مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن نفیسه مقبلی

نفیسه مقبلی

[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.0016,0.0013,-0.0009,0.0019,-0.0013,0.0007,-0.001,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0011,0.0034,-0.005,0.0128,-0.0265,0.0823,-0.1116,0.1604,-0.1016,0.1161,-0.2041,0.1181,-0.0749,0.1995,-0.292,0.1002,-0.2447,0.5657,-0.5104,0.7523,-0.9759,0.9899,-0.7867,0.5965,-0.5226,0.5561,-0.3423,0.3592,-0.4046,0.1924,-0.2727,0.3009,-0.389,0.1631,-0.2636,0.2535,-0.2405,0.2819,-0.2124,0.2815,-0.2031,0.1842,-0.1565,0.0713,-0.0785,0.0657,-0.2093,0.3806,-0.2577,0.0091,-0.495,0,-0.4947,0.4271,-0.3482,0.0011,-0.2614,0.1348,-0.2125,0.0511,-0.1382,0.0548,-0.0621,0.1551,-0.1217,0.0366,-0.1529,0.077,-0.0912,0.1052,-0.1823,0.1067,-0.218,0.0316,-0.0321,0.2306,-0.3206,0.3739,-0.4106,0.4939,-0.4126,0.4229,-0.3662,0.4671,-0.4228,0.354,-0.4113,0.2776,-0.4079,0.3446,-0.345,0.3113,-0.1716,0.2707,-0.1275,0.24,-0.042,0.0577,-0.1088,0.0346,-0.0508,0.01,-0.0114,0.0067,-0.0051,0.0052,-0.0047,0.0106,-0.0139,0.0176,-0.0192,0.0045,-0.0045,0.0024,-0.0022,0.0044,-0.0022,0.0027,-0.0028,0.0023,-0.0052,0.002,-0.003,0.0023,-0.0055,0.0038,-0.0045,0.0059,-0.0049,0.0028,-0.0026,0.0106,-0.0059,0.0081,-0.0015,0.0015,-0.0005,0.0003,-0.002,0.113,-0.0441,0.443,-0.1026,0.3772,-0.9278,1,-0.9116,0.8479,-0.7738,0.8786,-0.8962,0.5066,-0.6719,0.9321,-0.5741,0.1081,-0.0779,0.148,-0.1068,0.0799,-0.1089,0.0988,-0.0794,0.9993,-0.3572,0.6641,-1,0.9851,-0.1001,0.9637,-0.5858,0.6004,-0.5957,0.2037,-0.4534,0.268,-0.1677,0.0937,-0.1494,0.3393,-0.205,0.3322,-0.2657,0.3128,-0.2306,0.2699,-0.2161,0.3695,-0.202,0.311,-0.2396,0.2668,-0.1968,0.2756,-0.2525,0.2702,-0.2671,0.1384,-0.1851,0.0856,-0.1641,0.3847,-0.2829,0.5568,-0.547,0.3234,-0.7907,0.7371,-0.3587,0.3518,-0.7853,0.3368,-0.3891,0.346,-0.3399,0.3219,-0.3679,0.2391,-0.4513,0.0537,-0.1039,0.0392,-0.052,0.0486,-0.0599,0.4577,-0.0479,0.5719,-0.4282,0.2005,-0.396,0.3895,-0.3311,0.182,-0.2155,0.1326,-0.0981,0.1075,-0.0647,0.0694,-0.1154,0.2575,-0.255,0.2941,-0.3381,0.2358,-0.2737,0.1606,-0.1694,0.0298,-0.0511,0.0473,-0.0436,0.0843,-0.0182,0.0143,-0.0098,0.0631,-0.0363,0.1169,-0.0412,0.2258,-0.2965,0.4764,-0.2961,0.493,-0.3602,0.3638,-0.3584,0.2151,-0.2221,0.2275,-0.1651,0.268,-0.1922,0.2286,-0.2126,0.2874,-0.2078,0.3515,-0.308,0.3511,-0.3189,0.3747,-0.3285,0.3668,-0.3287,0.3837,-0.3546,0.6099,-0.2836,0.7019,-0.2988,0.654,-0.4062,0.4135,-0.719,0.7492,-0.6635,0.4877,-0.5065,0.3991,-0.4648,0.2026,-0.2049,0.1252,-0.1208,0.0283,-0.0366,0.0557,-0.0088,0.1286,-0.047,0.5863,-0.3481,0.6915,-0.5103,0.3743,-0.3312,0.2134,-0.2676,0.1869,-0.1871,0.1537,-0.1518,0.2085,-0.1724,0.2758,-0.2262,0.2656,-0.2334,0.0209,-0.0156,0.0452,-0.0185,0.3116,-0.2566,0.4552,-0.5404,0.562,-0.4922,0.474,-0.4499,0.3547,-0.1575,0.4224,-0.2521,0.327,-0.3651,0.321,-0.3528,0.24,-0.2796,0.1974,-0.221,0.3171,-0.2901,0.2649,-0.2381,0.1513,-0.1939,0.1423,-0.1829,0.0323,-0.0359,0.0278,-0.0182,0.1252,-0.2787,0,-0.2801,0,-0.2313,0.0782,-0.184,0.0263,-0.057,0.1134,-0.1064,0.0592,-0.0616,0.043,-0.0442,0.1237,-0.0478,0.101,-0.0645,0.1963,-0.2003,0.2189,-0.2153,0,-0.2883,0.2036,-0.2695,0.0848,-0.1486,0.0437,-0.0442,0.0302,-0.0105,0.3587,-0.0327,0.3358,-0.0029,0.0697,-0.3175,0.0802,-0.3682,0.0967,-0.3661,0.3884,-0.2523,0.3048,-0.1612,0.3137,-0.2724,0.0631,-0.2766,0.2321,-0.2145,0.0425,-0.0368,0.0227,0,0.0222,-0.0182,0.2302,-0.308,0.2518,-0.2952,0.1806,-0.1944,0.2031,-0.2082,0.369,-0.3284,0.2291,-0.1579,0.2209,-0.1804,0.202,-0.1606,0.1793,-0.088,0.1634,-0.116,0.1128,-0.1646,0.0296,-0.0611,0.0075,-0.0308,0.0197,-0.0139,0.0786,-0.1083,0.1648,-0.127,0.0924,-0.0824,0.1317,-0.1171,0.0987,-0.1328,0.0472,-0.0405,0.0501,-0.0854,0.1826,-0.1769,0.2738,-0.1637,0.2767,-0.1877,0.3358,-0.15,0.3062,-0.2314,0.2741,-0.139,0.2505,-0.1188,0.2137,-0.0756,0.1004,-0.0663,0.0757,-0.0465,0.0224,-0.0249,0.0426,-0.0238,0.042,-0.0304,0.0061,-0.0041,0.0058,-0.0089,0.0043,-0.0051,0.0032,-0.0053,0.0039,-0.0055,0.0023,-0.0021,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.002,0.0013,-0.0008,0.001,-0.0014,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0013,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0007,0.0002,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0021,-0.0016,0.0113,-0.0045,0.0365,-0.0446,0.0328,-0.0425,0.0792,-0.0332,0.0436,-0.0527,0.0842,-0.1948,0.0703,-0.1403,0.4002,-0.205,0.4552,-0.2437,0.6272,-0.2341,0.3789,-0.311,0.1197,-0.2448,0.3356,-0.3187,0.2113,-0.3155,0.3651,-0.1695,0.2112,-0.1185,0.2813,-0.0998,0.1831,-0.1383,0.1908,-0.1196,0.0921,-0.1092,0.0797,-0.0849,0.0329,-0.0253,0.2854,-0.23,0.2719,-0.1991,0.2269,-0.185,0.188,-0.1832,0.1389,-0.0963,0.0741,-0.0605,0.02,-0.0274,0.0976,-0.0706,0.138,-0.2117,0.1079,-0.1123,0.0918,-0.1106,0.049,-0.0731,0.024,-0.0355,0.2233,-0.3155,0.3478,-0.3105,0.3698,-0.3313,0.4064,-0.2761,0,-0.1436,0.2537,-0.1522,0.2863,-0.185,0.1876,-0.0879,0.0539,-0.0538,0.0323,-0.0284,0.0107,-0.0275,0.0076,-0.0038,0.0042,-0.0034,0.0036,-0.003,0.024,-0.0408,0.0306,-0.0409,0.0214,-0.0284,0.0049,-0.0038,0.0012,-0.0021,0.0014,-0.0027,0.0012,-0.0015,0.0021,-0.0013,0.0017,-0.002,0.0014,-0.0017,0.0014,-0.0024,0.0018,-0.0021,0.0021,-0.0025,0.0026,-0.002,0.0025,-0.0031,0.0033,-0.0036,0.0069,-0.0581,0.0052,-0.2734,0.2719,-0.4592,0.6954,-0.7342,0.9931,-0.9149,0.7797,-0.9943,0.9646,-0.6846,0.3353,-0.7875,0.2361,-0.2176,0.1244,-0.1111,0.0758,-0.0846,0.0896,-0.0868,0.4465,-0.172,0.3851,-0.5995,0.3979,-0.6133,0.3563,-0.3855,0.3261,-0.3905,0.2218,-0.2139,0.0919,-0.149,0.11,-0.0749,0.2069,-0.1479,0.3095,-0.2116,0.2475,-0.3171,0.31,-0.3159,0.4036,-0.2363,0.3222,-0.2308,0.2484,-0.2349,0.3309,-0.1889,0.2449,-0.1844,0.298,-0.1659,0.2043,-0.1565,0.2461,-0.1729,0.1987,-0.1698,0.121,-0.1045,0.1371,-0.108,0.1571,-0.2227,0.2081,-0.2914,0.4927,-0.4154,0.5757,-0.6519,0.5423,-0.4047,0.447,-0.2801,0.5306,-0.2637,0.5486,-0.1596,0.5628,-0.4525,0.5434,-0.4939,0.3477,-0.255,0.2932,-0.2858,0.2603,-0.0337,0.0327,-0.0247,0.0431,-0.0384,0.2476,-0.0457,0.4617,-0.1308,0.1261,-0.4475,0.6864,0,0.2148,-0.0862,0.0852,-0.0736,0.061,-0.0259,0.0873,-0.1165,0.3428,-0.1765,0.3921,-0.2727,0.3374,-0.1788,0.1988,-0.1713,0.0435,-0.0529,0.0259,-0.0195,0.0161,-0.0187,0.0095,-0.0037,0.0621,-0.0454,0.248,-0.0941,0.2941,-0.1796,0.1951,-0.1617,0.3037,-0.2276,0.2027,-0.1754,0.1427,-0.1714,0.2178,-0.2169,0.2293,-0.2849,0.2584,-0.2686,0.2773,-0.2515,0.2841,-0.2998,0.291,-0.2669,0.2936,-0.3211,0.3813,-0.3694,0.3958,-0.3398,0.3525,-0.4842,0.5231,-0.5114,0.4382,-0.3361,0.3402,-0.4471,0.2765,-0.1928,0.2192,-0.1559,0.1178,-0.0847,0.0281,-0.0164,0.0092,-0.0058,0.0166,-0.0369,0.034,-0.2263,0.2848,-0.4083,0.3225,-0.4005,0.1475,-0.2544,0.1989,-0.2025,0.1534,-0.179,0.1484,-0.1677,0.1799,-0.1763,0.2052,-0.2286,0.1848,-0.1345,0.0211,-0.02,0.0194,-0.023,0.229,-0.2547,0.4706,-0.3479,0.2566,-0.298,0.3987,-0.3383,0.2197,-0.2138,0.1947,-0.1757,0.0822,-0.1483,0.1053,-0.1678,0.2261,-0.1847,0.1709,-0.1259,0.2487,-0.2084,0.2779,-0.1675,0.1859,-0.1678,0.1524,-0.1665,0.0622,-0.0663,0.0159,-0.0184,0.0378,-0.0088,0.1775,-0.1501,0.1611,-0.1348,0.1516,-0.1158,0.0735,-0.0614,0.0498,-0.0185,0.0664,-0.0681,0.1272,-0.1069,0.0366,-0.0616,0.0428,-0.0291,0.1375,-0.049,0.0888,-0.1275,0.2113,-0.1592,0.121,-0.0907,0.1614,-0.1173,0.0665,-0.0937,0.0163,-0.0185,0.0493,-0.0141,0.176,-0.1182,0.1988,-0.1725,0.3357,-0.2242,0.1994,-0.1936,0.1072,-0.0708,0.0637,-0.0869,0.1762,-0.1194,0.1269,-0.0792,0.1379,-0.0931,0.1335,-0.1038,0.1204,-0.0842,0.1073,-0.1049,0.0549,-0.086,0.0067,-0.0076,0.0075,-0.0077,0.0116,-0.0223,0.3169,-0.2379,0.0409,-0.0924,0.2349,-0.2096,0.1942,-0.1221,0.2436,-0.1738,0.0992,-0.218,0.1608,-0.0632,0.0073,-0.0612,0.1191,-0.0662,0.0595,-0.0734,0.0566,-0.0666,0.0049,-0.004,0.0245,-0.0102,0.0548,-0.0555,0.0341,-0.0733,0.0938,-0.0958,0.1166,-0.111,0.1059,-0.0922,0.0124,-0.0238,0.0255,-0.0162,0.2037,-0.1039,0.2291,-0.1054,0.251,-0.1412,0.336,-0.1094,0,-0.0623,0.1339,-0.0922,0.1648,-0.0864,0.0935,-0.022,0.0553,-0.0581,0.0711,-0.0227,0.0063,-0.0099,0.011,-0.0128,0.0042,-0.0021,0.0035,-0.0034,0.0038,-0.0044,0.0038,-0.0037,0.002,-0.0014,0.0013,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0013,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0011,-0.0009,0.002,-0.0016,0.011,-0.0044,0.0859,-0.0356,0.0606,-0.0287,0.0797,-0.0765,0.0551,-0.1059,0.0746,-0.0308,0.3246,-0.108,0.2742,-0.2895,0.3884,-0.3008,0.2035,-0.4685,0.1148,-0.2016,0.353,-0.1767,0.3201,-0.2143,0.1725,-0.1087,0.1672,-0.1345,0.1799,-0.0726,0.1722,-0.0365,0.1223,-0.06,0.0661,-0.0529,0.1032,-0.0688,0.0825,-0.0489,0.0811,-0.0612,0.0696,-0.0587,0.0313,-0.0384,0.0139,-0.0115,0.0033,-0.0032,0.0194,-0.0446,0.0057,-0.0428,0.0059,-0.0059,0.0016,-0.0035,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.001,0.0317,-0.0286,0.1063,-0.0494,0.1256,-0.1454,0.1193,-0.1317,0.0893,-0.0698,0.0446,-0.0399,0.0758,-0.061,0.0483,-0.0631,0.0768,-0.1045,0.0828,-0.0535,0.0487,-0.0312,0.0266,-0.0116,0.0196,-0.0124,0.1412,-0.1304,0.1401,-0.1403,0.1906,-0.0483,0.0502,-0.0962,0.0759,-0.0805,0.1452,-0.106,0.1179,-0.0286,0.135,-0.166,0.1046,-0.0461,0.0451,-0.0098,0.0133,-0.0126,0.0065,-0.006,0.0069,-0.0046,0.0039,-0.0065,0.0012,-0.0023,0.0047,-0.0045,0.0087,-0.0014,0.0083,-0.0219,0.0088,0,0.0052,-0.0075,0.0085,-0.01,0.0043,-0.0074,0.004,-0.0011,0.0006,-0.0018,0.0011,-0.0017,0.001,-0.0013,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.001,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0011,0.0004,-0.0009,0.0006,-0.0011,0.0021,-0.0014,0.0004,-0.0008,0.0013,-0.0009,0.0014,-0.0015,0.0021,-0.0009,0.0013,-0.0014,0.0062,-0.007,0.1594,-0.2508,0.282,-0.0487,0.4694,-0.0529,0.3271,-0.2141,0.2171,-0.1879,0.1588,-0.0756,0.0845,-0.0757,0.0223,-0.0396,0.0195,-0.0163,0.0121,-0.0104,0.0566,-0.0569,0.209,-0.2508,0.2058,-0.1861,0.2257,-0.0814,0.1826,-0.1147,0.2366,-0.0873,0.1083,-0.1043,0.0791,-0.0736,0.157,-0.1691,0.169,-0.1325,0.2462,-0.1897,0.121,-0.2045,0.0229,-0.1505,0.1218,-0.0714,0.2138,-0.0945,0.2297,-0.1521,0.1735,-0.1557,0.165,-0.1442,0.1375,-0.1205,0.1073,-0.1096,0.0715,-0.0735,0.0827,-0.072,0.0887,-0.0866,0.1551,-0.1028,0.291,-0.1506,0.1245,-0.4235,0.255,-0.2555,0.2944,-0.2233,0.2074,-0.2795,0.4404,-0.4457,0.398,-0.4305,0.2011,-0.2776,0.2582,-0.2267,0.2256,-0.1492,0.0634,-0.1593,0.0192,-0.013,0.0143,-0.008,0.0154,-0.0149,0.0882,-0.0743,0.1789,-0.1722,0.2594,-0.1573,0.1933,-0.146,0.2083,-0.1086,0.1179,-0.0835,0.0346,-0.0431,0.0442,-0.013,0.0515,-0.0774,0.2691,-0.194,0.1416,-0.1438,0.1983,-0.157,0.1304,-0.1085,0.1129,-0.1138,0.0169,-0.0294,0.0186,-0.0149,0.0255,-0.0256,0.007,-0.0086,0.0034,-0.0436,0.0396,-0.0187,0.0825,-0.0875,0.1927,-0.1846,0.136,-0.1653,0.169,-0.2199,0.1417,-0.1968,0.1653,-0.1168,0.0888,-0.1132,0.1763,-0.1238,0.1857,-0.1886,0.1905,-0.1501,0.2072,-0.0923,0.1774,-0.1115,0.1948,-0.1446,0.1841,-0.1323,0.1505,-0.1286,0.1545,-0.1285,0.1583,-0.1284,0.1744,-0.1603,0.2203,-0.1744,0.0861,-0.3288,0.4532,-0.3609,0.4075,-0.2807,0.0581,-0.3655,0.222,-0.1213,0.1481,-0.0837,0.0873,-0.0833,0.0714,-0.0529,0.0232,-0.0157,0.0156,-0.0152,0.0063,-0.0081,0.01,-0.0053,0.0615,-0.0195,0.0268,-0.1512,0,-0.1601,0.1333,-0.1359,0.2839,-0.2464,0.2019,-0.2314,0.1611,-0.1288,0.1608,-0.1188,0.1578,-0.0932,0.0638,-0.1495,0.0822,-0.1467,0.0591,-0.1368,0.0574,-0.0345,0.0072,-0.0033,0.0027,-0.0051,0.0073,-0.0124,0.078,-0.1753,0.2452,-0.1777,0.141,-0.1704,0.2018,-0.0822,0.1543,-0.0981,0.2448,-0.0715,0.2017,-0.0757,0.1693,-0.1188,0.14,-0.1186,0.1434,-0.1264,0.1268,-0.0831,0.2023,-0.088,0.2099,-0.1277,0.2112,-0.1398,0.1544,-0.1297,0.1349,-0.0421,0.0331,-0.0415,0.024,-0.0382,0.1271,-0.0879,0.0653,-0.0073,0.062,-0.0035,0.0662,-0.0438,0.0289,-0.0226,0.0255,-0.0328,0.0657,-0.0312,0.0283,-0.0303,0.0667,-0.0773,0.0762,-0.054,0.049,-0.0523,0.0893,-0.0991,0.0989,-0.1232,0.0534,-0.1373,0.0425,-0.1371,0.124,-0.0881,0.0209,-0.0192,0.0099,-0.0164,0.0223,-0.0133,0.0204,-0.08,0.0809,-0.0824,0.0446,-0.1509,0.1382,-0.0933,0.0965,-0.0949,0.1429,-0.0826,0.1124,-0.1011,0.1267,-0.0966,0.0644,-0.0837,0.146,-0.0669,0.0496,-0.0391,0.0931,-0.0545,0.0472,-0.043,0.1014,-0.0498,0.0112,-0.0236,0.0049,-0.0052,0.0035,-0.0026,0.0138,-0.0142,0.0906,-0.1421,0.2185,-0.1158,0.279,-0.0389,0.2631,-0.2986,0.2532,-0.1156,0.1957,-0.1862,0.1345,-0.0761,0.022,-0.0994,0.0402,-0.0117,0.0292,-0.0305,0.0122,-0.0294,0.0107,-0.0075,0.0094,-0.0118,0.0168,-0.0126,0.0652,-0.0343,0.1026,-0.064,0.0885,-0.0731,0.0999,-0.0876,0.0996,-0.0755,0.0474,-0.0267,0.0142,-0.0086,0.0776,-0.0588,0.1249,-0.071,0.127,-0.0798,0.1621,-0.1078,0.0777,-0.101,0.1188,-0.0825,0.1284,-0.0764,0.1346,-0.0519,0.0584,-0.0542,0.0651,-0.043,0.0547,-0.0309,0.0598,-0.0418,0.0435,-0.0343,0.0161,-0.021,0.0225,-0.0176,0.0181,-0.0121,0.0026,-0.001,0.0025,-0.0027,0.002,-0.0017,0.0023,-0.002,0.0018,-0.0011,0.0017,-0.0013,0.0009,-0.0012,0.0008,-0.0009,0.0014,-0.001,0.0015,-0.001,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0012,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0006,0.0002,-0.0004]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۱۲۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۱۰۰,۰۰۰ تومان
سلام دارای دو سال سابقه کار در زمینه گویندگی دارم و در حال حاضر هم مشغول در همین زمینه هستم

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
کودکانه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم