مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی کامیار ارباب زی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0011,0.0025,-0.0006,0.0016,-0.0019,0.0056,-0.005,0.0071,-0.0077,0.0081,-0.0129,0.0366,-0.029,0.0415,-0.0144,0.049,-0.0311,0.0535,-0.022,0.0219,-0.0813,0.0309,-0.1024,0.0922,-0.0886,0.0905,-0.0991,0.1008,-0.1382,0.0695,-0.0966,0.1253,-0.1263,0.1164,-0.052,0.1127,-0.0641,0.0922,-0.1674,0.1194,-0.1383,0.1445,-0.0855,0.1386,-0.2168,0.1681,-0.1367,0.2202,-0.2141,0.1357,-0.1718,0.1548,-0.1454,0.0777,-0.2952,0.1231,-0.0875,0.1524,-0.1754,0.1332,-0.0838,0.1422,-0.1732,0.2078,-0.1023,0.2532,-0.1245,0.1155,-0.0634,0.0878,-0.0726,0.0217,-0.0167,0.0172,-0.0233,0.0851,-0.0861,0.2731,-0.3919,0.2817,-0.3432,0.3099,-0.101,0.2789,-0.3235,0.3074,-0.4991,0.232,-0.1058,0.3168,-0.5585,0.1178,-0.1259,0.1918,-0.2553,0.3347,-0.5163,0.284,-0.1607,0.3021,-0.2516,0.286,-0.0591,0.1448,-0.3178,0.0913,-0.125,0.2803,-0.2845,0.2202,-0.235,0.2531,-0.1545,0.1934,-0.2283,0.2373,-0.1067,0.2096,-0.1762,0.1925,-0.1078,0.1802,-0.2181,0.0674,-0.0908,0.1929,-0.1873,0.0673,-0.0638,0.1253,-0.2715,0.0609,-0.055,0.1152,-0.2417,0.0567,-0.0483,0.0743,-0.1971,0.077,-0.0503,0.0608,-0.1588,0.0733,-0.0309,0.065,-0.1807,0.0482,-0.0085,0.0797,-0.1193,0.0465,-0.018,0.0633,-0.1286,0.0484,-0.0069,0.079,-0.1367,0.0597,-0.0034,0.0513,-0.0778,0.0642,-0.002,0.0211,-0.0282,0.024,-0.0246,0.0039,-0.0079,0.0092,-0.0102,0.0186,-0.0112,0.0071,-0.0127,0.0114,-0.003,0.0032,-0.0233,0.0488,-0.0303,0.148,-0.1397,0.0696,-0.1305,0.1413,-0.1301,0.1408,-0.1448,0.1964,-0.1984,0.1553,-0.1405,0.1816,-0.3464,0.1874,-0.119,0.284,-0.2165,0.1202,-0.1088,0.2324,-0.2583,0.1834,-0.0695,0.2281,-0.24,0.1086,-0.1195,0.1842,-0.151,0.1151,-0.0965,0.0835,-0.1157,0.0626,-0.0728,0.0478,-0.0502,0.0648,-0.0621,0.0621,-0.0981,0.1083,-0.0424,0.0741,-0.072,0.0567,-0.0882,0.0896,-0.0428,0.0862,-0.0617,0.1178,-0.111,0.1046,-0.1247,0.0733,-0.1464,0.0949,-0.1464,0.054,-0.1369,0.144,-0.0748,0.092,-0.0631,0.0712,-0.1649,0.0965,-0.1241,0.049,-0.1075,0.1426,-0.108,0.0773,-0.0888,0.069,-0.0473,0.1144,-0.0436,0.0717,-0.0254,0.0419,-0.0321,0.0168,-0.0192,0.014,-0.0057,0.005,-0.0157,0.0126,-0.0144,0.0631,-0.0691,0.1135,-0.1797,0.1102,-0.1208,0.1074,-0.2055,0.1994,-0.3667,0.1994,-0.0484,0.1913,-0.2318,0.2045,-0.135,0.2577,-0.3365,0.2002,-0.1366,0.2544,-0.3141,0.1728,-0.2289,0.2844,-0.3521,0.3017,-0.3364,0.1367,-0.1377,0.2105,-0.4125,0.3022,-0.1075,0.3242,-0.2391,0.1852,-0.0703,0.3524,-0.2676,0.1343,-0.0757,0.3565,-0.4565,0.0684,-0.0971,0.2742,-0.247,0.1376,-0.3945,0.3717,-0.4562,0.3304,-0.5304,0.2775,-0.1427,0.393,-0.4839,0.2449,-0.1473,0.2492,-0.2642,0.1925,-0.0745,0.1351,-0.1956,0.1537,-0.0814,0.2235,-0.2726,0.1515,-0.0714,0.2391,-0.3078,0.1301,-0.0688,0.0424,-0.0784,0.0529,-0.0013,0.0151,-0.0263,0.0169,-0.0123,0.0111,-0.0018,0.0052,-0.0083,0.0029,-0.0029,0.0026,-0.004,0.0013,-0.0045,0.0013,-0.0043,0.0014,-0.0044,0.0002,-0.0037,0.0002,-0.0028,0,-0.0025,0.0197,-0.0023,0.0195,-0.0026,0,-0.0126,0,-0.0202,0.0107,-0.0103,0.0148,0,0.022,0,0.0106,-0.0003,0.0007,-0.0023,0.0027,-0.0011,0.0028,-0.0024,0,-0.0031,0,-0.009,0,-0.0104,0,-0.0121,0,-0.0086,0.0001,-0.0063,0.0092,-0.0023,0.0104,0,0.0137,0,0.01,-0.0017,0.0072,0,0.0114,-0.0004,0.0077,-0.0007,0.0066,-0.0026,0.0016,-0.0034,0.0038,-0.0044,0.0035,-0.006,0.0029,-0.0067,0.0023,-0.0048,0.0013,-0.0076,0.0029,-0.0078,0.0024,-0.0054,0.0019,-0.0056,0.0047,-0.001,0.0023,-0.0011,0.0032,0,0.002,-0.0014,0.0036,-0.0025,0.0038,0,0.0014,-0.0006,0,-0.001,0,-0.0016,0,-0.0014,0,-0.0011,0,-0.001,0,-0.0013,0,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0005,0,0.0008,0,0.0006,0,0.0006,-0.0002,0.001,0,0.0012,0,0.0017,-0.0006,0.0011,-0.0037,0.0011,-0.0003,0.001,-0.0007,0.0614,-0.0634,0.1285,-0.1071,0.0851,-0.0872,0.1435,-0.0652,0.1691,-0.3112,0.1786,-0.1581,0.2692,-0.2861,0.2543,-0.0695,0.2416,-0.1905,0.2676,-0.2842,0.259,-0.31,0.2979,-0.1686,0.2029,-0.2704,0.1987,-0.1925,0.3253,-0.2764,0.2596,-0.1404,0.3108,-0.283,0.3253,-0.2862,0.3445,-0.3193,0.1853,-0.3238,0.259,-0.3219,0.2608,-0.407,0.3304,-0.438,0.3633,-0.4415,0.4154,-0.3091,0.0949,-0.2189,0.0803,-0.1506,0.0694,-0.1313,0.0735,-0.1371,0.067,-0.1192,0.0516,-0.0924,0.0566,-0.0494,0.0577,-0.0867,0.0364,-0.0789,0.0575,-0.0594,0.0576,-0.0802,0.05,-0.079,0.0576,-0.0727,0.0579,-0.0717,0.0538,-0.0767,0.0519,-0.0745,0.054,-0.0655,0.0547,-0.0748,0.0401,-0.075,0.0466,-0.0278,0.0566,-0.0712,0.0321,-0.0859,0.0531,-0.0665,0.0725,-0.2113,0.3116,-0.3265,0.3691,-0.619,0.446,-0.4257,0.6928,-0.7279,0.551,-0.4977,0.4702,-0.3544,0.3047,-0.4358,0.4662,-0.5285,0.5612,-0.5002,0.3228,-0.435,0.5322,-0.5014,0.4617,-0.5321,0.6088,-0.492,0.3073,-0.448,0.2873,-0.3715,0.2344,-0.2896,0.1562,-0.1856,0.1043,-0.2606,0.1256,-0.1831,0.0995,-0.1657,0.0985,-0.1232,0.0995,-0.1339,0.0958,-0.1491,0.0966,-0.1268,0.103,-0.1276,0.1086,-0.1403,0.1339,-0.2442,0.1428,-0.2086,0.1332,-0.2249,0.1335,-0.3026,0.1213,-0.3124,0.114,-0.3113,0.1099,-0.2632,0.1264,-0.2664,0.1051,-0.2525,0.1396,-0.2469,0.1305,-0.2909,0.1233,-0.2595,0.1521,-0.2465,0.1487,-0.3092,0.1227,-0.2604,0.1365,-0.251,0.1502,-0.2504,0.1423,-0.2575,0.1442,-0.2542,0.1438,-0.2624,0.1423,-0.254,0.1429,-0.2409,0.1455,-0.2381,0.1511,-0.2758,0.1864,-0.3191,0.2043,-0.3008,0.2152,-0.3275,0.2474,-0.3672,0.2688,-0.368,0.2944,-0.3462,0.3102,-0.3142,0.3135,-0.2942,0.3085,-0.2762,0.2989,-0.2708,0.2947,-0.2862,0.2443,-0.3353,0.2085,-0.2599,0.1249,-0.1322,0.1118,-0.1228,0.0985,-0.1216,0.0849,-0.0957,0.0813,-0.0892,0.0662,-0.0803,0.0615,-0.0741,0.0613,-0.0797,0.0652,-0.0746,0.0687,-0.0898,0.0661,-0.0895,0.0562,-0.0982,0.0737,-0.1016,0.0794,-0.0575,0.0786,-0.1045,0.0705,-0.0948,0.076,-0.1072,0.0833,-0.0849,0.0846,-0.1058,0.0551,-0.1027,0.0853,-0.0397,0.0883,-0.1096,0.0575,-0.1153,0.0986,-0.2148,0.1503,-0.2281,0.1751,-0.2911,0.2037,-0.3106,0.2999,-0.1768,0.4385,-0.3493,0.4252,-0.4017,0.3494,-0.3484,0.2983,-0.1789,0.28,-0.4732,0.2768,-0.3434,0.2584,-0.4394,0.3032,-0.1366,0.3619,-0.5022,0.3546,-0.4785,0.2627,-0.2882,0.3054,-0.5006,0.2981,-0.3838,0.2642,-0.3674,0.2506,-0.308,0.1547,-0.231,0.1017,-0.1421,0.1291,-0.1584,0.1117,-0.1197,0.1163,-0.0623,0.0858,-0.1069,0.0215,-0.0854,0.0583,-0.0622,0.0347,-0.0798,0.0501,-0.0313,0.041,-0.0658,0.0403,-0.0767,0.042,-0.0828,0.0281,-0.0928,0.0549,-0.014,0.0745,-0.0735,0.053,-0.0561,0.0484,-0.0844,0.0814,-0.0992,0.0707,-0.0373,0.1183,-0.1096,0.0879,-0.1669,0.1759,-0.1717,0.246,-0.3902,0.2125,-0.3044,0.2653,-0.291,0.3369,-0.2956,0.2055,-0.2956,0.3259,-0.4761,0.3008,-0.4268,0.206,-0.3318,0.3111,-0.3622,0.297,-0.3896,0.267,-0.2509,0.2716,-0.2939,0.2776,-0.269,0.274,-0.1139,0.2642,-0.2775,0.3273,-0.2136,0.2385,-0.2386,0.3209,-0.4504,0.2073,-0.2318,0.249,-0.3207,0.2128,-0.3633,0.1881,-0.39,0.2085,-0.3534,0.1404,-0.133,0.176,-0.197,0.0794,-0.0531,0.0887,-0.1723,0.0626,-0.0407,0.035,-0.0615,0.0345,-0.015,0.0142,-0.0221,0.0096,-0.0039,0.0168,-0.0195,0.0049,-0.002,0.0011,-0.011,0,-0.009,0,-0.0076,0,-0.0067,0.0019,-0.004,0.0026,-0.0024,0.0026,-0.0025,0.0067,-0.002,0.006,0,0.0107,0,0.0491,-0.0111,0.0133,-0.0439,0.1179,-0.0702,0.0663,-0.047,0.0219,-0.0132,0.1632,-0.0573,0.1638,-0.305,0.187,-0.2942,0.2372,-0.2309,0.2169,-0.1614,0.2763,-0.2527,0.1795,-0.4099,0.3495,-0.2663,0.2774,-0.2957,0.2687,-0.2237,0.2568,-0.3886,0.2095,-0.234,0.3743,-0.2992,0.4998,-0.2908,0.3294,-0.154,0.1523,-0.2329,0.1774,-0.0649,0.1469,-0.2392,0.0744,-0.0443,0.1692,-0.1902,0.0817,-0.1319,0.1162,-0.296,0.16,-0.2022,0.2034,-0.0981,0.1242,-0.269,0.1199,-0.0477,0.1782,-0.187,0.1431,-0.0621,0.1279,-0.1793,0.0884,-0.0199,0.1143,-0.1541,0.0808,-0.0332,0.1141,-0.1423,0.0904,-0.0757,0.1173,-0.1546,0.101,-0.1075,0.1274,-0.1649,0.1065,-0.1284,0.1353,-0.1723,0.1117,-0.1844,0.132,-0.1855,0.1015,-0.1781,0.1252,-0.0653,0.0979,-0.1714,0.1203,-0.0221,0.1227,-0.1632,0.119,-0.0175,0.1124,-0.1488,0.1066,-0.0334,0.1153,-0.131,0.079,-0.0587,0.1176,-0.1234,0.0831,-0.0838,0.1203,-0.1331,0.0868,-0.1141,0.1371,-0.1464,0.0998,-0.2122,0.1476,-0.2179,0.0626,-0.1911,0.1591,-0.1351,0.2553,-0.2127,0.3117,-0.2317,0.3403,-0.2259,0.3017,-0.1583,0.2117,-0.1582,0.3406,-0.2358,0.1091,-0.3362,0.1455,-0.4021,0.0792,-0.248,0.3479,-0.2779,0.0774,-0.1481,0.4295,-0.219,0.074,-0.117,0.1704,-0.3903,0.0824,-0.1197,0.257,-0.309,0.0713,-0.0607,0.3678,-0.2748,0.1205,-0.0898,0.2687,-0.3386,0.1177,-0.04,0.1368,-0.3215,0.1748,-0.0762,0.2659,-0.2094,0.0678,-0.0669,0.0501,-0.0612,0.0258,-0.0019,0.0708,-0.0678,0.0446,0,0.0704,-0.079,0.0524,-0.0208,0.0224,-0.0415,0.0362,0,0.0145,-0.0211,0.0233,-0.02,0.0083,-0.0154,0.0138,-0.0128,0.0368,-0.0042,0.0256,-0.0143,0.0433,-0.0297,0.0513,-0.051,0.0472,-0.0106,0.051,-0.0711,0.0525,-0.0724,0.106,-0.1405,0.0913,-0.2745,0.1679,-0.0586,0.2067,-0.2272,0.1953,-0.0801,0.2045,-0.3771,0.1238,-0.137,0.2039,-0.2245,0.1554,-0.1489,0.2382,-0.2814,0.3121,-0.1781,0.3102,-0.1514,0.3574,-0.16,0.1604,-0.1344,0.2862,-0.2112,0.1626,-0.17,0.1609,-0.3719,0.1929,-0.3507,0.2997,-0.2012,0.2735,-0.1512,0.2191,-0.1567,0.1734,-0.1676,0.1755,-0.1523,0.1054,-0.1716,0.1446,-0.1083,0.1221,-0.1414,0.1629,-0.1411,0.0908,-0.1295,0.2111,-0.1622,0.0881,-0.071,0.1396,-0.1339,0.0803,-0.0248,0.042,-0.1329,0.0363,-0.0079,0.0284,-0.0385,0.0374,0,0.0122,-0.0323,0.0281,0,0.0094,-0.0227,0.0252,-0.0092,0.0106,-0.0231,0.0211,-0.0193,0.0131,-0.0219,0.0219,-0.0191,0.0123,-0.0225,0.0196,-0.0223,0.0123,-0.0243,0.0234,-0.0252,0.0105,-0.0331,0.0267,-0.0335,0.0096,-0.0372,0.0501,-0.0205,0.092,-0.1753,0.1624,-0.1645,0.3138,-0.2963,0.3619,-0.4768,0.4266,-0.3399,0.2453,-0.319,0.3072,-0.6714,0.5066,-0.6702,0.4144,-0.5044,0.389,-0.5064,0.3916,-0.4401,0.3079,-0.2581,0.4533,-0.47,0.4078,-0.4275,0.3928,-0.3412,0.401,-0.4347,0.2619,-0.2303,0.4112,-0.5473,0.2518,-0.4968,0.4772,-0.4222,0.4613,-0.3694,0.2567,-0.2882,0.4066,-0.3488,0.2532,-0.3761,0.3361,-0.3772,0.2915,-0.3413,0.2322,-0.0725,0.3098,-0.4171,0.1683,-0.2391,0.2396,-0.3565,0.1792,-0.3169,0.1934,-0.0771,0.1473,-0.2225,0.1194,-0.0432,0.1419,-0.2424,0.1286,-0.1633,0.1353,-0.2206,0.1308,-0.1924,0.1413,-0.0468,0.1247,-0.1699,0.1246,-0.048,0.1125,-0.1515,0.0939,-0.1339,0.1039,-0.1349,0.0585,-0.1113,0.0889,-0.0116,0.0816,-0.0905,0.0492,-0.118,0.1469,-0.0716,0.1964,-0.281,0.221,-0.2125,0.1619,-0.2268,0.2198,-0.1677,0.1954,-0.2586,0.2727,-0.2496,0.261,-0.3127,0.184,-0.2736,0.2519,-0.2408,0.1912,-0.2692,0.2182,-0.2287,0.2232,-0.2415,0.2306,-0.3412,0.1617,-0.2119,0.0246,-0.055,0.0455,-0.0632,0.0497,-0.0692,0.0453,-0.0656,0.0365,-0.0597,0.0417,-0.0596,0.038,-0.0548,0.0398,-0.053,0.0613,-0.0714,0.0574,-0.1254,0.0737,-0.1483,0.1003,-0.1995,0.1466,-0.2641,0.2317,-0.2852,0.3687,-0.4012,0.3384,-0.552,0.2841,-0.4333,0.262,-0.2587,0.2962,-0.327,0.2962,-0.2652,0.3094,-0.3545,0.2535,-0.4022,0.2347,-0.3422,0.2246,-0.1644,0.1356,-0.2466,0.043,-0.1411,0.0645,-0.0402,0.0551,-0.0481,0.129,-0.1086,0.2225,-0.1755,0.0883,-0.1335,0.074,-0.0714,0.16,-0.1836,0.1173,-0.1777,0.1479,-0.1213,0.1823,-0.1276,0.1186,-0.1727,0.1818,-0.212,0.2134,-0.1635,0.146,-0.1663,0.2357,-0.0922,0.1108,-0.1239,0.162,-0.1002,0.2457,-0.0414,0.1241,-0.1909,0.143,-0.065,0.1309,-0.0525,0.0752,-0.2453,0.0815,-0.1437,0.1456,-0.0555,0.1122,-0.0926,0.115,-0.0836,0.0461,-0.1016,0.0233,-0.0562,0.0172,-0.0339,0.1407,-0.1181,0.1058,-0.231,0.2034,-0.1678,0.2706,-0.3652,0.2721,-0.1802,0.3863,-0.6234,0.2676,-0.4615,0.4634,-0.2571,0.2959,-0.3557,0.2369,-0.2407,0.2495,-0.3025,0.1747,-0.0698,0.1678,-0.2426,0.1418,-0.0741,0.1167,-0.2087,0.0586,-0.0307,0.0528,-0.066,0.0446,-0.0212,0.0251,-0.0385,0.0298,-0.0016,0.0031,-0.0212,0.0218,-0.014,0.0118,-0.0255,0.0285,-0.0276,0.0381,-0.0664,0.0967,-0.1166,0.1041,-0.2461,0.2815,-0.2334,0.2059,-0.2055,0.2479,-0.2047,0.3515,-0.3618,0.3811,-0.3045,0.3194,-0.2883,0.3446,-0.2747,0.2564,-0.3076,0.3305,-0.2556,0.1983,-0.2358,0.2445,-0.2022,0.1893,-0.232,0.2185,-0.1481,0.1851,-0.2558,0.2027,-0.1654,0.1505,-0.2035,0.1978,-0.1473,0.1338,-0.2037,0.0847,-0.0663,0.0489,-0.0678,0.0467,-0.004,0.0301,-0.0471,0.037,0,0.0201,-0.0351,0.0352,0,0.0142,-0.0345,0.0301,-0.0228,0.0121,-0.0277,0.0313,-0.0279,0.0146,-0.0266,0.0336,-0.0261,0.036,0,0.0934,-0.1879,0.085,-0.1071,0.2324,-0.3337,0.2127,-0.1202,0.2863,-0.2446,0.1734,-0.1959,0.5281,-0.2385,0.1058,-0.1661,0.4004,-0.2983,0.1088,-0.1205,0.5152,-0.2584,0.1465,-0.1161,0.5824,-0.2399,0.1164,-0.1582,0.2855,-0.5845,0.1169,-0.3653,0.2804,-0.4395,0.1174,-0.6259,0.2509,-0.5005,0.1595,-0.5695,0.2693,-0.5615,0.4777,-0.3989,0.2593,-0.2412,0.374,-0.3939,0.1581,-0.233,0.3258,-0.2727,0.1844,-0.1865,0.3589,-0.3455,0.1217,-0.2061,0.1087,-0.1213,0.0246,-0.0693,0.0219,-0.0561,0.0158,-0.007,0.0202,-0.0534,0.0125,-0.005,0.0008,-0.0096,0.0251,-0.0567,0.016,-0.0384,0.0126,-0.0143,0.0047,-0.0086,0.0047,-0.0029,0.0006,-0.0035,0.003,-0.0018,0.002,-0.0021,0.0005,-0.0014,0.0014,-0.0006,0.001,-0.0015,0.0047,-0.0044,0.0014,-0.0011,0.0143,-0.0277,0.0487,-0.0819,0.0445,-0.0551,0.0927,-0.1171,0.0897,-0.1758,0.1356,-0.2191,0.1247,-0.1995,0.134,-0.1402,0.1446,-0.1954,0.1523,-0.1912,0.1437,-0.193,0.1547,-0.1722,0.1355,-0.2132,0.1386,-0.2202,0.1434,-0.2019,0.1531,-0.1655,0.1538,-0.1801,0.1644,-0.1845,0.174,-0.1991,0.1648,-0.2137,0.1645,-0.2422,0.1855,-0.1994,0.2446,-0.3093,0.2913,-0.3733,0.3069,-0.4085,0.3084,-0.3463,0.3236,-0.1676,0.1519,-0.2298,0.087,-0.1284,0.0883,-0.1052,0.0969,-0.0412,0.1366,-0.2218,0.2038,-0.2286,0.1637,-0.3459,0.2641,-0.3478,0.2407,-0.2633,0.4552,-0.5026,0.242,-0.4648,0.3532,-0.4755,0.2984,-0.2825,0.2858,-0.3676,0.2901,-0.1687,0.2161,-0.3648,0.3629,-0.3862,0.1815,-0.1798,0.1581,-0.253,0.1615,-0.3439,0.1328,-0.1241,0.284,-0.3453,0.1379,-0.1355,0.2512,-0.2788,0.1134,-0.295,0.2298,-0.3125,0.1224,-0.2776,0.115,-0.1298,0.1373,-0.2511,0.1261,-0.1269,0.2339,-0.2948,0.1564,-0.112,0.1375,-0.1329,0.1364,-0.1084,0.1597,-0.1748,0.1655,-0.0773,0.0396,-0.1423,0.1005,-0.1737,0.0398,-0.0438,0.1284,-0.1579,0.0503,-0.0234,0.129,-0.1735,0.0632,-0.0277,0.061,-0.0895,0.0648,-0.0168,0.0566,-0.1027,0.0602,-0.0562,0.0218,-0.1219,0.0364,-0.1296,0.0149,-0.0179,0.0377,-0.0589,0.0197,-0.003,0.0246,-0.0533,0.024,-0.0042,0.007,-0.015,0.0193,-0.0271,0.0139,0,0.0008,-0.0077,0.0102,-0.0146,0.006,-0.0075,0.0014,-0.0072,0.0144,-0.0099,0.0078,-0.0049,0.0146,-0.0173,0.0038,-0.0036,0.0023,-0.0071,0.0027,-0.0039,0.0074,-0.006,0.008,-0.014,0.0114,-0.0132,0.0052,-0.005,0.0065,-0.006,0.0045,-0.0059,0.0024,-0.0042,0.0036,-0.0043,0.0038,-0.0046,0.0028,-0.0015,0.0032,-0.0029,0.0042,-0.0056,0.0038,-0.0057,0.0034,-0.0016,0.002,-0.0032,0.002,-0.0015,0.0011,-0.0018,0.002,-0.0014,0.001,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0002,-0.0009,0,-0.0007,0,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0006,-0.0002,0.0011,-0.0003,0.0007,-0.0008,0.0012,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0001,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0005,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0012,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.001,0,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0008,0,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0008,0,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
سابقه درخشانی در زمینه ضبط پادکست و نریشن دارم و در زمینه‌های تلفن گویا، تیزر صوتی و تصویری و دکلمه خوانی به صورت حرفه‌ای فعالیت می‌کنم

تعرفه خدمات گویندگی کامیار ارباب زی

زبان/زمان پارسی
یک دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۰۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
0
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
پادکست
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی کامیار ارباب زی

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید