مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی غزاله رحیمی زاده

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0012,-0.0022,0.0007,-0.0026,0.0034,-0.0056,0.0051,-0.008,0.0087,-0.0033,0.0053,-0.0044,0.0087,-0.0099,0.0117,-0.0119,0.0149,-0.0132,0.0136,-0.0097,0.0152,-0.0052,0.0121,-0.0084,0.0197,-0.0163,0.0137,-0.0097,0.0217,-0.0167,0.0283,-0.0199,0.0263,-0.0304,0.0357,-0.0101,0.0061,-0.0032,0.0027,-0.0059,0.0186,-0.016,0.0274,-0.0148,0.0237,-0.0152,0.0355,-0.0176,0.0247,-0.0244,0.0241,-0.0314,0.0585,-0.0233,0.0234,-0.0237,0.0612,-0.0335,0.013,-0.028,0.0377,-0.033,0.0707,-0.0269,0.0743,-0.0287,0.0762,-0.0284,0.0339,-0.023,0.0368,-0.042,0.0327,-0.0319,0.0227,-0.0387,0.0685,-0.0202,0.0793,-0.0175,0.0333,-0.0318,0.0217,-0.0363,0.0707,-0.039,0.0326,-0.0295,0.061,-0.0483,0.0412,-0.03,0.0472,-0.0359,0.0412,-0.041,0.0336,-0.0373,0.0669,-0.0399,0.052,-0.0479,0.0586,-0.0508,0.0745,-0.0589,0.0764,-0.0567,0.0625,-0.048,0.0478,-0.0387,0.0405,-0.0283,0.0346,-0.0218,0.0236,-0.0207,0.0069,-0.0071,0.0129,-0.0104,0.013,-0.0148,0.0227,-0.0308,0.0978,-0.0536,0.1369,-0.0991,0.1186,-0.1035,0.0939,-0.0764,0.1459,-0.1594,0.1651,-0.1146,0.1188,-0.0854,0.1012,-0.0682,0.1728,-0.1432,0.0881,-0.0858,0.1029,-0.0777,0.1028,-0.1396,0.14,-0.1395,0.1163,-0.0947,0.0998,-0.078,0.0699,-0.0808,0.0637,-0.0435,0.1209,-0.0919,0.1536,-0.1952,0.2255,-0.1856,0.1083,-0.0781,0.1633,-0.1275,0.1581,-0.1147,0.1043,-0.1014,0.2114,-0.1809,0.3245,-0.2356,0.097,-0.2367,0.1871,-0.1572,0.22,-0.1957,0.2172,-0.0871,0.1224,-0.162,0.0678,-0.0531,0.0411,-0.0165,0.0048,-0.0147,0.0093,-0.0134,0.0074,-0.0071,0.0157,-0.0064,0.0989,-0.0789,0.1043,-0.0838,0.1228,-0.0911,0.1508,-0.0884,0.1338,-0.1049,0.121,-0.0838,0.0847,-0.0993,0.1375,-0.1053,0.1167,-0.112,0.1023,-0.0972,0.1193,-0.0955,0.125,-0.0814,0.0793,-0.0687,0.0678,-0.0703,0.096,-0.0607,0.0635,-0.0549,0.0889,-0.0531,0.061,-0.0342,0.0675,-0.0423,0.0851,-0.0408,0.0612,-0.0278,0.0529,-0.0313,0.0365,-0.0193,0.029,-0.0225,0.0245,-0.0229,0.0109,-0.0099,0.0079,-0.0033,0.003,-0.0058,0.0017,-0.0047,0.0029,-0.0074,0.0026,-0.0053,0.0014,-0.0039,0.0015,-0.0021,0.0017,-0.0023,0.0005,-0.0018,0.0002,-0.0015,0.0001,-0.0013,0.0019,-0.0068,0.0083,-0.0113,0.0037,-0.0029,0.0036,-0.0024,0.0005,-0.0023,0.0009,-0.0019,0.0026,-0.0021,0.0007,-0.0031,0.0006,-0.0014,0,-0.0008,0.0001,-0.0014,0,-0.001,0,-0.0011,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0009,0,-0.001,0.0001,-0.0015,0.0002,-0.0009,0,-0.0007,0.0002,-0.0013,0,-0.0008,0.0013,-0.0024,0,-0.0017,0.0001,-0.0012,0.0015,-0.0025,0.0005,-0.002,0.0001,-0.0011,0.0007,-0.0066,0.0002,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0007,0,-0.0014,0,-0.0012,0,-0.001,0,-0.0007,0.0003,-0.0011,0,-0.001,0,-0.0009,0.0001,-0.0013,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0011,0,-0.0019,0.0003,-0.0016,0.0003,-0.001,0.0005,-0.0014,0.0002,-0.0021,0.0004,-0.0016,0.0002,-0.0013,0.0006,-0.0015,0.0006,-0.0023,0.0009,-0.0016,0.0005,-0.0015,0.0009,-0.0015,0.0006,-0.0016,0.0005,-0.0013,0.0008,-0.0021,0.0006,-0.002,0.0004,-0.0016,0.0003,-0.0012,0.0011,-0.0024,0.0009,-0.0017,0.0006,-0.0019,0.0013,-0.0021,0.0008,-0.0019,0.0014,-0.002,0.0011,-0.002,0.0012,-0.0019,0.0006,-0.0017,0.0001,-0.0012,0.0001,-0.0015,0.0002,-0.0012,0,-0.0014,0.0001,-0.0009,0.0002,-0.001,0.0003,-0.0015,0.0005,-0.0016,0,-0.0012,0,-0.0012,0.0007,-0.0012,0,-0.0013,0.0007,-0.0011,0,-0.0014,0,-0.001,0.0001,-0.001,0.0001,-0.0011,0.042,-0.0589,0.0106,-0.1246,0.1676,-0.1033,0.1528,-0.1036,0.2317,-0.1562,0.1586,-0.1215,0.3146,-0.1694,0.2973,-0.1429,0.2891,-0.1045,0.2311,-0.194,0.1569,-0.0987,0.1839,-0.1836,0.3363,-0.1492,0.057,-0.0949,0.026,-0.1332,0.114,-0.1494,0.1076,-0.1348,0.1147,-0.0584,0.1188,-0.0596,0.0922,-0.0388,0.0683,-0.0452,0.0747,-0.0311,0.0378,-0.0247,0.0527,-0.0216,0.051,-0.0331,0.0312,-0.0284,0.0385,-0.0249,0.0381,-0.0202,0.0497,-0.0367,0.0654,-0.0359,0.1456,-0.0734,0.1871,-0.1241,0.3911,-0.1647,0.4106,-0.1732,0.0562,-0.1853,0.4424,-0.1779,0.3739,-0.118,0.3876,-0.2128,0.3669,-0.1971,0.1062,-0.1161,0.1783,-0.2704,0.2243,-0.1356,0.3141,-0.1325,0.1997,-0.1583,0.1217,-0.0833,0.0502,-0.0566,0.1265,-0.0918,0.1184,-0.0782,0.1129,-0.0834,0.088,-0.0688,0.1014,-0.0695,0.0674,-0.0496,0.1186,-0.1331,0.1325,-0.1265,0.1455,-0.127,0.1269,-0.0727,0.1033,-0.0757,0.1102,-0.0581,0.1005,-0.0727,0.1259,-0.0977,0.1346,-0.1196,0.1113,-0.1253,0.126,-0.109,0.116,-0.0982,0.111,-0.1118,0.1314,-0.1128,0.0966,-0.0883,0.1088,-0.1056,0.1155,-0.1122,0.0869,-0.1008,0.0561,-0.0622,0.0605,-0.0527,0.0667,-0.0692,0.072,-0.0652,0.0807,-0.0831,0.0779,-0.0842,0.1056,-0.1013,0.1091,-0.1094,0.1112,-0.1109,0.1164,-0.1186,0.1624,-0.1331,0.1765,-0.1086,0.1389,-0.0983,0.1451,-0.1343,0.1328,-0.154,0.133,-0.1293,0.1244,-0.1294,0.1322,-0.1249,0.1375,-0.1472,0.1357,-0.1548,0.1463,-0.1557,0.1342,-0.1425,0.1269,-0.1248,0.136,-0.1332,0.1445,-0.1255,0.0996,-0.1451,0.162,-0.1404,0.1549,-0.1201,0.1816,-0.1524,0.1758,-0.1488,0.1906,-0.1631,0.1815,-0.1576,0.1853,-0.1786,0.1739,-0.1611,0.1291,-0.1191,0.1287,-0.1239,0.0707,-0.0554,0.0507,-0.0389,0.0482,-0.0695,0.0461,-0.0464,0.0372,-0.0334,0.0308,-0.032,0.0196,-0.031,0.0305,-0.0231,0.0588,-0.0354,0.0566,-0.0469,0.1188,-0.0975,0.1382,-0.0826,0.1365,-0.1104,0.1768,-0.1164,0.1643,-0.1292,0.1998,-0.1207,0.2046,-0.1334,0.2115,-0.1528,0.2345,-0.148,0.2226,-0.1588,0.1939,-0.1595,0.1687,-0.1216,0.114,-0.0948,0.1356,-0.1022,0.1405,-0.0759,0.1034,-0.1295,0.1097,-0.0781,0.1069,-0.0949,0.0881,-0.1958,0.0852,-0.1016,0.0831,-0.1617,0.0988,-0.0411,0.0411,-0.1944,0.0889,-0.0909,0.1048,-0.2191,0.149,-0.076,0.1695,-0.183,0.1374,-0.2325,0.0616,-0.0538,0.1006,-0.0619,0.1383,-0.1136,0.1907,-0.1733,0.1924,-0.183,0.2272,-0.1509,0.2508,-0.124,0.2486,-0.1221,0.2064,-0.1932,0.1824,-0.1756,0.1982,-0.1287,0.2248,-0.1524,0.1412,-0.1675,0.1928,-0.1397,0.1757,-0.0925,0.2013,-0.1012,0.1636,-0.1352,0.147,-0.1202,0.1572,-0.1194,0.1372,-0.1093,0.1175,-0.1386,0.1149,-0.0822,0.0841,-0.0539,0.041,-0.025,0.0421,-0.0261,0.0236,-0.0247,0.014,-0.0117,0.0099,-0.0096,0.0092,-0.0108,0.0412,-0.0104,0.0072,-0.0091,0.0043,-0.0046,0.0046,-0.0081,0.0025,-0.0033,0.0063,-0.0119,0.0165,-0.0069,0.0312,-0.0383,0.0776,-0.0396,0.0341,-0.0297,0.0506,-0.0567,0.015,-0.0196,0.0117,-0.0129,0.0216,-0.0202,0.054,-0.0547,0.1097,-0.0637,0.1163,-0.0916,0.1141,-0.0672,0.1361,-0.082,0.2115,-0.0571,0.2621,-0.1177,0.2618,-0.1498,0.3068,-0.1307,0.0544,-0.0828,0.2413,-0.1579,0.2297,-0.1408,0.3045,-0.1684,0.3016,-0.1859,0.1181,-0.1796,0.2507,-0.1671,0.1335,-0.1628,0.1049,-0.0817,0.0403,-0.0461,0.1255,-0.0793,0.1602,-0.1161,0.1203,-0.1147,0.1173,-0.0844,0.161,-0.0812,0.1163,-0.0881,0.0926,-0.0909,0.1277,-0.0677,0.1296,-0.0934,0.1033,-0.0788,0.1212,-0.0954,0.1074,-0.0809,0.1244,-0.0805,0.1214,-0.0865,0.1061,-0.0905,0.1023,-0.0897,0.0826,-0.0636,0.0563,-0.0327,0.0825,-0.0531,0.0959,-0.0629,0.0862,-0.0459,0.0762,-0.0504,0.093,-0.06,0.1135,-0.0762,0.1191,-0.0743,0.0841,-0.0511,0.0837,-0.0496,0.0946,-0.0493,0.0892,-0.0462,0.0761,-0.0407,0.0713,-0.0471,0.0871,-0.051,0.0951,-0.051,0.0724,-0.0515,0.1105,-0.0539,0.1166,-0.0599,0.0777,-0.1013,0.2621,-0.1048,0.093,-0.0925,0.2993,-0.1126,0.2683,-0.0922,0.0678,-0.0555,0.2882,-0.1177,0.1447,-0.0525,0.3403,-0.1212,0.1355,-0.1213,0.3158,-0.1284,0.1004,-0.186,0.1651,-0.1144,0.0642,-0.1587,0.2776,-0.1142,0.2835,-0.1657,0.102,-0.1432,0.3097,-0.1146,0.1259,-0.1216,0.1841,-0.1106,0.2505,-0.0688,0.006,-0.0347,0.0737,-0.0346,0.1282,-0.0575,0.0572,-0.0464,0.1256,-0.0612,0.0462,-0.0497,0.1104,-0.0486,0.081,-0.068,0.0489,-0.0386,0.0407,-0.025,0.0292,-0.0193,0.0185,-0.0143,0.0103,-0.0157,0.0023,-0.0069,0.0017,-0.0037,0.0173,-0.0055,0.0667,-0.0217,0.0396,-0.0392,0.0137,-0.0245,0.0154,-0.01,0.0299,-0.0056,0.1006,-0.0538,0.1267,-0.054,0.1562,-0.0636,0.1505,-0.0543,0.1373,-0.067,0.1702,-0.0968,0.1776,-0.0621,0.1642,-0.1174,0.1903,-0.1038,0.1426,-0.0714,0.1634,-0.1071,0.1523,-0.0907,0.1723,-0.078,0.1572,-0.0909,0.1617,-0.0846,0.1077,-0.1285,0.1215,-0.095,0.1477,-0.1068,0.1,-0.125,0.122,-0.1315,0.152,-0.1215,0.1769,-0.089,0.1646,-0.1064,0.1665,-0.108,0.161,-0.1159,0.1607,-0.1118,0.1405,-0.0923,0.1422,-0.0859,0.1395,-0.0955,0.1095,-0.0712,0.0669,-0.0594,0.0462,-0.0201,0.0549,-0.0361,0.0347,-0.0348,0.0385,-0.0256,0.0193,-0.0193,0.035,-0.0201,0.057,-0.0436,0.1049,-0.0544,0.1578,-0.1303,0.1943,-0.121,0.1761,-0.1121,0.1603,-0.189,0.3089,-0.0955,0.2311,-0.2357,0.312,-0.1397,0.3164,-0.1607,0.3303,-0.1335,0.1249,-0.1189,0.2928,-0.1313,0.2255,-0.1021,0.1284,-0.1032,0.2307,-0.0901,0.0749,-0.0943,0.2541,-0.1136,0.1245,-0.0939,0.2275,-0.1163,0.2187,-0.0444,0.0623,-0.0807,0.1358,-0.1042,0.1313,-0.0712,0.1076,-0.0695,0.1141,-0.0529,0.133,-0.0502,0.1277,-0.0603,0.0858,-0.0641,0.0867,-0.0704,0.1337,-0.059,0.0755,-0.0539,0.0946,-0.0654,0.1233,-0.0677,0.0866,-0.0612,0.1241,-0.0568,0.122,-0.0902,0.1144,-0.0846,0.1747,-0.1184,0.1665,-0.0967,0.1276,-0.1105,0.2102,-0.0977,0.1668,-0.14,0.2074,-0.1465,0.1549,-0.1487,0.1384,-0.1369,0.1418,-0.1193,0.1219,-0.1051,0.1002,-0.0706,0.0368,-0.0333,0.0308,-0.0268,0.0313,-0.0235,0.0173,-0.0083,0.002,-0.0082,0.0043,-0.0049,0.0066,-0.0128,0.0128,-0.0156,0.0067,-0.0095,0.0128,-0.0195,0.0893,-0.0583,0.0808,-0.093,0.1415,-0.1108,0.1472,-0.0944,0.1661,-0.134,0.0838,-0.0759,0.1607,-0.1201,0.117,-0.1012,0.129,-0.1042,0.1245,-0.1009,0.1169,-0.0958,0.0681,-0.0788,0.1025,-0.0618,0.0704,-0.0569,0.083,-0.0442,0.0636,-0.0818,0.0469,-0.0956,0.1242,-0.0671,0.1168,-0.1862,0.1751,-0.0973,0.1309,-0.1429,0.0967,-0.1055,0.1631,-0.1491,0.1695,-0.3242,0.1606,-0.1412,0.1462,-0.1086,0.1273,-0.1712,0.2644,-0.2006,0.0898,-0.0943,0.1206,-0.0985,0.0585,-0.0985,0.077,-0.0481,0.0209,-0.0197,0.0098,-0.0101,0.069,-0.0199,0.1407,-0.0552,0.1074,-0.0632,0.1091,-0.0806,0.1464,-0.0919,0.1309,-0.0817,0.1002,-0.098,0.1435,-0.1,0.1483,-0.1121,0.1623,-0.1261,0.1665,-0.1191,0.1355,-0.112,0.188,-0.1293,0.1153,-0.1007,0.1147,-0.1197,0.1018,-0.0988,0.0754,-0.086,0.0395,-0.0171,0.025,-0.0174,0.0098,-0.0153,0.0241,-0.0155,0.0175,-0.0118,0.0258,-0.0291,0.048,-0.0553,0.0851,-0.0728,0.146,-0.0948,0.1949,-0.1512,0.2269,-0.1778,0.2243,-0.1642,0.2079,-0.1607,0.2066,-0.153,0.0915,-0.1543,0.0717,-0.0685,0.2528,-0.0607,0.0913,-0.1259,0.2676,-0.085,0.2597,-0.0874,0.2687,-0.1013,0.258,-0.0811,0.245,-0.0935,0.2408,-0.0854,0.2547,-0.071,0.1234,-0.1003,0.2877,-0.0656,0.2188,-0.1235,0.1125,-0.1366,0.0983,-0.095,0.2927,-0.0641,0.2621,-0.0853,0.2381,-0.1318,0.2425,-0.154,0.2415,-0.1337,0.262,-0.0999,0.2516,-0.0655,0.2561,-0.0364,0.2029,-0.0397,0.061,-0.0653,0.0724,-0.1005,0.204,-0.1047,0.2423,-0.0765,0.1442,-0.1166,0.277,-0.1096,0.1681,-0.0963,0.2185,-0.0836,0.2512,-0.0868,0.1552,-0.0954,0.1782,-0.109,0.1029,-0.089,0.0531,-0.0299,0.0517,-0.0167,0.02,-0.0165,0.0293,-0.0217,0.0326,-0.02,0.0313,-0.0213,0.0091,-0.0212,0.0522,-0.0163,0.0429,-0.0367,0.1215,-0.0704,0.1488,-0.1091,0.1553,-0.1251,0.1234,-0.1265,0.0855,-0.1122,0.0649,-0.1195,0.0803,-0.0925,0.1851,-0.0777,0.2528,-0.1313,0.2385,-0.0841,0.1229,-0.0981,0.0604,-0.0891,0.1217,-0.1068,0.1393,-0.089,0.1531,-0.0929,0.1931,-0.1388,0.1891,-0.1264,0.1993,-0.1222,0.1933,-0.1145,0.2106,-0.1187,0.2,-0.1272,0.1995,-0.1248,0.2366,-0.1146,0.2267,-0.0748,0.2398,-0.059,0.1637,-0.0462,0.0834,-0.0871,0.0588,-0.0601,0.0386,-0.036,0.0243,-0.0283,0.0566,-0.0481,0.1441,-0.1052,0.1652,-0.0956,0.1238,-0.0961,0.1079,-0.1078,0.0869,-0.1124,0.1133,-0.0582,0.0804,-0.0521,0.033,-0.0546,0.0698,-0.0648,0.0656,-0.036,0.0635,-0.0378,0.1049,-0.0411,0.0602,-0.0736,0.0721,-0.0828,0.1355,-0.0723,0.0884,-0.0878,0.0521,-0.0702,0.0914,-0.0882,0.1411,-0.0797,0.1056,-0.0734,0.1491,-0.0893,0.1267,-0.0578,0.0689,-0.0816,0.104,-0.0965,0.1065,-0.0813,0.0817,-0.0544,0.0668,-0.0374,0.0282,-0.0294,0.0187,-0.0187,0.0309,-0.0472,0.0493,-0.0346,0.0597,-0.0759,0.0972,-0.0468,0.1497,-0.0882,0.1886,-0.0968,0.2345,-0.119,0.2194,-0.082,0.1682,-0.1038,0.1341,-0.0771,0.0987,-0.0733,0.0578,-0.0789,0.004,-0.0739,0.045,-0.0621,0.0941,-0.0465,0.1427,-0.0437,0.1498,-0.0491,0.0774,-0.0541,0.0955,-0.0518,0.0687,-0.041,0.1111,-0.0641,0.127,-0.0395,0.0183,-0.0424,0.1291,-0.0316,0.0319,-0.0406,0.0838,-0.0253,0.1117,-0.0276,0.0625,-0.0374,0.0969,-0.0353,0.0568,-0.03,0.073,-0.0273,0.0256,-0.0248,0.0383,-0.0179,0.0111,-0.0179,0.0197,-0.0169,0.0164,-0.0204,0.0197,-0.0127,0.0301,-0.0157,0.0195,-0.014,0.0189,-0.0131,0.0112,-0.0143,0.0077,-0.0089,0.0064,-0.0099,0.0035,-0.0071,0.003,-0.0052,0.0033,-0.0041,0.0012,-0.0023,0.0012,-0.0021,0.0018,-0.0013,0.0005,-0.0019,0.0001,-0.0021,0,-0.0013,0.0011,-0.0034,0.0023,-0.004,0.0015,-0.0016,0.0005,-0.0032,0.0008,-0.0022,0.0004,-0.0022,0.0005,-0.0027,0.001,-0.002,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0024,0.0016,-0.0014,0.0003,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0085,-0.0129,0.0021,-0.0016,0.0013,-0.0017,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0017,0.0008,-0.0017,0.0007,-0.0018,0.0001,-0.0016,0.0011,-0.0013,0.0002,-0.0011,0.0008,-0.0023,0.0007,-0.0019,0.0004,-0.0018,0.0005,-0.0016,0.0011,-0.0017,0.0006,-0.0018,0.0007,-0.0018,0.0039,-0.0037,0.0183,-0.0061,0.045,-0.0573,0.0028,-0.0064,0.0019,-0.0032,0.0005,-0.0011,0.0011,-0.003,0.0001,-0.001,0.0003,-0.0014,0.0002,-0.0015,0.0004,-0.0016,0,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.0001,-0.0013,0.0002,-0.0013,0,-0.0019,0.0005,-0.0013,0.0004,-0.0012,0.0006,-0.0016,0,-0.0012,0.0001,-0.001,0.0002,-0.0013,0.0002,-0.001,0.0003,-0.0013,0.0006,-0.0014,0.0001,-0.001,0.0004,-0.0014,0.0001,-0.0011,0.0001,-0.0011,0.0001,-0.0011,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0014,0,-0.001,0,-0.0009,0,-0.0012,0.0002,-0.0011,0,-0.001,0,-0.0008,0,-0.0012,0,-0.0009,0.0002,-0.0011,0,-0.0009,0,-0.0011,0,-0.0009,0.0002,-0.0011,0.0002,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0009,0,-0.0012,0,-0.0013,0.0005,-0.001,0.0003,-0.0009,0.0001,-0.0009,0.0002,-0.0013,0.0004,-0.001,0.0002,-0.0009]
در حال بارگذاری
3 سال فعالیت حرفه ای در گویندگی تیزر تبلیغاتی ونریشن اپلیکیشن، دارای مدرک ازدانشکده خبر.

تعرفه خدمات گویندگی غزاله رحیمی زاده

زبان/زمان پارسی
یک دقیقه
۵۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۵۰۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
0
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی غزاله رحیمی زاده

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید