مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن مسعود صفری

مسعود صفری

[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0019,0.0279,-0.0368,0.0603,-0.0414,0.1136,-0.0906,0.0544,-0.0653,0.1233,-0.1073,0.1645,-0.0435,0.1011,-0.2117,0.1032,-0.1599,0.1215,-0.1295,0.1071,-0.1363,0.0584,-0.0475,0.0434,-0.0352,0.1841,-0.3592,0.2698,-0.5467,0.3914,-0.5865,0.3111,-0.4114,0.2917,-0.5695,0.2698,-0.5527,0.3556,-0.2566,0.4002,-0.544,0.2372,-0.2065,0.1979,-0.2331,0.3274,-0.3771,0.2368,-0.1431,0.0404,-0.1988,0.1483,-0.0762,0.0396,-0.1875,0.076,-0.0355,0.0463,-0.1056,0.0631,0,0.0574,-0.1315,0.0813,0,0.0593,-0.1459,0.0827,-0.0008,0.0597,-0.1385,0.0783,-0.0075,0.0724,-0.1429,0.0853,-0.0116,0.0628,-0.1281,0.0695,-0.0055,0.052,-0.0871,0.0523,0,0.0333,-0.0651,0.0409,0,0.0212,-0.0497,0.0425,-0.0021,0.0223,-0.0536,0.0448,0,0.0101,-0.0335,0.0364,-0.0066,0.0457,-0.0282,0.092,-0.1071,0.0934,-0.2529,0.1429,-0.3019,0.2286,-0.0956,0.1872,-0.3438,0.238,-0.3687,0.2296,-0.3558,0.2221,-0.3513,0.2098,-0.3499,0.1628,-0.222,0.1264,-0.2957,0.1502,-0.2117,0.0894,-0.0816,0.058,-0.1129,0.1407,-0.0917,0.1562,-0.132,0.1429,-0.1305,0.1969,-0.1965,0.1226,-0.1183,0.0914,-0.1945,0.1498,-0.1442,0.1868,-0.1798,0.2466,-0.2486,0.2178,-0.2125,0.1022,-0.1369,0.1574,-0.0313,0.0797,-0.0545,0.0132,0,0.0368,0,0.0159,-0.0229,0.0051,-0.0083,0.0132,-0.1227,0.1143,-0.2385,0.1551,-0.2793,0.2033,-0.2688,0.2276,-0.2913,0.1735,-0.2989,0.232,-0.2995,0.2698,-0.41,0.2846,-0.3995,0.2788,-0.4008,0.2927,-0.3909,0.262,-0.3608,0.2056,-0.3352,0.2204,-0.365,0.251,-0.3384,0.2544,-0.3238,0.2253,-0.3312,0.2335,-0.3359,0.2252,-0.2979,0.2398,-0.343,0.1954,-0.3713,0.1836,-0.2998,0.2203,-0.2618,0.1993,-0.3466,0.1739,-0.3482,0.197,-0.3096,0.1919,-0.3196,0.1774,-0.3668,0.158,-0.2632,0.1186,-0.1451,0.0708,-0.0626,0.0463,-0.0562,0.0149,-0.0348,0.0077,-0.0107,0.0087,0,0.0121,-0.0014,0.0103,-0.0038,0.0092,0,0.0074,-0.0043,0.0035,-0.0047,0.003,-0.0028,0.0025,-0.003,0.0015,-0.0044,0.0059,0,0.0121,0,0.1552,0,0.0484,-0.0861,0.0506,-0.0258,0.0278,-0.1445,0.0046,-0.13,0.0179,-0.1339,0.0585,-0.0165,0.0301,-0.0219,0,-0.046,0.03,-0.0443,0.0282,0,0.0213,0,0.0218,0,0.011,0,0.0126,0,0.0139,0,0.0158,0,0.0136,0,0.0091,0,0.0029,-0.004,0,-0.0063,0.0004,-0.0035,0.0025,-0.0034,0.002,-0.0025,0.0025,-0.0021,0,-0.0063,0.0071,-0.0022,0.0004,-0.0117,0.0028,-0.002,0.0031,-0.0017,0.0025,-0.0036,0.0036,-0.0016,0.0002,-0.0054,0.0036,-0.0006,0.0053,-0.0055,0.0039,-0.0033,0.0032,-0.0028,0.0044,-0.0024,0.005,-0.0032,0.0002,-0.012,0,-0.0115,0.0024,-0.0044,0.0022,-0.0008,0.0029,0,0.0038,0,0.0031,0,0.0031,-0.0047,0.0018,0,0.0011,0,0.0001,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0012,-0.0009,0.0003,0,0,0,0.0009,0,0.0369,-0.3581,0.2177,-0.3607,0.2536,-0.5124,0.1859,-0.5183,0.2519,-0.6922,0.3615,-0.5392,0.481,-0.5773,0.2594,-0.5181,0.2849,-0.2837,0.3092,-0.4001,0.319,-0.3886,0.2736,-0.3574,0.195,-0.3272,0.1363,-0.2166,0.1189,-0.1625,0.1026,-0.2246,0.1036,-0.1818,0.0933,-0.1873,0.102,-0.1788,0.0945,-0.1774,0.0763,-0.1637,0.0869,-0.1437,0.075,-0.1356,0.0664,-0.072,0.0642,-0.1283,0.0659,-0.1155,0.0673,-0.1102,0.0606,-0.0799,0.0616,-0.1061,0.0577,-0.1023,0.0494,-0.0919,0.0575,-0.0932,0.0559,-0.0964,0.0507,-0.0991,0.0567,-0.127,0.065,-0.134,0.1012,-0.1716,0.2903,-0.2051,0.4282,-0.6205,0.4166,-0.6789,0.4483,-0.5982,0.4864,-0.5405,0.4278,-0.565,0.6265,-0.4483,0.6341,-0.5778,0.3646,-0.5538,0.5757,-0.4832,0.4605,-0.391,0.3089,-0.4359,0.214,-0.1409,0.1896,-0.2339,0.195,-0.2672,0.2208,-0.2347,0.1965,-0.215,0.1595,-0.2059,0.2573,-0.1999,0.2663,-0.322,0.3205,-0.393,0.3001,-0.3218,0.3016,-0.3874,0.2958,-0.3209,0.227,-0.3396,0.2337,-0.2723,0.2285,-0.3466,0.2332,-0.3505,0.2214,-0.3572,0.2226,-0.3041,0.2134,-0.3078,0.2535,-0.3018,0.2668,-0.3549,0.2212,-0.2945,0.1525,-0.2144,0.1432,-0.2105,0.146,-0.2164,0.1367,-0.2228,0.1563,-0.2143,0.1412,-0.2218,0.1499,-0.1977,0.148,-0.2069,0.1368,-0.1909,0.1345,-0.1933,0.1342,-0.1904,0.1274,-0.1883,0.132,-0.1962,0.1226,-0.1797,0.1313,-0.1908,0.1326,-0.1908,0.1222,-0.1675,0.1514,-0.194,0.1487,-0.2212,0.1513,-0.2276,0.1465,-0.1744,0.1235,-0.1731,0.1072,-0.1239,0.071,-0.0974,0.0716,-0.1031,0.0713,-0.1065,0.075,-0.1086,0.0687,-0.1176,0.073,-0.1163,0.0858,-0.1424,0.1067,-0.2107,0.1585,-0.2731,0.2434,-0.5401,0.3937,-0.3987,0.4222,-0.6082,0.4327,-0.4286,0.3579,-0.4863,0.3049,-0.4413,0.2494,-0.4498,0.2606,-0.4321,0.3432,-0.3925,0.2769,-0.3821,0.3082,-0.4613,0.3386,-0.3662,0.0445,-0.1367,0.0686,-0.1315,0.0437,-0.0575,0.0544,-0.0801,0.0484,-0.068,0.0442,-0.062,0.0469,-0.0753,0.0384,-0.0724,0.0397,-0.07,0.041,-0.0593,0.0387,-0.0616,0.0445,-0.0601,0.033,-0.0579,0.0445,-0.0539,0.0815,-0.0543,0.2423,0,0.0999,-0.5617,0.3168,-0.5186,0.4648,-0.5515,0.4222,-0.4964,0.364,-0.4706,0.4422,-0.5647,0.4451,-0.5952,0.4424,-0.5004,0.3669,-0.5347,0.4078,-0.5224,0.365,-0.4343,0.2841,-0.4428,0.1684,-0.2801,0.1618,-0.2107,0.1576,-0.1747,0.0826,-0.0962,0.0724,-0.1426,0.1155,-0.0885,0.0673,-0.0935,0.107,-0.0765,0.0692,-0.0922,0.1223,-0.1585,0.1674,-0.2934,0.2273,-0.1919,0.2844,-0.3954,0.3101,-0.4554,0.3323,-0.4987,0.3115,-0.5062,0.3006,-0.5067,0.2824,-0.2971,0.254,-0.5176,0.2527,-0.4791,0.2686,-0.4783,0.3244,-0.5414,0.3427,-0.4315,0.3068,-0.4521,0.2873,-0.523,0.3535,-0.3909,0.3513,-0.4919,0.3331,-0.3157,0.1661,-0.4325,0.1402,-0.1689,0.1061,0,0.0872,0,0.0875,-0.3302,0.1776,-0.3463,0.1856,-0.2266,0.1653,-0.2072,0.052,-0.1412,0.0421,-0.0279,0.0419,-0.0261,0.0086,-0.0127,0.0097,-0.0141,0.0094,-0.0103,0.0054,-0.0056,0.0087,-0.0058,0.0064,-0.0045,0.0227,0,0.0406,-0.0267,0.1199,-0.0475,0.0024,-0.07,0.0479,-0.0612,0.026,-0.0462,0.0263,-0.0161,0.0278,0,0.0445,0,0.0148,0,0.024,-0.0039,0.0361,-0.0119,0.0475,-0.0688,0.0567,-0.0108,0.0358,-0.0777,0,-0.1171,0,-0.0674,0.1006,-0.0233,0.2686,-0.2112,0.271,-0.2536,0.3056,-0.4123,0.2252,-0.3488,0.2325,-0.3871,0.1692,-0.468,0.2269,-0.5486,0.2389,-0.3492,0.2228,-0.2104,0.1567,-0.4854,0.1345,-0.1363,0.0599,-0.2169,0.143,-0.1927,0.248,-0.4071,0.2422,-0.3364,0.2415,-0.4472,0.2273,-0.3411,0.1998,-0.3068,0.2289,-0.3376,0.2131,-0.3201,0.1956,-0.3565,0.21,-0.3806,0.2198,-0.3624,0.2006,-0.3373,0.2229,-0.3708,0.2364,-0.3327,0.1833,-0.1707,0.1589,-0.2626,0.1649,-0.2507,0.1701,-0.2568,0.1525,-0.1521,0.1145,-0.2332,0.1433,-0.2279,0.1352,-0.1914,0.1356,-0.1815,0.0959,-0.2138,0.1281,-0.2104,0.1385,-0.2167,0.1397,-0.2035,0.077,-0.2175,0.1501,-0.211,0.1531,-0.215,0.159,-0.2081,0.1007,-0.2154,0.165,-0.2248,0.175,-0.2442,0.2684,-0.4512,0.221,-0.4539,0.3315,-0.4046,0.3585,-0.3536,0.2869,-0.4145,0.2244,-0.4394,0.24,-0.2821,0.2329,-0.4328,0.224,-0.4026,0.2046,-0.3777,0.2092,-0.3746,0.2328,-0.4149,0.204,-0.2301,0.1267,-0.4167,0.0825,-0.1022,0.0864,-0.1551,0.1096,-0.0391,0.1105,-0.2629,0.1101,-0.1965,0.1178,-0.2131,0.1079,-0.0914,0.0901,-0.1701,0.091,-0.11,0.0576,-0.0614,0.0541,-0.0797,0.0459,-0.056,0.0442,-0.0543,0.0552,-0.0469,0.0328,-0.0463,0.0521,-0.0786,0.0678,-0.1535,0.11,-0.0763,0.1434,-0.1171,0.2818,-0.2272,0.4069,-0.3885,0.4241,-0.5827,0.3075,-0.6744,0.3966,-0.6515,0.3899,-0.502,0.4203,-0.4011,0.3884,-0.4255,0.2288,-0.5265,0.3575,-0.2361,0.2205,-0.4541,0.1368,-0.2042,0.2169,-0.2345,0.1148,-0.1391,0.2079,-0.1445,0.1338,-0.224,0.1376,-0.0786,0.1431,-0.1498,0.0958,-0.0989,0.1472,-0.2977,0.2259,-0.168,0.197,-0.3583,0.2031,-0.4422,0.3278,-0.5245,0.2953,-0.4723,0.3366,-0.4981,0.331,-0.4483,0.3276,-0.4616,0.3175,-0.3553,0.114,-0.3447,0.0775,-0.108,0.0709,-0.0907,0.0402,-0.0739,0.0435,-0.0558,0.0407,-0.0423,0.029,-0.0443,0.0246,-0.0457,0.0234,-0.0361,0.0863,-0.0263,0.0999,-0.338,0.2413,-0.5497,0.2579,-0.492,0.349,-0.4245,0.3105,-0.3767,0.3532,-0.3878,0.3219,-0.4158,0.317,-0.4148,0.3031,-0.3406,0.2168,-0.3514,0.2429,-0.3246,0.2153,-0.3176,0.2222,-0.2853,0.2253,-0.2956,0.2294,-0.3023,0.1704,-0.2347,0.1796,-0.256,0.17,-0.2723,0.175,-0.2375,0.1544,-0.2909,0.1759,-0.2934,0.1644,-0.2976,0.1682,-0.1613,0.1675,-0.3152,0.1705,-0.2808,0.1615,-0.2646,0.1528,-0.1228,0.1375,-0.2393,0.1422,-0.2165,0.113,-0.182,0.1208,-0.1662,0.0961,-0.1691,0.1497,-0.3038,0.2069,-0.3972,0.2821,-0.2304,0.1873,-0.4493,0.2721,-0.4054,0.2375,-0.4593,0.2007,-0.457,0.2611,-0.1702,0.2766,-0.4221,0.2034,-0.3839,0.317,-0.3905,0.3317,-0.43,0.2929,-0.3616,0.3054,-0.3753,0.1752,-0.3755,0.231,-0.1765,0.0719,-0.1045,0.0802,-0.1044,0.0587,-0.0748,0.0461,-0.053,0.0392,-0.0387,0.0189,-0.0431,0.0302,-0.0156,0.1773,-0.0486,0.0433,-0.0774,0.1256,-0.3061,0.1332,-0.3677,0.2093,-0.3621,0.2236,-0.4948,0.2207,-0.426,0.2208,-0.4649,0.2535,-0.4147,0.203,-0.4031,0.1737,-0.3606,0.1497,-0.0854,0.0909,-0.2244,0.0636,-0.1167,0.0561,-0.0307,0.1042,-0.103,0.0703,-0.1499,0.1942,-0.13,0.2029,-0.117,0.128,-0.1859,0.1148,-0.1096,0.0677,-0.1059,0.1192,-0.0573,0.0435,-0.1721,0.1614,-0.0894,0.1152,-0.0663,0.0709,-0.1795,0.1216,-0.068,0.1475,-0.1249,0.1344,-0.0897,0.1219,-0.1734,0.0408,-0.0933,0.0829,-0.0906,0.1108,-0.0279,0.0462,-0.0716,0.0346,-0.0967,0.1947,-0.1911,0.3351,-0.3246,0.2607,-0.432,0.2935,-0.4711,0.2561,-0.5149,0.2413,-0.4959,0.2342,-0.4711,0.2825,-0.499,0.2561,-0.2829,0.2031,-0.4665,0.265,-0.4338,0.2385,-0.306,0.1163,-0.2754,0.0912,-0.1572,0.0576,-0.0585,0.0491,-0.0947,0.0525,-0.0552,0.0551,-0.0364,0.0477,-0.0511,0.101,-0.2338,0.2217,-0.2487,0.2164,-0.4853,0.3017,-0.4477,0.2751,-0.167,0.2253,-0.3819,0.2184,-0.4413,0.3084,-0.1585,0.1454,-0.442,0.3219,-0.4386,0.2601,-0.1607,0.2206,-0.4419,0.2034,-0.4231,0.2459,-0.3767,0.2831,-0.3102,0.2289,-0.4301,0.2384,-0.3843,0.1929,-0.1335,0.2052,-0.4241,0.1894,-0.3756,0.1822,-0.1287,0.1698,-0.4294,0.1668,-0.2913,0.1819,-0.0838,0.1544,-0.2817,0.1866,-0.168,0.1709,-0.4022,0.206,-0.428,0.1429,-0.1553,0.1729,-0.3831,0.1159,-0.0981,0.097,-0.3323,0.1219,-0.2971,0.0894,-0.3024,0.0783,-0.2512,0.0494,-0.0334,0.0365,-0.0287,0.0506,0,0.0127,-0.0201,0.0231,-0.0121,0.0123,-0.0158,0.0182,-0.015,0.0091,-0.0118,0.0064,-0.0083,0.1064,0,0.0302,-0.0912,0.1009,-0.256,0.1285,-0.3417,0.2004,-0.1245,0.1286,-0.2517,0.1924,-0.2856,0.1615,-0.1453,0.0853,-0.3696,0.1537,-0.3436,0.1478,-0.3691,0.1518,-0.3207,0.1516,-0.0334,0.0584,-0.2679,0.1781,-0.3216,0.1997,-0.1034,0.125,-0.3065,0.1777,-0.0236,0.0958,-0.1919,0.1417,-0.0228,0.0618,-0.2251,0.1361,-0.1006,0.0467,-0.2143,0.0999,-0.2151,0.0416,-0.2154,0.0768,-0.224,0.0918,-0.109,0.0399,-0.2364,0.0408,-0.036,0.0425,-0.0128,0.0255,-0.0024,0.0368,-0.0378,0.0221,-0.0356,0.0222,-0.1259,0.0303,-0.1235,0.1029,-0.0638,0.0941,-0.166,0.0915,-0.0026,0.0351,-0.1767,0.0684,-0.0589,0.0644,-0.1219,0.0267,-0.0292,0.0031,-0.0077,0.0022,-0.0074,0.0078,-0.0161,0.0168,-0.0263,0.0123,-0.0247,0.0147,-0.0278,0.0299,-0.0371,0.0369,-0.0461,0.0381,-0.0596,0.0651,-0.1257,0.0881,-0.1515,0.1141,-0.1328,0.1315,-0.1468,0.1292,-0.2199,0.1547,-0.2155,0.1695,-0.2324,0.1649,-0.2183,0.1278,-0.2263,0.1547,-0.2171,0.1503,-0.1963,0.1619,-0.1936,0.1641,-0.1902,0.1392,-0.2181,0.1815,-0.0996,0.128,-0.2112,0.0884,-0.1084,0.0642,-0.0142,0.0683,-0.0622,0.1198,-0.2043,0.1665,-0.302,0.1845,-0.4364,0.1922,-0.4068,0.317,-0.3608,0.3379,-0.3892,0.3447,-0.3946,0.189,-0.3817,0.2521,-0.3517,0.1845,-0.3596,0.1587,-0.3768,0.1462,-0.3065,0.16,-0.3323,0.1573,-0.1613,0.1191,-0.3035,0.1409,-0.3313,0.1438,-0.3396,0.1068,-0.3503,0.1407,-0.2485,0.1097,-0.0375,0.0747,-0.3306,0.1178,-0.2749,0.0889,-0.1422,0.104,-0.2335,0.1229,-0.0928,0.0439,-0.1633,0.0648,0,0.0288,-0.104,0.0333,0,0.0287,-0.093,0.0433,0,0.0324,-0.0967,0.0283,0,0.0229,-0.0862,0.0337,0,0.0231,-0.0856,0.0245,0,0.0364,-0.0803,0.0271,-0.0754,0.0283,-0.0282,0.0264,-0.0806,0.0304,0,0.0211,-0.0674,0.0268,0,0.0273,-0.0592,0.0251,0,0.0158,-0.036,0.0149,-0.0412,0.0106,-0.0015,0.0062,-0.031,0.0135,-0.0003,0.0017,-0.0187,0.0116,-0.0146,0.0055,-0.0201,0.0063,-0.0004,0.0051,-0.0024,0.0049,-0.0002,0.0222,-0.0001,0.0263,-0.0059,0,-0.0105,0.0077,-0.0019,0.0059,0,0.0072,0,0.0077,0,0.0027,-0.0004,0.0002,-0.0035,0,-0.0049,0,-0.0027,0,-0.0019,0.0002,-0.0013,0.001,0,0.0009,-0.0001,0.0004,0,0.0004,0,0.0004,0,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0016,0,-0.0017,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0009,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۳۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۱۵۰,۰۰۰ تومان
10 سال سابقه گویندگی و اجرای صحنه، گویندگی تیزرهای تبلیغاتی و موشن گرافیک، خوانش چندین کتاب صوتی، اجرای نمایش‌های رادیویی برای رادیو، اجرای تلویزیونی، دوبله و ...

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی
عربی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم