مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی حمید صفی زاده

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0005,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0005,0,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0007,0,0.0006,0,0.0005,-0.0005,0.0001,-0.0005,0,-0.0008,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.001,0,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0001,0,-0.0011,0,-0.0015,0.0001,-0.0012,0.0014,-0.0005,0.0035,0,0.0045,0,0.0016,-0.0017,0.0043,-0.0027,0.0049,-0.0139,0.0102,-0.0148,0.0137,-0.0102,0.0222,-0.0394,0.058,-0.0414,0.0439,-0.0866,0.0703,-0.0563,0.0419,-0.1158,0.056,-0.0804,0.0904,-0.0483,0.0763,-0.0489,0.0844,-0.0653,0.0649,-0.0939,0.0824,-0.0408,0.0046,-0.0957,0.0479,-0.0286,0.0132,-0.0991,0.0808,-0.1192,0.0492,-0.09,0.051,-0.0826,0.0638,-0.0697,0.0304,-0.0468,0.0169,-0.0241,0.0777,-0.1426,0.1178,-0.1369,0.1722,-0.1633,0.2038,-0.1667,0.1458,-0.2342,0.13,-0.2117,0.1468,-0.3731,0.1675,-0.4188,0.122,-0.2379,0.0578,-0.3278,0.175,-0.1761,0.1291,-0.3217,0.0903,-0.1379,0.084,-0.236,0.0962,-0.1918,0.0843,-0.0367,0.0819,-0.1811,0.0818,-0.0836,0.0592,-0.0496,0.0691,-0.0988,0.0666,-0.0827,0.0346,-0.0862,0.0575,-0.0873,0.0494,-0.0507,0.0258,-0.0743,0.0499,-0.0896,0.0494,-0.0457,0.0525,-0.082,0.047,-0.0731,0.0417,-0.0768,0.0425,-0.0603,0.0317,-0.0384,0.0212,-0.033,0.0524,-0.0666,0.042,-0.0378,0.075,-0.1733,0.1078,-0.1122,0.0708,-0.113,0.1255,-0.1691,0.1091,-0.1393,0.1003,-0.2425,0.104,-0.1163,0.0817,-0.0585,0.054,-0.1591,0.0499,-0.0531,0.0338,-0.0398,0.0077,-0.0342,0.0265,-0.0164,0.0261,-0.0247,0.0416,-0.0452,0.0224,-0.0561,0.0757,-0.0581,0.0244,-0.1316,0.085,-0.0515,0.1138,-0.1033,0.1103,-0.0581,0.0414,-0.0747,0.1229,-0.0871,0.0472,-0.1277,0.1003,-0.0967,0.0639,-0.0309,0.023,-0.0365,0.018,-0.0315,0.0128,-0.008,0.0032,-0.0092,0.0012,-0.0092,0.0078,-0.0045,0.0155,-0.0038,0.0377,-0.0485,0.061,-0.0662,0.0955,-0.0844,0.0901,-0.1134,0.0882,-0.1005,0.0999,-0.0835,0.1034,-0.0508,0.1018,-0.1675,0.1017,-0.1881,0.1003,-0.1454,0.1168,-0.1001,0.079,-0.1691,0.1041,-0.0915,0.1052,-0.1891,0.0846,-0.1449,0.0823,-0.04,0.0939,-0.0714,0.0945,-0.0659,0.0871,-0.1107,0.1009,-0.1567,0.0851,-0.0763,0.0706,-0.0789,0.0692,-0.0789,0.073,-0.0765,0.0655,-0.0803,0.0462,-0.0406,0.0226,-0.0135,0.0101,-0.0088,0.007,-0.0048,0.0067,-0.0024,0.0019,-0.0041,0,-0.0045,0.0002,-0.0042,0.0037,-0.0026,0.0064,-0.0006,0.006,-0.0123,0.0069,-0.0045,0.0019,-0.0032,0.0117,-0.0103,0.0047,-0.0042,0.0094,-0.0116,0.025,-0.0075,0.014,-0.023,0,-0.0253,0.0116,-0.0094,0.0238,-0.0333,0.0229,-0.0287,0.0445,-0.0506,0.04,-0.0109,0,-0.0327,0.0189,-0.0078,0.0106,-0.0017,0.0063,-0.0014,0.0086,0,0.0096,-0.0028,0,-0.0087,0,-0.008,0,-0.0013,0.002,-0.0002,0.0005,-0.0014,0,-0.0024,0.0009,-0.0023,0.0024,-0.0009,0.0052,0,0.0053,0,0.0023,-0.0011,0,-0.004,0,-0.004,0.0006,-0.003,0.0033,0,0.0028,-0.0008,0.0023,-0.0027,0.0002,-0.0028,0,-0.004,0.0024,-0.001,0.0051,0,0.0051,0,0.0048,0,0,-0.0045,0.0003,-0.0048,0.0005,-0.0028,0.0054,-0.0012,0.0036,-0.003,0.0025,-0.0039,0.0008,-0.0043,0.002,-0.0034,0.0056,-0.003,0.0049,-0.0008,0.0034,-0.0009,0.0016,-0.0017,0.0026,-0.0042,0.0014,-0.0037,0.0011,-0.002,0.0013,-0.0027,0,-0.0041,0.0022,-0.0042,0.0027,-0.0034,0.0036,-0.0015,0.0045,-0.0018,0.0025,-0.002,0.0013,-0.0031,0.0007,-0.0039,0.0024,-0.0026,0.0063,0,0.0052,-0.0001,0.0052,-0.0014,0,-0.0049,0,-0.0065,0.0007,-0.0031,0.0035,-0.0008,0.0055,-0.0001,0.0031,0,0.0011,-0.0022,0,-0.0044,0,-0.0026,0.0015,-0.0013,0.0023,0,0.0026,0,0.0016,-0.0015,0,-0.0032,0,-0.0032,0.0012,-0.0011,0.0025,0,0.0036,0,0.0023,-0.0003,0.0004,-0.0019,0,-0.0034,0.0296,-0.0345,0.0515,-0.0704,0.0317,-0.0132,0.1549,-0.1055,0.1112,-0.1916,0.0833,-0.1429,0.1298,-0.1878,0.1773,-0.1793,0.1347,-0.1782,0.0847,-0.0885,0.0992,-0.1498,0.1157,-0.2418,0.0725,-0.0879,0.0491,-0.1856,0.0729,-0.1618,0.0265,-0.0605,0.0276,-0.0472,0.0253,-0.0247,0.0208,-0.0172,0.0179,-0.0269,0.0172,-0.0233,0.0097,-0.0193,0.0099,-0.0261,0.0171,-0.0173,0.0225,-0.022,0.0202,-0.0199,0.0178,-0.0233,0.0169,-0.024,0.0176,-0.0209,0.0279,-0.0188,0.0336,-0.0199,0.0333,-0.0316,0.0924,-0.0728,0.1796,-0.3259,0.253,-0.1749,0.1696,-0.4617,0.1549,-0.1969,0.2403,-0.1455,0.2459,-0.1368,0.1498,-0.1034,0.1236,-0.1837,0.0767,-0.1596,0.105,-0.091,0.0914,-0.1404,0.0587,-0.1077,0.0953,-0.1168,0.0659,-0.0808,0.0371,-0.0601,0.0458,-0.0594,0.0819,-0.119,0.074,-0.0544,0.0797,-0.1849,0.0876,-0.1354,0.0834,-0.0371,0.0222,-0.0972,0.0841,-0.1077,0.0804,-0.1169,0.0739,-0.0883,0.0862,-0.0945,0.0986,-0.1182,0.1077,-0.057,0.0788,-0.1209,0.1082,-0.0976,0.0982,-0.099,0.0964,-0.0893,0.1058,-0.0933,0.1209,-0.0861,0.1335,-0.1087,0.1288,-0.1078,0.1173,-0.1032,0.1255,-0.1025,0.1156,-0.105,0.1338,-0.0865,0.1344,-0.0901,0.1176,-0.0898,0.0995,-0.0891,0.0827,-0.0666,0.0858,-0.0623,0.0611,-0.0508,0.0424,-0.0435,0.0468,-0.0392,0.0389,-0.0298,0.0317,-0.0273,0.021,-0.0284,0.0298,-0.0318,0.0281,-0.026,0.0282,-0.0243,0.0627,-0.0729,0.0953,-0.0389,0.0763,-0.1034,0.1063,-0.0982,0.1108,-0.1417,0.1275,-0.1169,0.0968,-0.2649,0.0873,-0.1115,0.0918,-0.1991,0.1049,-0.2019,0.092,-0.1283,0.1087,-0.1647,0.0679,-0.0894,0.0737,-0.1231,0.0967,-0.1774,0.0758,-0.09,0.0764,-0.0482,0.0638,-0.0793,0.0191,-0.0784,0.0282,-0.0132,0.0132,-0.0095,0.0069,-0.0081,0.0052,-0.0045,0.0037,-0.0089,0.0038,-0.0076,0.0029,-0.0007,0.0045,-0.0024,0,-0.0039,0,-0.0044,0.001,-0.0025,0.0033,-0.0002,0.0027,-0.0008,0.0013,-0.0012,0,-0.0016,0.0008,-0.0556,0.0219,-0.0247,0.0497,-0.06,0.0781,-0.1097,0.0952,-0.1165,0.1592,-0.1351,0.1393,-0.1783,0.147,-0.1853,0.1272,-0.1704,0.1444,-0.2037,0.1343,-0.2025,0.1105,-0.136,0.063,-0.1086,0.034,-0.0675,0.0426,-0.0267,0.0297,-0.0336,0.0482,-0.0392,0.0273,-0.0363,0.0638,-0.0717,0.0778,-0.0421,0.0343,-0.0389,0.0443,-0.0307,0.054,-0.0338,0.0556,-0.0291,0.0552,-0.0629,0.0744,-0.0998,0.1064,-0.1711,0.1406,-0.1718,0.1494,-0.1872,0.1289,-0.0979,0.1246,-0.1727,0.101,-0.1446,0.1258,-0.1388,0.1388,-0.1776,0.1232,-0.1286,0.1175,-0.2051,0.1224,-0.1919,0.1058,-0.1354,0.0899,-0.0952,0.0871,-0.1245,0.0792,-0.1001,0.0689,-0.1185,0.0522,-0.0713,0.0443,-0.0666,0.0193,-0.0157,0.0099,-0.0089,0.0053,-0.0043,0.0042,-0.0043,0.0025,-0.0049,0.0039,-0.0021,0.0038,-0.0031,0.0044,-0.0002,0.0003,-0.0041,0,-0.0032,0.0003,-0.0041,0.0024,-0.0012,0.0053,-0.0039,0.0125,-0.0098,0.0157,-0.0196,0.0097,-0.0188,0.0426,-0.0294,0.029,-0.0126,0.0257,-0.0202,0.0155,-0.0064,0,-0.0142,0.005,-0.017,0.0122,-0.0184,0.0317,-0.0285,0.0388,-0.0168,0.0452,-0.0541,0.062,-0.0755,0.061,-0.0798,0.0896,-0.1015,0.064,-0.0671,0.0673,-0.0327,0.0307,-0.0283,0.0169,-0.0173,0.0125,-0.0188,0.0154,-0.0185,0.0178,-0.0298,0.0194,-0.0156,0.03,-0.0271,0.0375,-0.0478,0.0418,-0.0385,0.0464,-0.0627,0.059,-0.0641,0.064,-0.0732,0.0694,-0.0392,0.0452,-0.0703,0.0707,-0.0779,0.0799,-0.0825,0.0771,-0.0376,0.0301,-0.0753,0.0747,-0.0782,0.0706,-0.0955,0.0722,-0.0544,0.0691,-0.0867,0.0753,-0.0802,0.0797,-0.0728,0.0673,-0.0967,0.0744,-0.0808,0.0743,-0.0881,0.0778,-0.0516,0.0782,-0.0934,0.0771,-0.0846,0.0703,-0.0525,0.069,-0.0923,0.0752,-0.101,0.0797,-0.0474,0.0359,-0.083,0.0756,-0.098,0.0775,-0.0543,0.0342,-0.1035,0.0724,-0.0854,0.0723,-0.0472,0.0402,-0.0808,0.07,-0.1008,0.0846,-0.0752,0.0551,-0.0844,0.1306,-0.1835,0.083,-0.054,0.1003,-0.1942,0.0727,-0.2201,0.0717,-0.0716,0.0485,-0.1754,0.0729,-0.1888,0.0697,-0.0497,0.0551,-0.1662,0.0659,-0.1575,0.0475,-0.0409,0.0407,-0.0794,0.0421,-0.0589,0.0312,-0.0226,0.0331,-0.0613,0.0446,-0.0428,0.0309,-0.0242,0.0277,-0.0586,0.0174,-0.0143,0.0128,-0.0338,0.019,-0.0357,0.0154,-0.0157,0.0147,-0.036,0.0114,-0.0245,0.0127,-0.0184,0.0118,-0.0204,0.0114,-0.021,0.0099,-0.0208,0.0096,-0.0207,0.0128,-0.0161,0.011,-0.0165,0.0117,-0.0182,0.019,-0.0088,0.0314,-0.0187,0.0374,-0.0726,0.0508,-0.0585,0.0407,-0.0832,0.0576,-0.0567,0.0405,-0.0467,0.0238,-0.0506,0.0742,-0.1028,0.1249,-0.1516,0.1514,-0.1171,0.1557,-0.1398,0.129,-0.1751,0.1173,-0.1251,0.1175,-0.1216,0.1024,-0.1702,0.1084,-0.1565,0.1373,-0.1265,0.1036,-0.0874,0.042,-0.0578,0.0764,-0.0671,0.0985,-0.0825,0.0974,-0.0707,0.0928,-0.0683,0.0532,-0.0548,0.071,-0.0837,0.0621,-0.062,0.0671,-0.0687,0.0775,-0.0699,0.0759,-0.0604,0.0788,-0.0686,0.0835,-0.065,0.0834,-0.0822,0.101,-0.0737,0.1015,-0.1022,0.098,-0.1088,0.0955,-0.0917,0.0569,-0.0497,0.032,-0.0346,0.0316,-0.0332,0.0278,-0.0373,0.0253,-0.0316,0.0241,-0.0245,0.0241,-0.0255,0.0202,-0.0244,0.0211,-0.0247,0.0207,-0.0266,0.0201,-0.0274,0.0196,-0.025,0.0177,-0.0188,0.013,-0.0154,0.0126,-0.017,0.0085,-0.0164,0.0092,-0.0202,0.0127,-0.0316,0.0137,-0.0127,0.0498,-0.083,0.1108,-0.1312,0.1343,-0.1737,0.1582,-0.1435,0.1186,-0.1424,0.1287,-0.1209,0.1381,-0.1005,0.1108,-0.2039,0.1187,-0.1794,0.1283,-0.1619,0.1224,-0.1227,0.1057,-0.0833,0.1119,-0.0734,0.1187,-0.1081,0.1269,-0.0888,0.0925,-0.0738,0.1035,-0.0417,0.0585,-0.0612,0.0938,-0.0717,0.0885,-0.0716,0.1035,-0.0974,0.0704,-0.0892,0.0931,-0.0931,0.0914,-0.0919,0.0782,-0.0424,0.0363,-0.0883,0.0535,-0.0605,0.0348,-0.0352,0.0274,-0.0469,0.0259,-0.0324,0.0244,-0.0194,0.0034,-0.0292,0.0382,-0.041,0.0764,-0.1319,0.0703,-0.1212,0.0945,-0.1589,0.0864,-0.1288,0.0674,-0.0609,0.088,-0.1217,0.0866,-0.1283,0.0783,-0.0563,0.0834,-0.0937,0.0862,-0.1141,0.0915,-0.0432,0.0933,-0.1219,0.0533,-0.0657,0.024,-0.0221,0.024,-0.0313,0.0347,-0.0316,0.0295,-0.0313,0.0284,-0.0298,0.0308,-0.0278,0.0152,-0.0276,0.0319,-0.0215,0.0263,-0.0197,0.0128,-0.0172,0.0244,-0.039,0.048,-0.0436,0.0617,-0.0781,0.082,-0.1,0.0697,-0.1038,0.109,-0.155,0.1152,-0.1478,0.0734,-0.0882,0.117,-0.1841,0.1005,-0.142,0.085,-0.1126,0.0728,-0.1037,0.051,-0.0383,0.0205,-0.0578,0.0332,-0.0301,0.0343,-0.0145,0.0191,-0.0194,0.0132,-0.0421,0.0747,-0.0489,0.0641,-0.039,0.0835,-0.0757,0.0675,-0.1191,0.0612,-0.0582,0.0667,-0.0832,0.0498,-0.1044,0.0989,-0.0933,0.0481,-0.0755,0.0616,-0.177,0.0652,-0.088,0.0492,-0.1308,0.1231,-0.0877,0.0667,-0.0748,0.0476,-0.0773,0.0311,-0.0703,0.0903,-0.0474,0.0762,-0.0067,0.0927,-0.0799,0.0511,-0.0287,0.0355,-0.0659,0.0441,-0.0714,0.0234,-0.0155,0.0276,-0.0214,0.015,-0.0123,0.0134,-0.0159,0.0559,-0.0895,0.1199,-0.147,0.0932,-0.1304,0.0819,-0.0882,0.072,-0.1183,0.0883,-0.1346,0.0935,-0.1068,0.0433,-0.041,0.0383,-0.0299,0.0324,-0.0415,0.0333,-0.0291,0.0305,-0.0381,0.0271,-0.0234,0.0172,-0.0171,0.0167,-0.0497,0.0328,-0.0587,0.065,-0.0508,0.0422,-0.0985,0.079,-0.0905,0.0804,-0.0651,0.0454,-0.0897,0.0943,-0.1397,0.0851,-0.0965,0.0746,-0.122,0.0747,-0.0888,0.0699,-0.0948,0.0651,-0.1439,0.0819,-0.1266,0.0803,-0.0909,0.0695,-0.11,0.0593,-0.1005,0.076,-0.0603,0.0786,-0.1488,0.0686,-0.0685,0.0368,-0.0733,0.0534,-0.0473,0.0548,-0.0625,0.0399,-0.1197,0.0665,-0.0496,0.0617,-0.0903,0.0439,-0.0776,0.0733,-0.085,0.0236,-0.0153,0.0243,-0.0164,0.016,-0.0091,0.0053,-0.0194,0.0155,-0.0184,0.0175,-0.0081,0.0135,-0.0176,0.019,-0.0215,0.0172,-0.0164,0.0152,-0.0221,0.016,-0.0181,0.0164,-0.0174,0.0158,-0.0232,0.063,-0.0512,0.0765,-0.0473,0.0683,-0.1597,0.1136,-0.1156,0.1043,-0.0671,0.0229,-0.245,0.0935,-0.1046,0.0641,-0.0699,0.0639,-0.2629,0.0484,-0.2575,0.0528,-0.1686,0.062,-0.2126,0.0611,-0.0361,0.0494,-0.0948,0.0451,-0.0361,0.0475,-0.0698,0.0519,-0.0423,0.0182,-0.0385,0.0404,-0.0302,0.0448,-0.0276,0.0492,-0.0627,0.0885,-0.0923,0.0617,-0.0335,0.0639,-0.0486,0.0296,-0.0276,0.0605,-0.0487,0.0545,-0.0427,0.0454,-0.0392,0.0362,-0.1046,0.024,-0.0168,0.0081,-0.0126,0.0021,-0.0062,0.0025,-0.0049,0.0078,-0.0039,0.0141,-0.0392,0.0184,-0.0231,0.0013,-0.0096,0.0086,-0.0136,0.0383,-0.0361,0.0242,-0.0317,0.0334,-0.0394,0.0232,-0.0211,0.0086,-0.0069,0.0025,-0.0031,0.0007,-0.0016,0.0027,-0.0002,0.0023,0,0.0023,-0.0025,0.0005,-0.0029,0,-0.0021,0.0011,-0.0014,0.0016,0,0.0016,-0.0014,0,-0.0017,0,-0.0022,0.015,-0.0064,0.0022,-0.001,0.0035,-0.0005,0.003,-0.0059,0.0104,-0.006,0.0255,-0.019,0.0303,-0.0299,0.0337,-0.0287,0.0381,-0.0491,0.0442,-0.0527,0.0555,-0.0556,0.0548,-0.0631,0.08,-0.0645,0.0584,-0.0618,0.071,-0.072,0.0664,-0.0745,0.0472,-0.0614,0.0446,-0.0569,0.0475,-0.0507,0.0415,-0.0668,0.036,-0.0533,0.0391,-0.0567,0.0446,-0.0552,0.0387,-0.0739,0.0495,-0.0552,0.044,-0.0634,0.0169,-0.0227,0.0145,-0.011,0.0113,-0.0266,0.0315,-0.0396,0.0325,-0.0468,0.0448,-0.0556,0.0518,-0.068,0.07,-0.109,0.0952,-0.1232,0.0931,-0.1094,0.0486,-0.0669,0.0853,-0.0567,0.0694,-0.0574,0.0376,-0.075,0.0575,-0.0243,0.0324,-0.0519,0.0428,-0.0563,0.0362,-0.0382,0.0381,-0.0547,0.0314,-0.0293,0.0282,-0.0313,0.0446,-0.026,0.0034,-0.028,0.0315,-0.0161,0.017,-0.0279,0.0283,-0.0225,0.0185,-0.0135,0.0196,-0.0208,0.0151,-0.0101,0.0121,-0.0175,0.0113,-0.0057,0.0115,-0.0182,0.0126,-0.0034,0.009,-0.0185,0.0116,-0.0198,0.0109,-0.0038,0.0053,-0.007,0.0089,-0.0132,0.0144,-0.0224,0.0056,-0.0073,0.0056,-0.0016,0.0101,-0.0024,0.0083,-0.0138,0,-0.0033,0.0104,-0.0135,0.0054,-0.0128,0.0042,-0.0015,0.0009,-0.0003,0.0011,-0.0015,0.0016,-0.0023,0.0033,-0.0025,0.0076,-0.0079,0.0076,-0.0012,0.0027,-0.0035,0.0027,-0.0037,0.0056,-0.0103,0.006,-0.0063,0.0048,-0.0036,0.0026,-0.0031,0.0053,-0.0009,0.003,-0.0056,0.0009,-0.0035,0,-0.0024,0.0006,-0.0021,0.0024,0,0.0019,-0.0003,0.0018,-0.0006,0,-0.002,0.0005,-0.0015,0.0019,-0.0022,0.002,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0015,0,-0.0011,0.0002,-0.0012,0.0014,0,0.0008,0,0.0003,-0.0002,0,-0.0007,0.0001,-0.0004,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0002,0,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0007,0,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0001,-0.0008,0,-0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
تجربه سه سال گویندگی رادیو به صورت زنده و ضبطی و خوانش نریشن برای مستند تیزر و آنونس

تعرفه خدمات گویندگی حمید صفی زاده

زبان/زمان پارسی
یک دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
0
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
پادکست

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی حمید صفی زاده

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید