مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

مشاهده گوینده نریشن ضحی عفری

ضحی عفری

[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0004,0,0.0002,-0.0006,0,-0.0007,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0006,0,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.001,0.0003,-0.001,0.0021,-0.001,0.0044,-0.0001,0.0074,-0.0076,0.014,-0.0117,0.0232,-0.0112,0.0189,-0.0244,0.0276,-0.0194,0.0226,-0.0296,0.0242,-0.046,0.0427,-0.025,0.0259,-0.0216,0.033,-0.0341,0.0278,-0.0556,0.0365,-0.0408,0.0408,-0.0606,0.0337,-0.0324,0.0604,-0.0377,0.0411,-0.0537,0.0422,-0.0631,0.045,-0.0467,0.0445,-0.0361,0.0568,-0.041,0.0357,-0.0325,0.0417,-0.0154,0.0272,-0.0381,0.0618,-0.0862,0.0338,-0.026,0.0348,-0.0434,0.0353,-0.0356,0.0253,-0.0176,0.0945,-0.0677,0.1122,-0.1276,0.1073,-0.1555,0.1639,-0.2061,0.3044,-0.2862,0.1279,-0.2044,0.2304,-0.3565,0.3026,-0.2547,0.2566,-0.2781,0.287,-0.2336,0.2164,-0.347,0.2364,-0.3427,0.1765,-0.2291,0.2012,-0.1141,0.1638,-0.2946,0.1485,-0.1316,0.1636,-0.1255,0.1327,-0.3244,0.0676,-0.3463,0.1844,-0.1451,0.1134,-0.2242,0.1361,-0.0917,0.1967,-0.1634,0.1604,-0.1591,0.1139,-0.0959,0.1402,-0.0545,0.0498,-0.0889,0.072,-0.061,0.0529,-0.0379,0.0509,-0.0371,0.0398,-0.0294,0.0512,-0.0466,0.0478,-0.0311,0.0456,-0.0403,0.043,-0.0348,0.0426,-0.0372,0.0473,-0.0305,0.0434,-0.0341,0.0377,-0.0327,0.0393,-0.0276,0.0298,-0.026,0.0297,-0.0287,0.0236,-0.0258,0.0267,-0.0248,0.0314,-0.0233,0.02,-0.0187,0.0153,-0.014,0.0143,-0.0134,0.0224,-0.0132,0.0379,-0.0253,0.049,-0.05,0.0505,-0.0635,0.0691,-0.0763,0.1108,-0.0801,0.1241,-0.1135,0.1294,-0.1371,0.1338,-0.1158,0.0983,-0.0881,0.1102,-0.0895,0.1037,-0.0776,0.0904,-0.067,0.0804,-0.0491,0.043,-0.039,0.0361,-0.0323,0.023,-0.0241,0.0254,-0.0238,0.0124,-0.0167,0.0136,-0.0131,0.0359,-0.0132,0.0481,-0.0232,0.0474,-0.0786,0.0282,-0.0312,0.0302,-0.0547,0.036,-0.055,0.035,-0.05,0.0498,-0.0476,0.0403,-0.0169,0.025,-0.0436,0.0549,-0.022,0.0409,-0.0458,0.0568,-0.0271,0.0333,-0.0669,0.0254,-0.0256,0.0179,-0.0171,0.015,-0.007,0.0046,-0.0051,0.0089,-0.0034,0.017,-0.0143,0.0284,-0.0193,0.0331,-0.0229,0.0327,-0.0233,0.0432,-0.0357,0.0276,-0.0383,0.0393,-0.0318,0.0293,-0.0294,0.0377,-0.0334,0.0443,-0.0339,0.0402,-0.0343,0.1021,-0.0247,0.0644,-0.1943,0.1172,-0.0726,0.045,-0.105,0.0499,-0.2086,0.0462,-0.2022,0.0423,-0.2467,0.1153,-0.1107,0.1141,-0.2007,0.1276,-0.0334,0.0584,-0.0901,0.0921,-0.0486,0.111,-0.0379,0.1218,-0.0497,0.1389,-0.0172,0.0996,-0.026,0.0378,-0.1637,0.0557,-0.1385,0.0535,-0.1231,0.0619,-0.082,0.0691,-0.042,0.08,-0.0498,0.1348,-0.0218,0.1577,-0.0009,0.1091,-0.0898,0.0537,-0.1294,0.1236,-0.0232,0.0239,-0.1582,0.1365,-0.1495,0.0789,-0.1672,0.0097,-0.1357,0.0516,-0.0599,0.0885,-0.1349,0.0638,-0.013,0.0825,-0.0821,0.064,-0.0266,0.0618,-0.0145,0.0644,-0.0648,0.068,-0.0168,0.0564,-0.0476,0.0387,-0.0525,0.0484,-0.0365,0.0329,-0.0324,0.0233,-0.0338,0.0291,-0.0353,0.0287,-0.034,0.0097,-0.0153,0.0095,-0.0065,0.0097,-0.0048,0.0038,-0.0052,0.0064,-0.0045,0.0022,-0.005,0.0032,-0.0051,0.0015,-0.0023,0.0021,-0.0015,0.0022,-0.0006,0.0017,-0.0023,0.002,-0.0007,0.0022,-0.0006,0.0028,-0.0008,0.0014,-0.0005,0.0016,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0012,-0.0066,0.0055,-0.0027,0.0016,-0.0113,0.0022,-0.0052,0.0021,-0.0009,0.0028,-0.0006,0.0012,-0.0021,0.0011,-0.0016,0.0006,-0.0009,0,-0.0011,0.0001,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0001,-0.0011,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0017,-0.0009,0.0006,-0.001,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0001,0.0009,0,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0003,0,-0.0005,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0003,0,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0199,-0.0131,0.0169,-0.0179,0.0016,-0.0017,0.0576,-0.0542,0.0469,-0.0816,0.0719,-0.0225,0.1063,-0.2033,0.1086,-0.1653,0.3121,-0.1249,0.0854,-0.3048,0.3317,-0.4508,0.3873,-0.2781,0.278,-0.3085,0.3802,-0.3001,0.2673,-0.3605,0.1181,-0.2556,0.2961,-0.1575,0.2242,-0.2544,0.1822,-0.2476,0.2075,-0.2367,0.1719,-0.2266,0.161,-0.1723,0.1054,-0.106,0.0962,-0.0744,0.0664,-0.037,0.0293,-0.022,0.0439,-0.0296,0.0397,-0.0267,0.0191,-0.0231,0.0371,-0.0333,0.0231,-0.0218,0.0129,-0.023,0.0306,-0.0201,0.014,-0.0277,0.0259,-0.0183,0.0224,-0.0172,0.0209,-0.0229,0.0243,-0.0207,0.0163,-0.0104,0.0135,-0.0093,0.0261,-0.0168,0.0188,-0.0131,0.0246,-0.0107,0.0147,-0.0169,0.0164,-0.0106,0.0155,-0.0126,0.0142,-0.0189,0.013,-0.0149,0.0139,-0.018,0.0137,-0.0129,0.0153,-0.0109,0.015,-0.0115,0.0142,-0.0115,0.0122,-0.0086,0.0101,-0.0119,0.0163,-0.012,0.0195,-0.0218,0.1148,-0.1068,0.0983,-0.1409,0.1533,-0.2147,0.1978,-0.1482,0.0824,-0.2412,0.2132,-0.1331,0.1516,-0.1998,0.1161,-0.1502,0.0925,-0.2893,0.1442,-0.0629,0.1114,-0.0442,0.1613,-0.2271,0.1225,-0.1139,0.0841,-0.1544,0.0928,-0.1029,0.0981,-0.0707,0.0674,-0.0998,0.034,-0.0182,0.0298,-0.0185,0.0457,-0.0218,0.03,-0.0274,0.0345,-0.0213,0.0408,-0.016,0.0224,-0.0129,0.0375,-0.0183,0.015,-0.0159,0.0287,-0.0278,0.0472,-0.0688,0.0587,-0.0273,0.0172,-0.038,0.0288,-0.0497,0.0644,-0.0365,0.0371,-0.0409,0.0563,-0.0581,0.0534,-0.0399,0.0746,-0.0419,0.0356,-0.0448,0.0698,-0.0546,0.0773,-0.0631,0.0728,-0.0673,0.0834,-0.0656,0.0864,-0.0666,0.0744,-0.0668,0.0606,-0.0455,0.0514,-0.059,0.0532,-0.0607,0.059,-0.0668,0.0554,-0.0532,0.0409,-0.042,0.0386,-0.035,0.0342,-0.0388,0.0428,-0.0448,0.0387,-0.0344,0.0686,-0.0469,0.088,-0.0673,0.0784,-0.044,0.0867,-0.0513,0.0791,-0.0697,0.0828,-0.0734,0.0878,-0.0833,0.1092,-0.103,0.0288,-0.0259,0.0885,-0.1209,0.059,-0.0709,0.0822,-0.0903,0.099,-0.1008,0.0837,-0.0806,0.1023,-0.0753,0.0517,-0.0714,0.0293,-0.0319,0.0129,-0.0166,0.0198,-0.0173,0.0199,-0.0119,0.0146,-0.0164,0.0093,-0.0076,0.0125,-0.0088,0.0089,-0.0081,0.0095,-0.006,0.0062,-0.0087,0.0068,-0.0063,0.0046,-0.006,0.0048,-0.0065,0.007,-0.0057,0.0067,-0.0056,0.0065,-0.0107,0.0181,-0.015,0.047,-0.0339,0.0805,-0.0611,0.0936,-0.0667,0.0797,-0.0809,0.0853,-0.0844,0.096,-0.0915,0.0942,-0.1052,0.0949,-0.1498,0.0838,-0.1365,0.2684,-0.1965,0.2601,-0.1654,0.1872,-0.1266,0.1014,-0.1135,0.0983,-0.1162,0.149,-0.1303,0.1666,-0.1063,0.0946,-0.0841,0.0512,-0.0624,0.0353,-0.05,0.028,-0.022,0.0286,-0.0292,0.0314,-0.0432,0.0251,-0.023,0.0101,-0.0182,0.033,-0.0193,0.0213,-0.024,0.0191,-0.0194,0.0195,-0.0273,0.0446,-0.0302,0.0362,-0.0492,0.0869,-0.0553,0.1363,-0.0738,0.0965,-0.0949,0.1285,-0.0723,0.1109,-0.1161,0.1103,-0.1114,0.0976,-0.1192,0.1549,-0.1458,0.0942,-0.0563,0.1475,-0.1253,0.0967,-0.104,0.103,-0.0581,0.1136,-0.1026,0.1467,-0.1316,0.1634,-0.0887,0.1242,-0.0986,0.1045,-0.083,0.0979,-0.0882,0.0828,-0.0426,0.0221,-0.0253,0.0271,-0.0237,0.0728,-0.0389,0.0169,-0.034,0.0209,-0.0194,0.0282,-0.0238,0.0139,-0.0253,0.011,-0.0097,0.0143,-0.0115,0.0097,-0.007,0.0063,-0.007,0.0101,-0.01,0.0088,-0.0074,0.0061,-0.0041,0.0034,-0.0043,0.0035,-0.0039,0.0047,-0.0042,0.0034,-0.0028,0.0037,-0.0039,0.0036,-0.0038,0.0031,-0.0014,0.0014,-0.0015,0.0053,-0.0013,0.0012,-0.0019,0.004,-0.0073,0.0095,-0.0055,0.0113,-0.0166,0.0112,-0.009,0.0382,-0.0227,0.02,-0.0283,0.0142,-0.0319,0.0167,-0.033,0.0125,-0.0069,0.0092,-0.0184,0.0233,-0.0171,0.042,-0.0254,0.0685,-0.0064,0.0172,-0.0361,0.0234,-0.0362,0.0191,-0.0632,0.0722,-0.0246,0.0381,-0.0419,0.0436,-0.038,0.0728,-0.0522,0.0776,-0.0604,0.0627,-0.0394,0.0543,-0.0344,0.0993,-0.0541,0.0772,-0.071,0.1023,-0.1073,0.1441,-0.1392,0.145,-0.1752,0.1485,-0.1937,0.1978,-0.2043,0.1933,-0.1807,0.1679,-0.1437,0.1897,-0.1439,0.0658,-0.0979,0.0354,-0.034,0.0728,-0.0958,0.0968,-0.1002,0.1038,-0.1074,0.1022,-0.0842,0.1072,-0.088,0.0825,-0.0795,0.0689,-0.0494,0.0823,-0.0764,0.0694,-0.0616,0.0407,-0.0539,0.0309,-0.0295,0.0318,-0.0367,0.0269,-0.0367,0.0227,-0.0477,0.0288,-0.0398,0.0216,-0.0189,0.0167,-0.0144,0.016,-0.0217,0.0087,-0.0188,0.018,-0.0196,0.0144,-0.0204,0.0106,-0.012,0.0148,-0.0195,0.0151,-0.0112,0.0104,-0.0216,0.016,-0.0148,0.0162,-0.0136,0.0185,-0.0183,0.0236,-0.0252,0.0218,-0.0243,0.0187,-0.0211,0.0214,-0.0197,0.02,-0.0275,0.0326,-0.0288,0.0343,-0.0309,0.042,-0.0342,0.0844,-0.0622,0.1153,-0.1227,0.1246,-0.1258,0.1183,-0.123,0.1001,-0.1033,0.0953,-0.0745,0.0704,-0.0788,0.0618,-0.0914,0.0663,-0.1101,0.0902,-0.065,0.082,-0.1085,0.0902,-0.1348,0.0634,-0.1459,0.1067,-0.0499,0.093,-0.1222,0.0873,-0.078,0.0629,-0.0758,0.091,-0.0451,0.1148,-0.0624,0.0939,-0.0531,0.0298,-0.0254,0.0165,-0.0356,0.0556,-0.048,0.0436,-0.0282,0.0331,-0.0383,0.0276,-0.0299,0.0194,-0.0231,0.0192,-0.0179,0.0117,-0.0097,0.0088,-0.0121,0.005,-0.0064,0.0053,-0.0052,0.0086,-0.0078,0.0058,-0.0041,0.0045,-0.0025,0.0054,-0.004,0.0071,-0.0137,0.0111,-0.0163,0.0273,-0.0149,0.0368,-0.0443,0.0537,-0.0688,0.0237,-0.032,0.0391,-0.0642,0.0913,-0.129,0.1051,-0.1367,0.1066,-0.131,0.1282,-0.1297,0.1432,-0.1683,0.1832,-0.2231,0.1579,-0.2829,0.1315,-0.151,0.1254,-0.2357,0.1001,-0.1146,0.0577,-0.0459,0.0365,-0.0369,0.0205,-0.0233,0.0172,-0.0202,0.0285,-0.02,0.0173,-0.0143,0.0143,-0.0145,0.0301,-0.0265,0.079,-0.0478,0.0829,-0.138,0.0751,-0.0501,0.0788,-0.1186,0.0378,-0.0528,0.0596,-0.0734,0.0995,-0.0965,0.0792,-0.1022,0.1167,-0.0794,0.1368,-0.1205,0.0861,-0.1236,0.1292,-0.1123,0.1049,-0.1436,0.1229,-0.1175,0.0802,-0.0814,0.0353,-0.0248,0.0299,-0.0203,0.0241,-0.0265,0.0221,-0.0206,0.0148,-0.0177,0.0215,-0.0161,0.0133,-0.0143,0.0097,-0.0086,0.0122,-0.0086,0.0058,-0.0073,0.017,-0.0089,0.0251,-0.0287,0.0307,-0.0195,0.0428,-0.0305,0.0773,-0.0663,0.0975,-0.0755,0.0927,-0.1016,0.0817,-0.1023,0.0944,-0.1004,0.1334,-0.1476,0.143,-0.158,0.1215,-0.2067,0.1467,-0.1771,0.0733,-0.0936,0.1056,-0.1644,0.0995,-0.1557,0.0962,-0.1336,0.0875,-0.0852,0.125,-0.1169,0.088,-0.1522,0.1456,-0.0918,0.0951,-0.1437,0.1218,-0.0502,0.0703,-0.1225,0.1618,-0.0489,0.1285,-0.0407,0.0991,-0.0739,0.046,-0.0529,0.0903,-0.0866,0.088,-0.0752,0.0526,-0.0375,0.0702,-0.0691,0.0421,-0.0401,0.0768,-0.0373,0.04,-0.04,0.0314,-0.0211,0.0548,-0.0309,0.0464,-0.0214,0.0409,-0.0211,0.023,-0.0224,0.0319,-0.025,0.039,-0.0245,0.0352,-0.0167,0.0104,-0.0254,0.0557,-0.03,0.075,-0.0294,0.0939,-0.098,0.1561,-0.0841,0.2018,-0.1872,0.0633,-0.1112,0.0531,-0.0659,0.0639,-0.0846,0.1267,-0.1094,0.1062,-0.1214,0.1311,-0.1125,0.1328,-0.113,0.1327,-0.1186,0.105,-0.0725,0.0164,-0.0185,0.0109,-0.0127,0.0067,-0.0122,0.0142,-0.0116,0.0124,-0.0168,0.0153,-0.0151,0.0131,-0.0156,0.0194,-0.0251,0.0786,-0.0576,0.1535,-0.1465,0.1596,-0.1495,0.1534,-0.1487,0.1478,-0.1339,0.106,-0.1231,0.0967,-0.1136,0.0546,-0.1,0.0645,-0.0559,0.0629,-0.0656,0.0467,-0.0371,0.0527,-0.0397,0.0223,-0.0296,0.0222,-0.028,0.0237,-0.0336,0.0286,-0.0418,0.0299,-0.0202,0.0344,-0.049,0.0552,-0.0389,0.0459,-0.0333,0.0207,-0.0184,0.0208,-0.0247,0.0349,-0.0222,0.0202,-0.019,0.022,-0.0304,0.0214,-0.0138,0.0255,-0.0314,0.0498,-0.0167,0.0294,-0.0251,0.0352,-0.0504,0.0113,-0.0139,0.1254,-0.0867,0.1405,-0.1838,0.1268,-0.1576,0.1022,-0.1374,0.0883,-0.1063,0.0817,-0.1409,0.1043,-0.0857,0.1442,-0.0868,0.0962,-0.1099,0.0844,-0.0753,0.075,-0.0551,0.033,-0.0485,0.03,-0.0193,0.0212,-0.0221,0.0099,-0.0166,0.0179,-0.0214,0.0133,-0.02,0.0105,-0.023,0.0293,-0.017,0.0249,-0.0495,0.0569,-0.0584,0.1133,-0.0711,0.1075,-0.0767,0.1016,-0.0936,0.0947,-0.1118,0.0853,-0.1359,0.1003,-0.1277,0.0875,-0.1179,0.1164,-0.1138,0.087,-0.1116,0.1028,-0.1319,0.1101,-0.1108,0.1141,-0.1193,0.092,-0.1171,0.1278,-0.1308,0.0923,-0.1399,0.102,-0.0563,0.1422,-0.0987,0.0869,-0.0832,0.0845,-0.0784,0.0307,-0.0334,0.021,-0.0221,0.0185,-0.0191,0.0215,-0.0163,0.0176,-0.0166,0.0191,-0.0121,0.0231,-0.0232,0.0339,-0.0046,0.0086,-0.0211,0.0825,-0.0666,0.1048,-0.1053,0.1084,-0.1385,0.1809,-0.1479,0.111,-0.1182,0.1085,-0.198,0.1098,-0.1571,0.1089,-0.1814,0.0981,-0.2049,0.1276,-0.1127,0.0944,-0.1078,0.0943,-0.0971,0.041,-0.0263,0.1179,-0.0444,0.1083,-0.0838,0.0594,-0.172,0.1515,-0.0608,0.1272,-0.0672,0.0775,-0.1051,0.1188,-0.0739,0.0817,-0.0794,0.0775,-0.049,0.08,-0.0371,0.0961,-0.0564,0.0791,-0.0507,0.1349,-0.0899,0.0659,-0.0752,0.0545,-0.0263,0.0219,-0.0214,0.0306,-0.0156,0.0472,-0.0389,0.0387,-0.0774,0.0399,-0.0226,0.0394,-0.0325,0.0632,-0.0485,0.0397,-0.0496,0.0259,-0.0158,0.0292,-0.0429,0.0183,-0.0146,0.0072,-0.0183,0.0196,-0.0293,0.0295,-0.0196,0.0454,-0.0211,0.0345,-0.0341,0.0344,-0.0349,0.0612,-0.0449,0.0227,-0.0477,0.0628,-0.046,0.0244,-0.0425,0.0496,-0.0473,0.0703,-0.0637,0.0781,-0.0867,0.0692,-0.0813,0.0729,-0.0765,0.079,-0.0378,0.1011,-0.0787,0.0809,-0.0778,0.1074,-0.1065,0.07,-0.0683,0.0993,-0.0878,0.0728,-0.0722,0.0366,-0.0698,0.0584,-0.0819,0.0437,-0.0689,0.0551,-0.0847,0.0893,-0.0919,0.0906,-0.0529,0.0479,-0.0585,0.0129,-0.0177,0.0328,-0.0296,0.0245,-0.0244,0.0408,-0.084,0.0629,-0.0974,0.1531,-0.0625,0.1012,-0.1075,0.0463,-0.1277,0.0581,-0.1411,0.1662,-0.1656,0.1477,-0.1241,0.1399,-0.0705,0.1547,-0.0216,0.0847,-0.0852,0.0732,-0.1555,0.0663,-0.0698,0.0632,-0.072,0.0579,-0.0508,0.0611,-0.0637,0.0496,-0.0439,0.04,-0.0748,0.0523,-0.0441,0.0438,-0.0536,0.0454,-0.0618,0.0538,-0.038,0.0512,-0.0401,0.0456,-0.036,0.0497,-0.023,0.0258,-0.0725,0.0477,-0.0363,0.0316,-0.0523,0.0566,-0.0379,0.0627,-0.0383,0.0513,-0.0376,0.0402,-0.0292,0.0492,-0.0262,0.042,-0.0286,0.0335,-0.0293,0.0366,-0.0205,0.0218,-0.0234,0.0207,-0.0246,0.0144,-0.0156,0.0113,-0.0107,0.0056,-0.007,0.0044,-0.0082,0.006,-0.006,0.0037,-0.0038,0.0007,-0.0018,0.0014,-0.0016,0.0022,-0.002,0.0014,-0.0018,0.0022,-0.002,0.0015,-0.0026,0.0028,-0.003,0.0012,-0.0014,0.0013,-0.0013,0.0015,-0.0005,0.0016,-0.0005,0.0014,-0.0012,0.0017,-0.0016,0.0007,-0.0011,0.001,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0003,-0.0012,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0001,-0.0008,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,0,0.0002,-0.0005,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001]
در حال بارگذاری
هر دقیقه: ۱۴۲,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه: ۸۴,۰۰۰ تومان
3 سال سابقه کار در گویندگی و دوبله

امتیاز کسب شده

سفارش موفق
1
در سانداسنپ
امتیاز
5
از 5 نمره

لحن های قابل ارائه

این گوینده توانایی ضبط در لحن های درج شده را دارد.

نریشن
تلفن گویا
تیزر صوتی
تیزر ویدئویی
دکلمه
کودکانه
پادکست
دوبله
محتوی آموزشی

زبان خدمات

این گوینده توانایی ضبط در زبان های ذکر شده در ذیل را دارد.

پارسی
انگلیسی
فرانسوی
عربی

نمونه کارهای گویندگی نریشن

سفارش و یا نمونه کاری برای نمایش وجود ندارد

سفارش های ثبت شده برای این گوینده به دلیل عدم اجازه کارفرما قابل انتشار به عنوان نمونه کار نیستند. به همین دلیل نمونه کاری برای نمایش به عنوان نمونه کیفیت خدمات این گوینده وجود ندارد.

ممکن است گوینده سایر نمونه کارهای شخصی خود را در آینده به پروفایل خود اضافه نماید. میتوانید زمان دیگری مراجعه کنید

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم