مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی مسعود شكوهيان

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,0,0.0029,-0.0016,0.0048,-0.0027,0.0046,-0.0122,0.0133,-0.0168,0.0248,-0.0179,0.0293,-0.0363,0.0294,-0.0378,0.0524,-0.0402,0.0215,-0.0387,0.1044,-0.017,0.0291,-0.0538,0.0347,-0.0688,0.0442,-0.0374,0.0393,-0.0527,0.0877,-0.0844,0.0686,-0.0289,0.0641,-0.0911,0.0522,-0.0566,0.0368,-0.0578,0.0279,-0.0644,0.0784,-0.0172,0.0285,-0.0383,0.0309,-0.0242,0.0947,-0.0345,0.1027,-0.0727,0.0908,-0.1139,0.1665,-0.1364,0.1036,-0.0817,0.1317,-0.1384,0.1169,-0.1118,0.0844,-0.1068,0.1775,-0.0928,0.049,-0.0646,0.0558,-0.052,0.0428,-0.0436,0.0714,-0.0351,0.0462,-0.026,0.0389,-0.0402,0.0328,-0.0306,0.0248,-0.0223,0.0302,-0.0318,0.0275,-0.0175,0.0374,-0.0297,0.0256,-0.0096,0.0249,-0.0193,0.0248,-0.0245,0.0218,-0.0201,0.0194,-0.0191,0.0186,-0.0113,0.018,-0.0187,0.0212,-0.0049,0.0193,-0.0181,0.0214,-0.0216,0.0248,-0.0213,0.0224,-0.0214,0.0267,-0.015,0.0208,-0.0179,0.0224,-0.0124,0.0163,-0.0128,0.019,-0.0221,0.0393,-0.0258,0.0635,-0.0418,0.0488,-0.0792,0.0958,-0.0659,0.1043,-0.089,0.1037,-0.0773,0.0848,-0.0457,0.0508,-0.0452,0.0552,-0.0427,0.0218,-0.0259,0.022,-0.0088,0.0154,-0.0105,0.0267,-0.0247,0.0278,-0.0342,0.0331,-0.0437,0.027,-0.0373,0.0454,-0.0402,0.042,-0.0468,0.0375,-0.0195,0.038,-0.0561,0.0464,-0.0167,0.0516,-0.0375,0.0285,-0.0475,0.0317,-0.0645,0.0136,-0.029,0.0173,-0.0288,0.014,-0.0096,0.013,-0.0155,0.0253,-0.0055,0.0427,-0.0414,0.0519,-0.0884,0.064,-0.1057,0.0585,-0.1099,0.0558,-0.1128,0.0605,-0.1108,0.044,-0.1075,0.0587,-0.0818,0.0485,-0.0947,0.0489,-0.0839,0.0468,-0.0949,0.0502,-0.1054,0.054,-0.0824,0.0565,-0.0957,0.0521,-0.0715,0.0434,-0.0903,0.0574,-0.0823,0.042,-0.0831,0.0533,-0.0847,0.0373,-0.0834,0.0504,-0.0726,0.0406,-0.0855,0.0463,-0.077,0.0459,-0.0746,0.0391,-0.0695,0.0406,-0.0802,0.0435,-0.0696,0.0441,-0.0646,0.0373,-0.076,0.041,-0.0763,0.0399,-0.0606,0.0318,-0.0475,0.0223,-0.0143,0.0127,-0.01,0.002,-0.005,0.0006,-0.0051,0.0027,-0.0025,0.0027,-0.0017,0.0015,-0.0021,0.0031,-0.0009,0.0035,-0.0016,0.0013,-0.0024,0.002,-0.0028,0.0038,-0.0005,0.0033,-0.0026,0.0038,-0.0013,0.005,-0.0055,0.0016,-0.0042,0.0028,-0.004,0.0033,-0.0039,0.0031,-0.0039,0.0045,-0.0005,0.0054,-0.0079,0.0098,-0.0095,0.0114,-0.0099,0.0129,-0.0155,0.016,-0.0135,0.011,-0.0094,0,-0.007,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0008,0.001,-0.0008,0.001,0,0,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0004,0,-0.0004,0.0008,0,0.0007,-0.0005,0,-0.0005,0.0005,0,0.0035,-0.0008,0.0149,-0.0405,0.0137,-0.0344,0.0268,-0.0379,0.0468,-0.0352,0.0797,-0.0452,0.0233,-0.0485,0.0712,-0.0567,0.0692,-0.0544,0.1376,-0.0653,0.0766,-0.0413,0.0586,-0.073,0.0512,-0.0587,0.0503,-0.0389,0.11,-0.0671,0.126,-0.0645,0.0582,-0.0331,0.1108,-0.0594,0.0495,-0.0596,0.0574,-0.0327,0.0861,-0.0423,0.0631,-0.0469,0.0482,-0.0125,0.0359,-0.0282,0.0148,-0.0226,0.0291,-0.0253,0.0189,-0.0162,0.0177,-0.0128,0.0155,-0.0134,0.0056,-0.0102,0.012,-0.0079,0.0102,-0.0095,0.0106,-0.0076,0.0089,-0.0072,0.0027,-0.0067,0.0115,-0.0037,0.0099,-0.0078,0.0096,-0.0075,0.0101,-0.0056,0.0075,-0.0078,0.0096,-0.0065,0.0084,-0.0072,0.0013,-0.0064,0.0089,-0.003,0.0081,-0.0064,0.0078,-0.0046,0.0089,-0.0052,0.0064,-0.0106,0.0125,-0.0107,0.0575,-0.0498,0.0653,-0.0601,0.0607,-0.0465,0.0735,-0.0511,0.0926,-0.0382,0.0554,-0.0367,0.0858,-0.0326,0.0374,-0.0372,0.0464,-0.0379,0.0384,-0.0295,0.0239,-0.0287,0.0408,-0.0256,0.0442,-0.0182,0.0305,-0.025,0.0273,-0.0232,0.0223,-0.0042,0.0216,-0.0199,0.0133,-0.0172,0.0223,-0.019,0.0161,-0.0149,0.0188,-0.0125,0.0524,-0.0303,0.0337,-0.0352,0.0672,-0.0577,0.0577,-0.0624,0.0351,-0.0693,0.0777,-0.0399,0.0782,-0.0729,0.0789,-0.0786,0.0414,-0.0895,0.0769,-0.0796,0.0866,-0.0847,0.0732,-0.0858,0.0625,-0.0837,0.0599,-0.0833,0.0492,-0.0753,0.041,-0.0737,0.0378,-0.0633,0.04,-0.0672,0.0373,-0.0513,0.0333,-0.049,0.033,-0.0467,0.0321,-0.0434,0.0346,-0.0413,0.0336,-0.047,0.036,-0.0446,0.0346,-0.0464,0.0348,-0.0397,0.0357,-0.043,0.0273,-0.0421,0.0302,-0.0434,0.0273,-0.0345,0.0244,-0.0338,0.0224,-0.028,0.0171,-0.0262,0.0181,-0.0211,0.0177,-0.0206,0.018,-0.0244,0.0173,-0.0218,0.0236,-0.022,0.0281,-0.0416,0.0466,-0.091,0.0577,-0.0756,0.0538,-0.0775,0.0334,-0.1062,0.0387,-0.0813,0.0319,-0.0804,0.0342,-0.0913,0.0355,-0.0822,0.0389,-0.0837,0.0269,-0.0711,0.0379,-0.0643,0.0523,-0.0934,0.0481,-0.0819,0.057,-0.0876,0.0158,-0.0706,0.0151,-0.0158,0.0206,-0.0139,0.0125,-0.0119,0.013,-0.0119,0.0064,-0.0081,0.0067,-0.0065,0.0047,-0.0035,0.0111,-0.004,0.0072,-0.0113,0.0128,-0.0108,0.0161,-0.0099,0.0147,-0.0111,0.0132,-0.0126,0.018,-0.0165,0.0351,-0.0313,0.0674,-0.0675,0.105,-0.0795,0.1014,-0.0875,0.0595,-0.0977,0.0913,-0.0929,0.0987,-0.0855,0.1149,-0.0951,0.0837,-0.0916,0.097,-0.0875,0.0863,-0.0849,0.0991,-0.0924,0.0753,-0.0833,0.0881,-0.0934,0.062,-0.0849,0.0739,-0.0399,0.0561,-0.0562,0.0388,-0.0347,0.021,-0.0271,0.0281,-0.0111,0.0256,-0.0267,0.0278,-0.0284,0.0199,-0.0393,0.0234,-0.0201,0.0256,-0.0273,0.0417,-0.0467,0.0391,-0.0821,0.0786,-0.0479,0.118,-0.098,0.0741,-0.095,0.0831,-0.082,0.0717,-0.0783,0.0932,-0.0733,0.0929,-0.0741,0.1106,-0.0751,0.0963,-0.05,0.1168,-0.0716,0.1021,-0.0638,0.0643,-0.0609,0.0892,-0.07,0.1038,-0.0654,0.0866,-0.0743,0.0896,-0.0734,0.0859,-0.0695,0.0749,-0.0694,0.0782,-0.0235,0.0638,-0.0664,0.0677,-0.0444,0.0261,-0.003,0.009,-0.0134,0.0152,-0.0269,0.0401,-0.0352,0.0275,-0.0191,0.0226,-0.0032,0.0025,-0.0037,0.004,-0.0017,0.002,-0.0044,0.0042,-0.0053,0.0082,-0.0032,0.0057,-0.0022,0.0078,-0.0042,0.0052,-0.0069,0.0066,-0.007,0.014,-0.0153,0.0095,-0.0024,0.0067,-0.005,0.0041,-0.0082,0.0074,-0.006,0.0069,-0.005,0.0071,-0.005,0.0061,-0.004,0.0102,-0.0068,0.0035,-0.0188,0.0031,-0.0187,0.0488,-0.0322,0.0569,-0.068,0.0427,-0.0687,0.0573,-0.0685,0.0406,-0.0466,0.0609,-0.0724,0.074,-0.0778,0.0353,-0.0748,0.1453,-0.0811,0.0734,-0.0749,0.0481,-0.068,0.0775,-0.0786,0.0756,-0.0713,0.0457,-0.0468,0.0224,-0.0266,0.0161,-0.0137,0.0172,-0.0085,0.0149,-0.0125,0.0168,-0.0258,0.0293,-0.0159,0.0559,-0.044,0.0672,-0.0613,0.0315,-0.0573,0.0586,-0.0388,0.0531,-0.0578,0.0654,-0.0632,0.0578,-0.063,0.0345,-0.0599,0.06,-0.062,0.0573,-0.0614,0.0555,-0.0652,0.0426,-0.0564,0.0385,-0.0488,0.0365,-0.0444,0.0332,-0.0484,0.0326,-0.0473,0.0352,-0.0428,0.0321,-0.0412,0.0356,-0.0458,0.0364,-0.0457,0.0377,-0.0479,0.0348,-0.046,0.0315,-0.0454,0.0282,-0.0429,0.0295,-0.0415,0.0311,-0.0387,0.0358,-0.0396,0.0372,-0.042,0.0387,-0.0471,0.0403,-0.0472,0.0503,-0.0479,0.0344,-0.0747,0.0331,-0.0557,0.0405,-0.0634,0.0271,-0.059,0.0291,-0.0614,0.036,-0.0639,0.0422,-0.063,0.0435,-0.0653,0.0377,-0.0688,0.0417,-0.0687,0.0386,-0.0691,0.03,-0.0771,0.0326,-0.0753,0.0402,-0.0821,0.0388,-0.0814,0.0348,-0.0674,0.0269,-0.0681,0.0328,-0.0352,0.0238,-0.0425,0.0202,-0.0218,0.0329,-0.0442,0.0246,-0.0424,0.0486,-0.0513,0.0207,-0.0198,0.0161,-0.0193,0.0166,-0.0172,0.0185,-0.0173,0.0176,-0.0129,0.0148,-0.0109,0.0155,-0.0078,0.0129,-0.0081,0.0155,-0.0101,0.0128,-0.0154,0.0208,-0.0464,0.0189,-0.0347,0.0441,-0.0303,0.0566,-0.0576,0.0457,-0.0649,0.0686,-0.0885,0.0723,-0.1026,0.0655,-0.1031,0.056,-0.0905,0.045,-0.1071,0.0501,-0.0878,0.0298,-0.0917,0.0262,-0.0623,0.0243,-0.0643,0.0313,-0.063,0.0275,-0.066,0.0246,-0.0448,0.0267,-0.0535,0.0221,-0.0393,0.0195,-0.0474,0.0212,-0.047,0.031,-0.0352,0.0231,-0.0503,0.0239,-0.037,0.033,-0.0442,0.0232,-0.0392,0.0318,-0.0478,0.0367,-0.0525,0.0394,-0.0553,0.0343,-0.0413,0.0322,-0.0158,0.0248,-0.0183,0.0209,-0.0167,0.021,-0.014,0.0165,-0.0148,0.0123,-0.0108,0.0138,-0.0087,0.034,-0.0168,0.0291,-0.0264,0.0589,-0.0502,0.079,-0.0951,0.0676,-0.0921,0.0595,-0.1049,0.0365,-0.0891,0.0499,-0.0913,0.065,-0.0824,0.0669,-0.1031,0.0678,-0.08,0.0426,-0.0819,0.0595,-0.0753,0.0652,-0.068,0.0509,-0.083,0.0644,-0.0726,0.0698,-0.0798,0.0888,-0.029,0.049,-0.0845,0.067,-0.0745,0.045,-0.0735,0.0591,-0.0711,0.0624,-0.0654,0.0435,-0.0616,0.0627,-0.0158,0.0622,-0.0571,0.0397,-0.0507,0.0566,-0.0216,0.0474,-0.0499,0.0344,-0.0417,0.0497,-0.0186,0.0407,-0.0346,0.0253,-0.0255,0.0325,-0.0179,0.0283,-0.0171,0.0254,-0.0604,0.075,-0.0583,0.0595,-0.0703,0.0504,-0.0602,0.0839,-0.0559,0.0638,-0.0667,0.0601,-0.0404,0.0749,-0.0522,0.075,-0.0516,0.0413,-0.0432,0.0744,-0.0496,0.0599,-0.0443,0.0519,-0.029,0.0515,-0.041,0.0454,-0.0455,0.0452,-0.0435,0.0382,-0.0414,0.0117,-0.0029,0.0102,-0.0066,0.0041,-0.0086,0.0052,-0.0068,0.0011,-0.0014,0.0039,-0.0009,0.0116,-0.0142,0.0092,-0.0168,0.0338,-0.0163,0.0529,-0.0364,0.0447,-0.0512,0.0622,-0.0282,0.0587,-0.0606,0.0414,-0.0624,0.0826,-0.048,0.089,-0.0686,0.0497,-0.0607,0.0832,-0.0326,0.0387,-0.0359,0.018,-0.019,0.0182,-0.0069,0.0084,-0.0216,0.0167,-0.0159,0.0132,-0.0081,0.0165,-0.0421,0.0286,-0.0322,0.028,-0.0262,0.0159,-0.0112,0.0191,-0.0166,0.025,-0.0294,0.0088,-0.0198,0.0252,-0.0313,0.0226,-0.0084,0.0242,-0.0137,0.0159,-0.0223,0.0171,-0.0162,0.0062,-0.0197,0.0156,-0.0041,0.0056,-0.0055,0.0052,-0.0031,0.0055,-0.0033,0.0555,-0.0215,0.054,-0.0452,0.0592,-0.0634,0.0428,-0.0748,0.0659,-0.0724,0.062,-0.0711,0.0487,-0.0473,0.0499,-0.0432,0.0157,-0.0087,0.016,-0.006,0.0112,-0.0118,0.0006,-0.007,0.013,-0.0034,0.0143,-0.0117,0.0189,-0.0384,0.059,-0.0167,0.0443,-0.0502,0.0761,-0.0554,0.065,-0.0155,0.05,-0.0339,0.0448,-0.045,0.0887,-0.0452,0.0814,-0.0482,0.0432,-0.0334,0.0986,-0.0549,0.0942,-0.0446,0.0281,-0.036,0.0373,-0.0399,0.0977,-0.0458,0.0836,-0.0278,0.0794,-0.0441,0.0565,-0.0415,0.0373,-0.0366,0.0784,-0.0492,0.069,-0.0512,0.0268,-0.0448,0.038,-0.026,0.0551,-0.0503,0.0392,-0.0433,0.0325,-0.046,0.0354,-0.0408,0.0312,-0.0389,0.024,-0.0406,0.023,-0.0377,0.0295,-0.0332,0.0222,-0.0312,0.0226,-0.0323,0.0221,-0.0323,0.0209,-0.033,0.0223,-0.0372,0.0243,-0.0376,0.0223,-0.0369,0.0236,-0.0349,0.0251,-0.041,0.0237,-0.0411,0.0239,-0.0468,0.027,-0.0451,0.0282,-0.0462,0.0284,-0.0309,0.02,-0.0289,0.016,-0.0104,0.0081,-0.0117,0.0099,-0.0083,0.009,-0.003,0.0059,-0.0057,0.0053,-0.0041,0.0058,-0.0023,0.0051,-0.0045,0.0493,-0.0321,0.0741,-0.0589,0.07,-0.0673,0.0614,-0.0618,0.0558,-0.0813,0.0619,-0.0729,0.0458,-0.0731,0.0541,-0.0675,0.043,-0.0652,0.0565,-0.0677,0.0435,-0.0602,0.0554,-0.0652,0.0767,-0.0548,0.0697,-0.0191,0.052,-0.0535,0.0469,-0.0594,0.0339,-0.0255,0.0449,-0.0422,0.0382,-0.043,0.0502,-0.0325,0.0546,-0.0419,0.0473,-0.0531,0.0236,-0.0205,0.0502,-0.0436,0.0426,-0.0435,0.0403,-0.0297,0.038,-0.0374,0.044,-0.0372,0.0268,-0.0284,0.0151,-0.0281,0.0072,-0.0019,0.0031,-0.0124,0.0163,-0.01,0.0351,-0.0208,0.0206,-0.0393,0.0174,-0.0348,0.027,-0.026,0.023,-0.0294,0.0171,-0.0207,0.0193,-0.007,0.0023,-0.0044,0.0012,-0.0031,0.001,-0.0015,0.0009,-0.0009,0.0017,-0.001,0.001,-0.0009,0.0016,-0.0016,0.0029,-0.0016,0.0018,-0.0027,0.001,-0.0016,0.0022,-0.0018,0.0074,-0.0082,0.0125,-0.0152,0.0215,-0.0486,0.0287,-0.0439,0.0457,-0.0572,0.0446,-0.0565,0.0562,-0.0472,0.0544,-0.0433,0.0341,-0.0551,0.05,-0.037,0.0486,-0.0428,0.0533,-0.0372,0.0482,-0.0399,0.051,-0.0332,0.0425,-0.0291,0.0555,-0.0182,0.0499,-0.028,0.0547,-0.0298,0.0722,-0.0382,0.0602,-0.0456,0.0641,-0.044,0.0426,-0.0348,0.0408,-0.0273,0.036,-0.0418,0.0536,-0.0565,0.061,-0.0661,0.0703,-0.0721,0.0594,-0.0807,0.0356,-0.0801,0.0589,-0.0615,0.0527,-0.0763,0.0447,-0.0704,0.0573,-0.0676,0.0475,-0.0423,0.0542,-0.0524,0.0512,-0.0519,0.0282,-0.0517,0.0537,-0.0553,0.0424,-0.0405,0.0263,-0.0303,0.042,-0.0337,0.0369,-0.0276,0.0237,-0.0219,0.0295,-0.0199,0.0149,-0.0247,0.0271,-0.0164,0.0211,-0.0212,0.0183,-0.0226,0.0196,-0.0154,0.015,-0.0239,0.0242,-0.007,0.0124,-0.0188,0.0136,-0.0135,0.0089,-0.0193,0.0097,-0.0146,0.0113,-0.01,0.0113,-0.0161,0.0082,-0.0095,0.0129,-0.0111,0.0104,-0.004,0.0103,-0.0132,0.0141,-0.009,0.0053,-0.0145,0.0056,-0.0089,0.0039,-0.0077,0.0046,-0.005,0.0026,0,0.0021,-0.0053,0.002,-0.0006,0.0016,-0.0025,0.0014,-0.0009,0.0014,-0.0023,0.002,-0.0014,0.001,-0.0025,0.0017,-0.0011,0.0015,-0.0017,0.0013,-0.002,0.0026,-0.0005,0.0015,-0.0027,0.0013,-0.0025,0.0015,-0.0014,0.0023,-0.0025,0.0031,-0.0017,0.0033,-0.003,0.0038,-0.0025,0.0035,-0.0032,0.0035,-0.0018,0.0021,-0.0033,0.003,-0.0007,0.0017,-0.0013,0.0017,-0.0013,0.0011,0,0.0002,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0004,0,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0006,0,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0003,0,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0005,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
مسعود شکوهیان گوینده تخصصی آگهي تبليغاتي، تیزر، موشن گرافیک و ...

تعرفه خدمات گویندگی مسعود شكوهيان

زبان/زمان پارسی
یک دقیقه
۶۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۳۵۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی مسعود شكوهيان

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید