پروفایل گویندگی زیبا قربان زاده

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0022,0.0025,-0.0022,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0015,0.0018,-0.0017,0.0007,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0018,-0.002,0.006,-0.0027,0.0091,-0.0236,0.0167,-0.0271,0.034,-0.0523,0.0588,-0.0298,0.0074,-0.0642,0.0492,-0.0565,0.0992,-0.1317,0.1491,-0.1158,0.0614,-0.1012,0.0856,-0.08,0.1088,-0.1642,0.0439,-0.1295,0.2131,-0.1156,0.2138,-0.2622,0.238,-0.3302,0.1411,-0.2421,0.2978,-0.1639,0.1417,-0.3161,0.2019,-0.0742,0.0615,-0.146,0.0697,-0.037,0.0117,-0.0166,0.1318,-0.0811,0.206,-0.2264,0.2236,-0.2921,0.1785,-0.2509,0.2094,-0.1848,0.1957,-0.3124,0.3151,-0.2985,0.1652,-0.2037,0.2027,-0.1914,0.2045,-0.1995,0.1096,-0.1688,0.1903,-0.2131,0.0937,-0.1967,0.1682,-0.1677,0.1371,-0.2412,0.1614,-0.1555,0.1498,-0.1809,0.1136,-0.1611,0.1299,-0.156,0.1185,-0.1761,0.0854,-0.1616,0.0498,-0.1696,0.0498,-0.1549,0.0544,-0.1536,0.0598,-0.1046,0.0628,-0.1122,0.0674,-0.0924,0.0684,-0.1002,0.0731,-0.1017,0.0736,-0.1044,0.0734,-0.0913,0.079,-0.0962,0.0851,-0.0963,0.0729,-0.0852,0.0756,-0.0765,0.0654,-0.0802,0.0617,-0.0632,0.0603,-0.0587,0.0535,-0.0487,0.045,-0.0374,0.0331,-0.031,0.0208,-0.0217,0.0538,-0.0696,0.0759,-0.1133,0.1275,-0.1719,0.165,-0.238,0.1784,-0.246,0.116,-0.1759,0.1731,-0.2052,0.1239,-0.1736,0.1532,-0.1842,0.1065,-0.1248,0.1277,-0.1657,0.0956,-0.1489,0.0933,-0.103,0.0659,-0.1322,0.1001,-0.0984,0.0472,-0.0928,0.0466,-0.068,0.031,-0.0482,0.0487,-0.0354,0.0292,-0.0616,0.0636,-0.054,0.1565,-0.1011,0.1633,-0.1313,0.1774,-0.1613,0.2203,-0.2558,0.2309,-0.2941,0.5114,-0.3021,0.2054,-0.3052,0.2694,-0.2197,0.3146,-0.3585,0.1653,-0.1263,0.1433,-0.2469,0.1597,-0.1723,0.2142,-0.2687,0.0932,-0.1483,0.0852,-0.1373,0.0709,-0.0813,0.057,-0.069,0.0229,-0.0276,0.0091,-0.0034,0.0092,-0.0097,0.0078,-0.0078,0.0091,-0.0141,0.07,-0.1047,0.1227,-0.1194,0.1228,-0.1265,0.1218,-0.1452,0.1335,-0.1629,0.1389,-0.1644,0.1437,-0.1632,0.1392,-0.1313,0.1123,-0.1932,0.1031,-0.1486,0.1621,-0.1387,0.1148,-0.1193,0.0644,-0.1252,0.1016,-0.0953,0.1086,-0.0876,0.0641,-0.0873,0.0415,-0.0759,0.0367,-0.0664,0.0355,-0.067,0.032,-0.0382,0.0297,-0.0397,0.0251,-0.0353,0.0271,-0.0377,0.0214,-0.0605,0.0233,-0.0443,0.0349,-0.0421,0.0205,-0.0375,0.0229,-0.0321,0.0112,-0.0261,0.0228,-0.0209,0.0258,-0.011,0.0137,-0.0121,0.0107,-0.0081,0.0292,-0.047,0.0479,-0.0069,0.0137,-0.0107,0.0148,-0.0062,0.0024,-0.0036,0.0003,-0.0034,0,-0.0019,0.0016,-0.0007,0.0015,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0015,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0168,-0.0057,0.0268,-0.0262,0.0285,-0.0416,0.0294,-0.0197,0.0169,-0.0091,0.0081,-0.0047,0.0095,-0.006,0.0049,-0.0092,0.007,-0.0028,0.0036,-0.0047,0.0055,-0.0096,0.0023,-0.004,0.0016,-0.0029,0.0027,-0.0013,0.002,-0.0019,0.0016,-0.0013,0.0011,-0.0014,0.002,-0.001,0.0013,-0.0007,0.0019,-0.0017,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0016,0.001,-0.0003,0.0003,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0005,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0007,0,-0.0017,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0005,0.001,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0006,-0.0013,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0013,0.0012,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0008,0,-0.0012,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0011,-0.0001,0.0012,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.001,0.0005,-0.0018,0.0234,-0.0488,0.1262,-0.2184,0.2648,-0.1784,0.2094,-0.2951,0.2225,-0.1568,0.2259,-0.3297,0.2433,-0.2807,0.1834,-0.1931,0.201,-0.1326,0.1398,-0.2426,0.1684,-0.2164,0.2192,-0.1485,0.2337,-0.1633,0.2131,-0.1646,0.2018,-0.1448,0.1863,-0.133,0.1726,-0.1449,0.1668,-0.1505,0.1113,-0.1132,0.1014,-0.128,0.0558,-0.1133,0.0406,-0.0397,0.0286,-0.0381,0.0259,-0.0406,0.023,-0.0291,0.0202,-0.0307,0.0207,-0.0226,0.0215,-0.0269,0.0212,-0.0357,0.0296,-0.0376,0.0365,-0.036,0.0317,-0.0449,0.0295,-0.0495,0.031,-0.0497,0.0438,-0.0605,0.0598,-0.0688,0.0952,-0.1269,0.0826,-0.2555,0.2539,-0.2639,0.1858,-0.1324,0.0981,-0.1466,0.2269,-0.2072,0.2266,-0.1758,0.1656,-0.1687,0.1022,-0.1446,0.1085,-0.149,0.1185,-0.1058,0.1032,-0.1371,0.1175,-0.2031,0.1242,-0.2012,0.0759,-0.1142,0.0472,-0.1017,0.0573,-0.0899,0.0717,-0.0716,0.0741,-0.0799,0.0799,-0.0822,0.0801,-0.0793,0.081,-0.086,0.0998,-0.0954,0.0915,-0.0824,0.1141,-0.1134,0.1242,-0.1069,0.1097,-0.1252,0.1114,-0.1109,0.1004,-0.0952,0.1111,-0.1231,0.1106,-0.1488,0.1203,-0.13,0.0942,-0.1131,0.1025,-0.1274,0.1114,-0.1245,0.1123,-0.1099,0.0924,-0.0861,0.0943,-0.1009,0.0894,-0.1116,0.0761,-0.1027,0.0701,-0.0698,0.0647,-0.0775,0.0683,-0.0699,0.0689,-0.0577,0.067,-0.0539,0.0628,-0.0518,0.05,-0.0537,0.0513,-0.0576,0.0441,-0.0528,0.0518,-0.0493,0.0495,-0.0446,0.0405,-0.0434,0.0371,-0.0368,0.038,-0.036,0.0349,-0.0352,0.0345,-0.038,0.0329,-0.0393,0.0664,-0.0872,0.1203,-0.22,0.1734,-0.2054,0.1228,-0.1958,0.18,-0.1804,0.1548,-0.218,0.1372,-0.186,0.1393,-0.2087,0.0941,-0.1365,0.1228,-0.1548,0.1344,-0.147,0.1099,-0.1386,0.1223,-0.1494,0.0709,-0.1146,0.1254,-0.1448,0.1101,-0.1548,0.1111,-0.114,0.1256,-0.1538,0.1322,-0.1602,0.1517,-0.1478,0.1176,-0.1659,0.1824,-0.1652,0.1223,-0.0713,0.0241,-0.0129,0.0138,-0.0108,0.0089,-0.0101,0.0043,-0.0059,0.0051,-0.0043,0.0067,-0.0054,0.0058,-0.0034,0.0071,-0.0035,0.0044,-0.0038,0.0053,-0.0023,0.0734,-0.0148,0.0112,-0.027,0.0939,-0.1335,0.1534,-0.1331,0.1419,-0.2377,0.1769,-0.2055,0.1588,-0.3153,0.2267,-0.3031,0.2101,-0.2208,0.2075,-0.2901,0.2073,-0.3185,0.2361,-0.3437,0.2452,-0.3065,0.2264,-0.297,0.2361,-0.2736,0.2152,-0.2821,0.2063,-0.2673,0.1732,-0.2519,0.1774,-0.2375,0.1657,-0.1579,0.1543,-0.146,0.1228,-0.1467,0.1235,-0.0576,0.0523,-0.0572,0.0486,-0.0518,0.0717,-0.0538,0.036,-0.0432,0.0312,-0.0363,0.0416,-0.0497,0.0347,-0.0264,0.0171,-0.0295,0.0257,-0.0208,0.0052,-0.025,0.0236,-0.0141,0.0248,-0.0121,0.0668,-0.0891,0.1932,-0.209,0.1325,-0.1594,0.2435,-0.2989,0.231,-0.2774,0.2094,-0.2833,0.1737,-0.2516,0.2129,-0.2447,0.1749,-0.2285,0.1711,-0.2188,0.1577,-0.1917,0.1393,-0.199,0.1317,-0.183,0.1112,-0.1549,0.1432,-0.1828,0.0953,-0.1595,0.1486,-0.1562,0.1093,-0.1396,0.0994,-0.1616,0.1225,-0.1513,0.0997,-0.1349,0.0992,-0.1425,0.0902,-0.0847,0.0792,-0.0657,0.0402,-0.0546,0.0539,-0.0409,0.039,-0.0332,0.0245,-0.0254,0.0179,-0.0139,0.0066,-0.0123,0.0152,-0.0396,0.0334,-0.0237,0.0415,-0.0376,0.0429,-0.0557,0.0314,-0.058,0.0175,-0.0231,0.0056,-0.0098,0.0132,-0.0039,0.0224,-0.013,0.0303,-0.0241,0.0196,-0.0318,0.0464,-0.0368,0.0221,-0.0165,0.0083,-0.0232,0.0177,-0.0021,0.0399,-0.0349,0.0819,-0.1027,0.1157,-0.115,0.0721,-0.1067,0.1076,-0.1242,0.1727,-0.1328,0.1607,-0.1141,0.1356,-0.1225,0.1498,-0.1086,0.199,-0.1179,0.1926,-0.137,0.0661,-0.1238,0.0448,-0.1284,0.2002,-0.1257,0.1465,-0.1002,0.1244,-0.1308,0.1852,-0.0983,0.075,-0.1232,0.0703,-0.1143,0.016,-0.0194,0.0197,-0.0201,0.0337,-0.0337,0.0476,-0.0687,0.073,-0.0951,0.0983,-0.0981,0.0838,-0.1122,0.0688,-0.0853,0.0818,-0.1097,0.09,-0.0972,0.0869,-0.0567,0.0771,-0.071,0.0729,-0.087,0.0628,-0.11,0.0735,-0.0776,0.0537,-0.0662,0.0526,-0.0651,0.0522,-0.0522,0.0519,-0.0568,0.0598,-0.0683,0.0547,-0.0587,0.057,-0.0641,0.0481,-0.067,0.0511,-0.0672,0.0473,-0.0675,0.054,-0.0527,0.052,-0.0549,0.0523,-0.0595,0.0541,-0.0651,0.0571,-0.0691,0.0613,-0.0718,0.0628,-0.0755,0.0617,-0.0753,0.0638,-0.0759,0.065,-0.0725,0.0651,-0.1021,0.0667,-0.1462,0.0797,-0.1085,0.0504,-0.098,0.0646,-0.1001,0.0783,-0.1004,0.0712,-0.1031,0.0645,-0.1084,0.05,-0.1006,0.0839,-0.1237,0.0737,-0.1183,0.0697,-0.1162,0.0689,-0.1276,0.0451,-0.119,0.0795,-0.1181,0.0673,-0.1492,0.0579,-0.1382,0.0641,-0.0927,0.0931,-0.1071,0.0888,-0.1393,0.0453,-0.1345,0.0536,-0.108,0.0603,-0.1272,0.0551,-0.1045,0.0446,-0.0635,0.0313,-0.051,0.0233,-0.0253,0.0145,-0.0182,0.0079,-0.0127,0.0072,-0.0098,0.0087,-0.0101,0.0159,-0.0201,0.0375,-0.032,0.0856,-0.0788,0.0686,-0.0441,0.0429,-0.0338,0.0337,-0.0232,0.0175,-0.0085,0.0236,-0.0515,0.0821,-0.1283,0.0714,-0.1373,0.0743,-0.1382,0.0795,-0.143,0.0939,-0.1406,0.0956,-0.1529,0.0937,-0.1396,0.0921,-0.1443,0.0868,-0.114,0.0897,-0.1311,0.0868,-0.1163,0.1005,-0.1084,0.0938,-0.0596,0.0443,-0.0724,0.0377,-0.0731,0.024,-0.0358,0.0259,-0.0391,0.0244,-0.0202,0.0511,-0.0524,0.0208,-0.049,0.027,-0.0433,0.0326,-0.0571,0.0835,-0.0762,0.0511,-0.0644,0.0261,-0.1024,0.0903,-0.0533,0.101,-0.119,0.0669,-0.1059,0.0795,-0.1355,0.0731,-0.1235,0.0729,-0.0914,0.0669,-0.1595,0.0654,-0.109,0.0609,-0.0992,0.0695,-0.157,0.0825,-0.1476,0.0803,-0.1296,0.0976,-0.1132,0.0992,-0.1098,0.1132,-0.1067,0.1053,-0.1107,0.045,-0.0478,0.0431,-0.0392,0.0239,-0.0218,0.0141,-0.0157,0.0151,-0.0158,0.0104,-0.024,0.0252,-0.0347,0.0248,-0.026,0.1091,-0.1031,0.118,-0.168,0.0979,-0.2433,0.0817,-0.2328,0.0999,-0.1546,0.0949,-0.184,0.1441,-0.1814,0.1466,-0.2045,0.1446,-0.1828,0.1365,-0.0962,0.1274,-0.1222,0.1467,-0.1776,0.1538,-0.1317,0.1127,-0.163,0.1555,-0.1595,0.1062,-0.1777,0.1467,-0.1388,0.0999,-0.1897,0.1414,-0.1588,0.1108,-0.1803,0.1313,-0.2104,0.1217,-0.1904,0.0994,-0.173,0.1124,-0.1183,0.111,-0.1841,0.133,-0.1646,0.1145,-0.12,0.111,-0.1564,0.1237,-0.1187,0.1126,-0.1538,0.1198,-0.1219,0.126,-0.1543,0.1187,-0.1235,0.1413,-0.1477,0.1142,-0.1098,0.1218,-0.0976,0.116,-0.1071,0.1141,-0.1439,0.0925,-0.2032,0.0966,-0.2231,0.1067,-0.1767,0.1137,-0.2188,0.1332,-0.1692,0.0988,-0.2369,0.1995,-0.2092,0.1927,-0.2103,0.1169,-0.22,0.1043,-0.2231,0.1242,-0.2137,0.1136,-0.1766,0.0587,-0.0793,0.0273,-0.0245,0.0316,-0.0279,0.0148,-0.0199,0.0154,-0.0122,0.019,-0.0102,0.0428,-0.0371,0.061,-0.0622,0.1058,-0.1467,0.127,-0.1288,0.1118,-0.1549,0.1317,-0.1423,0.105,-0.0985,0.1018,-0.0988,0.0841,-0.0983,0.0919,-0.1055,0.072,-0.0817,0.0943,-0.0626,0.0977,-0.0732,0.0593,-0.0718,0.0409,-0.076,0.0471,-0.0582,0.0444,-0.0259,0.04,-0.0128,0.0408,-0.0598,0.0185,-0.0499,0.0346,-0.1209,0.0577,-0.14,0.1091,-0.078,0.0667,-0.1116,0.0953,-0.1409,0.0566,-0.1176,0.1431,-0.1094,0.0699,-0.0978,0.1057,-0.0687,0.1081,-0.1246,0.1712,-0.0725,0.0777,-0.0544,0.0983,-0.1066,0.084,-0.135,0.1037,-0.1033,0.1281,-0.1294,0.0243,-0.0498,0.0199,-0.0587,0.1132,-0.1024,0.0916,-0.1682,0.1399,-0.1934,0.1136,-0.098,0.1438,-0.1945,0.1695,-0.1518,0.1347,-0.1546,0.1059,-0.0857,0.0638,-0.1136,0.1345,-0.1461,0.0491,-0.0827,0.0631,-0.0528,0.0552,-0.1153,0.0874,-0.1293,0.0623,-0.0859,0.0725,-0.0827,0.0701,-0.0922,0.0435,-0.0702,0.0246,-0.0149,0.0099,-0.011,0.015,-0.0103,0.0127,-0.0148,0.0089,-0.0151,0.0055,-0.0061,0.0051,-0.004,0.0117,-0.0275,0.0522,-0.0471,0.0631,-0.0572,0.0545,-0.0971,0.0778,-0.0976,0.1003,-0.1187,0.0762,-0.1267,0.0909,-0.1264,0.0689,-0.0912,0.0638,-0.1099,0.1194,-0.1288,0.0813,-0.114,0.0735,-0.0767,0.0854,-0.0777,0.1025,-0.13,0.1147,-0.1379,0.0665,-0.0647,0.093,-0.1202,0.0661,-0.1216,0.0474,-0.0661,0.0766,-0.108,0.0682,-0.1171,0.0582,-0.0949,0.0517,-0.0928,0.0725,-0.0897,0.0608,-0.0824,0.0737,-0.0867,0.0611,-0.0912,0.0676,-0.0828,0.0811,-0.0857,0.0898,-0.1011,0.0809,-0.1036,0.0809,-0.1047,0.0615,-0.1043,0.0654,-0.1006,0.0575,-0.1009,0.0451,-0.1089,0.0609,-0.121,0.0612,-0.1135,0.0577,-0.1031,0.0353,-0.0284,0.0094,-0.0186,0.0063,-0.0065,0.0067,-0.0054,0.0038,-0.0047,0.0029,-0.0028,0.0046,-0.0044,0.0047,-0.0036,0.0297,-0.0382,0.0175,-0.0188,0.0369,-0.0626,0.1173,-0.1206,0.1212,-0.1218,0.0833,-0.0815,0.1025,-0.1348,0.1037,-0.135,0.0888,-0.1161,0.0944,-0.1215,0.1074,-0.0977,0.1026,-0.0998,0.0667,-0.1134,0.0623,-0.1104,0.0478,-0.1044,0.0654,-0.0956,0.0605,-0.0822,0.0558,-0.0882,0.08,-0.0781,0.0403,-0.1184,0.0459,-0.1303,0.0664,-0.105,0.0654,-0.0841,0.0726,-0.0948,0.0408,-0.1062,0.0843,-0.0761,0.0878,-0.0822,0.0786,-0.0826,0.0686,-0.0953,0.0652,-0.0703,0.0656,-0.0989,0.072,-0.0895,0.0617,-0.0884,0.0748,-0.1088,0.0704,-0.0798,0.058,-0.1019,0.0565,-0.0791,0.0267,-0.0146,0.0102,-0.0036,0.0078,-0.0094,0.0297,-0.0435,0.0487,-0.0908,0.0572,-0.11,0.0455,-0.0921,0.0401,-0.0869,0.0558,-0.0541,0.0288,-0.0295,0.0393,-0.0231,0.0137,-0.0149,0.0065,-0.0069,0.0042,-0.0063,0.0266,-0.0258,0.0072,-0.0053,0.0049,-0.0059,0.0058,-0.0058,0.0027,-0.0034,0.001,-0.0019,0.0007,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0051,-0.0021,0.0226,-0.0296,0.0421,-0.0677,0.0258,-0.0733,0.0496,-0.0918,0.0629,-0.0696,0.0629,-0.1046,0.0896,-0.0853,0.0743,-0.0986,0.0851,-0.0849,0.0886,-0.0882,0.0791,-0.0912,0.092,-0.0773,0.0953,-0.1113,0.103,-0.0961,0.1054,-0.0968,0.1234,-0.0926,0.1208,-0.0945,0.114,-0.0979,0.1157,-0.0996,0.1226,-0.1078,0.1141,-0.1068,0.1072,-0.071,0.0115,-0.0232,0.0207,-0.0106,0.0127,-0.0138,0.0371,-0.0172,0.033,-0.0508,0.0173,-0.0488,0.0977,-0.082,0.0919,-0.1618,0.1535,-0.2063,0.1379,-0.2195,0.0971,-0.209,0.0893,-0.1808,0.101,-0.1854,0.1348,-0.1151,0.144,-0.2151,0.1217,-0.1872,0.1289,-0.1835,0.1274,-0.1747,0.1406,-0.183,0.1397,-0.1084,0.1369,-0.1257,0.1002,-0.1364,0.0865,-0.0985,0.0741,-0.0974,0.0952,-0.0766,0.0436,-0.0802,0.0582,-0.0721,0.0623,-0.1082,0.0548,-0.082,0.0631,-0.0563,0.0988,-0.0719,0.0967,-0.0869,0.0392,-0.0526,0.0453,-0.079,0.062,-0.0879,0.06,-0.0128,0.0705,-0.0701,0.0067,-0.0064,0.0262,-0.0352,0.0139,-0.0089,0.0378,-0.0484,0.0369,-0.0057,0.0384,-0.0345,0.0318,-0.006,0.0258,-0.0386,0.0462,-0.007,0.0231,-0.037,0.0045,-0.0056,0.0201,-0.0281,0.0043,-0.0038,0.0043,-0.0037,0.0029,-0.0025,0.0012,-0.0013,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0013,0.0008,-0.0003,0.0037,-0.0023,0.005,-0.0054,0.0013,-0.0019,0.0019,-0.0016,0.0014,-0.0012,0.0017,-0.0013,0.0036,-0.0025,0.0069,-0.009,0.007,-0.0074,0.0042,-0.0051,0.0024,-0.0032,0.0057,-0.0029,0.0022,-0.0032,0.0015,-0.0025,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.002,-0.0004,0.0013,-0.0019,0.0006,-0.0014,0.0009,-0.0004,0.0011,-0.001,0.0003,-0.0012,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0009,0.0012,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
پذیرش انواع متون تبلیغاتی،دکلمه ، کتاب صوتی و ...

تعرفه خدمات گویندگی زیبا قربان زاده

زبان/زمان پارسی
یک دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۲۰۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش
29
در سانداسنپ
امتیاز
4.9
از 5 نمره

رضایت کاربران (از ۷ رای)

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تلفن گویا
تیزر صوتی
دکلمه
کودکانه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی زیبا قربان زاده

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید