پروفایل گویندگی زیبا قربان زاده

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0022,0.0025,-0.0022,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0015,0.0018,-0.0017,0.0007,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0018,-0.002,0.006,-0.0027,0.0091,-0.0236,0.0167,-0.0271,0.034,-0.0523,0.0588,-0.0298,0.0074,-0.0642,0.0492,-0.0565,0.0992,-0.1317,0.1491,-0.1158,0.0614,-0.1012,0.0856,-0.08,0.1088,-0.1642,0.0439,-0.1295,0.2131,-0.1156,0.2138,-0.2622,0.238,-0.3302,0.1411,-0.2421,0.2978,-0.1639,0.1417,-0.3161,0.2019,-0.0742,0.0615,-0.146,0.0697,-0.037,0.0117,-0.0166,0.1318,-0.0811,0.206,-0.2264,0.2236,-0.2921,0.1785,-0.2509,0.2094,-0.1848,0.1957,-0.3124,0.3151,-0.2985,0.1652,-0.2037,0.2027,-0.1914,0.2045,-0.1995,0.1096,-0.1688,0.1903,-0.2131,0.0937,-0.1967,0.1682,-0.1677,0.1371,-0.2412,0.1614,-0.1555,0.1498,-0.1809,0.1136,-0.1611,0.1299,-0.156,0.1185,-0.1761,0.0854,-0.1616,0.0498,-0.1696,0.0498,-0.1549,0.0544,-0.1536,0.0598,-0.1046,0.0628,-0.1122,0.0674,-0.0924,0.0684,-0.1002,0.0731,-0.1017,0.0736,-0.1044,0.0734,-0.0913,0.079,-0.0962,0.0851,-0.0963,0.0729,-0.0852,0.0756,-0.0765,0.0654,-0.0802,0.0617,-0.0632,0.0603,-0.0587,0.0535,-0.0487,0.045,-0.0374,0.0331,-0.031,0.0208,-0.0217,0.0538,-0.0696,0.0759,-0.1133,0.1275,-0.1719,0.165,-0.238,0.1784,-0.246,0.116,-0.1759,0.1731,-0.2052,0.1239,-0.1736,0.1532,-0.1842,0.1065,-0.1248,0.1277,-0.1657,0.0956,-0.1489,0.0933,-0.103,0.0659,-0.1322,0.1001,-0.0984,0.0472,-0.0928,0.0466,-0.068,0.031,-0.0482,0.0487,-0.0354,0.0292,-0.0616,0.0636,-0.054,0.1565,-0.1011,0.1633,-0.1313,0.1774,-0.1613,0.2203,-0.2558,0.2309,-0.2941,0.5114,-0.3021,0.2054,-0.3052,0.2694,-0.2197,0.3146,-0.3585,0.1653,-0.1263,0.1433,-0.2469,0.1597,-0.1723,0.2142,-0.2687,0.0932,-0.1483,0.0852,-0.1373,0.0709,-0.0813,0.057,-0.069,0.0229,-0.0276,0.0091,-0.0034,0.0092,-0.0097,0.0078,-0.0078,0.0091,-0.0141,0.07,-0.1047,0.1227,-0.1194,0.1228,-0.1265,0.1218,-0.1452,0.1335,-0.1629,0.1389,-0.1644,0.1437,-0.1632,0.1392,-0.1313,0.1123,-0.1932,0.1031,-0.1486,0.1621,-0.1387,0.1148,-0.1193,0.0644,-0.1252,0.1016,-0.0953,0.1086,-0.0876,0.0641,-0.0873,0.0415,-0.0759,0.0367,-0.0664,0.0355,-0.067,0.032,-0.0382,0.0297,-0.0397,0.0251,-0.0353,0.0271,-0.0377,0.0214,-0.0605,0.0233,-0.0443,0.0349,-0.0421,0.0205,-0.0375,0.0229,-0.0321,0.0112,-0.0261,0.0228,-0.0209,0.0258,-0.011,0.0137,-0.0121,0.0107,-0.0081,0.0292,-0.047,0.0479,-0.0069,0.0137,-0.0107,0.0148,-0.0062,0.0024,-0.0036,0.0003,-0.0034,0,-0.0019,0.0016,-0.0007,0.0015,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0015,-0.0008,0.0004,-0.0009,0.0168,-0.0057,0.0268,-0.0262,0.0285,-0.0416,0.0294,-0.0197,0.0169,-0.0091,0.0081,-0.0047,0.0095,-0.006,0.0049,-0.0092,0.007,-0.0028,0.0036,-0.0047,0.0055,-0.0096,0.0023,-0.004,0.0016,-0.0029,0.0027,-0.0013,0.002,-0.0019,0.0016,-0.0013,0.0011,-0.0014,0.002,-0.001,0.0013,-0.0007,0.0019,-0.0017,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.0016,0.001,-0.0003,0.0003,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0005,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0007,0,-0.0017,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0005,0.001,-0.0012,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0006,-0.0013,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0013,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0013,0.0012,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0002,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0008,0,-0.0012,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0009,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0011,-0.0001,0.0012,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.001,0.0005,-0.0018,0.0234,-0.0488,0.1262,-0.2184,0.2648,-0.1784,0.2094,-0.2951,0.2225,-0.1568,0.2259,-0.3297,0.2433,-0.2807,0.1834,-0.1931,0.201,-0.1326,0.1398,-0.2426,0.1684,-0.2164,0.2192,-0.1485,0.2337,-0.1633,0.2131,-0.1646,0.2018,-0.1448,0.1863,-0.133,0.1726,-0.1449,0.1668,-0.1505,0.1113,-0.1132,0.1014,-0.128,0.0558,-0.1133,0.0406,-0.0397,0.0286,-0.0381,0.0259,-0.0406,0.023,-0.0291,0.0202,-0.0307,0.0207,-0.0226,0.0215,-0.0269,0.0212,-0.0357,0.0296,-0.0376,0.0365,-0.036,0.0317,-0.0449,0.0295,-0.0495,0.031,-0.0497,0.0438,-0.0605,0.0598,-0.0688,0.0952,-0.1269,0.0826,-0.2555,0.2539,-0.2639,0.1858,-0.1324,0.0981,-0.1466,0.2269,-0.2072,0.2266,-0.1758,0.1656,-0.1687,0.1022,-0.1446,0.1085,-0.149,0.1185,-0.1058,0.1032,-0.1371,0.1175,-0.2031,0.1242,-0.2012,0.0759,-0.1142,0.0472,-0.1017,0.0573,-0.0899,0.0717,-0.0716,0.0741,-0.0799,0.0799,-0.0822,0.0801,-0.0793,0.081,-0.086,0.0998,-0.0954,0.0915,-0.0824,0.1141,-0.1134,0.1242,-0.1069,0.1097,-0.1252,0.1114,-0.1109,0.1004,-0.0952,0.1111,-0.1231,0.1106,-0.1488,0.1203,-0.13,0.0942,-0.1131,0.1025,-0.1274,0.1114,-0.1245,0.1123,-0.1099,0.0924,-0.0861,0.0943,-0.1009,0.0894,-0.1116,0.0761,-0.1027,0.0701,-0.0698,0.0647,-0.0775,0.0683,-0.0699,0.0689,-0.0577,0.067,-0.0539,0.0628,-0.0518,0.05,-0.0537,0.0513,-0.0576,0.0441,-0.0528,0.0518,-0.0493,0.0495,-0.0446,0.0405,-0.0434,0.0371,-0.0368,0.038,-0.036,0.0349,-0.0352,0.0345,-0.038,0.0329,-0.0393,0.0664,-0.0872,0.1203,-0.22,0.1734,-0.2054,0.1228,-0.1958,0.18,-0.1804,0.1548,-0.218,0.1372,-0.186,0.1393,-0.2087,0.0941,-0.1365,0.1228,-0.1548,0.1344,-0.147,0.1099,-0.1386,0.1223,-0.1494,0.0709,-0.1146,0.1254,-0.1448,0.1101,-0.1548,0.1111,-0.114,0.1256,-0.1538,0.1322,-0.1602,0.1517,-0.1478,0.1176,-0.1659,0.1824,-0.1652,0.1223,-0.0713,0.0241,-0.0129,0.0138,-0.0108,0.0089,-0.0101,0.0043,-0.0059,0.0051,-0.0043,0.0067,-0.0054,0.0058,-0.0034,0.0071,-0.0035,0.0044,-0.0038,0.0053,-0.0023,0.0734,-0.0148,0.0112,-0.027,0.0939,-0.1335,0.1534,-0.1331,0.1419,-0.2377,0.1769,-0.2055,0.1588,-0.3153,0.2267,-0.3031,0.2101,-0.2208,0.2075,-0.2901,0.2073,-0.3185,0.2361,-0.3437,0.2452,-0.3065,0.2264,-0.297,0.2361,-0.2736,0.2152,-0.2821,0.2063,-0.2673,0.1732,-0.2519,0.1774,-0.2375,0.1657,-0.1579,0.1543,-0.146,0.1228,-0.1467,0.1235,-0.0576,0.0523,-0.0572,0.0486,-0.0518,0.0717,-0.0538,0.036,-0.0432,0.0312,-0.0363,0.0416,-0.0497,0.0347,-0.0264,0.0171,-0.0295,0.0257,-0.0208,0.0052,-0.025,0.0236,-0.0141,0.0248,-0.0121,0.0668,-0.0891,0.1932,-0.209,0.1325,-0.1594,0.2435,-0.2989,0.231,-0.2774,0.2094,-0.2833,0.1737,-0.2516,0.2129,-0.2447,0.1749,-0.2285,0.1711,-0.2188,0.1577,-0.1917,0.1393,-0.199,0.1317,-0.183,0.1112,-0.1549,0.1432,-0.1828,0.0953,-0.1595,0.1486,-0.1562,0.1093,-0.1396,0.0994,-0.1616,0.1225,-0.1513,0.0997,-0.1349,0.0992,-0.1425,0.0902,-0.0847,0.0792,-0.0657,0.0402,-0.0546,0.0539,-0.0409,0.039,-0.0332,0.0245,-0.0254,0.0179,-0.0139,0.0066,-0.0123,0.0152,-0.0396,0.0334,-0.0237,0.0415,-0.0376,0.0429,-0.0557,0.0314,-0.058,0.0175,-0.0231,0.0056,-0.0098,0.0132,-0.0039,0.0224,-0.013,0.0303,-0.0241,0.0196,-0.0318,0.0464,-0.0368,0.0221,-0.0165,0.0083,-0.0232,0.0177,-0.0021,0.0399,-0.0349,0.0819,-0.1027,0.1157,-0.115,0.0721,-0.1067,0.1076,-0.1242,0.1727,-0.1328,0.1607,-0.1141,0.1356,-0.1225,0.1498,-0.1086,0.199,-0.1179,0.1926,-0.137,0.0661,-0.1238,0.0448,-0.1284,0.2002,-0.1257,0.1465,-0.1002,0.1244,-0.1308,0.1852,-0.0983,0.075,-0.1232,0.0703,-0.1143,0.016,-0.0194,0.0197,-0.0201,0.0337,-0.0337,0.0476,-0.0687,0.073,-0.0951,0.0983,-0.0981,0.0838,-0.1122,0.0688,-0.0853,0.0818,-0.1097,0.09,-0.0972,0.0869,-0.0567,0.0771,-0.071,0.0729,-0.087,0.0628,-0.11,0.0735,-0.0776,0.0537,-0.0662,0.0526,-0.0651,0.0522,-0.0522,0.0519,-0.0568,0.0598,-0.0683,0.0547,-0.0587,0.057,-0.0641,0.0481,-0.067,0.0511,-0.0672,0.0473,-0.0675,0.054,-0.0527,0.052,-0.0549,0.0523,-0.0595,0.0541,-0.0651,0.0571,-0.0691,0.0613,-0.0718,0.0628,-0.0755,0.0617,-0.0753,0.0638,-0.0759,0.065,-0.0725,0.0651,-0.1021,0.0667,-0.1462,0.0797,-0.1085,0.0504,-0.098,0.0646,-0.1001,0.0783,-0.1004,0.0712,-0.1031,0.0645,-0.1084,0.05,-0.1006,0.0839,-0.1237,0.0737,-0.1183,0.0697,-0.1162,0.0689,-0.1276,0.0451,-0.119,0.0795,-0.1181,0.0673,-0.1492,0.0579,-0.1382,0.0641,-0.0927,0.0931,-0.1071,0.0888,-0.1393,0.0453,-0.1345,0.0536,-0.108,0.0603,-0.1272,0.0551,-0.1045,0.0446,-0.0635,0.0313,-0.051,0.0233,-0.0253,0.0145,-0.0182,0.0079,-0.0127,0.0072,-0.0098,0.0087,-0.0101,0.0159,-0.0201,0.0375,-0.032,0.0856,-0.0788,0.0686,-0.0441,0.0429,-0.0338,0.0337,-0.0232,0.0175,-0.0085,0.0236,-0.0515,0.0821,-0.1283,0.0714,-0.1373,0.0743,-0.1382,0.0795,-0.143,0.0939,-0.1406,0.0956,-0.1529,0.0937,-0.1396,0.0921,-0.1443,0.0868,-0.114,0.0897,-0.1311,0.0868,-0.1163,0.1005,-0.1084,0.0938,-0.0596,0.0443,-0.0724,0.0377,-0.0731,0.024,-0.0358,0.0259,-0.0391,0.0244,-0.0202,0.0511,-0.0524,0.0208,-0.049,0.027,-0.0433,0.0326,-0.0571,0.0835,-0.0762,0.0511,-0.0644,0.0261,-0.1024,0.0903,-0.0533,0.101,-0.119,0.0669,-0.1059,0.0795,-0.1355,0.0731,-0.1235,0.0729,-0.0914,0.0669,-0.1595,0.0654,-0.109,0.0609,-0.0992,0.0695,-0.157,0.0825,-0.1476,0.0803,-0.1296,0.0976,-0.1132,0.0992,-0.1098,0.1132,-0.1067,0.1053,-0.1107,0.045,-0.0478,0.0431,-0.0392,0.0239,-0.0218,0.0141,-0.0157,0.0151,-0.0158,0.0104,-0.024,0.0252,-0.0347,0.0248,-0.026,0.1091,-0.1031,0.118,-0.168,0.0979,-0.2433,0.0817,-0.2328,0.0999,-0.1546,0.0949,-0.184,0.1441,-0.1814,0.1466,-0.2045,0.1446,-0.1828,0.1365,-0.0962,0.1274,-0.1222,0.1467,-0.1776,0.1538,-0.1317,0.1127,-0.163,0.1555,-0.1595,0.1062,-0.1777,0.1467,-0.1388,0.0999,-0.1897,0.1414,-0.1588,0.1108,-0.1803,0.1313,-0.2104,0.1217,-0.1904,0.0994,-0.173,0.1124,-0.1183,0.111,-0.1841,0.133,-0.1646,0.1145,-0.12,0.111,-0.1564,0.1237,-0.1187,0.1126,-0.1538,0.1198,-0.1219,0.126,-0.1543,0.1187,-0.1235,0.1413,-0.1477,0.1142,-0.1098,0.1218,-0.0976,0.116,-0.1071,0.1141,-0.1439,0.0925,-0.2032,0.0966,-0.2231,0.1067,-0.1767,0.1137,-0.2188,0.1332,-0.1692,0.0988,-0.2369,0.1995,-0.2092,0.1927,-0.2103,0.1169,-0.22,0.1043,-0.2231,0.1242,-0.2137,0.1136,-0.1766,0.0587,-0.0793,0.0273,-0.0245,0.0316,-0.0279,0.0148,-0.0199,0.0154,-0.0122,0.019,-0.0102,0.0428,-0.0371,0.061,-0.0622,0.1058,-0.1467,0.127,-0.1288,0.1118,-0.1549,0.1317,-0.1423,0.105,-0.0985,0.1018,-0.0988,0.0841,-0.0983,0.0919,-0.1055,0.072,-0.0817,0.0943,-0.0626,0.0977,-0.0732,0.0593,-0.0718,0.0409,-0.076,0.0471,-0.0582,0.0444,-0.0259,0.04,-0.0128,0.0408,-0.0598,0.0185,-0.0499,0.0346,-0.1209,0.0577,-0.14,0.1091,-0.078,0.0667,-0.1116,0.0953,-0.1409,0.0566,-0.1176,0.1431,-0.1094,0.0699,-0.0978,0.1057,-0.0687,0.1081,-0.1246,0.1712,-0.0725,0.0777,-0.0544,0.0983,-0.1066,0.084,-0.135,0.1037,-0.1033,0.1281,-0.1294,0.0243,-0.0498,0.0199,-0.0587,0.1132,-0.1024,0.0916,-0.1682,0.1399,-0.1934,0.1136,-0.098,0.1438,-0.1945,0.1695,-0.1518,0.1347,-0.1546,0.1059,-0.0857,0.0638,-0.1136,0.1345,-0.1461,0.0491,-0.0827,0.0631,-0.0528,0.0552,-0.1153,0.0874,-0.1293,0.0623,-0.0859,0.0725,-0.0827,0.0701,-0.0922,0.0435,-0.0702,0.0246,-0.0149,0.0099,-0.011,0.015,-0.0103,0.0127,-0.0148,0.0089,-0.0151,0.0055,-0.0061,0.0051,-0.004,0.0117,-0.0275,0.0522,-0.0471,0.0631,-0.0572,0.0545,-0.0971,0.0778,-0.0976,0.1003,-0.1187,0.0762,-0.1267,0.0909,-0.1264,0.0689,-0.0912,0.0638,-0.1099,0.1194,-0.1288,0.0813,-0.114,0.0735,-0.0767,0.0854,-0.0777,0.1025,-0.13,0.1147,-0.1379,0.0665,-0.0647,0.093,-0.1202,0.0661,-0.1216,0.0474,-0.0661,0.0766,-0.108,0.0682,-0.1171,0.0582,-0.0949,0.0517,-0.0928,0.0725,-0.0897,0.0608,-0.0824,0.0737,-0.0867,0.0611,-0.0912,0.0676,-0.0828,0.0811,-0.0857,0.0898,-0.1011,0.0809,-0.1036,0.0809,-0.1047,0.0615,-0.1043,0.0654,-0.1006,0.0575,-0.1009,0.0451,-0.1089,0.0609,-0.121,0.0612,-0.1135,0.0577,-0.1031,0.0353,-0.0284,0.0094,-0.0186,0.0063,-0.0065,0.0067,-0.0054,0.0038,-0.0047,0.0029,-0.0028,0.0046,-0.0044,0.0047,-0.0036,0.0297,-0.0382,0.0175,-0.0188,0.0369,-0.0626,0.1173,-0.1206,0.1212,-0.1218,0.0833,-0.0815,0.1025,-0.1348,0.1037,-0.135,0.0888,-0.1161,0.0944,-0.1215,0.1074,-0.0977,0.1026,-0.0998,0.0667,-0.1134,0.0623,-0.1104,0.0478,-0.1044,0.0654,-0.0956,0.0605,-0.0822,0.0558,-0.0882,0.08,-0.0781,0.0403,-0.1184,0.0459,-0.1303,0.0664,-0.105,0.0654,-0.0841,0.0726,-0.0948,0.0408,-0.1062,0.0843,-0.0761,0.0878,-0.0822,0.0786,-0.0826,0.0686,-0.0953,0.0652,-0.0703,0.0656,-0.0989,0.072,-0.0895,0.0617,-0.0884,0.0748,-0.1088,0.0704,-0.0798,0.058,-0.1019,0.0565,-0.0791,0.0267,-0.0146,0.0102,-0.0036,0.0078,-0.0094,0.0297,-0.0435,0.0487,-0.0908,0.0572,-0.11,0.0455,-0.0921,0.0401,-0.0869,0.0558,-0.0541,0.0288,-0.0295,0.0393,-0.0231,0.0137,-0.0149,0.0065,-0.0069,0.0042,-0.0063,0.0266,-0.0258,0.0072,-0.0053,0.0049,-0.0059,0.0058,-0.0058,0.0027,-0.0034,0.001,-0.0019,0.0007,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0051,-0.0021,0.0226,-0.0296,0.0421,-0.0677,0.0258,-0.0733,0.0496,-0.0918,0.0629,-0.0696,0.0629,-0.1046,0.0896,-0.0853,0.0743,-0.0986,0.0851,-0.0849,0.0886,-0.0882,0.0791,-0.0912,0.092,-0.0773,0.0953,-0.1113,0.103,-0.0961,0.1054,-0.0968,0.1234,-0.0926,0.1208,-0.0945,0.114,-0.0979,0.1157,-0.0996,0.1226,-0.1078,0.1141,-0.1068,0.1072,-0.071,0.0115,-0.0232,0.0207,-0.0106,0.0127,-0.0138,0.0371,-0.0172,0.033,-0.0508,0.0173,-0.0488,0.0977,-0.082,0.0919,-0.1618,0.1535,-0.2063,0.1379,-0.2195,0.0971,-0.209,0.0893,-0.1808,0.101,-0.1854,0.1348,-0.1151,0.144,-0.2151,0.1217,-0.1872,0.1289,-0.1835,0.1274,-0.1747,0.1406,-0.183,0.1397,-0.1084,0.1369,-0.1257,0.1002,-0.1364,0.0865,-0.0985,0.0741,-0.0974,0.0952,-0.0766,0.0436,-0.0802,0.0582,-0.0721,0.0623,-0.1082,0.0548,-0.082,0.0631,-0.0563,0.0988,-0.0719,0.0967,-0.0869,0.0392,-0.0526,0.0453,-0.079,0.062,-0.0879,0.06,-0.0128,0.0705,-0.0701,0.0067,-0.0064,0.0262,-0.0352,0.0139,-0.0089,0.0378,-0.0484,0.0369,-0.0057,0.0384,-0.0345,0.0318,-0.006,0.0258,-0.0386,0.0462,-0.007,0.0231,-0.037,0.0045,-0.0056,0.0201,-0.0281,0.0043,-0.0038,0.0043,-0.0037,0.0029,-0.0025,0.0012,-0.0013,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0013,0.0008,-0.0003,0.0037,-0.0023,0.005,-0.0054,0.0013,-0.0019,0.0019,-0.0016,0.0014,-0.0012,0.0017,-0.0013,0.0036,-0.0025,0.0069,-0.009,0.007,-0.0074,0.0042,-0.0051,0.0024,-0.0032,0.0057,-0.0029,0.0022,-0.0032,0.0015,-0.0025,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.002,-0.0004,0.0013,-0.0019,0.0006,-0.0014,0.0009,-0.0004,0.0011,-0.001,0.0003,-0.0012,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0009,0.0012,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0003,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
پذیرش انواع متون تبلیغاتی،دکلمه ، کتاب صوتی و ...

تعرفه گویندگی زیبا قربان زاده

زبان دقیقه اول سایر دقایق
پارسی
۲۰۰,۰۰۰ تومان
۲۰۰,۰۰۰ تومان

خلاصه فعالیت گویندگی

سفارش
30
در سانداسنپ
امتیاز
4.8875
از 5 نمره

رضایت کاربران (از ۸ رای)

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تلفن گویا
تیزر صوتی
دکلمه
کودکانه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

سفارش گویندگی 3982369 در تاریخ پنجشنبه, 03 آذر 1401

عالی بودن

محمدرضا خندان
شنبه, 12 آذر 1401
سفارش گویندگی 3981617 در تاریخ سه شنبه, 29 شهریور 1401

رفتار حرفه ای و مسلط به گویندگی .

فراز فتحی
یکشنبه, 27 شهریور 1401
سفارش گویندگی 3981557 در تاریخ سه شنبه, 22 شهریور 1401

عالی و بی نقص بود. ممنونم

محدثه بساکی
سه شنبه, 22 شهریور 1401
سفارش گویندگی 3980485 در تاریخ چهارشنبه, 27 بهمن 1400

درود اجرای بسیار خوب وپراحساسی داشتند .

کسری پیرو
پنجشنبه, 18 آذر 1400
سفارش گویندگی 3980490 در تاریخ چهارشنبه, 27 بهمن 1400

با سلام تنها مشکلی که این فایل داشت در یکی دو کلمه تلفظ اشتباه شده بود

زهرا قنبری
سه شنبه, 16 آذر 1400
سفارش گویندگی 3980495 در تاریخ چهارشنبه, 27 بهمن 1400

بسیار عالی و حرفه ای

فراز فتحی
شنبه, 13 آذر 1400
سفارش گویندگی 3980535 در تاریخ چهارشنبه, 27 بهمن 1400

فوق العاده، حرفه ای و با اخلاق????

فراز فتحی
یکشنبه, 23 آبان 1400
سفارش گویندگی 3980585 در تاریخ چهارشنبه, 27 بهمن 1400

خیلی به موقع و با کیفیت عالی تحویل دادن. زمانی هم که گویش فایل مد نظر ما نبود با صبر و حوصله از نو با گویش جدید ضبط کردند

میلاد دوستیان
جمعه, 23 مهر 1400