مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن محمدجواد صحراگرد

[0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0001,0.001,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0014,0.0003,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0013,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0017,0.0002,-0.0013,0.0007,-0.0013,0.0007,-0.0012,0.0004,-0.0011,0.0005,-0.0004,0.001,-0.0012,0.0018,-0.0011,0,-0.0015,0.0003,-0.001,0.0009,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0011,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0013,0.0007,-0.0014,0.0011,-0.0015,0.0016,-0.0013,0.0005,-0.0008,0.0026,-0.0021,0.0284,-0.0066,0.0267,-0.0158,0.0527,-0.0467,0.1265,-0.0581,0.0507,-0.079,0.0916,-0.0661,0.2139,-0.1855,0.2073,-0.1758,0.1085,-0.1254,0.2206,-0.2206,0.1831,-0.3811,0.4035,-0.3969,0.3089,-0.2121,0.4049,-0.2271,0.1854,-0.3397,0.594,-0.4903,0.1798,-0.364,0.2065,-0.4767,0.5101,-0.5068,0.2774,-0.2934,0.2849,-0.2184,0.4157,-0.2082,0.2891,-0.492,0.4452,-0.739,0.1692,-0.2562,0.451,-0.5197,0.2174,-0.1558,0.0723,-0.0515,0.0292,-0.032,0.2111,-0.1669,0.5309,-0.2263,0.5897,-0.2289,0.0374,-0.1782,0.6211,-0.2543,0.7605,-0.1256,0.0541,-0.2227,0.2851,-0.3898,0.3061,-0.1147,0.2819,-0.3185,0.7441,-0.1593,0.0585,-0.1483,0.3693,-0.1706,0.7451,-0.1571,0.0432,-0.1897,0.7089,-0.1153,0.0825,-0.1878,0.4707,-0.2391,0.0731,-0.1106,0.4877,-0.3019,0.5015,-0.089,0.0531,-0.2466,0.2883,-0.024,0.045,-0.2678,0.4176,-0.0884,0.0866,-0.2693,0.4064,-0.2705,0.1024,-0.3869,0.3182,-0.3217,0.1188,-0.2556,0.2905,-0.2931,0.1472,-0.2237,0.2906,-0.3149,0.1323,-0.1418,0.3109,-0.3425,0.1094,-0.0678,0.2514,-0.3276,0.1312,0,0.1525,-0.2322,0.0962,-0.0146,0.0359,-0.086,0.05,-0.0504,0.0586,-0.1289,0.0682,-0.0741,0.3719,-0.3719,0.0359,-0.0837,0.3393,-0.3029,0.4539,-0.0863,0.2962,-0.3708,0.6196,-0.1439,0.1785,-0.5184,0.6405,-0.4334,0.1402,-0.5695,0.656,-0.5553,0.1413,-0.1879,0.5159,-0.3636,0.1439,-0.1823,0.5902,-0.4821,0.087,-0.1216,0.2819,-0.2971,0.2503,-0.1857,0.1695,-0.1054,0.2005,-0.2435,0.2315,-0.1679,0.4085,-0.464,0.1989,-0.2074,0.3558,-0.4205,0.3194,-0.2299,0.1421,-0.2111,0.1938,-0.3072,0.2892,-0.2892,0.2568,-0.254,0.2181,-0.2357,0.4247,-0.1924,0.2315,-0.2124,0.5839,-0.1642,0.1736,-0.264,0.6472,-0.4839,0.1925,-0.1855,0.1081,-0.0906,0.0725,-0.0517,0.0609,-0.0388,0.0294,-0.0365,0.0329,-0.038,0.0408,-0.0478,0.0544,-0.0375,0.0717,-0.0223,0.2655,-0.0619,0.6259,-0.2346,0.0983,-0.2192,0.6608,-0.2884,0.668,-0.1963,0.6967,-0.243,0.3237,-0.2773,0.2544,-0.2907,0.6954,-0.2748,0.5983,-0.1942,0.6462,-0.2425,0.2964,-0.2518,0.5932,-0.2073,0.6371,-0.2522,0.2843,-0.2028,0.6281,-0.2427,0.6163,-0.1996,0.5012,-0.2482,0.4683,-0.1754,0.3395,-0.2488,0.5442,-0.2172,0.3472,-0.243,0.5202,-0.1657,0.4045,-0.2359,0.444,-0.1941,0.3819,-0.2099,0.3524,-0.1743,0.2519,-0.1838,0.1364,-0.1592,0.0533,-0.0581,0.0529,-0.062,0.0568,-0.0479,0.0684,-0.042,0.0598,-0.0338,0.0558,-0.0384,0.0509,-0.0447,0.0403,-0.0351,0.0396,-0.0199,0.0285,-0.0217,0.0264,-0.0238,0.0181,-0.0209,0.0099,-0.0064,0.0085,-0.0066,0.0082,-0.0086,0.019,-0.0096,0.0183,-0.0122,0.0138,-0.0126,0.0071,-0.0238,0.0181,-0.0204,0.0233,-0.0177,0.0134,-0.0197,0.0176,-0.0211,0.0236,-0.0187,0.0211,-0.0213,0.0177,-0.0186,0.0182,-0.018,0.0186,-0.0154,0.0214,-0.0135,0.0126,-0.0109,0.0146,-0.0117,0.0064,-0.0087,0.0076,-0.0048,0.0044,-0.0085,0.0046,-0.0059,0.0031,-0.0061,0.0019,-0.0054,0.0006,-0.003,0.0039,-0.0027,0.0034,-0.0036,0.0043,-0.0042,0.006,-0.0052,0.0042,-0.0062,0.0043,-0.0052,0.0038,-0.0083,0.0027,-0.0052,0.0042,-0.0046,0.0031,-0.0033,0.0013,-0.002,0.0023,-0.0024,0.0024,-0.0036,0.0023,-0.0021,0.0027,-0.0027,0.0026,-0.0023,0.0016,-0.0028,0.0024,-0.0023,0.0021,-0.0027,0.0028,-0.0029,0.0011,-0.0018,0.003,-0.0037,0.0034,-0.0023,0.0036,-0.0023,0.0033,-0.0032,0.0026,-0.0026,0.0014,-0.0027,0.0016,-0.0027,0.0021,-0.0027,0.0036,-0.003,0.0038,-0.0028,0.002,-0.0045,0.0019,-0.0025,0.0028,-0.0007,0.0012,-0.0018,0.0026,-0.0019,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0034,0.0014,-0.0011,0.0003,-0.0009,0.0012,-0.0012,0.0004,-0.0014,0.0007,-0.0013,0.0003,-0.0014,0.0008,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0011,0.0007,-0.0014,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0016,0.0009,-0.0016,0.0013,-0.0017,0.0007,-0.0015,0.0012,-0.0026,0.0644,-0.0866,0.0716,-0.0537,0.3937,-0.0816,0.1599,-0.2616,0.4441,-0.1708,0.0552,-0.1403,0.7757,-0.3023,0.325,-0.1379,0.069,-0.1233,0.3679,-0.3716,0.7934,-0.2647,0.0491,-0.1724,0.4839,-0.1473,0.2157,-0.1055,0.357,-0.4077,0.6911,-0.4385,0.0669,-0.1797,0.5782,-0.4128,0.3193,-0.2308,0.0888,-0.2122,0.577,-0.3369,0.6933,-0.174,0.2837,-0.273,0.2488,-0.072,0.0482,-0.1306,0.3966,-0.1947,0.0416,-0.0739,0.2108,-0.1498,0.0601,-0.0481,0.105,-0.1162,0.0907,-0.0423,0.1211,-0.1648,0.1172,-0.0286,0.1025,-0.1423,0.0903,0,0.0541,-0.0997,0.0704,-0.0223,0.0923,-0.1129,0.0789,-0.0434,0.0599,-0.1183,0.0573,-0.0685,0.0544,-0.0807,0.0857,-0.0916,0.0599,-0.1183,0.1135,-0.1259,0.1691,-0.0451,0.1602,-0.1216,0.5161,-0.2622,0.0826,-0.2808,0.4737,-0.2614,0.3753,-0.1009,0.2634,-0.4321,0.4691,-0.1142,0.086,-0.3173,0.5338,-0.2148,0.0616,-0.2017,0.5054,-0.2084,0.5865,-0.0664,0.1242,-0.1768,0.738,-0.169,0.0589,-0.1836,0.5754,-0.2756,0.2385,-0.086,0.4107,-0.2277,0.4201,-0.2515,0.0351,-0.1303,0.0802,-0.1398,0.0367,-0.1055,0.1309,-0.1559,0.1204,-0.0201,0.0254,-0.128,0.1124,-0.1033,0.1957,-0.062,0.0706,-0.1432,0.1858,-0.1779,0.2119,-0.0401,0.0906,-0.205,0.2139,-0.2198,0.1969,-0.2419,0.2398,-0.176,0.252,-0.2441,0.2619,-0.2221,0.342,-0.2585,0.324,-0.2722,0.4372,-0.2376,0.3897,-0.2661,0.4466,-0.2786,0.4159,-0.2939,0.3767,-0.2575,0.3963,-0.2724,0.4134,-0.2733,0.3159,-0.2515,0.3476,-0.2967,0.3844,-0.2693,0.3708,-0.3031,0.3476,-0.2815,0.3646,-0.2852,0.2523,-0.2902,0.35,-0.3174,0.3541,-0.2712,0.4364,-0.2444,0.4631,-0.2287,0.4743,-0.2606,0.4967,-0.2633,0.4964,-0.2661,0.4832,-0.2315,0.5247,-0.2399,0.5233,-0.248,0.2723,-0.239,0.5544,-0.2249,0.4956,-0.2151,0.4697,-0.1907,0.4619,-0.2065,0.5278,-0.2143,0.4033,-0.2075,0.3121,-0.1607,0.1812,-0.183,0.1723,-0.1524,0.1422,-0.0752,0.1276,-0.1891,0.1124,-0.0865,0.0866,-0.1,0.085,-0.1261,0.0523,-0.0951,0.0591,-0.0725,0.0798,-0.0694,0.0467,-0.0795,0.0558,-0.0799,0.0588,-0.0771,0.0464,-0.0786,0.0659,-0.0351,0,-0.0709,0.2283,-0.1557,0.3413,-0.3068,0.0173,-0.1085,0.5003,-0.4373,0.4925,-0.3986,0.1083,-0.1717,0.558,-0.3922,0.6644,-0.4115,0.1179,-0.2357,0.5472,-0.4012,0.5938,-0.4384,0.0843,-0.1613,0.5334,-0.3532,0.445,-0.111,0.041,-0.3175,0.4484,-0.4182,0.186,-0.1142,0.42,-0.3848,0.2902,-0.1369,0.146,-0.3515,0.2441,-0.1926,0.073,-0.2395,0.2321,-0.1334,0.2676,-0.1806,0.0977,-0.105,0.1787,-0.2556,0.153,-0.2553,0.1267,-0.0605,0.11,-0.1492,0.2239,-0.1037,0.0919,-0.1975,0.1173,-0.1854,0.0931,-0.1561,0.1379,-0.1028,0.2185,-0.1209,0.232,-0.2349,0.024,-0.1633,0.2865,-0.3542,0.3468,-0.075,0.1407,-0.3429,0.4508,-0.4055,0.2327,-0.1617,0.4757,-0.3495,0.4564,-0.2722,0.0756,-0.2444,0.5,-0.2862,0.499,-0.273,0.0905,-0.2321,0.5622,-0.3401,0.4331,-0.1602,0.0723,-0.2927,0.521,-0.2988,0.4165,-0.1593,0.1487,-0.306,0.4601,-0.2747,0.0669,-0.1343,0.5018,-0.317,0.5134,-0.2612,0.0728,-0.3339,0.2436,-0.2548,0.049,-0.0938,0.3023,-0.2523,0.0769,-0.0293,0.171,-0.21,0.0916,-0.0043,0.083,-0.1593,0.0482,-0.0234,0.0859,-0.049,0.0398,-0.0356,0.0511,-0.0842,0.0567,-0.0175,0.0465,-0.0514,0.0291,-0.0584,0.006,-0.023,0.0316,-0.0214,0.0284,-0.0303,0.0133,-0.0202,0.0161,-0.0306,0.0257,-0.0493,0.0829,-0.0426,0.0563,-0.0581,0.0341,-0.0555,0.0874,-0.032,0.0563,-0.0673,0.0241,-0.0359,0.0819,-0.0316,0.0394,-0.1053,0.3734,-0.1896,0.4308,-0.0754,0.0225,-0.2037,0.502,-0.1945,0.4096,-0.1041,0.0628,-0.2212,0.5041,-0.2763,0.6549,-0.1649,0.2008,-0.3286,0.3575,-0.299,0.422,-0.1174,0.1499,-0.302,0.3688,-0.2707,0.3633,-0.1034,0.1197,-0.2032,0.5768,-0.2826,0.3773,-0.1894,0.0623,-0.369,0.1436,-0.0727,0.0569,-0.0688,0.096,-0.1712,0.3088,-0.2847,0.426,-0.0507,0.1213,-0.4004,0.3874,-0.3974,0.4583,-0.4392,0.5405,-0.4365,0.5194,-0.2814,0.4732,-0.4554,0.4755,-0.4326,0.3934,-0.4283,0.5627,-0.3531,0.5328,-0.364,0.4926,-0.3139,0.5159,-0.3212,0.5332,-0.2939,0.5622,-0.2861,0.4538,-0.2658,0.4095,-0.2414,0.5057,-0.3584,0.4839,-0.3288,0.4619,-0.3579,0.4101,-0.3316,0.4698,-0.3535,0.4594,-0.339,0.4231,-0.3447,0.4258,-0.3549,0.4241,-0.3496,0.423,-0.3495,0.4453,-0.2951,0.4806,-0.3574,0.4612,-0.3665,0.4291,-0.3365,0.4522,-0.3407,0.4595,-0.3314,0.4628,-0.3456,0.4728,-0.373,0.5044,-0.3813,0.4598,-0.3961,0.2584,-0.3525,0.4392,-0.3394,0.5578,-0.2244,0.5031,-0.1843,0.5966,-0.1972,0.7076,-0.1863,0.2799,-0.2321,0.5547,-0.2179,0.6549,-0.1365,0.0007,-0.2325,0.6599,-0.222,0.4446,-0.3207,0.4602,-0.208,0.2903,-0.329,0.5312,-0.1277,0.0261,-0.1849,0.3612,-0.2743,0.3861,-0.1251,0.0172,-0.2125,0.8253,-0.2183,0.036,-0.1401,0.7565,-0.1839,0.8948,-0.1891,0.2548,-0.23,0.3387,-0.2721,0.0412,-0.3154,0.5629,-0.201,0.065,-0.0909,0.0957,-0.1723,0.0885,-0.105,0.2982,-0.2721,0.1147,-0.0214,0.1739,-0.1975,0.0878,0,0.0274,-0.1293,0.0802,-0.0518,0.0727,-0.0828,0.0304,-0.0112,0.0387,-0.156,0.0532,-0.0682,0.1158,-0.0816,0.1189,-0.2024,0.1212,-0.2575,0.222,-0.136,0.1875,-0.0644,0.113,-0.1525,0.1665,-0.1523,0.0573,-0.1187,0.2963,-0.3248,0.056,-0.1031,0.4766,-0.3957,0.4918,-0.1082,0.6162,-0.458,0.3953,-0.0721,0.3522,-0.2288,0.3858,-0.073,0.1758,-0.2289,0.2781,-0.0507,0.1089,-0.2565,0.2224,-0.0491,0.3001,-0.1767,0.4613,-0.0674,0.3432,-0.1482,0.0992,-0.0698,0.2574,-0.1902,0.2398,-0.0601,0.1047,-0.3342,0.4997,-0.0606,0.0725,-0.2172,0.4837,-0.0571,0.1052,-0.2162,0.2629,-0.0847,0.1596,-0.242,0.5418,-0.0691,0.0635,-0.2743,0.3513,-0.1575,0.1046,-0.3983,0.303,-0.202,0.1572,-0.3202,0.3664,-0.3396,0.1087,-0.3539,0.1261,-0.0102,0.0448,-0.1187,0.081,-0.022,0.0634,-0.1479,0.0561,-0.0149,0.0585,-0.1132,0.0595,-0.022,0.0468,-0.0955,0.0421,-0.0068,0.0322,-0.0522,0.043,-0.0279,0.0419,-0.0579,0.1156,-0.0204,0.0908,-0.0977,0.0532,-0.0688,0.1632,-0.1942,0.4696,-0.3816,0.1119,-0.2437,0.4703,-0.3203,0.6618,-0.063,0.1079,-0.1966,0.5136,-0.0657,0.0697,-0.3321,0.4984,-0.2047,0.0626,-0.288,0.4573,-0.1208,0.1041,-0.2965,0.4053,-0.2382,0.0594,-0.1957,0.6606,-0.1955,0.077,-0.0792,0.4208,-0.2713,0.0752,-0.1136,0.3772,-0.2339,0.0896,-0.0934,0.5697,-0.2323,0.0755,-0.0567,0.2603,-0.264,0.0522,-0.0251,0.2478,-0.2603,0.0692,-0.005,0.1834,-0.2338,0.0658,-0.023,0.2116,-0.2289,0.0731,-0.0181,0.1952,-0.2424,0.0718,-0.0074,0.152,-0.2283,0.0553,-0.0088,0.1072,-0.1458,0.0392,-0.0262,0.1021,-0.1153,0.0546,-0.0151,0.0834,-0.1126,0.0446,-0.0482,0.3231,-0.2379,0.2733,-0.0393,0.3475,-0.3512,0.403,-0.0731,0.1599,-0.3171,0.5029,-0.0837,0.1016,-0.3853,0.5076,-0.0874,0.0837,-0.4593,0.4392,-0.0833,0.1049,-0.3809,0.4086,-0.1383,0.0702,-0.4475,0.4479,-0.3077,0.1214,-0.4062,0.1436,-0.0245,0.0416,-0.1375,0.0647,-0.0101,0.0529,-0.1378,0.0755,-0.0254,0.0603,-0.1034,0.1014,-0.0335,0.0536,-0.0905,0.3131,-0.0634,0.039,-0.2114,0.3229,-0.3374,0.043,-0.2448,0.4352,-0.3735,0.0715,-0.1203,0.572,-0.4257,0.0909,-0.1135,0.39,-0.4458,0.1274,-0.0901,0.3273,-0.3214,0.12,-0.0938,0.1044,-0.1804,0.037,-0.1667,0.1188,-0.0788,0.0254,-0.1722,0.2655,-0.1649,0.4557,-0.18,0.2751,-0.35,0.1915,-0.1666,0.2249,-0.1297,0.0714,-0.1966,0.1259,-0.1359,0.1317,-0.2505,0.2221,-0.2769,0.2507,-0.1905,0.205,-0.01,0.0466,-0.2648,0.1711,-0.2227,0.2396,-0.0978,0.1487,-0.1482,0.3319,-0.2801,0.1568,-0.2729,0.0596,-0.1261,0.0731,-0.0894,0.0639,-0.0671,0.0267,-0.039,0.0483,-0.0952,0.4158,-0.3796,0.0703,-0.154,0.5037,-0.2639,0.6231,-0.1461,0.134,-0.3704,0.6152,-0.2517,0.1981,-0.2655,0.5733,-0.251,0.1608,-0.2791,0.5854,-0.4213,0.4424,-0.1838,0.7074,-0.4296,0.3507,-0.0902,0.3894,-0.4294,0.1129,-0.0867,0.1231,-0.1791,0.1188,-0.0359,0.0519,-0.1407,0.1074,-0.033,0.0884,-0.1233,0.1272,-0.048,0.1033,-0.1566,0.5378,-0.2762,0.079,-0.2896,0.5964,-0.4108,0.0855,-0.2568,0.6066,-0.3085,0.6255,-0.0558,0.0477,-0.2936,0.6607,-0.155,0.0205,-0.3018,0.7776,-0.2487,0.818,-0.0795,0.182,-0.2043,0.5993,-0.334,0.4338,-0.195,0.2888,-0.2678,0.5802,-0.2582,0.7226,-0.2831,0.0957,-0.1945,0.83,-0.2518,0.5241,-0.3372,0.7243,-0.2452,0.1158,-0.3344,0.5416,-0.2713,0.4906,-0.3453,0.5352,-0.2759,0.2286,-0.3387,0.5539,-0.3973,0.8331,-0.3198,0.5482,-0.1746,0.5972,-0.2576,0.3308,-0.3382,0.7486,-0.2856,0.6388,-0.2428,0.4488,-0.3711,0.1117,-0.2566,0.4363,-0.2352,0.4352,-0.3929,0.1481,-0.2533,0.1034,-0.1695,0.1048,-0.0981,0.0843,-0.1279,0.1171,-0.1029,0.0727,-0.0559,0.043,-0.1263,0.1262,-0.0883,0.2431,-0.1788,0.3219,-0.137,0.6176,-0.37,0.7607,-0.4535,0.5897,-0.2211,0.0929,-0.2568,0.6504,-0.3168,0.6469,-0.2273,0.0575,-0.3371,0.7135,-0.3321,0.3822,-0.3374,0.4256,-0.1508,0.1808,-0.3889,0.8258,-0.3316,0.3207,-0.2571,0.3845,-0.1902,0.5227,-0.3069,0.3646,-0.2162,0.0384,-0.1869,0.796,-0.2649,0.8292,-0.1385,0.0635,-0.3215,0.7617,-0.2724,0.3534,-0.3997,0.0449,-0.234,0.4141,-0.2084,0.6169,-0.1608,0.0721,-0.2606,0.3625,-0.1862,0.1329,-0.0757,0.1008,-0.0915,0.1422,-0.0552,0.064,-0.1496,0.1255,-0.1024,0.2262,-0.1902,0.1034,-0.3053,0.0313,-0.0538,0.0611,-0.1319,0.0427,-0.05,0.0366,-0.0377,0.0263,-0.0316,0.0155,-0.0229,0.0217,-0.0409,0.036,-0.0546,0.0716,-0.0575,0.0934,-0.1142,0.2227,-0.1241,0.1532,-0.202,0.2748,-0.2185,0.2608,-0.1684,0.0496,-0.2394,0.2851,-0.2794,0.3423,-0.2162,0.1484,-0.3105,0.2307,-0.3289,0.2224,-0.2995,0.2268,-0.2328,0.2103,-0.3141,0.3282,-0.3455,0.1187,-0.2278,0.2739,-0.347,0.3927,-0.2214,0.135,-0.3161,0.4272,-0.4506,0.3825,-0.0374,0.1914,-0.3745,0.3946,-0.5259,0.1966,-0.2555,0.5954,-0.5478,0.3812,-0.1018,0.1173,-0.244,0.1655,-0.0385,0.0529,-0.1676,0.1974,-0.1513,0.0545,-0.0732,0.3098,-0.3322,0.3278,-0.0841,0.2255,-0.2551,0.5958,-0.2976,0.1073,-0.4381,0.5574,-0.3783,0.0732,-0.2498,0.5998,-0.276,0.0723,-0.0703,0.6292,-0.3188,0.5568,-0.0439,0.1225,-0.2445,0.5553,-0.0623,0.1472,-0.3393,0.4355,-0.0602,0.0458,-0.2989,0.5345,-0.0662,0.025,-0.2931,0.3276,-0.0177,0.0406,-0.2566,0.0492,-0.0164,0.4245,-0.2825,0.0687,-0.0017,0.368,-0.2016,0.0937,-0.0434,0.4072,-0.2093,0.065,-0.1373,0.1376,-0.2063,0.0469,-0.1156,0.076,-0.0497,0.0472,-0.1236,0.0476,0,0.0344,-0.0726,0.0536,0,0.0335,-0.0833,0.0399,0,0.0146,-0.0828,0.0434,-0.0078,0.0095,-0.0526,0.0358,-0.0145,0.0134,-0.0401,0.0439,-0.0334,0.007,-0.0413,0.0285,-0.0232,0.0029,-0.0239,0.0204,-0.0234,0.0045,-0.0112,0.0085,-0.0063,0.0066,-0.0062,0.0042,-0.0061,0.0104,-0.0099,0.0059,-0.0147,0.007,-0.0015,0.0003,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۲۲۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۲۵۰,۰۰۰ تومان
گوینده نریشن، پادکست، تیزر و فیلم آموزشی (فارسی، انگلیسی، عربی، ترکی)

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی
انگلیسی
عربی
ترکی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم