مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی رامین هارونی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0097,-0.0032,0.0077,-0.01,0.0054,-0.0044,0.0031,-0.0027,0.0003,-0.0035,0.0014,-0.002,0.0012,-0.0008,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0002,0,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0014,-0.0015,0.0063,-0.0109,0.0125,-0.0062,0.0092,-0.019,0.0206,-0.022,0.0226,-0.0229,0.026,-0.0307,0.0373,-0.0247,0.0306,-0.0282,0.0371,-0.0547,0.0491,-0.0419,0.0319,-0.0453,0.0406,-0.0251,0.0567,-0.0549,0.0655,-0.0634,0.1352,-0.1997,0.0739,-0.146,0.1466,-0.2507,0.0623,-0.1555,0.0515,-0.0454,0.0351,-0.0225,0.0645,-0.0529,0.1922,-0.1065,0.359,-0.1707,0.4048,-0.155,0.3757,-0.1386,0.3694,-0.093,0.0779,-0.1184,0.3139,-0.1206,0.2546,-0.1137,0.2447,-0.1017,0.1569,-0.1152,0.0776,-0.0636,0.0882,-0.1116,0.0766,-0.0755,0.1222,-0.109,0.0477,-0.0479,0.1085,-0.0796,0.0407,-0.0727,0.1312,-0.0849,0.1282,-0.0635,0.0367,-0.0296,0.0636,-0.0576,0.0231,-0.054,0.0649,-0.0425,0.025,-0.0571,0.0394,-0.0419,0.0825,-0.0497,0.0191,-0.0263,0.0391,-0.0208,0.0235,-0.0414,0.0186,-0.0167,0.0286,-0.0297,0.0469,-0.0721,0.0375,-0.0716,0.0303,-0.0318,0.1067,-0.0675,0.0425,-0.0513,0.0322,-0.0241,0.189,-0.092,0.049,-0.1115,0.029,-0.0511,0.1904,-0.0932,0.0266,-0.0482,0.1156,-0.0557,0.0414,-0.0715,0.0471,-0.0251,0.0434,-0.0382,0.0372,-0.0288,0.0345,-0.0353,0.0498,-0.0436,0.0642,-0.0726,0.2111,-0.1795,0.1268,-0.1358,0.131,-0.1694,0.1763,-0.1629,0.1262,-0.177,0.1079,-0.1924,0.2802,-0.111,0.2863,-0.1553,0.207,-0.1269,0.1962,-0.188,0.158,-0.19,0.1083,-0.2204,0.0708,-0.101,0.0722,-0.0583,0.0201,-0.0496,0.0246,-0.018,0.0229,-0.02,0.0097,-0.0208,0.0123,-0.012,0.0095,-0.0108,0.0894,-0.0158,0.0924,-0.0529,0.1274,-0.0399,0.0446,-0.0475,0.1808,-0.0731,0.1116,-0.044,0.098,-0.0755,0.1313,-0.0581,0.0418,-0.0641,0.1767,-0.0723,0.0516,-0.0878,0.1281,-0.0928,0.0692,-0.0814,0.2932,-0.0988,0.1016,-0.1197,0.1094,-0.0475,0.1499,-0.0876,0.0341,-0.0333,0.2134,-0.0729,0.0454,-0.0738,0.0639,-0.047,0.0728,-0.0658,0.0117,-0.0332,0.0548,-0.034,0.1218,-0.0649,0.0321,-0.006,0.0267,-0.0309,0.111,-0.0564,0.0212,-0.0358,0.0218,-0.0182,0.0552,-0.027,0.0135,-0.0345,0.0232,-0.0043,0.0258,-0.0217,0.0341,-0.0149,0.0034,-0.0109,0.0109,-0.0025,0.0019,-0.0114,0.0101,-0.0078,0.0041,-0.0058,0.0052,-0.0024,0.0024,-0.0051,0.0038,-0.0029,0.0009,-0.0029,0.003,-0.0021,0.0024,-0.0028,0.0025,-0.0015,0.0017,-0.0019,0.0017,-0.0013,0.0013,-0.0018,0.0008,-0.0007,0.0053,-0.0065,0.0058,-0.0038,0.0103,-0.0083,0.0088,-0.0107,0.0058,-0.0085,0.0086,-0.0065,0.0065,-0.0064,0.0053,-0.0063,0.0111,-0.0129,0.0112,-0.0132,0.0147,-0.0248,0.0364,-0.0258,0.0012,-0.0495,0.0512,-0.0219,0.0033,-0.0262,0.0044,-0.0056,0.0054,-0.0116,0.0215,-0.0005,0.0066,-0.0174,0.0105,-0.0153,0.0114,-0.0014,0.0011,-0.0014,0.0006,-0.0027,0.0012,-0.0022,0.0013,-0.0002,0.0006,-0.0007,0.0001,-0.0009,0.0009,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0026,-0.0033,0.0005,-0.0011,0.001,-0.0016,0.0021,-0.0034,0.0083,-0.0057,0.0023,-0.001,0.0014,-0.0023,0.0014,-0.0016,0.0028,-0.0028,0.0027,-0.0034,0.0224,-0.0242,0.1985,-0.0593,0.0477,-0.0387,0.2209,-0.0815,0.0491,-0.0541,0.132,-0.1385,0.1518,-0.1254,0.1919,-0.104,0.1613,-0.1686,0.1253,-0.085,0.056,-0.0782,0.1192,-0.0443,0.0225,-0.0782,0.0952,-0.0459,0.0234,-0.0576,0.0618,-0.0171,0.0125,-0.0381,0.0186,-0.0176,0.0467,-0.0279,0.0151,-0.0157,0.0464,-0.0135,0.0388,-0.0289,0.0344,-0.0191,0.0656,-0.0639,0.0212,-0.0524,0.0283,-0.0544,0.1982,-0.1366,0.0807,-0.0668,0.1047,-0.1068,0.1664,-0.1223,0.1322,-0.1614,0.049,-0.173,0.1515,-0.066,0.058,-0.1183,0.1181,-0.0811,0.0629,-0.0816,0.1331,-0.0796,0.059,-0.0951,0.1343,-0.0592,0.1162,-0.0665,0.1329,-0.034,0.1079,-0.0408,0.0481,-0.0805,0.179,-0.1045,0.2356,-0.084,0.2382,-0.1438,0.2468,-0.1255,0.2418,-0.1884,0.1509,-0.1831,0.1875,-0.1337,0.1419,-0.1326,0.1627,-0.0997,0.0604,-0.1162,0.1268,-0.0688,0.0804,-0.0806,0.0874,-0.0802,0.0752,-0.0828,0.0918,-0.0616,0.086,-0.0541,0.0817,-0.0638,0.1015,-0.0708,0.0988,-0.0723,0.0902,-0.0605,0.0825,-0.0604,0.0709,-0.0621,0.0676,-0.0538,0.1011,-0.04,0.1752,-0.0899,0.075,-0.1009,0.2199,-0.128,0.3122,-0.1252,0.0935,-0.1123,0.2616,-0.1196,0.2762,-0.1032,0.1323,-0.103,0.2757,-0.0988,0.0139,-0.0807,0.2731,-0.1082,0.1176,-0.0557,0.1343,-0.0477,0.0332,-0.0454,0.0686,-0.0221,0.0251,-0.0217,0.0293,-0.0189,0.0143,-0.022,0.021,-0.0163,0.012,-0.0153,0.0119,-0.0075,0.0125,-0.0119,0.0548,-0.0466,0.0184,-0.0391,0.0798,-0.0425,0.0465,-0.0667,0.1082,-0.045,0.1066,-0.0788,0.0159,-0.0323,0.0831,-0.0465,0.0093,-0.0402,0.0443,-0.0358,0.0435,-0.0458,0.0246,-0.0525,0.0545,-0.069,0.0153,-0.0369,0.0626,-0.0403,0.0603,-0.0371,0.0287,-0.0522,0.0543,-0.0456,0.0339,-0.0695,0.0259,-0.0453,0.0888,-0.0449,0.0389,-0.0626,0.0938,-0.0951,0.0379,-0.1,0.0999,-0.0618,0.0273,-0.0639,0.0808,-0.0657,0.0344,-0.0864,0.0506,-0.0484,0.0796,-0.0814,0.0277,-0.0228,0.1036,-0.0552,0.0303,-0.0467,0.0952,-0.0444,0.0913,-0.0479,0.0274,-0.0442,0.0887,-0.0618,0.0252,-0.0599,0.0618,-0.0349,0.0093,-0.0494,0.0129,-0.0078,0.0358,-0.0293,0.0154,-0.0205,0.0162,-0.0103,0.004,-0.0102,0.007,-0.0029,0.0117,-0.0046,0.0072,-0.0087,0.0035,-0.0053,0.003,-0.0035,0.0032,-0.0026,0.0033,-0.0033,0.0017,-0.0024,0.0021,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.0013,-0.0003,0.0031,-0.0048,0.0088,-0.0097,0.0113,-0.0088,0.0193,-0.0079,0.0135,-0.0106,0.0118,-0.0074,0.0169,-0.0161,0.0179,-0.0062,0.004,-0.0285,0.0156,-0.018,0.059,-0.0225,0.0673,-0.059,0.0887,-0.0463,0.0532,-0.0684,0.1448,-0.043,0.1717,-0.0264,0.0538,-0.0463,0.0749,-0.0408,0.039,-0.051,0.0916,-0.0714,0.0365,-0.0454,0.0369,-0.0253,0.0382,-0.0519,0.0184,-0.0198,0.0374,-0.0451,0.0246,-0.0407,0.07,-0.04,0.0425,-0.0559,0.0891,-0.074,0.0328,-0.0744,0.1007,-0.0645,0.0918,-0.0578,0.0995,-0.0443,0.0966,-0.063,0.0224,-0.0332,0.0979,-0.0496,0.0176,-0.0609,0.0705,-0.0229,0.0225,-0.0615,0.0155,-0.0376,0.0715,-0.0391,0.008,-0.0228,0.067,-0.0381,0.0113,-0.0374,0.0156,-0.0094,0.0429,-0.029,0.0215,-0.0361,0.0402,-0.0277,0.0511,-0.0444,0.0127,-0.0291,0.0699,-0.0389,0.0139,-0.0367,0.0461,-0.0279,0.056,-0.0449,0.019,-0.0048,0.0519,-0.0432,0.0289,-0.0587,0.0644,-0.0505,0.1359,-0.0709,0.0358,-0.0156,0.2611,-0.0372,0.1338,-0.0997,0.1101,-0.0832,0.0848,-0.1056,0.0552,-0.0422,0.0499,-0.0714,0.2383,-0.0893,0.0703,-0.0351,0.1739,-0.0842,0.0377,-0.0783,0.0861,-0.0427,0.2316,-0.087,0.0682,-0.0208,0.0661,-0.0608,0.0162,-0.0533,0.1035,-0.0661,0.0852,-0.0519,0.0217,-0.0413,0.0388,-0.0291,0.0071,-0.0301,0.017,-0.0131,0.0324,-0.0241,0.0171,-0.0256,0.0252,-0.0177,0.0299,-0.0285,0.0315,-0.0199,0.0332,-0.0235,0.0252,-0.0517,0.0542,-0.0455,0.0208,-0.0466,0.1152,-0.0519,0.0414,-0.0582,0.261,-0.0639,0.0591,-0.0757,0.2333,-0.0807,0.0986,-0.0619,0.0718,-0.0723,0.0256,-0.1046,0.1742,-0.0607,0.061,-0.0909,0.0893,-0.0761,0.041,-0.0953,0.1726,-0.0724,0.0775,-0.0737,0.1493,-0.0731,0.0531,-0.1065,0.1188,-0.0515,0.0111,-0.0735,0.2385,-0.0714,0.116,-0.0771,0.1201,-0.0832,0.15,-0.0585,0.0648,-0.0872,0.1897,-0.0625,0.0623,-0.0992,0.1262,-0.0603,0.0462,-0.0603,0.0745,-0.0267,0.0114,-0.0245,0.0404,-0.0232,0.0196,-0.0319,0.0345,-0.0157,0,-0.0197,0.0314,-0.0189,0.0075,-0.0223,0.0258,-0.028,0.0246,-0.0272,0.0253,-0.0389,0.0758,-0.1122,0.0477,-0.0441,0.1683,-0.102,0.025,-0.0596,0.1436,-0.0774,0.0156,-0.0566,0.1237,-0.0797,0.1458,-0.0726,0.0958,-0.0738,0.1377,-0.0645,0.0158,-0.0585,0.0904,-0.066,0.1274,-0.0593,0.0196,-0.05,0.0762,-0.0628,0.1244,-0.0668,0.0232,-0.0532,0.0917,-0.0544,0.0552,-0.0405,0.0134,-0.0134,0.0383,-0.0544,0.069,-0.0401,0.023,-0.0088,0.0493,-0.0282,0.0075,-0.0372,0.0303,-0.0396,0.0598,-0.0468,0.019,-0.0243,0.0557,-0.0344,0.0565,-0.0451,0.0134,-0.0027,0.0384,-0.0315,0.0172,-0.0405,0.0227,-0.0362,0.0648,-0.0456,0.0141,-0.0473,0.0804,-0.0408,0.0821,-0.0649,0.0196,-0.019,0.0771,-0.0456,0.0208,-0.049,0.0592,-0.0443,0.0771,-0.0626,0.0122,-0.0126,0.0576,-0.0534,0.0252,-0.0602,0.0209,-0.0321,0.0499,-0.0389,0.0243,-0.0614,0.0429,-0.0394,0.0412,-0.0398,0.0184,-0.0214,0.0148,-0.0155,0.015,-0.0193,0.0104,-0.0175,0.0056,-0.0036,0.0023,-0.0058,0.0166,-0.0146,0.0225,-0.0166,0.0094,-0.0069,0.01,-0.0112,0.047,-0.0136,0.044,-0.054,0.0432,-0.0375,0.022,-0.0519,0.0158,-0.0109,0.0599,-0.0289,0.0205,-0.0639,0.0363,-0.0195,0.0879,-0.049,0.0185,-0.0132,0.0584,-0.0357,0.011,-0.0514,0.0162,-0.008,0.0383,-0.034,0.0119,-0.036,0.0296,-0.0228,0.0127,-0.0333,0.0586,-0.0791,0.0588,-0.0614,0.0848,-0.1235,0.1536,-0.1081,0.1291,-0.0998,0.1507,-0.1254,0.1182,-0.104,0.1026,-0.171,0.1186,-0.1363,0.0808,-0.1049,0.0822,-0.2032,0.1311,-0.0791,0.0432,-0.098,0.055,-0.0808,0.0524,-0.0417,0.0186,-0.0253,0.0261,-0.0248,0.0158,-0.0301,0.0171,-0.0143,0.0106,-0.0179,0.1501,-0.0244,0.0901,-0.0735,0.022,-0.0396,0.1828,-0.0586,0.008,-0.0592,0.0255,-0.0155,0.1032,-0.057,0.0207,-0.0475,0.02,-0.0053,0.0724,-0.0463,0.0185,-0.053,0.015,-0.0116,0.0321,-0.0147,0.033,-0.0235,0.0092,-0.0027,0.0069,-0.0095,0.045,-0.0207,0.0388,-0.0307,0.0223,-0.033,0.1076,-0.0471,0.0164,-0.0367,0.1302,-0.0361,0.0653,-0.0636,0.0493,-0.04,0.1367,-0.051,0.0284,-0.0167,0.1402,-0.125,0.038,-0.1304,0.0446,-0.0518,0.116,-0.0847,0.0334,-0.0391,0.0839,-0.0424,0.0717,-0.0618,0.0389,-0.0273,0.1031,-0.0608,0.0202,-0.0621,0.0429,-0.0117,0.0859,-0.0417,0.0196,-0.0555,0.02,-0.0042,0.0161,-0.0206,0.0215,-0.0185,0.0056,-0.0043,0.0031,-0.0042,0.0023,-0.0051,0.0056,-0.0075,0.0049,-0.006,0.0264,-0.0261,0.021,-0.041,0.0426,-0.0388,0.0099,-0.0227,0.024,-0.0218,0.0466,-0.0751,0.0208,-0.0215,0.062,-0.0302,0.1003,-0.0637,0.0222,-0.0442,0.0347,-0.0479,0.0846,-0.0585,0.0233,-0.0112,0.0481,-0.0419,0.1291,-0.0569,0.056,-0.0248,0.0581,-0.0412,0.0878,-0.0521,0.0881,-0.012,0.098,-0.0389,0.091,-0.0502,0.0113,-0.009,0.0178,-0.0377,0.0915,-0.0418,0.016,-0.0282,0.0142,-0.015,0.0212,-0.0102,0.0067,-0.0124,0.0062,-0.0048,0.007,-0.0045,0.0041,-0.0062,0.0059,-0.0075,0.0069,-0.0094,0.0215,-0.0201,0.0116,-0.0094,0.0218,-0.0162,0.0076,-0.0193,0.0051,-0.0022,0.0021,-0.0049,0.0015,-0.0027,0.0023,-0.0006,0.001,-0.0014,0.0019,-0.0009,0.0045,-0.0023,0.0127,-0.0072,0.0081,-0.0136,0.0052,-0.0016,0.0018,-0.0032,0.0316,-0.0183,0.0288,-0.021,0.0223,-0.003,0.0529,-0.0284,0.0456,-0.0276,0.0242,-0.0209,0.0358,-0.0275,0.0116,-0.0368,0.0244,-0.0236,0.0601,-0.0478,0.0177,-0.0517,0.0226,-0.0387,0.079,-0.0569,0.0205,-0.0222,0.0343,-0.0432,0.0675,-0.0584,0.0189,-0.0035,0.0293,-0.0379,0.0408,-0.0256,0.0146,-0.0164,0.0128,-0.0197,0.0276,-0.0448,0.0117,-0.0225,0.1151,-0.0278,0.0091,-0.0338,0.0293,-0.0079,0.0482,-0.0442,0.0137,-0.0418,0.0523,-0.0169,0.0695,-0.0397,0.0216,-0.0524,0.0292,-0.0049,0.081,-0.0368,0.0705,-0.0367,0.011,-0.0066,0.0101,-0.0044,0.041,-0.0305,0.008,-0.0222,0.0098,-0.0061,0.0039,-0.0077,0.0328,-0.0132,0.0369,-0.0157,0.0103,-0.0238,0.0054,-0.0019,0.0071,-0.0116,0.0166,-0.0117,0.0046,-0.0123,0.0111,-0.0063,0.0052,-0.0136,0.0237,-0.0205,0.016,-0.0196,0.0059,-0.016,0.0326,-0.0161,0.0088,-0.0153,0.0027,-0.0037,0.0043,-0.0078,0.0047,-0.004,0.0019,-0.0033,0.0033,-0.0012,0.0012,-0.0028,0.0029,-0.0006,0.0006,-0.0018,0.0019,-0.0003,0.0008,-0.0015,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
دوره های فن بیان و گویندگی را زیر نظر استادان نصرالله مدقالچی و مریم ملکپور و آرش آبسالان گذرانده ام و همچنین در رادیو های مختلف و هنر دوبله فعالیت دارم.

تعرفه خدمات گویندگی رامین هارونی

زبان/زمان پارسی
یک دقیقه
۴۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۵۸۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
4
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

محتوی آموزشی
دوبله
پادکست
دکلمه
تیزر ویدئویی
تیزر صوتی
تلفن گویا
موشن گرافیک

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی رامین هارونی

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید