مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی نیما عطایی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.1165,-0.0663,0.2689,-0.2384,0.162,-0.258,0.1563,-0.0754,0.0857,-0.4598,0.1304,-0.1461,0.1842,-0.0692,0.0369,-0.0593,0.0425,-0.0586,0.052,-0.0404,0.0425,-0.0616,0.0802,-0.0207,0.0314,-0.0249,0.0362,-0.1366,0.1139,-0.0538,0.2269,-0.1526,0.2026,-0.2482,0.0289,-0.0456,0.0408,-0.2803,0.1453,-0.2006,0.0748,-0.0612,0.0394,-0.0373,0.0082,-0.0107,0.0044,-0.0077,0.0035,-0.0126,0.0636,-0.1441,0.3299,-0.0518,0.0048,-0.011,0.0083,-0.0162,0.0069,-0.01,0.0129,-0.0105,0.0455,-0.0103,0.0024,-0.0011,0.0023,-0.0008,0.4926,-0.1522,0.4327,-0.2042,0.0654,-0.0282,0.0175,-0.0106,0.0424,-0.0333,0.3355,-0.1332,0.5551,-0.1864,0.0943,-0.0506,0.2395,-0.1711,0.2541,-0.5207,0.3982,-0.1802,0.3092,0,0.1856,0,0.1859,0,0.1601,0,0.2368,-0.085,0.2328,-0.231,0.1131,-0.0314,0.0403,-0.0895,0.0208,-0.0531,0.1273,-0.0835,0.4015,-0.5048,0.3362,-0.3267,0.1421,-0.2167,0.1488,-0.183,0.2643,-0.4342,0.566,-0.5712,0.1398,-0.2436,0.0695,-0.1633,0.1277,-0.0912,0.0232,-0.0215,0.5153,-0.1141,0.2716,-0.2002,0.0735,-0.2298,0.1032,-0.2075,0.114,-0.1328,0.2056,-0.1906,0.1371,-0.1772,0.1651,-0.2364,0.1804,-0.3143,0.0974,-0.2008,0.1168,-0.1689,0.2148,-0.0521,0.03,-0.0323,0.1512,-0.1971,0.3858,-0.3974,0.4655,-0.3395,0.255,-0.3003,0.1767,-0.2551,0.0911,-0.2574,0.0743,-0.0399,0.0966,-0.0582,0.0347,-0.6744,0.6028,-0.2575,0.3275,-0.1642,0.1468,-0.1404,0.1254,-0.1422,0.6143,-0.1273,0.6134,-0.3147,0.48,-0.3744,0.1776,-0.1023,0.025,-0.3226,0.1593,-0.5017,0.1495,-0.198,0.3242,-0.2568,0.1483,-0.1852,0.2259,-0.1534,0.1317,-0.4475,0.3918,-0.3001,0.0377,-0.1014,0.2443,-0.2428,0.1291,-0.3179,0.1383,-0.2824,0.0632,-0.1893,0.0764,-0.1758,0.083,-0.1905,0.0255,-0.1422,0.0104,-0.0136,0.1061,-0.3242,0.1471,-0.3465,0.1335,-0.453,0.0598,-0.0465,0.0478,-0.0791,0.0195,-0.0208,0.0294,-0.007,0.0381,-0.0576,0.1553,-0.2916,0.1568,-0.1274,0.1181,-0.0694,0.1815,-0.2562,0.1214,-0.1174,0.1543,-0.0892,0.0734,-0.107,0.045,-0.0464,0.0288,-0.0213,0.0038,-0.0086,0.0114,-0.0366,0.0241,-0.0158,0.021,-0.0323,0.0131,-0.0159,0.0038,-0.0036,0.0014,-0.0012,0.0007,-0.0009,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0452,-0.0482,0.2401,-0.3268,0.1051,-0.1235,0.2722,-0.1318,0.1916,-0.4858,0.2614,-0.6536,0.3029,-0.174,0.1121,-0.0925,0.0542,-0.0693,0.0685,-0.0705,0.0712,-0.0503,0.0341,-0.0041,0.0122,-0.0473,0.0311,-0.0366,0.0268,-0.0226,0.1056,-0.0199,0.0681,-0.1157,0.11,-0.1162,0.1973,-0.0791,0.1265,-0.1684,0.0961,-0.1204,0.3785,-0.1316,0.4236,-0.2001,0.1244,-0.1345,0.0769,-0.0829,0.0189,-0.0754,0.0265,-0.0475,0.0065,-0.0073,0.0128,-0.0021,0.0548,-0.1593,0.045,-0.3239,0.0081,-0.0335,0.0076,-0.0094,0.0128,-0.0046,0.0119,-0.0106,0.0103,-0.014,0.0392,-0.018,0.0017,-0.0024,0.0027,-0.0064,0.5874,-0.1467,0.3767,-0.2676,0.3159,-0.2507,0.0592,-0.0329,0.0767,-0.069,0.0561,-0.0507,0.0406,-0.0351,0.1479,-0.2705,0.335,-0.2066,0.2642,-0.1397,0.1721,-0.1626,0.2742,-0.1832,0.4337,-0.2063,0.425,-0.2643,0.3033,-0.187,0.2857,-0.2178,0.2399,-0.1174,0.4855,-0.27,0.3421,-0.2832,0.0005,-0.097,0.0134,-0.0225,0.003,-0.0312,0.1146,-0.0725,0.1136,-0.0983,0.4997,-0.313,0.6301,-0.4958,0.5464,-0.4513,0.178,-0.1765,0.2321,-0.2264,0.1192,-0.2393,0.6255,-0.3553,0.496,-0.3574,0.1939,-0.3175,0.1493,-0.0247,0.0837,-0.0106,0.1243,-0.0261,0.0024,-0.0021,0.0667,-0.1621,0.6008,-0.2671,0.456,-0.2231,0.4315,-0.1743,0.1709,-0.1447,0.2655,-0.1387,0.2359,-0.1477,0.2557,-0.1282,0.2819,-0.1371,0.3095,-0.1411,0.2141,-0.1589,0.3135,-0.1378,0.497,-0.0948,0.6748,-0.1248,0.1972,-0.3206,0.2867,-0.1121,0.0722,-0.0702,0.0952,-0.0584,0.1333,-0.3225,0.6444,-0.2731,0.491,-0.276,0.195,-0.1526,0.3787,-0.138,0.2353,-0.3332,0.1548,-0.341,0.0849,-0.2248,0.0815,-0.0709,0.5219,-0.3062,0.463,-0.389,0.2424,-0.2083,0.1436,-0.1349,0.1336,-0.096,0.433,-0.2186,0.4758,-0.5166,0.4048,-0.432,0.1274,-0.5012,0.3687,-0.4994,0.4116,-0.1787,0.1085,-0.1249,0.0975,-0.1858,0.2225,-0.1779,0.6229,-0.3711,0.3777,-0.3866,0.2915,-0.1473,0.1106,-0.0948,0.4925,-0.3051,0.4537,-0.4059,0.4066,-0.2701,0.3862,-0.2889,0.4713,-0.3533,0.2736,-0.3232,0.0634,-0.1387,0.0609,-0.0536,0.1615,-0.3153,0.5262,-0.4146,0.2049,-0.3785,0.1317,-0.242,0.1576,-0.1288,0.0827,-0.0867,0.0859,-0.0993,0.2641,-0.0858,0.2819,-0.2581,0.1808,-0.2633,0.382,-0.3265,0.3804,-0.5701,0.1737,-0.4575,0.1837,-0.2225,0.2355,-0.2162,0.3354,-0.083,0.1267,-0.1072,0.0827,-0.0232,0.063,-0.0611,0.0173,-0.0823,0.042,-0.0731,0.0237,-0.0275,0.0582,-0.0484,0.0348,-0.0211,0.0031,-0.001,0.0002,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0394,-0.0854,0.1291,-0.2162,0.2772,-0.1688,0.2061,-0.1542,0.5427,-0.3646,0.3527,-0.3572,0.159,-0.0665,0.0611,-0.0443,0.0567,-0.06,0.1677,-0.3066,0.3407,-0.2741,0.0886,-0.2203,0.2995,-0.194,0.1777,-0.2827,0.1688,-0.1401,0.0338,-0.1423,0.1063,-0.1382,0.2334,-0.3346,0.2321,-0.1001,0.0426,-0.1142,0.0295,-0.025,0.0114,-0.0052,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0712,0.1614,-0.2858,0.0626,-0.1029,0.0031,-0.0121,0.0156,-0.0094,0.0109,-0.0065,0.0335,-0.038,0.0974,-0.1443,0.0016,-0.0044,0.0017,-0.1717,0.2858,-0.2911,0.3305,-0.1879,0.1745,-0.1196,0.0693,-0.0589,0.0384,-0.1231,0.0679,-0.1184,0.2653,-0.0623,0.6145,-0.2534,0.1208,-0.0749,0.0905,-0.0735,0.1422,-0.1366,0.1815,-0.1383,0.1193,0,0.1416,0,0.1369,-0.1494,0.2081,-0.1804,0.2021,-0.3877,0.0697,-0.1472,0.1762,-0.1939,0.383,-0.1022,0.0173,-0.0305,0.0588,-0.0504,0.0691,-0.0769,0.0716,-0.0641,0.4207,-0.1291,0.4586,-0.4851,0.5647,-0.5291,0.1499,-0.251,0.1662,-0.2285,0.1133,-0.1792,0.2203,-0.3411,0.5661,-0.5825,0.3467,-0.3951,0.0984,-0.0504,0.0335,-0.0136,0.0425,-0.0282,0.0531,-0.0719,0.2553,-0.0794,0.5819,-0.3284,0.4616,-0.3366,0.1868,-0.1698,0.2164,-0.1894,0.1228,-0.3079,0.1196,-0.1383,0.135,-0.2266,0.1628,0,0.1824,-0.156,0.3831,-0.289,0.2068,-0.1339,0.0864,-0.1609,0.0412,-0.0412,0.03,-0.0372,0.3413,-0.2198,0.6525,-0.6628,0.5098,-0.2642,0.2728,-0.1865,0.5941,-0.3964,0.3701,-0.3456,0.0502,-0.0311,0.3473,-0.4794,0.3798,-0.1803,0.3363,-0.2762,0.2722,-0.2933,0.0294,-0.1101,0.0414,-0.0674,0.4754,-0.2792,0.5126,-0.3282,0.0687,-0.0832,0.4087,-0.3915,0.2285,-0.3154,0.1479,-0.2688,0.0597,-0.2802,0.2602,-0.2271,0.2299,-0.2154,0.4571,-0.4037,0.269,-0.4376,0.0963,-0.0476,0.2554,-0.3816,0.3982,-0.3026,0.1909,-0.2635,0.1967,-0.2174,0.6239,-0.233,0.0563,-0.0838,0.0551,-0.0449,0.1921,-0.025,0.4719,-0.2813,0.2301,-0.207,0.2429,-0.155,0.0946,-0.1107,0.1346,-0.1083,0.1813,-0.0358,0.1886,-0.1923,0.3527,-0.2077,0.3752,-0.4268,0.3296,-0.5764,0.2883,-0.5533,0.6128,-0.2119,0.4726,-0.3449,0.2634,-0.0594,0.1024,-0.1416,0.0691,-0.1394,0.1511,-0.0419,0.0493,-0.04,0.0355,-0.0476,0.1826,-0.0731,0.0294,-0.0106,0.0021,-0.0058,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0038,0.3698,-0.2548,0.1893,-0.1946,0.1587,-0.1199,0.3378,-0.0916,0.343,-0.1136,0.098,-0.1052,0.0353,-0.0435,0.0521,-0.0292,0.0422,-0.0919,0.0518,-0.0841,0.1392,-0.0401,0.0421,-0.171,0.1237,-0.0458,0.2042,-0.2623,0.2934,-0.2109,0.1319,-0.0262,0.0176,-0.3045,0.4405,-0.3205,0.1116,-0.1355,0.2155,-0.0847,0.0187,-0.04,0.0045,-0.0072,0.0053,-0.0041,0.002,-0.0411,0.2484,-0.0724,0.0068,-0.0331,0.006,-0.0095,0.0047,-0.0133,0.0159,-0.0131,0.0358,-0.0231,0.0275,-0.056,0.007,-0.0046,0.0018,-0.0008,0.4465,-0.1066,0.1742,-0.1957,0.0182,-0.0289,0.0116,-0.0102,0.0437,-0.0443,0.1517,-0.1436,0.1019,-0.1468,0.064,-0.1259,0.2589,-0.0693,0.2436,-0.313,0.2071,-0.2737,0.1585,-0.2432,0.1201,-0.2377,0.0478,-0.1872,0.6506,-0.2122,0.399,-0.2003,0.0412,-0.1308,0.0343,-0.026,0.3104,-0.1155,0.2564,-0.4785,0.3423,-0.1827,0.1846,-0.2163,0.3377,-0.302,0.3106,-0.4501,0.119,-0.042,0.0506,-0.0824,0.2631,-0.0481,0.0059,-0.0393,0.7296,-0.1548,0.59,-0.2299,0.0261,-0.2581,0.0861,-0.1548,0.1413,-0.1432,0.1792,-0.1974,0.1439,-0.1157,0.1657,-0.3149,0.1271,-0.2482,0.1021,-0.1646,0.2395,-0.1347,0.0208,-0.1185,0.1627,-0.0515,0.2409,-0.4763,0.359,-0.3712,0.2339,-0.1886,0.2582,-0.3168,0.1971,-0.4232,0.4327,-0.213,0.0398,-0.0495,0.0835,-0.1193,0.3276,-0.3838,0.162,-0.4277,0.1095,-0.1612,0.1227,-0.1088,0.1079,-0.1348,0.105,-0.3757,0.3444,-0.279,0.2715,-0.374,0.399,-0.2367,0.2833,-0.0747,0.2514,-0.3372,0.2369,-0.1159,0.1487,-0.1197,0.2246,-0.2099,0.343,-0.136,0.0771,-0.3211,0.0766,-0.2964,0.0843,-0.0771,0.2505,-0.158,0.0803,-0.2912,0.0466,-0.1535,0.19,-0.0974,0.0666,-0.0894,0.1203,-0.0731,0.0386,-0.0521,0.0138,-0.0168,0.2637,-0.261,0.2398,-0.2173,0.4407,-0.0298,0.1142,-0.0528,0.0689,-0.0846,0.0522,-0.0623,0.0152,-0.0093,0.0684,-0.0065,0.1048,-0.2905,0.1307,-0.2925,0.083,-0.0846,0.1288,-0.1148,0.106,-0.1652,0.0732,-0.0381,0.0684,-0.0555,0.0557,-0.0321,0.0229,-0.0204,0.0252,-0.0071,0.0234,-0.0155,0.0071,-0.0211,0.0333,-0.022,0.0355,-0.0087,0.003,-0.0014,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0003,0,-0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0006,0.1112,-0.0995,0.1402,-0.24,0.163,-0.1812,0.2893,-0.0608,0.3198,-0.5133,0.3682,-0.2798,0.0938,-0.4365,0.2552,-0.2848,0.1233,-0.1704,0.1746,-0.1044,0.0778,-0.0705,0.0927,-0.093,0.0582,-0.2211,0.4416,-0.3659,0.4939,-0.3017,0.2832,-0.3741,0.2436,-0.3524,0.2408,-0.1854,0.1636,-0.2714,0.2779,-0.1862,0.576,-0.3487,0.3165,-0.3683,0.3405,-0.1754,0.0433,-0.0756,0.0473,-0.0621,0.0373,-0.0101,0.0081,-0.0093,0.005,-0.0016,0.032,-0.063,0.0734,-0.1509,0.0166,-0.1148,0.0086,-0.0127,0.0029,-0.0054,0.0052,-0.0323,0.0181,-0.0442,0.0439,-0.0413,0.0085,-0.0027,0.0498,-0.0722,0.1925,-0.106,0.3037,-0.2414,0.0695,-0.067,0.0361,-0.0249,0.0479,-0.0483,0.0406,-0.0614,0.3212,-0.5249,0.3108,-0.1795,0.0983,-0.1231,0.0635,-0.0546,0.345,-0.2815,0.3366,-0.2828,0.3334,-0.1732,0.2738,-0.2033,0.2016,-0.1841,0.0711,-0.0903,0.0171,-0.3007,0,-0.1951,0.2673,-0.1636,0.3619,-0.1075,0.0187,-0.0168,0.0456,-0.0605,0.5874,-0.1992,0.4955,-0.3892,0.5529,-0.3532,0.0992,-0.1369,0.2073,-0.1283,0.4294,-0.3653,0.4298,-0.3667,0.4175,-0.2882,0.3202,-0.2181,0.0726,-0.1813,0.0211,-0.1028,0.0069,-0.1237,0.398,-0.2388,0.4502,-0.2781,0.2461,-0.2516,0.1903,-0.0762,0.2089,-0.0875,0.1996,-0.0805,0.19,-0.0794,0.1741,-0.1136,0.1657,-0.0881,0.1117,-0.1224,0.4272,-0.1854,0.17,-0.1673,0.1529,-0.0725,0.2005,-0.1783,0.0643,-0.0362,0.0663,-0.0577,0.2164,-0.2669,0.5678,-0.4212,0.2138,-0.2023,0.2385,-0.1204,0.4928,-0.2345,0.383,-0.4437,0.3279,-0.2835,0.0657,-0.0568,0.3985,-0.5763,0.6699,-0.2267,0.4841,-0.1843,0.157,-0.228,0.1813,-0.1257,0.1412,-0.2664,0.3791,-0.2246,0.4962,-0.1705,0.2012,-0.2268,0.3991,-0.4247,0.3119,-0.1858,0.1464,-0.1398,0.09,-0.2828,0.1087,-0.1056,0.4647,-0.3455,0.1503,-0.2846,0.1213,-0.2058,0.2183,-0.0721,0.5793,-0.549,0.4521,-0.3229,0.2139,-0.3024,0.3272,-0.1875,0.3357,-0.2068,0.2232,-0.3,0.0648,-0.0657,0.0442,-0.2624,0.5605,-0.5221,0.2882,-0.1547,0.1964,-0.2018,0.0998,-0.1668,0.1069,-0.1263,0.0892,-0.0956,0.047,-0.0836,0.2514,-0.157,0.3069,-0.2285,0.2919,-0.0061,0.4706,-0.5432,0.3309,-0.3315,0.4688,-0.1694,0.2055,-0.0899,0.0699,-0.0468,0.0588,-0.0717,0.0758,-0.0794,0.0427,-0.0938,0.0552,-0.0375,0.0285,-0.0392,0.0155,-0.0101,0.0034,-0.0031,0.002,-0.0008,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0495,-0.1647,0.3789,-0.2554,0.2239,-0.0872,0.2944,-0.1995,0.3098,-0.1407,0.5128,-0.3019,0.0916,-0.3009,0.1813,-0.2059,0.2094,-0.3067,0,-0.0474,0.0873,-0.095,0.0909,-0.1267,0.0694,-0.0406,0.0386,-0.0507,0.0065,-0.0457,0.2546,-0.0481,0.4853,-0.2235,0.3069,-0.2358,0.1238,-0.3715,0.2304,-0.1427,0.3384,-0.2917,0.442,-0.3801,0.2141,-0.3745,0.499,-0.5333,0.2413,-0.2294,0.2208,-0.3304,0.2081,-0.1054,0.0343,-0.0801,0.0218,-0.0262,0.0031,-0.0041,0.0377,-0.0016,0.2728,-0.3779,0.2698,-0.1153,0.0235,-0.0301,0.0204,-0.0125,0.0087,-0.0122,0.0658,-0.0153,0.0309,-0.0102,0.0059,-0.0005,0.0012,-0.0007,0.5092,-0.5521,0.267,-0.1863,0.1645,-0.4578,0.0369,-0.0412,0.0307,-0.0144,0.1201,-0.0761,0.221,-0.2156,0.1114,-0.3292,0.068,-0.0862,0.0831,-0.2306,0,-0.3232,0.2541,-0.3537,0.2513,-0.2905,0.145,-0.2765,0.1824,-0.2811,0.1863,-0.2874,0.1442,-0.0876,0.6438,-0.238,0.2414,-0.0449,0.2505,-0.3087,0.0476,-0.0282,0.0663,-0.0569,0.1163,-0.0573,0.4038,-0.1964,0.2965,-0.4909,0.5218,-0.5731,0.4643,-0.4362,0.1285,-0.1344,0.1878,-0.1335,0.2043,-0.3955,0.0785,-0.2898,0.4939,-0.6528,0.3427,-0.2528,0.179,-0.2331,0.0379,-0.0323,0.0688,-0.042,0.0037,-0.0061,0.1196,-0.0703,0.1208,-0.1727,0.169,-0.2756,0.0489,-0.0934,0.0273,-0.2064,0.2073,-0.1873,0.1473,-0.3407,0.1176,-0.2146,0.1475,-0.1521,0.1595,-0.2799,0.212,-0.2727,0.6245,-0.5544,0.1952,-0.3128,0.4231,-0.4625,0.0859,-0.1323,0.0735,-0.0735,0.1033,-0.0361,0.1878,-0.2717,0.5619,-0.4345,0.3453,-0.3267,0.4633,-0.3723,0.3729,-0.313,0.3323,-0.2567,0.1968,-0.0814,0.0492,-0.0726,0.2799,-0.5451,0.5269,0,0.5119,-0.3397,0.1369,-0.1353,0.1882,-0.1293,0.3638,-0.1873,0.5971,-0.4391,0.3119,-0.4836,0.1168,-0.1357,0.5382,-0.5355,0.2463,-0.3238,0.0563,-0.1792,0.1441,-0.2314,0.4298,-0.1581,0.1539,-0.1698,0.3552,-0.2222,0.2658,-0.0936,0.1177,-0.2138,0.255,-0.3134,0.2881,-0.1171,0.3022,-0.265,0.3146,-0.269,0.3108,-0.2005,0.4132,-0.2496,0.0735,-0.052,0.3491,-0.2479,0.4924,-0.4527,0.1607,-0.1904,0.4722,-0.2516,0.3279,-0.5311,0.07,-0.0575,0.1715,-0.1294,0.0527,-0.048,0.1293,-0.2535,0.3555,-0.2177,0.4371,-0.339,0.3758,-0.3164,0.48,-0.4626,0.4497,-0.5153,0.4134,-0.2343,0.053,-0.1744,0.5415,-0.1224,0.432,-0.0957,0.202,-0.1346,0.0812,-0.1189,0.1096,-0.1114,0.0862,-0.0939,0.1367,-0.1493,0.0267,-0.0184,0.0041,-0.0043,0.0018,-0.0018,0.0009,-0.0019,0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده حرفه ای تیزر و نریشن تبلیغاتی با لحن های متنوع: شیک،جذاب،پرانرژی و هیجانی، جشنواره ای،فانتزی،کلاسیک دانش آموخته ممتاز و گویندگی در رادیو جوان(جام جم) تجربه چندین ساله گویندگی: تیزرتبلیغاتی،نریشن،کتاب صوتی،پادکست، نمایش رادیویی،دکلمه و...

تعرفه خدمات گویندگی نیما عطایی

زبان/زمان پارسی
یک دقیقه
۹۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۷۰۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
2
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

محتوی آموزشی
تلفن گویا
کودکانه
پادکست
دکلمه
تیزر ویدئویی
تیزر صوتی
موشن گرافیک

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی نیما عطایی

دموی تبلیغاتی
دموی تبلیغاتی برش هایی کوتاه از کارهای مختلف
در حال بارگذاری
یکشنبه, ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
اسلوگان برند ویزانو
اسلوگان با لحن شیک
در حال بارگذاری
یکشنبه, ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
تیزر هیجانی مبل ملل
تیزر با لحن هیجانی و پرانرژی
در حال بارگذاری
یکشنبه, ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
اسلوگان سرای ملل
اسلوگان با لحن گیرا
در حال بارگذاری
یکشنبه, ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
تیزر آکادمی موسیقی دماوند
تیزر آکادمی موسیقی با لحن رسمی و ملایم
در حال بارگذاری
یکشنبه, ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
تیزر شهرمبل
تیزر شهر مبل لحن هیجانی
در حال بارگذاری
یکشنبه, ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
تیزر گالواسیلور
تیزر گالواسیلور با لحن جذاب
در حال بارگذاری
یکشنبه, ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
نریشن شورای ملی نخود ایران بخش دوم
نریشن با لحن شیک
در حال بارگذاری
یکشنبه, ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
نریشن شورای ملی نخود ایران
نریشن با لحن شیک
در حال بارگذاری
یکشنبه, ۰۱ خرداد ۱۴۰۱
تیزر برند هایویژن
لحن تبلیغاتی و هیجانی
در حال بارگذاری
یکشنبه, ۰۱ خرداد ۱۴۰۱