مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی دریا گلستانی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0.0004,0,0.0006,-0.0048,0.0013,-0.0032,0.0035,-0.0034,0.0046,-0.0034,0.0023,-0.0041,0.0023,-0.0021,0.0014,-0.002,0.003,-0.0026,0.0015,-0.0024,0.002,-0.0041,0.0027,-0.0022,0.0024,-0.0023,0.0019,-0.0028,0.002,-0.002,0.0002,-0.0031,0.0026,-0.0017,0.002,-0.0031,0.0012,-0.003,0.0019,-0.0022,0.0007,-0.0019,0.002,-0.001,0.0015,-0.0028,0.0013,-0.0008,0.0022,-0.0003,0.0018,-0.0109,0.0015,-0.0084,0.0013,-0.0013,0.0018,-0.0014,0.0023,-0.0028,0.001,-0.0027,0.0021,-0.0031,0.0047,-0.0006,0.0007,-0.004,0.003,-0.0014,0.0037,-0.0034,0.0134,-0.0173,0.032,-0.0173,0.063,-0.0271,0.0358,-0.0474,0.0123,-0.0199,0.0517,-0.031,0.0646,-0.0696,0.0425,-0.0273,0.0229,-0.0526,0.0235,-0.0351,0.0311,-0.0347,0.0349,-0.037,0.0745,-0.0589,0.0835,-0.0693,0.1006,-0.0772,0.0322,-0.0356,0.0516,-0.0542,0.0318,-0.037,0.0145,-0.0149,0.007,-0.0076,0.0367,-0.0128,0.0376,-0.0534,0.0563,-0.0659,0.0484,-0.0785,0.0161,-0.0848,0.0585,-0.0439,0.0475,-0.049,0.0081,-0.0453,0.0037,-0.0045,0.0018,-0.0033,0.0028,-0.003,0.0012,-0.0017,0.0013,-0.0029,0.0017,-0.0048,0.0032,-0.0036,0.0036,-0.001,0.0034,-0.0032,0.0039,-0.0031,0,-0.0043,0.0054,-0.0041,0.0042,-0.0028,0.0011,-0.0034,0.0024,-0.0028,0.003,-0.0026,0.0004,-0.0055,0.1474,-0.1667,0.178,-0.1685,0.1621,-0.124,0.202,-0.1117,0.0936,-0.1216,0.0345,-0.0421,0.0336,-0.0356,0.0397,-0.0531,0.0576,-0.0519,0.2108,-0.2228,0.1783,-0.163,0.2185,-0.1843,0.0654,-0.0747,0.0606,-0.0625,0.1067,-0.0761,0.1489,-0.1495,0.1404,-0.1412,0.1505,-0.147,0.1167,-0.1378,0.122,-0.118,0.1159,-0.1242,0.1572,-0.1297,0.175,-0.1805,0.2361,-0.1964,0.1482,-0.1709,0.0047,-0.0071,0.0059,-0.0445,0.1531,-0.1517,0.1806,-0.1302,0.151,-0.1161,0.0344,-0.0318,0.0044,-0.0365,0.0864,-0.0477,0.119,-0.0787,0.1514,-0.1443,0.1923,-0.1394,0.1825,-0.1635,0.1267,-0.1006,0.1177,-0.0943,0.031,-0.0325,0.0047,-0.0026,0.0031,-0.0089,0.0237,-0.024,0.0166,-0.02,0.0116,-0.0104,0.0406,-0.0236,0.0881,-0.0786,0.1133,-0.0822,0.1384,-0.0837,0.1347,-0.128,0.1168,-0.1221,0.1122,-0.0788,0.0667,-0.0966,0.0577,-0.0712,0.0735,-0.0946,0.0654,-0.089,0.0718,-0.0913,0.0872,-0.0947,0.0802,-0.1,0.1059,-0.1391,0.1028,-0.0864,0.0729,-0.093,0.0714,-0.0968,0.0559,-0.0963,0.0901,-0.0901,0.0916,-0.0304,0.0079,-0.0153,0.0239,-0.0319,0.1345,-0.2149,0.1593,-0.2563,0.1258,-0.1438,0.1413,-0.0999,0.1473,-0.1233,0.1342,-0.0932,0.0943,-0.1172,0.0212,-0.0175,0.0356,-0.0065,0.1954,-0.2295,0.2431,-0.1523,0.1998,-0.1092,0.0799,-0.0959,0.0702,-0.1182,0.085,-0.0852,0.0714,-0.0656,0.0735,-0.0618,0.1368,-0.1148,0.0881,-0.0828,0.1035,-0.0634,0.0103,-0.0141,0.0162,-0.0042,0.0986,-0.1512,0.1392,-0.1437,0.0759,-0.1139,0.043,-0.0223,0.0043,-0.0097,0.0039,-0.0091,0.0319,-0.0443,0.0166,-0.0298,0.122,-0.0685,0.0963,-0.1168,0.16,-0.1179,0.0138,-0.017,0.0171,-0.0754,0.1085,-0.1222,0.1017,-0.1321,0.171,-0.0944,0.1393,-0.0991,0.0179,-0.0126,0.0093,-0.0196,0.0785,-0.0849,0.1285,-0.0833,0.0983,-0.124,0.1154,-0.1125,0.0869,-0.1372,0.0939,-0.1373,0.0695,-0.0847,0.0233,-0.0131,0.0039,-0.0214,0.0061,-0.0242,0.0034,-0.0028,0.0769,-0.0073,0.094,0,0.0895,-0.0224,0.0567,-0.0568,0.0372,-0.0912,0.1666,-0.0911,0.1617,-0.1189,0.1066,-0.0929,0.0413,-0.0876,0.0077,-0.0089,0.0088,-0.0064,0.0144,-0.019,0.0031,-0.0038,0.0022,-0.0021,0.003,-0.0018,0.0021,-0.0002,0.0012,-0.0042,0.0023,-0.0027,0.0024,-0.0009,0.002,-0.0014,0.0013,-0.0026,0.0022,-0.0045,0.0046,-0.0049,0.0049,-0.0024,0.0034,-0.0028,0.0033,-0.0041,0,-0.0046,0.0021,-0.0012,0.0032,-0.0004,0.0026,-0.004,0.0099,-0.0051,0.0025,-0.0042,0.0026,-0.0047,0,0,0.0005,-0.0007,0.0037,0,0.0046,-0.0032,0.001,-0.0049,0.0031,-0.0051,0.003,-0.0013,0.0041,-0.0017,0.0035,-0.0038,0.0016,-0.0028,0.0029,-0.0032,0.0032,-0.0027,0.0025,-0.0028,0.0022,-0.0007,0,-0.0027,0.0019,-0.0029,0.0031,-0.0008,0.0024,-0.0034,0.0032,-0.0038,0.0031,-0.006,0.0055,-0.0034,0.0052,-0.0029,0.0021,-0.0035,0.004,-0.0037,0.0058,-0.0033,0.0076,-0.0081,0.0071,-0.0035,0.0046,-0.0035,0.0174,-0.013,0.0982,-0.1311,0.1047,-0.1082,0.0804,-0.1506,0.1035,-0.0072,0.0893,-0.1612,0.0818,-0.1433,0.1059,-0.1134,0.0346,-0.0507,0.0396,-0.044,0.0352,-0.0337,0.0674,-0.0832,0.0965,-0.0863,0.0751,-0.1028,0.1102,-0.0684,0.0126,-0.0117,0.0153,-0.0171,0.0227,-0.0377,0.0145,-0.0059,0.0079,-0.009,0.0132,-0.0048,0.0074,-0.0091,0.0619,-0.1279,0.1428,0,0.0528,-0.0223,0.0603,-0.0701,0.0834,-0.0823,0.0766,-0.1093,0.0152,-0.1485,0.1275,-0.1572,0.0811,-0.0581,0.0446,-0.0646,0.0135,-0.0156,0.0068,-0.0065,0.0022,-0.0015,0.0013,-0.0019,0.0035,-0.0034,0,-0.0024,0.0029,-0.0035,0.0044,-0.0019,0.0021,-0.007,0.003,-0.0048,0.0031,-0.0061,0.0042,-0.005,0.008,-0.0054,0,-0.0089,0.0006,-0.01,0.0061,0,0.0039,-0.0048,0.0058,-0.0039,0.0014,-0.0049,0.0046,-0.0034,0.0036,0,0.004,-0.0038,0.0027,-0.0033,0.0029,-0.0057,0.0128,-0.0135,0.1057,-0.1336,0.0887,-0.1741,0.0683,-0.1765,0.0896,-0.1143,0.1077,-0.1565,0.0575,-0.0556,0.0141,-0.0195,0.0229,-0.0297,0.0296,-0.0414,0.1564,-0.0754,0.0638,-0.0653,0.1255,-0.1617,0.0559,-0.1395,0.058,-0.0509,0.0489,-0.0554,0.04,-0.0432,0.0553,-0.0704,0.0734,-0.07,0.0626,-0.0585,0.0845,-0.0592,0.0696,-0.0825,0,-0.1539,0.1091,-0.0625,0.082,-0.0529,0.0058,-0.0146,0.012,-0.0036,0.3201,-0.2242,0.1843,-0.1967,0.0724,-0.0973,0.1014,-0.0769,0.0196,-0.0663,0.0165,-0.0055,0.0073,-0.0038,0.025,-0.0714,0.1676,-0.1359,0.1073,-0.1049,0.209,-0.2001,0.1102,-0.0802,0.0568,-0.0259,0.0035,-0.0021,0.0015,-0.0019,0.0019,-0.0017,0.0057,-0.0176,0.0217,-0.0216,0.0715,-0.0733,0.0779,-0.1316,0.1407,-0.0851,0.1773,-0.117,0.1824,-0.1543,0.0146,-0.035,0.0658,-0.0598,0.0772,-0.0718,0.0782,-0.0944,0.0607,-0.0855,0.0541,-0.078,0.0693,-0.1093,0.0942,-0.1369,0.1142,-0.1389,0.1624,-0.1839,0.1252,-0.1681,0.1008,-0.155,0.0804,-0.1341,0.0747,-0.1205,0.088,-0.1142,0.0765,-0.1187,0.0621,-0.0445,0.0095,-0.0079,0.0301,-0.0095,0.0888,-0.0794,0.114,-0.1166,0.1197,-0.1708,0.0742,-0.1054,0.0885,-0.0941,0.1397,-0.13,0.1752,-0.1546,0.0105,-0.0225,0.0035,-0.0018,0.0213,-0.0017,0.1289,-0.1541,0,-0.1432,0.1172,-0.1958,0.1014,-0.1837,0.1064,-0.1501,0.0687,-0.0852,0.0727,-0.1142,0.0727,-0.034,0.0415,-0.0868,0.0111,-0.1177,0.0389,-0.125,0.1112,-0.067,0.0137,-0.0264,0.0227,-0.0039,0.1778,-0.1499,0.1378,-0.1145,0.1075,-0.0698,0.0333,-0.0299,0.0047,-0.0058,0.0186,-0.0124,0.0243,-0.0104,0.0306,-0.0277,0.1425,-0.1638,0.1173,-0.1035,0.1218,-0.1596,0.0208,-0.1025,0.0242,-0.0283,0.0129,-0.0341,0.14,-0.1441,0.172,-0.1666,0.1348,-0.1778,0.1274,-0.037,0.0285,-0.0102,0.1409,-0.0997,0.1431,-0.1079,0,-0.1748,0.0847,-0.0986,0.0088,-0.0641,0.0875,-0.0506,0.0937,-0.0511,0.0988,-0.0856,0.0704,-0.0554,0.0075,-0.012,0.0015,-0.0026,0.1,-0.0092,0.135,-0.1403,0.1716,-0.1215,0.1654,-0.1236,0.1192,-0.1199,0.0081,-0.0124,0.0075,-0.0968,0.1981,-0.1489,0.1863,-0.2129,0.183,-0.1424,0.1866,-0.0899,0.1577,-0.1319,0.1673,-0.0982,0.0692,-0.064,0.0633,-0.043,0.0347,-0.0516,0.033,-0.0397,0.016,-0.0243,0.0049,-0.0052,0.0036,-0.003,0.0043,-0.0017,0.0021,-0.003,0.0021,-0.0021,0.0009,-0.0034,0.0044,0,0.0018,-0.0027,0.003,-0.0066,0.0018,-0.0059,0.007,-0.0017,0.0014,-0.0026,0.0026,-0.0041,0.0015,-0.0049,0.0017,-0.0031,0.0053,-0.0015,0.0032,-0.0027,0.0009,-0.0053,0.0027,-0.0052,0.0063,-0.005,0.0047,-0.0054,0.0043,-0.006,0.0007,-0.0104,0.0083,-0.0045,0.0024,-0.0019,0.0006,-0.0025,0.0005,-0.0024,0.002,-0.001,0.0016,-0.0002,0.0015,-0.006,0.0034,-0.006,0.0038,-0.0043,0.0038,-0.0027,0.0021,-0.0025,0.0013,-0.0032,0,-0.0034,0.0046,-0.001,0.0024,-0.0016,0.0006,-0.0023,0.0013,-0.0024,0.0009,-0.0034,0.0026,-0.0007,0.0019,-0.0021,0.0012,-0.0028,0.0019,-0.0022,0.0019,-0.0009,0.0019,-0.003,0.0025,-0.0027,0.0005,-0.0039,0.0015,-0.0027,0.0035,-0.001,0.0022,-0.0007,0.0013,-0.0035,0.0018,-0.0026,0.0024,-0.0016,0.002,-0.0021,0.0015,-0.0023,0.0022,-0.0189,0.0182,-0.0265,0.0297,-0.0332,0.0306,-0.0595,0.0299,-0.0545,0.0521,-0.0458,0.2022,-0.1667,0.214,-0.2594,0.1804,-0.0512,0.1016,-0.2287,0.1325,-0.2209,0.1566,-0.1167,0.0246,-0.0156,0.0397,-0.0445,0.0534,-0.0632,0.0535,-0.0892,0.1063,-0.0966,0.0908,-0.0883,0.0818,-0.0677,0.0819,-0.0475,0.0164,-0.009,0.0053,-0.0078,0.0073,-0.0047,0.0004,-0.0063,0.0016,-0.0023,0.001,-0.0015,0.0679,-0.0164,0.1273,0,0.1019,-0.1604,0.0408,-0.1684,0.1095,-0.1162,0.07,-0.1482,0.1178,-0.1591,0.1071,-0.1878,0.1035,-0.1248,0.0072,-0.0072,0.0029,-0.0029,0.002,-0.0028,0.0097,-0.0028,0.0017,-0.0021,0.0009,-0.0026,0.0028,-0.0015,0.0015,-0.0062,0.0027,-0.0035,0.0023,-0.0013,0.004,-0.0012,0.0013,-0.0046,0.001,-0.0039,0.0022,-0.0036,0.003,-0.0007,0.0036,-0.0022,0.0004,-0.006,0.0032,-0.0036,0.0603,-0.0796,0.0506,-0.0413,0.1092,-0.0714,0.0853,-0.0815,0.0886,-0.0516,0.0552,-0.09,0.0456,-0.0197,0.0113,-0.0141,0.0087,-0.0118,0.0083,-0.0133,0.095,-0.1211,0.1329,-0.1582,0.1606,-0.1004,0.097,-0.1351,0.1678,-0.1448,0.0742,-0.0864,0.0515,-0.0386,0.0762,-0.0381,0.0851,-0.0704,0.0749,-0.0948,0.0905,-0.0863,0.0312,-0.074,0.0611,-0.0631,0.1107,-0.0641,0.1304,-0.1405,0.0529,-0.2269,0.0266,-0.0276,0.2129,-0.0635,0.2385,-0.1602,0.1665,-0.1818,0.1394,-0.1531,0.0618,-0.0809,0.0232,-0.0175,0.0269,-0.0307,0.1149,-0.1275,0.0819,-0.1348,0.1896,-0.2182,0.1727,-0.1388,0.1563,-0.1402,0.0646,-0.0549,0.0012,-0.004,0.0018,-0.0039,0.0025,-0.0016,0.0028,-0.0208,0.1813,-0.1039,0.1509,-0.185,0.2034,-0.1787,0.1628,-0.1597,0.076,-0.1163,0.0499,-0.0374,0.0382,-0.0061,0.0361,0,0.0465,0,0.0323,-0.0586,0.0332,-0.1212,0.0559,-0.1237,0.0556,-0.0582,0.0643,0,0.0641,-0.0863,0.1163,-0.1538,0.0426,-0.0949,0.1631,-0.0988,0.1276,-0.1402,0.1444,-0.1064,0.1059,-0.1255,0.0712,-0.0066,0.0124,-0.008,0.0045,-0.004,0.1585,-0.0164,0.253,-0.2396,0.2301,-0.2328,0.1746,-0.2062,0.2427,-0.217,0.1511,-0.1378,0.1102,-0.0616,0.0826,-0.0746,0.0197,-0.0593,0.0073,-0.0144,0.0037,-0.0045,0.1098,-0.1345,0.2037,-0.1973,0.075,-0.1764,0.1255,-0.1167,0.142,-0.1248,0.1089,-0.1479,0.0378,-0.0502,0.0564,-0.019,0.0878,-0.0726,0.0895,-0.1863,0.1565,-0.1078,0.042,-0.1056,0.018,-0.0133,0.129,-0.0202,0.1556,-0.1688,0.1464,-0.1411,0.0527,-0.0944,0.0314,-0.0172,0.0052,-0.0074,0.0056,-0.0062,0.0071,-0.0161,0.0872,-0.1466,0.1306,-0.1249,0.1064,-0.1697,0.1147,-0.1632,0.0353,-0.0409,0.0255,-0.0323,0.0716,-0.0998,0.2,-0.1833,0.1812,-0.1869,0.1802,-0.0616,0.036,-0.0412,0.0256,-0.0266,0.1666,-0.1316,0.2287,-0.2441,0.2107,-0.1788,0.2264,-0.194,0.2006,-0.1844,0.1349,-0.1621,0.0144,-0.0467,0.0767,-0.0364,0.0225,-0.0092,0.0231,-0.0047,0.0277,-0.0735,0.065,-0.0715,0.0736,-0.0789,0.0863,-0.0594,0.0777,-0.0744,0.0238,-0.0084,0.0296,-0.0398,0.2658,-0.2046,0.1322,-0.1866,0.1695,-0.1257,0.1134,-0.1562,0.0286,-0.096,0.0484,-0.0342,0.0032,-0.03,0.0076,-0.033,0.0248,-0.015,0.0182,-0.0189,0.0114,-0.0093,0.0036,-0.0057,0.0034,-0.0004,0.0016,-0.0033,0.0029,-0.0045,0.0041,-0.0032,0.0056,-0.0032,0.0057,-0.0044,0.0023,-0.0074,0.0039,-0.0047,0.0032,-0.0021,0.0066,-0.0059,0.0043,-0.0062,0.0039,-0.005,0.0024,-0.0047,0.0028,-0.0016,0.0031,-0.0027,0.0015,-0.0044,0.0035,-0.0043,0.0006,-0.0056,0.0037,-0.0006,0.0017,-0.0037,0.0032,-0.0022,0.0035,-0.0058,0.0034,-0.0066,0.0061,-0.0034,0.0049,-0.0027,0.002,-0.0045,0.0029,-0.0065,0.0049,-0.005,0.0064,-0.0039,0.0044,-0.0027,0.0028,-0.0034,0.0022,-0.0015,0.0013,-0.0021,0.0033,-0.0022,0.0031,-0.0026,0.0033,-0.0039,0.0029,-0.0034,0.003,-0.0014,0.001,-0.0025,0.0021,-0.004,0.0025,-0.0031,0.0048,-0.003,0.0024,-0.0041,0.0007,-0.0018,0.0022,-0.0018,0.0011,-0.003,0.0013,-0.0031,0.0013,-0.0025,0.0013,-0.0022,0.002,-0.0019,0.0015,-0.0055,0.0501,-0.0391,0.0201,-0.0299,0.0187,-0.0526,0.0676,-0.019,0.0201,-0.0171,0.2042,-0.1953,0.1863,-0.1866,0.1835,-0.1944,0.177,-0.1275,0.0527,-0.107,0.0638,-0.1166,0.0727,-0.1039,0.0318,-0.07,0.0605,-0.0675,0.0512,-0.0158,0.0481,-0.0691,0.02,-0.1117,0.0441,-0.0546,0.0352,-0.0537,0.0498,-0.0522,0.0438,-0.0316,0.0133,-0.0146,0.0024,-0.0015,0.012,-0.0225,0.0286,-0.0414,0.0283,-0.0632,0.0462,-0.0489,0.0207,-0.0634,0.0305,-0.061,0.0294,-0.0532,0.0403,-0.0502,0.0461,-0.0321,0.0251,-0.0234,0.0123,-0.0241,0.0051,-0.0054,0.0064,-0.0036,0.004,-0.0047,0.0019,-0.0027,0.0008,-0.0039,0.0018,-0.0015,0.0023,-0.0032,0,-0.004,0.004,-0.0008,0.0008,-0.0047,0.0052,-0.0031,0.0027,-0.0035,0.004,-0.0091,0.0056,-0.0092,0.0073,-0.0055,0.0027,-0.0072,0.0071,-0.005,0,-0.0062,0.0015,-0.003,0.0018,-0.003,0.0028,-0.0022,0.0026,-0.0008,0.0007,-0.0067,0.0034,-0.0047,0.0041,-0.0007,0.0041,-0.0062,0.0061,-0.0032,0.2144,-0.1535,0.0798,-0.1351,0.0118,-0.0135,0.015,-0.0067,0.008,-0.0082,0.0064,-0.0052,0.0152,-0.0067,0.2308,-0.1746,0.1321,-0.2056,0.2595,-0.2242,0.2222,-0.1824,0.1411,-0.1011,0.1,-0.0617,0.0348,-0.0495,0.031,-0.0423,0.0172,-0.0092,0.0072,-0.0365,0.0904,-0.0061,0.0341,-0.0759,0.0163,-0.0522,0.0542,-0.0265,0.003,-0.0012,0.0016,-0.0005,0.0111,-0.0146,0.0026,-0.0172,0.0178,-0.0205,0.0013,-0.003,0.0037,-0.0018,0.0038,-0.0023,0,-0.0046,0.0823,-0.0993,0.0699,-0.0023,0.0621,-0.0155,0.0414,-0.0429,0.0469,-0.1141,0.0604,-0.0782,0.0654,-0.1264,0.0261,-0.1646,0.0505,-0.028,0.0089,-0.0085,0.001,-0.0043,0.0046,-0.0005,0.1131,-0.133,0.1501,-0.1579,0.1623,-0.1217,0.1675,-0.1445,0.1669,-0.1366,0.1417,-0.115,0.0804,-0.1047,0.0053,-0.0038,0.0355,-0.0032,0.1447,-0.1288,0.1295,-0.1449,0.1437,-0.1491,0.1326,-0.1155,0.1044,-0.0829,0.0901,-0.0784,0.0841,-0.0373,0.026,-0.0596,0.0687,-0.0115,0.0614,-0.0556,0.0315,-0.061,0.0408,-0.0161,0.0031,-0.0042,0.0014,0,0.0079,-0.0098,0.0004,-0.0085,0.0037,-0.0063,0.0428,-0.029,0.0147,-0.0367,0.0635,-0.031,0.0348,-0.0358,0.0392,-0.0217,0.0141,-0.0073,0.0295,-0.0812,0.0519,-0.086,0.0704,-0.1138,0.0431,-0.1242,0.0608,-0.0687,0.0559,-0.0875,0.0251,-0.1241,0.0719,-0.1219,0.0586,-0.1311,0.0823,-0.1074,0.0822,-0.1028,0.0435,-0.0614,0.0542,-0.009,0.1551,-0.2169,0.1665,-0.1123,0.0642,-0.1027,0.141,-0.1412,0.0687,-0.0617,0.0417,-0.1263,0.0195,-0.12,0.065,-0.1127,0.0553,-0.1504,0.0594,-0.1116,0.0707,-0.099,0.0679,-0.0543,0.136,-0.1539,0.122,-0.0985,0.1323,-0.1408,0.102,-0.0808,0.0914,-0.0345,0.0093,-0.008,0.0365,-0.0036,0.0518,-0.0513,0.0746,-0.0382,0.0452,-0.0684,0.0373,-0.0616,0.045,-0.0233,0.0131,-0.0471,0.0801,-0.1015,0.1052,-0.0805,0.1174,-0.08,0.1273,-0.079,0.0901,-0.0642,0.0845,-0.0792,0.1175,-0.1045,0.1157,-0.1275,0.0516,-0.1021,0.0374,-0.0298,0.041,-0.0507,0.0147,-0.0685,0.0458,-0.0655,0.0751,-0.0411,0.03,-0.074,0.0021,-0.0109,0.0167,-0.0103,0.0028,-0.0025,0.003,-0.0018,0.0376,-0.0793,0.0508,-0.1064,0.058,-0.0222,0.0413,-0.036,0.0422,-0.1251,0.034,-0.0151,0.0326,-0.0111,0.0527,-0.0344,0.0426,-0.1233,0.103,-0.0302,0.0515,-0.2093,0.1324,-0.0493,0.088,-0.1822,0.136,-0.1536,0.1324,-0.0858,0.079,-0.0621,0.0452,-0.0988,0.0897,-0.0689,0.0737,-0.082,0.0104,-0.0454,0.0342,-0.0224,0.0544,-0.0349,0.0188,-0.0337,0.0377,-0.026,0.0286,-0.0277,0.0097,-0.0145,0.0059,-0.0058,0.004,-0.0055,0.0026,-0.0098,0.0078,-0.0014,0.0019,-0.0039,0.0033,-0.0055,0.0043,-0.0074,0.0045,-0.0085,0.0064,-0.0007,0.0036,-0.0057,0.0055,-0.002,0.003,-0.0064,0.0033,-0.0035,0.002,-0.0049,0.0057,-0.0029,0.0004,-0.0047,0.0032,-0.0042,0.0024,-0.0017,0.0059,-0.0009,0.0019,-0.002,0,-0.0041,0.0039,-0.0036,0.0019,-0.0019,0.0027,-0.0015,0.0001,-0.0058,0.0021,-0.0027,0.0037,-0.002,0.0046,-0.0019,0,-0.0048,0.0008,-0.003,0.0025,-0.0047,0.0055,-0.0019,0.0037,-0.005,0.0023,-0.0062,0.0045,-0.0044,0.0043,-0.0016,0.0022,-0.0014,0.0015,-0.0016,0.0002,-0.002,0,-0.0029,0.0017,-0.0008,0.0023,-0.0013,0.0022,-0.0022,0,-0.0021]
در حال بارگذاری
کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی، ۸ سال سابقه گویندگی و اجرا، تجربه گویندگی بر روی ویدیوهای تبلیغاتی، استاپ موشن، تیزرهای رسمی. گویندگی تلفن گویا، پادکست، کتابخوانی، اجرای رادیویی زنده. سابقه فعالیت در حوزه تئاتر و نمایش های رادیویی.

تعرفه خدمات گویندگی دریا گلستانی

زبان/زمان انگلیسی پارسی
یک دقیقه
۴۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
۳۰۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
0
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
کودکانه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

انگلیسی
پارسی

نمونه کارهای گویندگی دریا گلستانی

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید