مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن فرزانه زارعیان

فرزانه زارعیان

[0.0166,0,0.0172,0,0.017,0,0.0172,0,0.0154,0,0.0124,0,0.01,0,0.0105,0,0.0095,0,0.0073,0,0.0064,0,0.0057,0,0.0052,0,0.0023,-0.0003,0.0002,-0.002,0,-0.0037,0,-0.006,0,-0.0083,0,-0.0095,0.0024,-0.0086,0,-0.0029,0,-0.0036,0.0003,-0.0034,0.0003,-0.0016,0,-0.0019,0,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0045,0,0.0033,-0.0039,0.0025,-0.011,0.0682,-0.0312,0.058,-0.0602,0.0614,-0.093,0.0926,-0.0795,0.062,-0.0754,0.0761,-0.0608,0.1378,-0.0977,0.0783,-0.0459,0.1398,-0.0624,0.0859,-0.0636,0.1376,-0.1074,0.1383,-0.0749,0.1238,-0.1096,0.161,-0.0847,0.2379,-0.1212,0.0891,-0.1856,0.2501,-0.1635,0.1693,-0.0707,0.0675,-0.0378,0.0026,-0.056,0.156,-0.2289,0.3293,-0.3214,0.2934,-0.2061,0.2589,-0.2696,0.2494,-0.1678,0.2271,-0.3551,0.369,-0.2535,0.313,-0.3618,0.1802,-0.147,0.2206,-0.3264,0.1991,-0.3309,0.2025,-0.406,0.2172,-0.353,0.1408,-0.4308,0.3507,-0.3543,0.0611,-0.2849,0.0938,-0.3314,0.2944,-0.2867,0.2216,-0.271,0.2221,-0.2455,0.1858,-0.1998,0.2765,-0.1887,0.1748,-0.1705,0.0952,-0.2013,0.1306,-0.1956,0.1447,-0.1796,0.114,-0.1985,0.1179,-0.1774,0.0862,-0.1623,0.0776,-0.064,0.0579,-0.0638,0.0527,-0.0494,0.0604,-0.0637,0.0596,-0.0663,0.0636,-0.0733,0.0596,-0.0782,0.0584,-0.082,0.0585,-0.081,0.0567,-0.0671,0.0591,-0.0686,0.043,-0.0557,0.0287,-0.0421,0.0227,-0.0314,0.0214,-0.0187,0.0196,-0.0143,0.0125,-0.0032,0.0146,-0.0022,0.0144,0,0.0214,-0.0062,0.0934,-0.0411,0.0317,-0.0713,0.0178,-0.0891,0.0836,-0.1095,0.1063,-0.0995,0.1278,-0.0945,0.1013,-0.1675,0.063,-0.0952,0.0387,-0.0503,0.0425,-0.0247,0.0115,-0.0149,0.0092,-0.0029,0.0102,-0.0063,0.0047,-0.0051,0.0011,-0.0064,0,-0.0068,0.0339,-0.0434,0.0155,-0.026,0.0571,-0.0608,0.0759,-0.0859,0.0779,-0.1145,0.1281,-0.1762,0.0985,-0.0793,0.1147,-0.1617,0.1262,-0.1131,0.1259,-0.2617,0.1632,-0.2001,0.2073,-0.2623,0.1911,-0.2784,0.2821,-0.2413,0.1565,-0.201,0.126,-0.1414,0.0847,-0.1475,0.073,-0.1699,0.1021,-0.1357,0.3372,-0.1628,0.2164,-0.2662,0.1536,-0.2744,0.1617,-0.0725,0.0378,-0.1488,0.1658,-0.2408,0.1541,-0.21,0.1004,-0.2002,0.1945,-0.2921,0.1821,-0.2512,0.0582,-0.206,0.1513,-0.0871,0.1956,-0.1777,0.0058,-0.114,0.15,-0.0473,0.0304,-0.0393,0.0091,-0.0312,0.045,-0.0216,0.0198,-0.008,0.0156,-0.0013,0.0844,-0.1508,0.185,-0.1894,0.2004,-0.2388,0.225,-0.2154,0.1915,-0.2082,0.1958,-0.2159,0.1794,-0.1917,0.222,-0.1517,0.1528,-0.2583,0.1546,-0.314,0.1761,-0.2984,0.1847,-0.2485,0.369,-0.1083,0.2004,-0.2021,0.2802,-0.282,0.3224,-0.325,0.2246,-0.3598,0.2122,-0.3232,0.313,-0.3029,0.3479,-0.3008,0.3333,-0.2668,0.3174,-0.4258,0.5752,-0.3604,0.2751,-0.3338,0.3524,-0.616,0.271,-0.3778,0.4649,-0.48,0.354,-0.36,0.4704,-0.3706,0.4659,-0.5381,0.2622,-0.3163,0.4353,-0.5955,0.3462,-0.2022,0.2449,-0.3915,0.2321,-0.3726,0.253,-0.2853,0.1502,-0.1863,0.1056,-0.1104,0.1213,-0.1063,0.084,-0.0866,0.0473,-0.0767,0.0733,-0.0747,0.0451,-0.0727,0.0517,-0.0488,0.0457,-0.043,0.0433,-0.0424,0.0543,-0.0259,0.0628,-0.0291,0.0609,-0.035,0.0044,-0.0401,0,-0.03,0.0085,-0.0184,0.0189,-0.002,0.0197,0,0.0211,0,0.0112,0,0.0144,0,0.0166,0,0.0177,0,0.0058,-0.0143,0.0169,-0.0013,0.0176,-0.0128,0,-0.0522,0,-0.0629,0.0226,-0.0417,0.0501,-0.0079,0.0638,-0.0117,0.0659,-0.0396,0.0634,-0.0471,0.0464,-0.0527,0.0678,-0.0627,0.0667,-0.0905,0.2197,-0.1801,0.1254,-0.1316,0.0774,-0.0435,0.0161,-0.0324,0.0082,-0.0161,0.0058,-0.0052,0.0104,-0.0004,0.0098,-0.0009,0.004,-0.008,0,-0.0096,0.0022,-0.0082,0.0062,0,0.0063,-0.0016,0.0007,-0.0014,0.0032,-0.0001,0.0032,0,0.0022,0,0.0009,0,0.0021,0,0.002,0,0.0136,-0.0393,0.0043,-0.0038,0.0039,0,0.003,0,0.0295,-0.1829,0.1528,-0.4464,0.5565,-0.4808,0.3943,-0.5481,0.4668,-0.6671,0.4137,-0.4258,0.4209,-0.5153,0.3833,-0.4378,0.2698,-0.1792,0.2342,-0.2534,0.2035,-0.2386,0.1789,-0.1463,0.1765,-0.2126,0.1864,-0.2203,0.2899,-0.1342,0.1989,-0.2296,0.2339,-0.1675,0.1666,-0.2138,0.0516,-0.1155,0.088,-0.0548,0.0978,-0.0674,0.0901,-0.0682,0.065,-0.0642,0.0685,-0.0527,0.0369,-0.0499,0.046,-0.0453,0.0593,-0.0385,0.0556,-0.0541,0.0384,-0.0374,0.031,-0.0438,0.0335,-0.0462,0.0218,-0.0354,0.0308,-0.036,0.0298,-0.0332,0.0253,-0.0356,0.0275,-0.0337,0.0433,-0.046,0.036,-0.0384,0.048,-0.0257,0.0653,-0.0744,0.1445,-0.0993,0.2065,-0.3005,0.3056,-0.2945,0.3931,-0.3594,0.4156,-0.1944,0.3038,-0.1321,0.2344,-0.4146,0.2859,-0.134,0.2632,-0.352,0.2235,-0.2086,0.2013,-0.1593,0.117,-0.1442,0.1805,-0.238,0.1469,-0.183,0.1184,-0.1745,0.1236,-0.1293,0.0567,-0.0375,0.0671,-0.0914,0.0644,-0.0841,0.0687,-0.0915,0.0712,-0.0875,0.0605,-0.0767,0.0707,-0.0744,0.0672,-0.0685,0.0569,-0.0643,0.0538,-0.052,0.0825,-0.1153,0.1046,-0.1296,0.1138,-0.16,0.1278,-0.1342,0.1389,-0.1497,0.1517,-0.1752,0.1684,-0.1922,0.1823,-0.2014,0.2101,-0.2077,0.1951,-0.2037,0.1844,-0.1775,0.1544,-0.1973,0.1954,-0.2128,0.1287,-0.179,0.1704,-0.1237,0.0905,-0.1016,0.0465,-0.0855,0.0625,-0.0747,0.0483,-0.0586,0.0349,-0.0531,0.0324,-0.0375,0.0291,-0.043,0.0178,-0.0299,0.0202,-0.0153,0.0146,-0.0257,0.0005,-0.0279,0.0071,-0.0182,0.0152,-0.017,0.0121,-0.021,0.0099,-0.0166,0.0167,-0.0162,0.0147,-0.016,0.0184,-0.0338,0.021,-0.029,0.0247,-0.0237,0.0301,-0.0264,0.0261,-0.0402,0.0228,-0.0449,0.0272,-0.0443,0.0292,-0.0336,0.0259,-0.0265,0.026,-0.0185,0.0258,-0.0129,0.0228,-0.0053,0.0209,-0.0009,0.0251,-0.0246,0.03,-0.0116,0.0196,-0.0223,0.0851,-0.1269,0.3177,-0.1569,0.251,-0.3024,0.449,-0.2894,0.5866,-0.3246,0.6092,-0.2228,0.5819,-0.2755,0.4326,-0.2331,0.2326,-0.2092,0.2714,-0.2398,0.263,-0.1947,0.1762,-0.1834,0.1139,-0.1569,0.1588,-0.0988,0.1079,-0.1223,0.1047,-0.0914,0.0462,-0.0913,0,-0.069,0.0358,-0.038,0.0578,0,0.0616,0,0.0298,-0.0121,0,-0.0202,0.0069,-0.0124,0.0129,0,0.0125,-0.0015,0.0145,0,0.0192,-0.003,0.0248,-0.0022,0.0453,-0.0584,0.2142,-0.0945,0.2481,-0.232,0.2068,-0.3095,0.2113,-0.3317,0.1559,-0.3109,0.1464,-0.3256,0.1352,-0.3715,0.2278,-0.3582,0.2261,-0.3273,0.1693,-0.3228,0.1708,-0.3023,0.203,-0.2863,0.2348,-0.2863,0.2092,-0.3451,0.2115,-0.362,0.2097,-0.2414,0.2232,-0.3156,0.1961,-0.2596,0.1722,-0.1735,0.1751,-0.121,0.1168,-0.128,0.0884,-0.1173,0.05,-0.1178,0.098,-0.1382,0.0874,-0.1169,0.1375,-0.1186,0.1004,-0.1737,0.1545,-0.136,0.1951,-0.2352,0.3829,-0.1021,0.3424,-0.0402,0.1828,-0.2254,0.0267,-0.0772,0.1132,-0.1161,0.1197,-0.1669,0.1201,-0.2342,0.1561,-0.3011,0.1889,-0.309,0.1364,-0.3154,0.1948,-0.3714,0.3128,-0.4393,0.3214,-0.4443,0.3478,-0.3773,0.4384,-0.6212,0.4823,-0.6158,0.4541,-0.5921,0.4278,-0.5749,0.4147,-0.4586,0.3883,-0.499,0.4005,-0.4435,0.3033,-0.2654,0.3172,-0.4337,0.1725,-0.2674,0.0786,-0.1331,0.0914,-0.1246,0.0921,-0.1317,0.0933,-0.1531,0.1254,-0.1753,0.1447,-0.1488,0.0709,-0.1213,0.0712,-0.1028,0.068,-0.0632,0.06,-0.0542,0.0418,-0.0455,0.0076,-0.0297,0.0025,-0.0154,0.014,-0.0184,0.0414,-0.0223,0.0472,-0.0216,0.1316,-0.2421,0.2217,-0.1012,0.1463,-0.1464,0.066,-0.2296,0.1353,-0.0321,0.3466,-0.1603,0.1559,-0.1143,0.0196,-0.0794,0.0341,-0.0086,0.0137,-0.011,0.0012,-0.0138,0.0063,-0.0114,0.0111,-0.0032,0.0073,-0.0115,0.0143,-0.0114,0.0208,-0.0065,0.0486,-0.0265,0.0513,-0.0056,0.0144,-0.0303,0.0244,-0.0345,0.0277,-0.0186,0,-0.0308,0.005,-0.0343,0.0428,-0.029,0.0701,-0.0283,0.0656,-0.0173,0.0749,-0.0498,0.0862,-0.07,0.0888,-0.1004,0.0844,-0.1212,0.1125,-0.104,0.1258,-0.0982,0.115,-0.1393,0.0804,-0.2115,0.1042,-0.1209,0.1655,-0.1422,0.1573,-0.1102,0.204,-0.1491,0.2282,-0.2021,0.2242,-0.2107,0.2589,-0.1872,0.264,-0.2769,0.0562,-0.1548,0.0726,-0.0432,0.0902,-0.0615,0.1059,-0.1906,0.1102,-0.1773,0.1515,-0.1923,0.1918,-0.1895,0.2253,-0.2493,0.1574,-0.2084,0.1957,-0.2491,0.1566,-0.2422,0.1664,-0.2219,0.1356,-0.1722,0.0712,-0.1205,0.0708,-0.0735,0.0548,-0.0641,0.0298,-0.0386,0.0142,-0.0345,0.0088,-0.0158,0.0096,-0.0114,0.0064,-0.0129,0,-0.0194,0,-0.0229,0.0018,-0.0181,0.0139,-0.014,0.0142,-0.0093,0.0126,-0.0161,0.0139,-0.0232,0.028,-0.0217,0.029,-0.0261,0.0292,-0.0366,0.029,-0.0336,0.0368,-0.0381,0.0329,-0.0361,0.0348,-0.0364,0.031,-0.0468,0.0378,-0.0305,0.037,-0.0232,0.0288,-0.0356,0.1495,-0.1536,0.1413,-0.0601,0.051,-0.0639,0.0474,-0.0664,0.0439,-0.0598,0.0552,-0.0333,0.0471,-0.0765,0.0753,-0.1028,0.0807,-0.1105,0.1038,-0.0871,0.0702,-0.144,0.1708,-0.1083,0.1016,-0.1426,0.1272,-0.1582,0.1507,-0.177,0.1537,-0.1574,0.1505,-0.158,0.188,-0.1984,0.0476,-0.1125,0.1962,-0.2249,0.1727,-0.2461,0.1204,-0.1591,0.0127,-0.1059,0.0356,-0.0422,0.0652,-0.0401,0.0621,-0.0204,0.0299,-0.0204,0.0161,-0.0163,0.0128,-0.0044,0.0083,-0.0034,0.0134,-0.0053,0.0079,-0.0048,0.036,-0.0471,0.0584,-0.1064,0.0658,-0.0629,0.1151,-0.1238,0.1316,-0.1446,0.1011,-0.1753,0.0893,-0.0645,0.0583,-0.074,0.1175,-0.1585,0.1483,-0.1758,0.1502,-0.1959,0.1096,-0.2072,0.1165,-0.2137,0.1354,-0.2743,0.1702,-0.333,0.2347,-0.2824,0.1911,-0.1544,0.1818,-0.2464,0.1713,-0.1838,0.1802,-0.1106,0.1286,-0.1527,0.09,-0.1609,0.1556,-0.2191,0.1566,-0.2038,0.1496,-0.1898,0.1548,-0.1729,0.176,-0.1361,0.1726,-0.1874,0.2037,-0.1804,0.208,-0.2814,0.171,-0.2021,0.2023,-0.3,0.1805,-0.212,0.1323,-0.3107,0.1276,-0.3403,0.1177,-0.2466,0.1552,-0.2933,0.1292,-0.2027,0.1769,-0.2426,0.1633,-0.2362,0.171,-0.2187,0.1652,-0.1727,0.0824,-0.1531,0.0827,-0.0801,0.0779,-0.067,0.0433,-0.0535,0.0229,-0.0295,0.0312,-0.0279,0.0338,-0.0288,0.024,-0.021,0.0121,-0.0101,0.0151,-0.0146,0.0192,-0.0188,0.0158,-0.0154,0.0061,-0.01,0.0703,-0.0009,0.0625,0,0.1406,-0.2028,0.1451,-0.2636,0.1508,-0.1982,0.2335,-0.2332,0.3618,-0.3345,0.3483,-0.5924,0.4016,-0.4805,0.3546,-0.1508,0.2349,-0.2903,0.2,-0.2482,0.1304,-0.2979,0.1936,-0.2323,0.1591,-0.3288,0.1733,-0.2801,0.1487,-0.1912,0.1424,-0.2387,0.1556,-0.1352,0.1028,-0.1531,0.0868,-0.148,0.1034,-0.0762,0.0345,-0.0927,0.0599,-0.0886,0.0633,-0.0536,0.0448,-0.0767,0.0459,-0.0831,0.0468,-0.0676,0.0462,-0.067,0.0387,-0.0797,0.0398,-0.0664,0.046,-0.0647,0.0379,-0.049,0.0305,-0.057,0.032,-0.0495,0.0365,-0.0426,0.0711,-0.1286,0.1061,-0.1814,0.1454,-0.1553,0.1393,-0.1185,0.1283,-0.2086,0.1211,-0.1623,0.1237,-0.1479,0.1114,-0.1162,0.1216,-0.1927,0.1465,-0.1387,0.0454,-0.0621,0.028,-0.0149,0.0268,-0.0274,0.0248,-0.0302,0.0191,-0.0264,0.015,-0.0241,0.0139,-0.0131,0.0134,-0.0187,0.0117,-0.0123,0.0129,-0.0086,0.0351,-0.0346,0.0562,-0.0832,0.0314,-0.1211,0.1103,-0.1227,0.1266,-0.137,0.1008,-0.1572,0.1447,-0.1485,0.1233,-0.1876,0.1253,-0.1949,0.1179,-0.1486,0.1222,-0.1223,0.1006,-0.1679,0.1375,-0.1349,0.1288,-0.1448,0.1182,-0.1453,0.1118,-0.2014,0.1443,-0.1561,0.1457,-0.1557,0.1255,-0.1494,0.2666,-0.1204,0.1231,-0.098,0.3238,-0.2177,0.2609,-0.3182,0.237,-0.1891,0.1237,-0.1052,0.1208,-0.1106,0.1522,-0.1016,0.1422,-0.1455,0.1758,-0.1809,0.1062,-0.0934,0.0781,-0.1802,0.1964,-0.1677,0.2492,-0.0998,0.1803,-0.1613,0.0876,-0.1027,0.2657,-0.1497,0.0801,-0.1489,0.1154,-0.1185,0.0709,-0.1311,0.0874,-0.064,0.0667,-0.083,0.0371,-0.0042,0.0713,-0.1561,0.2505,-0.308,0.2179,-0.2803,0.2471,-0.2477,0.2174,-0.1923,0.0558,-0.1671,0.1653,-0.1503,0.1549,-0.2295,0.1965,-0.2504,0.2138,-0.2801,0.2306,-0.3074,0.2331,-0.2546,0.2002,-0.2418,0.1639,-0.2366,0.1309,-0.1918,0.0924,-0.0471,0.0183,-0.0367,0.0397,-0.0441,0.0358,-0.0288,0.0258,-0.0373,0.0229,-0.0302,0.0126,-0.0273,0.015,-0.0221,0.0123,-0.0229,0.0262,-0.0242,0.05,-0.0409,0.1118,-0.1125,0.1769,-0.2827,0.2397,-0.2079,0.122,-0.1135,0.107,-0.1611,0.1135,-0.2219,0.2564,-0.341,0.2634,-0.2948,0.3353,-0.2808,0.3215,-0.2504,0.3248,-0.2018,0.2495,-0.2021,0.2896,-0.1826,0.3,-0.2946,0.4124,-0.3792,0.3157,-0.3605,0.225,-0.2601,0.2291,-0.1707,0.2108,-0.2669,0.5445,-0.4053,0.5047,-0.3406,0.2424,-0.1637,0.1901,-0.0946,0.117,-0.0667,0.0377,-0.0912,0.1179,-0.0748,0.1061,-0.0693,0.0927,-0.0521,0.0719,-0.0908,0.091,-0.0921,0.0984,-0.0941,0.112,-0.0748,0.0282,-0.0202,0.0301,0,0.0269,-0.0095,0,-0.0213,0,-0.0245,0.016,-0.0175,0.0211,0,0.0189,0,0.007,-0.0062,0,-0.0085,0,-0.0097,0.1032,-0.0181,0.0585,-0.0064,0.1881,-0.28,0.351,-0.4046,0.2154,-0.2433,0.2867,-0.181,0.2984,-0.1942,0.1426,-0.2578,0.2225,-0.2063,0.2128,-0.1725,0.1816,-0.1452,0.2223,-0.1196,0.2149,-0.1205,0.1487,-0.1051,0.165,-0.1046,0.1141,-0.0972,0.107,-0.1735,0.1176,-0.0952,0.1373,-0.135,0.1393,-0.129,0.1397,-0.1377,0.1303,-0.1552,0.1131,-0.1235,0.1549,-0.1281,0.1407,-0.1329,0.1447,-0.1616,0.1225,-0.1341,0.1437,-0.1764,0.1614,-0.1264,0.1238,-0.1407,0.1326,-0.1241,0.1286,-0.1044,0.1063,-0.1172,0.109,-0.1236,0.1232,-0.1024,0.1215,-0.1183,0.0593,-0.1394,0.0219,-0.0974,0.163,-0.0028,0.1608,0,0.0094,-0.1167,0,-0.1271,0.0685,-0.0898,0.0859,0,0.0631,-0.1484,0.0876,-0.1948,0.1643,-0.1896,0.1875,-0.2218,0.1823,-0.265,0.1514,-0.2012,0.1421,-0.0841,0.0984,-0.0767,0.0707,-0.0791,0.0606,-0.0418,0.0388,-0.0429,0.0178,-0.0468,0.034,-0.0495,0.0461,-0.0062,0.0389,-0.0226,0,-0.0381,0.0041,-0.0326,0.0226,-0.0154,0.0227,-0.0144,0.0051,-0.0342,0.0111,-0.0293,0.0208,-0.0223,0.0138,-0.0151,0.0142,-0.0299,0.0465,-0.0326,0.0494,-0.0272,0.0335,-0.0468,0.0245,-0.035,0.0446,-0.0459,0.0461,-0.0406,0.0498,-0.0384,0.064,-0.0521,0.0709,-0.0628,0.0599,-0.0898,0.0755,-0.0851,0.0873,-0.0847,0.1176,-0.1268,0.1238,-0.1339,0.1177,-0.137,0.135,-0.1695,0.1616,-0.131,0.1221,-0.1483,0.1399,-0.1546,0.1432,-0.1755,0.1504,-0.1236,0.1413,-0.1687,0.1751,-0.1865,0.2013,-0.1871,0.1786,-0.1954,0.1764,-0.1486,0.0917,-0.0987,0.0996,-0.0595,0.0701,-0.0419,0.0576,-0.0463,0.0726,-0.0741,0.0881,-0.0918,0.0641,-0.0745,0.083,-0.0911,0.0852,-0.0972,0.0938,-0.0887,0.0918,-0.0957,0.0881,-0.1247,0.0676,-0.151,0.0939,-0.1698,0.1027,-0.1724,0.147,-0.2006,0.1853,-0.261,0.1955,-0.2732,0.1989,-0.3078,0.3052,-0.2575,0.3265,-0.2563,0.2531,-0.2017,0.2857,-0.2227,0.2176,-0.147,0.2215,-0.1533,0.1666,-0.1466,0.1312,-0.1402,0.2506,-0.1501,0.1121,-0.1583,0.1305,-0.1776,0.1594,-0.1945,0.0807,-0.1045,0.1166,-0.1599,0.1776,-0.1016,0.0439,-0.0791,0.0845,-0.1332,0.0441,-0.103,0.1103,-0.0602,0.0357,-0.0824,0.0671,-0.0711,0.0182,-0.024,0.0632,-0.1126,0.0287,-0.0168,0.0107,-0.0036,0.0796,-0.0831,0.0176,-0.017,0.0033,-0.0034,0.0804,-0.0011,0.0215,-0.032,0.0022,-0.0119,0.0042,-0.004,0.0042,-0.0017,0.0275,-0.078,0.0153,-0.0258,0.004,-0.003,0.0453,-0.0442,0.03,-0.0556,0.0075,-0.0082,0.0045,-0.0008,0.0181,-0.0029,0.0165,-0.0219,0.0162,-0.0069,0.0209,-0.0371,0.0125,-0.017,0.0266,-0.0451,0.0194,-0.0263,0.0384,-0.0504,0.031,-0.0192,0.0314,-0.0392,0.0199,-0.0381,0.0143,-0.0063,0.0254,-0.0368,0.022,-0.0122,0.0199,-0.0062,0.0174,-0.0352,0.0039,-0.0085,0.0253,-0.0331,0.0228,-0.0359,0.0114,-0.0078,0.0205,-0.0034,0.0204,-0.0378,0.0084,-0.0143,0.0044,-0.0013,0.0236,-0.0365,0.0171,-0.014,0.0037,-0.0056,0.0221,-0.035,0.0174,-0.0155,0.0084,-0.0062,0.0212,-0.02,0.0172,-0.0357,0.0071,-0.0155,0.0222,-0.0092,0.0322,-0.0783,0.0192,-0.0199,0.0044,-0.0066,0.0318,-0.0419,0.0437,-0.0258,0.008,-0.0066,0.0023,-0.0052,0.0024,-0.004,0,-0.0027,0,-0.0024,0.0154,-0.0421,0.0229,-0.021,0.0057,-0.0042,0.0036,-0.0023,0.0023,-0.0015,0.0011,-0.0023,0.0026,-0.0024,0.0004,-0.0034,0,-0.0033,0,-0.002,0,-0.0021,0,-0.002,0,-0.0005,0.0012,-0.0002,0.0018,0,0.0021,-0.0048,0.0035,-0.0046,0.0052,-0.005,0.0082,0,0.0079,0,0.0062,0,0.0041,0,0.0027,0,0.0015,0,0.0001,-0.0008,0,-0.0013,0.0002,-0.0012,0,-0.0017,0,-0.0022]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۱۹۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۱۳۰,۰۰۰ تومان
گوینده نریشن . نریتور تیزر تبلیغاتی و دبلور فیلم و انیمیشن

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
10
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
کودکانه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی
عربی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم