مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی نجمه آخوندزاده

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0,-0.0009,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0013,0.001,-0.0012,0.0031,-0.0036,0.0049,-0.0056,0.008,-0.0084,0.0128,-0.0105,0.0145,-0.0082,0.0162,-0.0204,0.0219,-0.0166,0.013,-0.033,0.0234,-0.041,0.0326,-0.0302,0.0333,-0.0376,0.0309,-0.0482,0.0465,-0.0251,0.0373,-0.0642,0.041,-0.0335,0.0348,-0.0388,0.0654,-0.0419,0.0649,-0.0512,0.0424,-0.0288,0.0404,-0.0522,0.0567,-0.0376,0.073,-0.0232,0.0336,-0.0237,0.0427,-0.0196,0.0351,-0.0248,0.0606,-0.0286,0.0286,-0.0403,0.0137,-0.0459,0.0614,-0.0544,0.0669,-0.0675,0.0531,-0.0624,0.056,-0.0769,0.0368,-0.0267,0.0369,-0.0104,0.0529,-0.0488,0.0768,-0.0907,0.1178,-0.0903,0.1106,-0.0779,0.085,-0.1068,0.1379,-0.1005,0.0697,-0.0751,0.1225,-0.1023,0.0831,-0.0647,0.0541,-0.0505,0.0547,-0.0559,0.0448,-0.0883,0.0628,-0.0782,0.0569,-0.0482,0.0542,-0.0954,0.0548,-0.091,0.0213,-0.0954,0.0412,-0.0874,0.0497,-0.0918,0.0414,-0.0902,0.0482,-0.0768,0.0468,-0.0737,0.0559,-0.0911,0.0627,-0.0997,0.0629,-0.1102,0.0735,-0.0928,0.0773,-0.0931,0.0698,-0.0923,0.0731,-0.0758,0.0672,-0.0753,0.073,-0.0738,0.064,-0.0725,0.0844,-0.0808,0.133,-0.144,0.2076,-0.2259,0.1589,-0.2143,0.1766,-0.2007,0.2802,-0.2298,0.3036,-0.316,0.2715,-0.2781,0.3363,-0.348,0.315,-0.3405,0.3348,-0.2953,0.1998,-0.2459,0.112,-0.1178,0.1494,-0.2086,0.084,-0.1574,0.0683,-0.0706,0.0595,-0.1328,0.0974,-0.0809,0.0207,-0.0965,0.1584,-0.1029,0.0929,-0.0278,0.0838,-0.1093,0.1035,-0.1095,0.0874,-0.0653,0.1113,-0.0553,0.0925,-0.0459,0.1492,-0.1036,0.0951,-0.1033,0.0274,-0.0524,0.0158,-0.016,0.0122,-0.0147,0.0074,-0.0102,0.0164,-0.0116,0.0073,-0.009,0.0097,-0.0078,0.0123,-0.0276,0.0564,-0.0444,0.0746,-0.0808,0.0769,-0.1059,0.11,-0.155,0.1197,-0.142,0.1255,-0.1198,0.0986,-0.1374,0.1437,-0.1,0.0574,-0.1283,0.1232,-0.0625,0.0602,-0.0674,0.0583,-0.0466,0.061,-0.0698,0.0419,-0.1058,0.0598,-0.0839,0.0474,-0.0928,0.04,-0.0949,0.0417,-0.0977,0.0445,-0.0971,0.0418,-0.0899,0.0558,-0.0832,0.0659,-0.0568,0.053,-0.0444,0.0406,-0.023,0.0337,-0.0357,0.0263,-0.0195,0.0082,-0.0019,0.0029,-0.0067,0.0066,-0.0067,0.0129,-0.0109,0.0056,-0.0093,0.0052,-0.0062,0.0034,-0.0042,0.006,-0.0028,0.007,-0.01,0.0055,-0.0085,0.0061,-0.003,0.0019,-0.0023,0.0034,-0.0027,0.0024,-0.006,0.0044,-0.006,0.0048,-0.0079,0.0097,-0.0073,0.0273,-0.0198,0.0294,-0.0466,0.065,-0.0923,0.0225,-0.0435,0.0324,-0.0051,0.009,-0.0182,0.0161,-0.0161,0.0162,-0.0104,0.0143,-0.0065,0.003,-0.0103,0.0044,-0.0084,0.0051,-0.0016,0.0038,-0.0047,0.0015,-0.0049,0.0021,-0.0025,0.0024,-0.003,0.0009,-0.0016,0.0027,-0.0026,0.0019,-0.0017,0.0018,-0.0009,0.0012,-0.0015,0.0014,-0.0008,0.0018,-0.0018,0.0016,-0.0021,0.0029,-0.0023,0.0011,-0.0014,0.0009,-0.0017,0.001,-0.0018,0.0008,-0.0011,0.0004,-0.001,0.0007,-0.0015,0.0009,-0.0005,0.001,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0009,0.0005,-0.0011,0.0008,-0.0009,0,-0.0013,0.0002,-0.0013,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0019,0,-0.0019,0.0005,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0003,-0.0011,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.001,0,-0.0019,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0012,-0.0006,0.0003,-0.0016,0.0006,-0.0014,0.0004,-0.0014,0.0004,-0.001,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0003,-0.0019,0.0007,-0.001,0.0002,-0.0019,0.0004,-0.0019,0.0007,-0.0017,0.0002,-0.001,0.0002,-0.0018,0.0003,-0.001,0.0002,-0.0013,0,-0.002,0.0005,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0013,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0011,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0003,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.001,0.0001,-0.0022,0.0001,-0.0011,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0002,-0.0012,0.0001,-0.0012,0.0001,-0.0016,0.0004,-0.0013,0.0007,-0.0011,0.0004,-0.0005,0.0016,-0.0004,0.0002,-0.0013,0.0001,-0.0017,0.0009,-0.0023,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0011,0.0016,-0.0029,0.0005,-0.001,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0009,0,-0.002,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.0012,0,-0.0015,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0013,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.001,0.0002,-0.001,0.0007,-0.0014,0.0005,-0.0004,0.0009,-0.0008,0.0002,-0.0013,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0004,0.015,-0.0107,0.1007,-0.0978,0.2313,-0.129,0.2442,-0.2704,0.1342,-0.2083,0.0802,-0.1,0.1293,-0.1436,0.185,-0.0987,0.1723,-0.0692,0.1568,-0.1153,0.1795,-0.1107,0.0744,-0.0664,0.1148,-0.111,0.0461,-0.0597,0.0516,-0.0521,0.0293,-0.0449,0.0441,-0.054,0.029,-0.0442,0.0318,-0.0509,0.0252,-0.0206,0.0305,-0.0417,0.0224,-0.0305,0.0302,-0.0328,0.0234,-0.0341,0.0232,-0.0305,0.022,-0.0323,0.0274,-0.0363,0.0287,-0.0325,0.0372,-0.0269,0.0324,-0.0349,0.0313,-0.0531,0.0407,-0.0705,0.0739,-0.1161,0.0474,-0.1567,0.1717,-0.2155,0.1455,-0.1737,0.2366,-0.2089,0.2129,-0.1265,0.1943,-0.1836,0.0807,-0.1261,0.1416,-0.1421,0.1288,-0.1309,0.1356,-0.1349,0.1546,-0.1429,0.1029,-0.1545,0.1024,-0.1016,0.0988,-0.0993,0.1068,-0.0909,0.098,-0.0825,0.0929,-0.091,0.0818,-0.0635,0.0602,-0.0648,0.0957,-0.0801,0.1129,-0.1299,0.0882,-0.0854,0.0896,-0.0847,0.0685,-0.0759,0.091,-0.0869,0.0957,-0.0686,0.0878,-0.0579,0.1117,-0.085,0.1031,-0.0942,0.1056,-0.1419,0.1064,-0.1076,0.1132,-0.1173,0.0924,-0.1338,0.1055,-0.1332,0.1021,-0.1203,0.1096,-0.1455,0.1033,-0.16,0.0988,-0.1447,0.104,-0.1631,0.1341,-0.1569,0.1238,-0.153,0.1289,-0.1391,0.1337,-0.1333,0.1398,-0.1566,0.1319,-0.1542,0.1474,-0.1411,0.1471,-0.162,0.1437,-0.1578,0.1574,-0.1518,0.1399,-0.161,0.1443,-0.1365,0.1473,-0.164,0.143,-0.1863,0.1269,-0.1809,0.1023,-0.1734,0.1101,-0.1683,0.1199,-0.1433,0.1241,-0.1411,0.1194,-0.1,0.1152,-0.1138,0.1066,-0.1111,0.1159,-0.0994,0.1127,-0.127,0.1084,-0.1301,0.1234,-0.1624,0.1341,-0.1728,0.1038,-0.119,0.1115,-0.109,0.0648,-0.0816,0.0603,-0.1249,0.1025,-0.1098,0.0929,-0.0876,0.0767,-0.1157,0.1239,-0.2011,0.1497,-0.2551,0.3077,-0.2613,0.3623,-0.2538,0.3891,-0.1954,0.3194,-0.2041,0.1816,-0.2405,0.3427,-0.2129,0.2517,-0.1667,0.0818,-0.1354,0.0437,-0.0317,0.0604,-0.0692,0.0466,-0.066,0.0591,-0.0349,0.0233,-0.0298,0.0424,-0.0239,0.0247,-0.0401,0.0527,-0.0347,0.0524,-0.0435,0.0655,-0.0685,0.066,-0.0635,0.0646,-0.0646,0.059,-0.0725,0.0976,-0.1288,0.145,-0.207,0.21,-0.2524,0.2353,-0.2759,0.2283,-0.294,0.2628,-0.3738,0.3374,-0.3044,0.3933,-0.3737,0.3503,-0.3474,0.3644,-0.4155,0.38,-0.3543,0.393,-0.2883,0.3661,-0.3044,0.2156,-0.2068,0.0846,-0.1156,0.1003,-0.2274,0.1134,-0.1191,0.077,-0.1036,0.1157,-0.0939,0.0945,-0.1041,0.0735,-0.1234,0.0742,-0.1216,0.0634,-0.1005,0.0713,-0.0485,0.0101,-0.0599,0.0609,-0.1277,0.0671,-0.0416,0.0626,-0.0532,0.1006,-0.1028,0.1142,-0.1444,0.1307,-0.1808,0.1315,-0.1767,0.172,-0.1562,0.1877,-0.1853,0.183,-0.1911,0.1711,-0.2012,0.1581,-0.2063,0.1613,-0.2176,0.1926,-0.237,0.1481,-0.2037,0.1919,-0.2052,0.2249,-0.2238,0.2532,-0.2534,0.2022,-0.2102,0.1724,-0.2083,0.1809,-0.1905,0.0678,-0.0827,0.0186,-0.0341,0.0381,-0.0542,0.0702,-0.0482,0.0488,-0.0779,0.0796,-0.0846,0.0695,-0.0362,0.0368,-0.0213,0.0386,-0.0523,0.0344,-0.0279,0.0141,-0.0211,0.0202,-0.0281,0.0413,-0.0097,0.0385,-0.0247,0.0368,-0.0587,0.0435,-0.1631,0.2039,-0.0696,0.107,-0.0989,0.0213,-0.0291,0.0139,-0.0108,0.0072,-0.0049,0.0045,-0.0036,0.003,-0.0034,0.0092,-0.0923,0.057,-0.1037,0.1947,-0.097,0.0541,-0.0963,0.0388,-0.0222,0.0547,-0.0786,0.2125,-0.1459,0.2131,-0.1231,0.2622,-0.2122,0.3037,-0.1856,0.3222,-0.1584,0.1841,-0.2305,0.2637,-0.2871,0.2894,-0.263,0.3091,-0.2502,0.1753,-0.1651,0.0373,-0.045,0.0645,-0.1342,0.1859,-0.1866,0.1851,-0.175,0.2003,-0.166,0.1443,-0.1763,0.1569,-0.1805,0.1545,-0.2078,0.124,-0.1769,0.1756,-0.171,0.1634,-0.1921,0.1593,-0.1654,0.1552,-0.1798,0.1909,-0.2114,0.1996,-0.2247,0.1773,-0.2216,0.1528,-0.2078,0.2107,-0.1817,0.1894,-0.212,0.2142,-0.2148,0.1961,-0.214,0.1719,-0.1738,0.1936,-0.1931,0.198,-0.2063,0.2039,-0.1949,0.1988,-0.1934,0.2,-0.2094,0.1824,-0.199,0.1952,-0.1921,0.208,-0.2133,0.198,-0.2019,0.2178,-0.2167,0.202,-0.1918,0.211,-0.196,0.1993,-0.2068,0.2007,-0.2028,0.2046,-0.2088,0.2253,-0.2105,0.2318,-0.2293,0.2328,-0.2367,0.2647,-0.2567,0.2621,-0.2758,0.2448,-0.2553,0.2863,-0.4026,0.2497,-0.2327,0.2483,-0.3249,0.1425,-0.1516,0.2129,-0.2709,0.1242,-0.3219,0.1923,-0.1504,0.1493,-0.1192,0.1418,-0.1127,0.2016,-0.321,0.1628,-0.3121,0.2023,-0.1575,0.1466,-0.2993,0.1547,-0.3007,0.1096,-0.3129,0.1866,-0.1064,0.0482,-0.0737,0.05,-0.0798,0.1498,-0.1986,0.175,-0.231,0.1373,-0.1474,0.0609,-0.0697,0.0756,-0.0638,0.0593,-0.0536,0.0633,-0.0634,0.0564,-0.0557,0.0662,-0.0467,0.0482,-0.0545,0.0288,-0.032,0.0199,-0.0246,0.152,-0.1446,0.0764,-0.1481,0.0491,-0.1061,0.1046,-0.149,0.1126,-0.0876,0.1519,-0.2084,0.1454,-0.176,0.1223,-0.2382,0.1216,-0.1958,0.1312,-0.1256,0.0741,-0.1632,0.1055,-0.1394,0.118,-0.1023,0.0874,-0.1087,0.0991,-0.1506,0.09,-0.1438,0.0726,-0.1718,0.0773,-0.1638,0.105,-0.1584,0.1171,-0.1528,0.1049,-0.1373,0.1092,-0.0973,0.129,-0.1165,0.121,-0.1341,0.1259,-0.1165,0.0758,-0.1001,0.0683,-0.0565,0.0189,-0.0272,0.005,-0.0145,0.0117,-0.0135,0.015,-0.0155,0.0074,-0.0108,0.0138,-0.0074,0.0085,-0.0103,0.0225,-0.071,0.0454,-0.0883,0.0219,-0.017,0.0492,-0.0572,0.0963,-0.1075,0.1197,-0.1649,0.1247,-0.1751,0.1257,-0.1312,0.0958,-0.1664,0.1023,-0.1176,0.0561,-0.1098,0.0136,-0.0681,0.0269,-0.0641,0.0226,-0.0119,0.019,-0.0099,0.0173,-0.0045,0.0094,-0.0333,0.0184,-0.0853,0.0695,-0.0644,0.0656,-0.0332,0.0855,-0.057,0.0512,-0.0403,0.042,-0.0686,0.1055,-0.0749,0.1848,-0.1946,0.1472,-0.2339,0.1506,-0.1126,0.132,-0.2341,0.1258,-0.1508,0.0969,-0.1202,0.1175,-0.1409,0.0793,-0.13,0.0388,-0.0786,0.0424,-0.0284,0.0136,-0.0522,0.0439,-0.0547,0.0717,-0.0267,0.0531,-0.0373,0.0089,-0.0629,0.0746,-0.0262,0.0327,-0.073,0.0955,-0.1244,0.1206,-0.1245,0.1254,-0.1055,0.0968,-0.1558,0.1301,-0.0699,0.0762,-0.1834,0.0924,-0.1497,0.1487,-0.072,0.1114,-0.0956,0.0864,-0.0543,0.0305,-0.0315,0.0175,-0.0247,0.0774,-0.0496,0.1131,-0.0757,0.1389,-0.1428,0.1321,-0.1212,0.1567,-0.1261,0.1198,-0.0967,0.0727,-0.0555,0.0886,-0.0607,0.0655,-0.0345,0.1117,-0.0831,0.0902,-0.0725,0.1553,-0.1152,0.0792,-0.0706,0.0934,-0.079,0.0984,-0.136,0.0642,-0.0461,0.0482,-0.1088,0.1103,-0.0616,0.1132,-0.0767,0.1018,-0.0532,0.071,-0.0721,0.1121,-0.0752,0.0648,-0.173,0.0854,-0.0836,0.0651,-0.1158,0.0622,-0.1214,0.0984,-0.0605,0.0836,-0.0909,0.0392,-0.0655,0.0703,-0.0757,0.0998,-0.0542,0.1251,-0.0803,0.1343,-0.1056,0.1401,-0.0927,0.1457,-0.1102,0.1605,-0.1445,0.1646,-0.1183,0.193,-0.1489,0.2295,-0.1602,0.168,-0.1882,0.1585,-0.1726,0.1296,-0.1344,0.1031,-0.1026,0.0839,-0.085,0.0986,-0.0579,0.0465,-0.1364,0.0808,-0.0677,0.0736,-0.0773,0.0795,-0.0736,0.0341,-0.0649,0.1034,-0.0418,0.068,-0.0491,0.0426,-0.0336,0.0704,-0.062,0.1523,-0.0808,0.0484,-0.0807,0.1184,-0.0664,0.0932,-0.0789,0.0501,-0.0865,0.1519,-0.0811,0.0707,-0.0837,0.1027,-0.1107,0.0726,-0.0555,0.073,-0.1398,0.0286,-0.0383,0.0383,-0.0494,0.1129,-0.0775,0.1935,-0.1302,0.1559,-0.1415,0.1128,-0.1397,0.1625,-0.1432,0.1259,-0.0989,0.1301,-0.1115,0.1673,-0.1147,0.1517,-0.0967,0.132,-0.1138,0.1225,-0.0986,0.0862,-0.0895,0.0466,-0.0533,0.0329,-0.0216,0.0197,-0.0519,0.0326,-0.0117,0.0293,-0.0456,0.0391,-0.0407,0.1329,-0.0934,0.1916,-0.147,0.1696,-0.1554,0.2515,-0.178,0.1754,-0.1682,0.2608,-0.1518,0.2454,-0.1913,0.2369,-0.2015,0.1592,-0.1456,0.183,-0.1492,0.1532,-0.1568,0.1223,-0.1405,0.1327,-0.1258,0.1598,-0.1509,0.1542,-0.1678,0.1804,-0.2163,0.2685,-0.2016,0.2115,-0.1577,0.1798,-0.1251,0.102,-0.1382,0.1007,-0.0433,0.1304,-0.1702,0.1868,-0.1822,0.2263,-0.1714,0.2615,-0.1574,0.0749,-0.2013,0.2256,-0.0529,0.1833,-0.1609,0.1725,-0.1406,0.1699,-0.1496,0.1636,-0.1602,0.1589,-0.1306,0.1573,-0.0914,0.0504,-0.0208,0.0309,-0.0327,0.024,-0.0213,0.0333,-0.011,0.0273,-0.0421,0.0265,-0.0244,0.0417,-0.0268,0.0436,-0.025,0.0376,-0.0303,0.0378,-0.0333,0.0159,-0.0336,0.0437,-0.0346,0.0368,-0.0355,0.0485,-0.0424,0.0525,-0.0531,0.0226,-0.0591,0.0608,-0.0588,0.0701,-0.04,0.0732,-0.0582,0.0681,-0.0585,0.0514,-0.0497,0.0631,-0.0392,0.0621,-0.0711,0.081,-0.1589,0.2076,-0.1906,0.3708,-0.2581,0.3076,-0.2905,0.397,-0.3083,0.3506,-0.2576,0.3448,-0.3781,0.2843,-0.2647,0.2325,-0.2516,0.2665,-0.1965,0.1336,-0.2379,0.3237,-0.2193,0.085,-0.2492,0.1382,-0.1802,0.0976,-0.1463,0.1498,-0.1365,0.1361,-0.1383,0.1162,-0.2332,0.1805,-0.2232,0.1102,-0.1254,0.1276,-0.2055,0.1888,-0.0812,0.1264,-0.1263,0.0774,-0.1783,0.1345,-0.0474,0.0934,-0.1042,0.0937,-0.1443,0.0994,-0.1235,0.1053,-0.0942,0.11,-0.1175,0.0892,-0.122,0.093,-0.1141,0.099,-0.1379,0.0645,-0.1222,0.0791,-0.0883,0.086,-0.1117,0.0313,-0.0558,0.0498,-0.0343,0.0139,-0.0204,0.0515,-0.0704,0.0929,-0.109,0.0878,-0.1727,0.0675,-0.0955,0.0896,-0.1477,0.0487,-0.1181,0.0616,-0.0208,0.0722,-0.1818,0.0372,-0.0321,0.0121,-0.0214,0.0172,-0.0143,0.0096,-0.0104,0.0065,-0.0053,0.0051,-0.0083,0.0063,-0.0069,0.0046,-0.0087,0.0101,-0.0031,0.0103,-0.0078,0.003,-0.006,0.0021,-0.004,0.0034,-0.0064,0.0029,-0.0071,0.0016,-0.0034,0.0038,-0.0036,0.0041,-0.0036,0.1747,-0.1937,0.1488,-0.1662,0.2359,-0.216,0.1959,-0.1839,0.2131,-0.1547,0.2043,-0.1908,0.2185,-0.1607,0.1876,-0.1923,0.1786,-0.166,0.1739,-0.1364,0.2009,-0.2365,0.232,-0.2647,0.2467,-0.2386,0.2419,-0.3056,0.2366,-0.2817,0.2194,-0.2713,0.259,-0.2896,0.2301,-0.225,0.2087,-0.284,0.1117,-0.1573,0.0927,-0.106,0.1182,-0.1071,0.1851,-0.1587,0.1939,-0.208,0.1806,-0.2807,0.1833,-0.2466,0.1339,-0.2827,0.0901,-0.3285,0.1083,-0.2198,0.1465,-0.2718,0.1783,-0.2447,0.1485,-0.2321,0.1565,-0.2187,0.1568,-0.195,0.1568,-0.18,0.1423,-0.2165,0.1194,-0.2849,0.1196,-0.2618,0.0847,-0.1484,0.1131,-0.2116,0.1166,-0.2885,0.1349,-0.1973,0.1511,-0.2405,0.0999,-0.2089,0.1143,-0.1545,0.0708,-0.1262,0.0331,-0.1179,0.0859,-0.0414,0.0886,-0.1083,0.0877,-0.1102,0.0999,-0.1136,0.089,-0.1006,0.1064,-0.1014,0.0862,-0.0394,0.0878,-0.0787,0.0754,-0.0811,0.0248,-0.063,0.0717,-0.0741,0.0778,-0.0385,0.0827,-0.0665,0.0604,-0.081,0.0555,-0.0716,0.0645,-0.0431,0.0611,-0.077,0.066,-0.0847,0.0284,-0.1036,0.0724,-0.0269,0.0684,-0.0851,0.076,-0.0998,0.0303,-0.0865,0.0568,-0.027,0.0501,-0.1076,0.0262,-0.0809,0.0664,-0.0158,0.0769,-0.0961,0.0111,-0.0315,0.0205,-0.0434,0.0328,-0.0736,0.0286,-0.0148,0.017,-0.0211,0.0291,-0.0215,0.0164,-0.0095,0.0128,-0.0177,0.0197,-0.0108,0.0112,-0.0099,0.0093,-0.011,0.0103,-0.0075,0.0077,-0.0096,0.0093,-0.0031,0.0059,-0.0045,0.0018,-0.0061,0,-0.0096,0.0072,-0.0016,0.0021,-0.0063,0.0034,-0.0027,0.0103,-0.0009,0.001,-0.0062,0.0027,-0.0048,0.001,-0.0037,0.0016,-0.0021,0.0013,-0.002,0.0007,-0.0031,0.0009,-0.002,0.0017,-0.0016,0.0019,-0.0014,0.0009,-0.0017,0.0014,-0.0005,0.0019,-0.0003,0.0015,-0.0007,0.0012,-0.0017,0.0012,-0.0011,0.0014,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0011,-0.0013,0.0013,-0.0013,0.0012,-0.0016,0.0008,-0.0014,0.0004,-0.0013,0.0004,-0.0018,0.0009,-0.0023,0.0007,-0.0033,0.0006,-0.0015,0.0009,-0.0012,0.0017,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.001,0.001,-0.0014,0.0011,-0.0019,0.0001,-0.0021,0.0005,-0.0026,0.0016,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0019,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0002,-0.0001]
در حال بارگذاری
از سال 84 گویندگی رو شروع کردم مستند سیمای ماندگار از شبکه دو سیما رو کار کردم،در تست گویندگی صداوسیمای اصفهان مقام اول رو کسب کردم

تعرفه خدمات گویندگی نجمه آخوندزاده

زبان/زمان پارسی
یک دقیقه
۵۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
0
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
کودکانه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی نجمه آخوندزاده

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید