مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن مهران نوروزی

مهران نوروزی

[0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.001,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.001,0.0006,-0.0004,0,-0.0007,0.0002,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0007,0.0001,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0001,-0.0005,0.0012,-0.0004,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0002,0.0011,-0.0003,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.001,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0008,0.0011,0,0.0002,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0006,0.0013,-0.0011,0.0025,-0.0006,0.0026,-0.0045,0.0072,-0.0035,0.0233,-0.0081,0.034,-0.0453,0.0476,-0.029,0.0286,-0.0221,0.0365,-0.0854,0.0518,-0.0719,0.0521,-0.084,0.061,-0.0455,0.0669,-0.0635,0.0765,-0.0512,0.0791,-0.1076,0.058,-0.0764,0.1108,-0.047,0.0742,-0.1282,0.1302,-0.2025,0.1984,-0.243,0.1018,-0.0982,0.0864,-0.0556,0.1002,-0.0699,0.093,-0.0357,0.0116,-0.0407,0.3652,-0.0684,0.3554,-0.2502,0.4988,-0.5663,0.3634,-0.1528,0.3714,-0.1457,0.2419,-0.4064,0.4144,-0.4312,0.5283,-0.3354,0.7397,-0.2018,0.1195,-0.5065,0.1271,-0.168,0.6074,-0.3026,0.1978,-0.1635,0.9962,-0.5544,0.1103,-0.1762,0.847,-0.3751,0.1677,-0.257,0.3864,-0.1195,0.3497,-0.1944,0.1029,-0.0987,0.4919,-0.234,0.1298,-0.1761,0.4468,-0.1368,0.0779,-0.1298,0.0407,-0.0569,0.1237,-0.0541,0.0364,-0.089,0.0461,-0.0617,0.1813,-0.0811,0.0409,-0.0522,0.1628,-0.0368,0.025,-0.0747,0.0476,-0.0295,0.173,-0.0886,0.0389,-0.0641,0.0131,-0.0222,0.1283,-0.0984,0.0187,-0.032,0.1519,-0.0221,0.0622,-0.0882,0.0249,-0.0119,0.1268,-0.0457,0.0179,-0.0786,0.0235,-0.0256,0.2245,-0.1366,0.0925,-0.149,0.4542,-0.0587,0.2253,-0.325,0.0801,-0.0899,0.3851,-0.1411,0.1162,-0.1555,0.0869,-0.057,0.3035,-0.1372,0.06,-0.0941,0.09,-0.0439,0.165,-0.1105,0.0642,-0.0847,0.0659,-0.0337,0.0645,-0.0689,0.0554,-0.0615,0.0296,-0.0449,0.045,-0.0436,0.0739,-0.0563,0.0643,-0.0362,0.083,-0.1259,0.0343,-0.0749,0.0829,-0.0728,0.0568,-0.033,0.0739,-0.0968,0.0907,-0.0596,0.095,-0.0381,0.0583,-0.0953,0.0532,-0.0472,0.0678,-0.0431,0.0563,-0.0225,0.0901,-0.053,0.0534,-0.1107,0.0143,-0.0196,0.0242,-0.0128,0.0079,-0.0166,0.0065,-0.0089,0.0045,-0.0031,0.0057,-0.006,0.0333,-0.0252,0.0201,-0.0254,0.0082,-0.0098,0.0036,-0.014,0.0557,-0.0326,0.0229,-0.0519,0.2433,-0.2037,0.0735,-0.0594,0.382,-0.2183,0.0431,-0.1031,0.4461,-0.1278,0.1302,-0.1099,0.4339,-0.1565,0.1951,-0.1473,0.9165,-0.4428,0.098,-0.12,0.9589,-0.4281,0.1035,-0.0942,0.2614,-0.4195,0.1439,-0.1777,0.9243,-0.4073,0.0729,-0.0847,0.6279,-0.418,0.0766,-0.1448,0.2079,-0.2656,0.2244,-0.2058,0.1945,-0.2988,0.2595,-0.1983,0.204,-0.2543,0.3711,-0.1364,0.0652,-0.0967,0.3945,-0.1608,0.0995,-0.0634,0.0428,-0.0344,0.0399,-0.0302,0.0443,-0.0526,0.0708,-0.0311,0.0409,-0.0689,0.0552,-0.0327,0.0258,-0.0399,0.0352,-0.03,0.0263,-0.0276,0.0287,-0.0236,0.0275,-0.0237,0.0287,-0.0223,0.0225,-0.0177,0.01,-0.0171,0.0125,-0.009,0.0068,-0.0095,0.0112,-0.006,0.0072,-0.0079,0.0095,-0.0074,0.0098,-0.0065,0.0063,-0.0097,0.0115,-0.0077,0.0053,-0.0066,0.0046,-0.0045,0.0055,-0.0034,0.0032,-0.0032,0.003,-0.0044,0.0038,-0.0048,0.0017,-0.0022,0.0023,-0.002,0.0026,-0.0028,0.0018,-0.0027,0.0027,-0.0027,0.0013,-0.0034,0.0027,-0.0013,0.0009,-0.0023,0.0014,-0.0012,0.0012,-0.001,0.0012,-0.0014,0.0008,-0.0012,0.004,-0.0022,0.0013,-0.0013,0.0018,-0.0035,0.0026,-0.0016,0.0018,-0.0023,0.0019,-0.0013,0.0004,-0.0013,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0015,-0.0003,0.0289,-0.0371,0.0357,-0.0253,0.088,-0.0975,0.0379,-0.0404,0.1751,-0.1509,0.0795,-0.0407,0.0059,-0.0618,0.3232,-0.3221,0.6294,-0.6579,0.3816,-0.952,0.5184,-0.6152,0.2727,-0.3151,0.1904,-0.1068,0.3644,-0.4552,0.2822,-0.3708,0.3862,-0.3789,0.3206,-0.3459,0.4964,-0.6445,0.7045,-0.5712,0.2408,-0.1549,0.4385,-0.2947,0.1413,-0.1725,0.5519,-0.5882,0.3729,-0.1014,0.0753,-0.1382,0.0995,-0.0567,0.0381,-0.0575,0.0608,-0.0846,0.0273,-0.0316,0.0765,-0.0221,0.0378,-0.0507,0.0332,-0.0377,0.0416,-0.0253,0.0183,-0.0272,0.0474,-0.0219,0.0142,-0.0215,0.0515,-0.0237,0.0396,-0.0228,0.042,-0.0267,0.0413,-0.0074,0.009,-0.028,0.0296,-0.0284,0.008,-0.0226,0.0381,-0.0193,0.0337,-0.022,0,-0.0219,0.0759,-0.0507,0.3342,-0.075,0.1281,-0.177,0.4625,-0.2519,0.3952,-0.1228,0.3768,-0.2428,0.5308,-0.1156,0.0811,-0.1143,0.4158,-0.2645,0.6316,-0.0936,0.1103,-0.2798,0.3769,-0.1676,0.1129,-0.1348,0.0999,-0.1727,0.3505,-0.1649,0.3649,-0.1412,0.0792,-0.106,0.1318,-0.1144,0.1549,-0.0668,0.1267,-0.1286,0.1649,-0.1319,0.1687,-0.1412,0.1838,-0.1489,0.1429,-0.094,0.0969,-0.0848,0.1383,-0.0976,0.0833,-0.091,0.0851,-0.0939,0.1802,-0.0947,0.1574,-0.1199,0.1247,-0.1171,0.0986,-0.1012,0.1126,-0.102,0.0945,-0.0655,0.1063,-0.06,0.1101,-0.0717,0.098,-0.0609,0.118,-0.0671,0.1094,-0.0631,0.1166,-0.0621,0.1216,-0.0717,0.1208,-0.071,0.1086,-0.0677,0.0939,-0.0656,0.1076,-0.074,0.107,-0.0789,0.1004,-0.0538,0.0971,-0.0623,0.0862,-0.064,0.0771,-0.057,0.0612,-0.0361,0.0468,-0.0253,0.0381,-0.0305,0.0343,-0.0427,0.0498,-0.0341,0.0496,-0.0349,0.0628,-0.0249,0.0819,-0.0409,0.0791,-0.0601,0.1643,-0.1399,0.2355,-0.1227,0.2827,-0.2165,0.1585,-0.1646,0.1276,-0.2027,0.261,-0.1314,0.3763,-0.1364,0.3191,-0.1613,0.1635,-0.1868,0.255,-0.2407,0.269,-0.1177,0.1628,-0.2305,0.238,-0.1234,0.0514,-0.0903,0.1122,-0.05,0.0352,-0.0378,0.0597,-0.0601,0.0467,-0.0229,0.0295,-0.037,0.0546,-0.0301,0.0148,-0.027,0.0464,-0.0302,0.027,-0.0359,0.0577,-0.032,0.0136,-0.0607,0.1301,-0.1046,0.2273,-0.0594,0.3036,-0.1805,0.1869,-0.0748,0.3132,-0.2236,0.1635,-0.0838,0.1887,-0.2157,0.1088,-0.1487,0.2084,-0.2309,0.1051,-0.1291,0.2267,-0.1447,0.1002,-0.1021,0.1975,-0.1501,0.0945,-0.0804,0.1512,-0.128,0.0394,-0.0514,0.0937,-0.0508,0.0378,-0.0854,0.0513,-0.0435,0.0747,-0.0618,0.0621,-0.0256,0.029,-0.0555,0.0386,-0.0286,0.0358,-0.0498,0.0597,-0.0298,0.0203,-0.0339,0.0489,-0.0341,0.0427,-0.0343,0.0402,-0.0316,0.0753,-0.0862,0.0438,-0.0664,0.0576,-0.0555,0.1324,-0.1024,0.0795,-0.0746,0.1623,-0.1217,0.0938,-0.131,0.175,-0.0389,0.1427,-0.1627,0.0799,-0.0428,0.1439,-0.1126,0.0982,-0.0807,0.135,-0.0334,0.132,-0.0943,0.0465,-0.023,0.113,-0.1013,0.048,-0.1008,0.0233,-0.022,0.0367,-0.0369,0.0117,-0.0163,0.0128,-0.0138,0.0149,-0.0081,0.0085,-0.0177,0.0134,-0.0187,0.0128,-0.0091,0.0073,-0.0099,0.0015,-0.0086,0.0087,-0.0102,0.0149,-0.0103,0.0111,-0.0104,0.0056,-0.0067,0.0089,-0.0048,0.0032,-0.0048,0.0034,-0.0061,0.0074,-0.0049,0.0033,-0.0052,0.004,-0.0038,0.0017,-0.0023,0.032,-0.0207,0.0385,-0.0207,0.0271,-0.0091,0.0073,-0.0102,0.0031,-0.0056,0.0111,-0.021,0.0652,-0.0283,0.0595,-0.0522,0.2284,-0.0477,0.0437,-0.1286,0.0326,-0.0257,0.1611,-0.158,0.0642,-0.115,0.1689,-0.0656,0.1433,-0.106,0.1239,-0.0804,0.0896,-0.0988,0.0814,-0.1325,0.3455,-0.1595,0.1088,-0.1907,0.0968,-0.0591,0.0672,-0.0301,0.0277,-0.0257,0.0717,-0.0332,0.1109,-0.0641,0.0256,-0.0292,0.0517,-0.1225,0.1061,-0.0745,0.1288,-0.0365,0.1012,-0.0926,0.0382,-0.0273,0.2122,-0.0972,0.0367,-0.059,0.1367,-0.0294,0.0291,-0.0736,0.0104,-0.0204,0.1179,-0.0464,0.0193,-0.0423,0.0815,-0.0132,0.0789,-0.0448,0.0159,-0.015,0.0952,-0.0554,0.0198,-0.016,0.0925,-0.0181,0.0611,-0.0493,0.0139,-0.0228,0.0793,-0.0487,0.0243,-0.0278,0.0828,-0.0195,0.0844,-0.0601,0.0244,-0.0161,0.1,-0.0507,0.0182,-0.0491,0.0619,-0.0214,0.1091,-0.061,0.0212,-0.0216,0.1345,-0.0755,0.0161,-0.0654,0.131,-0.022,0.1509,-0.0997,0.0142,-0.0332,0.1787,-0.1128,0.0179,-0.0695,0.3989,-0.1616,0.1338,-0.1456,0.4834,-0.2683,0.2968,-0.2488,0.1083,-0.1153,0.2372,-0.2643,0.0788,-0.0758,0.5007,-0.1913,0.1671,-0.114,0.2832,-0.2755,0.1715,-0.3361,0.5779,-0.2146,0.2378,-0.1893,0.1531,-0.1242,0.1948,-0.2586,0.7178,-0.1219,0.4054,-0.2899,0.0922,-0.0892,0.7132,-0.189,0.1065,-0.1317,0.6451,-0.1836,0.1464,-0.1299,0.6059,-0.3034,0.131,-0.1187,0.4242,-0.1199,0.1333,-0.1352,0.1325,-0.0573,0.0623,-0.0948,0.1037,-0.0472,0.1008,-0.0748,0.0518,-0.0569,0.1129,-0.0761,0.0734,-0.0715,0.0587,-0.0565,0.0289,-0.0314,0.0392,-0.0328,0.0155,-0.0278,0.0275,-0.0346,0.0197,-0.0322,0.012,-0.02,0.0374,-0.0212,0.0526,-0.0256,0.0253,-0.0328,0.0376,-0.0362,0.0139,-0.0497,0.0396,-0.0234,0.1892,-0.0464,0.1633,-0.1458,0.2465,-0.1636,0.1609,-0.1069,0.2939,-0.1981,0.2924,-0.1493,0.1795,-0.0967,0.101,-0.1204,0.1584,-0.1146,0.1671,-0.1981,0.1902,-0.1534,0.3453,-0.1778,0.2048,-0.2464,0.2201,-0.2889,0.1555,-0.1067,0.5065,-0.1756,0.1522,-0.147,0.1805,-0.1812,0.5928,-0.2478,0.4693,-0.314,0.5777,-0.216,0.1212,-0.3379,0.5924,-0.317,0.2792,-0.1388,0.4317,-0.1731,0.1478,-0.3705,0.512,-0.359,0.4026,-0.1899,0.1918,-0.0748,0.1333,-0.1061,0.3605,-0.2991,0.3696,-0.1298,0.3093,-0.1596,0.1807,-0.1122,0.0166,-0.0892,0.0723,-0.0652,0.0629,-0.0722,0.0582,-0.0714,0.0339,-0.0295,0.0177,-0.0481,0.0624,-0.0556,0.0009,-0.0409,0.0622,-0.0315,0.0253,-0.0523,0.0568,-0.0432,0.0652,-0.0554,0.135,-0.092,0.0642,-0.0518,0.2005,-0.1297,0.1301,-0.1203,0.2504,-0.1901,0.1008,-0.1299,0.3094,-0.0773,0.1748,-0.2618,0.1898,-0.1267,0.3472,-0.2274,0.0853,-0.1173,0.4083,-0.2326,0.0962,-0.1156,0.3886,-0.1573,0.2082,-0.319,0.3564,-0.0826,0.3906,-0.155,0.055,-0.1053,0.3681,-0.2441,0.1083,-0.0909,0.2394,-0.1208,0.2125,-0.1324,0.0512,-0.0582,0.2014,-0.13,0.1037,-0.0663,0.1141,-0.036,0.0156,-0.0528,0.0208,-0.0585,0.1692,-0.0712,0.0326,-0.0588,0.1691,-0.0421,0.0345,-0.08,0.0484,-0.0399,0.1187,-0.0621,0.0288,-0.0539,0.0349,-0.0244,0.1206,-0.0869,0.0485,-0.0331,0.0851,-0.0335,0.1117,-0.0529,0.0524,-0.03,0.0953,-0.045,0.0583,-0.0562,0.06,-0.0688,0.2368,-0.1545,0.1185,-0.1242,0.0987,-0.0571,0.169,-0.1536,0.0791,-0.1147,0.2297,-0.049,0.2393,-0.1871,0.0933,-0.0817,0.1677,-0.0489,0.1062,-0.137,0.0724,-0.0409,0.1338,-0.1088,0.0595,-0.1101,0.0468,-0.0333,0.0616,-0.0378,0.0391,-0.0587,0.0296,-0.0358,0.0355,-0.0359,0.0311,-0.0409,0.0305,-0.0331,0.0229,-0.0331,0.0414,-0.0562,0.0264,-0.0223,0.0497,-0.0249,0.0737,-0.0726,0.0261,-0.0428,0.1641,-0.1157,0.0724,-0.1408,0.0598,-0.0422,0.2268,-0.1167,0.0683,-0.0861,0.0664,-0.0605,0.1453,-0.0698,0.0441,-0.0749,0.0412,-0.0465,0.039,-0.0149,0.0175,-0.0527,0.0207,-0.0288,0.0423,-0.0474,0.0188,-0.0248,0.0269,-0.0251,0.0366,-0.0208,0.0459,-0.0172,0.0355,-0.0321,0.0691,-0.044,0.0514,-0.0494,0.0489,-0.05,0.0399,-0.0442,0.0335,-0.0231,0.0465,-0.0438,0.0526,-0.0285,0.0545,-0.0195,0.0264,-0.0248,0.0221,-0.0242,0.0227,-0.0221,0.0296,-0.0153,0.0184,-0.0103,0.0173,-0.0271,0.0114,-0.0126,0.0072,-0.0122,0.0914,-0.0518,0.0142,-0.0186,0.1451,-0.1192,0.062,-0.1208,0.0743,-0.0392,0.1102,-0.0863,0.0497,-0.1011,0.0522,-0.0553,0.1649,-0.0779,0.0301,-0.0587,0.0515,-0.0436,0.0445,-0.0052,0.0216,-0.0497,0.0205,-0.0238,0.0295,-0.0247,0.032,-0.0423,0.018,-0.0133,0.0142,-0.0103,0.026,-0.0302,0.0085,-0.0074,0.0148,-0.0204,0.1009,-0.0872,0.0576,-0.0399,0.1383,-0.0402,0.1968,-0.1186,0.0765,-0.0789,0.1452,-0.0421,0.1949,-0.1559,0.0832,-0.0627,0.1585,-0.0396,0.0871,-0.1592,0.1359,-0.0837,0.1811,-0.0521,0.1232,-0.2015,0.0845,-0.0636,0.2784,-0.0984,0.1424,-0.1431,0.0615,-0.0628,0.1338,-0.0494,0.0978,-0.117,0.061,-0.0422,0.1676,-0.0256,0.142,-0.1102,0.0925,-0.059,0.3357,-0.0374,0.2524,-0.1449,0.0722,-0.0456,0.0302,-0.052,0.209,-0.1501,0.0757,-0.0632,0.0308,-0.037,0.1502,-0.1451,0.0399,-0.0651,0.0151,-0.0215,0.167,-0.1337,0.0212,-0.045,0.0364,-0.0267,0.1192,-0.1136,0.0317,-0.1299,0.0288,-0.0432,0.1162,-0.1007,0.0599,-0.0986,0.0351,-0.0188,0.095,-0.0321,0.1129,-0.0793,0.0385,-0.0201,0.0256,-0.0276,0.0891,-0.0779,0.0312,-0.0203,0.0162,-0.0148,0.0396,-0.0473,0.0107,-0.0224,0.0118,-0.0131,0.0205,-0.0118,0.0201,-0.0191,0.0084,-0.0109,0.0062,-0.004,0.0066,-0.007,0.0048,-0.008,0.0056,-0.0106,0.0113,-0.0075,0.006,-0.019,0.008,-0.0022,0.0038,-0.005,0.0077,-0.0071,0.0078,-0.0052,0.0076,-0.01,0.0084,-0.0039,0.0073,-0.0139,0.0103,-0.0119,0.0216,0,0.0226,-0.029,0.0409,-0.0587,0.1372,-0.1339,0.0747,-0.0869,0.2534,-0.2488,0.1673,-0.1889,0.1034,-0.084,0.1713,-0.1764,0.1329,-0.1986,0.4815,-0.3665,0.1018,-0.136,0.0665,-0.0869,0.1998,-0.1297,0.1104,-0.1009,0.6933,-0.1475,0.0206,-0.0752,0.1199,-0.0549,0.3428,-0.1787,0.0208,-0.0869,0.317,-0.1993,0.0505,-0.0988,0.0655,-0.1273,0.2858,-0.0777,0.0306,-0.0405,0.2198,-0.0736,0.1577,-0.0661,0.0467,-0.0728,0.5212,-0.1414,0.0262,-0.0683,0.1126,-0.059,0.1184,-0.0559,0.0926,-0.0691,0.0831,-0.0498,0.0541,-0.0519,0.0276,-0.0223,0.0298,-0.0228,0.0159,-0.0312,0.0823,-0.0449,0.0102,-0.0339,0.0994,-0.0457,0.105,-0.0445,0.0394,-0.0191,0.0148,-0.0165,0.0245,-0.0085,0.0128,-0.019,0.0122,-0.0082,0.0116,-0.013,0.0097,-0.0083,0.0073,-0.0084,0.008,-0.0067,0.0075,-0.0027,0.0054,-0.0093,0.0042,-0.0028,0.0019,-0.0044,0.0053,-0.0016,0.0037,-0.0058,0.0042,-0.0031,0.0039,-0.002,0.0024,-0.0033,0.0093,-0.0038,0.0617,-0.0501,0.053,-0.0487,0.114,-0.0912,0.1447,-0.0822,0.138,-0.1069,0.1793,-0.0748,0.0971,-0.1562,0.2998,-0.0832,0.09,-0.1341,0.3478,-0.1192,0.1253,-0.1641,0.254,-0.1469,0.2047,-0.2625,0.1351,-0.1291,0.125,-0.1809,0.192,-0.0835,0.092,-0.1328,0.028,-0.0368,0.0887,-0.0598,0.0396,-0.0468,0.1176,-0.0754,0.0976,-0.1017,0.0703,-0.0677,0.2168,-0.2291,0.1606,-0.1567,0.4168,-0.2701,0.1231,-0.1297,0.2544,-0.3454,0.2607,-0.2297,0.5251,-0.3839,0.1982,-0.2197,0.3467,-0.1761,0.2635,-0.2994,0.35,-0.1042,0.4932,-0.2568,0.0962,-0.0914,0.3941,-0.1615,0.1401,-0.114,0.2834,-0.0576,0.1054,-0.1163,0.0498,-0.0371,0.2446,-0.0476,0.0653,-0.0834,0.0366,-0.0392,0.0878,-0.0402,0.0553,-0.0873,0.0676,-0.0353,0.1179,-0.0317,0.036,-0.0879,0.0269,-0.0579,0.0385,-0.0239,0.0898,-0.0641,0.0365,-0.024,0.0187,-0.0171,0.0688,-0.0417,0.0365,-0.0833,0.028,-0.0284,0.0164,-0.0085,0.0321,-0.0174,0.0155,-0.032,0.0244,-0.031,0.0127,-0.0075,0.0128,-0.0148,0.0118,-0.0038,0.0128,-0.016,0.0138,-0.0031,0.0026,-0.0063,0.0049,-0.0054,0.0074,-0.0034,0.0005,-0.0059,0.0045,-0.0051,0.0026,-0.0043,0.0032,-0.0031,0.0029,-0.0058,0.0038,-0.0031,0.0044,-0.0034,0.0021,-0.0038,0.0024,-0.0041,0.0034,-0.0025,0.0017,-0.0017,0.0017,-0.0013,0.0015,-0.0016,0.0018,-0.0006,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0013,0.001,-0.001,0.0006,-0.0005,0.001,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0006,0,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0006,0,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0014,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0004]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۲۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
فعال در زمینه گویندگی، کتاب صوتی، دوبله ویدیوهای انگیزشی و نمایشنامه خوانی.

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تیزر صوتی
دکلمه
پادکست
دوبله

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی
انگلیسی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم