مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی سهیل کاظمی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0005,0,0.0002,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0013,-0.001,0.0021,-0.0016,0.0044,-0.0016,0.0046,-0.0065,0.0084,-0.0064,0.0076,-0.0049,0.0059,-0.0121,0.0023,-0.0137,0.0173,-0.0147,0.03,-0.0215,0.0156,-0.0207,0.0218,-0.0365,0.0409,-0.0575,0.018,-0.0363,0.0346,-0.0381,0.0534,-0.0516,0.0398,-0.0286,0.0574,-0.0453,0.0173,-0.0389,0.026,-0.0474,0.0176,-0.0183,0.021,-0.0308,0.0251,-0.0167,0.0197,-0.0123,0.0282,-0.014,0.0013,-0.0684,0.0626,-0.0511,0.2127,-0.1702,0.1181,-0.0455,0.2295,-0.1508,0.2603,-0.1046,0.3433,-0.1118,0.178,-0.2091,0.429,-0.1393,0.1802,-0.208,0.2268,-0.2121,0.1972,-0.1596,0.4505,-0.2179,0.1952,-0.235,0.2605,-0.2582,0.2453,-0.1966,0.4624,-0.1999,0.2072,-0.2383,0.2835,-0.1386,0.1088,-0.1188,0.1703,-0.1393,0.0508,-0.0828,0.075,-0.0889,0.0471,-0.0877,0.084,-0.0433,0.0376,-0.0909,0.1009,-0.0442,0.0441,-0.093,0.0977,-0.0521,0.0681,-0.1022,0.0966,-0.0485,0.0843,-0.0999,0.0986,-0.0543,0.0781,-0.0869,0.0754,-0.0526,0.0757,-0.0834,0.0654,-0.0478,0.0528,-0.0505,0.0474,-0.0337,0.0412,-0.0411,0.0455,-0.0279,0.0436,-0.0427,0.0515,-0.0358,0.0238,-0.0353,0.0377,-0.0141,0.0187,-0.0479,0.0544,-0.0268,0.0568,-0.0997,0.1024,-0.0588,0.0417,-0.1046,0.1189,-0.0827,0.0572,-0.0893,0.1016,-0.0544,0.0378,-0.0919,0.1091,-0.0615,0.0626,-0.0507,0.0562,-0.0536,0.0149,-0.0325,0.0326,-0.0531,0.0207,-0.0118,0.0187,-0.03,0.0247,-0.0067,0.0222,-0.0294,0.0628,-0.0366,0.0346,-0.0327,0.0241,-0.0633,0.111,-0.0404,0.0685,-0.0694,0.0487,-0.0307,0.0443,-0.0269,0.0727,-0.0605,0.0434,-0.0468,0.0271,-0.053,0.0276,-0.083,0.0342,-0.0438,0.0374,-0.0571,0.05,-0.0322,0.0234,-0.0373,0.0398,-0.0305,0.0438,-0.0599,0.031,-0.0852,0.0355,-0.0323,0.0138,-0.0308,0.0247,-0.0566,0.0381,-0.0136,0.0192,-0.0257,0.0259,-0.0172,0.0149,-0.025,0.0065,-0.0142,0.017,-0.0211,0.0274,-0.0271,0.0229,-0.0406,0.0522,-0.0498,0.0971,-0.1209,0.0834,-0.0235,0.1147,-0.1614,0.1174,-0.1419,0.1423,-0.0716,0.0974,-0.1505,0.1068,-0.1764,0.1475,-0.1009,0.1934,-0.153,0.1583,-0.2104,0.1931,-0.1886,0.2676,-0.2,0.1687,-0.2108,0.2169,-0.2125,0.2257,-0.267,0.2574,-0.1547,0.2416,-0.1416,0.2519,-0.2274,0.3006,-0.2511,0.1659,-0.1523,0.2456,-0.2316,0.1771,-0.1351,0.2072,-0.2339,0.1475,-0.1241,0.1132,-0.1179,0.0133,-0.0308,0.0243,-0.0103,0.0096,-0.0122,0.0072,-0.0113,0.0086,-0.002,0.0083,-0.0107,0.0079,-0.0068,0.0043,-0.0026,0.0032,-0.0027,0.0033,-0.0025,0.0034,-0.0014,0.0028,-0.0019,0.0024,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0005,-0.001,0.0008,-0.0005,0.001,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0004,0,-0.0008,0.0072,0,0.0041,-0.0089,0.0048,-0.0038,0.0101,-0.0173,0.0073,-0.0086,0.0039,-0.0081,0.0135,-0.005,0.0037,-0.003,0.0024,-0.0027,0.0015,-0.0019,0.0008,-0.0016,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0245,-0.0122,0.0224,-0.0163,0.017,-0.0394,0.0404,-0.0425,0.033,-0.0486,0.0506,-0.0143,0.0421,-0.0408,0.0074,-0.0606,0.0617,-0.0099,0.0596,-0.0499,0.0131,-0.0525,0.064,-0.0189,0.0714,-0.0649,0.0394,-0.0685,0.0785,-0.0589,0.0881,-0.0769,0.0543,-0.0979,0.102,-0.0457,0.0816,-0.108,0.0372,-0.0689,0.0829,-0.0372,0.0979,-0.0798,0.0122,-0.0818,0.0962,-0.0273,0.1278,-0.0904,0.0214,-0.1025,0.1129,-0.0475,0.1129,-0.1036,0.0533,-0.0429,0.0401,-0.0499,0.0097,-0.0393,0.0401,-0.0069,0.0528,-0.0441,0.0565,-0.0189,0.0927,-0.0753,0.0654,-0.103,0.1223,-0.1163,0.1944,-0.1467,0.1324,-0.0836,0.2242,-0.1822,0.146,-0.1858,0.2278,-0.1384,0.1582,-0.1627,0.2196,-0.1162,0.2138,-0.2022,0.2649,-0.1962,0.2466,-0.1725,0.1682,-0.1932,0.1389,-0.1199,0.1921,-0.1828,0.0747,-0.1932,0.1817,-0.2111,0.1889,-0.137,0.1509,-0.0618,0.1581,-0.1861,0.1265,-0.1662,0.1107,-0.0285,0.0879,-0.1045,0.0591,-0.0853,0.1112,-0.0982,0.0908,-0.1089,0.1078,-0.0627,0.0722,-0.1303,0.0477,-0.1405,0.0718,-0.0676,0.0668,-0.1554,0.0694,-0.1537,0.0756,-0.1397,0.059,-0.1749,0.0588,-0.1259,0.0594,-0.1573,0.0685,-0.0068,0.0657,-0.1325,0.0817,-0.1345,0.0691,-0.1473,0.107,-0.1731,0.0972,-0.1706,0.1082,-0.1636,0.0687,-0.1096,0.0877,-0.1475,0.0808,-0.195,0.0785,-0.1629,0.0724,-0.1185,0.0715,-0.1462,0.0647,-0.0949,0.0415,-0.1114,0.0859,-0.1173,0.0899,-0.1074,0.0804,-0.1151,0.069,-0.1107,0.0667,-0.0995,0.0653,-0.0564,0.0605,-0.0808,0.0372,-0.0556,0.049,-0.0427,0.0412,-0.0416,0.0264,-0.0227,0.0265,-0.0134,0.0074,-0.0112,0.0068,-0.0118,0.0094,-0.0154,0.0103,-0.0138,0.0095,-0.0044,0.0056,-0.0038,0.0028,-0.003,0.0027,-0.0035,0.006,-0.0079,0.0041,-0.002,0.002,-0.0031,0.003,-0.0026,0.0164,-0.0341,0.0275,-0.039,0.0149,-0.0212,0.0075,-0.0076,0.0561,-0.0535,0.0351,-0.054,0.0381,-0.0316,0.0449,-0.0481,0.0787,-0.1103,0.2429,-0.084,0.1062,-0.2076,0.3036,-0.133,0.1586,-0.1323,0.2382,-0.2181,0.28,-0.2614,0.164,-0.1326,0.2278,-0.2454,0.2306,-0.2022,0.2065,-0.1441,0.2936,-0.2414,0.3171,-0.1062,0.1857,-0.1877,0.2962,-0.1936,0.2222,-0.2215,0.3468,-0.1362,0.2001,-0.1478,0.0755,-0.0481,0.0444,-0.0627,0.0185,-0.0534,0.0475,-0.0172,0.0238,-0.0265,0.0325,-0.0064,0.0182,-0.0252,0.0225,-0.0091,0.0228,-0.0225,0.0218,-0.0141,0.0214,-0.023,0.0168,-0.0209,0.0237,-0.025,0.0055,-0.0117,0.0157,-0.0136,0.0027,-0.0126,0.014,-0.0168,0.005,-0.0136,0.0153,-0.0177,0.0021,-0.0108,0.014,-0.0131,0.0009,-0.0109,0.0147,-0.0184,0.0073,-0.0215,0.0199,-0.016,0.0606,-0.1362,0.0825,-0.0909,0.3095,-0.187,0.1788,-0.2425,0.3081,-0.2952,0.3379,-0.2316,0.2372,-0.2244,0.3821,-0.2093,0.2864,-0.2349,0.3311,-0.1802,0.2816,-0.1852,0.2238,-0.2193,0.3219,-0.2666,0.2424,-0.1374,0.1923,-0.1167,0.0692,-0.0918,0.0412,-0.0166,0.0825,-0.0766,0.0317,-0.053,0.0687,-0.0614,0.0349,-0.0661,0.0966,-0.0341,0.1225,-0.0948,0.0586,-0.0496,0.1378,-0.1378,0.0773,-0.0847,0.2296,-0.166,0.1269,-0.2049,0.1733,-0.1455,0.1696,-0.1347,0.1701,-0.102,0.1346,-0.1254,0.0422,-0.0454,0.0818,-0.0866,0.0257,-0.0565,0.1023,-0.102,0.0307,-0.0954,0.09,-0.1008,0.0259,-0.0943,0.0906,-0.0521,0.0226,-0.0931,0.0883,-0.0413,0.0344,-0.0942,0.092,-0.0472,0.0533,-0.0924,0.0942,-0.0412,0.0759,-0.0978,0.0955,-0.0463,0.0724,-0.0858,0.0868,-0.0407,0.0558,-0.0722,0.0787,-0.033,0.015,-0.0411,0.0488,-0.0256,0.0105,-0.0461,0.0561,-0.0291,0.0133,-0.0288,0.0395,-0.0294,0.0119,-0.0202,0.0252,-0.0219,0.0204,-0.0079,0.0142,-0.0275,0.0351,-0.0117,0.0108,-0.0188,0.0192,-0.0175,0.0417,-0.059,0.0273,-0.0197,0.0296,-0.0206,0.0258,-0.0408,0.0315,-0.0279,0.043,-0.0348,0.0288,-0.0324,0.042,-0.0449,0.0474,-0.0309,0.0851,-0.104,0.0387,-0.0775,0.1128,-0.0999,0.0635,-0.1103,0.1124,-0.0746,0.097,-0.1233,0.0956,-0.0917,0.181,-0.133,0.1254,-0.1729,0.1975,-0.1075,0.1807,-0.1945,0.1113,-0.1982,0.2084,-0.1966,0.1706,-0.1658,0.1587,-0.0799,0.0623,-0.0728,0.0013,-0.0442,0.049,-0.0167,0.0481,-0.0433,0.045,-0.0304,0.0421,-0.0314,0.0091,-0.0276,0.027,-0.0101,0.0128,-0.0201,0.0221,-0.0119,0.0153,-0.0146,0.0131,-0.009,0.0177,-0.0112,0.0139,-0.0219,0.0194,-0.0163,0.006,-0.0306,0.0336,-0.0056,0.157,-0.1585,0.1611,-0.2302,0.2403,-0.3129,0.2567,-0.2515,0.2535,-0.3061,0.2403,-0.1789,0.411,-0.3278,0.4303,-0.2625,0.4334,-0.2407,0.3115,-0.1728,0.3014,-0.1961,0.2443,-0.2001,0.3118,-0.1878,0.1821,-0.1932,0.0709,-0.1316,0.0051,-0.0327,0.0246,-0.0052,0.0205,-0.0288,0.0272,-0.0097,0.005,-0.0216,0.0252,-0.0154,0.0003,-0.0208,0.0208,-0.0036,0.0015,-0.02,0.0231,-0.0174,0.0007,-0.0093,0.0161,-0.0155,0.0112,-0.0038,0.0185,-0.0198,0.02,-0.0048,0,-0.0138,0.0187,-0.004,0.0016,-0.0171,0.0175,-0.0172,0.0087,-0.0074,0.0189,-0.0175,0.0187,-0.005,0.0049,-0.0187,0.0202,-0.0039,0.001,-0.0214,0.0221,-0.0188,0.0022,-0.0164,0.0227,-0.0234,0.0167,-0.0064,0.0923,-0.0769,0.0829,-0.1027,0.1762,-0.1457,0.1264,-0.1527,0.1803,-0.1307,0.1384,-0.1291,0.1731,-0.1613,0.1275,-0.1593,0.1638,-0.1623,0.1332,-0.1734,0.2561,-0.1252,0.1201,-0.1583,0.1971,-0.1086,0.1262,-0.1392,0.1973,-0.1646,0.1563,-0.1231,0.2066,-0.1328,0.1708,-0.1578,0.2419,-0.1203,0.2619,-0.1574,0.2033,-0.1525,0.2236,-0.1565,0.1465,-0.1167,0.1874,-0.118,0.1406,-0.118,0.1326,-0.0995,0.1178,-0.077,0.1097,-0.0839,0.0972,-0.0621,0.0559,-0.0751,0.1015,-0.0538,0.0249,-0.0699,0.059,-0.0424,0.028,-0.0252,0.0373,-0.0414,0.0239,-0.0159,0.0155,-0.034,0.0187,-0.0287,0,-0.0344,0.0191,-0.0247,0.0298,0,0.0148,0,0.0095,0,0.0068,0,0.0075,0,0.0072,-0.0036,0,-0.005,0.0039,-0.004,0.0097,-0.0033,0.0209,-0.0063,0.0224,-0.0279,0.0327,-0.0147,0.0114,-0.0175,0.0199,-0.0129,0.0019,-0.0159,0.0064,-0.0128,0.0329,-0.0511,0.0557,-0.0284,0.1313,-0.1063,0.0331,-0.0331,0.1459,-0.1311,0.0833,-0.032,0.1889,-0.1277,0.1104,-0.0635,0.1461,-0.1019,0.1098,-0.0766,0.1813,-0.1354,0.1202,-0.0497,0.2844,-0.125,0.1665,-0.0791,0.1746,-0.1331,0.0892,-0.0392,0.0544,-0.0616,0.0217,-0.0282,0.0944,-0.1133,0.0407,-0.0909,0.1532,-0.1144,0.0807,-0.058,0.1625,-0.1074,0.0469,-0.066,0.176,-0.0961,0.0535,-0.0926,0.1585,-0.0852,0.0619,-0.0611,0.1214,-0.111,0.0896,-0.0626,0.0892,-0.0994,0.0482,-0.1029,0.0767,-0.1071,0.0267,-0.1053,0.116,-0.1274,0.0471,-0.1167,0.0977,-0.1276,0.053,-0.0996,0.1017,-0.1124,0.0496,-0.0769,0.0887,-0.094,0.0484,-0.0701,0.1095,-0.096,0.041,-0.0495,0.0997,-0.0806,0.0335,-0.0393,0.0713,-0.0507,0.0479,-0.0249,0.0003,-0.0378,0.0484,-0.0216,0.0138,-0.0242,0.0108,-0.0211,0.0199,-0.0206,0.0162,-0.0347,0.0298,-0.0381,0.0313,-0.0363,0.0375,-0.0406,0.0563,-0.0284,0.0155,-0.0433,0.0353,-0.0363,0.0602,-0.0258,0.028,-0.0427,0.0328,-0.0387,0.0343,-0.016,0.0669,-0.0153,0.0588,-0.032,0.0349,-0.0633,0.0513,-0.062,0.0489,-0.0481,0.0109,-0.0353,0.0354,-0.0201,0.0263,-0.0294,0.0231,-0.0106,0.0241,-0.0124,0.0432,-0.0421,0.0149,-0.1445,0.1068,-0.1128,0.1818,-0.1022,0.1027,-0.0295,0.15,-0.0996,0.0778,-0.0628,0.1522,-0.1254,0.2487,-0.1519,0.1182,-0.0622,0.2015,-0.1191,0.0267,-0.1178,0.1665,-0.054,0.1792,-0.1206,0.0872,-0.12,0.1553,-0.0432,0.1134,-0.1293,0.0656,-0.1179,0.0897,-0.0268,0.0517,-0.0677,0.0414,-0.0566,0.0434,-0.0177,0.0105,-0.0454,0.0155,-0.0304,0.0341,-0.0337,0.047,-0.0269,0.0348,-0.0463,0.0346,-0.021,0.0273,-0.0469,0.0515,-0.0288,0.0892,-0.0366,0.1182,-0.084,0.1017,-0.0205,0.055,-0.0453,0.0284,-0.0657,0.068,-0.0355,0.0458,-0.0201,0.0384,-0.0227,0.0267,-0.027,0.0099,-0.0255,0.0087,-0.0247,0.0167,-0.0073,0.0147,-0.0106,0.0149,-0.0019,0.0148,-0.0073,0.0189,-0.0097,0.003,-0.01,0.0065,-0.0015,0.0037,-0.0155,0.0104,-0.0122,0.0096,-0.0115,0.0262,-0.0088,0.027,-0.0308,0.0591,-0.0963,0.1014,-0.2071,0.2063,-0.1232,0.1895,-0.2173,0.375,-0.2102,0.2582,-0.1015,0.2958,-0.1638,0.3368,-0.1273,0.1967,-0.1635,0.2794,-0.156,0.1082,-0.1816,0.2133,-0.211,0.2449,-0.1854,0.1625,-0.1624,0.2891,-0.126,0.211,-0.1421,0.1528,-0.0968,0.2188,-0.117,0.0859,-0.0865,0.1225,-0.1109,0.0413,-0.1305,0.1197,-0.0544,0.0977,-0.1059,0.1163,-0.0596,0.1328,-0.1252,0.0608,-0.0645,0.129,-0.1334,0.0725,-0.1202,0.1229,-0.1341,0.052,-0.135,0.1397,-0.0549,0.0547,-0.1219,0.1212,-0.0665,0.0645,-0.1264,0.1149,-0.0601,0.1075,-0.1292,0.1226,-0.0625,0.1237,-0.1131,0.0862,-0.069,0.0971,-0.0876,0.1048,-0.0695,0.0988,-0.0804,0.054,-0.0469,0.0964,-0.0823,0.0655,-0.0585,0.0685,-0.0753,0.0938,-0.067,0.1627,-0.1065,0.1113,-0.0746,0.1863,-0.1297,0.1414,-0.08,0.2129,-0.1461,0.1629,-0.1442,0.2049,-0.1256,0.1763,-0.0938,0.2004,-0.1415,0.1855,-0.1177,0.1866,-0.1178,0.1823,-0.1142,0.2175,-0.153,0.1843,-0.0677,0.1934,-0.1283,0.1645,-0.1095,0.2465,-0.1588,0.1436,-0.0895,0.2229,-0.1426,0.1281,-0.0746,0.2078,-0.1355,0.078,-0.0993,0.1688,-0.117,0.1508,-0.1015,0.0648,-0.0966,0.1285,-0.0946,0.0363,-0.1076,0.108,-0.0972,0.059,-0.0443,0.0515,-0.0479,0.0117,-0.0131,0.022,-0.0283,0.0256,-0.0106,0.0011,-0.0169,0.0164,-0.0116,0.0021,-0.0096,0.0149,-0.0138,0.0177,-0.0126,0.0103,-0.0099,0.0123,-0.0098,0.0084,-0.0084,0.01,-0.0126,0.0148,-0.0076,0.0209,-0.0216,0.0103,-0.0279,0.0308,-0.0043,0.0259,-0.0609,0.0777,-0.0586,0.0469,-0.0555,0.1146,-0.0952,0.0624,-0.0509,0.1291,-0.0987,0.0757,-0.0915,0.1326,-0.0954,0.0596,-0.0856,0.1058,-0.0661,0.1126,-0.0444,0.0227,-0.0909,0.115,-0.0531,0.0602,-0.0545,0.0927,-0.0793,0.0481,-0.0389,0.1099,-0.0856,0.0647,-0.0401,0.1041,-0.0937,0.0708,-0.0417,0.104,-0.0871,0.096,-0.0387,0.0554,-0.0842,0.0985,-0.0932,0.0578,-0.0768,0.1029,-0.0977,0.0595,-0.0417,0.0997,-0.0992,0.0643,-0.0303,0.1168,-0.0851,0.0717,-0.0314,0.0769,-0.0839,0.1006,-0.0292,0.0571,-0.0719,0.0945,-0.0815,0.0582,-0.0451,0.0819,-0.0753,0.0357,-0.0348,0.056,-0.0629,0.0717,-0.0315,0.0481,-0.0635,0.0841,-0.0364,0.052,-0.062,0.081,-0.0634,0.0565,-0.0377,0.0821,-0.0664,0.085,-0.0466,0.0592,-0.0676,0.0773,-0.0538,0.0549,-0.0636,0.0816,-0.0663,0.0574,-0.0475,0.0785,-0.0686,0.0768,-0.0474,0.0594,-0.0652,0.0775,-0.047,0.06,-0.0579,0.078,-0.0615,0.0553,-0.0349,0.055,-0.0622,0.0777,-0.0401,0.0507,-0.066,0.0804,-0.0621,0.058,-0.0453,0.0749,-0.0687,0.0645,-0.0493,0.0588,-0.0726,0.0886,-0.0511,0.0635,-0.079,0.1098,-0.0702,0.0536,-0.1019,0.1442,-0.0828,0.0704,-0.0659,0.1442,-0.1112,0.1432,-0.0798,0.084,-0.0768,0.146,-0.0648,0.0613,-0.0479,0.1294,-0.063,0.0682,-0.0476,0.0124,-0.0734,0.1626,-0.0732,0.0791,-0.0577,0.227,-0.0721,0.0527,-0.0601,0.064,-0.0542,0.0535,-0.0421,0.0175,-0.1114,0.2061,-0.1555,0.0675,-0.0412,0.0787,-0.0545,0.032,-0.0395,0.1577,-0.065,0.0818,-0.0395,0.0116,-0.0286,0.0169,-0.0099,0.0101,-0.0041,0.0399,-0.0348,0.0302,-0.0097,0.0098,-0.0539,0.0774,-0.0781,0.0324,-0.0259,0.034,-0.0224,0.0154,-0.0043,0,-0.0099,0.0196,-0.0088,0.0035,-0.0126,0.0005,-0.007,0.0111,-0.004,0.0086,-0.0073,0.0106,-0.0054,0.0119,-0.0082,0.002,-0.0047,0.0001,-0.0063,0.0124,-0.0082,0.0021,-0.0098,0.002,-0.0114,0.0176,-0.0154,0.0351,-0.0146,0.0239,-0.0266,0.0244,-0.0327,0.0221,-0.0251,0.0333,-0.0219,0.0216,-0.0067,0.0236,-0.0336,0.0679,-0.0156,0.0318,-0.0463,0.0988,-0.0591,0.0773,-0.0418,0.0633,-0.0584,0.0996,-0.0549,0.0215,-0.0722,0.09,-0.0376,0.0751,-0.0516,0.0844,-0.0629,0.0829,-0.0686,0.0938,-0.1042,0.0751,-0.1408,0.0937,-0.062,0.0874,-0.0687,0.0597,-0.0486,0.0418,-0.0525,0.0382,-0.0571,0.0457,-0.0309,0.0277,-0.0761,0.0394,-0.048,0.0485,-0.0371,0.1258,-0.0445,0.041,-0.0287,0.0264,-0.0406,0.0365,-0.0409,0.0305,-0.0397,0.0393,-0.0439,0.0276,-0.0258,0.0342,-0.0303,0.0594,-0.0361,0.0219,-0.0143,0.0275,-0.026,0.0416,-0.0271,0.0167,-0.0144,0.0239,-0.032,0.0262,-0.0197,0.0178,-0.0165,0.0171,-0.0262,0.0184,-0.0144,0.0115,-0.0126,0.0112,-0.0253,0.0186,-0.0156,0.0104,-0.0098,0.0113,-0.0209,0.0173,-0.0148,0.0079,-0.0124,0.0121,-0.0123,0.0151,-0.0163,0.0103,-0.0129,0.0088,-0.0073,0.0083,-0.0119,0.028,-0.0155,0.0087,-0.0116,0.0031,-0.0049,0.0098,-0.0057,0.0093,-0.0037,0.0038,-0.005,0.0037,-0.0022,0.0019,-0.0029,0.002,-0.0019,0.0022,-0.0005,0.0018,-0.0011,0.0013,-0.0004,0.0012,0,0.0008,0,0.0006,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0004,0.0001,-0.0005,0,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0039,-0.0052,0.0016,-0.0016,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0014,0.0004,-0.0005,0.0012,0,0.0011,-0.0002,0.0012,0,0.001,-0.0001,0.0007,-0.0002,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.001,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0008,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0004,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0002,0,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0016,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
کار با شرکت مهاجرتی go2tr کار با موسسه تبلیغاتی ویرگول کار با استدیو انیمیشن دیلمانج کار با استدیو انیمیشن باریش سسی تولید پادکست برای شبکه مجازی nohe_shab

تعرفه خدمات گویندگی سهیل کاظمی

زبان/زمان ترکی پارسی
یک دقیقه
۶۰۰,۰۰۰ تومان
۵۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۴۵۰,۰۰۰ تومان
۴۰۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
0
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
پادکست
دوبله

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

ترکی
پارسی

نمونه کارهای گویندگی سهیل کاظمی

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید