مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی امیرحسین امینی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0302,-0.0011,0.0386,-0.0293,0.0114,-0.0623,0.072,-0.0391,0.0472,-0.0085,0.0514,-0.0208,0.0363,-0.0351,0.0412,-0.0418,0.0796,-0.0415,0.057,-0.0549,0.0806,-0.0519,0.0435,-0.0322,0.0411,-0.0686,0.0512,-0.0726,0.0685,-0.085,0.069,-0.1039,0.0626,-0.064,0,-0.0727,0.0314,-0.0522,0.0429,-0.0166,0.0346,-0.055,0.0439,-0.0667,0.0949,-0.0538,0.1081,-0.0489,0,-0.0787,0.0339,-0.0707,0.0631,-0.1011,0.1171,-0.093,0.1302,0,0.018,-0.081,0.073,-0.0563,0.0791,0,0.1026,-0.0296,0.0791,-0.0193,0.0526,-0.0276,0.1072,-0.0181,0.249,-0.2172,0.2707,-0.27,0.2658,-0.2693,0.2197,-0.2455,0.0562,-0.1517,0.1561,-0.1629,0.1356,-0.0144,0.0207,-0.114,0.0484,-0.103,0.0806,-0.0647,0.1359,-0.0911,0.0772,-0.1259,0.0033,-0.1174,0.1048,-0.0978,0.127,-0.032,0.1152,-0.1351,0.0768,-0.0845,0.0428,-0.1334,0.097,-0.0842,0.0492,-0.095,0.0908,-0.051,0.1126,-0.0266,0.0854,-0.0775,0.1139,-0.0749,0.1938,0,0.1238,-0.0296,0.1304,-0.0549,0.019,-0.1107,0.0708,-0.0168,0.0713,-0.0392,0.0582,-0.0696,0.0198,-0.0849,0.0546,-0.087,0.0813,-0.0894,0.0754,-0.1611,0.1008,-0.1714,0.2729,-0.1158,0.0392,-0.2693,0.117,-0.0481,0.142,-0.0235,0.1371,-0.2173,0.0756,-0.211,0.1161,-0.0511,0.0021,-0.1897,0.0424,-0.1168,0,-0.1389,0.0777,-0.1581,0.0808,-0.0132,0.0562,-0.0645,0.0688,-0.045,0.1027,-0.025,0.1024,-0.0699,0.1426,-0.0668,0.162,-0.0572,0.1301,-0.0393,0.0889,-0.0417,0.1207,-0.0536,0.05,-0.1592,0.0804,-0.0266,0.1809,-0.0917,0.1251,-0.0895,0.056,-0.1112,0.0329,-0.08,0.0859,-0.1252,0.0909,-0.1115,0.1396,-0.0725,0.071,-0.1701,0.1439,-0.1799,0.1268,-0.04,0.0545,-0.1115,0.0967,-0.0954,0.0574,-0.1589,0.0946,-0.1255,0.1293,-0.176,0.158,-0.0385,0.0833,-0.1109,0.0399,-0.1865,0.1094,-0.2212,0.2483,-0.0404,0.1978,-0.1068,0.0482,-0.1526,0.109,-0.0466,0.0797,-0.1149,0.0523,-0.1179,0.1845,-0.0293,0.0171,-0.1443,0.0847,-0.1067,0.1572,0,0.0724,-0.1422,0.0766,-0.1191,0.1074,0,0.1031,-0.073,0.1343,-0.2242,0.274,-0.1405,0.2416,-0.2869,0.2483,-0.0147,0.0506,-0.1796,0.1028,-0.0122,0.0598,-0.0361,0.0689,-0.1281,0.1178,0,0.1173,-0.0869,0.0794,-0.0512,0.0415,-0.1084,0.0952,-0.0302,0.0404,-0.063,0.0638,-0.0711,0.0333,-0.1077,0.0253,-0.0854,0.0778,-0.0345,0.0886,-0.0677,0.013,-0.0499,0.0174,-0.0471,0.054,-0.0423,0.0005,-0.0391,0.036,-0.0261,0.0595,-0.0345,0.0226,-0.0636,0.0143,-0.0446,0.0337,-0.0504,0.0459,0,0.0329,-0.0246,0.0064,-0.0416,0.0037,-0.0396,0.0353,-0.0126,0.0145,-0.0049,0.0028,-0.0175,0,-0.0187,0.0232,-0.0094,0.0248,-0.0004,0.0056,-0.0164,0.0089,-0.0186,0.0206,-0.0318,0.0197,-0.0366,0.0549,-0.0074,0.012,-0.0336,0.0384,-0.0049,0.0192,-0.0274,0.0407,-0.0018,0.0164,-0.0439,0.0224,-0.0273,0.0205,-0.0298,0.0456,-0.0127,0.0472,-0.0349,0.0247,-0.0349,0.0271,-0.0678,0.0058,-0.0834,0.0801,-0.0558,0.0591,-0.0637,0.048,-0.0761,0.0664,-0.0448,0.0649,-0.0565,0.1165,-0.0638,0.0292,-0.0969,0.0482,-0.0911,0.1711,-0.0497,0.2135,0,0.1011,-0.1657,0,-0.1552,0.071,-0.0556,0.0436,-0.3253,0.1179,-0.427,0.2679,-0.2419,0.2988,-0.0153,0.2875,-0.088,0.2146,-0.1532,0.1388,-0.1747,0.0873,-0.2757,0.0738,-0.2183,0.0746,-0.2391,0.1408,-0.2963,0.0937,-0.1759,0.1189,-0.1127,0.0952,-0.183,0.1019,-0.2203,0.0787,-0.2013,0.0719,-0.1396,0.0725,-0.1097,0.0973,-0.1151,0.079,-0.0834,0.0656,-0.1742,0.0716,-0.1223,0.0239,-0.0659,0.0775,-0.0975,0.0414,-0.1094,0.0584,-0.0572,0.0543,-0.0358,0.073,-0.012,0.0903,0,0.0736,-0.1029,0.1352,-0.2546,0.1291,-0.175,0.1622,-0.2888,0.1492,-0.3369,0.1546,-0.0774,0.2425,-0.1678,0.1785,-0.2444,0.1305,-0.2675,0.1364,-0.2385,0.1821,-0.1234,0.0683,-0.0811,0.0092,-0.0755,0.0103,-0.0957,0.0163,-0.0947,0.0313,-0.1355,0.0215,-0.1383,0.0561,-0.051,0.1247,-0.028,0.1345,0,0.1029,-0.0738,0.0915,-0.0466,0.1532,-0.0067,0.1235,-0.0463,0.069,-0.1331,0.045,-0.0887,0.1059,-0.0931,0.0187,-0.0919,0.0169,-0.0981,0,-0.0856,0.0455,-0.0252,0.0342,-0.045,0,-0.1301,0,-0.1846,0.1053,-0.1371,0.2421,-0.0515,0.2671,-0.0578,0.2219,-0.1097,0.2316,-0.1985,0.1341,-0.2538,0.1264,-0.1937,0.0565,-0.208,0.0987,-0.2014,0.0281,-0.1613,0.0894,-0.1648,0.083,-0.2022,0.1299,-0.1038,0.0486,-0.1563,0.0657,-0.1714,0.0735,-0.1153,0.0972,-0.0629,0.0957,-0.0874,0.0625,-0.0537,0.1724,-0.0871,0.181,-0.1029,0.0198,-0.0646,0,-0.1478,0.1041,-0.0675,0.0891,-0.0119,0.0561,-0.0028,0.0012,-0.0627,0.1103,-0.0203,0.1163,-0.6359,0,-0.6438,0.4705,0,0.4679,0,0.2991,0,0.07,-0.0687,0,-0.1348,0,-0.1375,0,-0.1284,0,-0.0845,0,-0.0573,0,-0.0321,0.0053,-0.028,0.0216,-0.0058,0.0816,0,0.0803,0,0.0187,-0.4794,0.0307,-0.4773,0.2651,0,0.2783,0,0.3541,-0.0893,0.1062,-0.0769,0.1713,0,0.1274,-0.0753,0.0328,-0.211,0,-0.2125,0,-0.1783,0.111,-0.0603,0.1187,0,0.0285,-0.049,0,-0.0984,0.0078,-0.0844,0.007,-0.0429,0.0285,-0.0368,0.063,0,0.0291,-0.0133,0.0151,-0.0101,0.0085,-0.0187,0.0358,-0.0061,0.0607,0,0.0511,-0.0254,0.0109,-0.0387,0.0036,-0.0267,0.0665,-0.0131,0.062,-0.0143,0.0019,-0.0292,0,-0.0379,0.0274,-0.0279,0.0467,0,0.0142,-0.0231,0.0028,-0.0233,0.0062,-0.0224,0.0311,-0.0027,0.0102,-0.0181,0.0202,-0.0214,0.0128,-0.0276,0.0376,-0.0331,0.0436,-0.0107,0.0185,-0.0285,0.0442,-0.015,0,-0.028,0.0454,-0.0098,0.0042,-0.0279,0.0358,-0.0261,0.0101,-0.0181,0.0199,-0.0225,0.0083,-0.0125,0.0166,-0.0216,0.0179,-0.0194,0,-0.024,0.0262,-0.0135,0.0209,-0.0342,0.0255,-0.042,0.0482,-0.0178,0.0238,-0.0234,0.0449,0,0.0185,-0.0228,0.0454,-0.0072,0.0226,-0.0303,0.0258,-0.018,0.0152,-0.0279,0.0112,-0.0186,0.0056,-0.0381,0.0241,-0.0347,0.0247,-0.0175,0.012,-0.0195,0.0571,-0.0005,0.0451,-0.0438,0.0108,-0.0357,0,-0.0425,0.0674,-0.0394,0.069,-0.0123,0.0211,-0.0396,0.0106,-0.0239,0.0311,-0.0378,0.046,0,0.0181,-0.0386,0.0034,-0.0221,0,-0.0314,0.0321,-0.0112,0.0123,-0.0286,0.0107,-0.0138,0.0312,-0.0127,0.0464,-0.0075,0.0091,-0.0308,0.0014,-0.0244,0.039,-0.0152,0.0464,0,0.0146,-0.0159,0.1186,-0.1766,0.1354,-0.2917,0.247,-0.3708,0.5871,-0.3431,0.2166,-0.3644,0.1717,-0.3663,0.135,-0.2786,0.2059,-0.2893,0.1849,-0.1876,0.1282,-0.2354,0.0326,-0.1433,0.0761,-0.1071,0.0397,-0.1142,0.0879,-0.0303,0.0504,-0.0349,0.0448,-0.0035,0.0387,-0.037,0.0457,-0.0609,0.0418,-0.0347,0.0092,-0.0488,0.0355,-0.0361,0.021,-0.0603,0.0274,-0.0476,0.0581,-0.0879,0.1085,-0.2474,0.3621,-0.481,0.3721,-0.6281,0.4213,-0.3082,0.3905,-0.414,0.2649,-0.5297,0.3144,-0.2188,0.3,-0.26,0.2744,-0.391,0.3622,-0.3823,0.1111,-0.193,0.0808,-0.1709,0.1078,-0.1399,0.0916,-0.1515,0.1528,-0.1158,0.1152,-0.1276,0.1087,-0.1024,0.1717,-0.0768,0.121,-0.2594,0.0594,-0.3219,0.067,-0.2731,0.0962,-0.1921,0.0882,-0.2401,0.1279,-0.242,0.2072,-0.179,0.2386,-0.103,0.2404,-0.152,0.1282,-0.2717,0.0821,-0.3058,0.1263,-0.2763,0.1427,-0.1948,0.1204,-0.1805,0.1296,-0.1706,0.1548,-0.1109,0.1355,-0.1147,0.1389,-0.0769,0.1008,-0.0902,0.0477,-0.1493,0.0464,-0.1572,0.0927,-0.0938,0.1169,-0.083,0.1435,-0.0846,0.0784,-0.1006,0.0975,-0.0961,0.0747,-0.1241,0.1008,-0.0652,0.0878,-0.0933,0.0452,-0.1263,0.0378,-0.1335,0.0154,-0.1732,0.125,-0.1418,0.1095,-0.0356,0.0479,-0.0356,0.0625,-0.0527,0.0231,-0.0409,0.0519,-0.0363,0,-0.0352,0.0342,-0.0216,0.0248,-0.0416,0.1503,-0.1009,0.0659,-0.2577,0.2803,-0.4897,0.3965,-0.5661,0.4434,-0.21,0.3344,-0.3646,0.5416,-0.426,0.2787,-0.6082,0.305,-0.3951,0.2398,-0.3121,0.1068,-0.2588,0.05,-0.0933,0.0302,-0.0722,0.0585,-0.0565,0.0921,-0.0148,0.0586,-0.0259,0.0347,-0.0371,0.039,-0.0575,0.0472,-0.0299,0.0533,-0.0693,0.0161,-0.0693,0.0193,-0.0565,0.0284,-0.0685,0.0181,-0.0915,0.0182,-0.0861,0.0832,-0.0314,0.0474,-0.0313,0.033,-0.0418,0.6575,-0.056,0.6576,-0.0551,0.3316,-0.7064,0.1378,-0.6964,0.532,-0.3185,0.51,-0.2441,0.2755,-0.4986,0.1676,-0.3922,0.2965,-0.4546,0.2464,-0.4436,0.1751,-0.4573,0.1451,-0.3058,0.1831,-0.3255,0.1147,-0.1295,0.138,-0.0987,0.1709,-0.0768,0.199,-0.0619,0.0715,-0.0984,0.0804,-0.0432,0.0312,-0.092,0.1352,-0.1173,0.1368,-0.031,0.1239,-0.1305,0.118,-0.1889,0.1628,-0.2509,0.1254,-0.3572,0.1432,-0.4754,0.2186,-0.4279,0.2585,-0.3138,0.2713,-0.2738,0.2149,-0.1889,0.1584,-0.3419,0.1703,-0.2668,0.2067,-0.176,0.163,-0.2498,0.1239,-0.2809,0.0997,-0.1284,0.0769,-0.2293,0.1296,-0.1389,0.0531,-0.0656,0.0413,-0.1356,0.0183,-0.076,0.0233,-0.0839,0,-0.0547,0.0033,-0.0485,0.0195,-0.0021,0.0356,-0.0062,0.0459,0,0.0379,0,0.0301,0,0.0158,-0.017,0.0114,-0.0162,0.0031,-0.0309,0.0053,-0.0278,0.0093,-0.0251,0.0086,-0.0218,0.072,-0.0187,0.0586,-0.0272,0.0226,-0.0494,0.0251,-0.0732,0,-0.1198,0,-0.27,0.1025,-0.2047,0.2799,-0.1396,0.2223,-0.0891,0.2547,-0.0898,0.1351,-0.3022,0.0942,-0.1311,0.0366,-0.39,0.0814,-0.4261,0.187,-0.1071,0.0497,-0.2667,0.0832,-0.2953,0.1748,-0.1222,0.0258,-0.067,0.0273,-0.0519,0.058,-0.0815,0.0898,-0.0247,0.0229,-0.0234,0.0443,-0.1085,0.1022,-0.0413,0.1027,-0.0786,0.0867,-0.0895,0.0358,-0.15,0.1011,-0.1225,0.1791,-0.0765,0.1382,-0.1136,0.144,-0.1258,0.0683,-0.122,0.0998,-0.12,0.1149,-0.0766,0.0283,-0.1322,0.0852,-0.063,0.0008,-0.0859,0.0293,-0.0253,0.0189,-0.0324,0.0526,-0.0857,0.0483,-0.0372,0.0452,-0.1091,0.0579,-0.0798,0.0339,-0.1155,0.0902,-0.1381,0.0906,-0.0414,0.0819,-0.1172,0.1105,-0.0996,0.0437,-0.1044,0.0795,-0.1073,0.0689,-0.0607,0.0737,-0.1534,0.0993,-0.1452,0.0527,-0.0785,0.0647,-0.1259,0.0617,-0.1539,0.1045,-0.1507,0.0623,-0.0774,0.0637,-0.1626,0.106,-0.1862,0.1267,-0.1898,0.1895,-0.213,0.1553,-0.2906,0.2221,-0.2497,0.1691,-0.2194,0.1538,-0.3412,0.066,-0.3187,0.1857,-0.3929,0.247,-0.3589,0.2697,-0.2883,0.218,-0.3415,0.1247,-0.2932,0.1594,-0.2506,0.1537,-0.1908,0.1626,-0.1861,0.1795,-0.2956,0.238,-0.2726,0.1558,-0.2725,0.0949,-0.0924,0.0278,-0.1227,0.0682,-0.0914,0.1084,-0.0776,0.1364,-0.1407,0,-0.0868,0.0469,-0.0651,0.0876,0,0.0436,-0.0102,0.0421,0,0.0158,-0.0354,0.0222,-0.0222,0.0081,-0.0174,0.0273,-0.023,0.0344,-0.0322,0.1116,-0.0447,0.1352,-0.0499,0.1052,-0.1712,0.0914,-0.2654,0.1399,-0.2967,0.0928,-0.3239,0.1372,-0.2215,0.1272,-0.1292,0.1385,-0.0774,0.0637,-0.0447,0.0616,0,0.0592,0,0.043,-0.0259,0.0122,-0.0247,0.0299,-0.0018,0.02,-0.0085,0.0149,-0.0213,0.0359,-0.0274,0.0676,-0.0126,0.0078,-0.0528,0,-0.0422,0,-0.0658,0.0641,-0.0967,0.1195,-0.1424,0.1857,-0.1599,0.1543,-0.2903,0.1315,-0.3495,0.139,-0.3173,0.1504,-0.3106,0.1445,-0.2453,0.1545,-0.2513,0.1444,-0.2076,0.109,-0.1797,0.1907,-0.0641,0.1833,-0.1092,0.0148,-0.153,0,-0.1278,0.052,-0.1238,0.0391,-0.1042,0.0263,-0.0975,0.1415,-0.0817,0.2369,0,0.166,0,0.08,-0.0919,0,-0.1955,0,-0.227,0.2355,-0.0963,0.1711,-0.0933,0.1097,-0.093,0.2094,-0.0787,0.1705,-0.0192,0.0419,-0.0684,0.1002,-0.0914,0.1214,-0.1908,0.0259,-0.1646,0.0792,-0.0893,0.0806,-0.0839,0.0094,-0.0581,0,-0.0898,0.1056,-0.0678,0.0977,-0.1643,0.1869,-0.103,0.2227,-0.2274,0.2167,-0.107,0.1581,-0.2223,0.1602,-0.1243,0.0875,-0.1678,0.0712,-0.2783,0,-0.1755,0.0244,-0.1703,0.0526,-0.0874,0.0434,-0.0542,0.0636,0,0.0351,-0.017,0.0456,-0.0128,0.0385,-0.023,0.0366,0,0.0578,0,0.078,0,0.0846,-0.0739,0.0587,-0.0617,0.1018,-0.1429,0.0956,-0.0919,0.0969,-0.1638,0.115,-0.0808,0.0553,-0.148,0.0988,-0.1037,0.0959,-0.1782,0.0763,-0.1003,0.0903,-0.1832,0.0833,-0.1067,0.1021,-0.1563,0.0712,-0.1086,0.124,-0.1211,0.1318,-0.1525,0.0742,-0.064,0.092,-0.1105,0.1269,-0.0247,0.0262,-0.1772,0.0277,-0.0794,0.0533,-0.1028,0.0197,-0.0663,0.0331,-0.1179,0.0909,-0.008,0.0941,-0.1328,0.0646,-0.0811,0.0656,-0.0797,0.0595,-0.0461,0.0476,-0.0791,0.0805,-0.0373,0.0776,-0.0732,0.0419,-0.0352,0.0353,-0.0579,0.1071,0,0.0379,-0.0483,0,-0.0407,0,-0.0678,0,-0.0587,0.0065,-0.0641,0.0533,-0.0011,0.0245,-0.0009,0.0306,0,0.0437,0,0.0577,0,0.0662,0,0.0652,-0.0221,0.0179,-0.0333,0.0228,-0.058,0.0481,-0.0422,0.0599,-0.0269,0,-0.0584,0,-0.1077,0,-0.0808,0.0058,-0.0718,0.0193,-0.017,0.0213,-0.0173,0.0552,-0.0106,0.0399,-0.0006,0.0479,0,0.0352,-0.0033,0.0364,-0.0036,0.0564,0,0.0345,-0.0068,0.0265,-0.0406,0.0741,-0.0466,0.056,-0.0464,0.0327,-0.0724,0.1511,-0.0664,0.1497,-0.0688,0.0469,-0.4089,0.0848,-0.3095,0.1133,-0.2275,0.1563,-0.334,0.2136,-0.1404,0.2374,-0.0941,0.3009,-0.1453,0.2088,-0.1617,0.1853,-0.1191,0.2064,-0.2032,0.0992,-0.1338,0.2149,-0.094,0.0979,-0.2568,0.132,-0.167,0.0813,-0.2336,0.1236,-0.1036,0.037,-0.0992,0.047,-0.0038,0.0276,-0.0131,0.0587,-0.0304,0.0173,-0.0183,0.0236,-0.0733,0.008,-0.0494,0.0096,-0.1286,0.041,0,0.0275,0,0.0426,0,0.0634,0,0.0352,-0.013,0.0018,-0.0413,0,-0.0502,0.0182,-0.0189,0.0148,-0.0111,0.0104,-0.0102,0.0061,-0.0184,0.029,0,0.0283,-0.0038,0.0195,-0.0037,0.0063,-0.0146,0.0602,-0.0055,0.0718,-0.0683,0.1227,-0.1758,0.1504,-0.2421,0.1396,-0.265,0.094,-0.2734,0.1149,-0.2814,0.1312,-0.2448,0.1835,-0.2523,0.1663,-0.2501,0.213,-0.2541,0.1917,-0.2517,0.2056,-0.2854,0.1939,-0.252,0.1687,-0.2691,0.1688,-0.2554,0.1879,-0.2872,0.11,-0.2392,0.0525,-0.1971,0.0692,-0.1084,0.0772,-0.0878,0.1365,-0.0249,0.2043,-0.087,0.1848,-0.1954,0.2018,-0.2145,0.1765,-0.357,0.009,-0.528,0.2049,-0.3981,0.3221,-0.1828,0.307,-0.106,0.2294,-0.251,0.1519,-0.2273,0.1427,-0.3356,0.1285,-0.3129,0.1639,-0.2418,0.1683,-0.2252,0.2136,-0.2695,0.1872,-0.2428,0.1206,-0.0623,0.126,-0.2051,0.1558,-0.1664,0.1516,-0.0242,0.1441,-0.1263,0.1212,-0.0438,0.0028,-0.1182,0.0866,-0.1388,0.0204,-0.1119,0.0716,-0.1353,0.0253,-0.0621,0.0695,-0.0893,0.0157,-0.0761,0.0612,-0.0556,0.0128,-0.0528,0.0615,-0.0722,0.0032,-0.0753,0.0618,-0.0288,0.0323,-0.0258,0.0508,-0.0001,0.0041,-0.0587,0.0386,-0.019,0.0176,-0.0453,0.0381,-0.0155,0.0382,-0.0632,0.0268,-0.0186,0.0391,-0.0447,0.0192,-0.0208,0.0421,-0.0143,0.0017,-0.0402,0.0459,-0.0228,0.047,-0.0517,0.002,-0.0292,0.0587,-0.0478,0.0019,-0.0498,0.0804,-0.025,0.0082,-0.0443,0.0414,-0.0087,0.0057,-0.015,0.0137,-0.019,0.0047,-0.0132,0.0079,-0.0172,0.0054,-0.0164,0,-0.0189,0.0103,-0.0083,0.0187,-0.0055,0.0144,-0.0074,0.0132,-0.001,0.0192,-0.018,0.0199,0,0.0057,-0.0226,0.0118,-0.0021,0.0116,-0.0132,0.0276,-0.0001,0.0172,-0.0091,0.0159,-0.0004,0.0109,-0.0176,0.0143,-0.0156,0.0094,-0.0113,0,-0.0213,0.0129,-0.013,0.0135,-0.0114,0,-0.0282,0,-0.0233,0.015,-0.0154,0.0215,0,0.012,-0.0062,0.0001,-0.0139,0,-0.0091,0.0142,0,0.0091,-0.0052,0,-0.0097,0.003,-0.0063,0.006,-0.0045,0.0097,-0.0028,0.0028,-0.0056,0.0049,-0.0042,0.0023,-0.0074,0.0084,-0.0061,0.008,-0.0049,0.0044,-0.0036,0.0085,-0.005,0.0026,-0.005,0.0054,-0.0016,0.004,-0.0042,0.0048,-0.0015,0.0006,-0.0045,0.0046,-0.0028,0.0018,-0.0027,0.0043,-0.0024,0.0034,-0.0034,0.0016,-0.0029,0.0081,-0.0024,0,-0.0084,0.0105,-0.006,0.0027,-0.0071,0.0079,-0.0043,0.006,-0.0041,0.0072,-0.0034,0.0065,-0.0042,0.0039,-0.0045,0.005,-0.0022,0.0013,-0.0024,0.0049,-0.0032,0,-0.0036,0.0033,-0.0009,0,-0.0015,0.002,-0.0008,0.0045,-0.001,0.0046,-0.0012,0,-0.0031,0.0005,-0.0028,0.0023,-0.0013,0.0031,-0.0005,0.0006,-0.0012,0,-0.0016,0.001,-0.0011,0.0014,0,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
فعال در آموزش فن بیان و دارای استودیو ضبط صدا و گوینده دکلمه نریشن تیزر و ...

تعرفه خدمات گویندگی امیرحسین امینی

زبان/زمان پارسی
یک دقیقه
۵۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۳۵۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
0
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی امیرحسین امینی

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید