مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن جبار فاضل

جبار فاضل

[0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0017,-0.0014,0.0011,-0.0011,0.0022,-0.0026,0.0044,-0.0064,0.0084,-0.007,0.0171,-0.0277,0.0904,-0.0515,0.1197,-0.0968,0.072,-0.1411,0.1696,-0.1547,0.1706,-0.2986,0.2666,-0.2677,0.4673,-0.3578,0.2904,-0.3766,0.3421,-0.4683,0.2987,-0.4707,0.3276,-0.2418,0.3281,-0.4661,0.6936,-0.4095,0.4857,-0.4039,0.6366,-0.4002,0.2677,-0.5057,0.5421,-0.5692,0.6006,-0.4971,0.3188,-0.2283,0.4805,-0.5446,0.4375,-0.5086,0.487,-0.3669,0.3971,-0.4803,0.49,-0.1495,0.3911,-0.6136,0.3351,-0.5686,0.2626,-0.2819,0.4204,-0.5828,0.2603,-0.3804,0.5529,-0.6459,0.246,-0.3768,0.3746,-0.4139,0.4263,-0.3193,0.5443,-0.4438,0.1344,-0.1661,0.1501,-0.1039,0.4041,-0.1565,0.3219,-0.2619,0.5979,-0.4694,0.6648,-0.4542,0.2729,-0.413,0.6466,-0.3236,0.2888,-0.2667,0.5855,-0.4235,0.4897,-0.1674,0.337,-0.2211,0.5257,-0.4012,0.3327,-0.2279,0.51,-0.3951,0.2642,-0.2675,0.515,-0.4271,0.3308,-0.2832,0.3556,-0.1789,0.401,-0.3436,0.4421,-0.2388,0.3569,-0.3769,0.463,-0.2507,0.4691,-0.3789,0.1658,-0.1634,0.3156,-0.3801,0.1123,-0.1099,0.3061,-0.2365,0.1262,-0.1199,0.2503,-0.1652,0.187,-0.1085,0.1278,-0.039,0.1186,-0.111,0.0623,-0.0698,0.1537,-0.1575,0.1573,-0.1244,0.1563,-0.1346,0.1291,-0.1173,0.0701,-0.033,0.119,-0.1172,0.0497,-0.0906,0.0703,-0.0937,0.0692,-0.0819,0.0444,-0.0234,0.0464,-0.0639,0.0205,-0.0485,0.0315,-0.0273,0.0161,-0.0162,0.014,-0.0155,0.0151,-0.0128,0.1101,-0.1239,0.1156,-0.1453,0.306,-0.328,0.1878,-0.2273,0.1559,-0.131,0.0411,-0.0274,0.1915,-0.0624,0.1878,-0.2424,0.3389,-0.2387,0.2517,-0.2702,0.2737,-0.2429,0.2598,-0.3491,0.4427,-0.2215,0.4321,-0.2503,0.169,-0.2704,0.2035,-0.258,0.3458,-0.1525,0.2564,-0.188,0.1433,-0.2087,0.3472,-0.21,0.2049,-0.3337,0.3511,-0.3793,0.5761,-0.4728,0.2899,-0.3165,0.2896,-0.4091,0.3328,-0.4605,0.3866,-0.4413,0.3404,-0.3588,0.286,-0.4666,0.4548,-0.3735,0.2827,-0.1953,0.2236,-0.2659,0.247,-0.2012,0.0815,-0.0603,0.0234,-0.0272,0.0274,-0.0307,0.0371,-0.0398,0.0424,-0.0255,0.033,-0.0538,0.0339,-0.035,0.0298,-0.0305,0.0225,-0.0409,0.0509,-0.0363,0.0577,-0.0951,0.2351,-0.2758,0.3665,-0.2136,0.3872,-0.4282,0.3999,-0.4104,0.3209,-0.4107,0.4287,-0.3929,0.311,-0.2489,0.2344,-0.3915,0.5272,-0.1977,0.223,-0.2217,0.5863,-0.313,0.2775,-0.3609,0.5044,-0.148,0.2829,-0.2654,0.2668,-0.1502,0.2345,-0.266,0.1621,-0.1454,0.3345,-0.3073,0.1125,-0.0892,0.4148,-0.1216,0.1132,-0.1064,0.082,-0.0938,0.0479,-0.0565,0.0709,-0.1379,0.0585,-0.0711,0.0623,-0.0635,0.0632,-0.0487,0.0916,-0.0763,0.0432,-0.0349,0.0396,-0.0422,0.0399,-0.0483,0.0212,-0.0212,0.0285,-0.0417,0.0223,-0.0208,0.0232,-0.0229,0.0124,-0.0212,0.0171,-0.0155,0.0116,-0.0241,0.0109,-0.0152,0.0087,-0.0115,0.0081,-0.0084,0.0119,-0.0133,0.0084,-0.006,0.0068,-0.0063,0.013,-0.0094,0.0098,-0.0072,0.0047,-0.0068,0.0069,-0.007,0.0072,-0.0074,0.0039,-0.0059,0.0066,-0.007,0.0064,-0.0043,0.0107,-0.0171,0.0055,-0.0113,0.0052,-0.0086,0.0074,-0.0054,0.0055,-0.006,0.0038,-0.0082,0.0061,-0.0037,0.0058,-0.007,0.0056,-0.0064,0.0068,-0.006,0.007,-0.0061,0.005,-0.0047,0.005,-0.0092,0.0083,-0.0136,0.0033,-0.0046,0.0036,-0.003,0.0051,-0.0044,0.004,-0.0055,0.0018,-0.0038,0.0048,-0.0033,0.0024,-0.0045,0.0032,-0.0017,0.0027,-0.003,0.0041,-0.0027,0.0024,-0.0021,0.0024,-0.0034,0.0069,-0.0052,0.0039,-0.0057,0.0053,-0.0056,0.0039,-0.0066,0.0051,-0.0038,0.0048,-0.0048,0.0057,-0.0045,0.0045,-0.0046,0.0041,-0.0038,0.0052,-0.0022,0.0059,-0.0034,0.0025,-0.0043,0.0056,-0.0035,0.0056,-0.0061,0.0032,-0.0064,0.0074,-0.0066,0.0054,-0.0068,0.0054,-0.0042,0.0064,-0.0055,0.004,-0.0051,0.005,-0.0064,0.0068,-0.0077,0.0049,-0.0039,0.0054,-0.0069,0.006,-0.0037,0.004,-0.0047,0.0052,-0.0026,0.0034,-0.0051,0.0055,-0.006,0.0019,-0.0047,0.0052,-0.0071,0.0069,-0.006,0.0029,-0.0041,0.0055,-0.0066,0.0108,-0.0084,0.0062,-0.0051,0.0063,-0.0053,0.0084,-0.0056,0.0055,-0.0049,0.0049,-0.0026,0.0054,-0.0058,0.0027,-0.0031,0.0024,-0.0018,0.0022,-0.004,0.0027,-0.0027,0.0016,-0.0021,0.0026,-0.0015,0.0015,-0.0025,0.0023,-0.0044,0.0029,-0.0025,0.0028,-0.0033,0.0032,-0.0038,0.0076,-0.0059,0.0296,-0.0249,0.043,-0.0557,0.0549,-0.0555,0.2115,-0.2823,0.4203,-0.2969,0.3764,-0.2182,0.4748,-0.3348,0.2128,-0.2089,0.4707,-0.3651,0.2011,-0.1558,0.4747,-0.5123,0.2064,-0.0894,0.3572,-0.4025,0.266,-0.2376,0.1754,-0.4273,0.1216,-0.1716,0.0961,-0.188,0.1714,-0.1384,0.0962,-0.0909,0.1645,-0.1499,0.12,-0.082,0.113,-0.0528,0.0854,-0.1644,0.1086,-0.111,0.1145,-0.1286,0.0661,-0.0604,0.0757,-0.1084,0.0459,-0.0481,0.0926,-0.079,0.0825,-0.0837,0.0386,-0.0547,0.1115,-0.0972,0.058,-0.0303,0.1303,-0.0967,0.0648,-0.1172,0.1497,-0.072,0.0963,-0.1282,0.1067,-0.1073,0.171,-0.2409,0.2224,-0.1714,0.3104,-0.2299,0.5009,-0.4947,0.521,-0.3413,0.6092,-0.4741,0.1704,-0.1654,0.3479,-0.4292,0.2746,-0.2512,0.4621,-0.4818,0.1925,-0.3316,0.5696,-0.4202,0.2875,-0.356,0.2796,-0.3395,0.2265,-0.1928,0.1901,-0.1468,0.1407,-0.3028,0.1083,-0.1952,0.1593,-0.1479,0.0699,-0.1253,0.1603,-0.1431,0.1356,-0.2211,0.2393,-0.2197,0.3341,-0.3249,0.3458,-0.2179,0.4641,-0.4542,0.2307,-0.3814,0.3673,-0.5643,0.5923,-0.635,0.3942,-0.1788,0.4288,-0.5147,0.4913,-0.5212,0.4791,-0.2213,0.3308,-0.3967,0.4232,-0.4271,0.4311,-0.2932,0.287,-0.3414,0.4447,-0.3779,0.4528,-0.425,0.4351,-0.2984,0.2626,-0.3544,0.3878,-0.324,0.4379,-0.3647,0.3258,-0.2333,0.2881,-0.3314,0.249,-0.3047,0.2545,-0.3184,0.2466,-0.3295,0.2443,-0.3141,0.2342,-0.3284,0.277,-0.341,0.2849,-0.3367,0.2661,-0.1814,0.2614,-0.3277,0.2798,-0.3701,0.3476,-0.3922,0.3138,-0.1924,0.2848,-0.4028,0.2847,-0.4149,0.2786,-0.1512,0.2585,-0.2683,0.1313,-0.1983,0.1758,-0.0836,0.1064,-0.1326,0.103,-0.0599,0.1129,-0.1032,0.0279,-0.0459,0.0459,-0.0364,0.0622,-0.0656,0.0666,-0.0709,0.0824,-0.0969,0.0878,-0.0648,0.0969,-0.1308,0.1134,-0.1835,0.4554,-0.3703,0.5843,-0.4524,0.2453,-0.3716,0.4754,-0.3658,0.3688,-0.2804,0.3254,-0.3091,0.346,-0.2817,0.3783,-0.3452,0.2778,-0.2389,0.2526,-0.2019,0.3563,-0.2115,0.2357,-0.2872,0.5165,-0.1731,0.2454,-0.2119,0.5347,-0.1484,0.2018,-0.1389,0.3531,-0.1562,0.108,-0.2682,0.4258,-0.127,0.1272,-0.2989,0.1177,-0.1588,0.2838,-0.2188,0.104,-0.1438,0.3457,-0.2118,0.1631,-0.1241,0.0709,-0.0745,0.0319,-0.0438,0.0278,-0.0487,0.053,-0.0447,0.037,-0.0564,0.0378,-0.0316,0.0568,-0.0675,0.0471,-0.0551,0.0456,-0.042,0.0443,-0.0536,0.026,-0.0303,0.0156,-0.018,0.0134,-0.0245,0.0148,-0.0178,0.0115,-0.0143,0.0117,-0.0135,0.0127,-0.028,0.0561,-0.0407,0.0661,-0.0949,0.1133,-0.1051,0.0993,-0.122,0.1409,-0.1309,0.1276,-0.1623,0.1811,-0.1722,0.1011,-0.1547,0.1724,-0.2295,0.2716,-0.2849,0.1663,-0.2912,0.6176,-0.6222,0.3994,-0.4651,0.2773,-0.3058,0.5313,-0.353,0.2096,-0.3417,0.4175,-0.3991,0.2843,-0.3578,0.3415,-0.3529,0.2961,-0.3453,0.2535,-0.3148,0.1969,-0.2135,0.2313,-0.3052,0.1256,-0.1746,0.2116,-0.1874,0.203,-0.2605,0.1183,-0.1968,0.2035,-0.3824,0.3602,-0.2582,0.0672,-0.174,0.2552,-0.1194,0.2355,-0.1898,0.1441,-0.1654,0.4111,-0.3774,0.3265,-0.2657,0.4016,-0.394,0.4691,-0.2445,0.4251,-0.4133,0.4493,-0.2371,0.3718,-0.5391,0.4763,-0.2979,0.4762,-0.5257,0.4629,-0.2279,0.3039,-0.4349,0.3654,-0.2235,0.3211,-0.5579,0.2748,-0.2239,0.2025,-0.1727,0.0873,-0.191,0.0475,-0.0577,0.0287,-0.0322,0.031,-0.0613,0.04,-0.0542,0.0356,-0.0603,0.0139,-0.0511,0.0288,-0.0218,0.108,-0.0268,0.0192,-0.023,0.0077,-0.0127,0.0122,-0.0162,0.0187,-0.0245,0.011,-0.0124,0.0097,-0.0094,0.01,-0.0139,0.0107,-0.0089,0.0099,-0.0154,0.0081,-0.011,0.0061,-0.0109,0.0081,-0.0094,0.0078,-0.0122,0.0194,-0.0095,0.1937,-0.1262,0.1208,-0.1571,0.0664,-0.1473,0.0587,-0.0575,0.0608,-0.021,0.0383,-0.0865,0.0767,-0.0837,0.528,-0.2215,0.4708,-0.4467,0.5224,-0.4625,0.2041,-0.4273,0.331,-0.3656,0.2503,-0.2524,0.361,-0.3842,0.2172,-0.2468,0.1246,-0.2031,0.2056,-0.1827,0.1586,-0.1667,0.1481,-0.1383,0.3172,-0.1369,0.2252,-0.362,0.2984,-0.3938,0.172,-0.3632,0.3749,-0.4042,0.2013,-0.1365,0.2949,-0.376,0.2789,-0.4042,0.3719,-0.4078,0.5538,-0.4586,0.399,-0.1846,0.2769,-0.4788,0.458,-0.4568,0.3782,-0.235,0.3044,-0.3587,0.3738,-0.3906,0.3658,-0.2187,0.3799,-0.3298,0.3844,-0.3175,0.3886,-0.3011,0.2942,-0.3565,0.3657,-0.3409,0.352,-0.3153,0.2536,-0.2072,0.2047,-0.2451,0.1653,-0.2194,0.1638,-0.2567,0.1507,-0.2408,0.1474,-0.1985,0.1358,-0.2247,0.1532,-0.1947,0.1771,-0.211,0.1437,-0.2214,0.1837,-0.2093,0.1581,-0.1873,0.1454,-0.0689,0.1974,-0.196,0.1613,-0.1989,0.1984,-0.0801,0.2198,-0.1791,0.209,-0.0872,0.19,-0.1397,0.1248,-0.0775,0.198,-0.1377,0.1661,-0.1032,0.205,-0.187,0.236,-0.2273,0.2528,-0.2223,0.2784,-0.2444,0.3077,-0.1914,0.2954,-0.31,0.3565,-0.248,0.5485,-0.3327,0.4623,-0.2207,0.4183,-0.3494,0.219,-0.1493,0.4943,-0.2653,0.3824,-0.1368,0.4148,-0.3273,0.3181,-0.1368,0.4173,-0.308,0.2433,-0.1418,0.4476,-0.3426,0.2275,-0.1448,0.5026,-0.3073,0.1534,-0.1709,0.5409,-0.3261,0.3051,-0.131,0.4229,-0.2047,0.207,-0.2089,0.0588,-0.1632,0.0664,-0.0542,0.1041,-0.0696,0.0643,-0.1391,0.2101,-0.0667,0.1253,-0.0555,0.2612,-0.2332,0.0786,-0.1286,0.1941,-0.4756,0.1951,-0.1107,0.0633,-0.0623,0.0821,-0.0524,0.0234,-0.0423,0.0878,-0.0646,0.0873,-0.0607,0.0406,-0.0446,0.0255,-0.0179,0.0243,-0.0249,0.0276,-0.0269,0.0221,-0.0217,0.0214,-0.0127,0.0165,-0.0138,0.0126,-0.0143,0.0823,-0.1523,0.0871,-0.0477,0.161,-0.1204,0.2696,-0.5272,0.472,-0.3723,0.3925,-0.2052,0.2404,-0.2339,0.4751,-0.1188,0.1741,-0.3278,0.5327,-0.3898,0.367,-0.3578,0.5302,-0.5454,0.5089,-0.4572,0.4428,-0.3668,0.6088,-0.4249,0.481,-0.2865,0.2256,-0.3292,0.2354,-0.3172,0.2117,-0.3099,0.2195,-0.1636,0.0864,-0.169,0.1037,-0.1275,0.1388,-0.1442,0.3847,-0.3322,0.3521,-0.3181,0.3767,-0.2338,0.2541,-0.0491,0.3506,-0.3152,0.2862,-0.3638,0.2835,-0.3771,0.2403,-0.1995,0.2517,-0.435,0.435,-0.1984,0.5825,-0.2259,0.1501,-0.3882,0.6096,-0.2368,0.4602,-0.2971,0.2974,-0.1855,0.1502,-0.2958,0.191,-0.4838,0.4531,-0.2231,0.1413,-0.3743,0.2064,-0.3367,0.2315,-0.2027,0.1303,-0.2445,0.0848,-0.1114,0.0827,-0.0469,0.0251,-0.0327,0.0603,-0.0418,0.0331,-0.0604,0.0432,-0.0308,0.0328,-0.0135,0.0239,-0.0298,0.0265,-0.0053,0.0112,-0.0219,0.0211,-0.0273,0.0419,-0.0153,0.0425,-0.0368,0.2165,-0.0959,0.1185,-0.0678,0.2797,-0.0694,0.3026,-0.5713,0.5672,-0.5739,0.2415,-0.2758,0.4183,-0.2512,0.3146,-0.2878,0.414,-0.3245,0.4214,-0.3274,0.3248,-0.2664,0.2611,-0.2865,0.4701,-0.4692,0.3639,-0.359,0.3501,-0.311,0.1102,-0.1815,0.126,-0.3932,0.1607,-0.3651,0.2193,-0.1456,0.0983,-0.1435,0.1981,-0.2445,0.165,-0.2097,0.1806,-0.2649,0.173,-0.1481,0.1864,-0.2627,0.1726,-0.1377,0.1637,-0.2321,0.1849,-0.2138,0.2222,-0.0989,0.1111,-0.2183,0.1806,-0.1627,0.1882,-0.221,0.1291,-0.1357,0.1649,-0.2036,0.0953,-0.1093,0.1424,-0.1922,0.1015,-0.1442,0.1381,-0.0917,0.0944,-0.1624,0.1,-0.1084,0.1209,-0.1226,0.104,-0.0885,0.3209,-0.1564,0.2861,-0.3914,0.3154,-0.3607,0.2224,-0.3603,0.3873,-0.3895,0.261,-0.2916,0.2701,-0.4165,0.3178,-0.2719,0.3332,-0.3042,0.2998,-0.376,0.3104,-0.349,0.3704,-0.335,0.1975,-0.2051,0.0961,-0.1329,0.1192,-0.068,0.0855,-0.0904,0.0669,-0.0693,0.0399,-0.045,0.0519,-0.0436,0.0513,-0.0301,0.1008,-0.0775,0.1639,-0.2334,0.1222,-0.0914,0.2178,-0.3607,0.203,-0.2761,0.153,-0.2168,0.2127,-0.2534,0.2437,-0.352,0.2125,-0.2226,0.3136,-0.315,0.2366,-0.1482,0.2109,-0.2161,0.2072,-0.2273,0.1255,-0.1736,0.1705,-0.1075,0.0682,-0.1162,0.1915,-0.2115,0.4089,-0.2525,0.2175,-0.2806,0.2265,-0.2962,0.5469,-0.2082,0.2554,-0.186,0.3741,-0.3988,0.4559,-0.2742,0.5403,-0.2778,0.2551,-0.3262,0.3455,-0.3875,0.2586,-0.2207,0.2714,-0.2142,0.378,-0.2196,0.3145,-0.235,0.2575,-0.3386,0.1928,-0.2436,0.2959,-0.3013,0.2545,-0.1776,0.1247,-0.2037,0.1463,-0.1154,0.0446,-0.088,0.0567,-0.0521,0.116,-0.0784,0.3468,-0.4118,0.2857,-0.3299,0.3625,-0.4064,0.2782,-0.4053,0.4178,-0.2589,0.2672,-0.4164,0.1347,-0.2234,0.1623,-0.205,0.1668,-0.1953,0.0591,-0.08,0.0582,-0.1032,0.0729,-0.0609,0.0642,-0.0959,0.0827,-0.0957,0.0367,-0.0623,0.0594,-0.0596,0.057,-0.1017,0.1248,-0.1133,0.1349,-0.217,0.4843,-0.5902,0.363,-0.2552,0.5327,-0.4716,0.2637,-0.3187,0.2838,-0.3932,0.2802,-0.2025,0.598,-0.4645,0.2528,-0.2732,0.5466,-0.4792,0.2839,-0.2404,0.4637,-0.2747,0.1786,-0.1721,0.6063,-0.342,0.2087,-0.191,0.4586,-0.3012,0.1877,-0.1691,0.4025,-0.2236,0.2038,-0.2,0.3369,-0.1734,0.2062,-0.2056,0.2682,-0.2154,0.4865,-0.2042,0.451,-0.2221,0.4676,-0.1848,0.2229,-0.2424,0.3187,-0.2826,0.1974,-0.2674,0.3022,-0.2247,0.1655,-0.1152,0.1776,-0.2096,0.1262,-0.1043,0.236,-0.185,0.0676,-0.0812,0.071,-0.1036,0.0924,-0.1078,0.0401,-0.0422,0.0567,-0.0583,0.0457,-0.0397,0.0402,-0.0265,0.0311,-0.0201,0.0205,-0.0254,0.0233,-0.0236,0.0213,-0.0181,0.0069,-0.0101,0.0187,-0.019,0.0147,-0.0081,0.0092,-0.0093,0.0078,-0.0074,0.0074,-0.0095,0.0078,-0.0071,0.0708,-0.0519,0.1411,-0.0905,0.0182,-0.4739,0.3255,-0.4068,0.3915,-0.4342,0.4468,-0.3462,0.6348,-0.6292,0.2912,-0.3009,0.2444,-0.3197,0.6855,-0.2161,0.5059,-0.2843,0.439,-0.1781,0.2015,-0.3093,0.3796,-0.3814,0.2759,-0.2731,0.5934,-0.3737,0.4649,-0.1858,0.0699,-0.2282,0.2488,-0.3285,0.1591,-0.1705,0.5069,-0.2898,0.105,-0.0994,0.3107,-0.3018,0.1743,-0.1371,0.2836,-0.2805,0.1269,-0.0978,0.4769,-0.4515,0.2103,-0.1244,0.3628,-0.3211,0.2675,-0.167,0.1988,-0.2194,0.2489,-0.2073,0.1198,-0.2765,0.2677,-0.1712,0.2426,-0.1002,0.1704,-0.2339,0.2467,-0.1716,0.1476,-0.1806,0.266,-0.0872,0.1588,-0.1565,0.2666,-0.1399,0.2457,-0.1092,0.3254,-0.1663,0.1559,-0.1732,0.0839,-0.1339,0.0966,-0.0876,0.054,-0.0568,0.0425,-0.0248,0.3158,-0.1607,0.1622,-0.1688,0.0809,-0.0933,0.0743,-0.102,0.092,-0.0701,0.1369,-0.1403,0.077,-0.0485,0.0295,-0.0273,0.0725,-0.0364,0.0919,-0.0565,0.1341,-0.0969,0.1326,-0.1028,0.127,-0.3195,0.3016,-0.234,0.0855,-0.0956,0.294,-0.309,0.1526,-0.0637,0.0983,-0.0877,0.1482,-0.1536,0.0509,-0.0457,0.0309,-0.033,0.015,-0.0255,0.0234,-0.0266,0.0297,-0.0229,0.0177,-0.0121,0.0157,-0.0163,0.007,-0.0064,0.0074,-0.0071,0.0093,-0.023,0.0087,-0.0173,0.0089,-0.0116,0.0117,-0.0075,0.0134,-0.0128,0.014,-0.0247,0.0271,-0.0215,0.0241,-0.0586,0.0409,-0.022,0.0495,-0.0331,0.3141,-0.213,0.1272,-0.199,0.204,-0.2004,0.2468,-0.2005,0.2981,-0.2085,0.377,-0.2169,0.3584,-0.2026,0.3526,-0.338,0.2197,-0.2228,0.2383,-0.2966,0.3612,-0.3574,0.332,-0.1504,0.3061,-0.1754,0.2348,-0.2509,0.3212,-0.2751,0.4062,-0.475,0.3114,-0.2941,0.4128,-0.2921,0.2959,-0.2925,0.4471,-0.2499,0.2755,-0.1924,0.4718,-0.4681,0.2047,-0.1886,0.4614,-0.1157,0.146,-0.1557,0.0842,-0.1307,0.1491,-0.2121,0.1439,-0.1869,0.1836,-0.2012,0.412,-0.3295,0.2317,-0.4629,0.4668,-0.4646,0.2424,-0.2311,0.2313,-0.3873,0.3934,-0.1712,0.3581,-0.308,0.2698,-0.2477,0.4972,-0.3369,0.2373,-0.2991,0.2031,-0.183,0.1364,-0.1129,0.103,-0.1376,0.3512,-0.1558,0.1617,-0.1458,0.2575,-0.27,0.1422,-0.1292,0.1765,-0.1454,0.1199,-0.1893,0.0685,-0.1325,0.0828,-0.0859,0.1219,-0.0809,0.0777,-0.032,0.0961,-0.1243,0.0265,-0.0852,0.0458,-0.0725,0.0652,-0.054,0.0341,-0.0366,0.0454,-0.0397,0.0579,-0.0699,0.058,-0.0621,0.071,-0.0951,0.0548,-0.0609,0.0565,-0.0846,0.0611,-0.0696,0.0684,-0.0507,0.0705,-0.0991,0.066,-0.0532,0.0643,-0.1013,0.0799,-0.0978,0.0286,-0.0275,0.0525,-0.0459,0.0482,-0.0557,0.0301,-0.0297,0.0234,-0.0304,0.0248,-0.0243,0.0176,-0.0211,0.0245,-0.0256,0.0166,-0.0082,0.0252,-0.0156,0.0184,-0.021,0.0194,-0.0168,0.0149,-0.0136,0.0118,-0.0076,0.0216,-0.0204,0.0168,-0.0248,0.0192,-0.0206,0.0121,-0.0071,0.0069,-0.0075,0.0148,-0.0105,0.0106,-0.0097,0.0066,-0.0078,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0002,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۶۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۷۵۰,۰۰۰ تومان
گوینده و خبرنگار ارشد صدا وسیما با سالهااجرای خبر /گویندگی نریشن تیزرو مستند/خبر/نویسندگی و تهیه کنندگی برنامه های تولیدی و خبری ومجری انواع مراسم رسمی / تولید و تنظیم متون خبری / تجاری و صنعتی وتولید دهها تیزر و گزارش اگهی و.....

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم