مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

پروفایل گویندگی حسین رنجبر توکلی

تسلط و حرفه
سرعت تحویل
کیفیت فایل
مشتری مداری
[0.0029,-0.0013,0.0027,-0.0003,0.0017,-0.0014,0.0024,-0.0034,0.0016,-0.0031,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.0024,0.0005,-0.0026,0.0015,-0.0018,0.0016,-0.001,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0004,0.0016,-0.0006,0.0016,-0.0006,0.0019,-0.0005,0.0009,-0.0011,0.0004,-0.0019,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0031,0.0011,-0.0019,0.0008,-0.002,0.0022,-0.0006,0.0023,-0.0006,0.0009,-0.0007,0.0016,-0.0011,0.0018,-0.0002,0.0018,0,0.0008,-0.0014,0.0015,-0.0013,0.0016,-0.0012,0.0006,-0.0015,0.0006,-0.0016,0,-0.002,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0021,0.0009,-0.0017,0.0015,-0.0007,0.0018,-0.0005,0.0019,-0.0005,0.0021,-0.0006,0.0042,-0.0017,0.0036,-0.0044,0.0224,-0.0025,0.0275,-0.0302,0.0414,-0.0233,0.0578,-0.0379,0.0833,-0.0492,0.0684,-0.0707,0.0999,-0.1225,0.1328,-0.1654,0.1743,-0.0996,0.0695,-0.2016,0.2294,-0.126,0.1605,-0.1644,0.1747,-0.1131,0.1449,-0.1693,0.1832,-0.2296,0.1725,-0.1566,0.1643,-0.1814,0.2801,-0.0832,0.2834,-0.286,0.0667,-0.2885,0.1764,-0.2237,0.1641,-0.0773,0.1209,-0.0664,0.0372,-0.0467,0.1005,-0.2285,0.2165,-0.3144,0.3294,-0.4407,0.3601,-0.3086,0.659,-0.5482,0.4692,-0.3311,0.5932,-0.551,0.5425,-0.2542,0.633,-0.7974,0.5096,-0.6939,0.4837,-0.4258,0.4747,-0.7013,0.4632,-0.2745,0.4544,-0.5622,0.283,-0.1963,0.4397,-0.4716,0.235,-0.1302,0.4074,-0.4314,0.193,-0.1468,0.3816,-0.4216,0.2588,-0.1509,0.3944,-0.3666,0.282,-0.2032,0.3488,-0.3512,0.3741,-0.2594,0.303,-0.2818,0.2376,-0.0987,0.3132,-0.2471,0.1941,-0.1357,0.2273,-0.1757,0.1553,-0.1082,0.1608,-0.1741,0.1625,-0.0807,0.1251,-0.1029,0.1346,-0.0844,0.0942,-0.0425,0.0959,-0.1074,0.0603,-0.0313,0.0963,-0.096,0.0653,-0.0334,0.0822,-0.102,0.0674,-0.0566,0.0491,-0.0757,0.0485,-0.0807,0.0631,-0.0546,0.0606,-0.0822,0.0499,-0.0268,0.066,-0.0788,0.0558,-0.0204,0.0351,-0.06,0.0624,-0.0193,0.0175,-0.0542,0.0492,-0.0382,0.0407,-0.0361,0.0359,-0.0449,0.0293,-0.0325,0.0091,-0.0117,0.0278,-0.0158,0.065,-0.0717,0.0401,-0.0457,0.0133,-0.0329,0.0682,-0.0402,0.0537,-0.0483,0.0264,-0.0234,0.0378,-0.1035,0.0676,-0.0949,0.0514,-0.0289,0.0756,-0.1073,0.0753,-0.0822,0.1947,-0.1341,0.0905,-0.1204,0.092,-0.1437,0.199,-0.1215,0.1369,-0.1486,0.0576,-0.1186,0.1554,-0.0609,0.119,-0.2427,0.1565,-0.1076,0.0799,-0.2488,0.178,-0.1052,0.1635,-0.1934,0.1551,-0.1347,0.1263,-0.1612,0.1538,-0.1168,0.1478,-0.1421,0.1488,-0.2142,0.1415,-0.1525,0.1813,-0.0868,0.1871,-0.21,0.184,-0.2514,0.2592,-0.1466,0.2438,-0.2513,0.194,-0.178,0.1451,-0.2171,0.1288,-0.1554,0.2091,-0.3012,0.2011,-0.2009,0.1244,-0.2214,0.1643,-0.2334,0.2464,-0.3063,0.2192,-0.0845,0.1563,-0.1714,0.0988,-0.1485,0.071,-0.0649,0.0277,-0.0505,0.0292,-0.05,0.0102,-0.0507,0.0063,-0.0465,0.0486,-0.019,0.065,-0.013,0.0691,-0.0204,0.0491,-0.0183,0.0645,-0.0911,0.0831,-0.1369,0.1032,-0.1648,0.1104,-0.1909,0.1122,-0.1539,0.133,-0.0778,0.0737,-0.2184,0.1032,-0.171,0.1426,-0.2478,0.1176,-0.0562,0.1394,-0.1281,0.2062,-0.2501,0.1173,-0.0694,0.2109,-0.1778,0.0789,-0.1782,0.1409,-0.1717,0.0759,-0.1405,0.0969,-0.1033,0.0943,-0.1806,0.0709,-0.127,0.0701,-0.154,0.0807,-0.0451,0.0799,-0.1089,0.0823,-0.107,0.1005,-0.1253,0.1116,-0.0858,0.101,-0.0772,0.0549,-0.0647,0.0909,-0.0591,0.0864,-0.0866,0.0919,-0.1034,0.0754,-0.1262,0.0425,-0.0676,0.064,-0.071,0.0628,-0.0572,0.04,-0.075,0.0565,-0.0727,0.0478,-0.0288,0.0357,-0.0338,0.0116,-0.0112,0.0064,-0.0099,0.0106,-0.0099,0.0065,-0.0119,0.0053,-0.0069,0.0056,-0.0065,0.0031,-0.0052,0.0052,-0.0051,0.0047,-0.0032,0.0031,-0.0031,0.0029,-0.0032,0.001,-0.0015,0.0025,-0.002,0.002,-0.0031,0.0014,-0.0028,0.003,-0.0024,0.0193,-0.0345,0.0741,-0.0642,0.0772,-0.0688,0.0432,-0.0445,0.0302,-0.0314,0.0164,-0.0179,0.0078,-0.0116,0.0076,-0.0062,0.0069,-0.0029,0.0019,-0.0044,0.0036,-0.0037,0.0034,-0.0021,0.0029,-0.0022,0.0033,-0.0031,0.0015,-0.0023,0.0024,-0.0017,0.0027,-0.0018,0.0016,-0.0028,0.002,-0.0039,0.0032,-0.0012,0.0012,-0.0015,0.0021,-0.0011,0.0005,-0.0032,0.0017,-0.0032,0.0271,-0.032,0.3575,-0.2763,0.2037,-0.2842,0.4402,-0.3491,0.1574,-0.4251,0.4881,-0.6176,0.4994,-0.3494,0.2243,-0.3709,0.613,-0.6579,0.3527,-0.1922,0.534,-0.5731,0.3525,-0.4032,0.3778,-0.252,0.3122,-0.309,0.2469,-0.3705,0.7908,-0.7837,0.2359,-0.1751,0.5059,-0.5404,0.2505,-0.1918,0.2357,-0.2556,0.2823,-0.2435,0.0808,-0.252,0.1816,-0.1559,0.0899,-0.1443,0.1193,-0.1015,0.103,-0.1072,0.0629,-0.0747,0.0739,-0.0822,0.0402,-0.0529,0.0638,-0.0757,0.0481,-0.0494,0.0619,-0.0857,0.0562,-0.0822,0.0663,-0.0907,0.0578,-0.099,0.0699,-0.0985,0.0722,-0.0905,0.0782,-0.0922,0.0506,-0.0857,0.0763,-0.0871,0.0401,-0.0676,0.0649,-0.0725,0.0373,-0.0513,0.0655,-0.0687,0.0475,-0.0674,0.081,-0.1089,0.0938,-0.2651,0.153,-0.2371,0.3524,-0.3122,0.4655,-0.3871,0.2352,-0.3164,0.4234,-0.3187,0.5761,-0.5536,0.389,-0.4174,0.1203,-0.2459,0.2795,-0.2587,0.5925,-0.7397,0.4347,-0.2877,0.1722,-0.4037,0.3062,-0.3225,0.5708,-0.3967,0.2841,-0.1857,0.2073,-0.3026,0.2192,-0.1526,0.1499,-0.2256,0.2236,-0.1923,0.1369,-0.2044,0.2183,-0.2395,0.1718,-0.2034,0.2211,-0.251,0.2575,-0.0932,0.217,-0.4142,0.2229,-0.1823,0.1424,-0.344,0.2517,-0.2832,0.2699,-0.3345,0.2253,-0.2948,0.2954,-0.2363,0.1328,-0.2274,0.2265,-0.2114,0.1865,-0.0931,0.1424,-0.181,0.1484,-0.2304,0.1439,-0.0657,0.1358,-0.2249,0.1049,-0.2298,0.1011,-0.1192,0.1113,-0.1427,0.1061,-0.1537,0.1176,-0.1558,0.0976,-0.1349,0.0817,-0.1197,0.1027,-0.1371,0.0602,-0.1116,0.0835,-0.1367,0.0823,-0.1331,0.0839,-0.0803,0.0774,-0.1147,0.0861,-0.1296,0.0837,-0.1261,0.0907,-0.1043,0.0701,-0.0853,0.0829,-0.128,0.0716,-0.1103,0.0795,-0.1166,0.0755,-0.0853,0.0598,-0.0794,0.0612,-0.1013,0.0468,-0.0831,0.0354,-0.0558,0.0295,-0.0379,0.0332,-0.0459,0.0247,-0.0453,0.0284,-0.0693,0.0439,-0.0601,0.142,-0.1321,0.1659,-0.2054,0.2898,-0.3014,0.3016,-0.2792,0.1886,-0.1866,0.4746,-0.3722,0.4117,-0.3441,0.4452,-0.359,0.197,-0.2086,0.2404,-0.2081,0.3962,-0.326,0.4174,-0.3057,0.2608,-0.2948,0.3952,-0.264,0.139,-0.1382,0.078,-0.0772,0.0438,-0.0644,0.0629,-0.0674,0.0504,-0.0403,0.0352,-0.058,0.0463,-0.0509,0.041,-0.0299,0.0207,-0.0586,0.0479,-0.0498,0.0469,-0.0446,0.0432,-0.051,0.0536,-0.0429,0.0508,-0.0592,0.0556,-0.0722,0.0607,-0.0312,0.0376,-0.0743,0.0708,-0.0811,0.0729,-0.054,0.0367,-0.0967,0.1111,-0.2062,0.2188,-0.1645,0.167,-0.251,0.243,-0.3204,0.2477,-0.2724,0.2129,-0.311,0.2277,-0.3593,0.2362,-0.2649,0.2777,-0.3323,0.2511,-0.4659,0.2181,-0.4208,0.2903,-0.3714,0.3034,-0.3856,0.1722,-0.4116,0.2753,-0.3682,0.374,-0.4508,0.2921,-0.3828,0.3231,-0.4164,0.3374,-0.3315,0.3111,-0.2536,0.0925,-0.2275,0.2399,-0.169,0.1564,-0.1219,0.0734,-0.2178,0.2456,-0.0773,0.2702,-0.3107,0.1979,-0.0704,0.0949,-0.1418,0.2073,-0.1667,0.1707,-0.2059,0.1868,-0.1896,0.1761,-0.127,0.1862,-0.2083,0.2407,-0.2163,0.2997,-0.3052,0.3354,-0.3359,0.2876,-0.3128,0.2933,-0.3248,0.4266,-0.4347,0.444,-0.3896,0.4294,-0.4572,0.3322,-0.4666,0.4156,-0.3563,0.395,-0.4221,0.3731,-0.3403,0.292,-0.2901,0.2859,-0.1903,0.3037,-0.2237,0.3687,-0.2885,0.5025,-0.1777,0.2913,-0.3162,0.4605,-0.2259,0.1853,-0.3624,0.4215,-0.1739,0.1839,-0.3193,0.4219,-0.3201,0.1768,-0.374,0.3463,-0.3891,0.1651,-0.2585,0.3103,-0.3156,0.1777,-0.1471,0.1757,-0.1612,0.1197,-0.179,0.1099,-0.1263,0.1161,-0.0838,0.0897,-0.0526,0.0589,-0.0456,0.0252,-0.0381,0.037,-0.0211,0.0017,-0.0327,0.0245,-0.0221,0.0124,-0.0435,0.0138,-0.0255,0.0123,-0.0162,0.0113,-0.0081,0.0094,-0.0103,0.0101,-0.0042,0.008,-0.0068,0.0081,-0.0018,0.0065,-0.0047,0.007,-0.0027,0.004,-0.004,0.008,-0.0081,0.061,-0.0159,0.0358,-0.063,0.0286,-0.0384,0.0036,-0.0942,0.1006,-0.1198,0.0786,-0.2237,0.1532,-0.1085,0.0659,-0.2226,0.2756,-0.0368,0.1675,-0.2061,0.2305,-0.1465,0.2341,-0.2303,0.2156,-0.2277,0.1535,-0.0741,0.207,-0.2411,0.1388,-0.1196,0.1042,-0.3027,0.1856,-0.102,0.1181,-0.3379,0.182,-0.4328,0.1996,-0.4498,0.4515,-0.2914,0.2101,-0.225,0.0963,-0.2291,0.1898,-0.2104,0.0703,-0.1222,0.126,0,0.1343,-0.2887,0.1528,-0.0703,0.104,-0.2169,0.1884,-0.1971,0.0838,-0.2357,0.1936,-0.1856,0.094,-0.2191,0.2297,-0.3405,0.1981,-0.1907,0.2323,-0.2218,0.2304,-0.1248,0.2226,-0.2347,0.2235,-0.1118,0.1662,-0.2575,0.2312,-0.1228,0.1408,-0.2675,0.2385,-0.0846,0.1344,-0.241,0.1881,-0.1097,0.1189,-0.1812,0.1611,0,0.1623,-0.2343,0.1966,-0.0907,0.1662,-0.2333,0.2012,-0.1667,0.1817,-0.2489,0.2062,-0.203,0.1998,-0.2643,0.2101,-0.2245,0.1958,-0.2547,0.1925,-0.2278,0.2004,-0.2571,0.2055,-0.2708,0.2054,-0.2795,0.2379,-0.2881,0.213,-0.2637,0.2737,-0.3299,0.2986,-0.1485,0.319,-0.3533,0.3604,-0.112,0.25,-0.3887,0.457,-0.1849,0.1491,-0.4461,0.3092,-0.3175,0.3186,-0.3259,0.3362,-0.4371,0.2656,-0.2248,0.2908,-0.2929,0.228,-0.2316,0.1903,-0.3394,0.203,-0.2162,0.4091,-0.4697,0.1831,-0.2257,0.2117,-0.3247,0.2376,-0.211,0.2083,-0.2144,0.3036,-0.246,0.1602,-0.2421,0.3327,-0.2689,0.178,-0.2227,0.2154,-0.3337,0.2208,-0.0975,0.3787,-0.2723,0.1901,-0.1448,0.2927,-0.3238,0.1974,-0.0891,0.0717,-0.2044,0.1402,-0.1295,0.1037,-0.1469,0.1327,-0.1161,0.1037,-0.1162,0.1143,-0.0591,0.0845,-0.221,0.1335,-0.0904,0.0991,-0.1306,0.0948,-0.0688,0.0109,-0.0976,0.0801,-0.0396,0.0332,-0.0393,0.0158,-0.0298,0.032,-0.0238,0.0297,-0.0633,0.1008,-0.0493,0.102,-0.1474,0.1507,-0.0153,0.0858,-0.1776,0.1334,-0.0648,0.0983,-0.2768,0.2297,-0.1501,0.1243,-0.3105,0.2726,-0.0622,0.2503,-0.3305,0.2945,-0.3193,0.1903,-0.2732,0.3398,-0.2943,0.3042,-0.2906,0.2747,-0.2248,0.2521,-0.2086,0.271,-0.2184,0.1357,-0.1851,0.349,-0.2309,0.175,-0.1281,0.0864,-0.1744,0.1482,-0.1349,0.0894,-0.1159,0.064,-0.1211,0.1146,-0.0655,0.1336,-0.0656,0.1238,-0.1031,0.0927,-0.0657,0.1002,-0.0745,0.092,-0.072,0.1073,-0.1282,0.114,-0.1128,0.102,-0.0981,0.138,-0.1913,0.1357,-0.1885,0.1311,-0.1517,0.088,-0.2181,0.1486,-0.2095,0.1207,-0.2153,0.1455,-0.2684,0.123,-0.231,0.1102,-0.2132,0.1433,-0.1056,0.1473,-0.2079,0.1417,-0.1566,0.1289,-0.1035,0.109,-0.0894,0.0921,-0.031,0.0288,-0.0556,0.0869,-0.0592,0.0636,-0.0577,0.0368,-0.0702,0.044,-0.0091,0.0334,-0.0726,0.0504,-0.0683,0.0444,-0.0609,0.0419,-0.0662,0.058,-0.0268,0.0355,-0.066,0.0535,-0.0588,0.0469,-0.0498,0.0547,-0.0576,0.1432,-0.235,0.2144,-0.2547,0.1817,-0.2737,0.155,-0.3476,0.1983,-0.1091,0.1487,-0.2655,0.17,-0.266,0.2043,-0.1577,0.1385,-0.2324,0.2099,-0.2053,0.1729,-0.2429,0.1431,-0.2471,0.2115,-0.2043,0.1819,-0.1877,0.1222,-0.1559,0.1457,-0.2006,0.176,-0.19,0.1336,-0.0853,0.1776,-0.2135,0.1974,-0.2819,0.154,-0.2839,0.2362,-0.2865,0.2475,-0.156,0.1723,-0.2843,0.2202,-0.234,0.2315,-0.1593,0.182,-0.2,0.1832,-0.1272,0.0687,-0.182,0.1876,-0.2153,0.1902,-0.104,0.2132,-0.2124,0.2668,-0.1606,0.0884,-0.194,0.2529,-0.1545,0.0664,-0.2103,0.2458,-0.2213,0.1806,-0.2127,0.2569,-0.2131,0.2496,-0.13,0.2323,-0.2313,0.2504,-0.0864,0.0972,-0.2302,0.2562,-0.1014,0.1056,-0.2439,0.2471,-0.2025,0.1132,-0.2226,0.2347,-0.2149,0.204,-0.1914,0.2664,-0.2978,0.2512,-0.1678,0.2004,-0.2442,0.2396,-0.1829,0.1109,-0.2521,0.2554,-0.1917,0.1084,-0.2742,0.2711,-0.2498,0.1947,-0.2087,0.2534,-0.316,0.2922,-0.2401,0.2831,-0.2931,0.2925,-0.192,0.1408,-0.2925,0.2803,-0.256,0.0839,-0.3257,0.2445,-0.2105,0.0895,-0.2906,0.2277,-0.1144,0.095,-0.1349,0.1333,-0.0743,0.0237,-0.0851,0.0762,-0.0536,0.0308,-0.0514,0.0309,-0.0222,0.0439,-0.0251,0.0772,-0.0885,0.1097,-0.0342,0.0646,-0.1565,0.1325,-0.1093,0.0823,-0.2007,0.1847,-0.0998,0.0876,-0.2426,0.2141,-0.0824,0.1153,-0.292,0.2417,-0.0915,0.1408,-0.2928,0.2085,-0.1004,0.097,-0.2989,0.1698,-0.0637,0.1126,-0.216,0.1082,-0.0357,0.0183,-0.1154,0.0908,-0.0599,0.1245,-0.1509,0.0925,-0.1026,0.2559,-0.1901,0.1787,-0.173,0.2344,-0.239,0.2369,-0.2443,0.1851,-0.1654,0.1813,-0.1235,0.1535,-0.1685,0.1722,-0.1644,0.1251,-0.1108,0.1131,-0.1544,0.117,-0.1356,0.1723,-0.1317,0.1434,-0.0578,0.106,-0.1317,0.2604,-0.2556,0.1547,-0.1699,0.2481,-0.2825,0.21,-0.3453,0.2226,-0.2096,0.2071,-0.1365,0.0866,-0.1277,0.0972,-0.0619,0.037,-0.0374,0.0775,-0.0674,0.0734,-0.1867,0.1526,-0.0757,0.1545,-0.2048,0.1859,-0.091,0.1874,-0.2302,0.1735,-0.1941,0.1972,-0.131,0.2105,-0.2942,0.2546,-0.1965,0.1403,-0.2189,0.2609,-0.1967,0.0928,-0.231,0.2425,-0.171,0.069,-0.2558,0.1393,-0.0875,0.0173,-0.106,0.081,-0.0339,0.0042,-0.0481,0.0348,-0.026,0.0283,-0.0289,0.024,-0.0549,0.0678,-0.0302,0.0976,-0.2332,0.1451,-0.0861,0.181,-0.27,0.1496,-0.1595,0.1586,-0.154,0.1399,-0.2952,0.1364,-0.0814,0.1648,-0.2455,0.1165,-0.0606,0.3106,-0.1685,0.1385,-0.0571,0.1958,-0.2457,0.1366,-0.1121,0.1198,-0.1309,0.1739,-0.224,0.1248,-0.067,0.2605,-0.2612,0.166,-0.0842,0.2488,-0.2048,0.1525,-0.061,0.1285,-0.2486,0.3751,-0.2134,0.1278,-0.0738,0.3052,-0.2357,0.1484,-0.065,0.2829,-0.1835,0.1389,-0.0495,0.2649,-0.2162,0.1722,-0.0684,0.0858,-0.1331,0.0986,-0.2467,0.0872,-0.0549,0.056,-0.1061,0.0479,-0.0334,0.0158,-0.0264,0.0213,-0.0321,0.0288,-0.0158,0.0071,-0.029,0.0231,-0.0276,0.0186,-0.0177,0.0141,-0.0223,0.0362,-0.0069,0.0666,-0.0627,0.1015,-0.0464,0.0997,-0.2387,0.2196,-0.1459,0.2421,-0.2804,0.25,-0.1082,0.1935,-0.3027,0.2603,-0.1753,0.2667,-0.3048,0.2932,-0.1187,0.2119,-0.2887,0.2594,-0.2051,0.1742,-0.3234,0.2702,-0.1512,0.2232,-0.3256,0.1664,-0.1171,0.1478,-0.2229,0.179,-0.1147,0.0965,-0.1801,0.1044,-0.0658,0.1293,-0.2105,0.1356,-0.0421,0.0468,-0.1296,0.1045,-0.0598,0.0393,-0.2238,0.1296,-0.0274,0.1014,-0.1139,0.1482,-0.0612,0.0569,-0.1925,0.105,-0.042,0.0756,-0.1819,0.1274,-0.0951,0.0951,-0.1397,0.1013,-0.0444,0.0604,-0.1269,0.0819,-0.0108,0.0374,-0.0884,0.0468,-0.0351,0.0203,-0.0413,0.0488,-0.0604,0.0452,-0.0336,0.0276,-0.0291,0.0238,-0.0282,0.0223,-0.0378,0.0288,-0.0167,0.0209,-0.0137,0.0099,-0.0082,0.0056,-0.0047,0.006,-0.0036,0.0028,-0.0063,0.0045,-0.0015,0.0027,-0.0078,0.053,-0.0541,0.0586,-0.0322,0.0292,-0.074,0.083,-0.0745,0.1034,-0.0501,0.0746,-0.1013,0.1603,-0.1606,0.1983,-0.1279,0.137,-0.1811,0.203,-0.1265,0.1307,-0.1373,0.1647,-0.1185,0.1252,-0.1092,0.0432,-0.141,0.1184,-0.0552,0.0488,-0.1577,0.1658,-0.1372,0.1478,-0.1744,0.2012,-0.1515,0.2208,-0.1077,0.1508,-0.1884,0.2566,-0.0697,0.0553,-0.1832,0.2371,-0.1461,0.1421,-0.1832,0.1847,-0.1042,0.0951,-0.1133,0.1347,-0.1881,0.184,-0.1814,0.1975,-0.2339,0.2136,-0.0983,0.1684,-0.2335,0.2351,-0.1359,0.043,-0.2206,0.2541,-0.1453,0.1229,-0.2281,0.2437,-0.1921,0.1583,-0.2254,0.2388,-0.2373,0.2051,-0.2545,0.2344,-0.2466,0.2313,-0.2115,0.2335,-0.2389,0.2136,-0.269,0.2173,-0.1914,0.1391,-0.1723,0.1378,-0.149,0.1285,-0.1497,0.0866,-0.1088,0.102,-0.1025,0.0486,-0.0435,0.0293,-0.0956,0.0709,-0.0406,0.0648,-0.0757,0.0764,-0.1026,0.0624,-0.0446,0.0545,-0.0901,0.0612,0,0.0238,-0.0507,0.0444,-0.0537,0.0338,0,0,-0.0555,0.0338,-0.0385,0.0382,-0.0285,0.0137,-0.0322,0.0301,-0.0073,0.0258,-0.0202,0.0299,-0.0305,0.0305,-0.0029,0.0205,-0.0271,0.0262,-0.0155,0.0213,-0.0132,0,-0.0184,0.0121,-0.0074,0.013,-0.005,0.0006,-0.02,0.0124,-0.0096,0.0073,-0.0027,0.0022,-0.0119,0.0076,-0.0062,0.0073,-0.0033,0.0014,-0.0053,0.0022,-0.0041,0.0039,-0.0044,0.0025,-0.0035,0.0036,-0.0023,0.002,-0.0033,0.0011,-0.0029,0.0041,-0.0002,0.0028,-0.0019,0.0015,-0.0018,0.0017,-0.002,0.0019,-0.0004,0.0029,0,0.0019,-0.0002,0.002,-0.002,0.0015,-0.0018,0.0016,-0.0009,0.0014,-0.0021,0.0012,-0.0022,0.0016,-0.0015,0.001,-0.0014,0.0013,-0.0018,0.0018,-0.0028,0.001,-0.0022,0.0015,-0.0015,0.0017,-0.0011,0.0006,-0.0015,0.0009,-0.0014,0.002,-0.0011,0.0014,-0.0007,0.0017,-0.0009,0.0011,-0.0007,0.002,-0.0006,0.0018,-0.0016,0.0009,-0.0019,0.0009,-0.0018,0.0011,-0.0012,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0023,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.0011,-0.0014,0.0008,-0.0017,0.001,-0.0007,0.0011,-0.0019,0.0007,-0.001,0.0012,-0.0018]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن، تیزر، موشن گرافیک، مستند، پادکست، کتاب صوتی و...

تعرفه خدمات گویندگی حسین رنجبر توکلی

زبان/زمان پارسی
یک دقیقه
۳۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه
۲۵۰,۰۰۰ تومان

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
2
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

رضایت کاربران

میزان تسلط و حرفه
رضایت از سرعت تحویل
کیفیت فایل نهایی
نوع برخورد و مشتری مداری

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

موشن گرافیک
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
کودکانه
پادکست
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی

نمونه کارهای گویندگی حسین رنجبر توکلی

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید