مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی فاطمه مطلبی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0003,0,0.0011,-0.0014,0.0008,-0.001,0.0015,-0.0006,0.0007,-0.0025,0.0016,0,0.0007,-0.003,0.0054,-0.0034,0.006,-0.004,0.0071,-0.0066,0.0174,-0.0153,0.0225,-0.0381,0.0733,-0.0416,0.0572,-0.113,0.1227,-0.1543,0.1605,-0.1538,0.2072,-0.2829,0.2376,-0.2547,0.333,-0.2643,0.1683,-0.1997,0.2673,-0.2303,0.1908,-0.2191,0.5099,-0.4051,0.2149,-0.1678,0.3183,-0.3432,0.2473,-0.2479,0.2099,-0.2574,0.4169,-0.1144,0.1242,-0.2254,0.1589,-0.1281,0.2508,-0.0025,0.0543,-0.1114,0.0377,-0.0821,0.2989,-0.3158,0.4045,-0.3606,0.3904,-0.35,0.3134,-0.3329,0.2966,-0.2929,0.6159,-0.3732,0.3296,-0.3766,0.2681,-0.3876,0.2585,-0.2348,0.3602,-0.2919,0.2384,-0.3251,0.2292,-0.2756,0.1498,-0.1636,0.1582,-0.2359,0.1425,-0.2715,0.0975,-0.0733,0.1196,-0.2018,0.0601,-0.0386,0.0622,-0.0903,0.043,-0.0567,0.0875,-0.1119,0.0558,-0.0186,0.0148,-0.0196,0.0787,-0.0981,0.0721,-0.0318,0.0203,-0.0235,0.0313,-0.1112,0.048,-0.0248,0.0218,-0.0946,0.0375,-0.1119,0.0358,-0.0978,0.0544,-0.0381,0.072,-0.1294,0.0488,-0.082,0.0754,-0.1445,0.0825,-0.1382,0.0643,-0.1134,0.0782,-0.1182,0.0879,-0.1305,0.1043,-0.1352,0.0992,-0.1085,0.0924,-0.1053,0.1412,-0.1736,0.1696,-0.244,0.2923,-0.3961,0.2846,-0.4927,0.3121,-0.5355,0.4191,-0.5264,0.4003,-0.5142,0.4077,-0.4165,0.3711,-0.4421,0.3334,-0.3152,0.2598,-0.3148,0.1411,-0.2164,0.1489,-0.1419,0.066,-0.1456,0.046,-0.0781,0.2036,-0.1166,0.122,-0.1592,0.2809,-0.0801,0.4217,-0.2701,0.2278,-0.2981,0.2766,-0.1271,0.0847,-0.2624,0.1437,-0.2129,0.2664,-0.2751,0.4265,-0.2733,0.2636,-0.1894,0.2079,-0.1758,0.1821,-0.1534,0.0596,-0.0547,0.0246,-0.0161,0.0131,-0.0084,0.0214,-0.0282,0.0189,-0.0128,0.0168,-0.0152,0.0075,-0.0107,0.034,-0.0591,0.218,-0.1794,0.2979,-0.3133,0.32,-0.324,0.3288,-0.3494,0.4249,-0.4417,0.4699,-0.4442,0.4219,-0.3143,0.4541,-0.344,0.456,-0.4316,0.4056,-0.5207,0.3888,-0.2833,0.3052,-0.5646,0.3327,-0.536,0.1647,-0.3706,0.2885,-0.2173,0.3408,-0.4361,0.3293,-0.2021,0.2505,-0.2734,0.2469,-0.2864,0.2947,-0.3337,0.1717,-0.2505,0.0532,-0.1718,0.1636,-0.2993,0.1489,-0.2581,0.1335,-0.1405,0.0969,-0.0532,0.1987,-0.132,0.1889,-0.2141,0.0851,-0.0288,0.0867,-0.1124,0.0446,-0.025,0.0753,-0.0396,0.041,-0.0716,0.0352,-0.0221,0.0254,-0.0641,0.0382,-0.019,0.0386,-0.0376,0.03,-0.0238,0.0306,-0.0208,0.0212,-0.041,0.016,-0.0071,0.0314,-0.0122,0.0297,-0.012,0.0258,-0.0157,0.026,-0.0264,0.043,-0.0206,0.0097,-0.0349,0.0367,-0.0451,0.0186,-0.0237,0.0213,-0.0132,0.0141,-0.0094,0.0091,-0.0189,0.0143,-0.006,0.0133,-0.0006,0.0105,-0.0081,0,-0.0093,0.0043,-0.0037,0.0036,-0.0028,0.0008,-0.004,0.0021,-0.002,0.0026,-0.0019,0.0017,-0.0024,0,-0.0022,0.0009,-0.0019,0.0029,-0.0015,0.0008,-0.0038,0.0021,-0.0021,0.0014,-0.0004,0.0016,-0.0015,0.0011,-0.0011,0.0025,0,0.0022,-0.001,0.0004,-0.001,0.0012,-0.0016,0.0022,-0.0018,0.0008,-0.0038,0.0015,-0.0024,0.0031,0,0.0024,-0.0013,0.0007,-0.0017,0.0016,0,0.007,-0.0028,0.0039,-0.0059,0.0889,-0.0358,0.0013,-0.0164,0.0234,-0.0182,0.0153,-0.0122,0.0211,-0.0051,0.0172,-0.015,0.009,-0.0158,0.0039,-0.0146,0.0097,-0.0141,0.0008,-0.0083,0.0044,-0.0083,0.0076,-0.0015,0.0073,-0.0052,0.0057,-0.0019,0.0028,-0.0024,0.003,-0.0028,0,-0.0032,0.0013,-0.0023,0.0039,0,0.0038,-0.0021,0.0019,-0.0018,0.0024,-0.0002,0.0005,-0.0026,0.0005,-0.0035,0.0033,0,0.0025,0,0.002,-0.0027,0,-0.0029,0.0009,-0.0011,0.0004,-0.002,0.0019,-0.0009,0.0023,0,0.0023,-0.0003,0.0005,-0.0015,0,-0.0042,0,-0.0018,0.0009,-0.0021,0.0015,-0.0034,0.0017,-0.0022,0.0019,-0.0009,0.0024,-0.0006,0.002,-0.0022,0.0026,-0.0036,0.0012,-0.0039,0.0012,-0.0028,0.0011,-0.002,0.0038,-0.0015,0.0008,-0.003,0.0028,-0.0023,0.005,-0.0001,0.0036,-0.0014,0.0011,-0.0018,0.0011,-0.0037,0,-0.0029,0.0006,-0.0032,0.0011,-0.0043,0.0431,-0.0064,0.1493,-0.2794,0.2313,-0.603,0.2863,-0.409,0.3832,-0.4245,0.4614,-0.3843,0.3367,-0.4706,0.3023,-0.3508,0.3934,-0.2763,0.2886,-0.3707,0.3686,-0.4369,0.4735,-0.3706,0.2511,-0.4208,0.3816,-0.4037,0.3833,-0.3917,0.3583,-0.3794,0.3648,-0.372,0.3556,-0.2102,0.141,-0.1372,0.1709,-0.195,0.1225,-0.1465,0.1175,-0.1167,0.0681,-0.105,0.0678,-0.0911,0.0683,-0.0914,0.0844,-0.0909,0.0882,-0.0943,0.0509,-0.0638,0.0506,-0.0703,0.0651,-0.0911,0.0894,-0.0906,0.0797,-0.0807,0.0625,-0.0709,0.062,-0.0659,0.067,-0.0778,0.0686,-0.0888,0.0732,-0.0949,0.0664,-0.1096,0.1327,-0.1391,0.3945,-0.4496,0.4076,-0.4902,0.5314,-0.3462,0.3829,-0.3636,0.4786,-0.4463,0.5219,-0.3448,0.3999,-0.3911,0.2499,-0.3481,0.3025,-0.3602,0.3974,-0.3658,0.4302,-0.3432,0.3717,-0.2315,0.2991,-0.1984,0.21,-0.2002,0.1546,-0.2393,0.1761,-0.3223,0.1302,-0.1809,0.0645,-0.1799,0.0902,-0.1242,0.0839,-0.1037,0.0627,-0.1096,0.0654,-0.1024,0.0715,-0.1117,0.0888,-0.1964,0.1443,-0.2857,0.1847,-0.3048,0.1843,-0.3069,0.2058,-0.3239,0.2495,-0.3369,0.2621,-0.3169,0.2774,-0.2472,0.2062,-0.2404,0.2105,-0.2605,0.2197,-0.2688,0.2671,-0.3381,0.302,-0.3257,0.2892,-0.3472,0.256,-0.2374,0.2696,-0.3096,0.284,-0.3036,0.2783,-0.3246,0.2928,-0.3262,0.2896,-0.3146,0.2866,-0.2941,0.2809,-0.268,0.2497,-0.2942,0.286,-0.2589,0.1954,-0.2238,0.1991,-0.2201,0.1816,-0.193,0.2131,-0.1945,0.2304,-0.2304,0.2201,-0.2376,0.2031,-0.2234,0.1736,-0.192,0.137,-0.1053,0.0784,-0.0805,0.0442,-0.0406,0.0322,-0.0344,0.0472,-0.0376,0.0669,-0.0976,0.1687,-0.1573,0.2568,-0.3282,0.2525,-0.3666,0.2694,-0.5265,0.319,-0.4728,0.2386,-0.2268,0.3212,-0.3909,0.3275,-0.3105,0.2707,-0.3848,0.3872,-0.3711,0.3505,-0.3009,0.229,-0.3692,0.2364,-0.3015,0.3081,-0.3728,0.3194,-0.439,0.3163,-0.2914,0.2981,-0.3898,0.2914,-0.4536,0.3233,-0.2661,0.3166,-0.4044,0.3176,-0.3175,0.1814,-0.2454,0.2188,-0.244,0.2876,-0.283,0.261,-0.2997,0.2507,-0.2776,0.2112,-0.1767,0.1366,-0.1208,0.1048,-0.0923,0.1357,-0.1222,0.1502,-0.1484,0.1355,-0.15,0.1393,-0.1456,0.1365,-0.1303,0.1338,-0.1299,0.127,-0.1349,0.1302,-0.118,0.1299,-0.1423,0.1695,-0.2662,0.2398,-0.396,0.3679,-0.4771,0.3736,-0.481,0.3425,-0.51,0.4801,-0.5556,0.4584,-0.5405,0.4559,-0.5585,0.4709,-0.5885,0.4807,-0.4849,0.4611,-0.5028,0.4536,-0.5349,0.4586,-0.4726,0.452,-0.5368,0.3807,-0.5623,0.4423,-0.5657,0.4086,-0.5521,0.3466,-0.4318,0.3189,-0.4732,0.2829,-0.4398,0.2807,-0.3021,0.2212,-0.2642,0.1554,-0.2361,0.2402,-0.2401,0.1796,-0.1086,0.0996,-0.1993,0.0867,-0.1917,0.1342,-0.1529,0.0541,-0.0679,0.0207,-0.0456,0.0573,-0.0633,0.056,-0.0625,0.0632,-0.0519,0.0567,-0.0502,0.019,-0.0405,0.1698,-0.1793,0.2553,-0.5079,0.4186,-0.4543,0.4437,-0.4347,0.344,-0.3936,0.2797,-0.3586,0.2625,-0.4039,0.2731,-0.4057,0.2228,-0.3611,0.2263,-0.3546,0.2346,-0.3244,0.1712,-0.2476,0.1892,-0.2509,0.1513,-0.4278,0.1914,-0.2677,0.1663,-0.4032,0.1952,-0.2736,0.151,-0.2342,0.1403,-0.2898,0.1561,-0.311,0.1692,-0.2698,0.2224,-0.339,0.137,-0.2337,0.1664,-0.2214,0.1234,-0.1705,0.083,-0.1017,0.1169,-0.0823,0.0909,-0.1375,0.0672,-0.1398,0.0791,-0.1064,0.0656,-0.1146,0.0477,-0.0692,0.0521,-0.0457,0.0576,-0.0633,0.0515,-0.0541,0.0198,-0.0426,0.0113,-0.0078,0.0123,-0.0189,0.0173,-0.0135,0.0195,-0.0089,0.0067,-0.0144,0.0051,-0.0056,0.0452,-0.055,0.0198,-0.0391,0.0237,-0.0154,0.0251,-0.0016,0.0042,-0.0054,0,-0.0055,0.0013,-0.0051,0.0033,-0.0015,0.0176,-0.004,0.031,-0.0581,0.0403,-0.0627,0.0134,-0.0508,0.0381,-0.0543,0.044,-0.0205,0.0381,-0.0295,0.0787,-0.029,0.0717,-0.095,0.0895,-0.1458,0.134,-0.184,0.1107,-0.2454,0.1588,-0.2149,0.1812,-0.3401,0.223,-0.1054,0.2074,-0.2853,0.2462,-0.2935,0.2357,-0.1985,0.2801,-0.499,0.2564,-0.291,0.2047,-0.3124,0.2879,-0.3522,0.3377,-0.3181,0.2703,-0.3676,0.1849,-0.2867,0.3126,-0.4541,0.4091,-0.2094,0.534,-0.4248,0.2035,-0.2301,0.3083,-0.2692,0.1135,-0.1164,0.0573,-0.0794,0.0952,-0.0843,0.119,-0.1198,0.1732,-0.3321,0.1964,-0.3102,0.2813,-0.361,0.2817,-0.4956,0.2571,-0.3391,0.2187,-0.3316,0.2093,-0.3672,0.1534,-0.2294,0.1072,-0.1914,0.1359,-0.2132,0.1806,-0.2057,0.1401,-0.1559,0.1408,-0.1623,0.1455,-0.1555,0.1681,-0.1707,0.1931,-0.2203,0.2057,-0.1986,0.1886,-0.1887,0.158,-0.151,0.1433,-0.1619,0.1229,-0.1403,0.1273,-0.1492,0.146,-0.1551,0.1398,-0.1416,0.1282,-0.1488,0.1452,-0.1604,0.1459,-0.1612,0.1571,-0.1672,0.1591,-0.1637,0.1703,-0.1713,0.212,-0.1853,0.2202,-0.2109,0.2289,-0.2289,0.2535,-0.2956,0.1893,-0.3007,0.3175,-0.27,0.1894,-0.2077,0.203,-0.3244,0.2125,-0.3699,0.2831,-0.3972,0.2475,-0.1962,0.2716,-0.4505,0.2049,-0.3967,0.2572,-0.4143,0.2155,-0.3091,0.2959,-0.3626,0.2501,-0.3934,0.3277,-0.406,0.2178,-0.4012,0.1886,-0.4248,0.2004,-0.4547,0.2513,-0.4069,0.2397,-0.2113,0.1887,-0.3034,0.2697,-0.348,0.2345,-0.3118,0.2149,-0.1628,0.1299,-0.2057,0.2037,-0.2409,0.2705,-0.2765,0.2349,-0.2869,0.233,-0.2244,0.1678,-0.1776,0.1248,-0.1118,0.0727,-0.0999,0.0411,-0.0356,0.0204,-0.0095,0.161,-0.0221,0.0613,-0.1361,0.0991,-0.102,0.0766,-0.1481,0.0782,-0.1715,0.2322,-0.2639,0.206,-0.4075,0.2974,-0.4702,0.3338,-0.484,0.3263,-0.3934,0.2679,-0.4706,0.3533,-0.5486,0.2581,-0.2457,0.421,-0.2318,0.4323,-0.344,0.397,-0.4246,0.2826,-0.589,0.197,-0.571,0.2531,-0.624,0.2443,-0.5836,0.3152,-0.5237,0.3269,-0.5523,0.3544,-0.3417,0.3786,-0.3178,0.3602,-0.4661,0.381,-0.4748,0.3656,-0.4402,0.4318,-0.3893,0.4675,-0.5212,0.4688,-0.4941,0.4791,-0.5002,0.4655,-0.4681,0.4611,-0.5352,0.476,-0.6082,0.4269,-0.4729,0.2301,-0.4509,0.2586,-0.2303,0.2245,-0.2228,0.0922,-0.1662,0.103,-0.1286,0.1303,-0.1661,0.1486,-0.1741,0.139,-0.1553,0.1209,-0.1379,0.1187,-0.121,0.1422,-0.1388,0.1427,-0.1642,0.1296,-0.1549,0.1476,-0.1218,0.3059,-0.1126,0.1374,-0.2923,0.2746,-0.3307,0.5141,-0.5389,0.3475,-0.4417,0.3246,-0.4339,0.2474,-0.4803,0.2831,-0.4491,0.2269,-0.3514,0.1835,-0.2527,0.1956,-0.2204,0.165,-0.24,0.1707,-0.2941,0.1875,-0.3036,0.192,-0.3161,0.1719,-0.32,0.1626,-0.2846,0.1784,-0.2278,0.136,-0.2554,0.1783,-0.1776,0.1729,-0.266,0.1574,-0.247,0.1677,-0.251,0.1419,-0.2164,0.1566,-0.2876,0.1419,-0.2367,0.1574,-0.2357,0.1263,-0.2092,0.1128,-0.1776,0.1201,-0.1979,0.1227,-0.2013,0.1167,-0.1782,0.1175,-0.167,0.1119,-0.1564,0.1049,-0.165,0.0788,-0.1348,0.0604,-0.1064,0.0487,-0.096,0.1062,-0.0778,0.0606,-0.1387,0.1774,-0.3126,0.1305,-0.2968,0.1279,-0.1811,0.1615,-0.3234,0.1579,-0.3363,0.1961,-0.206,0.1389,-0.228,0.1337,-0.3447,0.1501,-0.2812,0.1296,-0.1703,0.0356,-0.1147,0.0289,-0.044,0.0391,-0.0337,0.0307,-0.0324,0.0222,-0.0463,0.2033,-0.05,0.0546,-0.0442,0.0223,-0.0212,0.1444,-0.3073,0.1734,-0.1594,0.1945,-0.3485,0.1619,-0.2516,0.165,-0.3496,0.1648,-0.2424,0.1495,-0.2444,0.1292,-0.3007,0.1067,-0.1617,0.0981,-0.1982,0.1044,-0.2844,0.1346,-0.2221,0.1525,-0.2276,0.1516,-0.1909,0.0898,-0.136,0.0955,-0.0887,0.1007,-0.1536,0.1912,-0.0636,0.2411,-0.2775,0.2394,-0.3424,0.325,-0.259,0.2282,-0.3632,0.3293,-0.2853,0.3288,-0.2765,0.3427,-0.3628,0.2073,-0.4129,0.3691,-0.4026,0.285,-0.3109,0.4614,-0.2874,0.375,-0.3779,0.1895,-0.4502,0.348,-0.46,0.5775,-0.3916,0.4439,-0.5781,0.4903,-0.4599,0.1795,-0.3157,0.2018,-0.034,0.0715,-0.0579,0.2488,-0.3371,0.3194,-0.4606,0.3511,-0.4671,0.3699,-0.4786,0.3995,-0.4815,0.3242,-0.3372,0.2549,-0.413,0.2,-0.4323,0.2171,-0.216,0.2111,-0.2975,0.2032,-0.3924,0.1818,-0.1776,0.1732,-0.2302,0.1454,-0.2034,0.1314,-0.1358,0.0731,-0.0951,0.0568,-0.0421,0.0434,-0.0575,0.0354,-0.0093,0.0269,-0.0468,0.0305,-0.0397,0.045,-0.0292,0.0882,-0.0378,0.1087,-0.2822,0.1236,-0.3749,0.2018,-0.4115,0.1798,-0.3277,0.3002,-0.3101,0.1871,-0.2021,0.1621,-0.194,0.1764,-0.3808,0.3515,-0.4066,0.2019,-0.3736,0.1477,-0.26,0.2302,-0.3705,0.205,-0.2906,0.1425,-0.2972,0.1668,-0.2854,0.1932,-0.2194,0.1944,-0.3068,0.1559,-0.3561,0.2498,-0.3535,0.2327,-0.3682,0.2605,-0.3438,0.1946,-0.3011,0.2626,-0.1684,0.2013,-0.2144,0.2308,-0.2162,0.222,-0.2536,0.2521,-0.2394,0.2223,-0.2437,0.2388,-0.2313,0.25,-0.1931,0.2289,-0.2458,0.2072,-0.2036,0.21,-0.2595,0.2192,-0.2718,0.193,-0.2829,0.1949,-0.2798,0.1601,-0.1701,0.1224,-0.1282,0.1355,-0.1082,0.0997,-0.0934,0.0622,-0.0723,0.0467,-0.0287,0.0148,-0.0087,0.1209,-0.0471,0.0649,-0.1943,0.264,-0.474,0.2236,-0.2976,0.3523,-0.2321,0.2542,-0.2256,0.238,-0.2404,0.2754,-0.2598,0.2998,-0.2994,0.266,-0.4426,0.2653,-0.3028,0.2598,-0.4808,0.2824,-0.4279,0.3012,-0.4883,0.2556,-0.5556,0.2845,-0.2148,0.2723,-0.3223,0.2614,-0.5524,0.2796,-0.5699,0.2695,-0.2417,0.2373,-0.4489,0.2804,-0.5439,0.264,-0.2313,0.2301,-0.4284,0.2344,-0.4584,0.2647,-0.2419,0.2165,-0.476,0.254,-0.3855,0.2691,-0.2776,0.2304,-0.4495,0.2898,-0.3105,0.2221,-0.3139,0.2297,-0.4536,0.2629,-0.2472,0.2312,-0.3859,0.2416,-0.4379,0.2509,-0.2779,0.2381,-0.3606,0.2554,-0.2363,0.1253,-0.0994,0.0953,-0.0948,0.0399,-0.0987,0.0845,-0.061,0.0922,-0.0534,0.0899,-0.1213,0.1269,-0.2173,0.1645,-0.2575,0.0998,-0.1531,0.0621,-0.1145,0.079,-0.0316,0.0264,-0.0251,0.0201,-0.0311,0.016,-0.0108,0.0102,-0.0075,0.0119,-0.0062,0.0071,-0.0027,0.0068,-0.0033,0.0031,-0.0045,0.0023,-0.0044,0.0053,-0.0041,0.0088,-0.0027,0.0032,-0.0062,0.0121,-0.0179,0.0102,-0.0089,0.0489,-0.0416,0.1379,-0.1777,0.138,-0.1832,0.1793,-0.3003,0.1953,-0.4508,0.2526,-0.4158,0.334,-0.4403,0.297,-0.4532,0.2713,-0.4081,0.2684,-0.4361,0.2682,-0.4288,0.2867,-0.4497,0.2846,-0.4486,0.2792,-0.5127,0.2854,-0.5549,0.2964,-0.4551,0.2635,-0.5203,0.2278,-0.2207,0.1684,-0.0985,0.0569,-0.1017,0.1334,-0.0963,0.1098,-0.1366,0.0937,-0.152,0.1258,-0.1547,0.1798,-0.2319,0.1838,-0.2698,0.17,-0.3695,0.1857,-0.3576,0.1551,-0.3481,0.1459,-0.236,0.1755,-0.3746,0.1505,-0.2048,0.1815,-0.1999,0.2375,-0.3571,0.1675,-0.1836,0.2878,-0.3315,0.1506,-0.3206,0.1731,-0.2515,0.1594,-0.2215,0.0977,-0.1753,0.0776,-0.1876,0.0827,-0.1093,0.0962,-0.1729,0.0864,-0.261,0.1072,-0.1812,0.095,-0.1129,0.1309,-0.2061,0.1039,-0.1159,0.0786,-0.1903,0.0957,-0.157,0.0915,-0.0247,0.0393,-0.1424,0.0697,-0.0887,0.0503,-0.0863,0.0247,-0.0499,0.0693,-0.0733,0.0667,-0.0204,0.0982,-0.0573,0.0376,-0.0645,0.0101,-0.0221,0.0708,-0.0192,0.0517,-0.0483,0.0463,-0.0194,0.0125,-0.0092,0.0069,-0.0103,0.0063,-0.0131,0.0108,-0.0069,0.0066,-0.0091,0.0015,-0.0046,0.0078,-0.0024,0.0053,-0.0083,0.0038,-0.0016,0.0038,-0.009,0.0029,-0.0058,0.0207,-0.0026,0.0234,-0.0329,0.0259,-0.0288,0.0124,-0.0124,0.0055,-0.0029,0.0081,-0.009,0.0055,-0.0107,0.0028,-0.0107,0.0028,-0.0047,0.0007,-0.005,0.0051,-0.0044,0.0051,-0.0038,0.0023,-0.0063,0.0042,-0.0023,0.0052,-0.0042,0.0059,-0.0025,0.0044,-0.0048,0.0031,-0.0049,0.0031,-0.0038,0.0078,-0.0041,0.0031,-0.0045,0.0016,-0.0056,0.0022,-0.0037,0.0031,-0.0055,0.0022,-0.0037,0.0031,-0.0025,0.0011,-0.0032,0.0013,-0.005,0.0055,-0.0007,0.0025,-0.0018,0.0023,-0.0022,0.0036,-0.0017,0.0018,-0.0025,0.0019,-0.0037,0.0017,-0.0018,0.0006,-0.0009,0.0015,-0.001,0.0011,-0.0019,0.0013,0,0.0013,-0.0012,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0013,0.0016,0,0.0016,0,0.0005,-0.0024,0.0012,-0.0021,0.0013,0,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0009,0,0.0009,-0.001,0.0004,-0.0017,0.0004,-0.0008,0.0012,0,0.0008,-0.0005,0,-0.0023,0.0002,-0.0012,0.0007,-0.0008,0.0013,-0.0009,0.0013,0,0.0011,-0.0003,0.0018,0,0.0015,-0.0014,0,-0.0011,0,-0.0032,0.0014,-0.0021,0.0027,0,0.0039,0,0.0015,-0.0012,0,-0.0019,0,-0.0025,0,-0.0023,0.002,-0.0004,0.0022,0,0.0014,0,0.0018,0,0.001,0,0.0005,-0.0011,0,-0.0017,0.0012,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0012,-0.0006,0.0014,-0.0012,0.0001,-0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن، تیزر تبلیغاتی و پادکست، همکاری با همایش ها و سمینار ها، همکاری با آژانس های تبلیغاتی

تعرفه خدمات گویندگی فاطمه مطلبی

زبان/زمان عربی انگلیسی پارسی
یک دقیقه
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان
۵۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۸۰۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
4.3
از 5 نمره

رضایت کاربران (از ۱ رای)

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
کودکانه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

عربی
انگلیسی
پارسی

نمونه کارهای گویندگی فاطمه مطلبی

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید