,0.0562,-0.0834,0.085,-0.066,0.074,-0.0492,0.0437,-0.0462,0.0225,-0.0513,0.0314,-0.0403,0.0172,-0.0249,0.0284,-0.0189,0.0106,-0.0217,0.0145,-0.0088,0.0036,-0.0023,0.0016,-0.0003,0.0014,0,0.001,0,0.0133,-0.0009,0.0092,-0.0046,0,-0.0086,0.0069,-0.0028,0.007,0,0.0025,-0.0012,0,-0.0026,0,-0.0019,0.0012,-0.0009,0.0017,0,0.0009,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0005,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0007,0.0009,0,0.0447,-0.0129,0.4829,-0.5416,0.9536,-0.5118,0.5352,-0.4462,0.2223,-0.4105,0.1571,-0.3555,0.5074,-0.253,0.1485,-0.2694,0.0685,-0.0893,0.0639,-0.089,0.0408,-0.041,0.0364,-0.0352,0.0281,-0.0325,0.0265,-0.0322,0.0256,-0.0301,0.0264,-0.029,0.0596,-0.0591,0.0684,-0.0956,0.247,-0.1188,0.0762,-0.18,0.1574,-0.1427,0.0851,-0.1596,0.1237,-0.209,0.1402,-0.3177,0.1471,-0.2306,0.0941,-0.0866,0.1044,-0.0841,0.0469,-0.0551,0.0565,-0.0501,0.1112,-0.0854,0.1239,-0.1263,0.1849,-0.144,0.1828,-0.1775,0.1382,-0.1508,0.1545,-0.1545,0.1218,-0.1373,0.1155,-0.1165,0.1174,-0.105,0.0853,-0.0853,0.0946,-0.1047,0.0956,-0.1076,0.1029,-0.1076,0.1068,-0.1109,0.093,-0.1017,0.1026,-0.1495,0.0608,-0.1962,0.1105,-0.1483,0.1701,-0.2812,0.1881,-0.2806,0.1125,-0.1725,0.1584,-0.2485,0.157,-0.248,0.0811,-0.053,0.0609,-0.067,0.0241,-0.0412,0.0208,-0.0214,0.0241,-0.0198,0.0737,-0.0279,0.0872,-0.0843,0.1362,-0.2344,0.1939,-0.2126,0.1314,-0.2848,0.2245,-0.2454,0.1554,-0.1343,0.3195,-0.2358,0.3109,-0.2563,0.1319,-0.1068,0.0973,-0.0817,0.0561,-0.0667,0.08,-0.0365,0.0419,-0.0608,0.076,-0.0875,0.0618,-0.0735,0.0641,-0.1046,0.2136,-0.2157,0.3027,-0.4962,0.373,-0.3997,0.3992,-0.3268,0.2833,-0.1915,0.1645,-0.249,0.3088,-0.2873,0.1688,-0.3273,0.0985,-0.1666,0.1105,-0.118,0.0259,-0.0248,0.0113,-0.0164,0.0112,-0.0195,0.0066,-0.0102,0.0019,-0.0022,0,-0.0014,0.0027,-0.0015,0.0372,-0.0301,0.0171,-0.0525,0.044,-0.0798,0.0766,-0.1048,0.0474,-0.089,0.0751,-0.073,0.104,-0.0601,0.0961,-0.1413,0.0908,-0.1894,0.0885,-0.1337,0.0796,-0.1104,0.035,-0.1058,0.0818,-0.1189,0.0852,-0.2085,0.0982,-0.1476,0.1336,-0.212,0.1098,-0.1556,0.1677,-0.2645,0.1389,-0.1566,0.0983,-0.107,0.0956,-0.1055,0.0934,-0.0997,0.0882,-0.1018,0.0866,-0.0931,0.0825,-0.0905,0.0793,-0.098,0.0798,-0.0994,0.0915,-0.2774,0.1557,-0.2943,0.1196,-0.2219,0.2603,-0.2286,0.1715,-0.1785,0.1384,-0.084,0.0972,-0.2445,0.0928,-0.114,0.0893,-0.0596,0.0872,-0.0606,0.1114,-0.1397,0.0992,-0.2007,0.0819,-0.1024,0.0225,-0.0443,0.0161,-0.013,0.0032,-0.0051,0.0225,-0.0179,0.0371,-0.1322,0.0209,-0.0547,0.1335,-0.0612,0.1614,-0.1452,0.2648,-0.1614,0.153,-0.1896,0.1057,-0.1414,0.1028,-0.2036,0.0803,-0.1997,0.1207,-0.1993,0.1107,-0.0802,0.0802,-0.1326,0.0758,-0.1736,0.11,-0.0842,0.1349,-0.1503,0.1219,-0.1999,0.1611,-0.0838,0.1224,-0.1962,0.1302,-0.2185,0.1744,-0.218,0.1451,-0.1695,0.0813,-0.0702,0.0696,-0.0579,0.0464,-0.0457,0.0416,-0.0353,0.0991,-0.0967,0.1247,-0.2899,0.2241,-0.114,0.3828,-0.1846,0.1918,-0.3906,0.4771,-0.3536,0.2138,-0.2861,0.2692,-0.3683,0.3158,-0.4128,0.1543,-0.3322,0.2227,-0.2749,0.217,-0.1611,0.0815,-0.1307,0.0965,-0.19,0.0984,-0.1043,0.0503,-0.0797,0.0683,-0.0759,0.0662,-0.2495,0.3173,-0.3581,0.2967,-0.2769,0.3368,-0.3961,0.3185,-0.2034,0.2976,-0.2825,0.2203,-0.2602,0.2087,-0.1846,0.0926,-0.1403,0.0463,-0.0742,0.0226,-0.0433,0.0198,-0.0353,0.1153,-0.1597,0.2403,-0.1892,0.2266,-0.1492,0.2335,-0.1228,0.3059,-0.1792,0.2013,-0.0949,0.1056,-0.0788,0.0402,-0.0486,0.0564,-0.0472,0.0398,-0.0599,0.0262,-0.0208,0.0187,-0.0286,0.0433,-0.049,0.0355,-0.0225,0.0844,-0.1286,0.0184,-0.0358,0.1306,-0.0997,0.2194,-0.3599,0.4756,-0.1854,0.2488,-0.2499,0.2936,-0.1593,0.0587,-0.1233,0.0641,-0.0908,0.0415,-0.0704,0.0249,-0.0198,0.0258,-0.0436,0.1301,-0.1486,0.1989,-0.2335,0.2793,-0.164,0.2874,-0.4004,0.3441,-0.3088,0.2184,-0.3837,0.2015,-0.3799,0.2416,-0.3526,0.1129,-0.3271,0.1355,-0.2147,0.1511,-0.1985,0.0311,-0.0266,0.028,-0.0444,0.0103,-0.0131,0.0074,-0.0086,0.0511,-0.1842,0.1023,-0.2163,0.0204,-0.1838,0.0406,-0.0997,0.0714,-0.1202,0.0779,-0.11,0.1266,-0.1705,0.0889,-0.1762,0.2911,-0.2056,0.1093,-0.1749,0.0812,-0.1855,0.1259,-0.0634,0.1346,-0.0695,0.0457,-0.0657,0.025,-0.0117,0.0305,-0.0469,0.0139,-0.0105,0.0044,-0.0113,0.0108,-0.016,0.0082,-0.0153,0.0157,-0.0044,0.0434,-0.0793,0.071,-0.1111,0.1358,-0.2368,0.1519,-0.17,0.1689,-0.1482,0.1719,-0.2101,0.1746,-0.1461,0.2209,-0.2368,0.1976,-0.2029,0.1083,-0.2118,0.1063,-0.0884,0.0441,-0.0484,0.078,-0.1087,0.1445,-0.2389,0.1076,-0.0292,0.2017,-0.3845,0.1655,-0.3285,0.3157,-0.5344,0.5085,-0.3261,0.1936,-0.3707,0.2631,-0.4752,0.4134,-0.4613,0.1708,-0.3749,0.3766,-0.0994,0.2406,-0.2109,0.2218,-0.2539,0.1203,-0.1583,0.1039,-0.1493,0.0663,-0.0244,0.0572,-0.0672,0.0666,-0.1052,0.0335,-0.0554,0.0292,-0.0537,0.0261,-0.0501,0.0192,-0.0429,0.0135,-0.0377,0.0143,-0.0257,0.0183,-0.0218,0.0037,-0.0019,0.001,-0.0015,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0064,-0.0017,0.002,-0.0006,0.0002,-0.0008,0.0004,-0.0002,0.0005,0,0.0004,-0.0006,0,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0005,0,0.0006,0,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0007,-0.003,0.0006,0,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0006,0,-0.0009,0.0004,-0.0005,0.0005,0,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0001,0,-0.0005,0,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,0,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0007,0,0.0007,0,0.0002,-0.0002,0.0009,0,0.001,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0013,0.0016,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.0022,-0.0014,0.001,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0006,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.001,-0.0001,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0004,0,0.0005,0,0.0002,-0.0006,0,-0.0009,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0002,0,-0.0005,0.0002,-0.0003,0,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,0,0.0003,0,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0009,0.0006,-0.0013,0.0007,-0.0026,0.0139,-0.0041,0.0271,-0.0216,0.0517,-0.0447,0.0546,-0.0492,0.0535,-0.0501,0.1022,-0.0747,0.0953,-0.1558,0.0846,-0.1107,0.0971,-0.0779,0.1805,-0.2033,0.1773,-0.3874,0.2448,-0.4353,0.1953,-0.3744,0.1737,-0.4048,0.1709,-0.259,0.1633,-0.1082,0.0995,-0.2892,0.0651,-0.2564,0.0522,-0.2021,0.0644,-0.0921,0.0684,-0.1006,0.0505,-0.0597,0.0272,-0.0482,0.0409,-0.0266,0.0929,-0.1118,0.1522,-0.0854,0.1834,-0.1322,0.333,-0.1231,0.0832,-0.1454,0.146,-0.0654,0.1137,-0.1219,0.0441,-0.0872,0.0215,-0.0224,0.0349,-0.0375,0.0413,-0.0533,0.053,-0.0754,0.0364,-0.0593,0.0534,-0.0343,0.055,-0.0312,0.0293,-0.0198,0.0095,-0.0093,0.011,-0.0069,0.0526,-0.0716,0.0659,-0.1107,0.0991,-0.0507,0.1133,-0.1088,0.1493,-0.2181,0.1424,-0.2882,0.0909,-0.144,0.0928,-0.119,0.1087,-0.0797,0.0924,-0.1679,0.0496,-0.1247,0.075,-0.1183,0.0745,-0.0754,0.0654,-0.0751,0.0454,-0.0662,0.0509,-0.0547,0.0271,-0.0299,0.0288,-0.0213,0.019,-0.0355,0.0136,-0.0245,0.0042,-0.004,0.0027,-0.002,0.0027,0,0.0018,-0.0003,0.0006,-0.0009,0.01,-0.0019,0,-0.0058,0,-0.0066,0.0025,-0.0037,0.0051,0,0.0043,0,0.0017,-0.0009,0.0008,-0.0014,0.0015,0,0.0012,-0.0009,0,-0.0023,0,-0.0024,0.0005,-0.0013,0.0005,0,0.0005,0,0.0007,0,0.0003,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0005,0.0003,0,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0011,-0.0002,0.005,0,0.2005,-0.0835,0.1024,-0.1425,0.6112,-0.551,0.1648,-0.3346,0.1458,-0.2309,0.1079,-0.2033,0.1189,-0.2176,0.0802,-0.0709,0.0317,-0.025,0.0083,-0.0082,0.003,-0.0065,0.0019,-0.0153,0.0062,-0.0047,0.0021,-0.0049,0.0212,-0.0164,0.0304,-0.0527,0.247,-0.1388,0.2997,-0.2856,0.3982,-0.3304,0.4701,-0.2962,0.1749,-0.3887,0.2354,-0.3726,0.1804,-0.1386,0.1041,-0.1922,0.0681,-0.1114,0.0551,-0.0816,0.0425,-0.0772,0.0652,-0.0532,0.0641,-0.0938,0.1008,-0.1486,0.0963,-0.1383,0.0931,-0.143,0.0945,-0.1373,0.097,-0.1417,0.0601,-0.0848,0.102,-0.1381,0.0625,-0.0861,0.0735,-0.1198,0.0913,-0.1029,0.0865,-0.1168,0.0884,-0.1058,0.0838,-0.1385,0.08,-0.17,0.1766,-0.3562,0.1845,-0.2001,0.2366,-0.336,0.1823,-0.2447,0.1943,-0.2914,0.253,-0.3856,0.2687,-0.3471,0.1662,-0.2085,0.0711,-0.0654,0.0718,-0.069,0.0533,-0.0505,0.0449,-0.0357,0.0384,-0.0421,0.0822,-0.1215,0.1185,-0.1334,0.1715,-0.2952,0.17,-0.1949,0.4125,-0.4111,0.3189,-0.3104,0.2106,-0.28,0.2276,-0.2292,0.2085,-0.1975,0.1332,-0.0854,0.1092,-0.0856,0.0689,-0.0721,0.1007,-0.069,0.0512,-0.0465,0.062,-0.1146,0.214,-0.2754,0.2388,-0.3328,0.1883,-0.2794,0.1727,-0.2205,0.1212,-0.2213,0.1215,-0.1992,0.1816,-0.1188,0.1927,-0.1319,0.1596,-0.1147,0.0649,-0.069,0.0605,-0.0438,0.0204,-0.0154,0.0083,-0.0141,0.0162,-0.0037,0.018,-0.0127,0.0033,-0.0027,0.0007,-0.0006,0.0097,-0.0205,0.03,-0.0315,0.0187,-0.0222,0.0563,-0.0202,0.1292,-0.0264,0.0714,-0.0525,0.0505,-0.078,0.0801,-0.1071,0.0805,-0.1157,0.0649,-0.1961,0.2322,-0.1269,0.1122,-0.2384,0.0487,-0.0777,0.0463,-0.0918,0.0553,-0.1518,0.0914,-0.1253,0.0949,-0.1353,0.0616,-0.0862,0.0796,-0.1079,0.1675,-0.2315,0.1348,-0.163,0.0724,-0.1116,0.0771,-0.1331,0.0736,-0.1263,0.0711,-0.1028,0.0708,-0.1028,0.0694,-0.0905,0.0707,-0.0982,0.0719,-0.1357,0.0805,-0.1289,0.1467,-0.1339,0.1493,-0.2442,0.0609,-0.2458,0.071,-0.2819,0.2302,-0.1452,0.1657,-0.2168,0.1231,-0.1786,0.1289,-0.113,0.201,-0.1457,0.1245,-0.227,0.1122,-0.2162,0.0471,-0.0401,0.0419,-0.0377,0.0194,-0.0096,0.0054,-0.0054,0.1303,-0.02,0.1053,-0.1084,0.1115,-0.0972,0.1496,-0.1601,0.1062,-0.2066,0.1022,-0.1245,0.0559,-0.0968,0.0715,-0.1169,0.07,-0.145,0.0579,-0.0725,0.0625,-0.1113,0.0948,-0.1012,0.0908,-0.1224,0.1204,-0.181,0.1153,-0.1559,0.0611,-0.1342,0.081,-0.1156,0.0579,-0.0613,0.1112,-0.1577,0.1188,-0.1436,0.0874,-0.0554,0.0683,-0.0505,0.0626,-0.0511,0.0377,-0.0353,0.0688,-0.1,0.1458,-0.1719,0.2547,-0.1853,0.1918,-0.2225,0.2864,-0.4604,0.1349,-0.177,0.3057,-0.2235,0.202,-0.2776,0.1052,-0.1847,0.2197,-0.3116,0.1431,-0.176,0.1209,-0.1669,0.0841,-0.1376,0.0827,-0.1923,0.0918,-0.0802,0.0808,-0.121,0.0702,-0.0603,0.1783,-0.2793,0.2553,-0.2694,0.1701,-0.2159,0.1544,-0.185,0.1436,-0.2055,0.1108,-0.1076,0.1631,-0.1885,0.107,-0.1483,0.0297,-0.0415,0.0181,-0.0141,0.0159,-0.022,0.1128,-0.0476,0.209,-0.1979,0.1728,-0.2082,0.1695,-0.2207,0.2503,-0.319,0.1874,-0.2374,0.1592,-0.1047,0.0491,-0.0846,0.0423,-0.0693,0.077,-0.1182,0.108,-0.0553,0.0626,-0.1034,0.1411,-0.0657,0.0439,-0.1103,0.0683,-0.0729,0.0195,-0.0289,0.0738,-0.1063,0.0541,-0.1578,0.1032,-0.1911,0.2086,-0.1333,0.1492,-0.1949,0.1311,-0.1744,0.0416,-0.0651,0.0193,-0.0387,0.0077,-0.0098,0.0198,-0.0576,0.1258,-0.1448,0.1271,-0.1477,0.1277,-0.2204,0.0586,-0.2058,0.0613,-0.1699,0.074,-0.1446,0.122,-0.1547,0.0921,-0.1191,0.0649,-0.1334,0.0807,-0.14,0.0581,-0.1384,0.0242,-0.0101,0.0141,-0.0075,0.0288,-0.0027,0.0309,-0.1261,0.0719,-0.1183,0.1119,-0.123,0.1868,-0.1319,0.1446,-0.1205,0.1235,-0.1514,0.1112,-0.1783,0.0888,-0.1448,0.1356,-0.1734,0.0985,-0.2398,0.0713,-0.2185,0.0754,-0.0812,0.0437,-0.0854,0.0329,-0.0259,0.0476,-0.0339,0.0212,-0.0176,0.0166,-0.0073,0.0021,-0.0023,0.0012,-0.0014,0.0019,-0.0043,0.0016,-0.0073,0.0223,-0.0347,0.086,-0.1397,0.1209,-0.1327,0.1065,-0.22,0.1272,-0.1973,0.1676,-0.1959,0.1309,-0.1459,0.1706,-0.2617,0.0981,-0.1117,0.0691,-0.1366,0.0602,-0.058,0.0536,-0.06,0.054,-0.0512,0.129,-0.1675,0.1914,-0.2112,0.1766,-0.2796,0.0768,-0.208,0.1798,-0.05,0.2101,-0.1219,0.1505,-0.1846,0.1423,-0.2696,0.1417,-0.1854,0.114,-0.1785,0.087,-0.1705,0.1612,-0.0838,0.0534,-0.1445,0.0687,-0.1376,0.0481,-0.1721,0.0686,-0.1447,0.049,-0.0586,0.0272,-0.0386,0.0211,-0.0477,0.0155,-0.0192,0.02,-0.036,0.0115,-0.0112,0.0106,-0.0211,0.0043,-0.0017,0.0032,-0.0007,0.0031,-0.0015,0,-0.0021,0.0018,-0.0052,0.0032,-0.0023,0.0033,0,0.0029,0,0.0004,-0.0032,0,-0.0032,0,-0.0018,0.0011,-0.0011,0.0002,-0.0006,0.0018,-0.0005,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0015,0.0001,-0.0019,0.0011,0,0.0024,0,0.0025,0,0.0016,0,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0013,0.0007,-0.0006,0.0015,-0.0007,0.0014,-0.0011,0,-0.0012,0,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0011,0,-0.0014,0,-0.0013,0.0004,-0.0012,0.0004,-0.0004,0.0014,0,0.0012,0,0.0006,-0.0011,0,-0.0017,0.0001,-0.0012,0.001,0,0.0014,0,0.0008,-0.0003,0.001,-0.0003,0.0001,-0.0011,0,-0.0008,0.0003,-0.001,0.001,0,0.0009,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0,-0.0004,0.0013,-0.0001,0.0011,0,0.0006,0,0.0005,-0.0004,0.0011,-0.0004,0.0006,0,0,0]
در حال بارگذاری
امکان تحویل فوری 3 ساعته
گوینده نریشن ماریا کرمی

ماریا کرمی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۴۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۳۵۰,۰۰۰ تومان
پارسی انگلیسی ترکی
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0009,-0.0017,0.0043,-0.0025,0.0034,-0.0087,0.0111,-0.0088,0.0124,-0.0229,0.0203,-0.0467,0.0339,-0.0123,0.0519,-0.0234,0.0566,-0.048,0.0749,-0.0317,0.0709,-0.0372,0.0553,-0.0717,0.0249,-0.0912,0.0835,-0.1094,0.1247,-0.0972,0.106,-0.163,0.1624,-0.1343,0.235,-0.1533,0.2337,-0.1408,0.3002,-0.2584,0.276,-0.2127,0.1669,-0.2073,0.3012,-0.3639,0.27,-0.1633,0.4039,-0.4777,0.203,-0.151,0.2122,-0.3218,0.3224,-0.161,0.1908,-0.156,0.2437,-0.1852,0.204,-0.1786,0.2576,-0.3238,0.246,-0.1926,0.1288,-0.078,0.0306,-0.102,0.0291,-0.0391,0.1552,-0.2652,0.5061,-0.4574,0.5135,-0.6054,0.5329,-0.4954,0.6882,-0.4044,0.5882,-0.4044,0.5769,-0.5506,0.8639,-0.5292,0.7886,-0.2214,0.5867,-0.3217,0.4154,-0.2831,0.4868,-0.2993,0.5994,-0.3095,0.3405,-0.2244,0.5358,-0.2353,0.5266,-0.2057,0.3775,-0.1449,0.3634,-0.225,0.5072,-0.1998,0.4077,-0.2608,0.4201,-0.302,0.4455,-0.2573,0.2018,-0.3416,0.3941,-0.1919,0.2138,-0.3496,0.2636,-0.1976,0.1778,-0.2135,0.1377,-0.169,0.1722,-0.2442,0.1815,-0.2296,0.1764,-0.2108,0.1894,-0.214,0.1858,-0.205,0.1818,-0.2224,0.1567,-0.1849,0.1614,-0.1646,0.1525,-0.1199,0.1385,-0.1008,0.1174,-0.1043,0.1122,-0.0943,0.0886,-0.0806,0.0679,-0.074,0.0654,-0.072,0.0654,-0.0691,0.0602,-0.0597,0.0865,-0.1158,0.1385,-0.1876,0.157,-0.2447,0.2165,-0.2404,0.1356,-0.2792,0.1977,-0.3055,0.2834,-0.2387,0.1978,-0.3003,0.1697,-0.2509,0.1489,-0.2316,0.1625,-0.3373,0.2031,-0.3475,0.2268,-0.3533,0.2079,-0.3105,0.2313,-0.2656,0.1921,-0.2571,0.2008,-0.2749,0.1942,-0.2582,0.1705,-0.1844,0.1585,-0.1171,0.1239,-0.096,0.0548,-0.0391,0.0632,-0.0428,0.0414,-0.0361,0.0425,-0.0717,0.068,-0.064,0.1128,-0.0343,0.0695,-0.0958,0.0499,-0.0997,0.1178,-0.1096,0.1292,-0.0661,0.102,-0.0865,0.1187,-0.0793,0.0996,-0.075,0.1508,-0.1493,0.0384,-0.0324,0.0833,-0.0802,0.0951,-0.1451,0.1237,-0.1139,0.0859,-0.1049,0.1065,-0.055,0.0461,-0.0496,0.021,-0.0278,0.015,-0.0477,0.0217,-0.0176,0.0049,-0.0098,0.0059,-0.0077,0.0069,-0.0049,0.0034,-0.0045,0.009,-0.0179,0.0788,-0.102,0.0977,-0.1355,0.107,-0.1142,0.0983,-0.1734,0.1458,-0.1685,0.1391,-0.1529,0.1154,-0.1838,0.1281,-0.2177,0.2187,-0.1835,0.1469,-0.2123,0.1598,-0.2308,0.1434,-0.2713,0.2121,-0.2012,0.1899,-0.2553,0.1819,-0.2407,0.17,-0.1752,0.1644,-0.1555,0.1341,-0.1408,0.1349,-0.174,0.102,-0.1854,0.0998,-0.1489,0.0902,-0.1904,0.1143,-0.1113,0.0978,-0.077,0.1137,-0.0821,0.0708,-0.075,0.1091,-0.1058,0.0872,-0.0845,0.0577,-0.0992,0.1107,-0.0752,0.2087,-0.1288,0.085,-0.1135,0.0909,-0.1139,0.137,-0.0796,0.1432,-0.0915,0.0745,-0.104,0.1948,-0.1075,0.1274,-0.064,0.0542,-0.1123,0.1395,-0.1127,0.114,-0.0952,0.0781,-0.0874,0.0437,-0.0637,0.0081,-0.0173,0.0138,-0.0214,0.0107,-0.0136,0.0064,-0.0081,0.0066,-0.0065,0.003,-0.0033,0.0029,-0.0029,0.0035,-0.0033,0.0026,-0.0026,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.001,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0003,0.0036,-0.0033,0.0043,-0.0076,0.0034,-0.0042,0.0031,-0.004,0.006,-0.001,0.0023,-0.0045,0.0031,-0.0038,0.0022,-0.0064,0.0019,-0.0004,0.0028,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0033,-0.005,0.0003,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.014,-0.0422,0.0219,-0.012,0.0313,-0.0537,0.2679,-0.4108,0.2108,-0.2936,0.5469,-0.2533,0.1999,-0.2924,0.3865,-0.1609,0.2822,-0.1347,0.216,-0.2513,0.3479,-0.1655,0.2693,-0.1706,0.3088,-0.1963,0.3619,-0.1874,0.2288,-0.285,0.3624,-0.2358,0.4534,-0.2314,0.3478,-0.3727,0.3298,-0.1452,0.4971,-0.318,0.5022,-0.3176,0.3158,-0.188,0.2817,-0.2133,0.2404,-0.2186,0.2256,-0.2427,0.2532,-0.2403,0.2539,-0.2253,0.2259,-0.2139,0.22,-0.2201,0.2591,-0.2237,0.2518,-0.2552,0.2511,-0.2485,0.2613,-0.2275,0.2447,-0.2348,0.2177,-0.2233,0.2262,-0.2228,0.2419,-0.2162,0.2373,-0.2265,0.2246,-0.2296,0.2296,-0.2333,0.2316,-0.2074,0.2238,-0.2325,0.2452,-0.2307,0.2772,-0.2564,0.3339,-0.3239,0.5398,-0.3163,0.6336,-0.4161,0.4687,-0.3355,0.3166,-0.3185,0.3612,-0.2144,0.4309,-0.3045,0.4126,-0.3167,0.4044,-0.2656,0.3767,-0.2155,0.3804,-0.2006,0.4086,-0.2008,0.3269,-0.2085,0.2758,-0.2104,0.2883,-0.1864,0.3284,-0.2357,0.4673,-0.2759,0.2388,-0.2281,0.3489,-0.216,0.3759,-0.2297,0.2539,-0.1719,0.0802,-0.1085,0.076,-0.0788,0.0676,-0.0507,0.0633,-0.0585,0.0557,-0.0482,0.0472,-0.0387,0.1322,-0.1573,0.2963,-0.2566,0.3669,-0.3379,0.3677,-0.356,0.37,-0.3711,0.4026,-0.3955,0.4129,-0.4206,0.4287,-0.4062,0.4052,-0.3962,0.4091,-0.4023,0.3952,-0.4113,0.4082,-0.3909,0.3833,-0.3629,0.3852,-0.3633,0.3797,-0.35,0.3579,-0.3853,0.4233,-0.3799,0.4363,-0.4024,0.406,-0.4403,0.386,-0.4236,0.3628,-0.3097,0.2825,-0.26,0.1907,-0.2151,0.1915,-0.1855,0.2025,-0.175,0.2085,-0.2025,0.1964,-0.2061,0.1731,-0.18,0.1632,-0.1366,0.1349,-0.1339,0.1143,-0.1323,0.1302,-0.1216,0.135,-0.1273,0.152,-0.1593,0.1994,-0.1648,0.2136,-0.2129,0.2429,-0.2433,0.2564,-0.2384,0.3291,-0.2411,0.3783,-0.2685,0.3309,-0.2877,0.4763,-0.3114,0.4534,-0.2446,0.4704,-0.2539,0.4259,-0.2356,0.4718,-0.2765,0.4427,-0.2842,0.3569,-0.2641,0.4551,-0.2389,0.3927,-0.1931,0.404,-0.2029,0.4119,-0.2291,0.3625,-0.2128,0.323,-0.1999,0.2566,-0.1728,0.0951,-0.1068,0.1038,-0.1222,0.0581,-0.0728,0.0313,-0.0311,0.0241,-0.0253,0.0259,-0.027,0.0249,-0.0261,0.0182,-0.0235,0.0222,-0.0232,0.0249,-0.0249,0.0242,-0.0177,0.0206,-0.0167,0.0139,-0.0121,0.0279,-0.012,0.0435,-0.0283,0.2318,-0.2021,0.3329,-0.2711,0.3162,-0.3003,0.3174,-0.2978,0.2923,-0.319,0.3178,-0.3537,0.3641,-0.3568,0.3948,-0.3533,0.4001,-0.3398,0.3524,-0.3215,0.2354,-0.3216,0.2556,-0.3456,0.2438,-0.3419,0.2616,-0.302,0.274,-0.3414,0.279,-0.3475,0.2517,-0.3235,0.2651,-0.311,0.2436,-0.2486,0.1906,-0.218,0.1684,-0.2048,0.0864,-0.0961,0.1238,-0.1073,0.0988,-0.1259,0.1781,-0.0699,0.0801,-0.0575,0.082,-0.136,0.081,-0.0688,0.1048,-0.0471,0.0558,-0.1206,0.1464,-0.1391,0.1394,-0.0773,0.0455,-0.1278,0.1012,-0.1556,0.1311,-0.1707,0.161,-0.2376,0.1863,-0.2443,0.1978,-0.2946,0.2648,-0.3287,0.3103,-0.3457,0.3425,-0.3583,0.2058,-0.336,0.3334,-0.3714,0.3605,-0.4524,0.3416,-0.3831,0.3945,-0.3748,0.3862,-0.3173,0.3894,-0.3953,0.3858,-0.399,0.2596,-0.2369,0.3162,-0.3535,0.3389,-0.33,0.2992,-0.2804,0.1536,-0.2326,0.1663,-0.233,0.1578,-0.1968,0.0694,-0.1212,0.0464,-0.0203,0.0281,-0.0244,0.0263,-0.0186,0.0155,-0.0144,0.0143,-0.0205,0.0193,-0.0122,0.0195,-0.0197,0.0126,-0.0184,0.01,-0.0075,0.0161,-0.013,0.0077,-0.0089,0.0089,-0.006,0.0063,-0.0047,0.0017,-0.002,0.0032,-0.0025,0.0016,-0.0025,0.0028,-0.0017,0.0037,-0.003,0.0102,-0.0077,0.015,-0.0249,0.0515,-0.0139,0.0164,-0.0504,0.0194,-0.0279,0.0337,-0.0452,0.0436,-0.0565,0.0453,-0.0508,0.0322,-0.0484,0.0306,-0.0428,0.0272,-0.0267,0.1092,-0.0813,0.193,-0.1363,0.1931,-0.1577,0.1987,-0.1896,0.2185,-0.177,0.2803,-0.1989,0.2877,-0.1637,0.2759,-0.1595,0.2222,-0.2104,0.2028,-0.207,0.2204,-0.2057,0.3391,-0.1611,0.2625,-0.1886,0.2471,-0.2064,0.2663,-0.2333,0.1464,-0.1415,0.0957,-0.1347,0.0992,-0.1622,0.1184,-0.1722,0.1393,-0.1882,0.2016,-0.2292,0.1958,-0.2634,0.2077,-0.2491,0.1971,-0.2389,0.1943,-0.2301,0.1954,-0.2513,0.2251,-0.2462,0.2458,-0.2452,0.242,-0.2634,0.2441,-0.2672,0.2539,-0.2611,0.2641,-0.2744,0.2662,-0.2641,0.2762,-0.2871,0.2978,-0.3103,0.2556,-0.2399,0.2977,-0.3006,0.2958,-0.2916,0.2968,-0.314,0.3092,-0.3134,0.3347,-0.3391,0.3337,-0.3138,0.3103,-0.3155,0.2876,-0.2845,0.2714,-0.2824,0.2793,-0.2846,0.2921,-0.2988,0.2901,-0.3151,0.32,-0.3182,0.3308,-0.3293,0.3301,-0.3134,0.3256,-0.3297,0.3163,-0.3142,0.326,-0.3338,0.3165,-0.3221,0.324,-0.3605,0.3986,-0.3568,0.4033,-0.2586,0.2687,-0.1848,0.272,-0.185,0.2088,-0.1443,0.245,-0.1816,0.1826,-0.1699,0.2438,-0.162,0.2431,-0.1754,0.124,-0.1271,0.2346,-0.1747,0.2276,-0.1617,0.1422,-0.1126,0.2716,-0.2072,0.2555,-0.1778,0.2206,-0.2095,0.3016,-0.2216,0.1554,-0.1495,0.2943,-0.2371,0.2701,-0.188,0.1274,-0.0986,0.2625,-0.2104,0.3413,-0.2319,0.2163,-0.1977,0.1836,-0.1432,0.2094,-0.1451,0.2482,-0.1728,0.2657,-0.2054,0.27,-0.2019,0.2133,-0.1944,0.2072,-0.1939,0.1193,-0.0945,0.0645,-0.0845,0.0544,-0.0497,0.0289,-0.019,0.0082,-0.0162,0.0131,-0.0212,0.0132,-0.023,0.0633,-0.0096,0.0132,-0.0114,0.0139,-0.0352,0.0622,-0.0396,0.0721,-0.0851,0.0847,-0.1655,0.0359,-0.0638,0.0414,-0.0311,0.1895,-0.1698,0.1912,-0.2347,0.2259,-0.2452,0.2608,-0.3045,0.3089,-0.343,0.285,-0.2992,0.295,-0.3395,0.326,-0.2785,0.3017,-0.2935,0.3521,-0.3033,0.2427,-0.2445,0.2683,-0.2529,0.3047,-0.2573,0.2868,-0.2607,0.2331,-0.2018,0.2692,-0.2109,0.2779,-0.2557,0.2725,-0.2709,0.276,-0.3014,0.2988,-0.288,0.3145,-0.3338,0.261,-0.3116,0.1847,-0.2983,0.2395,-0.3429,0.2254,-0.2924,0.1557,-0.2746,0.1555,-0.2833,0.1436,-0.196,0.1238,-0.062,0.063,-0.0755,0.0585,-0.0837,0.0662,-0.0668,0.0552,-0.0523,0.0407,-0.0281,0.036,-0.0388,0.0451,-0.0262,0.044,-0.0323,0.0234,-0.0316,0.0233,-0.0233,0.0096,-0.0278,0.0458,-0.0386,0.0257,-0.0706,0.2546,-0.1893,0.2175,-0.3822,0.3588,-0.3402,0.3221,-0.3634,0.2894,-0.3186,0.3699,-0.2762,0.3191,-0.2136,0.4679,-0.4456,0.5901,-0.3965,0.502,-0.2075,0.3192,-0.2249,0.1244,-0.2082,0.1296,-0.2175,0.1463,-0.235,0.4034,-0.1896,0.4914,-0.232,0.4624,-0.2811,0.3464,-0.26,0.1646,-0.2235,0.2336,-0.2462,0.3742,-0.1978,0.2956,-0.2564,0.1571,-0.3258,0.2339,-0.1733,0.2239,-0.2281,0.1293,-0.1805,0.0974,-0.181,0.1216,-0.144,0.1081,-0.1501,0.1202,-0.1711,0.1141,-0.1822,0.1223,-0.1551,0.1303,-0.1463,0.1139,-0.1001,0.1071,-0.0984,0.1058,-0.1042,0.0942,-0.0809,0.066,-0.0767,0.0751,-0.0699,0.0773,-0.062,0.0628,-0.067,0.0488,-0.0534,0.0774,-0.0394,0.1029,-0.2161,0.1542,-0.2121,0.0653,-0.1852,0.0843,-0.161,0.121,-0.2328,0.1415,-0.2448,0.1281,-0.2169,0.1294,-0.2256,0.1008,-0.2687,0.1538,-0.2601,0.1714,-0.2098,0.1118,-0.2139,0.1207,-0.2202,0.1133,-0.1353,0.1175]
در حال بارگذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0009,-0.0017,0.0043,-0.0025,0.0034,-0.0087,0.0111,-0.0088,0.0124,-0.0229,0.0203,-0.0467,0.0339,-0.0123,0.0519,-0.0234,0.0566,-0.048,0.0749,-0.0317,0.0709,-0.0372,0.0553,-0.0717,0.0249,-0.0912,0.0835,-0.1094,0.1247,-0.0972,0.106,-0.163,0.1624,-0.1343,0.235,-0.1533,0.2337,-0.1408,0.3002,-0.2584,0.276,-0.2127,0.1669,-0.2073,0.3012,-0.3639,0.27,-0.1633,0.4039,-0.4777,0.203,-0.151,0.2122,-0.3218,0.3224,-0.161,0.1908,-0.156,0.2437,-0.1852,0.204,-0.1786,0.2576,-0.3238,0.246,-0.1926,0.1288,-0.078,0.0306,-0.102,0.0291,-0.0391,0.1552,-0.2652,0.5061,-0.4574,0.5135,-0.6054,0.5329,-0.4954,0.6882,-0.4044,0.5882,-0.4044,0.5769,-0.5506,0.8639,-0.5292,0.7886,-0.2214,0.5867,-0.3217,0.4154,-0.2831,0.4868,-0.2993,0.5994,-0.3095,0.3405,-0.2244,0.5358,-0.2353,0.5266,-0.2057,0.3775,-0.1449,0.3634,-0.225,0.5072,-0.1998,0.4077,-0.2608,0.4201,-0.302,0.4455,-0.2573,0.2018,-0.3416,0.3941,-0.1919,0.2138,-0.3496,0.2636,-0.1976,0.1778,-0.2135,0.1377,-0.169,0.1722,-0.2442,0.1815,-0.2296,0.1764,-0.2108,0.1894,-0.214,0.1858,-0.205,0.1818,-0.2224,0.1567,-0.1849,0.1614,-0.1646,0.1525,-0.1199,0.1385,-0.1008,0.1174,-0.1043,0.1122,-0.0943,0.0886,-0.0806,0.0679,-0.074,0.0654,-0.072,0.0654,-0.0691,0.0602,-0.0597,0.0865,-0.1158,0.1385,-0.1876,0.157,-0.2447,0.2165,-0.2404,0.1356,-0.2792,0.1977,-0.3055,0.2834,-0.2387,0.1978,-0.3003,0.1697,-0.2509,0.1489,-0.2316,0.1625,-0.3373,0.2031,-0.3475,0.2268,-0.3533,0.2079,-0.3105,0.2313,-0.2656,0.1921,-0.2571,0.2008,-0.2749,0.1942,-0.2582,0.1705,-0.1844,0.1585,-0.1171,0.1239,-0.096,0.0548,-0.0391,0.0632,-0.0428,0.0414,-0.0361,0.0425,-0.0717,0.068,-0.064,0.1128,-0.0343,0.0695,-0.0958,0.0499,-0.0997,0.1178,-0.1096,0.1292,-0.0661,0.102,-0.0865,0.1187,-0.0793,0.0996,-0.075,0.1508,-0.1493,0.0384,-0.0324,0.0833,-0.0802,0.0951,-0.1451,0.1237,-0.1139,0.0859,-0.1049,0.1065,-0.055,0.0461,-0.0496,0.021,-0.0278,0.015,-0.0477,0.0217,-0.0176,0.0049,-0.0098,0.0059,-0.0077,0.0069,-0.0049,0.0034,-0.0045,0.009,-0.0179,0.0788,-0.102,0.0977,-0.1355,0.107,-0.1142,0.0983,-0.1734,0.1458,-0.1685,0.1391,-0.1529,0.1154,-0.1838,0.1281,-0.2177,0.2187,-0.1835,0.1469,-0.2123,0.1598,-0.2308,0.1434,-0.2713,0.2121,-0.2012,0.1899,-0.2553,0.1819,-0.2407,0.17,-0.1752,0.1644,-0.1555,0.1341,-0.1408,0.1349,-0.174,0.102,-0.1854,0.0998,-0.1489,0.0902,-0.1904,0.1143,-0.1113,0.0978,-0.077,0.1137,-0.0821,0.0708,-0.075,0.1091,-0.1058,0.0872,-0.0845,0.0577,-0.0992,0.1107,-0.0752,0.2087,-0.1288,0.085,-0.1135,0.0909,-0.1139,0.137,-0.0796,0.1432,-0.0915,0.0745,-0.104,0.1948,-0.1075,0.1274,-0.064,0.0542,-0.1123,0.1395,-0.1127,0.114,-0.0952,0.0781,-0.0874,0.0437,-0.0637,0.0081,-0.0173,0.0138,-0.0214,0.0107,-0.0136,0.0064,-0.0081,0.0066,-0.0065,0.003,-0.0033,0.0029,-0.0029,0.0035,-0.0033,0.0026,-0.0026,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.001,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0003,0.0036,-0.0033,0.0043,-0.0076,0.0034,-0.0042,0.0031,-0.004,0.006,-0.001,0.0023,-0.0045,0.0031,-0.0038,0.0022,-0.0064,0.0019,-0.0004,0.0028,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0033,-0.005,0.0003,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.014,-0.0422,0.0219,-0.012,0.0313,-0.0537,0.2679,-0.4108,0.2108,-0.2936,0.5469,-0.2533,0.1999,-0.2924,0.3865,-0.1609,0.2822,-0.1347,0.216,-0.2513,0.3479,-0.1655,0.2693,-0.1706,0.3088,-0.1963,0.3619,-0.1874,0.2288,-0.285,0.3624,-0.2358,0.4534,-0.2314,0.3478,-0.3727,0.3298,-0.1452,0.4971,-0.318,0.5022,-0.3176,0.3158,-0.188,0.2817,-0.2133,0.2404,-0.2186,0.2256,-0.2427,0.2532,-0.2403,0.2539,-0.2253,0.2259,-0.2139,0.22,-0.2201,0.2591,-0.2237,0.2518,-0.2552,0.2511,-0.2485,0.2613,-0.2275,0.2447,-0.2348,0.2177,-0.2233,0.2262,-0.2228,0.2419,-0.2162,0.2373,-0.2265,0.2246,-0.2296,0.2296,-0.2333,0.2316,-0.2074,0.2238,-0.2325,0.2452,-0.2307,0.2772,-0.2564,0.3339,-0.3239,0.5398,-0.3163,0.6336,-0.4161,0.4687,-0.3355,0.3166,-0.3185,0.3612,-0.2144,0.4309,-0.3045,0.4126,-0.3167,0.4044,-0.2656,0.3767,-0.2155,0.3804,-0.2006,0.4086,-0.2008,0.3269,-0.2085,0.2758,-0.2104,0.2883,-0.1864,0.3284,-0.2357,0.4673,-0.2759,0.2388,-0.2281,0.3489,-0.216,0.3759,-0.2297,0.2539,-0.1719,0.0802,-0.1085,0.076,-0.0788,0.0676,-0.0507,0.0633,-0.0585,0.0557,-0.0482,0.0472,-0.0387,0.1322,-0.1573,0.2963,-0.2566,0.3669,-0.3379,0.3677,-0.356,0.37,-0.3711,0.4026,-0.3955,0.4129,-0.4206,0.4287,-0.4062,0.4052,-0.3962,0.4091,-0.4023,0.3952,-0.4113,0.4082,-0.3909,0.3833,-0.3629,0.3852,-0.3633,0.3797,-0.35,0.3579,-0.3853,0.4233,-0.3799,0.4363,-0.4024,0.406,-0.4403,0.386,-0.4236,0.3628,-0.3097,0.2825,-0.26,0.1907,-0.2151,0.1915,-0.1855,0.2025,-0.175,0.2085,-0.2025,0.1964,-0.2061,0.1731,-0.18,0.1632,-0.1366,0.1349,-0.1339,0.1143,-0.1323,0.1302,-0.1216,0.135,-0.1273,0.152,-0.1593,0.1994,-0.1648,0.2136,-0.2129,0.2429,-0.2433,0.2564,-0.2384,0.3291,-0.2411,0.3783,-0.2685,0.3309,-0.2877,0.4763,-0.3114,0.4534,-0.2446,0.4704,-0.2539,0.4259,-0.2356,0.4718,-0.2765,0.4427,-0.2842,0.3569,-0.2641,0.4551,-0.2389,0.3927,-0.1931,0.404,-0.2029,0.4119,-0.2291,0.3625,-0.2128,0.323,-0.1999,0.2566,-0.1728,0.0951,-0.1068,0.1038,-0.1222,0.0581,-0.0728,0.0313,-0.0311,0.0241,-0.0253,0.0259,-0.027,0.0249,-0.0261,0.0182,-0.0235,0.0222,-0.0232,0.0249,-0.0249,0.0242,-0.0177,0.0206,-0.0167,0.0139,-0.0121,0.0279,-0.012,0.0435,-0.0283,0.2318,-0.2021,0.3329,-0.2711,0.3162,-0.3003,0.3174,-0.2978,0.2923,-0.319,0.3178,-0.3537,0.3641,-0.3568,0.3948,-0.3533,0.4001,-0.3398,0.3524,-0.3215,0.2354,-0.3216,0.2556,-0.3456,0.2438,-0.3419,0.2616,-0.302,0.274,-0.3414,0.279,-0.3475,0.2517,-0.3235,0.2651,-0.311,0.2436,-0.2486,0.1906,-0.218,0.1684,-0.2048,0.0864,-0.0961,0.1238,-0.1073,0.0988,-0.1259,0.1781,-0.0699,0.0801,-0.0575,0.082,-0.136,0.081,-0.0688,0.1048,-0.0471,0.0558,-0.1206,0.1464,-0.1391,0.1394,-0.0773,0.0455,-0.1278,0.1012,-0.1556,0.1311,-0.1707,0.161,-0.2376,0.1863,-0.2443,0.1978,-0.2946,0.2648,-0.3287,0.3103,-0.3457,0.3425,-0.3583,0.2058,-0.336,0.3334,-0.3714,0.3605,-0.4524,0.3416,-0.3831,0.3945,-0.3748,0.3862,-0.3173,0.3894,-0.3953,0.3858,-0.399,0.2596,-0.2369,0.3162,-0.3535,0.3389,-0.33,0.2992,-0.2804,0.1536,-0.2326,0.1663,-0.233,0.1578,-0.1968,0.0694,-0.1212,0.0464,-0.0203,0.0281,-0.0244,0.0263,-0.0186,0.0155,-0.0144,0.0143,-0.0205,0.0193,-0.0122,0.0195,-0.0197,0.0126,-0.0184,0.01,-0.0075,0.0161,-0.013,0.0077,-0.0089,0.0089,-0.006,0.0063,-0.0047,0.0017,-0.002,0.0032,-0.0025,0.0016,-0.0025,0.0028,-0.0017,0.0037,-0.003,0.0102,-0.0077,0.015,-0.0249,0.0515,-0.0139,0.0164,-0.0504,0.0194,-0.0279,0.0337,-0.0452,0.0436,-0.0565,0.0453,-0.0508,0.0322,-0.0484,0.0306,-0.0428,0.0272,-0.0267,0.1092,-0.0813,0.193,-0.1363,0.1931,-0.1577,0.1987,-0.1896,0.2185,-0.177,0.2803,-0.1989,0.2877,-0.1637,0.2759,-0.1595,0.2222,-0.2104,0.2028,-0.207,0.2204,-0.2057,0.3391,-0.1611,0.2625,-0.1886,0.2471,-0.2064,0.2663,-0.2333,0.1464,-0.1415,0.0957,-0.1347,0.0992,-0.1622,0.1184,-0.1722,0.1393,-0.1882,0.2016,-0.2292,0.1958,-0.2634,0.2077,-0.2491,0.1971,-0.2389,0.1943,-0.2301,0.1954,-0.2513,0.2251,-0.2462,0.2458,-0.2452,0.242,-0.2634,0.2441,-0.2672,0.2539,-0.2611,0.2641,-0.2744,0.2662,-0.2641,0.2762,-0.2871,0.2978,-0.3103,0.2556,-0.2399,0.2977,-0.3006,0.2958,-0.2916,0.2968,-0.314,0.3092,-0.3134,0.3347,-0.3391,0.3337,-0.3138,0.3103,-0.3155,0.2876,-0.2845,0.2714,-0.2824,0.2793,-0.2846,0.2921,-0.2988,0.2901,-0.3151,0.32,-0.3182,0.3308,-0.3293,0.3301,-0.3134,0.3256,-0.3297,0.3163,-0.3142,0.326,-0.3338,0.3165,-0.3221,0.324,-0.3605,0.3986,-0.3568,0.4033,-0.2586,0.2687,-0.1848,0.272,-0.185,0.2088,-0.1443,0.245,-0.1816,0.1826,-0.1699,0.2438,-0.162,0.2431,-0.1754,0.124,-0.1271,0.2346,-0.1747,0.2276,-0.1617,0.1422,-0.1126,0.2716,-0.2072,0.2555,-0.1778,0.2206,-0.2095,0.3016,-0.2216,0.1554,-0.1495,0.2943,-0.2371,0.2701,-0.188,0.1274,-0.0986,0.2625,-0.2104,0.3413,-0.2319,0.2163,-0.1977,0.1836,-0.1432,0.2094,-0.1451,0.2482,-0.1728,0.2657,-0.2054,0.27,-0.2019,0.2133,-0.1944,0.2072,-0.1939,0.1193,-0.0945,0.0645,-0.0845,0.0544,-0.0497,0.0289,-0.019,0.0082,-0.0162,0.0131,-0.0212,0.0132,-0.023,0.0633,-0.0096,0.0132,-0.0114,0.0139,-0.0352,0.0622,-0.0396,0.0721,-0.0851,0.0847,-0.1655,0.0359,-0.0638,0.0414,-0.0311,0.1895,-0.1698,0.1912,-0.2347,0.2259,-0.2452,0.2608,-0.3045,0.3089,-0.343,0.285,-0.2992,0.295,-0.3395,0.326,-0.2785,0.3017,-0.2935,0.3521,-0.3033,0.2427,-0.2445,0.2683,-0.2529,0.3047,-0.2573,0.2868,-0.2607,0.2331,-0.2018,0.2692,-0.2109,0.2779,-0.2557,0.2725,-0.2709,0.276,-0.3014,0.2988,-0.288,0.3145,-0.3338,0.261,-0.3116,0.1847,-0.2983,0.2395,-0.3429,0.2254,-0.2924,0.1557,-0.2746,0.1555,-0.2833,0.1436,-0.196,0.1238,-0.062,0.063,-0.0755,0.0585,-0.0837,0.0662,-0.0668,0.0552,-0.0523,0.0407,-0.0281,0.036,-0.0388,0.0451,-0.0262,0.044,-0.0323,0.0234,-0.0316,0.0233,-0.0233,0.0096,-0.0278,0.0458,-0.0386,0.0257,-0.0706,0.2546,-0.1893,0.2175,-0.3822,0.3588,-0.3402,0.3221,-0.3634,0.2894,-0.3186,0.3699,-0.2762,0.3191,-0.2136,0.4679,-0.4456,0.5901,-0.3965,0.502,-0.2075,0.3192,-0.2249,0.1244,-0.2082,0.1296,-0.2175,0.1463,-0.235,0.4034,-0.1896,0.4914,-0.232,0.4624,-0.2811,0.3464,-0.26,0.1646,-0.2235,0.2336,-0.2462,0.3742,-0.1978,0.2956,-0.2564,0.1571,-0.3258,0.2339,-0.1733,0.2239,-0.2281,0.1293,-0.1805,0.0974,-0.181,0.1216,-0.144,0.1081,-0.1501,0.1202,-0.1711,0.1141,-0.1822,0.1223,-0.1551,0.1303,-0.1463,0.1139,-0.1001,0.1071,-0.0984,0.1058,-0.1042,0.0942,-0.0809,0.066,-0.0767,0.0751,-0.0699,0.0773,-0.062,0.0628,-0.067,0.0488,-0.0534,0.0774,-0.0394,0.1029,-0.2161,0.1542,-0.2121,0.0653,-0.1852,0.0843,-0.161,0.121,-0.2328,0.1415,-0.2448,0.1281,-0.2169,0.1294,-0.2256,0.1008,-0.2687,0.1538,-0.2601,0.1714,-0.2098,0.1118,-0.2139,0.1207,-0.2202,0.1133,-0.1353,0.1175]
در حال بارگذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0009,-0.0017,0.0043,-0.0025,0.0034,-0.0087,0.0111,-0.0088,0.0124,-0.0229,0.0203,-0.0467,0.0339,-0.0123,0.0519,-0.0234,0.0566,-0.048,0.0749,-0.0317,0.0709,-0.0372,0.0553,-0.0717,0.0249,-0.0912,0.0835,-0.1094,0.1247,-0.0972,0.106,-0.163,0.1624,-0.1343,0.235,-0.1533,0.2337,-0.1408,0.3002,-0.2584,0.276,-0.2127,0.1669,-0.2073,0.3012,-0.3639,0.27,-0.1633,0.4039,-0.4777,0.203,-0.151,0.2122,-0.3218,0.3224,-0.161,0.1908,-0.156,0.2437,-0.1852,0.204,-0.1786,0.2576,-0.3238,0.246,-0.1926,0.1288,-0.078,0.0306,-0.102,0.0291,-0.0391,0.1552,-0.2652,0.5061,-0.4574,0.5135,-0.6054,0.5329,-0.4954,0.6882,-0.4044,0.5882,-0.4044,0.5769,-0.5506,0.8639,-0.5292,0.7886,-0.2214,0.5867,-0.3217,0.4154,-0.2831,0.4868,-0.2993,0.5994,-0.3095,0.3405,-0.2244,0.5358,-0.2353,0.5266,-0.2057,0.3775,-0.1449,0.3634,-0.225,0.5072,-0.1998,0.4077,-0.2608,0.4201,-0.302,0.4455,-0.2573,0.2018,-0.3416,0.3941,-0.1919,0.2138,-0.3496,0.2636,-0.1976,0.1778,-0.2135,0.1377,-0.169,0.1722,-0.2442,0.1815,-0.2296,0.1764,-0.2108,0.1894,-0.214,0.1858,-0.205,0.1818,-0.2224,0.1567,-0.1849,0.1614,-0.1646,0.1525,-0.1199,0.1385,-0.1008,0.1174,-0.1043,0.1122,-0.0943,0.0886,-0.0806,0.0679,-0.074,0.0654,-0.072,0.0654,-0.0691,0.0602,-0.0597,0.0865,-0.1158,0.1385,-0.1876,0.157,-0.2447,0.2165,-0.2404,0.1356,-0.2792,0.1977,-0.3055,0.2834,-0.2387,0.1978,-0.3003,0.1697,-0.2509,0.1489,-0.2316,0.1625,-0.3373,0.2031,-0.3475,0.2268,-0.3533,0.2079,-0.3105,0.2313,-0.2656,0.1921,-0.2571,0.2008,-0.2749,0.1942,-0.2582,0.1705,-0.1844,0.1585,-0.1171,0.1239,-0.096,0.0548,-0.0391,0.0632,-0.0428,0.0414,-0.0361,0.0425,-0.0717,0.068,-0.064,0.1128,-0.0343,0.0695,-0.0958,0.0499,-0.0997,0.1178,-0.1096,0.1292,-0.0661,0.102,-0.0865,0.1187,-0.0793,0.0996,-0.075,0.1508,-0.1493,0.0384,-0.0324,0.0833,-0.0802,0.0951,-0.1451,0.1237,-0.1139,0.0859,-0.1049,0.1065,-0.055,0.0461,-0.0496,0.021,-0.0278,0.015,-0.0477,0.0217,-0.0176,0.0049,-0.0098,0.0059,-0.0077,0.0069,-0.0049,0.0034,-0.0045,0.009,-0.0179,0.0788,-0.102,0.0977,-0.1355,0.107,-0.1142,0.0983,-0.1734,0.1458,-0.1685,0.1391,-0.1529,0.1154,-0.1838,0.1281,-0.2177,0.2187,-0.1835,0.1469,-0.2123,0.1598,-0.2308,0.1434,-0.2713,0.2121,-0.2012,0.1899,-0.2553,0.1819,-0.2407,0.17,-0.1752,0.1644,-0.1555,0.1341,-0.1408,0.1349,-0.174,0.102,-0.1854,0.0998,-0.1489,0.0902,-0.1904,0.1143,-0.1113,0.0978,-0.077,0.1137,-0.0821,0.0708,-0.075,0.1091,-0.1058,0.0872,-0.0845,0.0577,-0.0992,0.1107,-0.0752,0.2087,-0.1288,0.085,-0.1135,0.0909,-0.1139,0.137,-0.0796,0.1432,-0.0915,0.0745,-0.104,0.1948,-0.1075,0.1274,-0.064,0.0542,-0.1123,0.1395,-0.1127,0.114,-0.0952,0.0781,-0.0874,0.0437,-0.0637,0.0081,-0.0173,0.0138,-0.0214,0.0107,-0.0136,0.0064,-0.0081,0.0066,-0.0065,0.003,-0.0033,0.0029,-0.0029,0.0035,-0.0033,0.0026,-0.0026,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.001,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0003,0.0036,-0.0033,0.0043,-0.0076,0.0034,-0.0042,0.0031,-0.004,0.006,-0.001,0.0023,-0.0045,0.0031,-0.0038,0.0022,-0.0064,0.0019,-0.0004,0.0028,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0033,-0.005,0.0003,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.014,-0.0422,0.0219,-0.012,0.0313,-0.0537,0.2679,-0.4108,0.2108,-0.2936,0.5469,-0.2533,0.1999,-0.2924,0.3865,-0.1609,0.2822,-0.1347,0.216,-0.2513,0.3479,-0.1655,0.2693,-0.1706,0.3088,-0.1963,0.3619,-0.1874,0.2288,-0.285,0.3624,-0.2358,0.4534,-0.2314,0.3478,-0.3727,0.3298,-0.1452,0.4971,-0.318,0.5022,-0.3176,0.3158,-0.188,0.2817,-0.2133,0.2404,-0.2186,0.2256,-0.2427,0.2532,-0.2403,0.2539,-0.2253,0.2259,-0.2139,0.22,-0.2201,0.2591,-0.2237,0.2518,-0.2552,0.2511,-0.2485,0.2613,-0.2275,0.2447,-0.2348,0.2177,-0.2233,0.2262,-0.2228,0.2419,-0.2162,0.2373,-0.2265,0.2246,-0.2296,0.2296,-0.2333,0.2316,-0.2074,0.2238,-0.2325,0.2452,-0.2307,0.2772,-0.2564,0.3339,-0.3239,0.5398,-0.3163,0.6336,-0.4161,0.4687,-0.3355,0.3166,-0.3185,0.3612,-0.2144,0.4309,-0.3045,0.4126,-0.3167,0.4044,-0.2656,0.3767,-0.2155,0.3804,-0.2006,0.4086,-0.2008,0.3269,-0.2085,0.2758,-0.2104,0.2883,-0.1864,0.3284,-0.2357,0.4673,-0.2759,0.2388,-0.2281,0.3489,-0.216,0.3759,-0.2297,0.2539,-0.1719,0.0802,-0.1085,0.076,-0.0788,0.0676,-0.0507,0.0633,-0.0585,0.0557,-0.0482,0.0472,-0.0387,0.1322,-0.1573,0.2963,-0.2566,0.3669,-0.3379,0.3677,-0.356,0.37,-0.3711,0.4026,-0.3955,0.4129,-0.4206,0.4287,-0.4062,0.4052,-0.3962,0.4091,-0.4023,0.3952,-0.4113,0.4082,-0.3909,0.3833,-0.3629,0.3852,-0.3633,0.3797,-0.35,0.3579,-0.3853,0.4233,-0.3799,0.4363,-0.4024,0.406,-0.4403,0.386,-0.4236,0.3628,-0.3097,0.2825,-0.26,0.1907,-0.2151,0.1915,-0.1855,0.2025,-0.175,0.2085,-0.2025,0.1964,-0.2061,0.1731,-0.18,0.1632,-0.1366,0.1349,-0.1339,0.1143,-0.1323,0.1302,-0.1216,0.135,-0.1273,0.152,-0.1593,0.1994,-0.1648,0.2136,-0.2129,0.2429,-0.2433,0.2564,-0.2384,0.3291,-0.2411,0.3783,-0.2685,0.3309,-0.2877,0.4763,-0.3114,0.4534,-0.2446,0.4704,-0.2539,0.4259,-0.2356,0.4718,-0.2765,0.4427,-0.2842,0.3569,-0.2641,0.4551,-0.2389,0.3927,-0.1931,0.404,-0.2029,0.4119,-0.2291,0.3625,-0.2128,0.323,-0.1999,0.2566,-0.1728,0.0951,-0.1068,0.1038,-0.1222,0.0581,-0.0728,0.0313,-0.0311,0.0241,-0.0253,0.0259,-0.027,0.0249,-0.0261,0.0182,-0.0235,0.0222,-0.0232,0.0249,-0.0249,0.0242,-0.0177,0.0206,-0.0167,0.0139,-0.0121,0.0279,-0.012,0.0435,-0.0283,0.2318,-0.2021,0.3329,-0.2711,0.3162,-0.3003,0.3174,-0.2978,0.2923,-0.319,0.3178,-0.3537,0.3641,-0.3568,0.3948,-0.3533,0.4001,-0.3398,0.3524,-0.3215,0.2354,-0.3216,0.2556,-0.3456,0.2438,-0.3419,0.2616,-0.302,0.274,-0.3414,0.279,-0.3475,0.2517,-0.3235,0.2651,-0.311,0.2436,-0.2486,0.1906,-0.218,0.1684,-0.2048,0.0864,-0.0961,0.1238,-0.1073,0.0988,-0.1259,0.1781,-0.0699,0.0801,-0.0575,0.082,-0.136,0.081,-0.0688,0.1048,-0.0471,0.0558,-0.1206,0.1464,-0.1391,0.1394,-0.0773,0.0455,-0.1278,0.1012,-0.1556,0.1311,-0.1707,0.161,-0.2376,0.1863,-0.2443,0.1978,-0.2946,0.2648,-0.3287,0.3103,-0.3457,0.3425,-0.3583,0.2058,-0.336,0.3334,-0.3714,0.3605,-0.4524,0.3416,-0.3831,0.3945,-0.3748,0.3862,-0.3173,0.3894,-0.3953,0.3858,-0.399,0.2596,-0.2369,0.3162,-0.3535,0.3389,-0.33,0.2992,-0.2804,0.1536,-0.2326,0.1663,-0.233,0.1578,-0.1968,0.0694,-0.1212,0.0464,-0.0203,0.0281,-0.0244,0.0263,-0.0186,0.0155,-0.0144,0.0143,-0.0205,0.0193,-0.0122,0.0195,-0.0197,0.0126,-0.0184,0.01,-0.0075,0.0161,-0.013,0.0077,-0.0089,0.0089,-0.006,0.0063,-0.0047,0.0017,-0.002,0.0032,-0.0025,0.0016,-0.0025,0.0028,-0.0017,0.0037,-0.003,0.0102,-0.0077,0.015,-0.0249,0.0515,-0.0139,0.0164,-0.0504,0.0194,-0.0279,0.0337,-0.0452,0.0436,-0.0565,0.0453,-0.0508,0.0322,-0.0484,0.0306,-0.0428,0.0272,-0.0267,0.1092,-0.0813,0.193,-0.1363,0.1931,-0.1577,0.1987,-0.1896,0.2185,-0.177,0.2803,-0.1989,0.2877,-0.1637,0.2759,-0.1595,0.2222,-0.2104,0.2028,-0.207,0.2204,-0.2057,0.3391,-0.1611,0.2625,-0.1886,0.2471,-0.2064,0.2663,-0.2333,0.1464,-0.1415,0.0957,-0.1347,0.0992,-0.1622,0.1184,-0.1722,0.1393,-0.1882,0.2016,-0.2292,0.1958,-0.2634,0.2077,-0.2491,0.1971,-0.2389,0.1943,-0.2301,0.1954,-0.2513,0.2251,-0.2462,0.2458,-0.2452,0.242,-0.2634,0.2441,-0.2672,0.2539,-0.2611,0.2641,-0.2744,0.2662,-0.2641,0.2762,-0.2871,0.2978,-0.3103,0.2556,-0.2399,0.2977,-0.3006,0.2958,-0.2916,0.2968,-0.314,0.3092,-0.3134,0.3347,-0.3391,0.3337,-0.3138,0.3103,-0.3155,0.2876,-0.2845,0.2714,-0.2824,0.2793,-0.2846,0.2921,-0.2988,0.2901,-0.3151,0.32,-0.3182,0.3308,-0.3293,0.3301,-0.3134,0.3256,-0.3297,0.3163,-0.3142,0.326,-0.3338,0.3165,-0.3221,0.324,-0.3605,0.3986,-0.3568,0.4033,-0.2586,0.2687,-0.1848,0.272,-0.185,0.2088,-0.1443,0.245,-0.1816,0.1826,-0.1699,0.2438,-0.162,0.2431,-0.1754,0.124,-0.1271,0.2346,-0.1747,0.2276,-0.1617,0.1422,-0.1126,0.2716,-0.2072,0.2555,-0.1778,0.2206,-0.2095,0.3016,-0.2216,0.1554,-0.1495,0.2943,-0.2371,0.2701,-0.188,0.1274,-0.0986,0.2625,-0.2104,0.3413,-0.2319,0.2163,-0.1977,0.1836,-0.1432,0.2094,-0.1451,0.2482,-0.1728,0.2657,-0.2054,0.27,-0.2019,0.2133,-0.1944,0.2072,-0.1939,0.1193,-0.0945,0.0645,-0.0845,0.0544,-0.0497,0.0289,-0.019,0.0082,-0.0162,0.0131,-0.0212,0.0132,-0.023,0.0633,-0.0096,0.0132,-0.0114,0.0139,-0.0352,0.0622,-0.0396,0.0721,-0.0851,0.0847,-0.1655,0.0359,-0.0638,0.0414,-0.0311,0.1895,-0.1698,0.1912,-0.2347,0.2259,-0.2452,0.2608,-0.3045,0.3089,-0.343,0.285,-0.2992,0.295,-0.3395,0.326,-0.2785,0.3017,-0.2935,0.3521,-0.3033,0.2427,-0.2445,0.2683,-0.2529,0.3047,-0.2573,0.2868,-0.2607,0.2331,-0.2018,0.2692,-0.2109,0.2779,-0.2557,0.2725,-0.2709,0.276,-0.3014,0.2988,-0.288,0.3145,-0.3338,0.261,-0.3116,0.1847,-0.2983,0.2395,-0.3429,0.2254,-0.2924,0.1557,-0.2746,0.1555,-0.2833,0.1436,-0.196,0.1238,-0.062,0.063,-0.0755,0.0585,-0.0837,0.0662,-0.0668,0.0552,-0.0523,0.0407,-0.0281,0.036,-0.0388,0.0451,-0.0262,0.044,-0.0323,0.0234,-0.0316,0.0233,-0.0233,0.0096,-0.0278,0.0458,-0.0386,0.0257,-0.0706,0.2546,-0.1893,0.2175,-0.3822,0.3588,-0.3402,0.3221,-0.3634,0.2894,-0.3186,0.3699,-0.2762,0.3191,-0.2136,0.4679,-0.4456,0.5901,-0.3965,0.502,-0.2075,0.3192,-0.2249,0.1244,-0.2082,0.1296,-0.2175,0.1463,-0.235,0.4034,-0.1896,0.4914,-0.232,0.4624,-0.2811,0.3464,-0.26,0.1646,-0.2235,0.2336,-0.2462,0.3742,-0.1978,0.2956,-0.2564,0.1571,-0.3258,0.2339,-0.1733,0.2239,-0.2281,0.1293,-0.1805,0.0974,-0.181,0.1216,-0.144,0.1081,-0.1501,0.1202,-0.1711,0.1141,-0.1822,0.1223,-0.1551,0.1303,-0.1463,0.1139,-0.1001,0.1071,-0.0984,0.1058,-0.1042,0.0942,-0.0809,0.066,-0.0767,0.0751,-0.0699,0.0773,-0.062,0.0628,-0.067,0.0488,-0.0534,0.0774,-0.0394,0.1029,-0.2161,0.1542,-0.2121,0.0653,-0.1852,0.0843,-0.161,0.121,-0.2328,0.1415,-0.2448,0.1281,-0.2169,0.1294,-0.2256,0.1008,-0.2687,0.1538,-0.2601,0.1714,-0.2098,0.1118,-0.2139,0.1207,-0.2202,0.1133,-0.1353,0.1175]
در حال بارگذاری
امکان تحویل فوری 3 ساعته
گوینده نریشن پرهام لعل

پرهام لعل

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
پارسی انگلیسی
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0009,-0.0017,0.0043,-0.0025,0.0034,-0.0087,0.0111,-0.0088,0.0124,-0.0229,0.0203,-0.0467,0.0339,-0.0123,0.0519,-0.0234,0.0566,-0.048,0.0749,-0.0317,0.0709,-0.0372,0.0553,-0.0717,0.0249,-0.0912,0.0835,-0.1094,0.1247,-0.0972,0.106,-0.163,0.1624,-0.1343,0.235,-0.1533,0.2337,-0.1408,0.3002,-0.2584,0.276,-0.2127,0.1669,-0.2073,0.3012,-0.3639,0.27,-0.1633,0.4039,-0.4777,0.203,-0.151,0.2122,-0.3218,0.3224,-0.161,0.1908,-0.156,0.2437,-0.1852,0.204,-0.1786,0.2576,-0.3238,0.246,-0.1926,0.1288,-0.078,0.0306,-0.102,0.0291,-0.0391,0.1552,-0.2652,0.5061,-0.4574,0.5135,-0.6054,0.5329,-0.4954,0.6882,-0.4044,0.5882,-0.4044,0.5769,-0.5506,0.8639,-0.5292,0.7886,-0.2214,0.5867,-0.3217,0.4154,-0.2831,0.4868,-0.2993,0.5994,-0.3095,0.3405,-0.2244,0.5358,-0.2353,0.5266,-0.2057,0.3775,-0.1449,0.3634,-0.225,0.5072,-0.1998,0.4077,-0.2608,0.4201,-0.302,0.4455,-0.2573,0.2018,-0.3416,0.3941,-0.1919,0.2138,-0.3496,0.2636,-0.1976,0.1778,-0.2135,0.1377,-0.169,0.1722,-0.2442,0.1815,-0.2296,0.1764,-0.2108,0.1894,-0.214,0.1858,-0.205,0.1818,-0.2224,0.1567,-0.1849,0.1614,-0.1646,0.1525,-0.1199,0.1385,-0.1008,0.1174,-0.1043,0.1122,-0.0943,0.0886,-0.0806,0.0679,-0.074,0.0654,-0.072,0.0654,-0.0691,0.0602,-0.0597,0.0865,-0.1158,0.1385,-0.1876,0.157,-0.2447,0.2165,-0.2404,0.1356,-0.2792,0.1977,-0.3055,0.2834,-0.2387,0.1978,-0.3003,0.1697,-0.2509,0.1489,-0.2316,0.1625,-0.3373,0.2031,-0.3475,0.2268,-0.3533,0.2079,-0.3105,0.2313,-0.2656,0.1921,-0.2571,0.2008,-0.2749,0.1942,-0.2582,0.1705,-0.1844,0.1585,-0.1171,0.1239,-0.096,0.0548,-0.0391,0.0632,-0.0428,0.0414,-0.0361,0.0425,-0.0717,0.068,-0.064,0.1128,-0.0343,0.0695,-0.0958,0.0499,-0.0997,0.1178,-0.1096,0.1292,-0.0661,0.102,-0.0865,0.1187,-0.0793,0.0996,-0.075,0.1508,-0.1493,0.0384,-0.0324,0.0833,-0.0802,0.0951,-0.1451,0.1237,-0.1139,0.0859,-0.1049,0.1065,-0.055,0.0461,-0.0496,0.021,-0.0278,0.015,-0.0477,0.0217,-0.0176,0.0049,-0.0098,0.0059,-0.0077,0.0069,-0.0049,0.0034,-0.0045,0.009,-0.0179,0.0788,-0.102,0.0977,-0.1355,0.107,-0.1142,0.0983,-0.1734,0.1458,-0.1685,0.1391,-0.1529,0.1154,-0.1838,0.1281,-0.2177,0.2187,-0.1835,0.1469,-0.2123,0.1598,-0.2308,0.1434,-0.2713,0.2121,-0.2012,0.1899,-0.2553,0.1819,-0.2407,0.17,-0.1752,0.1644,-0.1555,0.1341,-0.1408,0.1349,-0.174,0.102,-0.1854,0.0998,-0.1489,0.0902,-0.1904,0.1143,-0.1113,0.0978,-0.077,0.1137,-0.0821,0.0708,-0.075,0.1091,-0.1058,0.0872,-0.0845,0.0577,-0.0992,0.1107,-0.0752,0.2087,-0.1288,0.085,-0.1135,0.0909,-0.1139,0.137,-0.0796,0.1432,-0.0915,0.0745,-0.104,0.1948,-0.1075,0.1274,-0.064,0.0542,-0.1123,0.1395,-0.1127,0.114,-0.0952,0.0781,-0.0874,0.0437,-0.0637,0.0081,-0.0173,0.0138,-0.0214,0.0107,-0.0136,0.0064,-0.0081,0.0066,-0.0065,0.003,-0.0033,0.0029,-0.0029,0.0035,-0.0033,0.0026,-0.0026,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.001,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0003,0.0036,-0.0033,0.0043,-0.0076,0.0034,-0.0042,0.0031,-0.004,0.006,-0.001,0.0023,-0.0045,0.0031,-0.0038,0.0022,-0.0064,0.0019,-0.0004,0.0028,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0033,-0.005,0.0003,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.014,-0.0422,0.0219,-0.012,0.0313,-0.0537,0.2679,-0.4108,0.2108,-0.2936,0.5469,-0.2533,0.1999,-0.2924,0.3865,-0.1609,0.2822,-0.1347,0.216,-0.2513,0.3479,-0.1655,0.2693,-0.1706,0.3088,-0.1963,0.3619,-0.1874,0.2288,-0.285,0.3624,-0.2358,0.4534,-0.2314,0.3478,-0.3727,0.3298,-0.1452,0.4971,-0.318,0.5022,-0.3176,0.3158,-0.188,0.2817,-0.2133,0.2404,-0.2186,0.2256,-0.2427,0.2532,-0.2403,0.2539,-0.2253,0.2259,-0.2139,0.22,-0.2201,0.2591,-0.2237,0.2518,-0.2552,0.2511,-0.2485,0.2613,-0.2275,0.2447,-0.2348,0.2177,-0.2233,0.2262,-0.2228,0.2419,-0.2162,0.2373,-0.2265,0.2246,-0.2296,0.2296,-0.2333,0.2316,-0.2074,0.2238,-0.2325,0.2452,-0.2307,0.2772,-0.2564,0.3339,-0.3239,0.5398,-0.3163,0.6336,-0.4161,0.4687,-0.3355,0.3166,-0.3185,0.3612,-0.2144,0.4309,-0.3045,0.4126,-0.3167,0.4044,-0.2656,0.3767,-0.2155,0.3804,-0.2006,0.4086,-0.2008,0.3269,-0.2085,0.2758,-0.2104,0.2883,-0.1864,0.3284,-0.2357,0.4673,-0.2759,0.2388,-0.2281,0.3489,-0.216,0.3759,-0.2297,0.2539,-0.1719,0.0802,-0.1085,0.076,-0.0788,0.0676,-0.0507,0.0633,-0.0585,0.0557,-0.0482,0.0472,-0.0387,0.1322,-0.1573,0.2963,-0.2566,0.3669,-0.3379,0.3677,-0.356,0.37,-0.3711,0.4026,-0.3955,0.4129,-0.4206,0.4287,-0.4062,0.4052,-0.3962,0.4091,-0.4023,0.3952,-0.4113,0.4082,-0.3909,0.3833,-0.3629,0.3852,-0.3633,0.3797,-0.35,0.3579,-0.3853,0.4233,-0.3799,0.4363,-0.4024,0.406,-0.4403,0.386,-0.4236,0.3628,-0.3097,0.2825,-0.26,0.1907,-0.2151,0.1915,-0.1855,0.2025,-0.175,0.2085,-0.2025,0.1964,-0.2061,0.1731,-0.18,0.1632,-0.1366,0.1349,-0.1339,0.1143,-0.1323,0.1302,-0.1216,0.135,-0.1273,0.152,-0.1593,0.1994,-0.1648,0.2136,-0.2129,0.2429,-0.2433,0.2564,-0.2384,0.3291,-0.2411,0.3783,-0.2685,0.3309,-0.2877,0.4763,-0.3114,0.4534,-0.2446,0.4704,-0.2539,0.4259,-0.2356,0.4718,-0.2765,0.4427,-0.2842,0.3569,-0.2641,0.4551,-0.2389,0.3927,-0.1931,0.404,-0.2029,0.4119,-0.2291,0.3625,-0.2128,0.323,-0.1999,0.2566,-0.1728,0.0951,-0.1068,0.1038,-0.1222,0.0581,-0.0728,0.0313,-0.0311,0.0241,-0.0253,0.0259,-0.027,0.0249,-0.0261,0.0182,-0.0235,0.0222,-0.0232,0.0249,-0.0249,0.0242,-0.0177,0.0206,-0.0167,0.0139,-0.0121,0.0279,-0.012,0.0435,-0.0283,0.2318,-0.2021,0.3329,-0.2711,0.3162,-0.3003,0.3174,-0.2978,0.2923,-0.319,0.3178,-0.3537,0.3641,-0.3568,0.3948,-0.3533,0.4001,-0.3398,0.3524,-0.3215,0.2354,-0.3216,0.2556,-0.3456,0.2438,-0.3419,0.2616,-0.302,0.274,-0.3414,0.279,-0.3475,0.2517,-0.3235,0.2651,-0.311,0.2436,-0.2486,0.1906,-0.218,0.1684,-0.2048,0.0864,-0.0961,0.1238,-0.1073,0.0988,-0.1259,0.1781,-0.0699,0.0801,-0.0575,0.082,-0.136,0.081,-0.0688,0.1048,-0.0471,0.0558,-0.1206,0.1464,-0.1391,0.1394,-0.0773,0.0455,-0.1278,0.1012,-0.1556,0.1311,-0.1707,0.161,-0.2376,0.1863,-0.2443,0.1978,-0.2946,0.2648,-0.3287,0.3103,-0.3457,0.3425,-0.3583,0.2058,-0.336,0.3334,-0.3714,0.3605,-0.4524,0.3416,-0.3831,0.3945,-0.3748,0.3862,-0.3173,0.3894,-0.3953,0.3858,-0.399,0.2596,-0.2369,0.3162,-0.3535,0.3389,-0.33,0.2992,-0.2804,0.1536,-0.2326,0.1663,-0.233,0.1578,-0.1968,0.0694,-0.1212,0.0464,-0.0203,0.0281,-0.0244,0.0263,-0.0186,0.0155,-0.0144,0.0143,-0.0205,0.0193,-0.0122,0.0195,-0.0197,0.0126,-0.0184,0.01,-0.0075,0.0161,-0.013,0.0077,-0.0089,0.0089,-0.006,0.0063,-0.0047,0.0017,-0.002,0.0032,-0.0025,0.0016,-0.0025,0.0028,-0.0017,0.0037,-0.003,0.0102,-0.0077,0.015,-0.0249,0.0515,-0.0139,0.0164,-0.0504,0.0194,-0.0279,0.0337,-0.0452,0.0436,-0.0565,0.0453,-0.0508,0.0322,-0.0484,0.0306,-0.0428,0.0272,-0.0267,0.1092,-0.0813,0.193,-0.1363,0.1931,-0.1577,0.1987,-0.1896,0.2185,-0.177,0.2803,-0.1989,0.2877,-0.1637,0.2759,-0.1595,0.2222,-0.2104,0.2028,-0.207,0.2204,-0.2057,0.3391,-0.1611,0.2625,-0.1886,0.2471,-0.2064,0.2663,-0.2333,0.1464,-0.1415,0.0957,-0.1347,0.0992,-0.1622,0.1184,-0.1722,0.1393,-0.1882,0.2016,-0.2292,0.1958,-0.2634,0.2077,-0.2491,0.1971,-0.2389,0.1943,-0.2301,0.1954,-0.2513,0.2251,-0.2462,0.2458,-0.2452,0.242,-0.2634,0.2441,-0.2672,0.2539,-0.2611,0.2641,-0.2744,0.2662,-0.2641,0.2762,-0.2871,0.2978,-0.3103,0.2556,-0.2399,0.2977,-0.3006,0.2958,-0.2916,0.2968,-0.314,0.3092,-0.3134,0.3347,-0.3391,0.3337,-0.3138,0.3103,-0.3155,0.2876,-0.2845,0.2714,-0.2824,0.2793,-0.2846,0.2921,-0.2988,0.2901,-0.3151,0.32,-0.3182,0.3308,-0.3293,0.3301,-0.3134,0.3256,-0.3297,0.3163,-0.3142,0.326,-0.3338,0.3165,-0.3221,0.324,-0.3605,0.3986,-0.3568,0.4033,-0.2586,0.2687,-0.1848,0.272,-0.185,0.2088,-0.1443,0.245,-0.1816,0.1826,-0.1699,0.2438,-0.162,0.2431,-0.1754,0.124,-0.1271,0.2346,-0.1747,0.2276,-0.1617,0.1422,-0.1126,0.2716,-0.2072,0.2555,-0.1778,0.2206,-0.2095,0.3016,-0.2216,0.1554,-0.1495,0.2943,-0.2371,0.2701,-0.188,0.1274,-0.0986,0.2625,-0.2104,0.3413,-0.2319,0.2163,-0.1977,0.1836,-0.1432,0.2094,-0.1451,0.2482,-0.1728,0.2657,-0.2054,0.27,-0.2019,0.2133,-0.1944,0.2072,-0.1939,0.1193,-0.0945,0.0645,-0.0845,0.0544,-0.0497,0.0289,-0.019,0.0082,-0.0162,0.0131,-0.0212,0.0132,-0.023,0.0633,-0.0096,0.0132,-0.0114,0.0139,-0.0352,0.0622,-0.0396,0.0721,-0.0851,0.0847,-0.1655,0.0359,-0.0638,0.0414,-0.0311,0.1895,-0.1698,0.1912,-0.2347,0.2259,-0.2452,0.2608,-0.3045,0.3089,-0.343,0.285,-0.2992,0.295,-0.3395,0.326,-0.2785,0.3017,-0.2935,0.3521,-0.3033,0.2427,-0.2445,0.2683,-0.2529,0.3047,-0.2573,0.2868,-0.2607,0.2331,-0.2018,0.2692,-0.2109,0.2779,-0.2557,0.2725,-0.2709,0.276,-0.3014,0.2988,-0.288,0.3145,-0.3338,0.261,-0.3116,0.1847,-0.2983,0.2395,-0.3429,0.2254,-0.2924,0.1557,-0.2746,0.1555,-0.2833,0.1436,-0.196,0.1238,-0.062,0.063,-0.0755,0.0585,-0.0837,0.0662,-0.0668,0.0552,-0.0523,0.0407,-0.0281,0.036,-0.0388,0.0451,-0.0262,0.044,-0.0323,0.0234,-0.0316,0.0233,-0.0233,0.0096,-0.0278,0.0458,-0.0386,0.0257,-0.0706,0.2546,-0.1893,0.2175,-0.3822,0.3588,-0.3402,0.3221,-0.3634,0.2894,-0.3186,0.3699,-0.2762,0.3191,-0.2136,0.4679,-0.4456,0.5901,-0.3965,0.502,-0.2075,0.3192,-0.2249,0.1244,-0.2082,0.1296,-0.2175,0.1463,-0.235,0.4034,-0.1896,0.4914,-0.232,0.4624,-0.2811,0.3464,-0.26,0.1646,-0.2235,0.2336,-0.2462,0.3742,-0.1978,0.2956,-0.2564,0.1571,-0.3258,0.2339,-0.1733,0.2239,-0.2281,0.1293,-0.1805,0.0974,-0.181,0.1216,-0.144,0.1081,-0.1501,0.1202,-0.1711,0.1141,-0.1822,0.1223,-0.1551,0.1303,-0.1463,0.1139,-0.1001,0.1071,-0.0984,0.1058,-0.1042,0.0942,-0.0809,0.066,-0.0767,0.0751,-0.0699,0.0773,-0.062,0.0628,-0.067,0.0488,-0.0534,0.0774,-0.0394,0.1029,-0.2161,0.1542,-0.2121,0.0653,-0.1852,0.0843,-0.161,0.121,-0.2328,0.1415,-0.2448,0.1281,-0.2169,0.1294,-0.2256,0.1008,-0.2687,0.1538,-0.2601,0.1714,-0.2098,0.1118,-0.2139,0.1207,-0.2202,0.1133,-0.1353,0.1175]
در حال بارگذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0009,-0.0017,0.0043,-0.0025,0.0034,-0.0087,0.0111,-0.0088,0.0124,-0.0229,0.0203,-0.0467,0.0339,-0.0123,0.0519,-0.0234,0.0566,-0.048,0.0749,-0.0317,0.0709,-0.0372,0.0553,-0.0717,0.0249,-0.0912,0.0835,-0.1094,0.1247,-0.0972,0.106,-0.163,0.1624,-0.1343,0.235,-0.1533,0.2337,-0.1408,0.3002,-0.2584,0.276,-0.2127,0.1669,-0.2073,0.3012,-0.3639,0.27,-0.1633,0.4039,-0.4777,0.203,-0.151,0.2122,-0.3218,0.3224,-0.161,0.1908,-0.156,0.2437,-0.1852,0.204,-0.1786,0.2576,-0.3238,0.246,-0.1926,0.1288,-0.078,0.0306,-0.102,0.0291,-0.0391,0.1552,-0.2652,0.5061,-0.4574,0.5135,-0.6054,0.5329,-0.4954,0.6882,-0.4044,0.5882,-0.4044,0.5769,-0.5506,0.8639,-0.5292,0.7886,-0.2214,0.5867,-0.3217,0.4154,-0.2831,0.4868,-0.2993,0.5994,-0.3095,0.3405,-0.2244,0.5358,-0.2353,0.5266,-0.2057,0.3775,-0.1449,0.3634,-0.225,0.5072,-0.1998,0.4077,-0.2608,0.4201,-0.302,0.4455,-0.2573,0.2018,-0.3416,0.3941,-0.1919,0.2138,-0.3496,0.2636,-0.1976,0.1778,-0.2135,0.1377,-0.169,0.1722,-0.2442,0.1815,-0.2296,0.1764,-0.2108,0.1894,-0.214,0.1858,-0.205,0.1818,-0.2224,0.1567,-0.1849,0.1614,-0.1646,0.1525,-0.1199,0.1385,-0.1008,0.1174,-0.1043,0.1122,-0.0943,0.0886,-0.0806,0.0679,-0.074,0.0654,-0.072,0.0654,-0.0691,0.0602,-0.0597,0.0865,-0.1158,0.1385,-0.1876,0.157,-0.2447,0.2165,-0.2404,0.1356,-0.2792,0.1977,-0.3055,0.2834,-0.2387,0.1978,-0.3003,0.1697,-0.2509,0.1489,-0.2316,0.1625,-0.3373,0.2031,-0.3475,0.2268,-0.3533,0.2079,-0.3105,0.2313,-0.2656,0.1921,-0.2571,0.2008,-0.2749,0.1942,-0.2582,0.1705,-0.1844,0.1585,-0.1171,0.1239,-0.096,0.0548,-0.0391,0.0632,-0.0428,0.0414,-0.0361,0.0425,-0.0717,0.068,-0.064,0.1128,-0.0343,0.0695,-0.0958,0.0499,-0.0997,0.1178,-0.1096,0.1292,-0.0661,0.102,-0.0865,0.1187,-0.0793,0.0996,-0.075,0.1508,-0.1493,0.0384,-0.0324,0.0833,-0.0802,0.0951,-0.1451,0.1237,-0.1139,0.0859,-0.1049,0.1065,-0.055,0.0461,-0.0496,0.021,-0.0278,0.015,-0.0477,0.0217,-0.0176,0.0049,-0.0098,0.0059,-0.0077,0.0069,-0.0049,0.0034,-0.0045,0.009,-0.0179,0.0788,-0.102,0.0977,-0.1355,0.107,-0.1142,0.0983,-0.1734,0.1458,-0.1685,0.1391,-0.1529,0.1154,-0.1838,0.1281,-0.2177,0.2187,-0.1835,0.1469,-0.2123,0.1598,-0.2308,0.1434,-0.2713,0.2121,-0.2012,0.1899,-0.2553,0.1819,-0.2407,0.17,-0.1752,0.1644,-0.1555,0.1341,-0.1408,0.1349,-0.174,0.102,-0.1854,0.0998,-0.1489,0.0902,-0.1904,0.1143,-0.1113,0.0978,-0.077,0.1137,-0.0821,0.0708,-0.075,0.1091,-0.1058,0.0872,-0.0845,0.0577,-0.0992,0.1107,-0.0752,0.2087,-0.1288,0.085,-0.1135,0.0909,-0.1139,0.137,-0.0796,0.1432,-0.0915,0.0745,-0.104,0.1948,-0.1075,0.1274,-0.064,0.0542,-0.1123,0.1395,-0.1127,0.114,-0.0952,0.0781,-0.0874,0.0437,-0.0637,0.0081,-0.0173,0.0138,-0.0214,0.0107,-0.0136,0.0064,-0.0081,0.0066,-0.0065,0.003,-0.0033,0.0029,-0.0029,0.0035,-0.0033,0.0026,-0.0026,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.001,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0003,0.0036,-0.0033,0.0043,-0.0076,0.0034,-0.0042,0.0031,-0.004,0.006,-0.001,0.0023,-0.0045,0.0031,-0.0038,0.0022,-0.0064,0.0019,-0.0004,0.0028,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0033,-0.005,0.0003,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.014,-0.0422,0.0219,-0.012,0.0313,-0.0537,0.2679,-0.4108,0.2108,-0.2936,0.5469,-0.2533,0.1999,-0.2924,0.3865,-0.1609,0.2822,-0.1347,0.216,-0.2513,0.3479,-0.1655,0.2693,-0.1706,0.3088,-0.1963,0.3619,-0.1874,0.2288,-0.285,0.3624,-0.2358,0.4534,-0.2314,0.3478,-0.3727,0.3298,-0.1452,0.4971,-0.318,0.5022,-0.3176,0.3158,-0.188,0.2817,-0.2133,0.2404,-0.2186,0.2256,-0.2427,0.2532,-0.2403,0.2539,-0.2253,0.2259,-0.2139,0.22,-0.2201,0.2591,-0.2237,0.2518,-0.2552,0.2511,-0.2485,0.2613,-0.2275,0.2447,-0.2348,0.2177,-0.2233,0.2262,-0.2228,0.2419,-0.2162,0.2373,-0.2265,0.2246,-0.2296,0.2296,-0.2333,0.2316,-0.2074,0.2238,-0.2325,0.2452,-0.2307,0.2772,-0.2564,0.3339,-0.3239,0.5398,-0.3163,0.6336,-0.4161,0.4687,-0.3355,0.3166,-0.3185,0.3612,-0.2144,0.4309,-0.3045,0.4126,-0.3167,0.4044,-0.2656,0.3767,-0.2155,0.3804,-0.2006,0.4086,-0.2008,0.3269,-0.2085,0.2758,-0.2104,0.2883,-0.1864,0.3284,-0.2357,0.4673,-0.2759,0.2388,-0.2281,0.3489,-0.216,0.3759,-0.2297,0.2539,-0.1719,0.0802,-0.1085,0.076,-0.0788,0.0676,-0.0507,0.0633,-0.0585,0.0557,-0.0482,0.0472,-0.0387,0.1322,-0.1573,0.2963,-0.2566,0.3669,-0.3379,0.3677,-0.356,0.37,-0.3711,0.4026,-0.3955,0.4129,-0.4206,0.4287,-0.4062,0.4052,-0.3962,0.4091,-0.4023,0.3952,-0.4113,0.4082,-0.3909,0.3833,-0.3629,0.3852,-0.3633,0.3797,-0.35,0.3579,-0.3853,0.4233,-0.3799,0.4363,-0.4024,0.406,-0.4403,0.386,-0.4236,0.3628,-0.3097,0.2825,-0.26,0.1907,-0.2151,0.1915,-0.1855,0.2025,-0.175,0.2085,-0.2025,0.1964,-0.2061,0.1731,-0.18,0.1632,-0.1366,0.1349,-0.1339,0.1143,-0.1323,0.1302,-0.1216,0.135,-0.1273,0.152,-0.1593,0.1994,-0.1648,0.2136,-0.2129,0.2429,-0.2433,0.2564,-0.2384,0.3291,-0.2411,0.3783,-0.2685,0.3309,-0.2877,0.4763,-0.3114,0.4534,-0.2446,0.4704,-0.2539,0.4259,-0.2356,0.4718,-0.2765,0.4427,-0.2842,0.3569,-0.2641,0.4551,-0.2389,0.3927,-0.1931,0.404,-0.2029,0.4119,-0.2291,0.3625,-0.2128,0.323,-0.1999,0.2566,-0.1728,0.0951,-0.1068,0.1038,-0.1222,0.0581,-0.0728,0.0313,-0.0311,0.0241,-0.0253,0.0259,-0.027,0.0249,-0.0261,0.0182,-0.0235,0.0222,-0.0232,0.0249,-0.0249,0.0242,-0.0177,0.0206,-0.0167,0.0139,-0.0121,0.0279,-0.012,0.0435,-0.0283,0.2318,-0.2021,0.3329,-0.2711,0.3162,-0.3003,0.3174,-0.2978,0.2923,-0.319,0.3178,-0.3537,0.3641,-0.3568,0.3948,-0.3533,0.4001,-0.3398,0.3524,-0.3215,0.2354,-0.3216,0.2556,-0.3456,0.2438,-0.3419,0.2616,-0.302,0.274,-0.3414,0.279,-0.3475,0.2517,-0.3235,0.2651,-0.311,0.2436,-0.2486,0.1906,-0.218,0.1684,-0.2048,0.0864,-0.0961,0.1238,-0.1073,0.0988,-0.1259,0.1781,-0.0699,0.0801,-0.0575,0.082,-0.136,0.081,-0.0688,0.1048,-0.0471,0.0558,-0.1206,0.1464,-0.1391,0.1394,-0.0773,0.0455,-0.1278,0.1012,-0.1556,0.1311,-0.1707,0.161,-0.2376,0.1863,-0.2443,0.1978,-0.2946,0.2648,-0.3287,0.3103,-0.3457,0.3425,-0.3583,0.2058,-0.336,0.3334,-0.3714,0.3605,-0.4524,0.3416,-0.3831,0.3945,-0.3748,0.3862,-0.3173,0.3894,-0.3953,0.3858,-0.399,0.2596,-0.2369,0.3162,-0.3535,0.3389,-0.33,0.2992,-0.2804,0.1536,-0.2326,0.1663,-0.233,0.1578,-0.1968,0.0694,-0.1212,0.0464,-0.0203,0.0281,-0.0244,0.0263,-0.0186,0.0155,-0.0144,0.0143,-0.0205,0.0193,-0.0122,0.0195,-0.0197,0.0126,-0.0184,0.01,-0.0075,0.0161,-0.013,0.0077,-0.0089,0.0089,-0.006,0.0063,-0.0047,0.0017,-0.002,0.0032,-0.0025,0.0016,-0.0025,0.0028,-0.0017,0.0037,-0.003,0.0102,-0.0077,0.015,-0.0249,0.0515,-0.0139,0.0164,-0.0504,0.0194,-0.0279,0.0337,-0.0452,0.0436,-0.0565,0.0453,-0.0508,0.0322,-0.0484,0.0306,-0.0428,0.0272,-0.0267,0.1092,-0.0813,0.193,-0.1363,0.1931,-0.1577,0.1987,-0.1896,0.2185,-0.177,0.2803,-0.1989,0.2877,-0.1637,0.2759,-0.1595,0.2222,-0.2104,0.2028,-0.207,0.2204,-0.2057,0.3391,-0.1611,0.2625,-0.1886,0.2471,-0.2064,0.2663,-0.2333,0.1464,-0.1415,0.0957,-0.1347,0.0992,-0.1622,0.1184,-0.1722,0.1393,-0.1882,0.2016,-0.2292,0.1958,-0.2634,0.2077,-0.2491,0.1971,-0.2389,0.1943,-0.2301,0.1954,-0.2513,0.2251,-0.2462,0.2458,-0.2452,0.242,-0.2634,0.2441,-0.2672,0.2539,-0.2611,0.2641,-0.2744,0.2662,-0.2641,0.2762,-0.2871,0.2978,-0.3103,0.2556,-0.2399,0.2977,-0.3006,0.2958,-0.2916,0.2968,-0.314,0.3092,-0.3134,0.3347,-0.3391,0.3337,-0.3138,0.3103,-0.3155,0.2876,-0.2845,0.2714,-0.2824,0.2793,-0.2846,0.2921,-0.2988,0.2901,-0.3151,0.32,-0.3182,0.3308,-0.3293,0.3301,-0.3134,0.3256,-0.3297,0.3163,-0.3142,0.326,-0.3338,0.3165,-0.3221,0.324,-0.3605,0.3986,-0.3568,0.4033,-0.2586,0.2687,-0.1848,0.272,-0.185,0.2088,-0.1443,0.245,-0.1816,0.1826,-0.1699,0.2438,-0.162,0.2431,-0.1754,0.124,-0.1271,0.2346,-0.1747,0.2276,-0.1617,0.1422,-0.1126,0.2716,-0.2072,0.2555,-0.1778,0.2206,-0.2095,0.3016,-0.2216,0.1554,-0.1495,0.2943,-0.2371,0.2701,-0.188,0.1274,-0.0986,0.2625,-0.2104,0.3413,-0.2319,0.2163,-0.1977,0.1836,-0.1432,0.2094,-0.1451,0.2482,-0.1728,0.2657,-0.2054,0.27,-0.2019,0.2133,-0.1944,0.2072,-0.1939,0.1193,-0.0945,0.0645,-0.0845,0.0544,-0.0497,0.0289,-0.019,0.0082,-0.0162,0.0131,-0.0212,0.0132,-0.023,0.0633,-0.0096,0.0132,-0.0114,0.0139,-0.0352,0.0622,-0.0396,0.0721,-0.0851,0.0847,-0.1655,0.0359,-0.0638,0.0414,-0.0311,0.1895,-0.1698,0.1912,-0.2347,0.2259,-0.2452,0.2608,-0.3045,0.3089,-0.343,0.285,-0.2992,0.295,-0.3395,0.326,-0.2785,0.3017,-0.2935,0.3521,-0.3033,0.2427,-0.2445,0.2683,-0.2529,0.3047,-0.2573,0.2868,-0.2607,0.2331,-0.2018,0.2692,-0.2109,0.2779,-0.2557,0.2725,-0.2709,0.276,-0.3014,0.2988,-0.288,0.3145,-0.3338,0.261,-0.3116,0.1847,-0.2983,0.2395,-0.3429,0.2254,-0.2924,0.1557,-0.2746,0.1555,-0.2833,0.1436,-0.196,0.1238,-0.062,0.063,-0.0755,0.0585,-0.0837,0.0662,-0.0668,0.0552,-0.0523,0.0407,-0.0281,0.036,-0.0388,0.0451,-0.0262,0.044,-0.0323,0.0234,-0.0316,0.0233,-0.0233,0.0096,-0.0278,0.0458,-0.0386,0.0257,-0.0706,0.2546,-0.1893,0.2175,-0.3822,0.3588,-0.3402,0.3221,-0.3634,0.2894,-0.3186,0.3699,-0.2762,0.3191,-0.2136,0.4679,-0.4456,0.5901,-0.3965,0.502,-0.2075,0.3192,-0.2249,0.1244,-0.2082,0.1296,-0.2175,0.1463,-0.235,0.4034,-0.1896,0.4914,-0.232,0.4624,-0.2811,0.3464,-0.26,0.1646,-0.2235,0.2336,-0.2462,0.3742,-0.1978,0.2956,-0.2564,0.1571,-0.3258,0.2339,-0.1733,0.2239,-0.2281,0.1293,-0.1805,0.0974,-0.181,0.1216,-0.144,0.1081,-0.1501,0.1202,-0.1711,0.1141,-0.1822,0.1223,-0.1551,0.1303,-0.1463,0.1139,-0.1001,0.1071,-0.0984,0.1058,-0.1042,0.0942,-0.0809,0.066,-0.0767,0.0751,-0.0699,0.0773,-0.062,0.0628,-0.067,0.0488,-0.0534,0.0774,-0.0394,0.1029,-0.2161,0.1542,-0.2121,0.0653,-0.1852,0.0843,-0.161,0.121,-0.2328,0.1415,-0.2448,0.1281,-0.2169,0.1294,-0.2256,0.1008,-0.2687,0.1538,-0.2601,0.1714,-0.2098,0.1118,-0.2139,0.1207,-0.2202,0.1133,-0.1353,0.1175]
در حال بارگذاری
امکان تحویل فوری 24 ساعته
گوینده نریشن راوی

راوی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
پارسی انگلیسی
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0024,-0.0024,0.0014,-0.0019,0.0018,-0.0019,0.0023,-0.0027,0.0016,-0.0011,0.0025,-0.0038,0.0026,-0.0051,0.004,-0.003,0.0011,-0.0047,0.0012,-0.0018,0.0025,-0.0021,0.0029,-0.0025,0.005,-0.003,0.0038,-0.0009,0.0018,-0.0022,0.0037,-0.0013,0.0047,-0.0008,0.0025,-0.0023,0.0037,-0.0018,0.004,-0.0034,0.004,-0.0025,0.0029,-0.0038,0.0011,-0.002,0.0029,-0.0023,0.0024,-0.002,0.0043,-0.0085,0.0187,-0.02,0.0548,-0.0733,0.0592,-0.0413,0.1082,-0.1408,0.1554,-0.1901,0.1864,-0.3021,0.4235,-0.2775,0.1404,-0.3374,0.2968,-0.4364,0.1891,-0.4461,0.4146,-0.5254,0.5334,-0.3565,0.4242,-0.423,0.3641,-0.9667,0.305,-0.6587,0.4154,-0.4662,0.3041,-0.247,0.383,-0.4673,0.4478,-0.25,0.322,-0.2308,0.347,-1,0.298,-0.4856,0.1658,-0.3998,0.5627,-0.1135,0.1654,-0.2509,0.2219,-0.0865,0.2277,-0.0705,0.2458,-0.1661,0.4671,-0.1837,0.007,-0.2271,0.5283,-0.1916,0.4635,-0.2033,0.5189,-0.2258,0.0935,-0.1593,0.4394,-0.1725,0.0199,-0.0826,0.3032,-0.1742,0.0249,-0.1605,0.4674,-0.0999,0.0625,-0.2033,0.2732,-0.0827,0.0893,-0.1388,0.1075,-0.0839,0.2495,-0.1371,0.0398,-0.0831,0.1886,-0.1223,0.0322,-0.1333,0.2484,-0.0605,0.0408,-0.1461,0.2117,-0.067,0.1844,-0.1223,0.0517,-0.0551,0.2208,-0.1239,0.0277,-0.0522,0.196,-0.1195,0.0341,-0.1207,0.1519,-0.0287,0.0989,-0.126,0.0161,-0.0054,0.1155,-0.1357,0.0547,-0.1066,0.27,-0.0614,0.0395,-0.1707,0.2988,-0.0509,0.072,-0.1674,0.2787,-0.0835,0.333,-0.1627,0.039,-0.0819,0.2707,-0.1194,0.0204,-0.1174,0.1907,-0.0315,0.0213,-0.1002,0.2022,-0.1115,0.0558,-0.105,0.292,-0.1679,0.1829,-0.2316,0.1755,-0.4147,0.5141,-0.3811,0.6789,-0.477,0.4899,-0.2878,0.3654,-0.5595,0.9544,-0.6876,1,-1,1,-0.1822,0.7724,-1,1,-0.7445,0.5422,-1,0.9593,-0.0926,0.9437,-0.8634,0.7895,-0.8788,0.5288,-0.8585,0.3496,-0.5219,0.3695,-0.1602,0.2368,-0.2741,0.0374,-0.1129,0.1009,-0.0237,0.0913,-0.1072,0.208,-0.1466,0.2957,-0.1065,0.2706,-0.1324,0.2852,-0.12,0.1241,-0.1227,0.2697,-0.112,0.0313,-0.1471,0.3417,-0.155,0.0797,-0.1306,0.2894,-0.1608,0.0475,-0.1531,0.5484,-0.1508,0.0586,-0.1438,0.4158,-0.1446,0.041,-0.1682,0.4588,-0.1862,0.1055,-0.1706,0.2812,-0.1479,0.0757,-0.1465,0.4382,-0.1487,0.0491,-0.1633,0.4518,-0.1753,0.3683,-0.1477,0.2565,-0.0962,0.3176,-0.1659,0.1903,-0.0984,0.2479,-0.1524,0.0594,-0.1306,0.1736,-0.0767,0.0426,-0.105,0.0627,-0.0007,0,-0.0446,0.0342,-0.0325,0.0102,-0.0227,0.0152,-0.0233,0.0183,-0.0079,0.0056,-0.0176,0.0095,-0.0034,0.0059,-0.0167,0.0039,-0.0116,0.0051,-0.0026,0.0064,-0.0053,0.029,-0.0125,0.0345,-0.0309,0.0364,-0.0301,0.028,-0.0478,0.0258,0,0.016,0,0.0059,-0.056,0.0674,-0.0356,0.0105,-0.0362,0.0285,-0.0343,0.0876,-0.028,0.0841,-0.1259,0.1415,-0.0599,0.0152,-0.1477,0.1169,-0.0421,0.0039,-0.0757,0.0692,-0.0168,0.0496,-0.0652,0.0502,-0.019,0.0439,-0.0471,0.0276,-0.0476,0.0661,-0.0464,0.0257,-0.0517,0.0263,-0.0025,0.0126,-0.0014,0.0088,-0.0085,0.0046,-0.0171,0.0138,-0.0052,0.0057,-0.009,0.0072,-0.0108,0.0101,-0.0043,0.0032,-0.0054,0.0062,-0.005,0.0078,-0.0031,0.0095,-0.006,0.0098,-0.0219,0.0077,-0.0064,0.0053,-0.0087,0.0072,-0.0038,0.0045,-0.0045,0.0057,-0.0066,0.0042,-0.0055,0.0065,-0.0027,0.0034,-0.0039,0.0048,-0.0031,0.0015,-0.005,0.0027,-0.0063,0.0049,-0.004,0.0009,-0.0032,0.0009,-0.0051,0.0043,-0.005,0.0034,-0.0026,0.0042,-0.0065,0.0021,-0.0031,0.0067,-0.007,0.0174,-0.0117,0.1011,-0.0747,0.0449,-0.0528,0.0288,-0.021,0.0666,-0.0362,0.0521,-0.0729,0.247,-0.0894,0.12,-0.2323,0.4526,-0.1089,0.1942,-0.2449,0.6334,-0.3447,0.0864,-0.3121,0.4608,-0.139,0.247,-0.1654,0.4281,-0.1059,0.2017,-0.1562,0.2995,-0.0892,0.1467,-0.0921,0.045,-0.033,0.1223,-0.1012,0.0414,-0.0738,0.0765,-0.0369,0.0197,-0.0828,0.049,-0.0153,0.0406,-0.0756,0.0173,-0.0233,0.0367,-0.0162,0.0305,-0.069,0.0363,-0.0195,0.0438,-0.0549,0.0241,-0.0268,0.0486,-0.0504,0.0097,-0.0757,0.0544,-0.0113,0.0225,-0.0604,0.0752,-0.0158,0.0797,-0.0626,0.2727,-0.0464,0.239,-0.0801,0.4119,-0.1119,0.2731,-0.1919,0.4511,-0.1479,0.2719,-0.1407,0.2122,-0.1462,0.473,-0.1605,0.0151,-0.1071,0.3505,-0.1808,0.0482,-0.1264,0.2255,-0.1386,0,-0.1414,0.1634,-0.059,0.043,-0.1295,0.1392,-0.0362,0.0593,-0.1201,0.1357,-0.0368,0.1365,-0.0943,0.2226,-0.0667,0.1692,-0.1173,0.2168,-0.1169,0.0125,-0.1444,0.3081,-0.1347,0.0239,-0.1485,0.3031,-0.0612,0.2892,-0.1675,0.101,-0.1951,0.3028,-0.2001,0.3362,-0.191,0.3121,-0.1336,0.299,-0.1858,0.1311,-0.197,0.3214,-0.1669,0.2826,-0.1594,0.1601,-0.1608,0.2654,-0.1381,0.213,-0.0838,0.2446,-0.146,0.2011,-0.16,0.2674,-0.1061,0.2898,-0.1575,0.0706,-0.1327,0.2621,-0.1379,0.2588,-0.1145,0.0266,-0.1368,0.2564,-0.1132,0.2652,-0.108,0.0456,-0.1639,0.2567,-0.1517,0.3025,-0.1808,0.1774,-0.1966,0.3616,-0.2079,0.3135,-0.2145,0.2001,-0.1615,0.3298,-0.2022,0.0918,-0.1931,0.3301,-0.1015,0.2907,-0.1635,0.2477,-0.1017,0.1857,-0.0918,0.1877,-0.0831,0.1812,-0.0729,0.049,-0.0601,0.1339,-0.0253,0.0566,-0.0938,0.1201,-0.0464,0.0513,-0.051,0.1744,-0.124,0.1143,-0.1291,0.2772,-0.1043,0.0446,-0.097,0.1821,-0.0754,0.0845,-0.1563,0.1972,-0.1291,0.139,-0.0403,0.1407,-0.1343,0.0406,-0.0847,0.1262,-0.0752,0.0782,-0.095,0.1255,-0.2395,0.1509,-0.2224,0.2499,-0.2267,0.1881,-0.2398,0.3266,-0.0684,0.1424,-0.1063,0.0637,-0.1185,0.1682,-0.0573,0.0183,-0.1162,0.2329,-0.1023,0.0307,-0.1011,0.3127,-0.06,0.058,-0.1186,0.3571,-0.168,0.0602,-0.1833,0.2986,-0.1744,0.0514,-0.1446,0.3293,-0.1883,0.0521,-0.137,0.2811,-0.1255,0.013,-0.1417,0.2949,-0.0599,0,-0.1736,0.2635,-0.1015,0.0206,-0.108,0.2141,-0.0718,0.0331,-0.0875,0.1439,-0.0628,0.1321,-0.0893,0.0463,-0.019,0.0457,-0.0317,0.0036,-0.0261,0.0243,-0.0126,0.0065,-0.0217,0.0231,-0.013,0.0182,-0.0149,0.0125,-0.0135,0.0158,-0.0058,0.0131,-0.0156,0.0088,-0.0081,0.2438,-0.1975,0.4896,-0.3693,0.2829,-0.2514,0.0498,-0.2085,0.1774,-0.1046,0.0973,-0.1026,0.07,-0.0537,0.0532,-0.2136,0.1826,0,0.1418,-0.1734,0.1864,-0.0997,0.0297,-0.154,0.2994,-0.1007,0.0097,-0.1141,0.4086,-0.1165,0.0061,-0.1602,0.2341,-0.0914,0.0457,-0.0859,0.1847,-0.1112,0.0366,-0.1265,0.1659,-0.0704,0.1203,-0.1275,0.1679,-0.0688,0.1316,-0.127,0.0536,-0.0635,0.253,-0.1134,0.035,-0.0807,0.2725,-0.1109,0.0337,-0.1074,0.2483,-0.0869,0.0279,-0.0801,0.2888,-0.0717,0.0111,-0.0996,0.2394,-0.0722,0.0332,-0.1031,0.2703,-0.0779,0.2407,-0.115,0.0373,-0.0731,0.2669,-0.1594,0.0503,-0.0743,0.247,-0.1484,0.0437,-0.128,0.2262,-0.1192,0.0416,-0.1373,0.2238,-0.0877,0.0252,-0.1403,0.2276,-0.0833,0.2281,-0.1397,0.1145,-0.0787,0.2271,-0.1555,0.0394,-0.084,0.2685,-0.1493,0.0286,-0.1306,0.2562,-0.0741,0.0319,-0.1755,0.2397,-0.0887,0.0596,-0.1258,0.2956,-0.0885,0.4301,-0.1682,0.0681,-0.1137,0.2391,-0.083,0.0631,-0.1288,0.3477,-0.0933,0.2056,-0.144,0.0887,-0.1031,0.2761,-0.1242,0.0593,-0.1127,0.3136,-0.1246,0.1024,-0.1109,0.4411,-0.1015,0.0793,-0.1572,0.0709,-0.1103,0.2176,-0.1045,0.0634,-0.0745,0.2127,-0.0601,0.0243,-0.101,0.0835,-0.0414,0.1311,-0.0911,0.0636,-0.0533,0.1274,-0.062,0.066,-0.0771,0.0775,-0.044,0.1017,-0.0848,0.0627,-0.0306,0.0539,-0.0106,0.036,-0.1027,0.1215,-0.1019,0.1326,-0.0593,0.1967,-0.1256,0.2087,-0.1103,0.1075,-0.084,0.1628,-0.1315,0.1455,-0.0909,0.1065,-0.1346,0.1329,-0.0746,0.2745,-0.0769,0.2748,-0.1266,0.3413,-0.1258,0.0967,-0.1531,0.3227,-0.1086,0.1205,-0.115,0.3441,-0.1271,0.2101,-0.1949,0.2442,-0.0722,0.0361,-0.1321,0.1812,-0.1378,0.0404,-0.1396,0.1761,-0.1589,0.212,-0.1087,0.2125,-0.1448,0.1723,-0.1419,0.1298,-0.1485,0.2922,-0.1028,0.0699,-0.1673,0.2759,-0.2004,0.2671,-0.1823,0.1818,-0.1601,0.2503,-0.1796,0.1195,-0.1635,0.1987,-0.1176,0.0162,-0.1241,0.2586,-0.0528,0.0671,-0.1095,0.1681,-0.0913,0.0378,-0.0562,0.088,-0.0896,0.0269,-0.0634,0.0579,-0.0432,0.0294,-0.0651,0.1034,-0.0368,0.0303,-0.0875,0.1087,-0.0653,0.157,-0.1231,0.206,-0.0867,0.2708,-0.1373,0.2172,-0.0908,0.265,-0.1443,0.036,-0.1007,0.262,-0.1368,0.0367,-0.1237,0.3641,-0.1166,0.0218,-0.0872,0.3165,-0.1361,0,-0.1133,0.3077,-0.1028,0,-0.091,0.3404,-0.0779,0,-0.088,0.3063,-0.0747,0.0965,-0.0914,0.2148,-0.0744,0.1693,-0.0923,0.1152,-0.0702,0.2046,-0.1204,0.0231,-0.0611,0.1958,-0.1202,0.0157,-0.1193,0.2265,-0.0582,0.0208,-0.1122,0.0817,-0.0339,0.187,-0.096,0.0392,-0.0365,0.1247,-0.034,0.0286,-0.0922,0.068,-0.0641,0.2142,-0.114,0.075,-0.0515,0.2909,-0.0604,0.0549,-0.144,0.2527,-0.0519,0.2255,-0.1566,0.0846,-0.0668,0.1946,-0.0624,0.0704,-0.1367,0.2298,-0.0683,0.2054,-0.1197,0.0605,-0.0566,0.2391,-0.1144,0.0768,-0.1216,0.1471,-0.0314,0.079,-0.0791,0.0227,-0.0099,0.0198,-0.0141,0.0009,-0.0241,0.0408,-0.012,0.0431,-0.1081,0.0995,-0.04,0.0089,-0.0452,0.1768,-0.027,0.0594,-0.1097,0.1839,-0.0432,0.1869,-0.098,0.062,-0.0501,0.1416,-0.0586,0.0495,-0.0771,0.1467,-0.0855,0.0886,-0.0727,0.2722,-0.0977,0.4104,-0.2298,0.5486,-0.4971,0.8873,-0.6533,1,-0.6596,0.5061,-0.692,0.7324,-0.8727,0.7202,-0.7219,0.657,-0.4859,0.4656,-0.7491,0.2413,-0.7419,0.3681,-0.1527,0.0628,-0.222,0.0654,-0.0514,0.0614,-0.0569,0.063,-0.0226,0,-0.0883,0.2446,-0.0946,0.0498,-0.0768,0.2942,-0.1495,0.0371,-0.1201,0.2579,-0.0453,0.0681,-0.1598,0.0514,-0.0322,0.2466,-0.1178,0.0779,-0.1183,0.1816,-0.0338,0.0337,-0.0801,0.0436,-0.0238,0.0464,-0.0422,0.0306,-0.0679,0.0211,-0.014,0.008,-0.0162,0.0209,-0.0164,0.0439,-0.0357,0.0441,-0.0527,0.1878,-0.0413,0.0294,-0.118,0.0542,-0.0349,0.1682,-0.1184,0.0268,-0.1013,0.2128,-0.0179,0.1132,-0.1308,0.0452,-0.0291,0.1957,-0.0946,0.0265,-0.1168,0.2267,-0.0232,0.2384,-0.0977,0.0213,-0.0412,0.2091,-0.0188,0.0357,-0.0788,0.038,-0.0201,0.191,-0.0835,0.027,-0.0787,0.1758,-0.0214,0.0507,-0.0763,0.0283,-0.0154,0.0602,-0.0344,0.0063,-0.0645,0.141,-0.0059,0.0146,-0.0762,0.0307,-0.0065,0.0225,-0.0163,0.0109,-0.0193,0.0109,-0.0062,0.0063,-0.0102,0.0065,-0.0031,0.0022,-0.0048,0.0044,-0.0032,0.0036,-0.0025,0.0037,-0.0035,0.0032,-0.003,0.001,-0.0026,0.0029,-0.002,0.0037,-0.002,0.006,-0.0061,0.0061,-0.0755,0.0134,-0.0215,0.0525,-0.0388,0.023,-0.0347,0.1476,-0.0458,0.0382,-0.0722,0.2073,-0.0687,0.1188,-0.1066,0.0305,-0.0481,0.1459,-0.0734,0.0383,-0.0714,0.2314,-0.0694,0.1009,-0.0714,0.0341,-0.0232,0.1742,-0.0783,0.028,-0.0776,0.1682,-0.0526,0.0904,-0.0846,0.0328,-0.0305,0.1815,-0.073,0.0184,-0.053,0.1367,-0.0237,0.0182,-0.0875,0.0425,-0.0143,0.071,-0.0667,0.0274,-0.0421,0.0281,-0.0253,0.0457,-0.0368,0.0319,-0.0531,0.0826,-0.0388,0.0727,-0.0445,0.0216,-0.0165,0.0081,-0.0095,0.0076,-0.0089,0.0099,-0.009,0.0069,-0.0092,0.0063,-0.0104,0.0056,-0.0038,0.0084,-0.0073,0.0115,-0.0109,0.0291,-0.0433,0.1088,-0.0425,0.0052,-0.0585,0.1248,-0.0374,0.1153,-0.0826,0.0413,-0.0549,0.1446,-0.0919,0.0272,-0.05,0.1518,-0.0887,0.035,-0.096,0.1549,-0.0512,0.0796,-0.0783,0.0216,-0.0091,0.0309,-0.028,0.0221,-0.0378,0.0342,-0.041,0.0151,-0.0195,0.0062,-0.0362,0.0251,-0.0158,0.0507,-0.0411,0.0186,-0.0311,0.1312,-0.0785,0.032,-0.0454,0.1431,-0.0343,0.025,-0.0693,0.0379,-0.0133,0.0923,-0.0672,0.0096,-0.0728,0.0457,-0.0021,0.0176,-0.043,0.0291,-0.0074,0.0106,-0.0256,0.049,-0.0208,0.0292,-0.0334,0.0425,-0.017,0.0265,-0.0378,0.019,-0.0387,0.0257,-0.0036,0.0074,-0.0277,0.0562,-0.0161,0.0009,-0.0347,0.0158,0,0.0079,-0.0131,0.0048,-0.0087,0.0046,-0.0039,0.0317,-0.0393,0.046,-0.0368,0.0179,-0.0357,0.0086,-0.0014,0.0063,-0.0109,0.0063,-0.007,0.0052,-0.0067,0.0021,-0.004,0.0038,-0.0039,0.0026,-0.0026,0.0023,-0.0036,0.0063,-0.0045,0.0032,-0.0012,0.0025,-0.0014,0.0026,-0.0016,0.0016,-0.003,0.0042,-0.0036,0.0035,-0.0028,0.0013,-0.0043,0.0027,-0.0013,0.0012,-0.0021,0.0022,-0.0015,0.0035,-0.0029,0.0031,-0.0022,0.0013,-0.0016,0.0032,-0.0025,0.0032,-0.0033,0.0036,-0.0023,0.0024,-0.0026,0.0036,-0.0013,0.0017,-0.0024,0.002,-0.0025,0.0023,-0.0021,0.0012,-0.0028,0.0019,-0.0015,0.0026,-0.0015,0.0011,-0.0023,0.0016,-0.0014,0.0028,-0.0037,0.0016,-0.0029,0.0027,-0.0034,0.0021,-0.0025,0.0022,-0.0018,0.0026,-0.0024,0.0028,-0.0011,0.0027,-0.0034,0.0016,-0.0017,0.0029,-0.0025,0.0017,-0.0023,0.0015,-0.001,0.0029,-0.0038,0.0013,-0.0024,0.003,-0.0021,0.0016,-0.0025,0.0019,-0.0015,0.0013,-0.0009,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0024,-0.0024,0.0014,-0.0019,0.0018,-0.0019,0.0023,-0.0027,0.0016,-0.0011,0.0025,-0.0038,0.0026,-0.0051,0.004,-0.003,0.0011,-0.0047,0.0012,-0.0018,0.0025,-0.0021,0.0029,-0.0025,0.005,-0.003,0.0038,-0.0009,0.0018,-0.0022,0.0037,-0.0013,0.0047,-0.0008,0.0025,-0.0023,0.0037,-0.0018,0.004,-0.0034,0.004,-0.0025,0.0029,-0.0038,0.0011,-0.002,0.0029,-0.0023,0.0024,-0.002,0.0043,-0.0085,0.0187,-0.02,0.0548,-0.0733,0.0592,-0.0413,0.1082,-0.1408,0.1554,-0.1901,0.1864,-0.3021,0.4235,-0.2775,0.1404,-0.3374,0.2968,-0.4364,0.1891,-0.4461,0.4146,-0.5254,0.5334,-0.3565,0.4242,-0.423,0.3641,-0.9667,0.305,-0.6587,0.4154,-0.4662,0.3041,-0.247,0.383,-0.4673,0.4478,-0.25,0.322,-0.2308,0.347,-1,0.298,-0.4856,0.1658,-0.3998,0.5627,-0.1135,0.1654,-0.2509,0.2219,-0.0865,0.2277,-0.0705,0.2458,-0.1661,0.4671,-0.1837,0.007,-0.2271,0.5283,-0.1916,0.4635,-0.2033,0.5189,-0.2258,0.0935,-0.1593,0.4394,-0.1725,0.0199,-0.0826,0.3032,-0.1742,0.0249,-0.1605,0.4674,-0.0999,0.0625,-0.2033,0.2732,-0.0827,0.0893,-0.1388,0.1075,-0.0839,0.2495,-0.1371,0.0398,-0.0831,0.1886,-0.1223,0.0322,-0.1333,0.2484,-0.0605,0.0408,-0.1461,0.2117,-0.067,0.1844,-0.1223,0.0517,-0.0551,0.2208,-0.1239,0.0277,-0.0522,0.196,-0.1195,0.0341,-0.1207,0.1519,-0.0287,0.0989,-0.126,0.0161,-0.0054,0.1155,-0.1357,0.0547,-0.1066,0.27,-0.0614,0.0395,-0.1707,0.2988,-0.0509,0.072,-0.1674,0.2787,-0.0835,0.333,-0.1627,0.039,-0.0819,0.2707,-0.1194,0.0204,-0.1174,0.1907,-0.0315,0.0213,-0.1002,0.2022,-0.1115,0.0558,-0.105,0.292,-0.1679,0.1829,-0.2316,0.1755,-0.4147,0.5141,-0.3811,0.6789,-0.477,0.4899,-0.2878,0.3654,-0.5595,0.9544,-0.6876,1,-1,1,-0.1822,0.7724,-1,1,-0.7445,0.5422,-1,0.9593,-0.0926,0.9437,-0.8634,0.7895,-0.8788,0.5288,-0.8585,0.3496,-0.5219,0.3695,-0.1602,0.2368,-0.2741,0.0374,-0.1129,0.1009,-0.0237,0.0913,-0.1072,0.208,-0.1466,0.2957,-0.1065,0.2706,-0.1324,0.2852,-0.12,0.1241,-0.1227,0.2697,-0.112,0.0313,-0.1471,0.3417,-0.155,0.0797,-0.1306,0.2894,-0.1608,0.0475,-0.1531,0.5484,-0.1508,0.0586,-0.1438,0.4158,-0.1446,0.041,-0.1682,0.4588,-0.1862,0.1055,-0.1706,0.2812,-0.1479,0.0757,-0.1465,0.4382,-0.1487,0.0491,-0.1633,0.4518,-0.1753,0.3683,-0.1477,0.2565,-0.0962,0.3176,-0.1659,0.1903,-0.0984,0.2479,-0.1524,0.0594,-0.1306,0.1736,-0.0767,0.0426,-0.105,0.0627,-0.0007,0,-0.0446,0.0342,-0.0325,0.0102,-0.0227,0.0152,-0.0233,0.0183,-0.0079,0.0056,-0.0176,0.0095,-0.0034,0.0059,-0.0167,0.0039,-0.0116,0.0051,-0.0026,0.0064,-0.0053,0.029,-0.0125,0.0345,-0.0309,0.0364,-0.0301,0.028,-0.0478,0.0258,0,0.016,0,0.0059,-0.056,0.0674,-0.0356,0.0105,-0.0362,0.0285,-0.0343,0.0876,-0.028,0.0841,-0.1259,0.1415,-0.0599,0.0152,-0.1477,0.1169,-0.0421,0.0039,-0.0757,0.0692,-0.0168,0.0496,-0.0652,0.0502,-0.019,0.0439,-0.0471,0.0276,-0.0476,0.0661,-0.0464,0.0257,-0.0517,0.0263,-0.0025,0.0126,-0.0014,0.0088,-0.0085,0.0046,-0.0171,0.0138,-0.0052,0.0057,-0.009,0.0072,-0.0108,0.0101,-0.0043,0.0032,-0.0054,0.0062,-0.005,0.0078,-0.0031,0.0095,-0.006,0.0098,-0.0219,0.0077,-0.0064,0.0053,-0.0087,0.0072,-0.0038,0.0045,-0.0045,0.0057,-0.0066,0.0042,-0.0055,0.0065,-0.0027,0.0034,-0.0039,0.0048,-0.0031,0.0015,-0.005,0.0027,-0.0063,0.0049,-0.004,0.0009,-0.0032,0.0009,-0.0051,0.0043,-0.005,0.0034,-0.0026,0.0042,-0.0065,0.0021,-0.0031,0.0067,-0.007,0.0174,-0.0117,0.1011,-0.0747,0.0449,-0.0528,0.0288,-0.021,0.0666,-0.0362,0.0521,-0.0729,0.247,-0.0894,0.12,-0.2323,0.4526,-0.1089,0.1942,-0.2449,0.6334,-0.3447,0.0864,-0.3121,0.4608,-0.139,0.247,-0.1654,0.4281,-0.1059,0.2017,-0.1562,0.2995,-0.0892,0.1467,-0.0921,0.045,-0.033,0.1223,-0.1012,0.0414,-0.0738,0.0765,-0.0369,0.0197,-0.0828,0.049,-0.0153,0.0406,-0.0756,0.0173,-0.0233,0.0367,-0.0162,0.0305,-0.069,0.0363,-0.0195,0.0438,-0.0549,0.0241,-0.0268,0.0486,-0.0504,0.0097,-0.0757,0.0544,-0.0113,0.0225,-0.0604,0.0752,-0.0158,0.0797,-0.0626,0.2727,-0.0464,0.239,-0.0801,0.4119,-0.1119,0.2731,-0.1919,0.4511,-0.1479,0.2719,-0.1407,0.2122,-0.1462,0.473,-0.1605,0.0151,-0.1071,0.3505,-0.1808,0.0482,-0.1264,0.2255,-0.1386,0,-0.1414,0.1634,-0.059,0.043,-0.1295,0.1392,-0.0362,0.0593,-0.1201,0.1357,-0.0368,0.1365,-0.0943,0.2226,-0.0667,0.1692,-0.1173,0.2168,-0.1169,0.0125,-0.1444,0.3081,-0.1347,0.0239,-0.1485,0.3031,-0.0612,0.2892,-0.1675,0.101,-0.1951,0.3028,-0.2001,0.3362,-0.191,0.3121,-0.1336,0.299,-0.1858,0.1311,-0.197,0.3214,-0.1669,0.2826,-0.1594,0.1601,-0.1608,0.2654,-0.1381,0.213,-0.0838,0.2446,-0.146,0.2011,-0.16,0.2674,-0.1061,0.2898,-0.1575,0.0706,-0.1327,0.2621,-0.1379,0.2588,-0.1145,0.0266,-0.1368,0.2564,-0.1132,0.2652,-0.108,0.0456,-0.1639,0.2567,-0.1517,0.3025,-0.1808,0.1774,-0.1966,0.3616,-0.2079,0.3135,-0.2145,0.2001,-0.1615,0.3298,-0.2022,0.0918,-0.1931,0.3301,-0.1015,0.2907,-0.1635,0.2477,-0.1017,0.1857,-0.0918,0.1877,-0.0831,0.1812,-0.0729,0.049,-0.0601,0.1339,-0.0253,0.0566,-0.0938,0.1201,-0.0464,0.0513,-0.051,0.1744,-0.124,0.1143,-0.1291,0.2772,-0.1043,0.0446,-0.097,0.1821,-0.0754,0.0845,-0.1563,0.1972,-0.1291,0.139,-0.0403,0.1407,-0.1343,0.0406,-0.0847,0.1262,-0.0752,0.0782,-0.095,0.1255,-0.2395,0.1509,-0.2224,0.2499,-0.2267,0.1881,-0.2398,0.3266,-0.0684,0.1424,-0.1063,0.0637,-0.1185,0.1682,-0.0573,0.0183,-0.1162,0.2329,-0.1023,0.0307,-0.1011,0.3127,-0.06,0.058,-0.1186,0.3571,-0.168,0.0602,-0.1833,0.2986,-0.1744,0.0514,-0.1446,0.3293,-0.1883,0.0521,-0.137,0.2811,-0.1255,0.013,-0.1417,0.2949,-0.0599,0,-0.1736,0.2635,-0.1015,0.0206,-0.108,0.2141,-0.0718,0.0331,-0.0875,0.1439,-0.0628,0.1321,-0.0893,0.0463,-0.019,0.0457,-0.0317,0.0036,-0.0261,0.0243,-0.0126,0.0065,-0.0217,0.0231,-0.013,0.0182,-0.0149,0.0125,-0.0135,0.0158,-0.0058,0.0131,-0.0156,0.0088,-0.0081,0.2438,-0.1975,0.4896,-0.3693,0.2829,-0.2514,0.0498,-0.2085,0.1774,-0.1046,0.0973,-0.1026,0.07,-0.0537,0.0532,-0.2136,0.1826,0,0.1418,-0.1734,0.1864,-0.0997,0.0297,-0.154,0.2994,-0.1007,0.0097,-0.1141,0.4086,-0.1165,0.0061,-0.1602,0.2341,-0.0914,0.0457,-0.0859,0.1847,-0.1112,0.0366,-0.1265,0.1659,-0.0704,0.1203,-0.1275,0.1679,-0.0688,0.1316,-0.127,0.0536,-0.0635,0.253,-0.1134,0.035,-0.0807,0.2725,-0.1109,0.0337,-0.1074,0.2483,-0.0869,0.0279,-0.0801,0.2888,-0.0717,0.0111,-0.0996,0.2394,-0.0722,0.0332,-0.1031,0.2703,-0.0779,0.2407,-0.115,0.0373,-0.0731,0.2669,-0.1594,0.0503,-0.0743,0.247,-0.1484,0.0437,-0.128,0.2262,-0.1192,0.0416,-0.1373,0.2238,-0.0877,0.0252,-0.1403,0.2276,-0.0833,0.2281,-0.1397,0.1145,-0.0787,0.2271,-0.1555,0.0394,-0.084,0.2685,-0.1493,0.0286,-0.1306,0.2562,-0.0741,0.0319,-0.1755,0.2397,-0.0887,0.0596,-0.1258,0.2956,-0.0885,0.4301,-0.1682,0.0681,-0.1137,0.2391,-0.083,0.0631,-0.1288,0.3477,-0.0933,0.2056,-0.144,0.0887,-0.1031,0.2761,-0.1242,0.0593,-0.1127,0.3136,-0.1246,0.1024,-0.1109,0.4411,-0.1015,0.0793,-0.1572,0.0709,-0.1103,0.2176,-0.1045,0.0634,-0.0745,0.2127,-0.0601,0.0243,-0.101,0.0835,-0.0414,0.1311,-0.0911,0.0636,-0.0533,0.1274,-0.062,0.066,-0.0771,0.0775,-0.044,0.1017,-0.0848,0.0627,-0.0306,0.0539,-0.0106,0.036,-0.1027,0.1215,-0.1019,0.1326,-0.0593,0.1967,-0.1256,0.2087,-0.1103,0.1075,-0.084,0.1628,-0.1315,0.1455,-0.0909,0.1065,-0.1346,0.1329,-0.0746,0.2745,-0.0769,0.2748,-0.1266,0.3413,-0.1258,0.0967,-0.1531,0.3227,-0.1086,0.1205,-0.115,0.3441,-0.1271,0.2101,-0.1949,0.2442,-0.0722,0.0361,-0.1321,0.1812,-0.1378,0.0404,-0.1396,0.1761,-0.1589,0.212,-0.1087,0.2125,-0.1448,0.1723,-0.1419,0.1298,-0.1485,0.2922,-0.1028,0.0699,-0.1673,0.2759,-0.2004,0.2671,-0.1823,0.1818,-0.1601,0.2503,-0.1796,0.1195,-0.1635,0.1987,-0.1176,0.0162,-0.1241,0.2586,-0.0528,0.0671,-0.1095,0.1681,-0.0913,0.0378,-0.0562,0.088,-0.0896,0.0269,-0.0634,0.0579,-0.0432,0.0294,-0.0651,0.1034,-0.0368,0.0303,-0.0875,0.1087,-0.0653,0.157,-0.1231,0.206,-0.0867,0.2708,-0.1373,0.2172,-0.0908,0.265,-0.1443,0.036,-0.1007,0.262,-0.1368,0.0367,-0.1237,0.3641,-0.1166,0.0218,-0.0872,0.3165,-0.1361,0,-0.1133,0.3077,-0.1028,0,-0.091,0.3404,-0.0779,0,-0.088,0.3063,-0.0747,0.0965,-0.0914,0.2148,-0.0744,0.1693,-0.0923,0.1152,-0.0702,0.2046,-0.1204,0.0231,-0.0611,0.1958,-0.1202,0.0157,-0.1193,0.2265,-0.0582,0.0208,-0.1122,0.0817,-0.0339,0.187,-0.096,0.0392,-0.0365,0.1247,-0.034,0.0286,-0.0922,0.068,-0.0641,0.2142,-0.114,0.075,-0.0515,0.2909,-0.0604,0.0549,-0.144,0.2527,-0.0519,0.2255,-0.1566,0.0846,-0.0668,0.1946,-0.0624,0.0704,-0.1367,0.2298,-0.0683,0.2054,-0.1197,0.0605,-0.0566,0.2391,-0.1144,0.0768,-0.1216,0.1471,-0.0314,0.079,-0.0791,0.0227,-0.0099,0.0198,-0.0141,0.0009,-0.0241,0.0408,-0.012,0.0431,-0.1081,0.0995,-0.04,0.0089,-0.0452,0.1768,-0.027,0.0594,-0.1097,0.1839,-0.0432,0.1869,-0.098,0.062,-0.0501,0.1416,-0.0586,0.0495,-0.0771,0.1467,-0.0855,0.0886,-0.0727,0.2722,-0.0977,0.4104,-0.2298,0.5486,-0.4971,0.8873,-0.6533,1,-0.6596,0.5061,-0.692,0.7324,-0.8727,0.7202,-0.7219,0.657,-0.4859,0.4656,-0.7491,0.2413,-0.7419,0.3681,-0.1527,0.0628,-0.222,0.0654,-0.0514,0.0614,-0.0569,0.063,-0.0226,0,-0.0883,0.2446,-0.0946,0.0498,-0.0768,0.2942,-0.1495,0.0371,-0.1201,0.2579,-0.0453,0.0681,-0.1598,0.0514,-0.0322,0.2466,-0.1178,0.0779,-0.1183,0.1816,-0.0338,0.0337,-0.0801,0.0436,-0.0238,0.0464,-0.0422,0.0306,-0.0679,0.0211,-0.014,0.008,-0.0162,0.0209,-0.0164,0.0439,-0.0357,0.0441,-0.0527,0.1878,-0.0413,0.0294,-0.118,0.0542,-0.0349,0.1682,-0.1184,0.0268,-0.1013,0.2128,-0.0179,0.1132,-0.1308,0.0452,-0.0291,0.1957,-0.0946,0.0265,-0.1168,0.2267,-0.0232,0.2384,-0.0977,0.0213,-0.0412,0.2091,-0.0188,0.0357,-0.0788,0.038,-0.0201,0.191,-0.0835,0.027,-0.0787,0.1758,-0.0214,0.0507,-0.0763,0.0283,-0.0154,0.0602,-0.0344,0.0063,-0.0645,0.141,-0.0059,0.0146,-0.0762,0.0307,-0.0065,0.0225,-0.0163,0.0109,-0.0193,0.0109,-0.0062,0.0063,-0.0102,0.0065,-0.0031,0.0022,-0.0048,0.0044,-0.0032,0.0036,-0.0025,0.0037,-0.0035,0.0032,-0.003,0.001,-0.0026,0.0029,-0.002,0.0037,-0.002,0.006,-0.0061,0.0061,-0.0755,0.0134,-0.0215,0.0525,-0.0388,0.023,-0.0347,0.1476,-0.0458,0.0382,-0.0722,0.2073,-0.0687,0.1188,-0.1066,0.0305,-0.0481,0.1459,-0.0734,0.0383,-0.0714,0.2314,-0.0694,0.1009,-0.0714,0.0341,-0.0232,0.1742,-0.0783,0.028,-0.0776,0.1682,-0.0526,0.0904,-0.0846,0.0328,-0.0305,0.1815,-0.073,0.0184,-0.053,0.1367,-0.0237,0.0182,-0.0875,0.0425,-0.0143,0.071,-0.0667,0.0274,-0.0421,0.0281,-0.0253,0.0457,-0.0368,0.0319,-0.0531,0.0826,-0.0388,0.0727,-0.0445,0.0216,-0.0165,0.0081,-0.0095,0.0076,-0.0089,0.0099,-0.009,0.0069,-0.0092,0.0063,-0.0104,0.0056,-0.0038,0.0084,-0.0073,0.0115,-0.0109,0.0291,-0.0433,0.1088,-0.0425,0.0052,-0.0585,0.1248,-0.0374,0.1153,-0.0826,0.0413,-0.0549,0.1446,-0.0919,0.0272,-0.05,0.1518,-0.0887,0.035,-0.096,0.1549,-0.0512,0.0796,-0.0783,0.0216,-0.0091,0.0309,-0.028,0.0221,-0.0378,0.0342,-0.041,0.0151,-0.0195,0.0062,-0.0362,0.0251,-0.0158,0.0507,-0.0411,0.0186,-0.0311,0.1312,-0.0785,0.032,-0.0454,0.1431,-0.0343,0.025,-0.0693,0.0379,-0.0133,0.0923,-0.0672,0.0096,-0.0728,0.0457,-0.0021,0.0176,-0.043,0.0291,-0.0074,0.0106,-0.0256,0.049,-0.0208,0.0292,-0.0334,0.0425,-0.017,0.0265,-0.0378,0.019,-0.0387,0.0257,-0.0036,0.0074,-0.0277,0.0562,-0.0161,0.0009,-0.0347,0.0158,0,0.0079,-0.0131,0.0048,-0.0087,0.0046,-0.0039,0.0317,-0.0393,0.046,-0.0368,0.0179,-0.0357,0.0086,-0.0014,0.0063,-0.0109,0.0063,-0.007,0.0052,-0.0067,0.0021,-0.004,0.0038,-0.0039,0.0026,-0.0026,0.0023,-0.0036,0.0063,-0.0045,0.0032,-0.0012,0.0025,-0.0014,0.0026,-0.0016,0.0016,-0.003,0.0042,-0.0036,0.0035,-0.0028,0.0013,-0.0043,0.0027,-0.0013,0.0012,-0.0021,0.0022,-0.0015,0.0035,-0.0029,0.0031,-0.0022,0.0013,-0.0016,0.0032,-0.0025,0.0032,-0.0033,0.0036,-0.0023,0.0024,-0.0026,0.0036,-0.0013,0.0017,-0.0024,0.002,-0.0025,0.0023,-0.0021,0.0012,-0.0028,0.0019,-0.0015,0.0026,-0.0015,0.0011,-0.0023,0.0016,-0.0014,0.0028,-0.0037,0.0016,-0.0029,0.0027,-0.0034,0.0021,-0.0025,0.0022,-0.0018,0.0026,-0.0024,0.0028,-0.0011,0.0027,-0.0034,0.0016,-0.0017,0.0029,-0.0025,0.0017,-0.0023,0.0015,-0.001,0.0029,-0.0038,0.0013,-0.0024,0.003,-0.0021,0.0016,-0.0025,0.0019,-0.0015,0.0013,-0.0009,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
امکان تحویل فوری 3 ساعته
گوینده نریشن الهام زیبامنش

الهام زیبامنش

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۴۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۴۵۰,۰۰۰ تومان
پارسی انگلیسی
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0009,-0.0017,0.0043,-0.0025,0.0034,-0.0087,0.0111,-0.0088,0.0124,-0.0229,0.0203,-0.0467,0.0339,-0.0123,0.0519,-0.0234,0.0566,-0.048,0.0749,-0.0317,0.0709,-0.0372,0.0553,-0.0717,0.0249,-0.0912,0.0835,-0.1094,0.1247,-0.0972,0.106,-0.163,0.1624,-0.1343,0.235,-0.1533,0.2337,-0.1408,0.3002,-0.2584,0.276,-0.2127,0.1669,-0.2073,0.3012,-0.3639,0.27,-0.1633,0.4039,-0.4777,0.203,-0.151,0.2122,-0.3218,0.3224,-0.161,0.1908,-0.156,0.2437,-0.1852,0.204,-0.1786,0.2576,-0.3238,0.246,-0.1926,0.1288,-0.078,0.0306,-0.102,0.0291,-0.0391,0.1552,-0.2652,0.5061,-0.4574,0.5135,-0.6054,0.5329,-0.4954,0.6882,-0.4044,0.5882,-0.4044,0.5769,-0.5506,0.8639,-0.5292,0.7886,-0.2214,0.5867,-0.3217,0.4154,-0.2831,0.4868,-0.2993,0.5994,-0.3095,0.3405,-0.2244,0.5358,-0.2353,0.5266,-0.2057,0.3775,-0.1449,0.3634,-0.225,0.5072,-0.1998,0.4077,-0.2608,0.4201,-0.302,0.4455,-0.2573,0.2018,-0.3416,0.3941,-0.1919,0.2138,-0.3496,0.2636,-0.1976,0.1778,-0.2135,0.1377,-0.169,0.1722,-0.2442,0.1815,-0.2296,0.1764,-0.2108,0.1894,-0.214,0.1858,-0.205,0.1818,-0.2224,0.1567,-0.1849,0.1614,-0.1646,0.1525,-0.1199,0.1385,-0.1008,0.1174,-0.1043,0.1122,-0.0943,0.0886,-0.0806,0.0679,-0.074,0.0654,-0.072,0.0654,-0.0691,0.0602,-0.0597,0.0865,-0.1158,0.1385,-0.1876,0.157,-0.2447,0.2165,-0.2404,0.1356,-0.2792,0.1977,-0.3055,0.2834,-0.2387,0.1978,-0.3003,0.1697,-0.2509,0.1489,-0.2316,0.1625,-0.3373,0.2031,-0.3475,0.2268,-0.3533,0.2079,-0.3105,0.2313,-0.2656,0.1921,-0.2571,0.2008,-0.2749,0.1942,-0.2582,0.1705,-0.1844,0.1585,-0.1171,0.1239,-0.096,0.0548,-0.0391,0.0632,-0.0428,0.0414,-0.0361,0.0425,-0.0717,0.068,-0.064,0.1128,-0.0343,0.0695,-0.0958,0.0499,-0.0997,0.1178,-0.1096,0.1292,-0.0661,0.102,-0.0865,0.1187,-0.0793,0.0996,-0.075,0.1508,-0.1493,0.0384,-0.0324,0.0833,-0.0802,0.0951,-0.1451,0.1237,-0.1139,0.0859,-0.1049,0.1065,-0.055,0.0461,-0.0496,0.021,-0.0278,0.015,-0.0477,0.0217,-0.0176,0.0049,-0.0098,0.0059,-0.0077,0.0069,-0.0049,0.0034,-0.0045,0.009,-0.0179,0.0788,-0.102,0.0977,-0.1355,0.107,-0.1142,0.0983,-0.1734,0.1458,-0.1685,0.1391,-0.1529,0.1154,-0.1838,0.1281,-0.2177,0.2187,-0.1835,0.1469,-0.2123,0.1598,-0.2308,0.1434,-0.2713,0.2121,-0.2012,0.1899,-0.2553,0.1819,-0.2407,0.17,-0.1752,0.1644,-0.1555,0.1341,-0.1408,0.1349,-0.174,0.102,-0.1854,0.0998,-0.1489,0.0902,-0.1904,0.1143,-0.1113,0.0978,-0.077,0.1137,-0.0821,0.0708,-0.075,0.1091,-0.1058,0.0872,-0.0845,0.0577,-0.0992,0.1107,-0.0752,0.2087,-0.1288,0.085,-0.1135,0.0909,-0.1139,0.137,-0.0796,0.1432,-0.0915,0.0745,-0.104,0.1948,-0.1075,0.1274,-0.064,0.0542,-0.1123,0.1395,-0.1127,0.114,-0.0952,0.0781,-0.0874,0.0437,-0.0637,0.0081,-0.0173,0.0138,-0.0214,0.0107,-0.0136,0.0064,-0.0081,0.0066,-0.0065,0.003,-0.0033,0.0029,-0.0029,0.0035,-0.0033,0.0026,-0.0026,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.001,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0003,0.0036,-0.0033,0.0043,-0.0076,0.0034,-0.0042,0.0031,-0.004,0.006,-0.001,0.0023,-0.0045,0.0031,-0.0038,0.0022,-0.0064,0.0019,-0.0004,0.0028,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0033,-0.005,0.0003,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.014,-0.0422,0.0219,-0.012,0.0313,-0.0537,0.2679,-0.4108,0.2108,-0.2936,0.5469,-0.2533,0.1999,-0.2924,0.3865,-0.1609,0.2822,-0.1347,0.216,-0.2513,0.3479,-0.1655,0.2693,-0.1706,0.3088,-0.1963,0.3619,-0.1874,0.2288,-0.285,0.3624,-0.2358,0.4534,-0.2314,0.3478,-0.3727,0.3298,-0.1452,0.4971,-0.318,0.5022,-0.3176,0.3158,-0.188,0.2817,-0.2133,0.2404,-0.2186,0.2256,-0.2427,0.2532,-0.2403,0.2539,-0.2253,0.2259,-0.2139,0.22,-0.2201,0.2591,-0.2237,0.2518,-0.2552,0.2511,-0.2485,0.2613,-0.2275,0.2447,-0.2348,0.2177,-0.2233,0.2262,-0.2228,0.2419,-0.2162,0.2373,-0.2265,0.2246,-0.2296,0.2296,-0.2333,0.2316,-0.2074,0.2238,-0.2325,0.2452,-0.2307,0.2772,-0.2564,0.3339,-0.3239,0.5398,-0.3163,0.6336,-0.4161,0.4687,-0.3355,0.3166,-0.3185,0.3612,-0.2144,0.4309,-0.3045,0.4126,-0.3167,0.4044,-0.2656,0.3767,-0.2155,0.3804,-0.2006,0.4086,-0.2008,0.3269,-0.2085,0.2758,-0.2104,0.2883,-0.1864,0.3284,-0.2357,0.4673,-0.2759,0.2388,-0.2281,0.3489,-0.216,0.3759,-0.2297,0.2539,-0.1719,0.0802,-0.1085,0.076,-0.0788,0.0676,-0.0507,0.0633,-0.0585,0.0557,-0.0482,0.0472,-0.0387,0.1322,-0.1573,0.2963,-0.2566,0.3669,-0.3379,0.3677,-0.356,0.37,-0.3711,0.4026,-0.3955,0.4129,-0.4206,0.4287,-0.4062,0.4052,-0.3962,0.4091,-0.4023,0.3952,-0.4113,0.4082,-0.3909,0.3833,-0.3629,0.3852,-0.3633,0.3797,-0.35,0.3579,-0.3853,0.4233,-0.3799,0.4363,-0.4024,0.406,-0.4403,0.386,-0.4236,0.3628,-0.3097,0.2825,-0.26,0.1907,-0.2151,0.1915,-0.1855,0.2025,-0.175,0.2085,-0.2025,0.1964,-0.2061,0.1731,-0.18,0.1632,-0.1366,0.1349,-0.1339,0.1143,-0.1323,0.1302,-0.1216,0.135,-0.1273,0.152,-0.1593,0.1994,-0.1648,0.2136,-0.2129,0.2429,-0.2433,0.2564,-0.2384,0.3291,-0.2411,0.3783,-0.2685,0.3309,-0.2877,0.4763,-0.3114,0.4534,-0.2446,0.4704,-0.2539,0.4259,-0.2356,0.4718,-0.2765,0.4427,-0.2842,0.3569,-0.2641,0.4551,-0.2389,0.3927,-0.1931,0.404,-0.2029,0.4119,-0.2291,0.3625,-0.2128,0.323,-0.1999,0.2566,-0.1728,0.0951,-0.1068,0.1038,-0.1222,0.0581,-0.0728,0.0313,-0.0311,0.0241,-0.0253,0.0259,-0.027,0.0249,-0.0261,0.0182,-0.0235,0.0222,-0.0232,0.0249,-0.0249,0.0242,-0.0177,0.0206,-0.0167,0.0139,-0.0121,0.0279,-0.012,0.0435,-0.0283,0.2318,-0.2021,0.3329,-0.2711,0.3162,-0.3003,0.3174,-0.2978,0.2923,-0.319,0.3178,-0.3537,0.3641,-0.3568,0.3948,-0.3533,0.4001,-0.3398,0.3524,-0.3215,0.2354,-0.3216,0.2556,-0.3456,0.2438,-0.3419,0.2616,-0.302,0.274,-0.3414,0.279,-0.3475,0.2517,-0.3235,0.2651,-0.311,0.2436,-0.2486,0.1906,-0.218,0.1684,-0.2048,0.0864,-0.0961,0.1238,-0.1073,0.0988,-0.1259,0.1781,-0.0699,0.0801,-0.0575,0.082,-0.136,0.081,-0.0688,0.1048,-0.0471,0.0558,-0.1206,0.1464,-0.1391,0.1394,-0.0773,0.0455,-0.1278,0.1012,-0.1556,0.1311,-0.1707,0.161,-0.2376,0.1863,-0.2443,0.1978,-0.2946,0.2648,-0.3287,0.3103,-0.3457,0.3425,-0.3583,0.2058,-0.336,0.3334,-0.3714,0.3605,-0.4524,0.3416,-0.3831,0.3945,-0.3748,0.3862,-0.3173,0.3894,-0.3953,0.3858,-0.399,0.2596,-0.2369,0.3162,-0.3535,0.3389,-0.33,0.2992,-0.2804,0.1536,-0.2326,0.1663,-0.233,0.1578,-0.1968,0.0694,-0.1212,0.0464,-0.0203,0.0281,-0.0244,0.0263,-0.0186,0.0155,-0.0144,0.0143,-0.0205,0.0193,-0.0122,0.0195,-0.0197,0.0126,-0.0184,0.01,-0.0075,0.0161,-0.013,0.0077,-0.0089,0.0089,-0.006,0.0063,-0.0047,0.0017,-0.002,0.0032,-0.0025,0.0016,-0.0025,0.0028,-0.0017,0.0037,-0.003,0.0102,-0.0077,0.015,-0.0249,0.0515,-0.0139,0.0164,-0.0504,0.0194,-0.0279,0.0337,-0.0452,0.0436,-0.0565,0.0453,-0.0508,0.0322,-0.0484,0.0306,-0.0428,0.0272,-0.0267,0.1092,-0.0813,0.193,-0.1363,0.1931,-0.1577,0.1987,-0.1896,0.2185,-0.177,0.2803,-0.1989,0.2877,-0.1637,0.2759,-0.1595,0.2222,-0.2104,0.2028,-0.207,0.2204,-0.2057,0.3391,-0.1611,0.2625,-0.1886,0.2471,-0.2064,0.2663,-0.2333,0.1464,-0.1415,0.0957,-0.1347,0.0992,-0.1622,0.1184,-0.1722,0.1393,-0.1882,0.2016,-0.2292,0.1958,-0.2634,0.2077,-0.2491,0.1971,-0.2389,0.1943,-0.2301,0.1954,-0.2513,0.2251,-0.2462,0.2458,-0.2452,0.242,-0.2634,0.2441,-0.2672,0.2539,-0.2611,0.2641,-0.2744,0.2662,-0.2641,0.2762,-0.2871,0.2978,-0.3103,0.2556,-0.2399,0.2977,-0.3006,0.2958,-0.2916,0.2968,-0.314,0.3092,-0.3134,0.3347,-0.3391,0.3337,-0.3138,0.3103,-0.3155,0.2876,-0.2845,0.2714,-0.2824,0.2793,-0.2846,0.2921,-0.2988,0.2901,-0.3151,0.32,-0.3182,0.3308,-0.3293,0.3301,-0.3134,0.3256,-0.3297,0.3163,-0.3142,0.326,-0.3338,0.3165,-0.3221,0.324,-0.3605,0.3986,-0.3568,0.4033,-0.2586,0.2687,-0.1848,0.272,-0.185,0.2088,-0.1443,0.245,-0.1816,0.1826,-0.1699,0.2438,-0.162,0.2431,-0.1754,0.124,-0.1271,0.2346,-0.1747,0.2276,-0.1617,0.1422,-0.1126,0.2716,-0.2072,0.2555,-0.1778,0.2206,-0.2095,0.3016,-0.2216,0.1554,-0.1495,0.2943,-0.2371,0.2701,-0.188,0.1274,-0.0986,0.2625,-0.2104,0.3413,-0.2319,0.2163,-0.1977,0.1836,-0.1432,0.2094,-0.1451,0.2482,-0.1728,0.2657,-0.2054,0.27,-0.2019,0.2133,-0.1944,0.2072,-0.1939,0.1193,-0.0945,0.0645,-0.0845,0.0544,-0.0497,0.0289,-0.019,0.0082,-0.0162,0.0131,-0.0212,0.0132,-0.023,0.0633,-0.0096,0.0132,-0.0114,0.0139,-0.0352,0.0622,-0.0396,0.0721,-0.0851,0.0847,-0.1655,0.0359,-0.0638,0.0414,-0.0311,0.1895,-0.1698,0.1912,-0.2347,0.2259,-0.2452,0.2608,-0.3045,0.3089,-0.343,0.285,-0.2992,0.295,-0.3395,0.326,-0.2785,0.3017,-0.2935,0.3521,-0.3033,0.2427,-0.2445,0.2683,-0.2529,0.3047,-0.2573,0.2868,-0.2607,0.2331,-0.2018,0.2692,-0.2109,0.2779,-0.2557,0.2725,-0.2709,0.276,-0.3014,0.2988,-0.288,0.3145,-0.3338,0.261,-0.3116,0.1847,-0.2983,0.2395,-0.3429,0.2254,-0.2924,0.1557,-0.2746,0.1555,-0.2833,0.1436,-0.196,0.1238,-0.062,0.063,-0.0755,0.0585,-0.0837,0.0662,-0.0668,0.0552,-0.0523,0.0407,-0.0281,0.036,-0.0388,0.0451,-0.0262,0.044,-0.0323,0.0234,-0.0316,0.0233,-0.0233,0.0096,-0.0278,0.0458,-0.0386,0.0257,-0.0706,0.2546,-0.1893,0.2175,-0.3822,0.3588,-0.3402,0.3221,-0.3634,0.2894,-0.3186,0.3699,-0.2762,0.3191,-0.2136,0.4679,-0.4456,0.5901,-0.3965,0.502,-0.2075,0.3192,-0.2249,0.1244,-0.2082,0.1296,-0.2175,0.1463,-0.235,0.4034,-0.1896,0.4914,-0.232,0.4624,-0.2811,0.3464,-0.26,0.1646,-0.2235,0.2336,-0.2462,0.3742,-0.1978,0.2956,-0.2564,0.1571,-0.3258,0.2339,-0.1733,0.2239,-0.2281,0.1293,-0.1805,0.0974,-0.181,0.1216,-0.144,0.1081,-0.1501,0.1202,-0.1711,0.1141,-0.1822,0.1223,-0.1551,0.1303,-0.1463,0.1139,-0.1001,0.1071,-0.0984,0.1058,-0.1042,0.0942,-0.0809,0.066,-0.0767,0.0751,-0.0699,0.0773,-0.062,0.0628,-0.067,0.0488,-0.0534,0.0774,-0.0394,0.1029,-0.2161,0.1542,-0.2121,0.0653,-0.1852,0.0843,-0.161,0.121,-0.2328,0.1415,-0.2448,0.1281,-0.2169,0.1294,-0.2256,0.1008,-0.2687,0.1538,-0.2601,0.1714,-0.2098,0.1118,-0.2139,0.1207,-0.2202,0.1133,-0.1353,0.1175]
در حال بارگذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0009,-0.0017,0.0043,-0.0025,0.0034,-0.0087,0.0111,-0.0088,0.0124,-0.0229,0.0203,-0.0467,0.0339,-0.0123,0.0519,-0.0234,0.0566,-0.048,0.0749,-0.0317,0.0709,-0.0372,0.0553,-0.0717,0.0249,-0.0912,0.0835,-0.1094,0.1247,-0.0972,0.106,-0.163,0.1624,-0.1343,0.235,-0.1533,0.2337,-0.1408,0.3002,-0.2584,0.276,-0.2127,0.1669,-0.2073,0.3012,-0.3639,0.27,-0.1633,0.4039,-0.4777,0.203,-0.151,0.2122,-0.3218,0.3224,-0.161,0.1908,-0.156,0.2437,-0.1852,0.204,-0.1786,0.2576,-0.3238,0.246,-0.1926,0.1288,-0.078,0.0306,-0.102,0.0291,-0.0391,0.1552,-0.2652,0.5061,-0.4574,0.5135,-0.6054,0.5329,-0.4954,0.6882,-0.4044,0.5882,-0.4044,0.5769,-0.5506,0.8639,-0.5292,0.7886,-0.2214,0.5867,-0.3217,0.4154,-0.2831,0.4868,-0.2993,0.5994,-0.3095,0.3405,-0.2244,0.5358,-0.2353,0.5266,-0.2057,0.3775,-0.1449,0.3634,-0.225,0.5072,-0.1998,0.4077,-0.2608,0.4201,-0.302,0.4455,-0.2573,0.2018,-0.3416,0.3941,-0.1919,0.2138,-0.3496,0.2636,-0.1976,0.1778,-0.2135,0.1377,-0.169,0.1722,-0.2442,0.1815,-0.2296,0.1764,-0.2108,0.1894,-0.214,0.1858,-0.205,0.1818,-0.2224,0.1567,-0.1849,0.1614,-0.1646,0.1525,-0.1199,0.1385,-0.1008,0.1174,-0.1043,0.1122,-0.0943,0.0886,-0.0806,0.0679,-0.074,0.0654,-0.072,0.0654,-0.0691,0.0602,-0.0597,0.0865,-0.1158,0.1385,-0.1876,0.157,-0.2447,0.2165,-0.2404,0.1356,-0.2792,0.1977,-0.3055,0.2834,-0.2387,0.1978,-0.3003,0.1697,-0.2509,0.1489,-0.2316,0.1625,-0.3373,0.2031,-0.3475,0.2268,-0.3533,0.2079,-0.3105,0.2313,-0.2656,0.1921,-0.2571,0.2008,-0.2749,0.1942,-0.2582,0.1705,-0.1844,0.1585,-0.1171,0.1239,-0.096,0.0548,-0.0391,0.0632,-0.0428,0.0414,-0.0361,0.0425,-0.0717,0.068,-0.064,0.1128,-0.0343,0.0695,-0.0958,0.0499,-0.0997,0.1178,-0.1096,0.1292,-0.0661,0.102,-0.0865,0.1187,-0.0793,0.0996,-0.075,0.1508,-0.1493,0.0384,-0.0324,0.0833,-0.0802,0.0951,-0.1451,0.1237,-0.1139,0.0859,-0.1049,0.1065,-0.055,0.0461,-0.0496,0.021,-0.0278,0.015,-0.0477,0.0217,-0.0176,0.0049,-0.0098,0.0059,-0.0077,0.0069,-0.0049,0.0034,-0.0045,0.009,-0.0179,0.0788,-0.102,0.0977,-0.1355,0.107,-0.1142,0.0983,-0.1734,0.1458,-0.1685,0.1391,-0.1529,0.1154,-0.1838,0.1281,-0.2177,0.2187,-0.1835,0.1469,-0.2123,0.1598,-0.2308,0.1434,-0.2713,0.2121,-0.2012,0.1899,-0.2553,0.1819,-0.2407,0.17,-0.1752,0.1644,-0.1555,0.1341,-0.1408,0.1349,-0.174,0.102,-0.1854,0.0998,-0.1489,0.0902,-0.1904,0.1143,-0.1113,0.0978,-0.077,0.1137,-0.0821,0.0708,-0.075,0.1091,-0.1058,0.0872,-0.0845,0.0577,-0.0992,0.1107,-0.0752,0.2087,-0.1288,0.085,-0.1135,0.0909,-0.1139,0.137,-0.0796,0.1432,-0.0915,0.0745,-0.104,0.1948,-0.1075,0.1274,-0.064,0.0542,-0.1123,0.1395,-0.1127,0.114,-0.0952,0.0781,-0.0874,0.0437,-0.0637,0.0081,-0.0173,0.0138,-0.0214,0.0107,-0.0136,0.0064,-0.0081,0.0066,-0.0065,0.003,-0.0033,0.0029,-0.0029,0.0035,-0.0033,0.0026,-0.0026,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.001,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0003,0.0036,-0.0033,0.0043,-0.0076,0.0034,-0.0042,0.0031,-0.004,0.006,-0.001,0.0023,-0.0045,0.0031,-0.0038,0.0022,-0.0064,0.0019,-0.0004,0.0028,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0033,-0.005,0.0003,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.014,-0.0422,0.0219,-0.012,0.0313,-0.0537,0.2679,-0.4108,0.2108,-0.2936,0.5469,-0.2533,0.1999,-0.2924,0.3865,-0.1609,0.2822,-0.1347,0.216,-0.2513,0.3479,-0.1655,0.2693,-0.1706,0.3088,-0.1963,0.3619,-0.1874,0.2288,-0.285,0.3624,-0.2358,0.4534,-0.2314,0.3478,-0.3727,0.3298,-0.1452,0.4971,-0.318,0.5022,-0.3176,0.3158,-0.188,0.2817,-0.2133,0.2404,-0.2186,0.2256,-0.2427,0.2532,-0.2403,0.2539,-0.2253,0.2259,-0.2139,0.22,-0.2201,0.2591,-0.2237,0.2518,-0.2552,0.2511,-0.2485,0.2613,-0.2275,0.2447,-0.2348,0.2177,-0.2233,0.2262,-0.2228,0.2419,-0.2162,0.2373,-0.2265,0.2246,-0.2296,0.2296,-0.2333,0.2316,-0.2074,0.2238,-0.2325,0.2452,-0.2307,0.2772,-0.2564,0.3339,-0.3239,0.5398,-0.3163,0.6336,-0.4161,0.4687,-0.3355,0.3166,-0.3185,0.3612,-0.2144,0.4309,-0.3045,0.4126,-0.3167,0.4044,-0.2656,0.3767,-0.2155,0.3804,-0.2006,0.4086,-0.2008,0.3269,-0.2085,0.2758,-0.2104,0.2883,-0.1864,0.3284,-0.2357,0.4673,-0.2759,0.2388,-0.2281,0.3489,-0.216,0.3759,-0.2297,0.2539,-0.1719,0.0802,-0.1085,0.076,-0.0788,0.0676,-0.0507,0.0633,-0.0585,0.0557,-0.0482,0.0472,-0.0387,0.1322,-0.1573,0.2963,-0.2566,0.3669,-0.3379,0.3677,-0.356,0.37,-0.3711,0.4026,-0.3955,0.4129,-0.4206,0.4287,-0.4062,0.4052,-0.3962,0.4091,-0.4023,0.3952,-0.4113,0.4082,-0.3909,0.3833,-0.3629,0.3852,-0.3633,0.3797,-0.35,0.3579,-0.3853,0.4233,-0.3799,0.4363,-0.4024,0.406,-0.4403,0.386,-0.4236,0.3628,-0.3097,0.2825,-0.26,0.1907,-0.2151,0.1915,-0.1855,0.2025,-0.175,0.2085,-0.2025,0.1964,-0.2061,0.1731,-0.18,0.1632,-0.1366,0.1349,-0.1339,0.1143,-0.1323,0.1302,-0.1216,0.135,-0.1273,0.152,-0.1593,0.1994,-0.1648,0.2136,-0.2129,0.2429,-0.2433,0.2564,-0.2384,0.3291,-0.2411,0.3783,-0.2685,0.3309,-0.2877,0.4763,-0.3114,0.4534,-0.2446,0.4704,-0.2539,0.4259,-0.2356,0.4718,-0.2765,0.4427,-0.2842,0.3569,-0.2641,0.4551,-0.2389,0.3927,-0.1931,0.404,-0.2029,0.4119,-0.2291,0.3625,-0.2128,0.323,-0.1999,0.2566,-0.1728,0.0951,-0.1068,0.1038,-0.1222,0.0581,-0.0728,0.0313,-0.0311,0.0241,-0.0253,0.0259,-0.027,0.0249,-0.0261,0.0182,-0.0235,0.0222,-0.0232,0.0249,-0.0249,0.0242,-0.0177,0.0206,-0.0167,0.0139,-0.0121,0.0279,-0.012,0.0435,-0.0283,0.2318,-0.2021,0.3329,-0.2711,0.3162,-0.3003,0.3174,-0.2978,0.2923,-0.319,0.3178,-0.3537,0.3641,-0.3568,0.3948,-0.3533,0.4001,-0.3398,0.3524,-0.3215,0.2354,-0.3216,0.2556,-0.3456,0.2438,-0.3419,0.2616,-0.302,0.274,-0.3414,0.279,-0.3475,0.2517,-0.3235,0.2651,-0.311,0.2436,-0.2486,0.1906,-0.218,0.1684,-0.2048,0.0864,-0.0961,0.1238,-0.1073,0.0988,-0.1259,0.1781,-0.0699,0.0801,-0.0575,0.082,-0.136,0.081,-0.0688,0.1048,-0.0471,0.0558,-0.1206,0.1464,-0.1391,0.1394,-0.0773,0.0455,-0.1278,0.1012,-0.1556,0.1311,-0.1707,0.161,-0.2376,0.1863,-0.2443,0.1978,-0.2946,0.2648,-0.3287,0.3103,-0.3457,0.3425,-0.3583,0.2058,-0.336,0.3334,-0.3714,0.3605,-0.4524,0.3416,-0.3831,0.3945,-0.3748,0.3862,-0.3173,0.3894,-0.3953,0.3858,-0.399,0.2596,-0.2369,0.3162,-0.3535,0.3389,-0.33,0.2992,-0.2804,0.1536,-0.2326,0.1663,-0.233,0.1578,-0.1968,0.0694,-0.1212,0.0464,-0.0203,0.0281,-0.0244,0.0263,-0.0186,0.0155,-0.0144,0.0143,-0.0205,0.0193,-0.0122,0.0195,-0.0197,0.0126,-0.0184,0.01,-0.0075,0.0161,-0.013,0.0077,-0.0089,0.0089,-0.006,0.0063,-0.0047,0.0017,-0.002,0.0032,-0.0025,0.0016,-0.0025,0.0028,-0.0017,0.0037,-0.003,0.0102,-0.0077,0.015,-0.0249,0.0515,-0.0139,0.0164,-0.0504,0.0194,-0.0279,0.0337,-0.0452,0.0436,-0.0565,0.0453,-0.0508,0.0322,-0.0484,0.0306,-0.0428,0.0272,-0.0267,0.1092,-0.0813,0.193,-0.1363,0.1931,-0.1577,0.1987,-0.1896,0.2185,-0.177,0.2803,-0.1989,0.2877,-0.1637,0.2759,-0.1595,0.2222,-0.2104,0.2028,-0.207,0.2204,-0.2057,0.3391,-0.1611,0.2625,-0.1886,0.2471,-0.2064,0.2663,-0.2333,0.1464,-0.1415,0.0957,-0.1347,0.0992,-0.1622,0.1184,-0.1722,0.1393,-0.1882,0.2016,-0.2292,0.1958,-0.2634,0.2077,-0.2491,0.1971,-0.2389,0.1943,-0.2301,0.1954,-0.2513,0.2251,-0.2462,0.2458,-0.2452,0.242,-0.2634,0.2441,-0.2672,0.2539,-0.2611,0.2641,-0.2744,0.2662,-0.2641,0.2762,-0.2871,0.2978,-0.3103,0.2556,-0.2399,0.2977,-0.3006,0.2958,-0.2916,0.2968,-0.314,0.3092,-0.3134,0.3347,-0.3391,0.3337,-0.3138,0.3103,-0.3155,0.2876,-0.2845,0.2714,-0.2824,0.2793,-0.2846,0.2921,-0.2988,0.2901,-0.3151,0.32,-0.3182,0.3308,-0.3293,0.3301,-0.3134,0.3256,-0.3297,0.3163,-0.3142,0.326,-0.3338,0.3165,-0.3221,0.324,-0.3605,0.3986,-0.3568,0.4033,-0.2586,0.2687,-0.1848,0.272,-0.185,0.2088,-0.1443,0.245,-0.1816,0.1826,-0.1699,0.2438,-0.162,0.2431,-0.1754,0.124,-0.1271,0.2346,-0.1747,0.2276,-0.1617,0.1422,-0.1126,0.2716,-0.2072,0.2555,-0.1778,0.2206,-0.2095,0.3016,-0.2216,0.1554,-0.1495,0.2943,-0.2371,0.2701,-0.188,0.1274,-0.0986,0.2625,-0.2104,0.3413,-0.2319,0.2163,-0.1977,0.1836,-0.1432,0.2094,-0.1451,0.2482,-0.1728,0.2657,-0.2054,0.27,-0.2019,0.2133,-0.1944,0.2072,-0.1939,0.1193,-0.0945,0.0645,-0.0845,0.0544,-0.0497,0.0289,-0.019,0.0082,-0.0162,0.0131,-0.0212,0.0132,-0.023,0.0633,-0.0096,0.0132,-0.0114,0.0139,-0.0352,0.0622,-0.0396,0.0721,-0.0851,0.0847,-0.1655,0.0359,-0.0638,0.0414,-0.0311,0.1895,-0.1698,0.1912,-0.2347,0.2259,-0.2452,0.2608,-0.3045,0.3089,-0.343,0.285,-0.2992,0.295,-0.3395,0.326,-0.2785,0.3017,-0.2935,0.3521,-0.3033,0.2427,-0.2445,0.2683,-0.2529,0.3047,-0.2573,0.2868,-0.2607,0.2331,-0.2018,0.2692,-0.2109,0.2779,-0.2557,0.2725,-0.2709,0.276,-0.3014,0.2988,-0.288,0.3145,-0.3338,0.261,-0.3116,0.1847,-0.2983,0.2395,-0.3429,0.2254,-0.2924,0.1557,-0.2746,0.1555,-0.2833,0.1436,-0.196,0.1238,-0.062,0.063,-0.0755,0.0585,-0.0837,0.0662,-0.0668,0.0552,-0.0523,0.0407,-0.0281,0.036,-0.0388,0.0451,-0.0262,0.044,-0.0323,0.0234,-0.0316,0.0233,-0.0233,0.0096,-0.0278,0.0458,-0.0386,0.0257,-0.0706,0.2546,-0.1893,0.2175,-0.3822,0.3588,-0.3402,0.3221,-0.3634,0.2894,-0.3186,0.3699,-0.2762,0.3191,-0.2136,0.4679,-0.4456,0.5901,-0.3965,0.502,-0.2075,0.3192,-0.2249,0.1244,-0.2082,0.1296,-0.2175,0.1463,-0.235,0.4034,-0.1896,0.4914,-0.232,0.4624,-0.2811,0.3464,-0.26,0.1646,-0.2235,0.2336,-0.2462,0.3742,-0.1978,0.2956,-0.2564,0.1571,-0.3258,0.2339,-0.1733,0.2239,-0.2281,0.1293,-0.1805,0.0974,-0.181,0.1216,-0.144,0.1081,-0.1501,0.1202,-0.1711,0.1141,-0.1822,0.1223,-0.1551,0.1303,-0.1463,0.1139,-0.1001,0.1071,-0.0984,0.1058,-0.1042,0.0942,-0.0809,0.066,-0.0767,0.0751,-0.0699,0.0773,-0.062,0.0628,-0.067,0.0488,-0.0534,0.0774,-0.0394,0.1029,-0.2161,0.1542,-0.2121,0.0653,-0.1852,0.0843,-0.161,0.121,-0.2328,0.1415,-0.2448,0.1281,-0.2169,0.1294,-0.2256,0.1008,-0.2687,0.1538,-0.2601,0.1714,-0.2098,0.1118,-0.2139,0.1207,-0.2202,0.1133,-0.1353,0.1175]
در حال بارگذاری
امکان تحویل فوری 24 ساعته
گوینده نریشن صدا و نور

صدا و نور

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
هر دقیقه
۲۱۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۸۹,۰۰۰ تومان
پارسی انگلیسی
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0009,-0.0017,0.0043,-0.0025,0.0034,-0.0087,0.0111,-0.0088,0.0124,-0.0229,0.0203,-0.0467,0.0339,-0.0123,0.0519,-0.0234,0.0566,-0.048,0.0749,-0.0317,0.0709,-0.0372,0.0553,-0.0717,0.0249,-0.0912,0.0835,-0.1094,0.1247,-0.0972,0.106,-0.163,0.1624,-0.1343,0.235,-0.1533,0.2337,-0.1408,0.3002,-0.2584,0.276,-0.2127,0.1669,-0.2073,0.3012,-0.3639,0.27,-0.1633,0.4039,-0.4777,0.203,-0.151,0.2122,-0.3218,0.3224,-0.161,0.1908,-0.156,0.2437,-0.1852,0.204,-0.1786,0.2576,-0.3238,0.246,-0.1926,0.1288,-0.078,0.0306,-0.102,0.0291,-0.0391,0.1552,-0.2652,0.5061,-0.4574,0.5135,-0.6054,0.5329,-0.4954,0.6882,-0.4044,0.5882,-0.4044,0.5769,-0.5506,0.8639,-0.5292,0.7886,-0.2214,0.5867,-0.3217,0.4154,-0.2831,0.4868,-0.2993,0.5994,-0.3095,0.3405,-0.2244,0.5358,-0.2353,0.5266,-0.2057,0.3775,-0.1449,0.3634,-0.225,0.5072,-0.1998,0.4077,-0.2608,0.4201,-0.302,0.4455,-0.2573,0.2018,-0.3416,0.3941,-0.1919,0.2138,-0.3496,0.2636,-0.1976,0.1778,-0.2135,0.1377,-0.169,0.1722,-0.2442,0.1815,-0.2296,0.1764,-0.2108,0.1894,-0.214,0.1858,-0.205,0.1818,-0.2224,0.1567,-0.1849,0.1614,-0.1646,0.1525,-0.1199,0.1385,-0.1008,0.1174,-0.1043,0.1122,-0.0943,0.0886,-0.0806,0.0679,-0.074,0.0654,-0.072,0.0654,-0.0691,0.0602,-0.0597,0.0865,-0.1158,0.1385,-0.1876,0.157,-0.2447,0.2165,-0.2404,0.1356,-0.2792,0.1977,-0.3055,0.2834,-0.2387,0.1978,-0.3003,0.1697,-0.2509,0.1489,-0.2316,0.1625,-0.3373,0.2031,-0.3475,0.2268,-0.3533,0.2079,-0.3105,0.2313,-0.2656,0.1921,-0.2571,0.2008,-0.2749,0.1942,-0.2582,0.1705,-0.1844,0.1585,-0.1171,0.1239,-0.096,0.0548,-0.0391,0.0632,-0.0428,0.0414,-0.0361,0.0425,-0.0717,0.068,-0.064,0.1128,-0.0343,0.0695,-0.0958,0.0499,-0.0997,0.1178,-0.1096,0.1292,-0.0661,0.102,-0.0865,0.1187,-0.0793,0.0996,-0.075,0.1508,-0.1493,0.0384,-0.0324,0.0833,-0.0802,0.0951,-0.1451,0.1237,-0.1139,0.0859,-0.1049,0.1065,-0.055,0.0461,-0.0496,0.021,-0.0278,0.015,-0.0477,0.0217,-0.0176,0.0049,-0.0098,0.0059,-0.0077,0.0069,-0.0049,0.0034,-0.0045,0.009,-0.0179,0.0788,-0.102,0.0977,-0.1355,0.107,-0.1142,0.0983,-0.1734,0.1458,-0.1685,0.1391,-0.1529,0.1154,-0.1838,0.1281,-0.2177,0.2187,-0.1835,0.1469,-0.2123,0.1598,-0.2308,0.1434,-0.2713,0.2121,-0.2012,0.1899,-0.2553,0.1819,-0.2407,0.17,-0.1752,0.1644,-0.1555,0.1341,-0.1408,0.1349,-0.174,0.102,-0.1854,0.0998,-0.1489,0.0902,-0.1904,0.1143,-0.1113,0.0978,-0.077,0.1137,-0.0821,0.0708,-0.075,0.1091,-0.1058,0.0872,-0.0845,0.0577,-0.0992,0.1107,-0.0752,0.2087,-0.1288,0.085,-0.1135,0.0909,-0.1139,0.137,-0.0796,0.1432,-0.0915,0.0745,-0.104,0.1948,-0.1075,0.1274,-0.064,0.0542,-0.1123,0.1395,-0.1127,0.114,-0.0952,0.0781,-0.0874,0.0437,-0.0637,0.0081,-0.0173,0.0138,-0.0214,0.0107,-0.0136,0.0064,-0.0081,0.0066,-0.0065,0.003,-0.0033,0.0029,-0.0029,0.0035,-0.0033,0.0026,-0.0026,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.001,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0003,0.0036,-0.0033,0.0043,-0.0076,0.0034,-0.0042,0.0031,-0.004,0.006,-0.001,0.0023,-0.0045,0.0031,-0.0038,0.0022,-0.0064,0.0019,-0.0004,0.0028,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0033,-0.005,0.0003,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.014,-0.0422,0.0219,-0.012,0.0313,-0.0537,0.2679,-0.4108,0.2108,-0.2936,0.5469,-0.2533,0.1999,-0.2924,0.3865,-0.1609,0.2822,-0.1347,0.216,-0.2513,0.3479,-0.1655,0.2693,-0.1706,0.3088,-0.1963,0.3619,-0.1874,0.2288,-0.285,0.3624,-0.2358,0.4534,-0.2314,0.3478,-0.3727,0.3298,-0.1452,0.4971,-0.318,0.5022,-0.3176,0.3158,-0.188,0.2817,-0.2133,0.2404,-0.2186,0.2256,-0.2427,0.2532,-0.2403,0.2539,-0.2253,0.2259,-0.2139,0.22,-0.2201,0.2591,-0.2237,0.2518,-0.2552,0.2511,-0.2485,0.2613,-0.2275,0.2447,-0.2348,0.2177,-0.2233,0.2262,-0.2228,0.2419,-0.2162,0.2373,-0.2265,0.2246,-0.2296,0.2296,-0.2333,0.2316,-0.2074,0.2238,-0.2325,0.2452,-0.2307,0.2772,-0.2564,0.3339,-0.3239,0.5398,-0.3163,0.6336,-0.4161,0.4687,-0.3355,0.3166,-0.3185,0.3612,-0.2144,0.4309,-0.3045,0.4126,-0.3167,0.4044,-0.2656,0.3767,-0.2155,0.3804,-0.2006,0.4086,-0.2008,0.3269,-0.2085,0.2758,-0.2104,0.2883,-0.1864,0.3284,-0.2357,0.4673,-0.2759,0.2388,-0.2281,0.3489,-0.216,0.3759,-0.2297,0.2539,-0.1719,0.0802,-0.1085,0.076,-0.0788,0.0676,-0.0507,0.0633,-0.0585,0.0557,-0.0482,0.0472,-0.0387,0.1322,-0.1573,0.2963,-0.2566,0.3669,-0.3379,0.3677,-0.356,0.37,-0.3711,0.4026,-0.3955,0.4129,-0.4206,0.4287,-0.4062,0.4052,-0.3962,0.4091,-0.4023,0.3952,-0.4113,0.4082,-0.3909,0.3833,-0.3629,0.3852,-0.3633,0.3797,-0.35,0.3579,-0.3853,0.4233,-0.3799,0.4363,-0.4024,0.406,-0.4403,0.386,-0.4236,0.3628,-0.3097,0.2825,-0.26,0.1907,-0.2151,0.1915,-0.1855,0.2025,-0.175,0.2085,-0.2025,0.1964,-0.2061,0.1731,-0.18,0.1632,-0.1366,0.1349,-0.1339,0.1143,-0.1323,0.1302,-0.1216,0.135,-0.1273,0.152,-0.1593,0.1994,-0.1648,0.2136,-0.2129,0.2429,-0.2433,0.2564,-0.2384,0.3291,-0.2411,0.3783,-0.2685,0.3309,-0.2877,0.4763,-0.3114,0.4534,-0.2446,0.4704,-0.2539,0.4259,-0.2356,0.4718,-0.2765,0.4427,-0.2842,0.3569,-0.2641,0.4551,-0.2389,0.3927,-0.1931,0.404,-0.2029,0.4119,-0.2291,0.3625,-0.2128,0.323,-0.1999,0.2566,-0.1728,0.0951,-0.1068,0.1038,-0.1222,0.0581,-0.0728,0.0313,-0.0311,0.0241,-0.0253,0.0259,-0.027,0.0249,-0.0261,0.0182,-0.0235,0.0222,-0.0232,0.0249,-0.0249,0.0242,-0.0177,0.0206,-0.0167,0.0139,-0.0121,0.0279,-0.012,0.0435,-0.0283,0.2318,-0.2021,0.3329,-0.2711,0.3162,-0.3003,0.3174,-0.2978,0.2923,-0.319,0.3178,-0.3537,0.3641,-0.3568,0.3948,-0.3533,0.4001,-0.3398,0.3524,-0.3215,0.2354,-0.3216,0.2556,-0.3456,0.2438,-0.3419,0.2616,-0.302,0.274,-0.3414,0.279,-0.3475,0.2517,-0.3235,0.2651,-0.311,0.2436,-0.2486,0.1906,-0.218,0.1684,-0.2048,0.0864,-0.0961,0.1238,-0.1073,0.0988,-0.1259,0.1781,-0.0699,0.0801,-0.0575,0.082,-0.136,0.081,-0.0688,0.1048,-0.0471,0.0558,-0.1206,0.1464,-0.1391,0.1394,-0.0773,0.0455,-0.1278,0.1012,-0.1556,0.1311,-0.1707,0.161,-0.2376,0.1863,-0.2443,0.1978,-0.2946,0.2648,-0.3287,0.3103,-0.3457,0.3425,-0.3583,0.2058,-0.336,0.3334,-0.3714,0.3605,-0.4524,0.3416,-0.3831,0.3945,-0.3748,0.3862,-0.3173,0.3894,-0.3953,0.3858,-0.399,0.2596,-0.2369,0.3162,-0.3535,0.3389,-0.33,0.2992,-0.2804,0.1536,-0.2326,0.1663,-0.233,0.1578,-0.1968,0.0694,-0.1212,0.0464,-0.0203,0.0281,-0.0244,0.0263,-0.0186,0.0155,-0.0144,0.0143,-0.0205,0.0193,-0.0122,0.0195,-0.0197,0.0126,-0.0184,0.01,-0.0075,0.0161,-0.013,0.0077,-0.0089,0.0089,-0.006,0.0063,-0.0047,0.0017,-0.002,0.0032,-0.0025,0.0016,-0.0025,0.0028,-0.0017,0.0037,-0.003,0.0102,-0.0077,0.015,-0.0249,0.0515,-0.0139,0.0164,-0.0504,0.0194,-0.0279,0.0337,-0.0452,0.0436,-0.0565,0.0453,-0.0508,0.0322,-0.0484,0.0306,-0.0428,0.0272,-0.0267,0.1092,-0.0813,0.193,-0.1363,0.1931,-0.1577,0.1987,-0.1896,0.2185,-0.177,0.2803,-0.1989,0.2877,-0.1637,0.2759,-0.1595,0.2222,-0.2104,0.2028,-0.207,0.2204,-0.2057,0.3391,-0.1611,0.2625,-0.1886,0.2471,-0.2064,0.2663,-0.2333,0.1464,-0.1415,0.0957,-0.1347,0.0992,-0.1622,0.1184,-0.1722,0.1393,-0.1882,0.2016,-0.2292,0.1958,-0.2634,0.2077,-0.2491,0.1971,-0.2389,0.1943,-0.2301,0.1954,-0.2513,0.2251,-0.2462,0.2458,-0.2452,0.242,-0.2634,0.2441,-0.2672,0.2539,-0.2611,0.2641,-0.2744,0.2662,-0.2641,0.2762,-0.2871,0.2978,-0.3103,0.2556,-0.2399,0.2977,-0.3006,0.2958,-0.2916,0.2968,-0.314,0.3092,-0.3134,0.3347,-0.3391,0.3337,-0.3138,0.3103,-0.3155,0.2876,-0.2845,0.2714,-0.2824,0.2793,-0.2846,0.2921,-0.2988,0.2901,-0.3151,0.32,-0.3182,0.3308,-0.3293,0.3301,-0.3134,0.3256,-0.3297,0.3163,-0.3142,0.326,-0.3338,0.3165,-0.3221,0.324,-0.3605,0.3986,-0.3568,0.4033,-0.2586,0.2687,-0.1848,0.272,-0.185,0.2088,-0.1443,0.245,-0.1816,0.1826,-0.1699,0.2438,-0.162,0.2431,-0.1754,0.124,-0.1271,0.2346,-0.1747,0.2276,-0.1617,0.1422,-0.1126,0.2716,-0.2072,0.2555,-0.1778,0.2206,-0.2095,0.3016,-0.2216,0.1554,-0.1495,0.2943,-0.2371,0.2701,-0.188,0.1274,-0.0986,0.2625,-0.2104,0.3413,-0.2319,0.2163,-0.1977,0.1836,-0.1432,0.2094,-0.1451,0.2482,-0.1728,0.2657,-0.2054,0.27,-0.2019,0.2133,-0.1944,0.2072,-0.1939,0.1193,-0.0945,0.0645,-0.0845,0.0544,-0.0497,0.0289,-0.019,0.0082,-0.0162,0.0131,-0.0212,0.0132,-0.023,0.0633,-0.0096,0.0132,-0.0114,0.0139,-0.0352,0.0622,-0.0396,0.0721,-0.0851,0.0847,-0.1655,0.0359,-0.0638,0.0414,-0.0311,0.1895,-0.1698,0.1912,-0.2347,0.2259,-0.2452,0.2608,-0.3045,0.3089,-0.343,0.285,-0.2992,0.295,-0.3395,0.326,-0.2785,0.3017,-0.2935,0.3521,-0.3033,0.2427,-0.2445,0.2683,-0.2529,0.3047,-0.2573,0.2868,-0.2607,0.2331,-0.2018,0.2692,-0.2109,0.2779,-0.2557,0.2725,-0.2709,0.276,-0.3014,0.2988,-0.288,0.3145,-0.3338,0.261,-0.3116,0.1847,-0.2983,0.2395,-0.3429,0.2254,-0.2924,0.1557,-0.2746,0.1555,-0.2833,0.1436,-0.196,0.1238,-0.062,0.063,-0.0755,0.0585,-0.0837,0.0662,-0.0668,0.0552,-0.0523,0.0407,-0.0281,0.036,-0.0388,0.0451,-0.0262,0.044,-0.0323,0.0234,-0.0316,0.0233,-0.0233,0.0096,-0.0278,0.0458,-0.0386,0.0257,-0.0706,0.2546,-0.1893,0.2175,-0.3822,0.3588,-0.3402,0.3221,-0.3634,0.2894,-0.3186,0.3699,-0.2762,0.3191,-0.2136,0.4679,-0.4456,0.5901,-0.3965,0.502,-0.2075,0.3192,-0.2249,0.1244,-0.2082,0.1296,-0.2175,0.1463,-0.235,0.4034,-0.1896,0.4914,-0.232,0.4624,-0.2811,0.3464,-0.26,0.1646,-0.2235,0.2336,-0.2462,0.3742,-0.1978,0.2956,-0.2564,0.1571,-0.3258,0.2339,-0.1733,0.2239,-0.2281,0.1293,-0.1805,0.0974,-0.181,0.1216,-0.144,0.1081,-0.1501,0.1202,-0.1711,0.1141,-0.1822,0.1223,-0.1551,0.1303,-0.1463,0.1139,-0.1001,0.1071,-0.0984,0.1058,-0.1042,0.0942,-0.0809,0.066,-0.0767,0.0751,-0.0699,0.0773,-0.062,0.0628,-0.067,0.0488,-0.0534,0.0774,-0.0394,0.1029,-0.2161,0.1542,-0.2121,0.0653,-0.1852,0.0843,-0.161,0.121,-0.2328,0.1415,-0.2448,0.1281,-0.2169,0.1294,-0.2256,0.1008,-0.2687,0.1538,-0.2601,0.1714,-0.2098,0.1118,-0.2139,0.1207,-0.2202,0.1133,-0.1353,0.1175]
در حال بارگذاری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0009,-0.0017,0.0043,-0.0025,0.0034,-0.0087,0.0111,-0.0088,0.0124,-0.0229,0.0203,-0.0467,0.0339,-0.0123,0.0519,-0.0234,0.0566,-0.048,0.0749,-0.0317,0.0709,-0.0372,0.0553,-0.0717,0.0249,-0.0912,0.0835,-0.1094,0.1247,-0.0972,0.106,-0.163,0.1624,-0.1343,0.235,-0.1533,0.2337,-0.1408,0.3002,-0.2584,0.276,-0.2127,0.1669,-0.2073,0.3012,-0.3639,0.27,-0.1633,0.4039,-0.4777,0.203,-0.151,0.2122,-0.3218,0.3224,-0.161,0.1908,-0.156,0.2437,-0.1852,0.204,-0.1786,0.2576,-0.3238,0.246,-0.1926,0.1288,-0.078,0.0306,-0.102,0.0291,-0.0391,0.1552,-0.2652,0.5061,-0.4574,0.5135,-0.6054,0.5329,-0.4954,0.6882,-0.4044,0.5882,-0.4044,0.5769,-0.5506,0.8639,-0.5292,0.7886,-0.2214,0.5867,-0.3217,0.4154,-0.2831,0.4868,-0.2993,0.5994,-0.3095,0.3405,-0.2244,0.5358,-0.2353,0.5266,-0.2057,0.3775,-0.1449,0.3634,-0.225,0.5072,-0.1998,0.4077,-0.2608,0.4201,-0.302,0.4455,-0.2573,0.2018,-0.3416,0.3941,-0.1919,0.2138,-0.3496,0.2636,-0.1976,0.1778,-0.2135,0.1377,-0.169,0.1722,-0.2442,0.1815,-0.2296,0.1764,-0.2108,0.1894,-0.214,0.1858,-0.205,0.1818,-0.2224,0.1567,-0.1849,0.1614,-0.1646,0.1525,-0.1199,0.1385,-0.1008,0.1174,-0.1043,0.1122,-0.0943,0.0886,-0.0806,0.0679,-0.074,0.0654,-0.072,0.0654,-0.0691,0.0602,-0.0597,0.0865,-0.1158,0.1385,-0.1876,0.157,-0.2447,0.2165,-0.2404,0.1356,-0.2792,0.1977,-0.3055,0.2834,-0.2387,0.1978,-0.3003,0.1697,-0.2509,0.1489,-0.2316,0.1625,-0.3373,0.2031,-0.3475,0.2268,-0.3533,0.2079,-0.3105,0.2313,-0.2656,0.1921,-0.2571,0.2008,-0.2749,0.1942,-0.2582,0.1705,-0.1844,0.1585,-0.1171,0.1239,-0.096,0.0548,-0.0391,0.0632,-0.0428,0.0414,-0.0361,0.0425,-0.0717,0.068,-0.064,0.1128,-0.0343,0.0695,-0.0958,0.0499,-0.0997,0.1178,-0.1096,0.1292,-0.0661,0.102,-0.0865,0.1187,-0.0793,0.0996,-0.075,0.1508,-0.1493,0.0384,-0.0324,0.0833,-0.0802,0.0951,-0.1451,0.1237,-0.1139,0.0859,-0.1049,0.1065,-0.055,0.0461,-0.0496,0.021,-0.0278,0.015,-0.0477,0.0217,-0.0176,0.0049,-0.0098,0.0059,-0.0077,0.0069,-0.0049,0.0034,-0.0045,0.009,-0.0179,0.0788,-0.102,0.0977,-0.1355,0.107,-0.1142,0.0983,-0.1734,0.1458,-0.1685,0.1391,-0.1529,0.1154,-0.1838,0.1281,-0.2177,0.2187,-0.1835,0.1469,-0.2123,0.1598,-0.2308,0.1434,-0.2713,0.2121,-0.2012,0.1899,-0.2553,0.1819,-0.2407,0.17,-0.1752,0.1644,-0.1555,0.1341,-0.1408,0.1349,-0.174,0.102,-0.1854,0.0998,-0.1489,0.0902,-0.1904,0.1143,-0.1113,0.0978,-0.077,0.1137,-0.0821,0.0708,-0.075,0.1091,-0.1058,0.0872,-0.0845,0.0577,-0.0992,0.1107,-0.0752,0.2087,-0.1288,0.085,-0.1135,0.0909,-0.1139,0.137,-0.0796,0.1432,-0.0915,0.0745,-0.104,0.1948,-0.1075,0.1274,-0.064,0.0542,-0.1123,0.1395,-0.1127,0.114,-0.0952,0.0781,-0.0874,0.0437,-0.0637,0.0081,-0.0173,0.0138,-0.0214,0.0107,-0.0136,0.0064,-0.0081,0.0066,-0.0065,0.003,-0.0033,0.0029,-0.0029,0.0035,-0.0033,0.0026,-0.0026,0.0013,-0.001,0.0013,-0.0013,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.001,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0012,-0.0003,0.0036,-0.0033,0.0043,-0.0076,0.0034,-0.0042,0.0031,-0.004,0.006,-0.001,0.0023,-0.0045,0.0031,-0.0038,0.0022,-0.0064,0.0019,-0.0004,0.0028,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0033,-0.005,0.0003,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0009,0.014,-0.0422,0.0219,-0.012,0.0313,-0.0537,0.2679,-0.4108,0.2108,-0.2936,0.5469,-0.2533,0.1999,-0.2924,0.3865,-0.1609,0.2822,-0.1347,0.216,-0.2513,0.3479,-0.1655,0.2693,-0.1706,0.3088,-0.1963,0.3619,-0.1874,0.2288,-0.285,0.3624,-0.2358,0.4534,-0.2314,0.3478,-0.3727,0.3298,-0.1452,0.4971,-0.318,0.5022,-0.3176,0.3158,-0.188,0.2817,-0.2133,0.2404,-0.2186,0.2256,-0.2427,0.2532,-0.2403,0.2539,-0.2253,0.2259,-0.2139,0.22,-0.2201,0.2591,-0.2237,0.2518,-0.2552,0.2511,-0.2485,0.2613,-0.2275,0.2447,-0.2348,0.2177,-0.2233,0.2262,-0.2228,0.2419,-0.2162,0.2373,-0.2265,0.2246,-0.2296,0.2296,-0.2333,0.2316,-0.2074,0.2238,-0.2325,0.2452,-0.2307,0.2772,-0.2564,0.3339,-0.3239,0.5398,-0.3163,0.6336,-0.4161,0.4687,-0.3355,0.3166,-0.3185,0.3612,-0.2144,0.4309,-0.3045,0.4126,-0.3167,0.4044,-0.2656,0.3767,-0.2155,0.3804,-0.2006,0.4086,-0.2008,0.3269,-0.2085,0.2758,-0.2104,0.2883,-0.1864,0.3284,-0.2357,0.4673,-0.2759,0.2388,-0.2281,0.3489,-0.216,0.3759,-0.2297,0.2539,-0.1719,0.0802,-0.1085,0.076,-0.0788,0.0676,-0.0507,0.0633,-0.0585,0.0557,-0.0482,0.0472,-0.0387,0.1322,-0.1573,0.2963,-0.2566,0.3669,-0.3379,0.3677,-0.356,0.37,-0.3711,0.4026,-0.3955,0.4129,-0.4206,0.4287,-0.4062,0.4052,-0.3962,0.4091,-0.4023,0.3952,-0.4113,0.4082,-0.3909,0.3833,-0.3629,0.3852,-0.3633,0.3797,-0.35,0.3579,-0.3853,0.4233,-0.3799,0.4363,-0.4024,0.406,-0.4403,0.386,-0.4236,0.3628,-0.3097,0.2825,-0.26,0.1907,-0.2151,0.1915,-0.1855,0.2025,-0.175,0.2085,-0.2025,0.1964,-0.2061,0.1731,-0.18,0.1632,-0.1366,0.1349,-0.1339,0.1143,-0.1323,0.1302,-0.1216,0.135,-0.1273,0.152,-0.1593,0.1994,-0.1648,0.2136,-0.2129,0.2429,-0.2433,0.2564,-0.2384,0.3291,-0.2411,0.3783,-0.2685,0.3309,-0.2877,0.4763,-0.3114,0.4534,-0.2446,0.4704,-0.2539,0.4259,-0.2356,0.4718,-0.2765,0.4427,-0.2842,0.3569,-0.2641,0.4551,-0.2389,0.3927,-0.1931,0.404,-0.2029,0.4119,-0.2291,0.3625,-0.2128,0.323,-0.1999,0.2566,-0.1728,0.0951,-0.1068,0.1038,-0.1222,0.0581,-0.0728,0.0313,-0.0311,0.0241,-0.0253,0.0259,-0.027,0.0249,-0.0261,0.0182,-0.0235,0.0222,-0.0232,0.0249,-0.0249,0.0242,-0.0177,0.0206,-0.0167,0.0139,-0.0121,0.0279,-0.012,0.0435,-0.0283,0.2318,-0.2021,0.3329,-0.2711,0.3162,-0.3003,0.3174,-0.2978,0.2923,-0.319,0.3178,-0.3537,0.3641,-0.3568,0.3948,-0.3533,0.4001,-0.3398,0.3524,-0.3215,0.2354,-0.3216,0.2556,-0.3456,0.2438,-0.3419,0.2616,-0.302,0.274,-0.3414,0.279,-0.3475,0.2517,-0.3235,0.2651,-0.311,0.2436,-0.2486,0.1906,-0.218,0.1684,-0.2048,0.0864,-0.0961,0.1238,-0.1073,0.0988,-0.1259,0.1781,-0.0699,0.0801,-0.0575,0.082,-0.136,0.081,-0.0688,0.1048,-0.0471,0.0558,-0.1206,0.1464,-0.1391,0.1394,-0.0773,0.0455,-0.1278,0.1012,-0.1556,0.1311,-0.1707,0.161,-0.2376,0.1863,-0.2443,0.1978,-0.2946,0.2648,-0.3287,0.3103,-0.3457,0.3425,-0.3583,0.2058,-0.336,0.3334,-0.3714,0.3605,-0.4524,0.3416,-0.3831,0.3945,-0.3748,0.3862,-0.3173,0.3894,-0.3953,0.3858,-0.399,0.2596,-0.2369,0.3162,-0.3535,0.3389,-0.33,0.2992,-0.2804,0.1536,-0.2326,0.1663,-0.233,0.1578,-0.1968,0.0694,-0.1212,0.0464,-0.0203,0.0281,-0.0244,0.0263,-0.0186,0.0155,-0.0144,0.0143,-0.0205,0.0193,-0.0122,0.0195,-0.0197,0.0126,-0.0184,0.01,-0.0075,0.0161,-0.013,0.0077,-0.0089,0.0089,-0.006,0.0063,-0.0047,0.0017,-0.002,0.0032,-0.0025,0.0016,-0.0025,0.0028,-0.0017,0.0037,-0.003,0.0102,-0.0077,0.015,-0.0249,0.0515,-0.0139,0.0164,-0.0504,0.0194,-0.0279,0.0337,-0.0452,0.0436,-0.0565,0.0453,-0.0508,0.0322,-0.0484,0.0306,-0.0428,0.0272,-0.0267,0.1092,-0.0813,0.193,-0.1363,0.1931,-0.1577,0.1987,-0.1896,0.2185,-0.177,0.2803,-0.1989,0.2877,-0.1637,0.2759,-0.1595,0.2222,-0.2104,0.2028,-0.207,0.2204,-0.2057,0.3391,-0.1611,0.2625,-0.1886,0.2471,-0.2064,0.2663,-0.2333,0.1464,-0.1415,0.0957,-0.1347,0.0992,-0.1622,0.1184,-0.1722,0.1393,-0.1882,0.2016,-0.2292,0.1958,-0.2634,0.2077,-0.2491,0.1971,-0.2389,0.1943,-0.2301,0.1954,-0.2513,0.2251,-0.2462,0.2458,-0.2452,0.242,-0.2634,0.2441,-0.2672,0.2539,-0.2611,0.2641,-0.2744,0.2662,-0.2641,0.2762,-0.2871,0.2978,-0.3103,0.2556,-0.2399,0.2977,-0.3006,0.2958,-0.2916,0.2968,-0.314,0.3092,-0.3134,0.3347,-0.3391,0.3337,-0.3138,0.3103,-0.3155,0.2876,-0.2845,0.2714,-0.2824,0.2793,-0.2846,0.2921,-0.2988,0.2901,-0.3151,0.32,-0.3182,0.3308,-0.3293,0.3301,-0.3134,0.3256,-0.3297,0.3163,-0.3142,0.326,-0.3338,0.3165,-0.3221,0.324,-0.3605,0.3986,-0.3568,0.4033,-0.2586,0.2687,-0.1848,0.272,-0.185,0.2088,-0.1443,0.245,-0.1816,0.1826,-0.1699,0.2438,-0.162,0.2431,-0.1754,0.124,-0.1271,0.2346,-0.1747,0.2276,-0.1617,0.1422,-0.1126,0.2716,-0.2072,0.2555,-0.1778,0.2206,-0.2095,0.3016,-0.2216,0.1554,-0.1495,0.2943,-0.2371,0.2701,-0.188,0.1274,-0.0986,0.2625,-0.2104,0.3413,-0.2319,0.2163,-0.1977,0.1836,-0.1432,0.2094,-0.1451,0.2482,-0.1728,0.2657,-0.2054,0.27,-0.2019,0.2133,-0.1944,0.2072,-0.1939,0.1193,-0.0945,0.0645,-0.0845,0.0544,-0.0497,0.0289,-0.019,0.0082,-0.0162,0.0131,-0.0212,0.0132,-0.023,0.0633,-0.0096,0.0132,-0.0114,0.0139,-0.0352,0.0622,-0.0396,0.0721,-0.0851,0.0847,-0.1655,0.0359,-0.0638,0.0414,-0.0311,0.1895,-0.1698,0.1912,-0.2347,0.2259,-0.2452,0.2608,-0.3045,0.3089,-0.343,0.285,-0.2992,0.295,-0.3395,0.326,-0.2785,0.3017,-0.2935,0.3521,-0.3033,0.2427,-0.2445,0.2683,-0.2529,0.3047,-0.2573,0.2868,-0.2607,0.2331,-0.2018,0.2692,-0.2109,0.2779,-0.2557,0.2725,-0.2709,0.276,-0.3014,0.2988,-0.288,0.3145,-0.3338,0.261,-0.3116,0.1847,-0.2983,0.2395,-0.3429,0.2254,-0.2924,0.1557,-0.2746,0.1555,-0.2833,0.1436,-0.196,0.1238,-0.062,0.063,-0.0755,0.0585,-0.0837,0.0662,-0.0668,0.0552,-0.0523,0.0407,-0.0281,0.036,-0.0388,0.0451,-0.0262,0.044,-0.0323,0.0234,-0.0316,0.0233,-0.0233,0.0096,-0.0278,0.0458,-0.0386,0.0257,-0.0706,0.2546,-0.1893,0.2175,-0.3822,0.3588,-0.3402,0.3221,-0.3634,0.2894,-0.3186,0.3699,-0.2762,0.3191,-0.2136,0.4679,-0.4456,0.5901,-0.3965,0.502,-0.2075,0.3192,-0.2249,0.1244,-0.2082,0.1296,-0.2175,0.1463,-0.235,0.4034,-0.1896,0.4914,-0.232,0.4624,-0.2811,0.3464,-0.26,0.1646,-0.2235,0.2336,-0.2462,0.3742,-0.1978,0.2956,-0.2564,0.1571,-0.3258,0.2339,-0.1733,0.2239,-0.2281,0.1293,-0.1805,0.0974,-0.181,0.1216,-0.144,0.1081,-0.1501,0.1202,-0.1711,0.1141,-0.1822,0.1223,-0.1551,0.1303,-0.1463,0.1139,-0.1001,0.1071,-0.0984,0.1058,-0.1042,0.0942,-0.0809,0.066,-0.0767,0.0751,-0.0699,0.0773,-0.062,0.0628,-0.067,0.0488,-0.0534,0.0774,-0.0394,0.1029,-0.2161,0.1542,-0.2121,0.0653,-0.1852,0.0843,-0.161,0.121,-0.2328,0.1415,-0.2448,0.1281,-0.2169,0.1294,-0.2256,0.1008,-0.2687,0.1538,-0.2601,0.1714,-0.2098,0.1118,-0.2139,0.1207,-0.2202,0.1133,-0.1353,0.1175]
در حال بارگذاری
همه گویندگان انگلیسی همه گویندگان عربی همه گویندگان فرانسوی همه گویندگان با همه زبان ها

خدمات گویندگی و نریشن

یکی از اصلی ترین خدمات ما سفارش گویندگی و نریشن است. شما میتوانید با انتخاب گوینده مورد نظر خودتان در صفحه سفارش گویندگی نسبت به ثبت سفارش تلفن گویا، نریشن، تیزر و یا سایر خدمات اقدام کنید. ما سعی کردیم تا بهترین و حرفه ای ترین گویندگان کشور را در یک سامانه جامع با سیستم قیمت گذاری هوشمند گرد هم بیاریم.

چرا باید سانداسنپ را برای سفارش نریشن انتخاب کنیم؟

سانداسنپ به عنوان اولین و بزرگترین مرجع دانلود صدا با بیش از 199,000 کاربر فعال ضامن کیفیت سفارش شماست.

قیمت با تعرفه مشخص
محاسبه آنلاین و هوشمند هزینه بر اساس متن شما
تحویل سریع
48 ساعته
تحویل سفارش ها حداکثر تا ۴۸ ساعت کاری
ضمانت کیفیت سفارش
سانداسنپ کیفیت سفارش شما را تضمین می کند
199,000
نفر کاربر
تا این لحظه مورد اعتماد ۱۹۹,۴۸۳ نفر کاربر هستیم

نظرات برخی مشتریان سفارش گویندگی نریشن

همیشه در همه بخش های سانداسنپ تلاش ما برای جلب حداکثری رضایت کاربرانمان بوده است. در بخش سفارش گویندگی هم علی رغم اینکه بخش عمده ای از جلب رضایت شما بر عهده گویندگان حرفه ای است، تلاش کردیم با درج نظرات در پروفایل گویندگان و نمایش آنها به دیگر کاربران انتخاب گوینده مناسب و رقابت بین گویندگان را تقویت کنیم.

سفارش شماره 3981714 با صدای صدا و نور

صدا و بیان ایشان قابلیت برند شدن را دارد.

عبدالحمید ملکیان نوبرانی
شنبه, 09 مهر 1401
سفارش شماره 3981654 با صدای اشراقی هستم

کارشون عالیه...

محمد نجفی نژاد
پنجشنبه, 07 مهر 1401
سفارش شماره 3981617 با صدای زیبا قربان زاده

رفتار حرفه ای و مسلط به گویندگی .

فراز فتحی
یکشنبه, 27 شهریور 1401
سفارش شماره 3981592 با صدای آوای پایا

خیلی خوب بود ممنون

محدثه بساکی
شنبه, 26 شهریور 1401
سفارش شماره 3981166 با صدای مهیا نریشن

خوب و بی نقص بود مجددا همکاری میکنم

سیدعلی نصراله زاده
سه شنبه, 01 شهریور 1401
سفارش شماره 3981557 با صدای زیبا قربان زاده

عالی و بی نقص بود. ممنونم

محدثه بساکی
سه شنبه, 22 شهریور 1401
سفارش شماره 3981423 با صدای ایزدیار حسنی

همه چیز عالی و با کیفیت بود

مهران چوبینه
سه شنبه, 15 شهریور 1401
سفارش شماره 3981406 با صدای بهزاد خوشنام

بسیار عالی و حرفه ای.

میلاد گودرزی
دوشنبه, 14 شهریور 1401
سفارش شماره 3981448 با صدای پرهام لعل

بسیار حرفه ای موفق باشید

رضوان دهچی
دوشنبه, 14 شهریور 1401
سفارش شماره 3981357 با صدای جابر فضلی پور

بسیار عالی

ملیکا فائز
چهارشنبه, 09 شهریور 1401
سفارش شماره 3981158 با صدای پرهام لعل

عالی و حرفه ای به امید کارهای بیشتر

علیرضا صادق نیا
دوشنبه, 31 مرداد 1401
سفارش شماره 3981096 با صدای فروزان زارعی

دفعه دوم هست که به ایشون سپردم و راضی هستم

اشکان
پنجشنبه, 27 مرداد 1401
سفارش شماره 3981091 با صدای المیرا گوهرنژاد

عالی بود ممنون از لطف شما

دانیال حسنی
دوشنبه, 24 مرداد 1401
سفارش شماره 3981005 با صدای المیرا گوهرنژاد

عالی بود واقعا

علی علیزاده
پنجشنبه, 20 مرداد 1401
سفارش شماره 3980331 با صدای حمیدرضا صحرانورد

به نظر بنده عملکرد و برخوردشون حرفه ایه

مصطفی مجرد
یکشنبه, 16 مرداد 1401

مراحل سفارش نریشن در سانداسنپ

در این سامانه تمامی فرآیند ثبت، ضبط و تحویل شما به صورت آنلاین و هوشمند انجام خواهد شد.

انتخاب گوینده

صدای نمونه گویندگان را گوش کنید و با توجه بودجه انتخاب نمایید

انتخاب جزئیات

جزئیات سفارش نظیر لحن و گویش و خدمات اضافی را انتخاب می کنید

پرداخت هزینه

هزینه سفارش خود را پرداخت کنید تا در انتظار ضبط قرار گیرد

در انتظار ضبط

حداکثر تا ۴۸ ساعت سفارش شما آماده تحویل خواهد بود

تحویل سفارش

میتوانید به راحتی فایل سفارش خود را دانلود نمایید

نریشن چیست و چه کاربردی دارد؟

نریشن یک کلمه انگلیسی (Narration) است که در فارسی به متن خوانی و به طور کلی گویندگی ترجمه می شود. بنابراین نریتور (Narrator) یا گوینده فردیست که یک متن یا نوشته را نه تنها خوانده بلکه آن را به شیوه ای گویندگی می کند که تاثیر لازم را بر مخاطب بگذارد. به عبارتی دیگر این مهارت و نحوه گویندگی نریتور است که به برنامه های تصویری و شنیداری اعتبار می بخشد. تمامی گویندگان برای رسیدن به این هدف، آموزش های لازم را دریافت می کنند و با تمرین و کسب تجربه، در پروژه های مختلف نریشن شرکت می نمایند.

يكـي از تخصص هـاي مهـم در حوزه ارتباطات و رسانه‌های دیجیتال به خصوص برنامه‌های رادیو و تلویزیونی، گویندگی می‌باشد. گویندگی امروزه به یکی از رشته‌های پرطرفدار و البته تاثیرگذار هنری و مهارتی محسوب می‌شود. هنر گویندگی و مهارتی که گوینده برای بیان موضوع و انتقال احساسات مختلف به مخاطب دارد، همه عواملی هستند که باعث می شوند ما از گوش کردن به یک پادکست صوتی لذت ببریم و یا درک بهتری از صحنه های یک برنامه مستند داشته باشیم.

نریشن چه کاربردهایی دارد؟

در برخی زمینه ها مانند برنامه های رادیویی یا صداگذاری بر روی فیلم و انیمیشن ها، نریشن همواره از مهم ترین مولفه های آن ها به حساب می آید. اما در برخی موارد، به تازگی گویندگی مورد توجه قرار گرفته است. به عنوان مثال با افزایش مشغله و کمبود وقت، افراد نمی توانند زمان زیادی را برای خواندن کتاب ها صرف کنند. بنابراین ترجیح می دهند به نسخه صوتی آن هنگام انجام دادن کارهای دیگری گوش فرا دهند. به همین دلیل است که کتاب های صوتی محبوبیت بسیاری در بین مردم پیدا کرده اند. برخی از کاربردهای نریشن یا گویندگی عبارتند از:

 • کتاب های صوتی
 • پادکست ها
 • برنامه های رادیویی
 • تبلیغات
 • صداگذاری یا دوبله
 • مستندها

گویندگی چیست؟

گویندگی یک هنر و مهارت تاثیرگذار در حوزه ارتباطات است. در این هنر فرد گوینده با استفاده از استعداد ذاتی خود و مهارت‌های فن بیان که از مربی خود فرامی‌گیرد نسبت به زبان و ادای صحیح کلمات ادبیات تسلط می‌یابد. سپس تلاش می‌کند مهارت‌ها و دانش آموخته را بکار گرفته و با بیانی شیوا، رسا و موثر مفهوم مدنظر را به مخاطب منتقل سازد.

در دنیای امروز که عصر ارتباطات نامیده می‌شود فن بیان و آیین سخنوری یکی از اصول اولیه در برقراری ارتباط تاثیرگذار با مخاطبان می‌باشد. درست ادا کردن کلمات و تلفظ صحیح کلمات می‌تواند موجب درک صحیح از مطلب و مفهوم گردد.

با استفاده از نعمت بیان، بشر می‌تواند عواطف، احساسات و درخواست‌های خود را مطرح کند. این نعمت به در قالب شکل گویندگی درآمده و آن را به یکی از پيچيده ترین اشکال زبان‌های گفتاری بدل کرده که در آن گوینده باید با صدایی سلیس و طبیعی و با رعایت اصول زبان مبدا، مفاهیم را واضح و روشن بیان کند.

این رشته علاوه بر آن که به استعداد ذاتی نیاز دارد، مستلزم تمرین، تکرار و مطالعه مداوم است تا تسلط در گفتار را افزایش دهد. غلـط خوانـی، لـرزش صـدا، تـرس از خوانـدن واژه هـای پیچیـده و عبارت هـای نفیـس، نادیـده گرفتـن کلمات اصلـی و شـتاب در ادای متـن، نشـان دهنـده ضعـف گوینـده و محـروم بـودن او از پشـتوانه مطالعاتـی اسـت.

باید توجه داشت که گویندگی متن با روخوانی متن بسیار متفاوت است. در در روخوانی متن خواننده متن صرفا به خواندن کلمات نوشته شده میپردازد و توجه کافی به اصول زبان مبدا، لحن، تلفظ کلمات و ... ندارد. اما در گویندگی متن، گوینده به تمامی جنبه‌های متن از جمله احساسات، تلفظ، لحن، سبک، اصول نگارشی، بیان و ... توجه دارد و سعی می‌کند احساس نهفته شده در مطلب را به شیوه‌ای رسا به مخاطب منتقل سازد به طوری که مخاطب بتواند تصویری کلی و گاه همراه با جزئیات از آنچه که نگارش شده ایجاد کند و بتواند با مفهوم ارتباط برقرار کند. به عبارت دیگر، احساس و بیان کلمات در گویندگی باید به نحوی باشد که مخاطب را سردرگم نکرده و به خوبی پیام مطلب را دریافت کند.

همانطور که اشاره شد، گویندگی به یک حرفه متمایز، جذاب و پرکاربردی در عصر ارتباطات تبدیل شده‌است که می‌توان از آن در زمینه‌های فراوان و رسانه‌های مختلف بهره گرفت. از آنجایی که تمامی افراد استعداد و مهارت کافی برای انجام این عمل را ندارند، می‌توانند از متخصصان این فن بهره بگیرند، از اینرو ما شاهد سفارش گویندگی هستیم.

سفارش گویندگی چیست؟

مجموعه‌های آنلاین و وب‌سایت‌های معتبری وجود دارد که در زمینه سفارش آنلاین گویندگی می‌توانند به شما کمک کنند. در این مجموعه‌ها تیمی متشکل از بهترین گویندگان و نریتورهای ایرانی دور هم جمع شده‌اند که با بهترین کیفیت و دسترسی راحت اماده خدمات رسانی به شما هستند.

اولین قدم در انجام سفارش گویندگی تهیه متن گویندگی می‌باشد. به عبارتی ابتدا شما باید متنی که نیاز است تا نریتور آن را ادا کند مهیا کنید. برای این امر می‌توانید از نویسنده‌ای که قلم جذاب دارد استفاده کنید. گویندگی می‌تواند برای متن و مطلبی باشد که نویسنده براساس احساسات درونی‌اش نگارش کرده‌است یا توضیح کسب‌وکار شما و یا یک رویداد خاص باشد. بنابراین نوشتن متن برای نریشن بایستی براساس هدف شما صورت بگیرد. اگر هدف شما معرفی کسب‌وکار و فعالیت می‌باشد بهتر است صرفا به موارد اساسی و مهم پرداخته و از پرداختن به جزئیات که شنونده را گمراه می‌سازد خودداری کنید. چنانچه شما قصد بیان داستان را دارید باید به تمامی جزئیاتی که مخاطب را در ایجاد تصویر بهتر از داستان و فضای آن یاری می‌کند، بپردازید.

پس از تهیه متنی که باید در اختیار گوینده قرار بگیرد شما باید با در رابطه با یک گوینده یا نریتور ارتباط برقرار کنید. پیش از آن می‌توانید به نمونه صدای گویندگان گوش دهید و از میان نریتورهایی که به صورت آنلاین سفارش دریافت می‌کنند، گوینده مورد علاقه خود را که سبک وی با سبک کاری شما تناسب بیشتری دارد را انتخاب کنید.

برای استخدام گوینده پس از مهیا سازی متن در قالب ورود یا پی دی اف و اغلب با فونت 14، گوینده مدنظر را انتخاب می‌نماید. سپس نسبت به ثبت سفارش اقدام خواهید کرد. در سفارش نریشن به صورت آنلاین راه‌های ارتباطی مختلفی برای کاربران در نظر گرفته شده‌است. شما می‌توانید متن را ارسال کرده و متنظر باشید تا هزینه کلی مبلغ سفارش معین گردد.

نحوه تولید نریشن چگونه است؟

تولید یک فایل صوتی و خلق یک محصول با کیفیت و حرفه ای کاری فراتر از گویندگی یک متن و به کار بردن مهارت های نریشن است. نریشن یا متن خوانی به طور کلی شامل چندین مرحله می شود که علاوه بر نریتور، افراد دیگری نیز در آن ها نقش مهمی را ایفا می نمایند. این مراحل به شرح زیر است:

 1. متن مورد توسط نویسندگان ماهر و با رعایت تمامی اصول نویسندگی نگارش می شود.
 2. سپس نریتور متن را در استودیو و یا محیطی که کیفیت صدا مطلوب باشد گویندگی می کند.
 3. فایل صوتی آماده شده به دست صدابردار می رسد و او با اضافه نمودن افکت ها، قرار دادن تیتراژ در ابتدا و انتها، گرفتن صدای هوا و تغییرات دیگر فایل خام را به یک فایل صوتی با کیفیت تبدیل می نماید.
 4. بعد از آن در صورت نیاز و برای افزایش جذابیت محصول، موسیقی دلخواه و متناسب با اوج گیری و فرود صدای نریتور توسط آهنگساز ساخته می شود.
 5. در نهایت فایل صوتی از طریق پلتفرم های مختلف مانند پادکست های صوتی، اپلیکیشن های کتاب صوتی، وب سایت های فعال در زمینه نریشن و دیگر موارد مشابه به مخاطبان ارائه می گردد.

اما هزینه سفارش آنلاین نریشن چگونه محاسبه می‌گردد؟

در تعیین نرخ گویندگی عوامل بسیاری دخیل می‌باشد. به عنوان مثال بسیاری از گویندگان براساس دقیقه گویندگی قیمت تعیین می‌کنند. برخی از افراد نیز متناسب با تعداد کلمات که در هر صفحه وجود دارد مبلغ مشخصی را درخواست می‌کنند. مجموعه نریشن پس از بررسی متن، محاسبه براساس نرخ مشخص، قیمت نریشن درخواستی شما را اعلام خواهند کرد.

پس از این مراحله شما بایستی ثبت سفارش خود را نهایی کنید و تا اماده شدن نهایی خوانش متن منتظر بمانید. پس از خوانش متن، تیم اماده سازی نسبت به صداگذاری و تنظیم فایل نهایی اقدام کرده و پس از آن محتوای درخواستی شما اماده خواهد بود.

بسیاری از فعالیت‌هایی که در زمینه سفارش نریشن فعال هستند مدت زمان معینی جهت آماده سازی فایل مورد نظر تعیین کرده‌اند. برای مثال به شما تضمین می‌دهند که ظرف مدت زمان 48 تا 72 ساعت سفارش شما مهیا خواهد شد. همچنین بسیاری از تیم های حرفه‌ای در رابطه با کیفیت سفارش ها ضمانت داده و تا آماده سازی فایل نهایی در سلیقه شما اصلاحیه ارسال کرده و نظرات خود را بیان نمایید.

تاکنون در رابطه با سفارش گویندگی متن صحبت کردیم. در این نوع از گویندگی، گوینده صرفا به متن توجه داشته و سعی دارد که متن را به نحو احسن بیان نماید. سبک دیگری از گویندگی مربوط به گویندگی بر روی محتوای ویدئویی یا فیلم می‌باشد. به این عمل اصطلاحا دوبله گفته می‌شود. به عبارت دیگر، دوبله کردن یا دوبلاژ، صداپیشگان یا دوبلورها به جای شخصیت‌های اصلی فیلم، انیمیشن، یا کارتون صحبت می‌کنند و صداهای مربوط به حالات مختلف را ادا می‌کنند.

در گذشته به دلیل عدم وجود امکانات کافی هنگام فیلم برداری کیفیت صداهای اصلی بازیگران مناسب نبوده و همین امر موجب میشد تا گفتارگردان‌ها مجددا دیالوگ‌های فیلمنامه را متناسب با حرکات دهان و لب بازیگران و با توجه به حس و فضای فیلم بیان کنند. امروزه دوبله صرفا برای تغییر زبان فیلم از زبان مبدا به زبان مقصد و گاه برای دلنشین سازی آواز بازیگر به کار می‌رود. در هر صورت یکی از فعالیت‌هایی که گویندگان نیز می‌‍توانند مشغول شوند، دوبله می‌باشد.

برای درخواست سفارش دوبله نیز شما بایستی تمام مراحل سفارش گویندگی را طی نمایید. با این تفاوت که علاوه بر تهیه متن دوبله، بایستی فایل (فیلم، ویدئو، انیمیشن، کارتون و ...) که صداگذاری بر روی آن انجام خواهد شد را باید آماده کنید. از طرفی دیگر اغلب برای سفارش دوبله بیش از یک گوینده نیاز می‌باشد. پس مسلما در تعیین هزینه سفارش دوبله با سفارش نریشن تفاوت وجود خواهد داشت. از طرفی دیگر تهیه فایل دوبله در مقایسه با خوانش متن به مدت زمان بیشتری نیاز دارد.

امر سفارش دوبله در مقایسه با سفارش گویندگی متن به مراتب سخت تر می‌باشد. چرا که در دوبله، دوبلور نه تنها باید حس و حال شخصیت اصلی را به خوبی منتقل کند بلکه باید به حرکات دهان، لب و تن صدای شخصیت توجه داشته باشد و همزمان و همراستا با شخصیت اصلی صحبت نموده و کلمات را بیان نماید.

سوالات متداول سفارش گویندگی

در اینجا سعی کردیم به سوالات پر تکرار شما در رابطه با سفارش آنلاین گویندگی پاسخ دهیم

هزینه سفارش نریشن چطور محاسبه خواهد شد؟

هزینه سفارش آنلاین گویندگی، به صورت کاملا آنلاین و هوشمند و با توجه به نرخ هر گوینده محاسبه خواهد شد.

چطور میتوان از زمان (دقیقه) سفارش نریشن با خبر شد؟

در حال حاضر ما هر صفحه نریشن (گویندگی) را که شامل 650 کاراکتر با فونت 14 و فاصله خطوط 1.5 است را به میزان یک دقیقه نریشن محسابه می کنیم.

آیا تفاوتی در نریشن یک دقیقه ای یا بیش از یک دقیقه وجود دارد؟

برخی از گویندگان برای سفارش های بیش از یک دقیقه هزینه بیشتر یا کمتری را در نظر گرفته اند که میتوانید برای مشاهده قیمت آنلاین گویندگی آنها روی لینک اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

تضمین دریافت سفارش پس از پرداخت چیست؟

اولین، بزرگترین و تنها مرجع تخصصی دانلود صدا در ایران، رابط بین شما و گوینده (نریتور) ست و تا زمانی که رضایت شما از صدای تحویل گرفته شده اعلام نشود پروژه اتمام شده تلقی نخواهد شد.

چه مدت زمانی لازم است تا سفارش گویندگی من تحویل داده شود؟

به محض پرداخت سفارش توسط شما، ثانیه شمار تحویل به مدت 48 ساعت فعال خواهد شد و گوینده موظف است سفارش شما را طی این مدت به شما تحویل نماید.

اگر فایل نهایی کیفیت مناسب یا دچار ایراد باشد امکان اصلاح وجود دارد؟

بله شما میتوانید پس از تحویل فایل اولیه نسبت به ثبت نظر و یا اصلاحیه خود اقدام فرمایید.

تا چند ساعت پس از تحویل فایل میتوان درخواست اصلاحیه را ثبت کرد؟

پس از تحویل فایل توسط گوینده حداکثر تا 24 ساعت از زمان تحویل فایل فرصت خواهید داشت تا تغییرات مورد نیاز خود را اعلام بفرمایید.

پس از تحویل فایل و پایان مهلت اصلاحیه و تکمیل سفارش آیا میتوانم درخواست اصلاحیه داشته باشم؟

خیر. پس از تحویل سفارش، چنانچه ظرف 24 ساعت اصلاحات اعلام نشود، سفارش تکمیل شده تلقی خواهد شد و برای اصلاحات جدید میبایست سفارش جدید ثبت کنید.

چطور میتوانم نمونه کارهای کامل یک گوینده را مشاهده کنم؟

شما میتوانید با کلیک بر روی نام گوینده پروفایل شخصی او را مشاهده و نسبت به مشاهده نمونه کارها اقدام نمایید

چنانچه سفارش نریشن من از یک دقیقه بیشتر و از دو دقیقه کمتر باشد هزینه چطور محاسبه خواهد شد؟

چنانچه سفارش آنلاین گویندگی شما زیر یک دقیقه و نیم باشد هزینه دقیقا مطابق با زمان صرف شده محاسبه خواهد شد اما چنانچه ظریف آن بیشتر از یک دقیقه و نیم باشد هزینه برای 2 صفحه محاسبه خواهد شد. برای صفحات بیشتر از 2 صفحه نیز به همین شکل محاسبه خواهد شد.

آیا میتوانم سفارش خود را پس از پرداخت لغو نمایم؟

امکان لغو سفارش تنها تا 15 دقیقه بعد از فعال شدن سفارش وجود دارد در غیر این صورت به دلیل صرف احتمالی زمان توسط گوینده، امکان لغو وجود ندارد.