مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن نسترن نجاران

نسترن نجاران

[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0027,0,0.0011,-0.0024,0,-0.0079,0,-0.0081,0.0036,-0.0046,0.0091,0,0.012,0,0.0106,0,0.0033,-0.0034,0,-0.0055,0.0011,-0.0044,0.0052,0,0.0049,0,0.0008,-0.0046,0,-0.0077,0,-0.0069,0.0005,-0.0032,0.0032,0,0.0034,0,0.0019,-0.001,0,-0.0048,0,-0.0036,0.003,-0.0015,0.0037,0,0.0029,0,0.0035,0,0.0036,0,0.0007,-0.004,0,-0.0053,0,-0.0049,0.0014,-0.001,0.0017,0,0.0017,0,0.0021,0,0.0034,0,0.004,0,0.0051,0,0.0035,0,0.0022,-0.0037,0,-0.0062,0,-0.005,0.001,-0.0007,0.0005,-0.001,0,-0.0029,0,-0.0034,0,-0.0024,0,-0.0013,0,-0.0037,0,-0.0089,0.0031,-0.0101,0.011,-0.0038,0.0536,-0.0461,0.0788,-0.0993,0.0296,-0.0715,0.0938,-0.0294,0.1112,-0.2393,0.1291,-0.1184,0.1943,-0.1231,0.2883,-0.1273,0.248,-0.3182,0.1144,-0.1437,0.3566,-0.3007,0.2205,-0.3162,0.2803,-0.4321,0.584,-0.4365,0.4614,-0.2928,0.4094,-0.5097,0.1626,-0.6348,0.2844,-0.5165,0.3139,-0.2322,0.2114,-0.1172,0.036,-0.0634,0.0038,-0.0478,0.0406,-0.0356,0.1999,-0.3257,0.2481,-0.3127,0.2703,-0.4983,0.2468,-0.1942,0.2124,-0.2082,0.227,-0.244,0.2094,-0.4546,0.2316,-0.4195,0.2363,-0.2043,0.2442,-0.2403,0.2256,-0.3661,0.2427,-0.4549,0.1767,-0.1642,0.1777,-0.3797,0.3071,-0.3491,0.3255,-0.3115,0.1614,-0.3436,0.1812,-0.2882,0.1473,-0.2005,0.0994,-0.1787,0.1486,-0.0783,0.1289,-0.2426,0.1317,-0.1927,0.1309,-0.1392,0.1102,-0.2423,0.0767,-0.2159,0.0974,-0.1981,0.0851,-0.1968,0.0847,-0.0781,0.0661,-0.1433,0.0302,-0.1333,0.0564,-0.0566,0.064,-0.1399,0.0697,-0.145,0.0402,-0.1255,0.0994,-0.1496,0.0522,-0.0976,0.0409,-0.0221,0.0721,-0.0646,0.0292,-0.0471,0.0295,-0.064,0.0374,-0.0197,0.0102,-0.0008,0.0068,-0.0069,0.002,-0.0111,0.0032,-0.011,0.006,-0.0099,0.005,-0.0017,0.0064,0,0.0079,-0.0046,0.0391,-0.0425,0.0285,-0.0262,0.0204,-0.0134,0.0166,-0.0228,0.0726,-0.0726,0.055,-0.0894,0.0533,-0.114,0.0392,-0.0363,0.064,-0.1242,0.0958,-0.0846,0.054,-0.0674,0.0732,-0.0224,0.0611,-0.1291,0.0643,-0.13,0.0418,-0.024,0.0615,-0.0876,0.1237,-0.1771,0.0799,-0.0506,0.0995,-0.1492,0.1095,-0.2115,0.1462,-0.2173,0.1191,-0.1434,0.1473,-0.3343,0.1445,-0.151,0.1646,-0.2579,0.1923,-0.1924,0.2023,-0.1688,0.1335,-0.1019,0.0746,-0.0953,0.0939,-0.0751,0.1012,-0.113,0.1658,-0.1013,0.2319,-0.1029,0.1651,-0.1285,0.1756,-0.1016,0.1869,-0.112,0.2341,-0.113,0.3007,-0.228,0.3104,-0.4084,0.3705,-0.32,0.2533,-0.2447,0.0953,-0.3133,0.3881,-0.164,0.2845,-0.1159,0.1573,-0.1457,0.0952,-0.0871,0.065,-0.0612,0.0351,-0.0427,0.0221,-0.0634,0.0063,-0.0148,0.0148,-0.0051,0.0198,-0.0124,0.0234,-0.0129,0.0537,-0.0257,0.0236,-0.0556,0.1687,-0.1707,0.2745,-0.2417,0.3236,-0.3044,0.3702,-0.3568,0.3209,-0.3922,0.279,-0.3707,0.2712,-0.3113,0.2862,-0.2065,0.2971,-0.1909,0.2862,-0.313,0.2288,-0.4407,0.2393,-0.4072,0.2929,-0.3469,0.2962,-0.3012,0.2762,-0.3157,0.2609,-0.242,0.2579,-0.2632,0.2393,-0.2335,0.2483,-0.2645,0.2682,-0.2717,0.1657,-0.2263,0.2128,-0.2594,0.2345,-0.2097,0.2116,-0.241,0.2003,-0.2272,0.1509,-0.2241,0.181,-0.2501,0.1748,-0.2122,0.1657,-0.1687,0.0777,-0.1006,0.0509,-0.0507,0.038,-0.0278,0.0314,-0.0113,0.0233,-0.0136,0.0147,-0.0071,0.0115,-0.0054,0.0121,0,0.007,0,0.0059,0,0.0223,-0.0021,0.022,-0.0753,0,-0.0399,0.0113,-0.0128,0.01,-0.0046,0.0076,-0.0042,0.0006,-0.0086,0,-0.009,0.0081,-0.0032,0.013,0,0.0117,0,0.0039,-0.0052,0,-0.0071,0,-0.0043,0,-0.0049,0,-0.0036,0.0077,0,0.0115,0,0.0115,0,0.0087,0,0.0017,-0.0001,0.0012,0,0.0015,-0.0004,0,-0.002,0,-0.0032,0,-0.0036,0,-0.0046,0,-0.0048,0.0012,-0.0027,0.0059,-0.0034,0,-0.0077,0,-0.0081,0.0003,-0.0052,0.0104,0,0.0142,0,0.0135,0,0.0082,0,0.0011,-0.0001,0.0014,0,0.0013,-0.0005,0,-0.0023,0,-0.003,0,-0.0037,0,-0.0048,0,-0.0045,0.0014,-0.0007,0.0037,-0.0007,0.0061,0,0.0096,0,0.0071,0,0.0054,0,0.0004,-0.0019,0.0006,-0.0019,0.001,-0.0009,0,-0.0039,0.0062,0,0.0063,0,0.0091,0,0.007,0,0.0041,0,0.0001,-0.0019,0.0007,-0.0013,0.001,-0.0015,0,-0.0114,0.0006,-0.0116,0.0083,0,0.0112,0,0.0047,-0.0044,0.19,-0.2853,0.0554,-0.065,0.1393,-0.2726,0.5171,-0.3339,0.3293,-0.4312,0.1813,-0.2812,0.393,-0.1969,0.2628,-0.312,0.2136,-0.3552,0.2027,-0.4052,0.346,-0.4201,0.1814,-0.6083,0.2095,-0.4295,0.1802,-0.2207,0.2115,-0.2721,0.243,-0.4745,0.2383,-0.3135,0.1136,-0.1308,0.0918,-0.0636,0.0579,-0.0713,0.0391,-0.0347,0.0436,-0.0724,0.0511,-0.0199,0.0472,-0.0577,0.0299,-0.0284,0.0149,-0.0631,0.0157,-0.011,0.0846,-0.1048,0.0736,-0.0882,0.0506,-0.0684,0.0657,-0.0797,0.071,-0.1057,0.0837,-0.1223,0.1206,-0.1333,0.13,-0.1818,0.1626,-0.4206,0.2095,-0.5316,0.2393,-0.5075,0.4004,-0.2017,0.3623,-0.3316,0.2528,-0.4681,0.241,-0.4357,0.1879,-0.3981,0.2165,-0.2183,0.2097,-0.3863,0.221,-0.2674,0.2381,-0.3162,0.2487,-0.3594,0.183,-0.2664,0.1874,-0.2371,0.2282,-0.2282,0.1922,-0.1962,0.2375,-0.1813,0.1788,-0.1763,0.1608,-0.1644,0.1475,-0.16,0.1532,-0.1767,0.1554,-0.174,0.2571,-0.2801,0.3181,-0.3246,0.3411,-0.3405,0.3361,-0.3617,0.3138,-0.3115,0.3261,-0.3537,0.3013,-0.3384,0.2934,-0.3118,0.3126,-0.3236,0.3076,-0.312,0.3153,-0.3465,0.3192,-0.3436,0.2933,-0.2818,0.2133,-0.2424,0.2664,-0.2673,0.2818,-0.2826,0.2795,-0.2795,0.2902,-0.294,0.2951,-0.2712,0.2791,-0.2696,0.2725,-0.2638,0.2759,-0.2805,0.278,-0.2789,0.2834,-0.2787,0.2871,-0.2741,0.2801,-0.3005,0.28,-0.2889,0.2614,-0.2792,0.2625,-0.259,0.2431,-0.2629,0.2,-0.2157,0.1612,-0.1643,0.1177,-0.093,0.0649,-0.0293,0.0386,-0.0238,0.1822,-0.0205,0.1325,-0.174,0.162,-0.2997,0.2049,-0.2585,0.2377,-0.3258,0.2928,-0.3504,0.2198,-0.3805,0.2082,-0.3426,0.2458,-0.2615,0.2479,-0.358,0.2159,-0.3278,0.204,-0.1932,0.2665,-0.4042,0.1613,-0.3281,0.1678,-0.2694,0.0813,-0.0901,0.0561,-0.049,0.056,-0.0603,0.0473,-0.0298,0.0301,-0.0245,0.0542,-0.0399,0.051,-0.0531,0.0444,-0.0608,0.0506,-0.0558,0.063,-0.0505,0.0616,-0.0443,0.0496,-0.0431,0.0261,-0.0349,0.0329,-0.0482,0.0353,-0.0607,0.0739,-0.1316,0.1341,-0.1978,0.2196,-0.3193,0.3047,-0.4055,0.3398,-0.3811,0.2836,-0.3519,0.307,-0.369,0.3326,-0.3887,0.3232,-0.3614,0.2948,-0.3456,0.283,-0.3442,0.2788,-0.3699,0.234,-0.2935,0.1701,-0.2134,0.114,-0.1592,0.0527,-0.0692,0.0871,-0.0478,0.0746,-0.111,0.0668,-0.0965,0.1007,-0.0777,0.06,-0.0651,0.0641,-0.0492,0.0729,-0.0222,0.1718,-0.0703,0.1599,-0.0997,0.1772,-0.0458,0.099,-0.1552,0.0635,-0.1204,0.1269,-0.1344,0.1402,-0.2324,0.1836,-0.2311,0.22,-0.2701,0.2166,-0.3553,0.268,-0.2463,0.2641,-0.2353,0.2125,-0.2489,0.1819,-0.181,0.1476,-0.2029,0.1039,-0.1068,0.1081,-0.2605,0.1149,-0.2675,0.1087,-0.2716,0.1061,-0.2727,0.1069,-0.2122,0.1296,-0.2215,0.0975,-0.2586,0.0827,-0.1501,0.0966,-0.0789,0.0823,-0.2085,0.1,-0.1449,0.0793,-0.1388,0.064,-0.0641,0.0275,0,0.0232,-0.0051,0.0253,-0.0391,0.0139,-0.0168,0.0299,-0.0179,0.0128,-0.0394,0.0158,-0.0034,0.0042,-0.0083,0,-0.0072,0.0044,-0.005,0.0048,0,0.01,0,0.0122,-0.0061,0.0145,-0.0186,0.0366,-0.05,0.0448,-0.0814,0.091,-0.0826,0.0414,-0.1163,0.027,-0.0356,0.013,-0.0378,0.0238,-0.0064,0.0105,0,0.0101,0,0.0068,-0.002,0.004,-0.0015,0.0128,-0.0016,0.0261,0,0.0328,-0.0191,0.0146,-0.0303,0,-0.0353,0,-0.0223,0.0368,-0.0832,0.1413,-0.1365,0.125,-0.203,0.1588,-0.262,0.1498,-0.246,0.1551,-0.1306,0.1542,-0.3108,0.1665,-0.2899,0.1982,-0.2541,0.1383,-0.1592,0.1263,-0.1949,0.1063,-0.2825,0.148,-0.2969,0.1054,-0.3128,0.0866,-0.3258,0.1075,-0.2269,0.0879,-0.0883,0.0448,-0.0627,0.0309,-0.0042,0.024,-0.0106,0.0509,-0.0797,0.0781,-0.1737,0.0693,-0.1395,0.1103,-0.1763,0.0838,-0.0513,0.0712,-0.1649,0.0845,-0.151,0.0768,-0.1732,0.0801,-0.1424,0.0829,-0.1424,0.0669,-0.1918,0.0805,-0.1433,0.0668,-0.0615,0.0605,-0.1428,0.0426,-0.0945,0.0656,-0.1437,0.0599,-0.125,0.0739,-0.124,0.065,-0.1214,0.0656,-0.0699,0.0637,-0.1242,0.0486,-0.1308,0.0731,-0.1159,0.0824,-0.1062,0.0862,-0.1141,0.0654,-0.0829,0.0664,-0.124,0.0529,-0.1296,0.0724,-0.1109,0.075,-0.1196,0.0615,-0.1356,0.0633,-0.1164,0.0769,-0.124,0.0584,-0.1161,0.0859,-0.1255,0.0819,-0.1342,0.073,-0.1426,0.0888,-0.1393,0.1211,-0.1468,0.1182,-0.1383,0.1644,-0.1455,0.1426,-0.1719,0.166,-0.2123,0.1038,-0.2004,0.2269,-0.1084,0.0939,-0.1062,0.1722,-0.1418,0.1237,-0.2337,0.1157,-0.2055,0.187,-0.1183,0.1618,-0.1216,0.0902,-0.1072,0.1157,-0.1184,0.0646,-0.1292,0.1041,-0.1147,0.0873,-0.1027,0.1165,-0.128,0.0955,-0.1239,0.1037,-0.0381,0.061,-0.1197,0.0568,-0.0542,0.0408,-0.0739,0.0336,-0.0624,0.0338,-0.0481,0.0324,-0.0471,0.0242,-0.0131,0.0182,-0.0195,0.0114,-0.0171,0.0118,-0.0082,0.0042,-0.0027,0.0075,-0.0034,0.0023,-0.0034,0.0045,-0.005,0.0023,-0.0065,0.1288,-0.0548,0.0841,-0.1521,0.0313,-0.1273,0.0971,-0.1822,0.1292,-0.1605,0.181,-0.2946,0.202,-0.268,0.2309,-0.3121,0.2607,-0.4141,0.1942,-0.3962,0.2001,-0.2623,0.1783,-0.2173,0.1733,-0.2849,0.1489,-0.2644,0.2157,-0.1582,0.1928,-0.1883,0.2094,-0.2396,0.171,-0.3383,0.1633,-0.3437,0.1814,-0.1584,0.1377,-0.3145,0.174,-0.3,0.1472,-0.2007,0.1647,-0.2028,0.1392,-0.1704,0.1483,-0.2635,0.1726,-0.1724,0.1598,-0.2093,0.1192,-0.1798,0.1198,-0.1815,0.1515,-0.1914,0.1216,-0.1702,0.1229,-0.2043,0.1179,-0.1782,0.1145,-0.1501,0.1023,-0.1286,0.0744,-0.1078,0.0949,-0.0921,0.0952,-0.066,0.0677,-0.0597,0.0452,-0.0476,0.0232,-0.0207,0.0226,-0.0071,0.0179,-0.0094,0.0115,-0.0115,0.0047,-0.0117,0.0492,-0.0199,0.0637,-0.0606,0.1284,-0.2216,0.2274,-0.3863,0.288,-0.2229,0.2599,-0.306,0.2547,-0.2748,0.1922,-0.23,0.2032,-0.3487,0.2008,-0.3126,0.1357,-0.264,0.2069,-0.3023,0.2481,-0.3719,0.2409,-0.2513,0.2112,-0.1783,0.2066,-0.1933,0.2376,-0.2138,0.2338,-0.3142,0.1959,-0.337,0.1809,-0.2798,0.167,-0.2064,0.1508,-0.193,0.1877,-0.2122,0.1907,-0.2202,0.2063,-0.219,0.1847,-0.226,0.1877,-0.2096,0.1834,-0.2064,0.1933,-0.2401,0.1897,-0.2294,0.1861,-0.2268,0.172,-0.2349,0.1483,-0.222,0.1254,-0.2035,0.107,-0.18,0.0806,-0.1344,0.0595,-0.093,0.0353,-0.0647,0.0339,-0.048,0.1404,-0.0892,0.2095,-0.2202,0.27,-0.4019,0.3428,-0.2922,0.2874,-0.4066,0.3125,-0.3811,0.3445,-0.3117,0.3555,-0.3359,0.3404,-0.3659,0.3425,-0.4068,0.3234,-0.4245,0.2998,-0.4399,0.2872,-0.4095,0.2115,-0.34,0.0537,-0.1589,0.0527,-0.0942,0.0919,-0.0857,0.0534,-0.0722,0.0507,-0.0565,0.0334,-0.0697,0.0476,-0.0624,0.0506,-0.074,0.0353,-0.0703,0.0498,-0.0528,0.055,-0.1284,0.2027,-0.1712,0.2529,-0.2468,0.2732,-0.2994,0.2684,-0.228,0.2167,-0.2839,0.2037,-0.2092,0.2572,-0.2795,0.1605,-0.1801,0.1635,-0.2492,0.2016,-0.1661,0.1484,-0.1598,0.1054,-0.1067,0.0585,-0.1023,0.0625,-0.0572,0.106,-0.0558,0.1312,-0.2882,0.1377,-0.2461,0.2626,-0.2399,0.2496,-0.1696,0.1754,-0.2057,0.1697,-0.1968,0.1261,-0.187,0.2651,-0.4326,0.1793,-0.3799,0.1461,-0.2889,0.1635,-0.2071,0.2376,-0.239,0.2503,-0.2037,0.0978,-0.2193,0.2098,-0.1877,0.0679,-0.1591,0.0466,-0.0294,0.0401,-0.0147,0.013,-0.0251,0.116,-0.1044,0.1583,-0.1658,0.1848,-0.1885,0.1848,-0.1508,0.1523,-0.1813,0.1026,-0.1838,0.1157,-0.2767,0.1154,-0.2544,0.1022,-0.2521,0.1327,-0.2281,0.1106,-0.1978,0.0859,-0.1062,0.0516,-0.0159,0.0463,-0.0759,0.0553,-0.08,0.0482,-0.0315,0.0116,-0.0292,0.0121,-0.0325,0.0332,-0.0015,0.0325,-0.0174,0.0213,-0.0418,0.0064,-0.1376,0.1255,-0.3005,0.2029,-0.3797,0.1452,-0.4125,0.1648,-0.3357,0.2108,-0.1653,0.2348,-0.4105,0.0978,-0.2166,0.1946,-0.279,0.1788,-0.4519,0.1954,-0.3111,0.1687,-0.3221,0.2072,-0.1959,0.3009,-0.3733,0.1523,-0.2375,0.2228,-0.3368,0.135,-0.2838,0.2677,-0.3458,0.2781,-0.315,0.2178,-0.311,0.1083,-0.3964,0.2004,-0.1738,0.1619,-0.284,0.1863,-0.2235,0.2182,-0.268,0.174,-0.383,0.1692,-0.3848,0.192,-0.3635,0.2046,-0.3559,0.1504,-0.3578,0.1481,-0.2209,0.1536,-0.3247,0.1494,-0.3705,0.1931,-0.3667,0.1758,-0.3274,0.1829,-0.2052,0.1663,-0.2828,0.1968,-0.323,0.1761,-0.2386,0.1484,-0.1871,0.1306,-0.1458,0.0982,-0.1533,0.0125,-0.1185,0.0445,-0.052,0.0396,0,0.0259,-0.0129,0.0063,-0.0267,0.0078,-0.0256,0.0227,-0.007,0.0347,0,0.0186,0,0.0635,-0.0156,0.0036,-0.0546,0,-0.0426,0.1402,-0.1165,0.2081,-0.1895,0.2086,-0.3149,0.1487,-0.3069,0.1769,-0.4139,0.2571,-0.4739,0.3955,-0.5682,0.2168,-0.5542,0.166,-0.4067,0.1771,-0.2243,0.2266,-0.2609,0.2562,-0.2505,0.2087,-0.3368,0.1714,-0.2545,0.1898,-0.2105,0.2657,-0.4353,0.198,-0.3338,0.2211,-0.2949,0.2243,-0.3018,0.2144,-0.3531,0.2286,-0.2946,0.2123,-0.3019,0.168,-0.1604,0.1415,-0.2813,0.1189,-0.3232,0.063,-0.1718,0.108,-0.0023,0.1735,0,0.1193,-0.0459,0,-0.081,0.0784,-0.1354,0.0792,-0.24,0.0978,0,0.0801,-0.0421,0.0128,-0.1148,0.0129,-0.0463,0.0671,-0.0191,0.0949,-0.0345,0.0624,-0.0272,0,-0.059,0,-0.0581,0.0272,-0.0148,0.0371,0,0.0284,-0.0138,0,-0.042,0,-0.0411,0.029,-0.0061,0.0439,0,0.0348,0,0,-0.0315,0.0454,-0.1585,0.067,-0.0295,0.096,-0.063,0.0836,-0.0821,0.0929,-0.1493,0.0653,-0.3239,0.0951,-0.1888,0.1774,-0.2249,0.1962,-0.2181,0.1448,-0.2415,0.1705,-0.3173,0.1502,-0.2668,0.1612,-0.2215,0.1948,-0.1981,0.157,-0.1996,0.114,-0.2246,0.1236,-0.183,0.159,-0.1592,0.0867,-0.0933,0.0268,-0.0825,0.0197,-0.026,0.0518,-0.0649,0.0462,-0.0553,0.085,-0.0173,0.0683,-0.1074,0.1466,-0.1825,0.1128,-0.1769,0.131,-0.1729,0.1245,-0.0715,0.1096,-0.1569,0.0903,-0.3474,0.1722,-0.3323,0.1669,-0.3111,0.1225,-0.2566,0.1132,-0.1879,0.1151,-0.3102,0.156,-0.3274,0.1662,-0.0162,0.0859,-0.3005,0.1421,-0.2256,0.1121,-0.0247,0.0705,-0.205,0.0791,-0.1206,0.0679,-0.0492,0.0481,-0.1379,0.1145,-0.082,0.0364,-0.1005,0.0416,-0.1464,0.0672,-0.0485,0.0942,-0.1219,0.0675,-0.0483,0.055,-0.0833,0.0187,-0.0307,0.0147,-0.0141,0.0222,-0.0083,0.0163,-0.015,0.0102,-0.0162,0.0083,-0.0116,0.0158,0,0.0084,-0.0033,0.0019,-0.0047,0.0057,-0.0046,0.0057,0,0.0018,-0.0035,0,-0.0069,0,-0.0087,0,-0.0077,0.0096,0,0.0159,0,0.0144,0,0.0052,-0.0048,0,-0.0113,0,-0.0112,0,-0.0054,0.0009,-0.0011,0,-0.0045,0,-0.0046,0.0007,-0.003,0.0058,0,0.0139,0,0.0158,0,0.0117,0,0,-0.0096,0,-0.0119,0,-0.009,0,-0.0108,0,-0.0121,0,-0.017,0,-0.0172,0.0048,-0.0136,0.0608,0,0.051,0,0.0206,0,0.008,-0.0131,0,-0.0403,0,-0.0356,0.0063,-0.0028,0.0143,0,0.0167,0,0.0156,0,0.0067,-0.0011,0,-0.01,0,-0.0132,0,-0.0136,0,-0.0119,0,-0.0101,0.0025,-0.0049,0.0099,0,0.0122,0,0.0122,0,0.0133,0,0.0114,0,0.0039,0,0.0011,-0.0025,0.0019,-0.0014,0.0029,0,0.0014,-0.0007,0,-0.0034,0,-0.0033,0,-0.0056,0,-0.007,0,-0.0053,0.0041,-0.0006,0.0041,0,0.0037,-0.0005,0,-0.0051,0,-0.0052,0,-0.0059,0,-0.0038,0.0028,-0.0003,0.0033,0,0.0019,0,0.0039,0,0.007,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۴۰۰,۰۰۰ تومان
گوینده نریشن، پادکست، تیزر و کتاب صوتی، شعر و دکلمه

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
پادکست
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم