مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی سینا جلالیان

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0,0,0,0,0,0,0.0019,0,0.0008,-0.0031,0.001,-0.0028,0,-0.0013,0.0003,-0.001,0,-0.0018,0.0009,-0.0006,0.0021,-0.0002,0.0011,-0.0003,0.0011,-0.0009,0.0011,-0.001,0.0011,-0.0017,0,-0.0023,0,-0.0026,0.0005,-0.0008,0.0011,-0.0001,0.0015,0,0.0021,0,0.0016,0,0.0011,-0.0002,0,-0.0011,0.0005,-0.0041,0.0033,-0.0061,0.0071,-0.0091,0.0081,-0.0223,0.0237,-0.0179,0.0268,-0.0183,0.0301,-0.0324,0.0354,-0.0487,0.0776,-0.0732,0.0385,-0.0376,0.0859,-0.0441,0.0685,-0.0845,0.1235,-0.1135,0.1317,-0.0557,0.1549,-0.1167,0.0931,-0.0827,0.0437,-0.0646,0.0403,-0.028,0.1696,-0.1881,0.2169,-0.3262,0.2821,-0.5358,0.571,-0.4499,0.4683,-0.5525,0.4812,-0.3795,0.6254,-0.4908,0.3683,-0.354,0.2798,-0.4501,0.4114,-0.381,0.4945,-0.3685,0.658,-0.4698,0.3705,-0.5161,0.3599,-0.4037,0.9081,-0.3568,0.3751,-0.3145,0.2696,-0.2928,0.306,-0.3427,0.1273,-0.1861,0.3618,-0.2412,0.1397,-0.1257,0.0739,-0.0854,0.2165,-0.1221,0.1245,-0.2323,0.1292,-0.1704,0.0452,-0.0273,0.0949,-0.1285,0.1015,-0.1223,0.0487,-0.1216,0.0858,-0.0817,0.081,-0.073,0.0639,-0.0738,0.0653,-0.0464,0.0662,-0.0876,0.0574,-0.0623,0.0363,-0.0397,0.0455,-0.0352,0.0231,-0.0248,0.0229,-0.016,0.0112,-0.0156,0.0386,-0.0081,0.0411,-0.067,0.1025,-0.1925,0.1182,-0.1305,0.2164,-0.0573,0.0273,-0.0217,0.019,-0.0142,0.0174,-0.0128,0.0088,-0.0077,0.0075,-0.0039,0.007,-0.0046,0.0073,-0.0045,0.0035,-0.0043,0.0027,-0.0045,0.003,-0.0036,0.0033,-0.0024,0.0035,-0.0029,0.011,-0.0341,0.115,-0.0699,0.0697,-0.0996,0.1846,-0.1549,0.1079,-0.1285,0.143,-0.1587,0.3007,-0.1874,0.1365,-0.209,0.1298,-0.189,0.1278,-0.1494,0.0906,-0.1345,0.0715,-0.0878,0.0938,-0.1571,0.0821,-0.1076,0.1017,-0.1628,0.0768,-0.0903,0.1256,-0.039,0.0673,-0.0752,0.1009,-0.0744,0.1117,-0.0643,0.0787,-0.106,0.0432,-0.1053,0.1224,-0.0513,0.1067,-0.0708,0.098,-0.0636,0.1073,-0.0674,0.0164,-0.0263,0.011,-0.0076,0.0325,-0.0115,0.104,-0.1164,0.1037,-0.1436,0.1187,-0.1923,0.1187,-0.1846,0.1822,-0.1498,0.2989,-0.2867,0.3518,-0.2281,0.4447,-0.3018,0.4246,-0.3405,0.4586,-0.4343,0.3101,-0.1794,0.6912,-0.1385,0.4702,-0.2902,0.4331,-0.58,0.5286,-0.3194,0.0444,-0.3649,0.0718,-0.578,0.6181,-0.0667,0.4882,-0.2231,0.3331,-0.4562,0.4409,-0.2461,0.4055,-0.1679,0.2938,-0.3639,0.3246,-0.4721,0.4335,-0.2934,0.293,-0.364,0.0567,-0.1177,0.0513,-0.0591,0.0586,-0.0524,0.0446,-0.0341,0.0125,-0.0388,0.0203,-0.0266,0.0179,-0.0201,0.0136,-0.0119,0.0054,-0.0089,0.0114,-0.0117,0.0128,-0.0164,0.0156,-0.0161,0.0154,-0.0143,0.0101,-0.0116,0.0129,-0.0142,0.0287,-0.0457,0.0463,-0.0467,0.047,-0.0465,0.046,-0.0548,0.0505,-0.0526,0.0427,-0.0358,0.0125,-0.0232,0.0145,-0.0208,0.0031,-0.0221,0.0052,-0.0072,0.0115,0,0.0164,0,0.0151,0,0.0127,0,0.01,0,0.0031,-0.0013,0.0004,-0.0051,0,-0.0112,0,-0.0095,0,-0.0086,0,-0.0083,0,-0.0048,0.0018,-0.0051,0.0013,-0.0045,0.0038,-0.0041,0.0019,-0.0028,0,-0.0035,0.0039,-0.0043,0.0034,-0.0048,0.0032,-0.003,0.0022,-0.0046,0.0044,-0.0016,0.0031,-0.0034,0.0038,-0.0007,0.0043,-0.0015,0.0027,-0.0005,0.0025,0,0.0034,-0.0016,0.0007,-0.0013,0.0009,-0.0012,0.0008,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0015,-0.0003,0.0015,-0.0005,0.0008,-0.001,0.0027,-0.0002,0.0021,-0.0002,0.0011,-0.0005,0.0003,-0.001,0.0007,-0.0014,0.0035,-0.0046,0.0016,-0.0028,0.0012,-0.0005,0.0011,-0.0004,0.0016,0,0.0003,-0.0001,0.0209,-0.1579,0.1646,-0.1842,0.2291,-0.3004,0.286,-0.2964,0.3591,-0.376,0.6693,-0.3751,0.2482,-0.3357,0.4634,-0.4661,0.7053,-0.6794,0.3009,-0.393,0.2989,-0.6089,0.4661,-0.3108,0.4649,-0.7237,0.8083,-0.4651,0.2918,-0.3578,0.1002,-0.1762,0.0486,-0.0993,0.078,-0.103,0.0763,-0.1071,0.0959,-0.0557,0.0884,-0.0526,0.0526,-0.0611,0.0401,-0.0295,0.0293,-0.0336,0.0397,-0.0593,0.0361,-0.0442,0.0337,-0.025,0.0288,-0.0206,0.0257,-0.0346,0.019,-0.0348,0.0279,-0.0294,0.0221,-0.0239,0.0207,-0.0247,0.0178,-0.0362,0.0183,-0.0693,0.0569,-0.2716,0.1705,-0.3081,0.4918,-0.4119,0.5628,-0.5444,0.6359,-0.3264,0.6299,-0.3447,0.1836,-0.59,0.8239,-0.2549,0.3847,-0.8666,0.606,-0.3824,0.5999,-0.4347,0.5224,-0.2661,0.2841,-0.3328,0.1098,-0.1249,0.1192,-0.1149,0.1182,-0.093,0.0775,-0.0927,0.0541,-0.1068,0.0721,-0.0948,0.071,-0.0807,0.1833,-0.0918,0.2214,-0.1292,0.1893,-0.1659,0.1775,-0.3677,0.2075,-0.1598,0.1513,-0.087,0.17,-0.259,0.1748,-0.2581,0.2094,-0.281,0.2409,-0.1718,0.1566,-0.2632,0.1737,-0.2729,0.1527,-0.1911,0.1027,-0.1427,0.0872,-0.1724,0.1181,-0.1506,0.0734,-0.1299,0.0764,-0.1348,0.0707,-0.1191,0.0682,-0.1223,0.0718,-0.1166,0.0715,-0.1317,0.0717,-0.14,0.0855,-0.1477,0.0628,-0.1473,0.0434,-0.077,0.053,-0.0648,0.0318,-0.0526,0.0268,-0.0656,0.0269,-0.0492,0.0245,-0.0554,0.0193,-0.0415,0.0209,-0.0357,0.0189,-0.0328,0.0138,-0.029,0.013,-0.0362,0.0201,-0.0266,0.0192,-0.0309,0.0512,-0.0863,0.2425,-0.2549,0.42,-0.3799,0.4065,-0.4801,0.652,-0.3758,0.3618,-0.5096,0.4669,-0.619,0.5722,-0.4181,0.8688,-0.6067,0.5012,-0.586,0.8706,-0.6862,0.5497,-0.5971,0.4369,-0.3935,0.3911,-0.4638,0.3697,-0.4017,0.2446,-0.3564,0.2715,-0.2829,0.1266,-0.0829,0.0627,-0.0797,0.0708,-0.0687,0.0653,-0.0852,0.0594,-0.0427,0.0574,-0.0553,0.056,-0.0632,0.0428,-0.0843,0.0693,-0.0452,0.0587,-0.038,0.0412,-0.0288,0.0448,-0.0287,0.0324,-0.0309,0.0315,-0.0337,0.0301,-0.0273,0.0352,-0.0473,0.0418,-0.0428,0.0506,-0.0431,0.0988,-0.0889,0.0928,-0.1415,0.1846,-0.2481,0.2393,-0.2483,0.2717,-0.2854,0.2616,-0.3607,0.3428,-0.2962,0.294,-0.305,0.3039,-0.3154,0.2987,-0.2765,0.2517,-0.2232,0.2713,-0.2475,0.2384,-0.3239,0.2935,-0.3112,0.288,-0.23,0.1609,-0.2043,0.0849,-0.1426,0.0932,-0.1076,0.0831,-0.0901,0.0639,-0.0739,0.0659,-0.0857,0.0883,-0.0627,0.0343,-0.0371,0.0569,-0.0514,0.0443,-0.0388,0.061,-0.0595,0.0408,-0.0504,0.0641,-0.0592,0.1149,-0.1121,0.1746,-0.1167,0.226,-0.1861,0.283,-0.2692,0.3379,-0.2532,0.2146,-0.3856,0.2572,-0.3606,0.2997,-0.2987,0.2449,-0.2809,0.2406,-0.3012,0.2679,-0.2296,0.2248,-0.2186,0.2227,-0.2417,0.2208,-0.1956,0.2197,-0.2298,0.2848,-0.3152,0.1829,-0.2666,0.2527,-0.2709,0.186,-0.3008,0.302,-0.3751,0.2842,-0.2643,0.2788,-0.2965,0.1919,-0.2874,0.2441,-0.2896,0.1697,-0.3265,0.2485,-0.219,0.2189,-0.2819,0.2296,-0.2239,0.1915,-0.2774,0.124,-0.1879,0.0639,-0.0915,0.0559,-0.0713,0.0576,-0.0435,0.0461,-0.0237,0.0369,-0.0259,0.0203,-0.0298,0.0282,-0.0211,0.0352,-0.024,0.0134,-0.0108,0.0083,-0.0084,0.0133,-0.011,0.0064,-0.0097,0.0144,-0.0106,0.0127,-0.0185,0.0224,-0.0302,0.0273,-0.043,0.0066,-0.0105,0.0112,-0.0073,0.0081,-0.0079,0.0141,-0.0157,0.0258,-0.0128,0.0268,-0.0225,0.0287,-0.0205,0.0422,-0.0229,0.0295,-0.0356,0.0269,-0.0414,0.0447,-0.0804,0.0669,-0.0679,0.0312,-0.0485,0.055,-0.0302,0.0137,-0.0246,0.052,-0.0628,0.0896,-0.1202,0.1266,-0.1263,0.1852,-0.1466,0.4238,-0.4158,0.3679,-0.2629,0.351,-0.2646,0.2829,-0.4296,0.2174,-0.5507,0.5992,-0.4154,0.6775,-0.3049,0.3821,-0.6023,0.3289,-0.361,0.2626,-0.2375,0.3788,-0.2299,0.1154,-0.1824,0.0728,-0.0344,0.0774,-0.059,0.1306,-0.0775,0.1474,-0.193,0.1516,-0.1442,0.1435,-0.2182,0.1206,-0.2439,0.153,-0.1352,0.1506,-0.2201,0.1788,-0.1314,0.1584,-0.1974,0.2339,-0.1796,0.142,-0.2321,0.1296,-0.2286,0.1553,-0.2682,0.119,-0.1451,0.115,-0.1845,0.1246,-0.1396,0.0948,-0.1207,0.0973,-0.1329,0.1059,-0.1392,0.1008,-0.1451,0.0903,-0.1453,0.0893,-0.1345,0.0845,-0.1216,0.0708,-0.1227,0.0703,-0.1137,0.0835,-0.1236,0.0819,-0.1152,0.0716,-0.1053,0.0688,-0.1242,0.0818,-0.1387,0.079,-0.1101,0.0693,-0.1414,0.0823,-0.1063,0.0545,-0.1003,0.0881,-0.1158,0.0577,-0.1009,0.0764,-0.1248,0.1625,-0.178,0.2668,-0.2293,0.131,-0.3999,0.3345,-0.1756,0.5797,-0.2039,0.3969,-0.2659,0.3636,-0.2426,0.4304,-0.2151,0.131,-0.1834,0.1843,-0.1829,0.2441,-0.2061,0.0912,-0.1427,0.2067,-0.1878,0.1156,-0.17,0.242,-0.2065,0.1521,-0.176,0.2567,-0.1985,0.0594,-0.1461,0.0555,-0.0439,0.0601,-0.0785,0.1153,-0.1254,0.1252,-0.1306,0.0704,-0.0551,0.0554,-0.0738,0.0537,-0.053,0.0516,-0.0329,0.05,-0.0296,0.0385,-0.0214,0.0222,-0.0246,0.0163,-0.0128,0.0126,-0.0113,0.007,-0.0341,0.0869,-0.0508,0.0623,-0.0709,0.0636,-0.045,0.0325,-0.0826,0.1577,-0.1152,0.1243,-0.1013,0.1535,-0.135,0.2064,-0.291,0.1802,-0.2297,0.1761,-0.1792,0.2173,-0.23,0.2629,-0.3001,0.2317,-0.3139,0.353,-0.4309,0.2666,-0.3174,0.0967,-0.1081,0.114,-0.1716,0.0938,-0.1796,0.0797,-0.0657,0.0668,-0.0621,0.0529,-0.0519,0.0694,-0.0319,0.1525,-0.1014,0.13,-0.1602,0.0936,-0.1559,0.1038,-0.1913,0.1441,-0.1296,0.0972,-0.1397,0.1599,-0.1009,0.2246,-0.1455,0.1232,-0.1424,0.1916,-0.1903,0.1934,-0.2105,0.2105,-0.2305,0.1509,-0.112,0.2455,-0.1797,0.1712,-0.151,0.1774,-0.1761,0.1245,-0.1661,0.0531,-0.0648,0.0729,-0.0438,0.0586,-0.0785,0.0457,-0.0533,0.0446,-0.0491,0.0486,-0.0576,0.0473,-0.0547,0.0483,-0.0439,0.0411,-0.0393,0.0417,-0.0401,0.0489,-0.0732,0.0604,-0.1268,0.1075,-0.1902,0.2402,-0.2411,0.1513,-0.2332,0.3274,-0.2657,0.3867,-0.3235,0.2817,-0.2219,0.298,-0.2672,0.2576,-0.3624,0.1992,-0.3757,0.6046,-0.4114,0.5604,-0.3452,0.2752,-0.3013,0.6043,-0.2838,0.3618,-0.3127,0.4356,-0.4175,0.4094,-0.3568,0.1959,-0.236,0.1454,-0.3132,0.178,-0.2874,0.0642,-0.2192,0.1167,-0.1326,0.0791,-0.1298,0.0638,-0.1288,0.0936,-0.1471,0.1032,-0.1239,0.0644,-0.1692,0.0877,-0.1284,0.0801,-0.1426,0.087,-0.1294,0.0713,-0.1279,0.0701,-0.1089,0.0605,-0.0923,0.0462,-0.0826,0.0474,-0.0747,0.0707,-0.1018,0.1589,-0.1175,0.1281,-0.2093,0.2142,-0.1913,0.1746,-0.1957,0.1591,-0.1545,0.1823,-0.2125,0.2076,-0.1842,0.2448,-0.2206,0.1467,-0.1779,0.1496,-0.2021,0.0377,-0.0701,0.0469,-0.0737,0.0364,-0.0539,0.0226,-0.0461,0.0253,-0.0431,0.0314,-0.0486,0.1115,-0.0792,0.1568,-0.1016,0.1251,-0.142,0.1983,-0.218,0.1697,-0.1305,0.2708,-0.2422,0.1943,-0.1793,0.1952,-0.2007,0.2595,-0.2441,0.2267,-0.2812,0.2128,-0.2382,0.1522,-0.1675,0.1035,-0.1702,0.0542,-0.073,0.0876,-0.0503,0.0582,-0.0475,0.1302,-0.0532,0.0446,-0.0543,0.0858,-0.0272,0.0894,-0.0663,0.0503,-0.0423,0.0307,-0.0336,0.0707,-0.05,0.0401,-0.0544,0.035,-0.1006,0.0371,-0.0812,0.0418,-0.047,0.0294,-0.0536,0.0337,-0.0787,0.0465,-0.036,0.0981,-0.1449,0.2044,-0.1882,0.2655,-0.1691,0.2475,-0.2086,0.2179,-0.2224,0.1514,-0.203,0.1757,-0.2311,0.2161,-0.1796,0.1671,-0.1547,0.1536,-0.1452,0.1198,-0.1326,0.0507,-0.0974,0.0483,-0.0668,0.0508,-0.04,0.0486,-0.0372,0.0371,-0.0273,0.0331,-0.032,0.0247,-0.0259,0.0093,-0.0285,0.0303,-0.021,0.0908,-0.0676,0.1954,-0.143,0.2626,-0.1692,0.2675,-0.1925,0.3129,-0.2972,0.4061,-0.2462,0.2402,-0.2757,0.2708,-0.2278,0.336,-0.2375,0.3752,-0.2809,0.4691,-0.231,0.3781,-0.2123,0.3364,-0.1925,0.3283,-0.1879,0.1862,-0.1738,0.4017,-0.1865,0.3003,-0.188,0.1449,-0.2347,0.1137,-0.2352,0.2243,-0.2442,0.2343,-0.1643,0.318,-0.2432,0.3989,-0.1284,0.3303,-0.1733,0.3651,-0.2314,0.1891,-0.2102,0.2968,-0.1657,0.3068,-0.2274,0.2128,-0.164,0.1516,-0.154,0.1489,-0.1005,0.0823,-0.1625,0.0547,-0.1148,0.0746,-0.0542,0.0451,-0.0581,0.0196,-0.0294,0.0147,-0.0165,0.0166,-0.0142,0.0129,-0.0139,0.0082,-0.0107,0.0105,-0.0052,0.0053,-0.0086,0.0066,-0.0076,0.0063,-0.0057,0.0082,-0.0042,0.0143,-0.0084,0.046,-0.0497,0.1206,-0.2031,0.3905,-0.2187,0.2408,-0.1586,0.3349,-0.2757,0.235,-0.2641,0.3315,-0.1949,0.5626,-0.2798,0.5379,-0.3343,0.3595,-0.33,0.2875,-0.3867,0.4482,-0.4469,0.5291,-0.3754,0.2372,-0.102,0.1649,-0.4898,0.8204,-0.3566,0.213,-0.4555,0.7379,-0.1329,0.0283,-0.2231,0.2111,-0.1337,0.2565,-0.0838,0.1422,-0.0883,0.0194,-0.0813,0.0034,-0.1246,0.1382,-0.0777,0.1183,-0.016,0.0682,-0.0737,0.0184,-0.0381,0.0693,-0.0281,0.0186,-0.0205,0.0078,-0.0277,0.0288,-0.0346,0.0092,-0.0122,0.0324,-0.0144,0.0466,-0.0991,0.0299,-0.0417,0.0164,-0.0132,0.0197,-0.0358,0.0263,-0.0152,0.0116,-0.019,0.013,-0.0135,0.0215,-0.0088,0.006,-0.0039,0.0034,-0.0046,0.0042,-0.0041,0.0012,-0.0013,0.0032,-0.0015,0.0021,-0.002,0.0016,-0.0024,0.0032,-0.0026,0.0007,-0.0019,0.0025,-0.002,0.0085,-0.0038,0.0124,-0.0105,0.0187,-0.0314,0.0425,-0.0618,0.0765,-0.1372,0.0674,-0.078,0.0852,-0.1012,0.0873,-0.1006,0.0824,-0.1274,0.1068,-0.1785,0.0899,-0.1052,0.1448,-0.0929,0.1108,-0.0926,0.0813,-0.1439,0.1343,-0.0904,0.1105,-0.0829,0.0947,-0.1263,0.1206,-0.135,0.0821,-0.1364,0.0529,-0.0712,0.0435,-0.051,0.0617,-0.0477,0.0935,-0.0982,0.1726,-0.1623,0.1827,-0.2516,0.3013,-0.3008,0.2572,-0.3284,0.3182,-0.4228,0.5683,-0.3742,0.5186,-0.282,0.5432,-0.3038,0.3163,-0.3872,0.4272,-0.3238,0.3132,-0.3288,0.6041,-0.2982,0.3756,-0.3057,0.3324,-0.3129,0.3202,-0.3495,0.5954,-0.3271,0.1355,-0.196,0.1758,-0.2092,0.2274,-0.2275,0.1328,-0.2966,0.16,-0.2005,0.117,-0.1212,0.2455,-0.1538,0.1445,-0.1425,0.1067,-0.2191,0.2248,-0.1191,0.1756,-0.0425,0.174,-0.0955,0.155,-0.113,0.0455,-0.0608,0.0335,-0.08,0.0558,-0.0537,0.0495,-0.0257,0.0382,-0.0428,0.0402,-0.0425,0.0437,-0.0063,0.0266,-0.041,0.015,-0.0305,0.0343,-0.0063,0.0243,-0.0343,0.0216,-0.0376,0.0233,-0.0367,0.0219,-0.028,0.0192,-0.0084,0.0176,-0.0294,0.0203,-0.0277,0.0224,-0.0093,0.0221,-0.0277,0.0107,-0.0301,0.0227,-0.0255,0.0186,-0.0221,0.0164,-0.009,0.0121,-0.0284,0.0074,-0.0097,0.009,-0.0187,0.0112,-0.0202,0.0154,-0.0176,0.0153,-0.0229,0.0122,-0.003,0.0178,-0.0265,0.0197,-0.028,0.0168,-0.0291,0.0079,-0.011,0.0181,-0.0111,0.015,-0.0102,0.009,-0.0085,0.0027,-0.0066,0.0063,-0.0057,0.0035,-0.0026,0.0067,-0.0069,0.0063,-0.0092,0.0078,-0.0081,0.0027,-0.0075,0.0023,-0.002,0.0036,-0.0038,0.0015,-0.0014,0.0029,-0.0003,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0005,-0.0009,0.0014,-0.0013,0.0009,-0.0008,0.0012,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0016,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0017,-0.0001,0.0012,-0.0012,0.0013,-0.0018,0.0005,-0.0009,0.0001,-0.001,0.0013,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0017,-0.0006,0.0003,-0.0012,0,-0.001,0.0001,-0.0006,0.0012,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0008,-0.0003,0.0009,-0.0014,0,-0.0013,0.0006,-0.0004,0.0015,-0.0005,0.0016,-0.0012,0.0014,0,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0001,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0016,-0.001,0.0015,-0.0006,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0016,0.0009,-0.001,0,-0.0021,0.0009,-0.0004,0.0009,-0.0003,0.0009,0,0.001,-0.0004,0.001,-0.0013,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0016,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0012,0,0.0006,-0.001,0,-0.001,0.0013,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0015,0,0.0001,-0.0013,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0001,0.0009,0,0.0009,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0009,-0.0014,0.0005,-0.002,0.0007,-0.0002,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0019,0.0006,-0.0016,0.0005,-0.0008,0.0014,-0.0001,0.0014,-0.0009,0.0015,-0.0011,0,-0.0008,0,-0.0017,0.0002,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0017,-0.0005,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.0006,0,-0.001,0.0006,-0.0012,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0012,-0.0003,0.0008,-0.0005,0,-0.0009,0.0009,-0.0002,0.001,-0.0006,0.0018,0,0.0011,-0.0015,0.0019,-0.0009,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.001,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.001,0.0016,-0.0003,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0008,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0015,-0.0009,0.0011,-0.0009,0,-0.0014,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0013,0.0011,-0.0005,0.0013,-0.0009,0.0015,-0.0001,0.0004,-0.0016,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0012,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0014,-0.0002,0.0002,-0.0012,0.0003,-0.0006,0.0011,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0008,0,-0.0015,0.0002,-0.0014,0.0002,-0.0013,0.0009,-0.0003,0.0009,-0.0009,0.0015,0,0.0017,-0.0002,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0003,-0.0005,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده ، برنامه ساز ، گزارشگر رادیو خراسان رضوی و رادیو زیارت ، خوانش نریشن های موشن گرافیک ، تهیه پادکست

تعرفه خدمات گویندگی سینا جلالیان

زبان/زمان پارسی
یک دقیقه
۲۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
0
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی سینا جلالیان

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید