مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی کسری کرد

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0019,0.0043,-0.0038,0.0029,-0.0074,0.0172,-0.0081,0.0175,-0.0214,0.0056,-0.0196,0.0185,-0.0387,0.0336,-0.0267,0.0291,-0.0407,0.0231,-0.0319,0.0693,-0.0826,0.0721,-0.0215,0.0608,-0.0316,0.0481,-0.0421,0.0267,-0.0117,0.0105,-0.0077,0.0111,-0.0158,0.0426,-0.0236,0.0598,-0.0257,0.1325,-0.0511,0.0403,-0.0529,0.0906,-0.0393,0.0896,-0.0776,0.1068,-0.0966,0.0756,-0.0763,0.1025,-0.0776,0.1138,-0.0547,0.1192,-0.0593,0.129,-0.0406,0.026,-0.0502,0.1404,-0.034,0.0491,-0.048,0.0282,-0.0314,0.1238,-0.0376,0.0436,-0.0375,0.0236,-0.0363,0.0144,-0.0181,0.0385,-0.0216,0.0091,-0.0234,0.0442,-0.0278,0.0286,-0.0169,0.0087,-0.0207,0.0096,-0.0116,0.0043,-0.0042,0.0088,-0.0073,0.0068,-0.005,0.0055,-0.0062,0.0034,-0.0072,0.0044,-0.0029,0.0031,-0.0043,0.0017,-0.0011,0.0003,-0.0009,0.0031,-0.0016,0.0059,-0.0038,0.0395,-0.0152,0.0226,-0.0191,0.0334,-0.0245,0.0384,-0.0248,0.0426,-0.0228,0.0161,-0.0279,0.0247,-0.0172,0.0122,-0.011,0.0008,-0.0239,0.0392,-0.072,0.0601,-0.0512,0.143,-0.0834,0.1008,-0.0324,0.0496,-0.0962,0.0207,-0.0225,0.0401,-0.0206,0.0194,-0.0221,0.034,-0.036,0.0219,-0.0481,0.0521,-0.0346,0.0797,-0.0653,0.0227,-0.0383,0.0255,-0.0068,0.0076,-0.0203,0.0048,-0.0156,0.0032,-0.0025,0.0019,-0.0063,0.0071,-0.0157,0.02,-0.0174,0.033,-0.0227,0.0346,-0.0337,0.1098,-0.0292,0.0963,-0.062,0.0142,-0.0554,0.0361,-0.0525,0.1664,-0.0269,0.1048,-0.0522,0.0573,-0.0824,0.1041,-0.0414,0.0223,-0.0783,0.0276,-0.027,0.0711,-0.024,0.0121,-0.0261,0.0611,-0.0194,0.0047,-0.0121,0.0058,-0.0026,0.0033,-0.011,0.0067,-0.0062,0.0063,-0.002,0.0022,-0.0025,0.0034,-0.0025,0.003,-0.0018,0.0029,-0.0009,0.0004,-0.0015,0.0019,-0.0012,0.0001,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0015,0.0031,-0.0003,0.0026,-0.0061,0.0069,-0.0016,0.0047,-0.0052,0.0031,-0.0043,0.0035,-0.0012,0.0036,-0.0044,0.0017,-0.0024,0.0027,0,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0012,0,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0056,0.0298,-0.0151,0.0476,-0.0166,0.0337,-0.0209,0.101,-0.0202,0.0468,-0.0402,0.1998,-0.0512,0.0913,-0.1245,0.215,-0.0291,0.0299,-0.0542,0.0667,-0.0442,0.0481,-0.0642,0.019,-0.0264,0.0262,-0.0244,0.0156,-0.0176,0.012,-0.0204,0.0164,-0.0189,0.0202,-0.0164,0.0163,-0.0128,0.0205,-0.0158,0.0162,-0.0175,0.0158,-0.0081,0.0117,-0.0115,0.0098,-0.0109,0.0077,-0.0024,0.0186,-0.0128,0.005,-0.0128,0.0133,-0.0102,0.0134,-0.0121,0.0215,-0.0151,0.024,-0.0117,0.0117,-0.0441,0.0303,-0.0438,0.0113,-0.0277,0.1045,-0.0256,0.1706,-0.0513,0.0927,-0.0462,0.156,-0.076,0.0434,-0.1451,0.038,-0.0397,0.0911,-0.0473,0.116,-0.0458,0.0085,-0.0477,0.0549,-0.0332,0.0491,-0.0217,0.0256,-0.0269,0.0614,-0.0199,0.0498,-0.0183,0.0373,-0.0228,0.0207,-0.0405,0.0405,-0.0295,0.0533,-0.03,0.0522,-0.0304,0.0196,-0.0319,0.0378,-0.0363,0.0502,-0.0266,0.0552,-0.0312,0.0482,-0.0353,0.0509,-0.0587,0.042,-0.0519,0.0538,-0.0525,0.044,-0.0502,0.0274,-0.0501,0.0185,-0.0308,0.0139,-0.0278,0.0288,-0.0273,0.0291,-0.0343,0.0445,-0.0462,0.0597,-0.0469,0.0421,-0.0424,0.0399,-0.0501,0.0392,-0.0474,0.0684,-0.0487,0.0631,-0.051,0.044,-0.0467,0.0728,-0.0407,0.0307,-0.0399,0.0459,-0.0426,0.0459,-0.0377,0.0566,-0.0362,0.037,-0.0329,0.0607,-0.036,0.0439,-0.0373,0.0628,-0.0336,0.0733,-0.0412,0.0261,-0.0494,0.0443,-0.0538,0.0676,-0.05,0.0718,-0.0446,0.043,-0.0186,0.0242,-0.0202,0.0233,-0.015,0.0172,-0.0172,0.0129,-0.0155,0.0193,-0.0191,0.0246,-0.0246,0.0284,-0.022,0.0297,-0.024,0.0263,-0.0256,0.0141,-0.0202,0.0168,-0.0189,0.0273,-0.0185,0.0452,-0.0256,0.0723,-0.0224,0.0749,-0.0427,0.0459,-0.0427,0.0723,-0.0453,0.055,-0.0528,0.067,-0.0555,0.0722,-0.0546,0.0791,-0.0586,0.06,-0.0498,0.0429,-0.045,0.0517,-0.0359,0.0491,-0.028,0.0277,-0.0292,0.03,-0.014,0.0184,-0.03,0.0165,-0.0229,0.0481,-0.0189,0.0356,-0.0467,0.0599,-0.0429,0.1209,-0.0725,0.0452,-0.0517,0.0669,-0.0497,0.1021,-0.057,0.0144,-0.0503,0.0131,-0.0196,0.0545,-0.0203,0.0256,-0.0305,0.0535,-0.0569,0.0746,-0.0426,0.1025,-0.0641,0.0543,-0.0571,0.0511,-0.0545,0.0728,-0.0408,0.0483,-0.0539,0.0675,-0.0549,0.0783,-0.0323,0.0222,-0.0547,0.0469,-0.0589,0.0587,-0.0421,0.0329,-0.0461,0.0567,-0.035,0.0832,-0.0364,0.0159,-0.0397,0.0763,-0.0348,0.0644,-0.0343,0.0478,-0.0354,0.0662,-0.0132,0.0135,-0.0161,0.0049,-0.0109,0.0154,-0.0045,0.0067,-0.0123,0.004,-0.0063,0.0057,-0.0023,0.005,-0.0014,0.0019,-0.0047,0.0016,-0.0015,0.0017,-0.0029,0.0004,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0013,-0.0041,0.0013,-0.0039,0.002,-0.0006,0.001,-0.0012,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0015,-0.0035,0.006,-0.0101,0.0079,-0.0041,0.0042,-0.004,0.0049,-0.0032,0.0044,-0.0059,0.0116,-0.0048,0.0138,-0.0161,0.0319,-0.0151,0.0217,-0.0097,0.0418,-0.0141,0.0138,-0.0204,0.0211,-0.027,0.0192,-0.0565,0.0903,-0.0229,0.0228,-0.0245,0.0471,-0.0483,0.0702,-0.0188,0.0192,-0.0401,0.0171,-0.0088,0.0055,-0.0118,0.0095,-0.0096,0.0337,-0.0145,0.0341,-0.0171,0.0134,-0.019,0.0251,-0.0174,0.0254,-0.016,0.0178,-0.0199,0.0271,-0.0166,0.0123,-0.0135,0.0242,-0.0122,0.017,-0.0114,0.0043,-0.0104,0.0155,-0.0092,0.0177,-0.0068,0.0091,-0.0105,0.0201,-0.0117,0.016,-0.0082,0.0144,-0.0114,0.0143,-0.0085,0.0034,-0.0086,0.0138,-0.0082,0.0146,-0.0067,0.0044,-0.0102,0.0168,-0.0108,0.0202,-0.01,0.0057,-0.0133,0.0262,-0.0152,0.0304,-0.0144,0.0086,-0.0207,0.0317,-0.0223,0.0288,-0.0199,0.0443,-0.0285,0.0331,-0.029,0.0051,-0.038,0.0152,-0.0403,0.0189,-0.0309,0.0463,-0.0489,0.0386,-0.0449,0.1021,-0.0156,0.1102,-0.0264,0.0021,-0.0272,0.0699,-0.0086,0.1221,-0.0259,0.0004,-0.0374,0.1224,-0.0352,0.1095,-0.0049,0.0147,-0.0231,0.1091,-0.0531,0.0636,-0.033,0.0203,-0.0268,0.044,-0.0232,0.0224,-0.0182,0.0035,-0.0182,0.0406,-0.0253,0.0305,-0.0068,0.0046,-0.0177,0.0316,-0.0167,0.0251,-0.0129,0.0051,-0.0159,0.0202,-0.0122,0.0078,-0.01,0.0042,-0.0067,0.0053,-0.0029,0.0041,-0.0047,0.0076,-0.0065,0.0155,-0.0136,0.0278,-0.0297,0.0202,-0.0199,0.0301,-0.0255,0.0261,-0.0091,0.0173,-0.0102,0.0499,-0.0278,0.0188,-0.0303,0.0419,-0.0393,0.0393,-0.0267,0.0808,-0.0341,0.0797,-0.0379,0.0308,-0.0414,0.0438,-0.042,0.0249,-0.0341,0.0258,-0.0364,0.0408,-0.0351,0.0365,-0.0309,0.0251,-0.0313,0.0321,-0.042,0.0181,-0.0273,0.027,-0.0269,0.0322,-0.0203,0.0146,-0.0089,0.0317,-0.0224,0.0242,-0.0209,0.0378,-0.0324,0.0413,-0.0225,0.0281,-0.0307,0.0288,-0.0344,0.0191,-0.0389,0.032,-0.038,0.0301,-0.0373,0.0402,-0.0281,0.061,-0.0376,0.0416,-0.0457,0.049,-0.0324,0.0381,-0.0348,0.0212,-0.0414,0.0375,-0.0382,0.0436,-0.0335,0.037,-0.0412,0.0371,-0.0472,0.0419,-0.0286,0.0285,-0.0426,0.0314,-0.042,0.0223,-0.0254,0.0163,-0.0247,0.0245,-0.0216,0.0269,-0.0246,0.0318,-0.0211,0.0329,-0.0255,0.032,-0.0293,0.0293,-0.0301,0.0319,-0.03,0.028,-0.0257,0.0241,-0.0181,0.0209,-0.0217,0.0124,-0.0201,0.0142,-0.0177,0.0221,-0.0139,0.0447,-0.021,0.054,-0.0385,0.1,-0.0516,0.0555,-0.0421,0.0602,-0.0333,0.0332,-0.0244,0.0101,-0.0358,0.0774,-0.0228,0.044,-0.0353,0.0311,-0.0431,0.0795,-0.0346,0.0745,-0.0203,0.014,-0.0423,0.0862,-0.0424,0.0868,-0.0357,0.0258,-0.0341,0.0343,-0.0231,0.0353,-0.0354,0.0133,-0.0226,0.0443,-0.0246,0.038,-0.0261,0.0097,-0.0213,0.0353,-0.0185,0.0311,-0.0212,0.0052,-0.0216,0.0284,-0.0184,0.0349,-0.0174,0.0087,-0.0222,0.0352,-0.0182,0.0358,-0.0184,0.0108,-0.0187,0.0265,-0.0118,0.0306,-0.0137,0.009,-0.0153,0.0302,-0.0098,0.0226,-0.0136,0.0047,-0.0164,0.0258,-0.0121,0.0396,-0.0145,0.0201,-0.0255,0.0421,-0.0377,0.0527,-0.0421,0.0393,-0.0264,0.0567,-0.0404,0.039,-0.0484,0.0324,-0.0272,0.0592,-0.0348,0.0598,-0.049,0.0589,-0.061,0.0604,-0.0707,0.0363,-0.0575,0.0359,-0.0182,0.0071,-0.0099,0.0106,-0.0079,0.0076,-0.0094,0.0128,-0.0141,0.0095,-0.0103,0.0156,-0.0095,0.0127,-0.0247,0.022,-0.0207,0.0347,-0.0252,0.0513,-0.0334,0.0649,-0.0308,0.0501,-0.0404,0.0572,-0.0415,0.0589,-0.0408,0.054,-0.0437,0.0462,-0.0414,0.0578,-0.0348,0.0453,-0.0401,0.0439,-0.0397,0.0439,-0.0345,0.0408,-0.0407,0.0325,-0.0284,0.0165,-0.0249,0.0171,-0.0251,0.0246,-0.0254,0.0318,-0.037,0.0239,-0.0513,0.0756,-0.0978,0.11,-0.0541,0.0808,-0.0428,0.0474,-0.0673,0.0314,-0.0263,0.0364,-0.03,0.0481,-0.0538,0.0344,-0.039,0.0565,-0.0733,0.0345,-0.0453,0.0457,-0.0523,0.0764,-0.0823,0.0734,-0.074,0.1326,-0.0543,0.0785,-0.0463,0.0346,-0.0322,0.0107,-0.0183,0.014,-0.0066,0.0239,-0.0209,0.0198,-0.0256,0.0332,-0.0272,0.0321,-0.0332,0.0577,-0.0259,0.023,-0.0294,0.0594,-0.0508,0.0484,-0.0378,0.0183,-0.0281,0.0311,-0.011,0.0124,-0.0115,0.0106,-0.0087,0.01,-0.0099,0.0204,-0.0089,0.0149,-0.014,0.0247,-0.0122,0.0391,-0.0305,0.0273,-0.0319,0.0413,-0.0338,0.0148,-0.0532,0.0705,-0.0348,0.0327,-0.0251,0.0722,-0.0291,0.0923,-0.0298,0.0324,-0.0368,0.0662,-0.0302,0.0356,-0.0429,0.0817,-0.0295,0.0241,-0.027,0.0847,-0.0301,0.0298,-0.0408,0.0412,-0.0382,0.0417,-0.0314,0.0735,-0.0289,0.0141,-0.0285,0.0415,-0.0179,0.0483,-0.0269,0.056,-0.0183,0.01,-0.02,0.0165,-0.0139,0.0117,-0.0053,0.0064,-0.01,0.0043,-0.0083,0.0033,-0.006,0.0081,-0.0064,0.0083,-0.0163,0.0165,-0.0148,0.0135,-0.0185,0.0448,-0.0425,0.0592,-0.0308,0.0253,-0.0283,0.0276,-0.0243,0.0158,-0.0595,0.0208,-0.0249,0.0644,-0.0515,0.0503,-0.0185,0.0516,-0.0235,0.0239,-0.0273,0.048,-0.0292,0.0172,-0.0213,0.0391,-0.0241,0.0149,-0.0119,0.0097,-0.0084,0.006,-0.0094,0.0116,-0.013,0.0211,-0.0117,0.0214,-0.0136,0.0281,-0.0183,0.0251,-0.0198,0.0255,-0.0153,0.0242,-0.0163,0.0213,-0.0124,0.02,-0.0212,0.0182,-0.0173,0.0185,-0.016,0.0219,-0.022,0.0065,-0.0095,0.0081,-0.0077,0.0093,-0.0037,0.0068,-0.0074,0.0044,-0.0079,0.0208,-0.0079,0.007,-0.0115,0.0237,-0.0187,0.0642,-0.011,0.0191,-0.0368,0.0067,-0.0221,0.084,-0.0332,0.0581,-0.028,0.0363,-0.0131,0.0821,-0.0205,0.0307,-0.0171,0.0408,-0.015,0.0225,-0.0141,0.0075,-0.014,0.0091,-0.0117,0.0056,-0.0064,0.0054,-0.0104,0.0071,-0.0063,0.0052,-0.004,0.0021,-0.0032,0.0023,-0.002,0.0026,-0.0032,0.0009,-0.0019,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0013,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
کسری کرد ارائه دهنده خدمات نریشن

تعرفه خدمات گویندگی کسری کرد

زبان/زمان پارسی
یک دقیقه
۱۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۱۵۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
0
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی کسری کرد

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید