مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

سفارش انلاین (نریشین یا گویندگی)

اولین سامانه آنلاین و هوشمند
سفارش گویندگی نریشن در ایران

در حال حاضر بیش از ۵۲ گوینده با سانداسنپ همکاری می کند.

مشاهده همه گویندگان

سفارش آنلاین گویندگی، با بهترین گویندگان

سانداسنپ در حال حاضر با ۵۲ گوینده حرفه ای نریشن همکاری می کند

گوینده نریشن کیان احمدی

کیان احمدی

مرد - منتظر سفارش شما
هر دقیقه ۴۹۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه ۲۹۰,۰۰۰ تومان
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0004,0,-0.0005,0.0001,-0.0005,0,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0005,0.0033,-0.0098,0.0267,-0.0348,0.0344,-0.1387,0.147,-0.1345,0.1763,-0.1669,0.2223,-0.3101,0.205,-0.1328,0.2771,-0.3934,0.3088,-0.1832,0.2174,-0.4658,0.5416,-0.4486,0.289,-0.4955,0.3576,-0.4284,0.7683,-0.6128,0.5066,-0.3708,0.2987,-0.2038,0.2993,-0.1986,0.2459,-0.2149,0.2125,-0.2409,0.5966,-0.7726,0.4039,-0.469,0.591,-0.435,0.7616,-0.6439,0.3906,-0.305,0.5947,-0.5536,0.2885,-0.319,0.3797,-0.7061,0.3385,-0.1745,0.3091,-0.83,0.2781,-0.2304,0.8492,-0.674,0.3705,-0.3712,0.5701,-0.2494,0.2731,-0.3316,0.4901,-0.4352,0.139,-0.3441,0.2668,-0.2225,0.1788,-0.1186,0.3694,-0.4222,0.1899,-0.3514,0.3004,-0.2632,0.1297,-0.3346,0.265,-0.1207,0.1049,-0.313,0.2697,-0.099,0.2577,-0.2397,0.0813,-0.1052,0.2259,-0.1823,0.0902,-0.0902,0.1769,-0.1877,0.1617,-0.0734,0.321,-0.3914,0.0876,-0.3486,0.5045,-0.4499,0.3359,-0.3393,0.7191,-0.29,0.2335,-0.3504,0.7381,-0.5273,0.2333,-0.4044,0.7075,-0.35,0.1672,-0.6006,0.5924,-0.2207,0.2438,-0.3266,0.0199,-0.3018,0.5275,-0.0708,0.2577,-0.2899,0.2802,-0.4953,0.3357,-0.3394,0.307,-0.3225,0.4566,-0.2933,0.1841,-0.2355,0.3411,-0.4112,0.3014,-0.4142,0.803,-0.5884,0.4336,-0.1213,0.5338,-0.4224,0.3414,-0.3559,0.3123,-0.6039,0.3645,-0.2251,0.2903,-0.5069,0.1582,-0.5181,0.1303,-0.1809,0.1061,-0.0896,0.0783,-0.0562,0.0659,-0.1234,0.1391,-0.1153,0.3123,-0.2456,0.4554,-0.4451,0.443,-0.3319,0.566,-0.5918,0.213,-0.2521,0.4585,-0.6565,0.7943,-0.5346,0.773,-0.5923,0.6194,-0.6873,0.6459,-0.4279,0.9868,-0.6764,0.5103,-0.5622,0.9882,-0.5965,0.5717,-0.4,0.5589,-0.4182,0.6698,-0.4065,0.3553,-0.2989,0.4187,-0.2801,0.2189,-0.4143,0.3006,-0.3258,0.2596,-0.2499,0.1055,-0.1459,0.2834,-0.1564,0.076,-0.0385,0.0747,-0.0831,0.0507,-0.0545,0.0546,-0.0501,0.0341,-0.0483,0.0266,-0.0368,0.0087,-0.0157,0.0115,-0.0087,0.0175,-0.0113,0.0178,-0.0221,0.0144,-0.0132,0.0158,-0.0139,0.0158,-0.0115,0.0074,-0.0121,0.0107,-0.0104,0.004,-0.0082,0.0053,-0.0055,0.0077,-0.0055,0.0046,-0.0059,0.0029,-0.0045,0.0064,-0.0031,0.003,-0.0017,0.0021,-0.0047,0.0034,-0.0049,0.0058,-0.0052,0.0034,-0.0048,0.0083,-0.0044,0.0073,-0.0062,0.0746,-0.0344,0.2665,-0.2708,0.4105,-0.4812,0.4571,-0.1403,0.3012,-0.3334,0.5615,-0.6359,0.6335,-0.7143,0.8337,-0.6238,0.8333,-0.7719,0.7439,-0.8557,0.7649,-0.8665,0.8842,-0.8012,0.6207,-0.6841,0.5736,-0.6659,0.6298,-0.6024,0.7428,-0.6729,0.578,-0.4303,0.4256,-0.5371,0.4417,-0.3953,0.1099,-0.2957,0.3391,-0.2073,0.2698,-0.2357,0.349,-0.1953,0.2616,-0.2027,0.2431,-0.2275,0.2129,-0.1909,0.2649,-0.1516,0.1768,-0.1401,0.0928,-0.1392,0.1583,-0.1757,0.1649,-0.1832,0.1767,-0.1062,0.1105,-0.1943,0.2263,-0.2108,0.1898,-0.1407,0.3132,-0.1081,0.1237,-0.2198,0.4722,-0.3671,0.4978,-0.4543,0.5278,-0.5475,0.5809,-0.4964,0.7286,-0.347,0.5827,-0.6304,0.9388,-0.599,0.5795,-0.5682,0.5354,-0.639,0.6792,-0.6063,0.7801,-0.506,0.5488,-0.5897,0.3917,-0.5278,0.3301,-0.2204,0.4501,-0.332,0.2894,-0.2605,0.2279,-0.229,0.2553,-0.1979,0.1795,-0.1306,0.3688,-0.2483,0.5012,-0.2809,0.3714,-0.2346,0.496,-0.363,0.5418,-0.3155,0.5579,-0.3949,0.3633,-0.316,0.2896,-0.2568,0.3091,-0.2075,0.3476,-0.2296,0.2401,-0.169,0.2027,-0.1704,0.3092,-0.1789,0.2594,-0.1606,0.2516,-0.1601,0.2156,-0.1459,0.2277,-0.1116,0.2047,-0.122,0.1674,-0.1176,0.1332,-0.0737,0.1383,-0.0709,0.1027,-0.0491,0.0721,-0.0574,0.0537,-0.0519,0.0892,-0.0536,0.0532,-0.0402,0.0402,-0.0594,0.0803,-0.0537,0.0775,-0.0453,0.0692,-0.0334,0.1125,-0.0665,0.1669,-0.1392,0.3226,-0.2328,0.5599,-0.2438,0.6067,-0.2993,0.5786,-0.5458,0.4544,-0.5607,0.5529,-0.5027,0.5966,-0.3811,0.4054,-0.5083,0.6388,-0.3875,0.5245,-0.4697,0.3508,-0.5465,0.5776,-0.5067,0.5666,-0.2859,0.1336,-0.0813,0.2015,-0.0811,0.0784,-0.1058,0.1255,-0.0792,0.1479,-0.117,0.1335,-0.109,0.0904,-0.1272,0.0588,-0.0778,0.0918,-0.0818,0.1049,-0.0669,0.0629,-0.0852,0.093,-0.0907,0.1103,-0.0809,0.1037,-0.0923,0.1059,-0.0881,0.1218,-0.1001,0.2331,-0.0918,0.1474,-0.0987,0.3752,-0.2787,0.6546,-0.4373,0.6325,-0.4486,0.5266,-0.2267,0.6556,-0.4391,0.6136,-0.418,0.5679,-0.3304,0.3346,-0.149,0.1316,-0.2773,0.1992,-0.2527,0.2537,-0.2637,0.0633,-0.2837,0.1904,-0.053,0.2059,-0.209,0.14,-0.1588,0.1321,-0.1969,0.1951,-0.2359,0.1368,-0.1688,0.1993,-0.1871,0.322,-0.144,0.3587,-0.249,0.3579,-0.4217,0.6033,-0.5468,0.5516,-0.2406,0.3603,-0.4551,0.5314,-0.4543,0.5506,-0.6388,0.5052,-0.318,0.3459,-0.5184,0.4562,-0.4788,0.3764,-0.3568,0.1642,-0.1177,0.2038,-0.2365,0.0586,-0.062,0.0382,-0.0663,0.0244,-0.0255,0.0163,-0.0173,0.0135,-0.0161,0.0097,-0.0083,0.0049,-0.0095,0.0109,-0.0106,0.0098,-0.0084,0.0088,-0.0104,0.0066,-0.0092,0.0128,-0.0152,0.0246,-0.1249,0.0998,-0.0813,0.0704,-0.1133,0.0365,-0.0848,0.018,-0.0085,0.0877,-0.07,0.2898,-0.2384,0.5781,-0.327,0.6664,-0.4254,0.4015,-0.4561,0.2821,-0.4865,0.5185,-0.3737,0.3609,-0.5386,0.4991,-0.4612,0.5191,-0.4088,0.4435,-0.5907,0.3845,-0.4646,0.1069,-0.0983,0.0517,-0.05,0.0654,-0.0855,0.0858,-0.1034,0.2184,-0.1257,0.2229,-0.106,0.2065,-0.134,0.1869,-0.1111,0.169,-0.0941,0.1158,-0.0862,0.0819,-0.084,0.0734,-0.122,0.0988,-0.0998,0.1444,-0.1307,0.1924,-0.1195,0.2237,-0.156,0.1868,-0.1363,0.2573,-0.1741,0.2414,-0.1167,0.2108,-0.1134,0.2613,-0.125,0.2048,-0.1231,0.2695,-0.1204,0.2173,-0.109,0.2107,-0.1401,0.2367,-0.1199,0.2614,-0.1044,0.278,-0.1388,0.2655,-0.1607,0.2784,-0.212,0.3226,-0.2064,0.2952,-0.2017,0.3387,-0.1949,0.3078,-0.1961,0.3238,-0.1998,0.4295,-0.3191,0.5573,-0.5098,0.5226,-0.4568,0.4411,-0.4234,0.6246,-0.4921,0.6559,-0.5164,0.5822,-0.4646,0.8368,-0.4581,0.7115,-0.5678,0.7795,-0.403,0.7135,-0.5958,0.4607,-0.5195,0.6721,-0.568,0.6154,-0.6102,0.424,-0.5213,0.1222,-0.2851,0.3217,-0.2576,0.2409,-0.1796,0.0936,-0.3111,0.368,-0.3205,0.2409,-0.098,0.1099,-0.1219,0.1389,-0.134,0.0838,-0.1024,0.0911,-0.0986,0.11,-0.093,0.1193,-0.1991,0.0897,-0.2554,0.1328,-0.4084,0.32,-0.1826,0.2315,-0.5565,0.1642,-0.1884,0.4933,-0.3697,0.154,-0.2576,0.4125,-0.4366,0.6452,-0.6835,0.2989,-0.3156,0.4924,-0.4717,0.7179,-0.5672,0.3371,-0.488,0.3997,-0.4461,0.5057,-0.5712,0.3076,-0.3718,0.66,-0.557,0.3194,-0.521,0.3655,-0.3008,0.3458,-0.4619,0.553,-0.5174,0.5942,-0.5039,0.3193,-0.2938,0.5264,-0.6416,0.4551,-0.5212,0.6828,-0.4248,0.2482,-0.5358,0.219,-0.1711,0.1629,-0.1129,0.1475,-0.1806,0.1313,-0.1581,0.1043,-0.0916,0.049,-0.1133,0.0792,-0.0993,0.0726,-0.0519,0.0404,-0.0817,0.0624,-0.075,0.069,-0.007,0.0514,-0.0922,0.0908,-0.0985,0.0865,-0.0365,0.1007,-0.0966,0.2099,-0.1344,0.4742,-0.5167,0.7661,-0.2989,0.5554,-0.5988,0.6707,-0.5215,0.8824,-0.8731,0.4608,-0.5645,0.7428,-0.5973,0.8597,-0.7269,0.9007,-0.5926,0.6283,-0.8259,0.8746,-0.5221,0.4969,-0.6517,0.3876,-0.5553,0.7192,-0.5964,0.5809,-0.5768,0.3782,-0.4987,0.6135,-0.6259,0.4669,-0.5495,0.4568,-0.455,0.5361,-0.5344,0.61,-0.4989,0.2428,-0.2594,0.5638,-0.469,0.3496,-0.2263,0.1761,-0.4837,0.5072,-0.4683,0.4032,-0.2055,0.4057,-0.5236,0.455,-0.2575,0.1469,-0.2426,0.3195,-0.3358,0.1414,-0.1164,0.2344,-0.2929,0.2522,-0.0999,0.1391,-0.2546,0.5209,-0.3803,0.1876,-0.1658,0.5348,-0.4572,0.2315,-0.2479,0.3886,-0.4591,0.2038,-0.0973,0.511,-0.5064,0.4751,-0.0605,0.2904,-0.4445,0.1469,-0.1663,0.0545,-0.167,0.1044,-0.0523,0.0662,-0.1234,0.0628,-0.0269,0.0688,-0.0873,0.0428,-0.0338,0.0922,-0.1174,0.0767,-0.1254,0.1992,-0.2646,0.1362,-0.1939,0.3055,-0.4234,0.1936,-0.3373,0.3625,-0.4397,0.2127,-0.2666,0.2222,-0.3925,0.1324,-0.2369,0.134,-0.3579,0.0864,-0.0306,0.2499,-0.1606,0.1201,-0.0858,0.2064,-0.239,0.1593,-0.2365,0.2705,-0.4164,0.2402,-0.2086,0.4444,-0.3991,0.4584,-0.2194,0.164,-0.2821,0.1219,-0.6862,0.6556,-0.334,0.4867,-0.3964,0.6393,-0.4048,0.3279,-0.1683,0.4324,-0.4933,0.6646,-0.2207,0.5879,-0.3639,0.5085,-0.5216,0.3511,-0.5959,0.3027,-0.3591,0.5643,-0.5549,0.3996,-0.3711,0.1964,-0.5335,0.8924,-0.3641,0.3223,-0.2274,0.3199,-0.1989,0.401,-0.1703,0.1111,-0.138,0.12,-0.0007,0.0706,-0.2129,0.3587,-0.3661,0.432,-0.1325,0.2877,-0.6245,0.2143,-0.7815,0.1375,-0.3886,0.2177,-0.5068,0.2872,-0.1632,0.3152,-0.3713,0.2429,-0.2488,0.2287,-0.4261,0.2499,-0.0782,0.1685,-0.1322,0.0881,-0.0311,0.0626,-0.1019,0.0758,-0.1012,0.0782,-0.1001,0.0553,-0.0991,0.0647,-0.0371,0.0844,-0.122,0.4608,-0.4289,0.1921,-0.2558,0.2994,-0.5527,0.3051,-0.2453,0.642,-0.5118,0.3638,-0.3737,0.4007,-0.457,0.3494,-0.3186,0.2964,-0.554,0.3003,-0.3548,0.681,-0.5127,0.7238,-0.4642,0.8305,-0.5575,0.7273,-0.3567,0.3877,-0.5512,0.3933,-0.3013,0.3888,-0.5984,0.5762,-0.6926,0.5461,-0.4105,0.6332,-0.4877,0.6016,-0.7927,0.9063,-0.4902,0.9698,-0.6532,1.001,-0.4985,0.6905,-0.6038,0.6234,-0.7373,0.6205,-0.7273,0.5185,-0.495,0.3355,-0.3801,0.439,-0.3353,0.2204,-0.2992,0.1271,-0.1317,0.137,-0.1056,0.0873,-0.0828,0.0923,-0.0527,0.0918,-0.0749,0.0859,-0.0691,0.0362,-0.089,0.1066,-0.0856,0.119,-0.0898,0.0932,-0.081,0.1108,-0.0747,0.0567,-0.0918,0.0867,-0.0882,0.0875,-0.0932,0.0858,-0.0875,0.069,-0.0776,0.0598,-0.1765,0.3917,-0.3555,0.6877,-0.2609,0.5378,-0.6028,0.4629,-0.5363,0.9518,-0.7896,0.7754,-0.5827,0.4575,-0.7824,0.6107,-0.4188,0.7155,-0.6483,0.4935,-0.5194,0.5289,-0.3477,0.6737,-0.3906,0.4509,-0.3196,0.5798,-0.3929,0.6769,-0.4044,0.4144,-0.2116,0.6015,-0.2117,0.3726,-0.2238,0.6247,-0.3614,0.2936,-0.2851,0.4772,-0.2323,0.3683,-0.3017,0.2703,-0.2326,0.3328,-0.3036,0.5881,-0.3118,0.5967,-0.2553,0.2113,-0.2228,0.0718,-0.0794,0.0324,-0.0253,0.0714,-0.04,0.1794,-0.1514,0.0923,-0.1099,0.0272,-0.0333,0.0119,-0.0185,0.0167,-0.0174,0.011,-0.0128,0.009,-0.0066,0.004,-0.008,0.0059,-0.0077,0.0036,-0.0042,0.0058,-0.0083,0.0032,-0.0038,0.0084,-0.0067,0.0071,-0.0068,0.0036,-0.0072,0.0034,-0.0024,0.0021,-0.0034,0.0019,-0.0041,0.0029,-0.002,0.0027,-0.0029,0.0894,-0.0767,0.1679,-0.1629,0.3441,-0.2969,0.439,-0.2637,0.5525,-0.3568,0.4177,-0.4495,0.3919,-0.435,0.4738,-0.4896,0.494,-0.5211,0.3734,-0.2553,0.3551,-0.4443,0.3597,-0.4286,0.366,-0.4825,0.3647,-0.4889,0.3446,-0.3073,0.3414,-0.5328,0.3939,-0.5394,0.3652,-0.4882,0.3435,-0.2266,0.4871,-0.5195,0.4459,-0.3767,0.2544,-0.1494,0.1968,-0.2297,0.1819,-0.2048,0.0772,-0.0751,0.2113,-0.2081,0.2702,-0.068,0.1836,-0.3483,0.6557,-0.6802,0.5114,-0.2513,0.4184,-0.5383,0.5201,-0.5461,0.4798,-0.4757,0.3679,-0.4075,0.462,-0.4909,0.2417,-0.2413,0.4433,-0.4653,0.1756,-0.1747,0.266,-0.4191,0.3027,-0.3437,0.2704,-0.4023,0.3478,-0.2566,0.2025,-0.1244,0.2938,-0.162,0.1777,-0.1534,0.5521,-0.2921,0.1935,-0.266,0.3466,-0.1995,0.2153,-0.133,0.6218,-0.3409,0.1399,-0.2271,0.5646,-0.286,0.3272,-0.2908,0.112,-0.1459,0.2766,-0.2306,0.2073,-0.2678,0.0661,-0.0816,0.1093,-0.1323,0.1133,-0.0341,0.0567,-0.0788,0.1022,-0.1182,0.0375,-0.0286,0.0524,-0.0154,0.1137,-0.1474,0.0502,-0.0226,0.0204,-0.0206,0.055,-0.1093,0.095,-0.1063,0.0351,-0.0259,0.0054,-0.0136,0.074,-0.0679,0.0292,-0.1159,0.0138,-0.0192,0.0556,-0.062,0.0939,-0.112,0.0343,-0.0197,0.0174,-0.0125,0.0263,-0.0418,0.0986,-0.0975,0.0341,-0.0243,0.0076,-0.0117,0.0061,-0.0079,0.003,-0.0036,0.0348,-0.0496,0.0651,-0.0603,0.0189,-0.0195,0.0031,-0.0102,0.0042,-0.0047,0.0025,-0.0033,0.0011,-0.0022,0.0002,-0.001,0.0001,-0.0009,0.0001,-0.0008,0,-0.0006,0,-0.0009,0.0014,-0.0008,0.0021,-0.0045,0.0007,-0.0049,0.001,-0.0013,0.0007,-0.0022,0.0001,-0.001,0.0001,-0.0011,0.0005,-0.0005,0,-0.0007,0,-0.0006,0.0016,-0.0015,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0004,0,-0.0016,0.0002,-0.0022,0.0003,-0.0006,0.0012,-0.002,0.0001,-0.0008,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0.0003,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0.0001,-0.0006,0,-0.0006,0.0001,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0008,0.0001,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0.0001,-0.0007,0,-0.0006,0.0001,-0.0006,0,-0.0009,0,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0006,0.0001,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0006,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0009,0.0001,-0.0011,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0011,0.0001,-0.0008,0,-0.0007,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0014,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0009,0,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0007,0,-0.0006,0.0001,-0.0003,0,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0003,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0005,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0.0001,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0008,0,-0.0006,0,-0.0006,0.0001,-0.0005,0,-0.0006,0.0001,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.001,0,-0.0007,0,-0.0009,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0006,0.0001,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0005,0.0001,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0005,0.0001,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0.0001,-0.0007,0,-0.0009,0,-0.0007,0,-0.0005,0,-0.0007,0,-0.0006,0,-0.0009,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0003,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0.0001,-0.0007,0,-0.0003,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0008,0,-0.0007]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن محمد برات زاده

محمد برات زاده

مرد - منتظر سفارش شما
هر دقیقه ۸۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه ۵۰۰,۰۰۰ تومان
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0009,0.0104,-0.0104,0.025,-0.0188,0.0319,-0.0306,0.0367,-0.0386,0.0421,-0.0505,0.0424,-0.0498,0.0507,-0.0618,0.0625,-0.0709,0.0693,-0.0753,0.07,-0.0845,0.0644,-0.0848,0.0643,-0.0815,0.0668,-0.0872,0.0582,-0.0722,0.0587,-0.0571,0.07,-0.0655,0.0698,-0.0638,0.1022,-0.0809,0.0616,-0.0581,0.0603,-0.0614,0.0752,-0.0678,0.0854,-0.0824,0.0802,-0.0743,0.0704,-0.0698,0.0577,-0.0602,0.0682,-0.0824,0.0748,-0.0942,0.0578,-0.0931,0.093,-0.0505,0.1153,-0.0592,0.097,-0.0816,0.1246,-0.1276,0.1335,-0.0846,0.0801,-0.1202,0.1384,-0.1387,0.1132,-0.0818,0.1415,-0.1312,0.1267,-0.0804,0.0821,-0.1335,0.1737,-0.1651,0.137,-0.1034,0.1152,-0.1654,0.0716,-0.1058,0.0648,-0.0705,0.1285,-0.1319,0.1153,-0.0907,0.3191,-0.1603,0.2052,-0.2231,0.5321,-0.2614,0.4566,-0.2835,0.1565,-0.3067,0.3521,-0.3125,0.448,-0.2555,0.0791,-0.1495,0.2161,-0.1819,0.1943,-0.1564,0.3721,-0.2346,0.2576,-0.222,0.1669,-0.1275,0.2051,-0.1634,0.0452,-0.1547,0.2235,-0.1595,0.1979,-0.114,0.2039,-0.1303,0.1858,-0.187,0.1216,-0.1754,0.3014,-0.157,0.1289,-0.1818,0.238,-0.2407,0.0991,-0.2423,0.2558,-0.2232,0.1826,-0.165,0.2841,-0.1953,0.1761,-0.2277,0.1267,-0.2164,0.3311,-0.1444,0.1361,-0.2432,0.147,-0.2306,0.1146,-0.2413,0.281,-0.1679,0.1632,-0.2117,0.1888,-0.2047,0.1734,-0.0993,0.0888,-0.1893,0.2109,-0.1119,0.0511,-0.0963,0.2068,-0.1689,0.1234,-0.1777,0.2142,-0.1453,0.2169,-0.1582,0.2582,-0.1329,0.1803,-0.1313,0.1293,-0.1296,0.1305,-0.1107,0.1451,-0.146,0.1807,-0.1546,0.1422,-0.1119,0.1364,-0.1103,0.1917,-0.1741,0.2179,-0.148,0.2084,-0.1656,0.1225,-0.1815,0.2775,-0.2219,0.1136,-0.0789,0.1295,-0.1469,0.08,-0.2423,0.2134,-0.1969,0.1865,-0.1384,0.0988,-0.1359,0.1621,-0.1362,0.2331,-0.2088,0.3562,-0.383,0.3873,-0.3307,0.1105,-0.3973,0.2672,-0.3136,0.2318,-0.3151,0.3082,-0.0113,0.2581,-0.4559,0.2655,-0.4449,0.4386,-0.1081,0.297,-0.4756,0.2728,-0.5521,0.3877,-0.1315,0.1313,-0.3734,0.439,-0.3592,0.5104,-0.2165,0.2258,-0.2928,0.5849,-0.0956,0.1079,-0.4405,0.1719,-0.4814,0.3067,-0.075,0.1069,-0.3273,0.444,-0.2668,0.2367,0,0.1759,-0.251,0.069,-0.2043,0.1764,-0.1315,0.0279,-0.1471,0.3376,-0.0395,0.3555,-0.3007,0,-0.2722,0.186,-0.0501,0.2014,-0.3528,0.3427,-0.3389,0.2691,-0.0613,0,-0.2887,0.225,-0.1237,0.1466,-0.2004,0.1597,-0.2239,0.1666,-0.0903,0,-0.2142,0.1249,-0.1588,0.2859,0,0.1382,-0.363,0.1792,-0.3444,0.2586,0,0.05,-0.3181,0.2771,-0.1393,0.2209,-0.2563,0.1904,-0.3003,0.2832,-0.0026,0.0237,-0.1798,0.052,-0.1872,0.1064,-0.0917,0.1422,0,0.0784,-0.2664,0.1602,-0.2645,0.2735,0,0.0664,-0.0533,0.0201,-0.0856,0,-0.1781,0.2093,-0.0828,0.1843,-0.0556,0,-0.1843,0.0183,-0.1824,0.2123,0,0.1894,-0.1377,0,-0.3013,0.2066,-0.0805,0.1638,-0.0086,0.0287,-0.0921,0,-0.1618,0.1276,-0.1503,0.2438,0,0.1382,-0.1224,0,-0.2139,0.2214,-0.0555,0.2231,-0.0403,0.0074,-0.1449,0.0974,-0.0747,0.0354,-0.0983,0.1105,-0.0321,0.1115,-0.1199,0.0543,-0.0958,0.0897,-0.0446,0.0547,-0.1263,0.1231,-0.0381,0.0743,-0.0999,0.0499,-0.1396,0.0954,0,0.1169,-0.1225,0.0403,-0.1654,0.1757,-0.0509,0.1583,-0.1354,0,-0.2018,0.2107,-0.0758,0.1181,-0.0965,0.0606,-0.0792,0.1127,-0.087,0.0525,-0.1694,0.1758,0,0.0784,-0.1326,0.2128,-0.158,0.1983,-0.0963,0,-0.2301,0.2696,-0.0504,0.2296,-0.1645,0.1341,-0.1896,0.1398,-0.0949,0.0968,-0.1384,0.1689,0,0.0966,-0.2633,0.2463,-0.204,0.2864,0,0.0538,-0.2338,0.1705,-0.1777,0.1772,-0.0361,0.1034,-0.102,0.0854,-0.0168,0.0477,-0.1653,0.1052,-0.1581,0.1632,0,0.1686,-0.0974,0.0495,-0.1335,0.124,-0.0261,0.1058,-0.1484,0.1854,-0.1096,0.1504,-0.1639,0.0744,-0.2518,0.3319,0,0.1807,-0.2995,0.1994,-0.3056,0.2432,-0.0061,0.0731,-0.1903,0.2014,-0.1315,0.1032,-0.1795,0.143,-0.1928,0.2271,0,0.0709,-0.171,0.1398,-0.1816,0.3024,0,0.0539,-0.2362,0.2321,-0.2279,0.2784,-0.0849,0.0122,-0.3127,0.1938,-0.1334,0.6346,-0.3238,0.4953,-0.5015,0.3844,-0.0857,0.4771,-0.3982,0.7828,-0.3452,0.6455,-0.2479,0.4393,-0.4899,0.1508,-0.3084,0.3292,-0.2876,0.2975,-0.3182,0.2781,-0.1285,0.321,-0.2072,0.0237,-0.2762,0.1966,-0.0277,0.2067,0,0.1782,-0.1228,0.0298,-0.2153,0.1502,-0.0989,0.1343,-0.0327,0.007,-0.1515,0.1696,-0.041,0.0444,-0.1695,0.1807,-0.1117,0.051,-0.1847,0.1054,-0.1967,0.2514,-0.125,0,-0.2577,0.2138,-0.0792,0.208,-0.2582,0.2206,-0.2132,0.2437,-0.0194,0.2251,-0.0806,0.116,-0.1464,0.516,-0.2907,0.5257,-0.2968,0.3105,-0.605,0.6243,-0.0251,0.4182,-0.4022,0.5126,-0.3815,0.4063,0,0.338,-0.4391,0.0749,-0.1282,0.3245,-0.2941,0.1937,-0.024,0.2028,-0.226,0.139,-0.2246,0.1399,-0.0409,0.2212,-0.1614,0.0021,-0.277,0.1998,-0.0387,0.2159,-0.0745,0.2629,-0.1549,0.336,-0.1287,0.1274,-0.3018,0.3789,-0.1043,0.3194,-0.2407,0.0241,-0.2549,0.4415,-0.1748,0.2821,-0.1458,0.1522,-0.3769,0.2436,-0.3195,0.4395,-0.085,0.3037,-0.3195,0.2382,-0.4736,0.243,-0.223,0.43,-0.2432,0.2069,-0.3815,0.3244,-0.2841,0.3486,-0.4628,0.1291,-0.481,0.4431,-0.1298,0.1052,-0.4007,0.0641,-0.2465,0.4571,-0.0792,0.2279,-0.2921,0.3781,-0.3296,0.2951,-0.3108,0.2383,-0.1893,0.4634,-0.1658,0.1416,-0.3646,0.0893,-0.209,0.4236,-0.1778,0.2826,-0.284,0.3983,-0.2512,0.2769,-0.348,0.2642,-0.2766,0.4663,-0.3076,0.2748,-0.2626,0.0891,-0.3579,0.3866,-0.107,0.3557,-0.2427,0.3747,-0.4387,0.2614,-0.1921,0.3489,-0.4206,0.356,-0.4171,0.2548,-0.216,0.1488,-0.3114,0.4052,-0.0751,0.0444,-0.32,0.3255,-0.3735,0.3416,-0.1166,0.239,-0.2347,0.6756,-0.2617,0.2286,-0.415,0.471,-0.3122,0.8148,-0.2323,0.1318,-0.374,0.3048,-0.2785,0.4647,-0.0994,0.1797,-0.2188,0.333,-0.2946,0.4289,-0.1893,0.2125,-0.2152,0.3049,-0.2408,0.2838,-0.2315,0.0878,-0.1022,0.1634,-0.0966,0.1005,-0.1483,0.116,0,0.1368,-0.1698,0.061,-0.1413,0.1384,-0.0551,0.0873,-0.0748,0.1625,-0.1127,0.1267,-0.1119,0.1465,-0.1105,0.1622,-0.1735,0.2162,-0.088,0.2169,-0.0744,0.3381,-0.341,0.2174,-0.1537,0.4064,-0.2614,0.2973,-0.4018,0.5699,-0.1581,0.3124,-0.2788,0.2158,-0.3764,0.6122,-0.2232,0.3509,-0.2662,0.2789,-0.2944,0.331,-0.2367,0.3172,-0.321,0.3075,-0.1694,0.4498,-0.2403,0.2964,-0.3186,0.1764,-0.126,0.3332,-0.1081,0.1205,-0.1281,0.1029,-0.2058,0.1352,-0.0596,0.0122,-0.1504,0.1616,-0.0388,0.0488,-0.1858,0.158,-0.1077,0.2479,-0.1565,0,-0.2665,0.1793,-0.056,0.1689,-0.136,0.0397,-0.1057,0.1959,-0.1592,0.2448,-0.2374,0.1881,-0.1282,0.394,-0.213,0.3643,-0.2859,0.4661,-0.2186,0.4644,-0.1682,0.3487,-0.2049,0.2725,-0.1699,0.1797,-0.2887,0.3796,-0.0581,0.2501,-0.1905,0.159,-0.3695,0.5684,-0.1079,0.1282,-0.1983,0.2748,-0.2006,0.3062,-0.1795,0.1562,-0.204,0.439,-0.1167,0.2878,-0.1703,0.2013,-0.1086,0.3795,-0.3212,0,-0.3214,0.3239,-0.1258,0.257,-0.2696,0.2244,-0.2811,0.3064,-0.0204,0.2003,-0.1563,0.1355,-0.0917,0.0936,-0.1039,0.0539,-0.1496,0.1442,-0.0446,0.1239,-0.1647,0.0654,-0.162,0.1307,0,0.1396,-0.1187,0.0973,-0.137,0.1347,-0.0433,0.022,-0.1362,0.0956,-0.0927,0.1337,-0.0362,0.0383,-0.0946,0.0497,-0.0502,0.0447,-0.0943,0.1081,-0.0938,0.1396,0,0.0414,-0.2053,0.1632,-0.1691,0.1799,0,0,-0.1497,0.1386,-0.0914,0.132,-0.1338,0.0435,-0.1469,0.1319,0,0.0677,-0.0823,0.047,-0.0762,0.0412,-0.0519,0.0361,-0.0444,0.094,0,0.0625,-0.1289,0.1069,-0.0855,0.113,-0.0346,0.0206,-0.0849,0.1609,-0.0995,0.2088,-0.1349,0.1966,-0.1451,0.2174,-0.1773,0.1444,-0.2015,0.2784,-0.3616,0.4332,-0.1319,0.2509,-0.1145,0.2642,-0.2285,0.0452,-0.213,0.206,-0.1034,0.3952,-0.1681,0.1987,-0.2004,0.2152,0,0.0491,-0.063,0.0648,-0.109,0.1635,-0.0407,0.1094,-0.1484,0.0825,-0.0011,0.1819,-0.147,0.1434,-0.1528,0.1277,-0.107,0.2185,-0.1714,0.1835,-0.1864,0.2405,-0.1763,0.1503,-0.2029,0.1312,-0.25,0.1863,-0.1658,0.2081,-0.2036,0.2199,-0.2367,0.2107,-0.258,0.281,-0.2812,0.2981,-0.2567,0.2802,-0.3162,0.2713,-0.1933,0.3355,-0.2137,0.1638,-0.3214,0.2948,-0.2402,0.3007,-0.1665,0.2687,-0.2638,0.2096,-0.1783,0.2585,-0.2135,0.2594,-0.2784,0.2806,-0.2304,0.1838,-0.3334,0.2194,-0.1492,0.3145,-0.1617,0.1876,-0.3573,0.3115,-0.1584,0.2001,-0.3335,0.2431,-0.1777,0.2892,-0.1965,0.2982,-0.3385,0.3079,-0.2051,0.2424,-0.3528,0.3186,-0.1012,0.3091,-0.2738,0.298,-0.3271,0.3197,-0.37,0.1992,-0.3525,0.3667,-0.3656,0.4281,-0.3317,0.4602,-0.3059,0.2062,-0.2065,0.3595,-0.2163,0.3523,-0.2617,0.2836,-0.3012,0.2944,-0.2567,0.3349,-0.3341,0.2792,-0.1583,0.3411,-0.3797,0.287,-0.0679,0.2477,-0.1404,0.2123,-0.223,0.2052,-0.0848,0.1716,-0.242,0.3369,-0.1514,0.3069,-0.1782,0.3002,-0.1944,0.2455,-0.1956,0.0567,-0.0541,0.1035,-0.1739,0.1573,-0.0276,0.0411,-0.0981,0.011,-0.1301,0.113,0,0.0812,-0.1112,0.1053,-0.1287,0.0987,-0.0432,0.0416,-0.1214,0.1179,-0.1125,0.1006,-0.0429,0.0687,-0.1038,0.2227,-0.087,0.1527,-0.1536,0.1531,-0.1309,0.3963,-0.23,0.2636,-0.2521,0.424,-0.2005,0.3154,-0.3135,0.1972,-0.2902,0.3907,-0.3061,0.1899,-0.395,0.2788,-0.2952,0.3265,-0.2207,0.3408,-0.2991,0.3865,-0.2038,0.1713,-0.2929,0.301,-0.1423,0.429,-0.1767,0.3221,-0.1994,0.3273,-0.179,0.3658,-0.1856,0.3155,-0.161,0.2173,-0.1587,0.2004,-0.1873,0.4022,-0.1572,0.1941,-0.1764,0.4097,-0.212,0.3797,-0.1964,0.4263,-0.2418,0.2482,-0.1975,0.3228,-0.2267,0.2875,-0.1979,0.1173,-0.1606,0.2904,-0.1531,0.1188,-0.1487,0.0619,-0.1243,0.0717,-0.1454,0.0838,-0.0261,0.0684,-0.0833,0.0338,-0.1013,0.1327,-0.0387,0.1129,-0.084,0.0837,-0.0922,0.1363,-0.0362,0.0631,-0.0914,0.1077,-0.1172,0.105,-0.0477,0.0439,-0.1162,0.0798,-0.1011,0.0589,-0.022,0.0434,-0.1024,0.078,-0.0441,0.1183,-0.0839,0.2964,-0.1545,0.1904,-0.1846,0.3361,-0.2278,0.3377,-0.2858,0.4787,-0.2993,0.3236,-0.2714,0.7281,-0.2881,0.3156,-0.2301,0.2788,-0.2287,0.4528,-0.1695,0.3067,-0.2336,0.3876,-0.2502,0.3733,-0.1436,0.3184,-0.2129,0.3388,-0.1493,0.208,-0.1618,0.2729,-0.2564,0.2936,-0.2612,0.1931,-0.1466,0.2782,-0.1763,0.2451,-0.344,0.1905,-0.1418,0.3354,-0.2255,0.1681,-0.2685,0.37,-0.109,0.2593,-0.2405,0.038,-0.2397,0.3764,-0.1124,0.2985,-0.2202,0.0878,-0.186,0.2734,-0.194,0.2977,-0.1469,0.0839,-0.1376,0.2455,-0.1518,0.1867,-0.1613,0.0947,-0.1499,0.2709,-0.1873,0.2893,-0.2879,0.3454,-0.2522,0.193,-0.2415,0.3783,-0.1324,0.332,-0.2168,0.2401,-0.2308,0.2479,-0.1725,0.1993,-0.2225,0.2109,-0.2545,0.1734,-0.2273,0.1608,-0.1834,0.1745,-0.1914,0.2137,-0.1721,0.1965,-0.2324,0.2019,-0.1501,0.2187,-0.1621,0.123,-0.1757,0.1807,-0.0449,0.1768,-0.1206,0.1405,-0.0958,0.1095,-0.0805,0.072,-0.1521,0.1602,-0.0801,0.1624,-0.0666,0.2892,-0.1351,0.317,-0.1895,0.2826,-0.1633,0.3386,-0.208,0.2188,-0.2236,0.1971,-0.233,0.2667,-0.1784,0.2707,-0.2521,0.2143,-0.2253,0.2157,-0.1916,0.1973,-0.13,0.1557,-0.1667,0.1439,-0.1932,0.1191,-0.1412,0.0756,-0.1067,0.0891,-0.1014,0.1617,-0.1226,0.1358,-0.122,0.1553,-0.0936,0.0724,-0.1017,0.0801,-0.096,0.1374,-0.1272,0.0676,-0.1216,0.1158,-0.113,0.133,-0.1618,0.0703,-0.1139,0.0412,-0.0858,0.065,-0.052,0.1375,-0.1073,0.2132,-0.1623,0.1885,-0.2756,0.1604,-0.2131,0.3554,-0.2626,0.408,-0.2537,0.2642,-0.1929,0.265,-0.221,0.2553,-0.2065,0.1519,-0.1916,0.1982,-0.1452,0.0895,-0.0699,0.1055,-0.1292,0.094,-0.0943,0.0719,-0.0888,0.0764,-0.0171,0.2623,-0.1698,0.2873,-0.2569,0.4398,-0.1507,0.392,-0.2127,0.4088,-0.2489,0.4356,-0.2143,0.6433,-0.2136,0.2941,-0.2646,0.5815,-0.287,0.579,-0.3095,0.1382,-0.1245,0.3717,-0.1786,0.1754,-0.1646,0.2503,-0.192,0.5755,-0.3179,0.3985,-0.2244,0.1658,-0.2544,0.5891,-0.2401,0.4415,-0.2311,0.4853,-0.2144,0.4683,-0.2103,0.4975,-0.1753,0.3043,-0.1699,0.245,-0.1531,0.3198,-0.1872,0.1728,-0.108,0.3046,-0.1297,0.2165,-0.1363,0.1621,-0.1048,0.2926,-0.1008,0.2449,-0.0877,0.1733,-0.1235,0.2817,-0.1392,0.2088,-0.0937,0.084,-0.1396,0.1926,-0.0969,0.1437,-0.0493,0.0522,-0.1222,0.1481,-0.1008,0.0728,-0.0496,0.0487,-0.0975,0.095,-0.057,0.0889,-0.0902,0.0876,-0.0644,0.1082,-0.0773,0.0913,-0.0458,0.0747,-0.0819,0.1103,-0.0933,0.0834,-0.0822,0.0886,-0.0688,0.0674,-0.098,0.1431,-0.0934,0.1388,-0.1331,0.3142,-0.1549,0.5245,-0.2032,0.2511,-0.4446,0.402,-0.2375,0.5305,-0.2452,0.3225,-0.3323,0.6428,-0.3518,0.5874,-0.2357,0.7082,-0.1835,0.6845,-0.2394,0.498,-0.2057,0.6503,-0.1631,0.6856,-0.2142,0.6687,-0.1375,0.6382,-0.2982,0.0791,-0.1305,0.4577,-0.4444,0.3572,-0.2853,0.1086,-0.2467,0.2881,-0.2877,0.5032,-0.2835,0.0881,-0.1758,0.3363,-0.1613,0.1274,-0.0995,0.0631,-0.048,0.1321,-0.1327,0.1135,-0.1118,0.2867,-0.152,0.2076,-0.2608,0.1512,-0.0959,0.1598,-0.0516,0.1821,-0.1136,0.1304,-0.0721,0.1423,-0.095,0.1017,-0.0393,0.0575,-0.0421,0.0099,-0.0553,0.0506,-0.044,0.0535,-0.0228,0.0284,-0.0378,0.0298,-0.0408,0.0378,-0.0541,0.0344,-0.0176,0.09,-0.0684,0.075,-0.0652,0.0316,-0.0687,0.0927,-0.0272,0.1788,-0.1064,0.0678,-0.1212,0.1377,-0.0667,0.218,-0.1036,0.0978,-0.1383,0.2816,-0.0883,0.2192,-0.1549,0.0391,-0.1368,0.2702,-0.0847,0.2714,-0.099,0,-0.1035,0.1405,-0.1456,0.0941,-0.0627,0.0863,-0.1157,0.0697,-0.066,0.0147,-0.0495,0.0962,-0.0623,0.1475,-0.0901,0.0567,-0.1071,0.2653,-0.23,0.358,-0.109,0.2304,-0.2736,0.2611,-0.222,0.1951,-0.1682,0.3825,-0.1953,0.2398,-0.1208,0.2421,-0.129,0.3514,-0.2638,0.1345,-0.111,0.3202,-0.1493,0.0719,-0.128,0.2461,-0.1514,0.05,-0.0516,0.148,-0.086,0.0346,-0.0398,0.0912,-0.0877,0.0526,-0.0437,0.1582,-0.0653,0.0382,-0.0514,0.1504,-0.0468,0.0165,-0.0459,0.0685,-0.0629,0.0215,-0.0375,0.0909,-0.0325,0.0403,-0.0286,0.0438,-0.0421,0.0515,-0.0329,0.0412,-0.032,0.0501,-0.046,0.0152,-0.0231,0.0441,-0.0319,0.0183,-0.0334,0.0725,-0.0208,0.0077,-0.04,0.0591,-0.0355,0.0552,-0.0366,0.0115,-0.0346,0.0522,-0.0432,0.023,-0.009,0.045,-0.0441,0.0138,-0.0455,0.0325,-0.0245,0.0431,-0.0334,0.0211,-0.0141,0.0419,-0.0266,0.0385,-0.0337,0.0229,-0.0133,0.0174,-0.0187,0.0407,-0.0197,0.0043,-0.0188,0.0134,-0.0111,0.0162,-0.0152,0.0248,-0.0208,0.0106,-0.0184,0.012,-0.0057,0.0095,-0.0097,0.006,-0.0156,0.0346,-0.0156,0.0079,-0.0062,0.017,-0.008,0.0245,-0.0249,0.0384,-0.0287,0.0445,-0.0451,0.0076,-0.0226,0.0222,-0.0154,0.0126,-0.0089,0.01,-0.0103,0.0148,-0.0177,0.0044,-0.015,0.0182,-0.0119,0.0039,-0.0175,0.0143,-0.0082,0.0239,-0.0137,0.0152,-0.0105,0.0165,-0.0066,0.0185,-0.0111,0.0198,-0.0153,0.0125,-0.0116,0.0101,-0.018,0.0206,-0.0145,0.0145,-0.0194,0.01,-0.0158,0.01,-0.0038,0.0095,-0.0083,0.0056,-0.0098,0.0106,-0.0103,0.0074,-0.0148,0.0083,-0.007,0.0084,-0.0051,0.0038,-0.0093,0.0059,-0.0071,0.007,-0.0027,0.0022,-0.0055,0.0077,-0.0025,0.0041,-0.0054,0.0039,-0.0058,0.0039,-0.0039,0.0018,-0.0056,0.0046,-0.0032,0.0041,-0.0026,0.0029,-0.0046,0.0051,-0.0032,0.0042,-0.0015,0.0019,-0.0035,0.0032,-0.0046,0.003,-0.0024,0.005,-0.0025,0.0013,-0.0057,0.0045,-0.003,0.0039,-0.0032,0.0023,-0.0043,0.0045,-0.002,0.0026,-0.0031,0.005,-0.0049,0.0057,-0.0029,0.0028,-0.0029,0.0033,-0.0046,0.0051,-0.0016,0.0019,-0.0044,0.0025,-0.0033,0.0027,-0.0013,0.0011,-0.0029,0.0049,-0.0013,0.0018,-0.0025,0.0025,-0.0025,0.0027,-0.0016,0.0011,-0.0021,0.002,-0.0022,0.0011,-0.0027,0.0022,-0.0036,0.0024,-0.0014,0.0007,-0.002,0.0022,-0.0019,0.0022,-0.0022,0.0028,-0.0018,0.0027,-0.0016,0.001,-0.0016,0.002,-0.0021,0.0018,-0.0017,0.0008,-0.0013,0.0016,-0.0019,0.0015,-0.0013,0.0012,-0.001,0.0017,-0.0021,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0017,-0.0015,0.0009,-0.001,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0008,0.0012,-0.0016,0.0017,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0014,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0014,0.001,-0.001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن البرز اشرفی

البرز اشرفی

مرد - منتظر سفارش شما
هر دقیقه ۷۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه ۶۰۰,۰۰۰ تومان
[0,0,0,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0017,-0.0009,0.0006,-0.0013,0.0016,-0.0014,0.0018,-0.0008,0.0027,-0.0018,0.0015,-0.0031,0.0022,-0.002,0.004,-0.0031,0.0079,-0.002,0.0348,-0.037,0.0401,-0.066,0.1282,-0.1456,0.1002,-0.1391,0.1524,-0.1451,0.0817,-0.1502,0.1229,-0.138,0.0416,-0.1767,0.335,-0.2451,0.282,-0.5221,0.369,-0.5666,0.3328,-0.3076,0.0774,-0.5193,0.0869,-0.3633,0.1476,-0.1657,0.2188,-0.3488,0.1134,-0.1583,0.1422,-0.143,0.1643,-0.1552,0.1683,-0.089,0.1176,-0.0581,0.0595,-0.0729,0.0523,-0.0727,0.0734,-0.0529,0.0627,-0.0471,0.1464,-0.1109,0.3415,-0.1674,0.4587,-0.1922,0.1856,-0.3142,0.2065,-0.1031,0.1687,-0.0669,0.1166,-0.0707,0.1095,-0.1123,0.1671,-0.088,0.0333,-0.1025,0.1712,-0.0811,0.2056,-0.0754,0.0931,-0.0936,0.1597,-0.128,0.0577,-0.0947,0.0067,-0.0081,0.0049,-0.0071,0.0867,-0.0731,0.127,-0.2497,0.1837,-0.2649,0.261,-0.3829,0.4252,-0.1829,0.3285,-0.3567,0.3,-0.2673,0.1435,-0.4873,0.2048,-0.41,0.1805,-0.3965,0.0867,-0.0881,0.0947,-0.2971,0.1121,-0.2096,0.0854,-0.2146,0.0869,-0.1345,0.1199,-0.1355,0.0999,-0.1317,0.047,-0.0366,0.041,-0.0421,0.0403,-0.0422,0.0307,-0.0274,0.0717,-0.0399,0.0335,-0.0196,0.0345,-0.0384,0.0215,-0.023,0.0374,-0.0446,0.0467,-0.0413,0.0541,-0.071,0.0824,-0.079,0.1029,-0.0247,0,-0.0409,0.0278,-0.0314,0.0281,0,0.0052,-0.0091,0.0037,-0.0119,0.0056,-0.0041,0.0034,-0.0041,0.0042,-0.004,0.0019,-0.0051,0.0053,-0.0034,0.0034,-0.0014,0,-0.0028,0.005,-0.0002,0.0002,-0.0025,0.0034,-0.0014,0.0038,-0.0032,0.0036,-0.0033,0.004,-0.0031,0.002,-0.0036,0.0042,-0.002,0.0038,-0.0055,0.0035,-0.001,0.0021,-0.0011,0.003,-0.0034,0.0027,-0.001,0.013,-0.0107,0.0252,-0.0647,0.122,-0.0389,0.3909,-0.0548,0.1162,-0.2708,0.0876,-0.1034,0.4865,-0.274,0.1961,-0.1493,0.1338,-0.1304,0.1262,-0.1239,0.1454,-0.1064,0.1466,-0.09,0.0907,-0.0651,0.0467,-0.0378,0.0204,-0.0492,0.0358,-0.054,0.0412,-0.0385,0.0376,-0.0399,0.1258,-0.1197,0.3598,-0.593,0.4028,-0.107,0.1218,-0.2928,0.3247,-0.1571,0.3109,-0.1937,0.1102,-0.191,0.102,-0.1239,0.0997,-0.1362,0.2526,-0.3609,0.4388,-0.2088,0.3643,-0.3416,0.3114,-0.3114,0.2469,-0.2776,0.1887,-0.3393,0.1538,-0.1939,0.1354,-0.0971,0.0479,-0.065,0.0935,-0.0717,0.0943,-0.0987,0.0421,-0.0801,0.0892,-0.0896,0.1206,-0.1019,0.1136,-0.0989,0.1659,-0.1361,0.2701,-0.3017,0.2174,-0.2892,0.1795,-0.5059,0.194,-0.5093,0.1866,-0.4575,0.1801,-0.4393,0.0742,-0.0975,0.1032,-0.1024,0.1396,-0.1174,0.1295,-0.1519,0.1587,-0.1684,0.1299,-0.1686,0.1907,-0.457,0.2495,-0.4438,0.1656,-0.2939,0.2981,-0.4429,0.3874,-0.4193,0.2133,-0.2664,0.2371,-0.2463,0.1413,-0.1814,0.1905,-0.1707,0.1626,-0.1448,0.1652,-0.154,0.1346,-0.1708,0.2791,-0.2563,0.3649,-0.279,0.4295,-0.2833,0.2639,-0.3062,0.3088,-0.4551,0.3306,-0.3669,0.3785,-0.449,0.2213,-0.2311,0.1107,-0.1035,0.24,-0.1948,0.2549,-0.3078,0.2077,-0.1697,0.0417,-0.0696,0.07,-0.0304,0.109,-0.0419,0.1382,-0.1382,0.0939,-0.0975,0.0795,-0.0439,0.0145,-0.015,0.0226,-0.0096,0.0547,-0.0469,0.0417,-0.0347,0.0314,-0.0196,0.2897,-0.1127,0.2085,-0.4155,0.1993,-0.4467,0.3781,-0.2511,0.1862,-0.2182,0.2725,-0.2755,0.1806,-0.14,0.0641,-0.0941,0.1937,-0.4185,0.1878,-0.2355,0.1514,-0.2751,0.1084,-0.2869,0.1469,-0.1357,0.1483,-0.2295,0.1064,-0.0974,0.1255,-0.1175,0.1113,-0.1352,0.1079,-0.1119,0.1499,-0.1519,0.146,-0.1685,0.1636,-0.126,0.1597,-0.1536,0.1351,-0.1512,0.1306,-0.1825,0.1217,-0.1594,0.1103,-0.154,0.1213,-0.3141,0.2536,-0.2479,0.2668,-0.4242,0.2428,-0.3399,0.1795,-0.3114,0.2848,-0.5013,0.1764,-0.5025,0.0934,-0.2139,0.1886,-0.3342,0.0723,-0.0903,0.2288,-0.3924,0.274,-0.1217,0.1037,-0.1275,0.0948,-0.0617,0.0715,-0.0499,0.1805,-0.0905,0.1728,-0.1396,0.1564,-0.3876,0.0987,-0.1375,0.2709,-0.2798,0.1788,-0.37,0.4046,-0.3227,0.1823,-0.4127,0.2557,-0.3191,0.3348,-0.2513,0.1352,-0.239,0.1484,-0.4523,0.1964,-0.0312,0.1612,-0.4532,0.344,-0.3159,0.2752,-0.3405,0.3323,-0.2229,0.1306,-0.1413,0.112,-0.0799,0.1104,-0.0592,0.1039,-0.0719,0.0793,-0.0746,0.0454,-0.0622,0.064,-0.1238,0.1893,-0.1567,0.2138,-0.4062,0.285,-0.4038,0.3882,-0.2992,0.1812,-0.1652,0.1754,-0.2744,0.247,-0.3505,0.1497,-0.297,0.1062,-0.4124,0.1213,-0.2222,0.1249,-0.1664,0.1291,-0.1935,0.1211,-0.2039,0.131,-0.2111,0.1259,-0.1397,0.1347,-0.103,0.2035,-0.2804,0.4091,-0.351,0.2868,-0.3981,0.2361,-0.2395,0.4299,-0.3216,0.1402,-0.1527,0.1123,-0.1379,0.09,-0.1154,0.0673,-0.0907,0.1506,-0.2849,0.1675,-0.3346,0.373,-0.3294,0.3835,-0.2167,0.2956,-0.3384,0.4008,-0.3225,0.263,-0.1797,0.1177,-0.1485,0.0777,-0.0673,0.1286,-0.1031,0.0934,-0.1174,0.0973,-0.0891,0.1734,-0.1016,0.1374,-0.1382,0.071,-0.1,0.1311,-0.1377,0.1582,-0.0524,0.2866,-0.1322,0.2805,-0.3923,0.4964,-0.2829,0.2111,-0.2309,0.1727,-0.2811,0.1741,-0.2268,0.1521,-0.0896,0.115,-0.0744,0.0651,-0.076,0.0484,-0.03,0.0739,-0.0939,0.2472,-0.278,0.3919,-0.2391,0.3002,-0.1021,0.1467,-0.3592,0.1917,-0.0762,0.1311,-0.1072,0.1841,-0.1739,0.2842,-0.2165,0.1494,-0.121,0.0996,-0.2476,0.1424,-0.1481,0.3117,-0.1394,0.2344,-0.1668,0.1686,-0.2043,0.1034,-0.0671,0.0375,-0.0697,0.0463,-0.0478,0.0595,-0.0558,0.0321,-0.0512,0.058,-0.0515,0.0558,-0.0453,0.0575,-0.0674,0.4595,-0.2432,0.3615,-0.3896,0.3382,-0.2167,0.2669,-0.276,0.2305,-0.375,0.3548,-0.3854,0.3248,-0.3759,0.312,-0.1593,0.1622,-0.3455,0.3156,-0.2415,0.2627,-0.1884,0.0601,-0.2556,0.0847,-0.3399,0.1438,-0.2778,0.1465,-0.2591,0.1993,-0.2898,0.2067,-0.2041,0.1255,-0.1194,0.0091,-0.109,0.0542,-0.0239,0.0119,-0.0192,0.0072,-0.0063,0.0108,-0.0085,0.0356,-0.08,0.131,-0.2289,0.2018,-0.248,0.2252,-0.2363,0.2339,-0.1661,0.2304,-0.226,0.31,-0.2176,0.3444,-0.3047,0.3237,-0.2124,0.3615,-0.1874,0.3579,-0.1753,0.1624,-0.0755,0.1815,-0.2524,0.299,-0.2492,0.3053,-0.4401,0.2058,-0.4326,0.325,-0.3849,0.1793,-0.2914,0.284,-0.3213,0.1907,-0.3426,0.1349,-0.1793,0.1355,-0.3547,0.1058,-0.3254,0.1362,-0.2882,0.1104,-0.2331,0.1378,-0.1721,0.0911,-0.1905,0.0999,-0.1447,0.0877,-0.1136,0.1174,-0.1003,0.1195,-0.1058,0.1095,-0.1064,0.0731,-0.1005,0.0746,-0.0652,0.0692,-0.0745,0.0218,-0.0436,0.0312,-0.0411,0.0209,-0.0162,0.0169,-0.0123,0.0183,-0.0072,0.0238,-0.0267,0.0188,-0.0266,0.0152,-0.0128,0.0061,-0.0094,0.0077,-0.0038,0.0054,-0.0024,0.0017,-0.0013,0.0026,-0.0015,0.0022,-0.0037,0.0009,-0.0022,0.002,-0.0007,0.0005,-0.0016,0.001,-0.0008,0.0024,-0.0018,0.0016,-0.0017,0.001,-0.0016,0.002,-0.002,0.0016,-0.0016,0.0009,-0.0021,0.0008,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0009,0.0013,-0.0002,0.001,-0.0015,0.0001,-0.0009,0.0024,-0.0019,0.0015,-0.0022,0.0002,-0.001,0.002,-0.0022,0.0016,-0.002,0.0028,-0.0018,0.0038,-0.006,0.043,-0.027,0.0871,-0.0403,0.0766,-0.0866,0.0669,-0.073,0.1838,-0.1348,0.1351,-0.1247,0.1451,-0.1087,0.1168,-0.1514,0.0886,-0.1522,0.1174,-0.1561,0.0584,-0.1151,0.0786,-0.0775,0.2379,-0.2207,0.1896,-0.212,0.1934,-0.1447,0.194,-0.1399,0.1968,-0.2106,0.1416,-0.1489,0.1544,-0.1633,0.1874,-0.1429,0.1202,-0.1564,0.1329,-0.1105,0.0975,-0.0787,0.0972,-0.0861,0.0759,-0.0462,0.0628,-0.0545,0.0665,-0.052,0.0474,-0.049,0.0651,-0.0466,0.0699,-0.0512,0.0757,-0.0429,0.0739,-0.0555,0.0716,-0.0553,0.076,-0.0555,0.0793,-0.0551,0.0787,-0.0521,0.0753,-0.037,0.0625,-0.0671,0.1341,-0.0969,0.2562,-0.1068,0.1085,-0.1328,0.101,-0.1187,0.099,-0.1169,0.0792,-0.0741,0.0682,-0.0538,0.0419,-0.038,0.1245,-0.0437,0.1171,-0.1527,0.1421,-0.1634,0.1869,-0.1364,0.1357,-0.1195,0.1041,-0.1041,0.097,-0.1758,0.2099,-0.0979,0.0751,-0.083,0.0553,-0.0427,0.0267,-0.0252,0.0026,-0.0058,0.0104,-0.0016,0.0134,-0.0125,0.0631,-0.0168,0.197,-0.2692,0.1741,-0.2374,0.1995,-0.2237,0.1917,-0.1647,0.155,-0.1607,0.2112,-0.1206,0.1347,-0.1037,0.1353,-0.1049,0.0096,-0.0851,0.0436,-0.0344,0.0457,-0.0393,0.0316,-0.0178,0.0201,-0.0178,0.0226,-0.0261,0.0396,-0.0472,0.0237,-0.0287,0.0171,-0.0166,0.0148,-0.0108,0.0058,-0.0048,0.007,-0.0067,0.0409,-0.0316,0.0115,-0.0424,0.0523,-0.0509,0.0553,-0.0458,0.0338,-0.0405,0.0565,-0.0395,0.0501,-0.039,0.0218,-0.0186,0.0232,-0.0217,0.0246,-0.0157,0.0259,-0.0198,0.0065,-0.0125,0.0049,-0.0045,0.0063,-0.0052,0.0015,-0.0044,0.0016,-0.0023,0.0032,-0.0012,0.0029,-0.0028,0.0032,-0.0041,0.0038,-0.0045,0.0012,-0.0045,0.0017,-0.0003,0.0021,-0.0031,0.0019,-0.0033,0.0023,-0.0015,0.0011,-0.0037,0.0028,-0.0012,0.0025,-0.0033,0.0022,-0.0043,0.0026,-0.0027,0.0027,-0.0034,0.0033,-0.001,0,-0.002,0.0031,-0.0011,0.0027,-0.0035,0.0031,-0.0024,0.0014,-0.0012,0.0029,-0.0042,0.0042,-0.0029,0.0026,-0.0025,0.0027,-0.0032,0.001,-0.0015,0.0038,-0.0028,0.0027,-0.0019,0.0027,-0.0009,0.0026,-0.0027,0.0027,-0.0026,0.0031,-0.0013,0.0023,-0.0022,0.0027,-0.002,0.0005,-0.0013,0.0013,-0.0032,0.0029,-0.003,0.0028,-0.0032,0.0018,-0.0021,0.0024,-0.0017,0.0011,-0.0023,0.0036,-0.0027,0.0037,-0.0049,0.0015,-0.0047,0.0046,-0.0035,0.0026,-0.0034,0.0025,-0.0034,0.0039,-0.0034,0.0022,-0.0031,0.0206,-0.0336,0.1394,-0.2264,0.1751,-0.1168,0.2408,-0.1308,0.1246,-0.143,0.2857,-0.2399,0.1719,-0.1087,0.0696,-0.0571,0.0676,-0.0294,0.0233,-0.0243,0.0507,-0.0432,0.0422,-0.0282,0.0353,-0.0255,0.0339,-0.0235,0.0316,-0.0309,0.0271,-0.0139,0.0217,-0.0138,0.0381,-0.0098,0.0499,-0.0584,0.1939,-0.1107,0.1164,-0.2373,0.2389,-0.1686,0.3074,-0.1123,0.4493,-0.1371,0.1438,-0.0595,0.0817,-0.0516,0.0647,-0.0385,0.0589,-0.0322,0.0598,-0.0615,0.1714,-0.1083,0.1667,-0.076,0.2051,-0.0998,0.1609,-0.0833,0.1076,-0.0652,0.1458,-0.0702,0.1233,-0.086,0.1116,-0.0899,0.1197,-0.1047,0.1243,-0.1131,0.1179,-0.1308,0.1036,-0.132,0.0975,-0.1184,0.1046,-0.1396,0.1309,-0.1934,0.1324,-0.219,0.1233,-0.2211,0.1022,-0.1689,0.0858,-0.1671,0.1259,-0.2157,0.1967,-0.3026,0.2488,-0.3787,0.1683,-0.3167,0.1582,-0.2794,0.1917,-0.3375,0.1226,-0.1037,0.0907,-0.1193,0.1086,-0.1396,0.1186,-0.1599,0.1268,-0.1493,0.1389,-0.1563,0.159,-0.1289,0.1783,-0.1059,0.2049,-0.1985,0.3286,-0.2592,0.3651,-0.2859,0.2576,-0.3024,0.298,-0.3145,0.3579,-0.2811,0.2971,-0.2334,0.2206,-0.1833,0.0856,-0.1803,0.1118,-0.1291,0.092,-0.2028,0.0849,-0.1922,0.0521,-0.1234,0.1769,-0.1908,0.2553,-0.207,0.3212,-0.2002,0.1775,-0.1971,0.3313,-0.1763,0.2058,-0.2163,0.2193,-0.1176,0.0761,-0.135,0.2852,-0.1709,0.3171,-0.1555,0.2289,-0.1436,0.0659,-0.0733,0.0636,-0.0485,0.0314,-0.0173,0.0139,-0.0191,0.0237,-0.0727,0.0215,-0.0152,0.0079,-0.0115,0.0085,-0.0035,0.0059,-0.0073,0.0067,-0.0074,0.0088,-0.0166,0.0934,-0.0434,0.0469,-0.0584,0.1293,-0.1818,0.1818,-0.0974,0.1007,-0.2423,0.1249,-0.2003,0.2599,-0.1521,0.141,-0.2025,0.0901,-0.0758,0.1191,-0.1234,0.2404,-0.2001,0.1555,-0.1693,0.2581,-0.1255,0.1486,-0.1428,0.1298,-0.1381,0.1126,-0.1641,0.0816,-0.1217,0.0937,-0.1461,0.1322,-0.1513,0.1469,-0.1913,0.146,-0.2307,0.1332,-0.2179,0.1062,-0.1753,0.0784,-0.1537,0.0724,-0.1534,0.1096,-0.1386,0.1197,-0.1744,0.105,-0.1715,0.1087,-0.2296,0.1546,-0.2075,0.1506,-0.2206,0.1699,-0.322,0.1567,-0.3449,0.1576,-0.3129,0.2188,-0.3425,0.1693,-0.27,0.1331,-0.1492,0.1263,-0.1229,0.1967,-0.1335,0.2403,-0.1378,0.1165,-0.0912,0.0675,-0.0444,0.0568,-0.0279,0.0762,-0.0469,0.0509,-0.0531,0.0628,-0.1288,0.1719,-0.1125,0.1913,-0.171,0.225,-0.1867,0.2738,-0.1885,0.3165,-0.2205,0.3019,-0.2367,0.4362,-0.2486,0.1327,-0.2926,0.0808,-0.27,0.2086,-0.2449,0.1093,-0.1538,0.1775,-0.2065,0.12,-0.16,0.1935,-0.1684,0.278,-0.143,0.2156,-0.1025,0.0892,-0.0861,0.1092,-0.074,0.0997,-0.0691,0.1003,-0.0593,0.1009,-0.0553,0.0926,-0.0501,0.0681,-0.0364,0.0321,-0.0525,0.16,-0.2197,0.3183,-0.2303,0.2503,-0.1665,0.1962,-0.1816,0.1844,-0.2755,0.2562,-0.0819,0.0828,-0.0941,0.1014,-0.0954,0.0764,-0.0734,0.0986,-0.0736,0.0959,-0.0696,0.1298,-0.0833,0.1117,-0.0783,0.1144,-0.0672,0.0968,-0.0614,0.0667,-0.0511,0.0908,-0.0846,0.2248,-0.239,0.1941,-0.1751,0.2053,-0.1354,0.2414,-0.1316,0.2165,-0.1199,0.0471,-0.0377,0.0218,-0.0201,0.019,-0.0164,0.0274,-0.0262,0.0882,-0.0745,0.1456,-0.1508,0.2545,-0.0854,0.1138,-0.1273,0.141,-0.1002,0.093,-0.059,0.0353,-0.0408,0.0608,-0.066,0.1733,-0.1066,0.1351,-0.1435,0.1272,-0.0923,0.071,-0.1666,0.1119,-0.0817,0.2627,-0.1173,0.1086,-0.1282,0.0555,-0.0266,0.0274,-0.0207,0.0397,-0.0275,0.1492,-0.1078,0.1207,-0.082,0.2033,-0.0852,0.1442,-0.0968,0.0679,-0.0439,0.0427,-0.0271,0.0391,-0.0298,0.0052,-0.0198,0.0394,-0.0315,0.1053,-0.1293,0.1416,-0.2105,0.0855,-0.2022,0.3027,-0.1064,0.2436,-0.1139,0.1993,-0.1589,0.2787,-0.1602,0.1852,-0.0981,0.2343,-0.2294,0.25,-0.1045,0.0902,-0.117,0.138,-0.1219,0.1662,-0.0973,0.1367,-0.114,0.1358,-0.1103,0.1176,-0.1025,0.069,-0.0936,0.0323,-0.0351,0.0331,-0.0305,0.0396,-0.0307,0.0271,-0.0232,0.0225,-0.0151,0.0128,-0.0083,0.0702,-0.0051,0.1219,-0.0584,0.1339,-0.2068,0.1987,-0.1824,0.1581,-0.1499,0.0891,-0.1419,0.0691,-0.0879,0.1037,-0.0847,0.1019,-0.1419,0.1056,-0.1254,0.0537,-0.084,0.0972,-0.0794,0.0883,-0.0727,0.0451,-0.0168,0,-0.0614,0.0782,-0.0366,0.055,-0.1132,0.0618,-0.0629,0.0535,-0.131,0.0257,-0.0247,0.0266,-0.0238,0.0216,-0.0229,0.0135,-0.0039,0.005,-0.0052,0.0058,-0.0094,0.0233,-0.0063,0.1876,-0.1367,0.1717,-0.1544,0.1025,-0.1345,0.1268,-0.1173,0.124,-0.1092,0.0985,-0.0596,0.0992,-0.0779,0.1502,-0.1626,0.2474,-0.1876,0.2418,-0.1788,0.1376,-0.1608,0.0372,-0.0559,0.1364,-0.0487,0.1282,-0.0874,0.1322,-0.1722,0.15,-0.1594,0.1848,-0.1998,0.1495,-0.1942,0.2103,-0.1802,0.1871,-0.1738,0.1283,-0.1624,0.0977,-0.0976,0.0631,-0.067,0.1049,-0.1275,0.0946,-0.133,0.0516,-0.1126,0.0454,-0.0682,0.0414,-0.0561,0.0482,-0.033,0.0529,-0.0524,0.0372,-0.0471,0.0402,-0.0386,0.0357,-0.0277,0.0212,-0.0245,0.0225,-0.0106,0.0075,-0.0039,0.0045,-0.006,0.014,-0.0175,0.0138,-0.0161,0.0123,-0.0107,0.0193,-0.0028,0.0012,-0.009,0.0046,-0.0039,0.0024,-0.0049,0.0042,-0.0044,0.002,-0.0048,0.0022,-0.0021,0.0006,-0.0022,0.0019,-0.002,0.0022,-0.0021,0.0012,-0.0026,0.001,-0.0012,0.001,-0.0005,0.002,-0.0017,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0011,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن دریا گلستانی

دریا گلستانی

زن - منتظر سفارش شما
هر دقیقه ۴۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه ۳۰۰,۰۰۰ تومان
[0,0,0.0004,0,0.0006,-0.0048,0.0013,-0.0032,0.0035,-0.0034,0.0046,-0.0034,0.0023,-0.0041,0.0023,-0.0021,0.0014,-0.002,0.003,-0.0026,0.0015,-0.0024,0.002,-0.0041,0.0027,-0.0022,0.0024,-0.0023,0.0019,-0.0028,0.002,-0.002,0.0002,-0.0031,0.0026,-0.0017,0.002,-0.0031,0.0012,-0.003,0.0019,-0.0022,0.0007,-0.0019,0.002,-0.001,0.0015,-0.0028,0.0013,-0.0008,0.0022,-0.0003,0.0018,-0.0109,0.0015,-0.0084,0.0013,-0.0013,0.0018,-0.0014,0.0023,-0.0028,0.001,-0.0027,0.0021,-0.0031,0.0047,-0.0006,0.0007,-0.004,0.003,-0.0014,0.0037,-0.0034,0.0134,-0.0173,0.032,-0.0173,0.063,-0.0271,0.0358,-0.0474,0.0123,-0.0199,0.0517,-0.031,0.0646,-0.0696,0.0425,-0.0273,0.0229,-0.0526,0.0235,-0.0351,0.0311,-0.0347,0.0349,-0.037,0.0745,-0.0589,0.0835,-0.0693,0.1006,-0.0772,0.0322,-0.0356,0.0516,-0.0542,0.0318,-0.037,0.0145,-0.0149,0.007,-0.0076,0.0367,-0.0128,0.0376,-0.0534,0.0563,-0.0659,0.0484,-0.0785,0.0161,-0.0848,0.0585,-0.0439,0.0475,-0.049,0.0081,-0.0453,0.0037,-0.0045,0.0018,-0.0033,0.0028,-0.003,0.0012,-0.0017,0.0013,-0.0029,0.0017,-0.0048,0.0032,-0.0036,0.0036,-0.001,0.0034,-0.0032,0.0039,-0.0031,0,-0.0043,0.0054,-0.0041,0.0042,-0.0028,0.0011,-0.0034,0.0024,-0.0028,0.003,-0.0026,0.0004,-0.0055,0.1474,-0.1667,0.178,-0.1685,0.1621,-0.124,0.202,-0.1117,0.0936,-0.1216,0.0345,-0.0421,0.0336,-0.0356,0.0397,-0.0531,0.0576,-0.0519,0.2108,-0.2228,0.1783,-0.163,0.2185,-0.1843,0.0654,-0.0747,0.0606,-0.0625,0.1067,-0.0761,0.1489,-0.1495,0.1404,-0.1412,0.1505,-0.147,0.1167,-0.1378,0.122,-0.118,0.1159,-0.1242,0.1572,-0.1297,0.175,-0.1805,0.2361,-0.1964,0.1482,-0.1709,0.0047,-0.0071,0.0059,-0.0445,0.1531,-0.1517,0.1806,-0.1302,0.151,-0.1161,0.0344,-0.0318,0.0044,-0.0365,0.0864,-0.0477,0.119,-0.0787,0.1514,-0.1443,0.1923,-0.1394,0.1825,-0.1635,0.1267,-0.1006,0.1177,-0.0943,0.031,-0.0325,0.0047,-0.0026,0.0031,-0.0089,0.0237,-0.024,0.0166,-0.02,0.0116,-0.0104,0.0406,-0.0236,0.0881,-0.0786,0.1133,-0.0822,0.1384,-0.0837,0.1347,-0.128,0.1168,-0.1221,0.1122,-0.0788,0.0667,-0.0966,0.0577,-0.0712,0.0735,-0.0946,0.0654,-0.089,0.0718,-0.0913,0.0872,-0.0947,0.0802,-0.1,0.1059,-0.1391,0.1028,-0.0864,0.0729,-0.093,0.0714,-0.0968,0.0559,-0.0963,0.0901,-0.0901,0.0916,-0.0304,0.0079,-0.0153,0.0239,-0.0319,0.1345,-0.2149,0.1593,-0.2563,0.1258,-0.1438,0.1413,-0.0999,0.1473,-0.1233,0.1342,-0.0932,0.0943,-0.1172,0.0212,-0.0175,0.0356,-0.0065,0.1954,-0.2295,0.2431,-0.1523,0.1998,-0.1092,0.0799,-0.0959,0.0702,-0.1182,0.085,-0.0852,0.0714,-0.0656,0.0735,-0.0618,0.1368,-0.1148,0.0881,-0.0828,0.1035,-0.0634,0.0103,-0.0141,0.0162,-0.0042,0.0986,-0.1512,0.1392,-0.1437,0.0759,-0.1139,0.043,-0.0223,0.0043,-0.0097,0.0039,-0.0091,0.0319,-0.0443,0.0166,-0.0298,0.122,-0.0685,0.0963,-0.1168,0.16,-0.1179,0.0138,-0.017,0.0171,-0.0754,0.1085,-0.1222,0.1017,-0.1321,0.171,-0.0944,0.1393,-0.0991,0.0179,-0.0126,0.0093,-0.0196,0.0785,-0.0849,0.1285,-0.0833,0.0983,-0.124,0.1154,-0.1125,0.0869,-0.1372,0.0939,-0.1373,0.0695,-0.0847,0.0233,-0.0131,0.0039,-0.0214,0.0061,-0.0242,0.0034,-0.0028,0.0769,-0.0073,0.094,0,0.0895,-0.0224,0.0567,-0.0568,0.0372,-0.0912,0.1666,-0.0911,0.1617,-0.1189,0.1066,-0.0929,0.0413,-0.0876,0.0077,-0.0089,0.0088,-0.0064,0.0144,-0.019,0.0031,-0.0038,0.0022,-0.0021,0.003,-0.0018,0.0021,-0.0002,0.0012,-0.0042,0.0023,-0.0027,0.0024,-0.0009,0.002,-0.0014,0.0013,-0.0026,0.0022,-0.0045,0.0046,-0.0049,0.0049,-0.0024,0.0034,-0.0028,0.0033,-0.0041,0,-0.0046,0.0021,-0.0012,0.0032,-0.0004,0.0026,-0.004,0.0099,-0.0051,0.0025,-0.0042,0.0026,-0.0047,0,0,0.0005,-0.0007,0.0037,0,0.0046,-0.0032,0.001,-0.0049,0.0031,-0.0051,0.003,-0.0013,0.0041,-0.0017,0.0035,-0.0038,0.0016,-0.0028,0.0029,-0.0032,0.0032,-0.0027,0.0025,-0.0028,0.0022,-0.0007,0,-0.0027,0.0019,-0.0029,0.0031,-0.0008,0.0024,-0.0034,0.0032,-0.0038,0.0031,-0.006,0.0055,-0.0034,0.0052,-0.0029,0.0021,-0.0035,0.004,-0.0037,0.0058,-0.0033,0.0076,-0.0081,0.0071,-0.0035,0.0046,-0.0035,0.0174,-0.013,0.0982,-0.1311,0.1047,-0.1082,0.0804,-0.1506,0.1035,-0.0072,0.0893,-0.1612,0.0818,-0.1433,0.1059,-0.1134,0.0346,-0.0507,0.0396,-0.044,0.0352,-0.0337,0.0674,-0.0832,0.0965,-0.0863,0.0751,-0.1028,0.1102,-0.0684,0.0126,-0.0117,0.0153,-0.0171,0.0227,-0.0377,0.0145,-0.0059,0.0079,-0.009,0.0132,-0.0048,0.0074,-0.0091,0.0619,-0.1279,0.1428,0,0.0528,-0.0223,0.0603,-0.0701,0.0834,-0.0823,0.0766,-0.1093,0.0152,-0.1485,0.1275,-0.1572,0.0811,-0.0581,0.0446,-0.0646,0.0135,-0.0156,0.0068,-0.0065,0.0022,-0.0015,0.0013,-0.0019,0.0035,-0.0034,0,-0.0024,0.0029,-0.0035,0.0044,-0.0019,0.0021,-0.007,0.003,-0.0048,0.0031,-0.0061,0.0042,-0.005,0.008,-0.0054,0,-0.0089,0.0006,-0.01,0.0061,0,0.0039,-0.0048,0.0058,-0.0039,0.0014,-0.0049,0.0046,-0.0034,0.0036,0,0.004,-0.0038,0.0027,-0.0033,0.0029,-0.0057,0.0128,-0.0135,0.1057,-0.1336,0.0887,-0.1741,0.0683,-0.1765,0.0896,-0.1143,0.1077,-0.1565,0.0575,-0.0556,0.0141,-0.0195,0.0229,-0.0297,0.0296,-0.0414,0.1564,-0.0754,0.0638,-0.0653,0.1255,-0.1617,0.0559,-0.1395,0.058,-0.0509,0.0489,-0.0554,0.04,-0.0432,0.0553,-0.0704,0.0734,-0.07,0.0626,-0.0585,0.0845,-0.0592,0.0696,-0.0825,0,-0.1539,0.1091,-0.0625,0.082,-0.0529,0.0058,-0.0146,0.012,-0.0036,0.3201,-0.2242,0.1843,-0.1967,0.0724,-0.0973,0.1014,-0.0769,0.0196,-0.0663,0.0165,-0.0055,0.0073,-0.0038,0.025,-0.0714,0.1676,-0.1359,0.1073,-0.1049,0.209,-0.2001,0.1102,-0.0802,0.0568,-0.0259,0.0035,-0.0021,0.0015,-0.0019,0.0019,-0.0017,0.0057,-0.0176,0.0217,-0.0216,0.0715,-0.0733,0.0779,-0.1316,0.1407,-0.0851,0.1773,-0.117,0.1824,-0.1543,0.0146,-0.035,0.0658,-0.0598,0.0772,-0.0718,0.0782,-0.0944,0.0607,-0.0855,0.0541,-0.078,0.0693,-0.1093,0.0942,-0.1369,0.1142,-0.1389,0.1624,-0.1839,0.1252,-0.1681,0.1008,-0.155,0.0804,-0.1341,0.0747,-0.1205,0.088,-0.1142,0.0765,-0.1187,0.0621,-0.0445,0.0095,-0.0079,0.0301,-0.0095,0.0888,-0.0794,0.114,-0.1166,0.1197,-0.1708,0.0742,-0.1054,0.0885,-0.0941,0.1397,-0.13,0.1752,-0.1546,0.0105,-0.0225,0.0035,-0.0018,0.0213,-0.0017,0.1289,-0.1541,0,-0.1432,0.1172,-0.1958,0.1014,-0.1837,0.1064,-0.1501,0.0687,-0.0852,0.0727,-0.1142,0.0727,-0.034,0.0415,-0.0868,0.0111,-0.1177,0.0389,-0.125,0.1112,-0.067,0.0137,-0.0264,0.0227,-0.0039,0.1778,-0.1499,0.1378,-0.1145,0.1075,-0.0698,0.0333,-0.0299,0.0047,-0.0058,0.0186,-0.0124,0.0243,-0.0104,0.0306,-0.0277,0.1425,-0.1638,0.1173,-0.1035,0.1218,-0.1596,0.0208,-0.1025,0.0242,-0.0283,0.0129,-0.0341,0.14,-0.1441,0.172,-0.1666,0.1348,-0.1778,0.1274,-0.037,0.0285,-0.0102,0.1409,-0.0997,0.1431,-0.1079,0,-0.1748,0.0847,-0.0986,0.0088,-0.0641,0.0875,-0.0506,0.0937,-0.0511,0.0988,-0.0856,0.0704,-0.0554,0.0075,-0.012,0.0015,-0.0026,0.1,-0.0092,0.135,-0.1403,0.1716,-0.1215,0.1654,-0.1236,0.1192,-0.1199,0.0081,-0.0124,0.0075,-0.0968,0.1981,-0.1489,0.1863,-0.2129,0.183,-0.1424,0.1866,-0.0899,0.1577,-0.1319,0.1673,-0.0982,0.0692,-0.064,0.0633,-0.043,0.0347,-0.0516,0.033,-0.0397,0.016,-0.0243,0.0049,-0.0052,0.0036,-0.003,0.0043,-0.0017,0.0021,-0.003,0.0021,-0.0021,0.0009,-0.0034,0.0044,0,0.0018,-0.0027,0.003,-0.0066,0.0018,-0.0059,0.007,-0.0017,0.0014,-0.0026,0.0026,-0.0041,0.0015,-0.0049,0.0017,-0.0031,0.0053,-0.0015,0.0032,-0.0027,0.0009,-0.0053,0.0027,-0.0052,0.0063,-0.005,0.0047,-0.0054,0.0043,-0.006,0.0007,-0.0104,0.0083,-0.0045,0.0024,-0.0019,0.0006,-0.0025,0.0005,-0.0024,0.002,-0.001,0.0016,-0.0002,0.0015,-0.006,0.0034,-0.006,0.0038,-0.0043,0.0038,-0.0027,0.0021,-0.0025,0.0013,-0.0032,0,-0.0034,0.0046,-0.001,0.0024,-0.0016,0.0006,-0.0023,0.0013,-0.0024,0.0009,-0.0034,0.0026,-0.0007,0.0019,-0.0021,0.0012,-0.0028,0.0019,-0.0022,0.0019,-0.0009,0.0019,-0.003,0.0025,-0.0027,0.0005,-0.0039,0.0015,-0.0027,0.0035,-0.001,0.0022,-0.0007,0.0013,-0.0035,0.0018,-0.0026,0.0024,-0.0016,0.002,-0.0021,0.0015,-0.0023,0.0022,-0.0189,0.0182,-0.0265,0.0297,-0.0332,0.0306,-0.0595,0.0299,-0.0545,0.0521,-0.0458,0.2022,-0.1667,0.214,-0.2594,0.1804,-0.0512,0.1016,-0.2287,0.1325,-0.2209,0.1566,-0.1167,0.0246,-0.0156,0.0397,-0.0445,0.0534,-0.0632,0.0535,-0.0892,0.1063,-0.0966,0.0908,-0.0883,0.0818,-0.0677,0.0819,-0.0475,0.0164,-0.009,0.0053,-0.0078,0.0073,-0.0047,0.0004,-0.0063,0.0016,-0.0023,0.001,-0.0015,0.0679,-0.0164,0.1273,0,0.1019,-0.1604,0.0408,-0.1684,0.1095,-0.1162,0.07,-0.1482,0.1178,-0.1591,0.1071,-0.1878,0.1035,-0.1248,0.0072,-0.0072,0.0029,-0.0029,0.002,-0.0028,0.0097,-0.0028,0.0017,-0.0021,0.0009,-0.0026,0.0028,-0.0015,0.0015,-0.0062,0.0027,-0.0035,0.0023,-0.0013,0.004,-0.0012,0.0013,-0.0046,0.001,-0.0039,0.0022,-0.0036,0.003,-0.0007,0.0036,-0.0022,0.0004,-0.006,0.0032,-0.0036,0.0603,-0.0796,0.0506,-0.0413,0.1092,-0.0714,0.0853,-0.0815,0.0886,-0.0516,0.0552,-0.09,0.0456,-0.0197,0.0113,-0.0141,0.0087,-0.0118,0.0083,-0.0133,0.095,-0.1211,0.1329,-0.1582,0.1606,-0.1004,0.097,-0.1351,0.1678,-0.1448,0.0742,-0.0864,0.0515,-0.0386,0.0762,-0.0381,0.0851,-0.0704,0.0749,-0.0948,0.0905,-0.0863,0.0312,-0.074,0.0611,-0.0631,0.1107,-0.0641,0.1304,-0.1405,0.0529,-0.2269,0.0266,-0.0276,0.2129,-0.0635,0.2385,-0.1602,0.1665,-0.1818,0.1394,-0.1531,0.0618,-0.0809,0.0232,-0.0175,0.0269,-0.0307,0.1149,-0.1275,0.0819,-0.1348,0.1896,-0.2182,0.1727,-0.1388,0.1563,-0.1402,0.0646,-0.0549,0.0012,-0.004,0.0018,-0.0039,0.0025,-0.0016,0.0028,-0.0208,0.1813,-0.1039,0.1509,-0.185,0.2034,-0.1787,0.1628,-0.1597,0.076,-0.1163,0.0499,-0.0374,0.0382,-0.0061,0.0361,0,0.0465,0,0.0323,-0.0586,0.0332,-0.1212,0.0559,-0.1237,0.0556,-0.0582,0.0643,0,0.0641,-0.0863,0.1163,-0.1538,0.0426,-0.0949,0.1631,-0.0988,0.1276,-0.1402,0.1444,-0.1064,0.1059,-0.1255,0.0712,-0.0066,0.0124,-0.008,0.0045,-0.004,0.1585,-0.0164,0.253,-0.2396,0.2301,-0.2328,0.1746,-0.2062,0.2427,-0.217,0.1511,-0.1378,0.1102,-0.0616,0.0826,-0.0746,0.0197,-0.0593,0.0073,-0.0144,0.0037,-0.0045,0.1098,-0.1345,0.2037,-0.1973,0.075,-0.1764,0.1255,-0.1167,0.142,-0.1248,0.1089,-0.1479,0.0378,-0.0502,0.0564,-0.019,0.0878,-0.0726,0.0895,-0.1863,0.1565,-0.1078,0.042,-0.1056,0.018,-0.0133,0.129,-0.0202,0.1556,-0.1688,0.1464,-0.1411,0.0527,-0.0944,0.0314,-0.0172,0.0052,-0.0074,0.0056,-0.0062,0.0071,-0.0161,0.0872,-0.1466,0.1306,-0.1249,0.1064,-0.1697,0.1147,-0.1632,0.0353,-0.0409,0.0255,-0.0323,0.0716,-0.0998,0.2,-0.1833,0.1812,-0.1869,0.1802,-0.0616,0.036,-0.0412,0.0256,-0.0266,0.1666,-0.1316,0.2287,-0.2441,0.2107,-0.1788,0.2264,-0.194,0.2006,-0.1844,0.1349,-0.1621,0.0144,-0.0467,0.0767,-0.0364,0.0225,-0.0092,0.0231,-0.0047,0.0277,-0.0735,0.065,-0.0715,0.0736,-0.0789,0.0863,-0.0594,0.0777,-0.0744,0.0238,-0.0084,0.0296,-0.0398,0.2658,-0.2046,0.1322,-0.1866,0.1695,-0.1257,0.1134,-0.1562,0.0286,-0.096,0.0484,-0.0342,0.0032,-0.03,0.0076,-0.033,0.0248,-0.015,0.0182,-0.0189,0.0114,-0.0093,0.0036,-0.0057,0.0034,-0.0004,0.0016,-0.0033,0.0029,-0.0045,0.0041,-0.0032,0.0056,-0.0032,0.0057,-0.0044,0.0023,-0.0074,0.0039,-0.0047,0.0032,-0.0021,0.0066,-0.0059,0.0043,-0.0062,0.0039,-0.005,0.0024,-0.0047,0.0028,-0.0016,0.0031,-0.0027,0.0015,-0.0044,0.0035,-0.0043,0.0006,-0.0056,0.0037,-0.0006,0.0017,-0.0037,0.0032,-0.0022,0.0035,-0.0058,0.0034,-0.0066,0.0061,-0.0034,0.0049,-0.0027,0.002,-0.0045,0.0029,-0.0065,0.0049,-0.005,0.0064,-0.0039,0.0044,-0.0027,0.0028,-0.0034,0.0022,-0.0015,0.0013,-0.0021,0.0033,-0.0022,0.0031,-0.0026,0.0033,-0.0039,0.0029,-0.0034,0.003,-0.0014,0.001,-0.0025,0.0021,-0.004,0.0025,-0.0031,0.0048,-0.003,0.0024,-0.0041,0.0007,-0.0018,0.0022,-0.0018,0.0011,-0.003,0.0013,-0.0031,0.0013,-0.0025,0.0013,-0.0022,0.002,-0.0019,0.0015,-0.0055,0.0501,-0.0391,0.0201,-0.0299,0.0187,-0.0526,0.0676,-0.019,0.0201,-0.0171,0.2042,-0.1953,0.1863,-0.1866,0.1835,-0.1944,0.177,-0.1275,0.0527,-0.107,0.0638,-0.1166,0.0727,-0.1039,0.0318,-0.07,0.0605,-0.0675,0.0512,-0.0158,0.0481,-0.0691,0.02,-0.1117,0.0441,-0.0546,0.0352,-0.0537,0.0498,-0.0522,0.0438,-0.0316,0.0133,-0.0146,0.0024,-0.0015,0.012,-0.0225,0.0286,-0.0414,0.0283,-0.0632,0.0462,-0.0489,0.0207,-0.0634,0.0305,-0.061,0.0294,-0.0532,0.0403,-0.0502,0.0461,-0.0321,0.0251,-0.0234,0.0123,-0.0241,0.0051,-0.0054,0.0064,-0.0036,0.004,-0.0047,0.0019,-0.0027,0.0008,-0.0039,0.0018,-0.0015,0.0023,-0.0032,0,-0.004,0.004,-0.0008,0.0008,-0.0047,0.0052,-0.0031,0.0027,-0.0035,0.004,-0.0091,0.0056,-0.0092,0.0073,-0.0055,0.0027,-0.0072,0.0071,-0.005,0,-0.0062,0.0015,-0.003,0.0018,-0.003,0.0028,-0.0022,0.0026,-0.0008,0.0007,-0.0067,0.0034,-0.0047,0.0041,-0.0007,0.0041,-0.0062,0.0061,-0.0032,0.2144,-0.1535,0.0798,-0.1351,0.0118,-0.0135,0.015,-0.0067,0.008,-0.0082,0.0064,-0.0052,0.0152,-0.0067,0.2308,-0.1746,0.1321,-0.2056,0.2595,-0.2242,0.2222,-0.1824,0.1411,-0.1011,0.1,-0.0617,0.0348,-0.0495,0.031,-0.0423,0.0172,-0.0092,0.0072,-0.0365,0.0904,-0.0061,0.0341,-0.0759,0.0163,-0.0522,0.0542,-0.0265,0.003,-0.0012,0.0016,-0.0005,0.0111,-0.0146,0.0026,-0.0172,0.0178,-0.0205,0.0013,-0.003,0.0037,-0.0018,0.0038,-0.0023,0,-0.0046,0.0823,-0.0993,0.0699,-0.0023,0.0621,-0.0155,0.0414,-0.0429,0.0469,-0.1141,0.0604,-0.0782,0.0654,-0.1264,0.0261,-0.1646,0.0505,-0.028,0.0089,-0.0085,0.001,-0.0043,0.0046,-0.0005,0.1131,-0.133,0.1501,-0.1579,0.1623,-0.1217,0.1675,-0.1445,0.1669,-0.1366,0.1417,-0.115,0.0804,-0.1047,0.0053,-0.0038,0.0355,-0.0032,0.1447,-0.1288,0.1295,-0.1449,0.1437,-0.1491,0.1326,-0.1155,0.1044,-0.0829,0.0901,-0.0784,0.0841,-0.0373,0.026,-0.0596,0.0687,-0.0115,0.0614,-0.0556,0.0315,-0.061,0.0408,-0.0161,0.0031,-0.0042,0.0014,0,0.0079,-0.0098,0.0004,-0.0085,0.0037,-0.0063,0.0428,-0.029,0.0147,-0.0367,0.0635,-0.031,0.0348,-0.0358,0.0392,-0.0217,0.0141,-0.0073,0.0295,-0.0812,0.0519,-0.086,0.0704,-0.1138,0.0431,-0.1242,0.0608,-0.0687,0.0559,-0.0875,0.0251,-0.1241,0.0719,-0.1219,0.0586,-0.1311,0.0823,-0.1074,0.0822,-0.1028,0.0435,-0.0614,0.0542,-0.009,0.1551,-0.2169,0.1665,-0.1123,0.0642,-0.1027,0.141,-0.1412,0.0687,-0.0617,0.0417,-0.1263,0.0195,-0.12,0.065,-0.1127,0.0553,-0.1504,0.0594,-0.1116,0.0707,-0.099,0.0679,-0.0543,0.136,-0.1539,0.122,-0.0985,0.1323,-0.1408,0.102,-0.0808,0.0914,-0.0345,0.0093,-0.008,0.0365,-0.0036,0.0518,-0.0513,0.0746,-0.0382,0.0452,-0.0684,0.0373,-0.0616,0.045,-0.0233,0.0131,-0.0471,0.0801,-0.1015,0.1052,-0.0805,0.1174,-0.08,0.1273,-0.079,0.0901,-0.0642,0.0845,-0.0792,0.1175,-0.1045,0.1157,-0.1275,0.0516,-0.1021,0.0374,-0.0298,0.041,-0.0507,0.0147,-0.0685,0.0458,-0.0655,0.0751,-0.0411,0.03,-0.074,0.0021,-0.0109,0.0167,-0.0103,0.0028,-0.0025,0.003,-0.0018,0.0376,-0.0793,0.0508,-0.1064,0.058,-0.0222,0.0413,-0.036,0.0422,-0.1251,0.034,-0.0151,0.0326,-0.0111,0.0527,-0.0344,0.0426,-0.1233,0.103,-0.0302,0.0515,-0.2093,0.1324,-0.0493,0.088,-0.1822,0.136,-0.1536,0.1324,-0.0858,0.079,-0.0621,0.0452,-0.0988,0.0897,-0.0689,0.0737,-0.082,0.0104,-0.0454,0.0342,-0.0224,0.0544,-0.0349,0.0188,-0.0337,0.0377,-0.026,0.0286,-0.0277,0.0097,-0.0145,0.0059,-0.0058,0.004,-0.0055,0.0026,-0.0098,0.0078,-0.0014,0.0019,-0.0039,0.0033,-0.0055,0.0043,-0.0074,0.0045,-0.0085,0.0064,-0.0007,0.0036,-0.0057,0.0055,-0.002,0.003,-0.0064,0.0033,-0.0035,0.002,-0.0049,0.0057,-0.0029,0.0004,-0.0047,0.0032,-0.0042,0.0024,-0.0017,0.0059,-0.0009,0.0019,-0.002,0,-0.0041,0.0039,-0.0036,0.0019,-0.0019,0.0027,-0.0015,0.0001,-0.0058,0.0021,-0.0027,0.0037,-0.002,0.0046,-0.0019,0,-0.0048,0.0008,-0.003,0.0025,-0.0047,0.0055,-0.0019,0.0037,-0.005,0.0023,-0.0062,0.0045,-0.0044,0.0043,-0.0016,0.0022,-0.0014,0.0015,-0.0016,0.0002,-0.002,0,-0.0029,0.0017,-0.0008,0.0023,-0.0013,0.0022,-0.0022,0,-0.0021]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن سارا يوسفي

سارا يوسفي

زن - منتظر سفارش شما
هر دقیقه ۲۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه ۱۰۰,۰۰۰ تومان
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0004,0,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0.0004,0,0.0004,0,0.0001,-0.0001,0.0006,-0.0002,0.0006,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0004,-0.0003,0,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0005,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0012,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.001,0,0.001,0,0.0001,-0.0002,0.0005,0,0.0006,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0006,-0.0001,0,-0.0013,0.0001,-0.0006,0.0011,0,0.0007,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0019,0,-0.0036,0,-0.0066,0.0069,-0.0084,0.0216,-0.0065,0.0247,-0.0253,0.0143,-0.0374,0.0442,-0.0353,0.064,-0.029,0.0698,-0.0619,0.0743,-0.0698,0.1168,-0.0434,0.0965,-0.0336,0.0448,-0.0564,0.0508,-0.0437,0.0228,-0.0311,0.007,-0.0061,0.0896,-0.0646,0.0907,-0.1268,0.2419,-0.2152,0.339,-0.3138,0.3499,-0.3638,0.3165,-0.2616,0.2603,-0.3435,0.2858,-0.4128,0.1849,-0.1168,0.2628,-0.2849,0.2498,-0.3656,0.2224,-0.2582,0.1504,-0.2289,0.2382,-0.2571,0.3365,-0.2367,0.2076,-0.2395,0.2243,-0.1822,0.1948,-0.1254,0.1948,-0.2159,0.2279,-0.2433,0.1743,-0.2379,0.1933,-0.2204,0.2164,-0.1454,0.1121,-0.1246,0.0586,-0.0959,0.0552,-0.0995,0.07,-0.1132,0.1017,-0.1439,0.1011,-0.1376,0.0857,-0.099,0.0628,-0.126,0.063,-0.1112,0.075,-0.1263,0.0721,-0.1222,0.0853,-0.1525,0.0785,-0.1513,0.0905,-0.1145,0.0994,-0.1225,0.0875,-0.0991,0.0787,-0.0764,0.0626,-0.0533,0.0416,-0.0376,0.0309,-0.035,0.1067,-0.078,0.1332,-0.1646,0.1567,-0.196,0.1468,-0.1891,0.1611,-0.1439,0.1607,-0.1607,0.1439,-0.1606,0.1494,-0.1488,0.1099,-0.1429,0.1065,-0.1498,0.1353,-0.1637,0.1667,-0.1433,0.0961,-0.0877,0.0726,-0.0969,0.0575,-0.0754,0.0467,-0.0668,0.0432,-0.0366,0.0315,-0.0315,0.0453,-0.0363,0.0612,-0.0293,0.0551,-0.0346,0.0376,-0.0427,0.0634,-0.0591,0.1365,-0.0566,0.0508,-0.0293,0.0511,-0.0768,0.1661,-0.0636,0.0964,-0.0729,0.1077,-0.0962,0.0928,-0.1111,0.0442,-0.0564,0.0331,-0.1059,0.0267,-0.0766,0.0956,-0.047,0.0568,-0.0445,0.0068,-0.0199,0.0283,-0.0161,0.0064,-0.0126,0.0097,-0.0201,0.0088,-0.0065,0.0263,-0.0941,0.1254,-0.1456,0.1358,-0.187,0.1283,-0.1744,0.1319,-0.2149,0.1124,-0.2152,0.0975,-0.1901,0.1014,-0.2227,0.1514,-0.2159,0.1443,-0.1536,0.1359,-0.133,0.1743,-0.2213,0.1483,-0.1829,0.0949,-0.1364,0.1489,-0.2019,0.1103,-0.1454,0.1328,-0.1841,0.0982,-0.1743,0.113,-0.1485,0.1119,-0.186,0.1185,-0.0782,0.1132,-0.1867,0.1152,-0.1982,0.0995,-0.1623,0.0876,-0.0818,0.1069,-0.1217,0.1089,-0.108,0.0911,-0.122,0.0735,-0.1064,0.0776,-0.0756,0.0825,-0.0887,0.084,-0.074,0.0614,-0.1051,0.0618,-0.0746,0.071,-0.0834,0.0607,-0.0845,0.0582,-0.083,0.0619,-0.0727,0.0533,-0.0732,0.0353,-0.0502,0.0182,-0.027,0.0132,-0.0096,0.0099,-0.0201,0.003,-0.0202,0.0079,-0.0091,0.0142,-0.0039,0.0053,-0.0063,0.0107,-0.0076,0.0149,-0.0036,0.0097,0,0.0119,0,0.0119,0,0.0091,0,0.0143,-0.0045,0.0113,-0.0055,0.0108,-0.0036,0.0075,-0.0027,0.0022,-0.0103,0.0038,-0.012,0.0116,-0.0156,0.0027,-0.0122,0.003,-0.0089,0.0036,-0.005,0,-0.007,0,-0.0079,0,-0.007,0,-0.0077,0,-0.0087,0,-0.0072,0.003,-0.0054,0.0046,0,0.0042,-0.0003,0,-0.0024,0,-0.002,0.0005,-0.0019,0,-0.0067,0,-0.0062,0.006,-0.0008,0.0068,0,0.0099,0,0.0125,0,0.009,0,0.0079,0,0.0061,0,0.0061,0,0.0069,0,0.0053,0,0.0048,0,0.0063,0,0.0047,0,0.0013,0,0.0016,0,0.0012,-0.0037,0,-0.0054,0,-0.0041,0,-0.0014,0,-0.0054,0,-0.0061,0,-0.0066,0,-0.0033,0,-0.0039,0,-0.0059,0,-0.0063,0,-0.0062,0,-0.0049,0,-0.007,0,-0.0032,0.0004,-0.002,0.0029,-0.0004,0.0011,-0.0025,0,-0.0033,0,-0.0024,0.0001,-0.0025,0.0009,-0.0009,0.0014,-0.0028,0,-0.0036,0.0013,-0.002,0.0018,-0.0001,0.0013,-0.0007,0,-0.0011,0,-0.0016,0.0006,-0.0018,0.0037,0,0.0045,-0.0003,0.0001,-0.0016,0.0007,-0.0011,0.0047,0,0.0034,0,0.0023,-0.0012,0,-0.0028,0.0001,-0.0024,0.0003,-0.0013,0,-0.0041,0,-0.004,0,-0.0024,0,-0.0029,0.0006,-0.0024,0.0007,-0.0011,0.0013,-0.0005,0.0006,-0.0027,0.0015,-0.0019,0.001,0,0.0023,0,0.0032,0,0.0017,-0.0007,0.0026,-0.001,0.0039,0,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0678,0.1183,-0.1129,0.4779,-0.2235,0.3045,-0.2768,0.1053,-0.1721,0.1668,-0.1648,0.1998,-0.2194,0.1889,-0.1807,0.1563,-0.1433,0.1491,-0.1178,0.0902,-0.308,0.1467,-0.3246,0.158,-0.3179,0.0957,-0.3451,0.1331,-0.3276,0.1626,-0.3073,0.1861,-0.2147,0.178,-0.1052,0.1292,-0.1544,0.068,-0.0575,0.0525,-0.0636,0.0655,-0.0897,0.078,-0.0812,0.0735,-0.0472,0.0362,-0.0259,0.0175,-0.0183,0.0256,-0.0112,0.0271,-0.0154,0.0187,-0.0076,0.0144,-0.006,0.0041,-0.004,0.0107,-0.0063,0.0054,-0.007,0.0118,-0.0111,0.0079,-0.0138,0.0113,-0.014,0.0095,-0.0128,0.0056,-0.0035,0.0093,-0.001,0.0031,-0.0055,0.0028,-0.0044,0.0045,-0.0007,0.002,-0.001,0.0003,-0.003,0,-0.0045,0.0046,-0.0052,0.0072,-0.0224,0.0058,-0.0177,0.1305,-0.1494,0.1416,-0.0855,0.1058,-0.1061,0.101,-0.0832,0.1035,-0.1611,0.1355,-0.1579,0.1347,-0.111,0.1008,-0.2097,0.1422,-0.1984,0.1195,-0.145,0.0742,-0.1237,0.0801,-0.1062,0.0929,-0.1241,0.0925,-0.1308,0.0999,-0.113,0.1124,-0.1096,0.0737,-0.1247,0.0653,-0.1044,0.1093,-0.0588,0.1082,-0.0765,0.0979,-0.0654,0.0865,-0.0888,0.0919,-0.0864,0.0933,-0.0952,0.1098,-0.1035,0.1215,-0.1045,0.0954,-0.1053,0.1087,-0.1158,0.1256,-0.1699,0.1795,-0.1715,0.1526,-0.1582,0.1371,-0.1702,0.1459,-0.1523,0.1456,-0.1572,0.1702,-0.1654,0.158,-0.1499,0.1567,-0.177,0.1645,-0.1357,0.1696,-0.1703,0.1663,-0.1576,0.1673,-0.169,0.1584,-0.1441,0.1499,-0.1444,0.1459,-0.1599,0.1391,-0.1411,0.1047,-0.1073,0.1104,-0.1272,0.1326,-0.1369,0.1451,-0.1361,0.1474,-0.1198,0.1195,-0.1237,0.1376,-0.1518,0.188,-0.1806,0.2193,-0.2069,0.1745,-0.1689,0.1609,-0.227,0.1654,-0.1658,0.1854,-0.2442,0.1816,-0.2159,0.1924,-0.253,0.1978,-0.2539,0.1388,-0.2302,0.1553,-0.2078,0.1251,-0.1928,0.1319,-0.1674,0.1184,-0.1938,0.1276,-0.1687,0.131,-0.1828,0.1141,-0.1664,0.1312,-0.161,0.0985,-0.1514,0.1125,-0.1499,0.0887,-0.1634,0.0941,-0.1523,0.0818,-0.0994,0.0633,-0.0774,0.0475,-0.0838,0.0651,-0.0527,0.0688,-0.0426,0.0401,-0.0462,0.0454,-0.0245,0.0299,-0.0245,0.0064,-0.0187,0.0183,-0.0185,0.0264,-0.0185,0.0173,-0.0145,0.009,-0.0215,0.0131,-0.0069,0.0431,-0.0424,0.0715,-0.0854,0.051,-0.0767,0.0683,-0.0923,0.056,-0.1629,0.1518,-0.2122,0.1891,-0.2043,0.1899,-0.2132,0.1989,-0.2316,0.1654,-0.2299,0.2094,-0.2837,0.2121,-0.2315,0.17,-0.3314,0.1826,-0.2409,0.1571,-0.2781,0.1745,-0.3355,0.2373,-0.334,0.1798,-0.291,0.2031,-0.3235,0.228,-0.2821,0.2274,-0.2482,0.2303,-0.2189,0.2039,-0.2185,0.1405,-0.1684,0.0731,-0.0706,0.0826,-0.113,0.0982,-0.1167,0.1102,-0.0844,0.037,-0.0851,0.0416,-0.0694,0.0466,-0.0772,0.0869,-0.0977,0.0884,-0.0226,0.0638,-0.0553,0.0441,-0.0802,0.0521,-0.0651,0.0472,-0.0432,0.0731,-0.1115,0.1385,-0.1329,0.1344,-0.1515,0.1377,-0.1731,0.1623,-0.1826,0.1786,-0.1522,0.1441,-0.1932,0.1505,-0.1899,0.1167,-0.1699,0.1202,-0.1758,0.1393,-0.1834,0.1314,-0.19,0.1188,-0.1683,0.1146,-0.15,0.0708,-0.1492,0.06,-0.1072,0.0574,-0.1122,0.0996,-0.1431,0.1054,-0.1478,0.0846,-0.1223,0.0707,-0.1085,0.0566,-0.0719,0.0495,-0.09,0.0553,-0.076,0.0969,-0.0762,0.0376,-0.019,0.0432,-0.0323,0.0138,-0.0192,0.0069,-0.0132,0.0085,-0.0053,0.0103,-0.0111,0.0161,-0.0111,0.0121,-0.0113,0.0108,-0.0058,0.0174,-0.0087,0.0122,-0.01,0.006,-0.0087,0.0052,-0.0001,0.0108,-0.0057,0.0047,-0.0019,0.0059,0,0.0063,-0.0036,0.0008,-0.0027,0.0018,-0.0028,0.0045,-0.0001,0.0042,-0.0001,0.0025,-0.0019,0.0031,-0.0025,0.0575,0,0.0331,-0.0206,0.0044,-0.0255,0.0147,-0.0263,0.0262,-0.0267,0.0488,-0.0745,0.0689,-0.0862,0.0991,-0.0677,0.0501,-0.0864,0.0489,-0.0994,0.0534,-0.1269,0.0529,-0.1367,0.0604,-0.1131,0.0856,-0.115,0.1019,-0.1411,0.0914,-0.136,0.098,-0.2375,0.0974,-0.2678,0.1269,-0.1789,0.0705,-0.1106,0.0591,-0.0883,0.0846,-0.1012,0.0954,-0.1859,0.1064,-0.2097,0.126,-0.1733,0.1087,-0.2093,0.1341,-0.2062,0.1406,-0.2035,0.1524,-0.1984,0.1559,-0.2359,0.128,-0.2343,0.1098,-0.2182,0.1225,-0.204,0.1159,-0.2006,0.1238,-0.188,0.1309,-0.2082,0.1235,-0.2208,0.1186,-0.2128,0.0944,-0.2025,0.0932,-0.187,0.0916,-0.1708,0.0935,-0.1567,0.0969,-0.1689,0.0859,-0.1719,0.0883,-0.1765,0.0842,-0.1811,0.0791,-0.1759,0.0752,-0.1646,0.0785,-0.1472,0.076,-0.1465,0.0742,-0.1468,0.0894,-0.1374,0.0902,-0.1458,0.0758,-0.1457,0.0886,-0.1603,0.0913,-0.1604,0.0958,-0.1614,0.0984,-0.1663,0.1045,-0.1752,0.1054,-0.1791,0.1101,-0.1746,0.1128,-0.1698,0.1165,-0.1813,0.1222,-0.1909,0.1234,-0.1965,0.1496,-0.207,0.1667,-0.2015,0.1447,-0.2103,0.1544,-0.2381,0.0854,-0.1764,0.1082,-0.1637,0.1069,-0.1082,0.0895,-0.1089,0.0704,-0.1644,0.0825,-0.1937,0.0804,-0.1909,0.1006,-0.1497,0.0876,-0.1416,0.0782,-0.1307,0.0765,-0.144,0.0731,-0.1234,0.0642,-0.1712,0.0721,-0.1606,0.0544,-0.1149,0.0771,-0.1672,0.1043,-0.2223,0.1303,-0.2017,0.1166,-0.0807,0.123,-0.1986,0.1282,-0.1895,0.1309,-0.1398,0.0553,-0.0692,0.0416,-0.0244,0.0305,-0.0312,0.0316,-0.0813,0.0706,-0.0895,0.0839,-0.0758,0.0415,-0.0467,0.0191,-0.0188,0.0196,-0.011,0.0299,-0.027,0.0217,-0.0258,0.0208,-0.0149,0.0112,-0.0128,0.0072,-0.0048,0.0096,-0.0056,0.0093,-0.0061,0.0083,-0.0125,0.0129,-0.0124,0.008,-0.0005,0.0066,-0.0044,0.0131,-0.0067,0.008,-0.0029,0.0076,-0.0109,0.0218,-0.0169,0.0434,-0.0251,0.0493,-0.0379,0.0925,-0.0813,0.0541,-0.0455,0.0437,-0.0505,0.008,-0.0188,0.0295,-0.0319,0.0803,-0.0996,0.1165,-0.1558,0.121,-0.1205,0.0813,-0.16,0.0907,-0.1624,0.1012,-0.1685,0.083,-0.1498,0.1345,-0.1268,0.0608,-0.1294,0.1078,-0.1427,0.0878,-0.1044,0.0897,-0.1211,0.053,-0.1159,0.0604,-0.1109,0.0581,-0.1061,0.0695,-0.1006,0.0727,-0.1185,0.0901,-0.1347,0.0954,-0.1273,0.0634,-0.1267,0.0917,-0.1116,0.1152,-0.1079,0.1165,-0.0912,0.092,-0.1064,0.1016,-0.1134,0.0993,-0.1197,0.085,-0.1067,0.0978,-0.0762,0.0949,-0.0918,0.0927,-0.0774,0.0738,-0.0489,0.0529,-0.046,0.0335,-0.0281,0.0318,-0.031,0.0236,-0.0098,0.0127,-0.0101,0.0106,-0.0074,0.0145,-0.0115,0.0164,-0.0076,0.0591,-0.0228,0.0414,-0.0317,0,-0.0326,0.0428,-0.1081,0.1212,-0.1107,0.0807,-0.1535,0.0894,-0.1577,0.0524,-0.1177,0.047,-0.172,0.0646,-0.2013,0.0769,-0.1558,0.0862,-0.2019,0.1122,-0.1143,0.1159,-0.2517,0.1097,-0.2609,0.1378,-0.1109,0.1306,-0.2308,0.1184,-0.1826,0.1157,-0.2414,0.1284,-0.1951,0.1248,-0.1752,0.1347,-0.1837,0.1797,-0.2083,0.1721,-0.2055,0.1523,-0.1753,0.1359,-0.1635,0.1228,-0.1267,0.1144,-0.1145,0.0968,-0.1025,0.0766,-0.1014,0.0924,-0.1077,0.1006,-0.1122,0.1083,-0.0843,0.111,-0.0733,0.1189,-0.0978,0.1032,-0.2066,0.1738,-0.2609,0.2074,-0.3136,0.1982,-0.2862,0.1972,-0.2637,0.1902,-0.1993,0.1893,-0.2098,0.2013,-0.2274,0.1916,-0.2643,0.1837,-0.2504,0.1377,-0.1983,0.1594,-0.1842,0.1567,-0.2178,0.0637,-0.129,0.0705,-0.1207,0.0629,-0.0704,0.0519,-0.0499,0.0189,-0.0208,0.0121,-0.0218,0.0276,-0.0156,0.0745,-0.0196,0.0342,-0.0326,0.1006,-0.1589,0.197,-0.2344,0.2249,-0.2765,0.2305,-0.3085,0.2331,-0.3289,0.1598,-0.3071,0.1961,-0.2415,0.2,-0.2129,0.1577,-0.2618,0.1845,-0.2342,0.1476,-0.2688,0.1464,-0.2267,0.1347,-0.1915,0.1113,-0.1583,0.0845,-0.108,0.0551,-0.0922,0.0334,-0.0507,0.0248,-0.0505,0.0591,-0.0688,0.1429,-0.0701,0.0743,-0.0945,0.0996,-0.0344,0.0618,-0.0605,0.0247,-0.0636,0.0372,-0.0616,0.0675,-0.0841,0.0412,-0.0527,0.0547,-0.0146,0.0248,-0.0643,0.0495,-0.0353,0.0694,-0.0543,0.0597,-0.0323,0.028,-0.0669,0.0523,-0.0302,0.0091,-0.033,0.0109,-0.0269,0.1423,-0.1182,0.1223,-0.1579,0.1866,-0.2374,0.2166,-0.221,0.2121,-0.2106,0.1668,-0.2065,0.1323,-0.3213,0.1788,-0.2581,0.1646,-0.1839,0.1704,-0.2083,0.2273,-0.2842,0.2377,-0.2771,0.2298,-0.2489,0.2284,-0.2287,0.1474,-0.2013,0.0621,-0.0928,0.0756,-0.0952,0.0415,-0.0657,0.029,-0.0183,0.0266,-0.0331,0.0198,-0.0202,0.0135,-0.0182,0.0316,-0.0366,0.0103,-0.0291,0.1096,-0.1037,0.1778,-0.1971,0.1773,-0.1869,0.135,-0.1534,0.1197,-0.1854,0.1485,-0.2704,0.1536,-0.2323,0.1306,-0.2347,0.1703,-0.2956,0.104,-0.2457,0.204,-0.2792,0.1635,-0.1662,0.1857,-0.2445,0.176,-0.2604,0.188,-0.2475,0.1821,-0.2452,0.1838,-0.2438,0.2253,-0.2463,0.1698,-0.1644,0.1507,-0.1971,0.2406,-0.2715,0.1394,-0.1908,0.2044,-0.2591,0.112,-0.122,0.1479,-0.2486,0.1821,-0.1906,0.1816,-0.1871,0.1875,-0.2521,0.1311,-0.137,0.0887,-0.1448,0.1374,-0.1296,0.1268,-0.1353,0.1291,-0.1381,0.1504,-0.1213,0.1564,-0.096,0.1512,-0.1402,0.1147,-0.1552,0.1545,-0.0771,0.1112,-0.1349,0.1133,-0.1059,0.1002,-0.1111,0.1008,-0.1104,0.0849,-0.1428,0.0853,-0.1397,0.0772,-0.1113,0.0939,-0.125,0.0268,-0.073,0.0285,-0.0368,0.0215,-0.0104,0.0335,-0.018,0.0044,-0.0148,0.0065,-0.0066,0.0112,-0.0015,0.0102,-0.0123,0.0119,-0.0052,0.0198,-0.0029,0.0622,-0.0006,0.0207,-0.0165,0.0105,-0.028,0.0593,-0.0568,0.1098,-0.1132,0.0882,-0.1497,0.091,-0.1415,0.0932,-0.1711,0.0951,-0.1802,0.1283,-0.1763,0.1369,-0.1356,0.1434,-0.152,0.1832,-0.1412,0.1654,-0.0871,0.1336,-0.1772,0.1019,-0.186,0.086,-0.1748,0.1061,-0.1297,0.1117,-0.2263,0.1776,-0.306,0.1894,-0.2772,0.1912,-0.252,0.2307,-0.1801,0.2083,-0.1399,0.1781,-0.2756,0.2283,-0.1909,0.1376,-0.1999,0.122,-0.2116,0.1468,-0.2289,0.1607,-0.1785,0.1074,-0.1963,0.0978,-0.1411,0.0794,-0.1268,0.0677,-0.0092,0.0818,-0.0448,0.0512,-0.078,0.0759,-0.1382,0.1137,-0.185,0.099,-0.1043,0.0473,-0.0557,0.042,-0.026,0.0788,-0.0618,0.0786,-0.0572,0.045,-0.0306,0.0205,-0.0223,0.0162,-0.0115,0.0157,-0.0082,0.0164,-0.0104,0.011,-0.0084,0.0112,-0.017,0.0053,-0.0118,0.0061,0,0.0024,-0.0048,0.0045,-0.0104,0.0064,-0.0039,0.0021,-0.0082,0.0016,-0.006,0.0074,-0.0006,0.0074,-0.0042,0.0057,-0.0046,0.0584,-0.061,0.0584,-0.0584,0.0744,-0.1077,0.0609,-0.1331,0.1073,-0.1072,0.1147,-0.137,0.1103,-0.156,0.1035,-0.1643,0.1152,-0.1574,0.1629,-0.1626,0.1673,-0.1875,0.1545,-0.1828,0.1856,-0.1752,0.1695,-0.2079,0.192,-0.2153,0.1793,-0.1914,0.2015,-0.1988,0.1979,-0.1771,0.1971,-0.1885,0.168,-0.1144,0.1301,-0.1017,0.0714,-0.0844,0.0405,-0.0453,0.1362,-0.0984,0.1391,-0.1277,0.1681,-0.1789,0.1759,-0.2041,0.1409,-0.246,0.1306,-0.1363,0.1407,-0.2057,0.1446,-0.1091,0.1283,-0.2094,0.1616,-0.2045,0.1376,-0.1334,0.118,-0.1285,0.1182,-0.14,0.1186,-0.1331,0.1155,-0.2203,0.1402,-0.236,0.1178,-0.1853,0.1255,-0.1412,0.1128,-0.166,0.0902,-0.1719,0.0981,-0.1012,0.0902,-0.0919,0.075,-0.067,0.0837,-0.0957,0.1123,-0.0926,0.0791,-0.0788,0.047,-0.0488,0.0373,-0.0262,0.0432,-0.0531,0.0401,-0.027,0.0189,-0.0203,0.0089,-0.0212,0.0089,-0.0051,0.0125,-0.001,0.0057,-0.0093,0.0133,-0.016,0.0099,-0.0034,0.0107,-0.0097,0.0128,-0.0111,0.0075,-0.0039,0.0011,-0.0098,0.0018,-0.0098,0.0026,-0.0043,0.0031,-0.0031,0,-0.0062,0,-0.0047,0.0015,-0.0047,0.0004,-0.0027,0,-0.0036,0.0013,-0.0015,0.0016,0,0.0005,-0.0017,0,-0.0021,0,-0.0033,0.0019,0,0.0018,-0.0027,0,-0.0039,0.0005,-0.001,0.0017,-0.0012,0.0034,0,0.0023,-0.0015,0.0013,-0.0016,0.002,0,0.0031,0,0.0037,0,0.0022,-0.0005,0.0003,-0.0017,0.006,0,0.0059,0,0.0038,-0.0007,0.002,-0.0018,0.0044,0,0.0048,0,0.0039,0,0.0004,-0.0012,0.0016,-0.0007,0.0019,-0.0004,0,-0.002,0,-0.0026,0,-0.0027,0,-0.0046,0,-0.0046,0,-0.001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن رضا ربانی

رضا ربانی

مرد - منتظر سفارش شما
هر دقیقه ۲۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه ۱۷۰,۰۰۰ تومان
[0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0012,-0.0017,0.001,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0016,-0.0016,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0012,-0.0009,0.0005,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.001,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.001,-0.001,0.0005,-0.0058,0.0048,-0.0146,0.026,-0.0131,0.038,-0.0434,0.07,-0.1062,0.1219,-0.2125,0.1576,-0.1965,0.1325,-0.116,0.3428,-0.2428,0.3053,-0.2142,0.2904,-0.3734,0.5531,-0.5123,0.4176,-0.3418,0.5473,-0.3554,0.4805,-0.3665,0.7005,-0.3028,0.6184,-0.9305,0.3066,-0.3798,0.7242,-0.7883,0.2773,-0.332,0.0132,-0.191,0.2379,-0.0697,0.4519,-0.154,0.1522,-0.165,0.707,-0.2489,0.7926,-0.342,0.3909,-0.5166,0.7364,-0.4101,0.8312,-0.2674,0.2671,-0.3846,0.354,-0.1604,0.7379,-0.1436,0.4842,-0.2284,0.5355,-0.4048,0.6259,-0.3156,0.5048,-0.6215,0.581,-0.1975,0.4385,-0.0941,0.8156,-0.2908,0.8082,-0.2503,0.4069,-0.2985,0.3708,-0.1497,0.0235,-0.1155,0.3375,-0.1227,0.1077,-0.1562,0.337,-0.1711,0.0662,-0.1573,0.2803,-0.1109,0.0595,-0.0819,0.233,-0.133,0.0805,-0.1157,0.2559,-0.2005,0.1687,-0.0753,0.1603,-0.1823,0.1871,-0.108,0.1499,-0.1887,0.1325,-0.1145,0.1349,-0.1664,0.0798,-0.0692,0.0711,-0.0967,0.1285,-0.0837,0.1039,-0.1511,0.2773,-0.1675,0.1065,-0.1204,0.5154,-0.1873,0.1833,-0.2873,0.3098,-0.2288,0.4934,-0.1784,0.143,-0.2632,0.5306,-0.1216,0.2053,-0.1436,0.3088,-0.234,0.1222,-0.1831,0.3569,-0.3335,0.1692,-0.1874,0.1871,-0.1276,0.0449,-0.0895,0.0634,-0.055,0.0836,-0.0415,0.1147,-0.1541,0.1193,-0.0696,0.1142,-0.1988,0.1082,-0.1702,0.1033,-0.0965,0.1032,-0.1492,0.0909,-0.089,0.1346,-0.2053,0.0725,-0.0584,0.1539,-0.1158,0.1032,-0.099,0.1674,-0.1018,0.0619,-0.1684,0.0757,-0.0926,0.0828,-0.0754,0.0957,-0.0529,0.0229,-0.0362,0.0527,-0.0446,0.0613,-0.0154,0.0241,-0.0146,0.0231,-0.0226,0.0253,-0.0323,0.0462,-0.0464,0.1195,-0.0487,0.3332,-0.1101,0.2318,-0.1729,0.4106,-0.1364,0.5661,-0.207,0.4649,-0.1885,0.1795,-0.1931,0.7193,-0.2009,0.3667,-0.2544,0.4599,-0.2425,0.2753,-0.2678,0.4093,-0.1519,0.6558,-0.2856,0.6412,-0.2746,0.3712,-0.2564,0.4847,-0.3384,0.4923,-0.351,0.3453,-0.3271,0.6912,-0.2202,0.7585,-0.1837,0.3135,-0.3508,0.2817,-0.2372,0.2441,-0.1852,0.4059,-0.2897,0.7121,-0.291,0.6505,-0.247,0.3475,-0.2709,0.6037,-0.2496,0.2648,-0.1676,0.4055,-0.2223,0.1178,-0.163,0.0429,-0.0501,0.0675,-0.0563,0.0585,-0.0715,0.0658,-0.0838,0.0454,-0.0412,0.055,-0.0597,0.0419,-0.0457,0.0359,-0.0288,0.0208,-0.0211,0.0172,-0.0128,0.0561,-0.062,0.0348,-0.0584,0.0341,-0.0201,0.0138,-0.0161,0.0146,-0.0074,0.0155,-0.0084,0.0131,-0.0167,0.0105,-0.0098,0.0126,-0.0084,0.0063,-0.0109,0.0112,-0.0148,0.0064,-0.0046,0.0096,-0.0096,0.0078,-0.0056,0.005,-0.0055,0.008,-0.0106,0.0066,-0.0141,0.0099,-0.0081,0.0081,-0.006,0.0052,-0.007,0.0052,-0.0053,0.0065,-0.0037,0.0025,-0.0038,0.0035,-0.003,0.0038,-0.0038,0.0026,-0.0041,0.0016,-0.0033,0.0019,-0.0027,0.0013,-0.0028,0.0014,-0.0015,0.0013,-0.0009,0.0018,-0.0023,0.0026,-0.002,0.0013,-0.0017,0.0005,-0.0008,0.0005,-0.0013,0.0016,-0.0011,0.0004,-0.0014,0.0018,-0.0011,0.0003,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0027,-0.001,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0705,-0.2109,0.0895,-0.0554,0.044,-0.0506,0.1138,-0.2006,0.3585,-0.106,0.6435,-0.9676,0.6864,-0.5723,0.4584,-0.8381,0.4092,-0.8913,0.9109,-0.8182,0.7177,-0.3229,0.9107,-0.7436,0.538,-0.2296,0.8503,-0.3562,0.5354,-0.4381,0.5023,-0.3968,0.8646,-0.7182,0.7921,-0.8871,0.1928,-0.3298,0.6084,-0.4587,0.7223,-0.6736,0.4658,-0.2511,0.6482,-0.2054,0.1387,-0.1302,0.136,-0.0559,0.0946,-0.0772,0.0698,-0.0649,0.0678,-0.0668,0.0786,-0.0828,0.0724,-0.1096,0.0872,-0.0755,0.1265,-0.0728,0.1213,-0.091,0.082,-0.0911,0.0923,-0.0831,0.1075,-0.0604,0.0887,-0.0742,0.0882,-0.056,0.0808,-0.0456,0.0774,-0.037,0.0615,-0.0425,0.0297,-0.0439,0.0643,-0.0381,0.0656,-0.0383,0.1935,-0.0702,0.3429,-0.1714,0.173,-0.2054,0.3966,-0.2785,0.3683,-0.2782,0.3902,-0.288,0.923,-0.2488,0.8652,-0.2808,0.3546,-0.3889,0.4244,-0.2744,0.3126,-0.2253,0.8167,-0.3154,0.5412,-0.209,0.3995,-0.1465,0.4322,-0.1443,0.1129,-0.1348,0.1395,-0.1322,0.2323,-0.1517,0.0942,-0.1034,0.132,-0.1027,0.1379,-0.0901,0.1553,-0.0828,0.1315,-0.0772,0.1235,-0.2018,0.1376,-0.2362,0.1775,-0.1255,0.2368,-0.1629,0.1603,-0.1586,0.1998,-0.174,0.2313,-0.1803,0.2303,-0.15,0.2404,-0.1681,0.1489,-0.1369,0.1569,-0.1257,0.1137,-0.1261,0.1238,-0.1187,0.1393,-0.1002,0.1539,-0.0971,0.1676,-0.135,0.1423,-0.1275,0.1344,-0.14,0.1411,-0.1397,0.151,-0.1151,0.144,-0.1162,0.1596,-0.1052,0.1684,-0.1166,0.157,-0.1338,0.1507,-0.1189,0.1268,-0.1016,0.127,-0.1297,0.1278,-0.1204,0.1093,-0.1267,0.1232,-0.0988,0.1061,-0.0746,0.0634,-0.0489,0.0092,-0.0259,0.026,-0.0442,0.039,-0.062,0.0386,-0.073,0.0578,-0.0784,0.17,-0.2322,0.4989,-0.3253,0.234,-0.3231,0.6837,-0.2803,0.4387,-0.3613,0.3134,-0.3514,0.4754,-0.3679,0.5725,-0.3718,0.7325,-0.5147,0.7818,-0.5376,0.5335,-0.5966,0.4049,-0.4421,0.2287,-0.3302,0.5436,-0.1572,0.1483,-0.1475,0.0516,-0.1197,0.0546,-0.1194,0.0732,-0.1108,0.0678,-0.1057,0.0789,-0.089,0.0379,-0.0873,0.0423,-0.0348,0.0417,-0.0467,0.0436,-0.0446,0.0365,-0.0453,0.0292,-0.0399,0.0355,-0.0634,0.0755,-0.0416,0.0709,-0.068,0.0826,-0.0725,0.08,-0.0625,0.0843,-0.0815,0.0808,-0.0535,0.1178,-0.0842,0.1866,-0.1835,0.2763,-0.2508,0.325,-0.2634,0.3401,-0.3209,0.3269,-0.3552,0.4939,-0.2967,0.3603,-0.2872,0.3038,-0.4051,0.336,-0.2266,0.3995,-0.2351,0.3223,-0.2717,0.2476,-0.4135,0.4192,-0.3063,0.4083,-0.258,0.2885,-0.2105,0.2577,-0.1948,0.1389,-0.2154,0.2249,-0.1223,0.1063,-0.1924,0.0745,-0.097,0.0705,-0.1157,0.1191,-0.1965,0.1538,-0.1138,0.1156,-0.2498,0.0791,-0.1098,0.0925,-0.1266,0.1283,-0.0912,0.0909,-0.0556,0.0746,-0.0899,0.0791,-0.1128,0.1283,-0.0815,0.1714,-0.1256,0.1716,-0.1823,0.3057,-0.2125,0.217,-0.2988,0.3233,-0.2574,0.2684,-0.2628,0.2743,-0.2568,0.28,-0.2508,0.2627,-0.1795,0.2824,-0.1776,0.4656,-0.1734,0.4058,-0.2269,0.3012,-0.2932,0.2733,-0.3202,0.3331,-0.3038,0.3373,-0.3788,0.2766,-0.1853,0.3952,-0.2976,0.2756,-0.3862,0.2492,-0.3494,0.1875,-0.1148,0.0666,-0.0974,0.0596,-0.034,0.148,-0.0652,0.1286,-0.1072,0.0373,-0.1042,0.0804,-0.0496,0.0472,-0.0482,0.0472,-0.0476,0.0143,-0.0349,0.0315,-0.0358,0.0239,-0.0406,0.0285,-0.0186,0.0214,-0.0324,0.0129,-0.0284,0.0338,-0.031,0.0247,-0.0278,0.0089,-0.0185,0.0103,-0.0093,0.012,-0.0146,0.0119,-0.0114,0.014,-0.0055,0.0091,-0.0098,0.0062,-0.0117,0.0274,-0.0359,0.028,-0.0283,0.0332,-0.0194,0.0387,-0.0312,0.0075,-0.0206,0.0043,-0.0079,0.0121,-0.0102,0.101,-0.0406,0.1658,-0.0899,0.0703,-0.0864,0.1932,-0.1002,0.1858,-0.1353,0.112,-0.2199,0.0964,-0.1847,0.0775,-0.2035,0.1794,-0.1802,0.0916,-0.1181,0.1525,-0.2296,0.4217,-0.2313,0.3174,-0.2546,0.2463,-0.1313,0.102,-0.0695,0.057,-0.0572,0.1118,-0.068,0.1545,-0.1635,0.1771,-0.1864,0.267,-0.1478,0.1647,-0.1713,0.2456,-0.1782,0.3449,-0.1573,0.2216,-0.1408,0.1527,-0.1549,0.2107,-0.1414,0.1251,-0.1312,0.132,-0.1529,0.161,-0.1489,0.2214,-0.154,0.0929,-0.1566,0.1873,-0.1242,0.1823,-0.1252,0.1555,-0.135,0.1465,-0.1353,0.1159,-0.1426,0.1399,-0.1372,0.1645,-0.1034,0.1333,-0.1323,0.1575,-0.1418,0.1604,-0.1359,0.1845,-0.1346,0.1502,-0.123,0.1558,-0.1327,0.1711,-0.1248,0.1522,-0.1192,0.145,-0.1104,0.0806,-0.1161,0.1476,-0.1172,0.155,-0.1125,0.188,-0.1251,0.1863,-0.1383,0.1703,-0.1251,0.2614,-0.1492,0.3012,-0.1857,0.3161,-0.1258,0.3745,-0.1829,0.3338,-0.1614,0.3633,-0.1244,0.4,-0.1781,0.1234,-0.2123,0.1059,-0.3483,0.527,-0.2018,0.6357,-0.1442,0.3491,-0.2711,0.4472,-0.2155,0.1492,-0.4447,0.7706,-0.1833,0.6789,-0.2996,0.435,-0.2947,0.3844,-0.2215,0.3715,-0.4822,0.911,-0.3692,0.7169,-0.3336,0.2109,-0.3136,0.4233,-0.3436,0.2811,-0.2842,0.2102,-0.1574,0.175,-0.0887,0.0469,-0.0784,0.0623,-0.0345,0.0568,-0.0437,0.0472,-0.0483,0.2089,-0.1407,0.1058,-0.1111,0.1026,-0.0594,0.0634,-0.0556,0.0662,-0.0624,0.0497,-0.0544,0.0608,-0.0433,0.0732,-0.0567,0.0537,-0.0522,0.0653,-0.0646,0.0406,-0.0439,0.0437,-0.0319,0.0235,-0.0172,0.0274,-0.0163,0.016,-0.0274,0.0413,-0.0883,0.0725,-0.0774,0.0712,-0.1493,0.0941,-0.0387,0.103,-0.0619,0.0458,-0.0194,0.1829,-0.136,0.414,-0.1965,0.3917,-0.2841,0.2763,-0.2859,0.4154,-0.297,0.3581,-0.2047,0.3145,-0.2845,0.2401,-0.1631,0.201,-0.2859,0.4852,-0.2108,0.2166,-0.2712,0.3039,-0.2503,0.2216,-0.2128,0.1685,-0.1925,0.3529,-0.2075,0.3331,-0.2552,0.3406,-0.2385,0.1772,-0.1979,0.3515,-0.2166,0.38,-0.2615,0.3603,-0.2112,0.2362,-0.3294,0.3349,-0.2913,0.3378,-0.3551,0.3688,-0.374,0.4152,-0.4454,0.3887,-0.3936,0.3884,-0.3174,0.1023,-0.0637,0.1085,-0.113,0.0812,-0.1031,0.1367,-0.1228,0.0846,-0.164,0.0876,-0.101,0.1124,-0.0693,0.0963,-0.0494,0.0743,-0.0641,0.0898,-0.0623,0.0638,-0.06,0.0402,-0.0276,0.046,-0.0573,0.0935,-0.076,0.0869,-0.1237,0.1546,-0.1804,0.2768,-0.2662,0.2602,-0.399,0.6637,-0.6868,0.3843,-0.5731,0.466,-0.2904,0.2281,-0.3839,0.2402,-0.3639,0.404,-0.4234,0.4878,-0.301,0.2926,-0.3951,0.1928,-0.3408,0.2791,-0.3067,0.7533,-0.3228,0.4377,-0.2045,0.41,-0.218,0.7515,-0.2272,0.4729,-0.195,0.6398,-0.2071,0.3197,-0.2532,0.2445,-0.1299,0.1568,-0.0662,0.2068,-0.1621,0.2448,-0.0973,0.2076,-0.1248,0.1852,-0.1206,0.2589,-0.1305,0.1558,-0.0833,0.1992,-0.1393,0.2583,-0.1391,0.0632,-0.1506,0.1277,-0.1363,0.2086,-0.0966,0.0537,-0.0986,0.1213,-0.1137,0.1524,-0.1079,0.1422,-0.1351,0.4435,-0.3239,0.192,-0.164,0.2716,-0.452,0.4188,-0.2847,0.217,-0.1816,0.3902,-0.2522,0.3953,-0.1683,0.2348,-0.13,0.3082,-0.3919,0.2208,-0.1977,0.2672,-0.149,0.1024,-0.0754,0.0844,-0.0533,0.0538,-0.0604,0.0446,-0.0412,0.0584,-0.0462,0.0623,-0.0618,0.034,-0.0119,0.0051,-0.0369,0.0633,-0.047,0.0826,-0.0189,0.0867,-0.0627,0.0995,-0.1388,0.0509,-0.1116,0.3481,-0.2204,0.1947,-0.1183,0.1289,-0.1463,0.1167,-0.1896,0.0456,-0.1492,0.3711,-0.2607,0.1158,-0.1672,0.1186,-0.1162,0.0405,-0.0964,0.1092,-0.1116,0.0628,-0.0729,0.0402,-0.0901,0.1338,-0.1135,0.1924,-0.1542,0.0849,-0.0242,0.2028,-0.1757,0.162,-0.1429,0.2005,-0.183,0.0953,-0.1067,0.1003,-0.0729,0.0773,-0.1541,0.1467,-0.0986,0.054,-0.0505,0.1265,-0.1001,0.0879,-0.1069,0.0386,-0.1117,0.062,-0.0548,0.1048,-0.0785,0.0771,-0.074,0.0997,-0.119,0.0606,-0.0503,0.069,-0.1011,0.0657,-0.0201,0.0513,-0.0594,0.0652,-0.029,0.0348,-0.0163,0.0148,-0.0065,0.1254,-0.0935,0.0342,-0.0711,0.1567,-0.1124,0.2136,-0.0852,0.0613,-0.1052,0.2327,-0.1147,0.0721,-0.0771,0.1684,-0.1103,0.0846,-0.1015,0.1128,-0.0698,0.0284,-0.0439,0.0686,-0.0765,0.0438,-0.0364,0.0295,-0.0682,0.047,-0.0139,0.0375,-0.0638,0.0522,-0.0273,0.0564,-0.0604,0.0871,-0.0597,0.0646,-0.0586,0.1607,-0.1531,0.1772,-0.1103,0.186,-0.2128,0.1895,-0.1543,0.1287,-0.1364,0.5862,-0.1172,0.4145,-0.2336,0.2568,-0.1326,0.0757,-0.18,0.4321,-0.11,0.317,-0.2659,0.2787,-0.1041,0.6476,-0.1741,0.3494,-0.1901,0.6847,-0.1849,0.3613,-0.1788,0.1418,-0.1729,0.7531,-0.2009,0.6576,-0.1859,0.5773,-0.2093,0.4049,-0.2408,0.1975,-0.2003,0.4812,-0.1947,0.6599,-0.2141,0.2506,-0.1926,0.5436,-0.1936,0.1846,-0.1806,0.2159,-0.1159,0.33,-0.0827,0.1932,-0.1606,0.2443,-0.1392,0.3051,-0.1515,0.2235,-0.15,0.2289,-0.2017,0.2808,-0.1925,0.3045,-0.1323,0.161,-0.1701,0.1714,-0.1955,0.1972,-0.1399,0.2159,-0.1706,0.1761,-0.1337,0.1742,-0.1327,0.0705,-0.0818,0.0949,-0.0581,0.0948,-0.063,0.0577,-0.0387,0.0208,-0.0225,0.0349,-0.0428,0.0381,-0.0525,0.0439,-0.0465,0.0646,-0.0528,0.0744,-0.032,0.0339,-0.0233,0.0254,-0.0316,0.0444,-0.0226,0.0518,-0.028,0.0368,-0.0268,0.0363,-0.0259,0.0363,-0.0228,0.0472,-0.0327,0.0243,-0.0441,0.0707,-0.0826,0.2935,-0.1484,0.3139,-0.206,0.4683,-0.1959,0.36,-0.2722,0.3007,-0.2442,0.4293,-0.1429,0.6069,-0.1646,0.2599,-0.172,0.111,-0.1586,0.1377,-0.1324,0.1261,-0.1381,0.1684,-0.0993,0.7404,-0.195,0.0782,-0.186,0.4025,-0.3739,0.3123,-0.1773,0.2845,-0.2127,0.3185,-0.1943,0.3493,-0.2381,0.946,-0.149,0.8247,-0.3601,0.2811,-0.1334,0.1929,-0.239,0.935,-0.3048,0.8251,-0.4283,0.112,-0.4668,0.3939,-0.4455,0.8109,-0.3301,0.2529,-0.4946,0.8112,-0.4396,0.1044,-0.2263,0.7572,-0.424,0.2836,-0.0588,0.2486,-0.3204,0.6665,-0.361,0.2663,-0.1371,0.3723,-0.333,0.2962,-0.1029,0.3214,-0.2304,0.4866,-0.2246,0.1009,-0.2208,0.5976,-0.3094,0.1115,-0.1297,0.0767,-0.1714,0.0703,-0.0518,0.0296,-0.0536,0.0642,-0.0465,0.0675,-0.0399,0.14,-0.0681,0.1887,-0.1179,0.1079,-0.1335,0.2289,-0.0881,0.0705,-0.1136,0.1355,-0.0993,0.016,-0.0554,0.1518,-0.0435,0.0317,-0.0537,0.0313,-0.0328,0.0204,-0.0196,0.024,-0.0204,0.0203,-0.0215,0.0201,-0.0219,0.0171,-0.0104,0.0086,-0.0139,0.0036,-0.0124,0.0073,-0.0045,0.0108,-0.0063,0.0085,-0.0028,0.0093,-0.009,0.0048,-0.0045,0.0052,-0.0116,0.0041,-0.009,0.0048,-0.0051,0.0201,-0.0166,0.0252,-0.0222,0.1845,-0.0487,0.102,-0.0963,0.0768,-0.129,0.0763,-0.1308,0.0286,-0.2168,0.1674,-0.2009,0.1304,-0.1224,0.0394,-0.233,0.0666,-0.1532,0.1886,-0.1135,0.2346,-0.1571,0.2063,-0.1806,0.1209,-0.1525,0.2447,-0.1365,0.1384,-0.1498,0.221,-0.1448,0.1888,-0.1661,0.3101,-0.1726,0.3229,-0.1624,0.1231,-0.1575,0.248,-0.1242,0.1164,-0.1685,0.1887,-0.1749,0.1804,-0.1475,0.1175,-0.1133,0.1117,-0.1288,0.0792,-0.071,0.0259,-0.0637,0.0473,-0.0298,0.0495,-0.0734,0.0535,-0.0762,0.1328,-0.089,0.068,-0.1024,0.1873,-0.1278,0.2386,-0.1661,0.374,-0.0905,0.295,-0.2149,0.3179,-0.1048,0.2406,-0.1119,0.0945,-0.1585,0.499,-0.1639,0.4396,-0.0838,0.2168,-0.1969,0.3064,-0.1285,0.2349,-0.1493,0.4841,-0.2932,0.2894,-0.3022,0.207,-0.2724,0.504,-0.1644,0.4176,-0.1397,0.4353,-0.1638,0.0954,-0.1488,0.0864,-0.2113,0.1985,-0.1619,0.0159,-0.142,0.0963,-0.037,0.026,-0.0773,0.0751,-0.0415,0.0327,-0.052,0.1174,-0.078,0.0536,-0.0701,0.1736,-0.073,0.0241,-0.0697,0.0739,-0.0328,0.1046,-0.0265,0.0798,-0.0617,0.0341,-0.0224,0.056,-0.0185,0.0269,-0.0206,0.0263,-0.0171,0.0291,-0.0186,0.0136,-0.0229,0.0323,-0.012,0.0117,-0.0136,0.019,-0.0292,0.0339,-0.0225,0.0332,-0.0298,0.0335,-0.0308,0.0236,-0.0267,0.0201,-0.0275,0.0159,-0.0162,0.0242,-0.0195,0.0173,-0.0217,0.009,-0.0147,0.0057,-0.0051,0.0098,-0.008,0.0074,-0.0086,0.008,-0.0117,0.0127,-0.0141,0.0136,-0.0103,0.004,-0.0058,0.0047,-0.0039,0.0051,-0.0062,0.0051,-0.0049,0.0033,-0.0039,0.0063,-0.0056,0.0067,-0.0052,0.007,-0.0054,0.0031,-0.0031,0.0017,-0.0031,0.0031,-0.0036,0.0029,-0.0027,0.0016,-0.0024,0.0009,-0.0014,0.0019,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0012,-0.0015,0.0019,-0.0021,0.0017,-0.0013,0.0016,-0.001,0.0008,-0.0005,0.0013,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0019,-0.0017,0.0006,-0.0011,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0013,0.0018,-0.0005,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0003]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن محمدامین مومن

محمدامین مومن

مرد - منتظر سفارش شما
هر دقیقه ۶۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه ۲۵۰,۰۰۰ تومان
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0014,-0.0001,0.0037,-0.0005,0.01,-0.0141,0.0205,-0.0067,0.0132,-0.0176,0.0222,-0.0289,0.0275,-0.037,0.0241,-0.0602,0.0458,-0.028,0.0714,-0.0655,0.061,-0.0616,0.0584,-0.1042,0.0964,-0.0709,0.1183,-0.1347,0.1939,-0.0694,0.0845,-0.2172,0.2084,-0.1132,0.1058,-0.0843,0.2197,-0.1407,0.2388,-0.1949,0.1116,-0.1941,0.0916,-0.1653,0.2231,-0.1925,0.1645,-0.0493,0.0541,-0.0812,0.0697,-0.031,0.0333,-0.0446,0.247,-0.1162,0.4845,-0.4542,0.3969,-0.3802,0.2336,-0.1613,0.04,-0.2015,0.3707,-0.1847,0.3227,-0.1697,0.2557,-0.0855,0.1726,-0.1931,0.2199,-0.0738,0.0462,-0.1799,0.2352,-0.0393,0.1915,-0.1309,0.334,-0.2561,0.3148,-0.1764,0.2645,-0.2988,0.4843,-0.1878,0.1654,-0.126,0.3518,-0.3431,0.2447,-0.0579,0.281,-0.2677,0.3176,-0.0168,0.2089,-0.2303,0.2268,-0.2233,0.1481,-0.0452,0.2686,-0.2311,0.2505,-0.0275,0.1589,-0.2237,0.2467,-0.2141,0.1523,-0.0926,0.1853,-0.236,0.2527,-0.0161,0.1975,-0.1406,0.2,-0.1746,0.1544,-0.0621,0,-0.1146,0.1357,-0.0483,0.1065,-0.0714,0.0024,-0.069,0.0524,-0.0151,0.0731,-0.1214,0.0666,-0.1012,0.2006,-0.0804,0.3742,-0.3082,0.2452,-0.2065,0,-0.299,0.3889,-0.3283,0.2279,-0.1916,0.2476,-0.2257,0.1663,-0.1103,0.1764,-0.0894,0.3934,-0.2379,0.2705,-0.2092,0.1692,-0.2553,0.4347,-0.33,0.3416,-0.1976,0.2707,-0.1866,0.2162,-0.365,0.1129,-0.4759,0.3079,-0.0989,0.2664,-0.2789,0.245,-0.6006,0.437,-0.3377,0.2623,-0.6398,0.3257,-0.6679,0.5451,-0.2169,0.2174,-0.5291,0.559,-0.3263,0.3572,-0.5069,0.3712,-0.1838,0.3172,-0.3648,0.3938,-0.1325,0.3041,-0.2413,0.2056,-0.298,0.2707,-0.46,0.2328,-0.2067,0.2552,-0.2428,0.1346,-0.0809,0.112,-0.1623,0.1446,-0.0827,0.097,-0.1087,0.0487,-0.0512,0.0441,-0.0098,0.0899,-0.066,0.1073,-0.1136,0.2721,-0.2082,0.1562,-0.2347,0.363,-0.2512,0.2609,-0.2864,0.4567,-0.2647,0.3547,-0.225,0.3359,-0.4122,0.2736,0,0.4548,-0.3284,0.525,-0.0764,0.3752,-0.2915,0.4224,-0.3983,0.3481,-0.251,0.4746,-0.3192,0.2895,-0.1029,0.5946,-0.4563,0.3076,-0.0314,0.5894,-0.4216,0.3519,-0.0735,0.2042,-0.3296,0.3137,0,0.2116,-0.3776,0.2701,0,0.2534,-0.5437,0.332,-0.0208,0.2446,-0.3309,0.2897,-0.0257,0.1466,-0.3817,0.2623,-0.0249,0.1838,-0.3261,0.213,0,0.1363,-0.3554,0.2061,0,0.1482,-0.3602,0.154,-0.025,0.135,-0.2876,0.1845,-0.0659,0.167,-0.269,0.1448,-0.1991,0.1523,-0.2343,0.1326,-0.1404,0.0407,-0.1196,0.0311,-0.0533,0.0457,0,0.0116,-0.0501,0.0336,-0.0058,0.0267,0,0.0272,-0.0334,0.0306,-0.0399,0.032,-0.0011,0,-0.0141,0,-0.0148,0,-0.0125,0.009,-0.0092,0.0134,0,0.0208,0,0.0045,-0.0147,0,-0.049,0.0393,-0.0497,0.0281,-0.0092,0.0401,-0.0062,0.0401,-0.0297,0.0456,-0.0128,0.028,0,0.0172,0,0.0113,-0.014,0.0041,-0.0126,0.01,-0.0255,0.006,-0.0084,0.0021,-0.0067,0.0011,-0.0059,0,-0.013,0.0064,-0.0013,0.0062,-0.0024,0.0029,-0.0052,0.0077,-0.005,0,-0.0065,0.004,-0.0026,0.0047,0,0.0062,-0.0005,0.0067,-0.0017,0.0067,-0.0028,0.0068,-0.0049,0.0028,-0.0029,0.0045,-0.0017,0.0006,-0.0033,0.0007,-0.0033,0,-0.0045,0.0011,-0.003,0,-0.004,0.0018,-0.0035,0.0015,-0.0014,0.0049,0,0.0038,-0.0016,0.0014,-0.0028,0.0029,-0.0019,0.0027,-0.0029,0.001,-0.0021,0.0008,-0.0035,0.002,0,0.0028,-0.0005,0.0032,0,0.0012,-0.0016,0.0009,-0.0022,0.005,-0.0031,0.0039,0,0.0025,-0.0003,0.0037,-0.0008,0.0001,-0.0023,0.0012,-0.0025,0.0017,-0.004,0,-0.0038,0.0011,-0.0011,0.0025,-0.0033,0.0042,0,0.0017,-0.0009,0.0059,-0.006,0.024,-0.0593,0.0529,-0.0459,0.0132,-0.0232,0.0431,-0.0145,0.0607,-0.082,0.3736,-0.2719,0.2434,-0.1664,0.1209,-0.1086,0.178,-0.1445,0.3768,-0.2881,0.5698,-0.3081,0.4108,-0.321,0.463,-0.3364,0.369,-0.227,0.3009,-0.3085,0.4879,-0.2737,0.5534,-0.4164,0.5693,-0.1628,0.5701,-0.4278,0.5467,-0.314,0.4365,-0.3992,0.5193,-0.2757,0.5891,-0.4717,0.6687,-0.2368,0.4743,-0.3189,0.4582,-0.3259,0.159,-0.1061,0.1839,-0.2416,0.0852,-0.0454,0.0674,-0.1787,0.1439,-0.0299,0.1171,-0.148,0.1474,-0.1295,0.0701,-0.087,0.1043,-0.1228,0.1084,-0.01,0.0616,-0.1251,0.1069,-0.0226,0.0638,-0.1037,0.0979,-0.0954,0.0491,-0.0378,0.0687,-0.0942,0.0857,-0.0041,0.0476,-0.0835,0.0972,-0.0741,0.0958,-0.0222,0.0909,-0.1225,0.0881,-0.0094,0.0413,-0.1037,0.0957,-0.0945,0.0623,-0.0683,0.1009,-0.1691,0.0776,-0.0044,0.1917,-0.1995,0.1366,-0.0247,0.3692,-0.3292,0.3815,-0.1022,0.5204,-0.5096,0.3765,-0.5549,0.495,-0.5178,0.6432,-0.5667,0.6962,-0.6148,0.7136,-0.5528,0.758,-0.5742,0.6037,-0.4798,0.7457,-0.389,0.7229,-0.5195,0.4384,-0.363,0.5782,-0.565,0.504,-0.3957,0.4194,-0.5034,0.2564,-0.2897,0.4967,-0.4269,0.3054,-0.3222,0.5009,-0.4736,0.302,-0.2775,0.4229,-0.3478,0.1929,-0.2785,0.2936,-0.2728,0.1104,-0.2253,0.2377,-0.1006,0.2858,-0.265,0.2845,-0.1153,0.5066,-0.4182,0.4216,-0.2457,0.4062,-0.4928,0.306,-0.4362,0.31,-0.2303,0.2892,-0.4724,0.2179,-0.3048,0.2297,-0.5123,0.2737,-0.5348,0.2941,-0.002,0.1536,-0.4425,0.2027,-0.4974,0.2843,0,0.1897,-0.4771,0.1938,-0.4391,0.2357,-0.0678,0.2167,-0.445,0.121,-0.3848,0.1853,-0.3715,0.1876,-0.3985,0.1713,-0.3829,0.2114,-0.4102,0.1951,-0.3934,0.2087,-0.2134,0.2235,-0.3993,0.1841,-0.3937,0.2156,-0.0394,0.2423,-0.3762,0.1665,-0.3537,0.2423,-0.2596,0.2758,-0.3481,0.1604,-0.157,0.2605,-0.3483,0.1221,-0.2689,0.2049,-0.1933,0.1568,-0.2969,0.1889,0,0.185,-0.2763,0.0818,-0.0586,0.1729,-0.2559,0.0822,-0.2741,0.1705,-0.2773,0.1124,-0.2922,0.2378,-0.0367,0.269,-0.3564,0.161,-0.4462,0.3447,-0.5097,0.4224,-0.5554,0.3995,-0.2581,0.4466,-0.6022,0.3315,-0.544,0.4564,-0.3156,0.2653,-0.5563,0.3479,-0.1901,0.3419,-0.5879,0.4932,-0.5282,0.4202,-0.3156,0.4311,-0.5122,0.3626,-0.3368,0.4124,-0.5844,0.3336,-0.4189,0.2844,-0.1438,0.0948,-0.1553,0.0993,-0.0462,0.1443,-0.2114,0.103,-0.0313,0.1089,-0.1832,0.054,-0.0992,0.0989,-0.1321,0.037,-0.1464,0.1214,-0.1411,0.0128,-0.1582,0.1381,-0.0181,0.0916,-0.1519,0.1498,-0.0159,0.1915,-0.1551,0.1878,-0.0948,0.362,-0.3812,0.1791,-0.5231,0.4642,-0.5297,0.4685,-0.5657,0.5162,-0.2772,0.5186,-0.6305,0.3503,-0.2657,0.5328,-0.6017,0.3922,-0.6027,0.4657,-0.5225,0.4169,-0.579,0.524,-0.2378,0.5154,-0.5786,0.3995,-0.2524,0.6189,-0.5863,0.4958,-0.5277,0.5825,-0.5267,0.3762,-0.4552,0.4505,-0.0932,0.1686,-0.3119,0.3841,-0.0826,0.0893,-0.197,0.2075,-0.0293,0.0353,-0.0925,0.0829,-0.1009,0.083,-0.0336,0.0838,-0.0895,0.081,-0.1295,0.1096,-0.1089,0.0845,-0.0754,0.0922,-0.082,0.091,-0.0737,0.0962,-0.1322,0.1058,-0.0845,0.2142,-0.2121,0.1439,-0.27,0.3676,-0.3286,0.2067,-0.4038,0.5059,-0.2464,0.512,-0.5083,0.3999,-0.2909,0.6074,-0.5468,0.3415,-0.5068,0.475,-0.5229,0.2894,-0.5005,0.441,-0.4231,0.3805,-0.4454,0.4433,-0.1676,0.447,-0.4575,0.3794,-0.2192,0.4323,-0.4286,0.4582,-0.3496,0.5171,-0.4729,0.3604,-0.3766,0.4809,-0.4528,0.2317,-0.5252,0.6113,-0.5398,0.1123,-0.4822,0.548,-0.2338,0.3398,-0.3414,0.4728,-0.187,0.1854,-0.2455,0.3522,-0.1039,0.0429,-0.2178,0.2127,-0.2179,0.0891,-0.1027,0.0615,-0.0607,0.0713,-0.0522,0.0127,-0.0315,0.0509,-0.0555,0.0191,-0.022,0.0276,-0.0283,0.0164,-0.0121,0.0038,-0.0166,0.0113,-0.0087,0.0549,-0.0172,0.2074,-0.1477,0.041,-0.1031,0.005,-0.0934,0.06,-0.0523,0.0199,-0.036,0.0195,-0.0389,0.0309,-0.031,0.0374,-0.0319,0.0435,-0.1004,0.0476,-0.0505,0.0355,-0.0451,0.0217,-0.051,0.062,-0.0428,0.0211,-0.0238,0.0549,-0.0473,0.0199,-0.0118,0.0253,-0.0317,0.0215,-0.0588,0.1482,-0.1049,0.1564,-0.229,0.2724,-0.2715,0.2468,-0.3043,0.2993,-0.0403,0.2318,-0.4037,0.2287,-0.0218,0.3495,-0.4323,0.3739,-0.1671,0.5714,-0.4199,0.3523,-0.2919,0.6268,-0.4414,0.2969,-0.4226,0.6091,-0.4406,0.3142,-0.4302,0.5191,-0.4353,0.2831,-0.2233,0.2399,-0.2013,0.1168,-0.0729,0.2607,-0.2233,0.1041,-0.1178,0.2551,-0.2992,0.2613,-0.1209,0.452,-0.367,0.3353,-0.1757,0.4068,-0.4962,0.2811,-0.3458,0.3289,-0.5013,0.2604,-0.4604,0.3275,-0.4769,0.2406,-0.4742,0.2282,-0.3302,0.2334,-0.4073,0.4186,-0.0997,0.2307,-0.4049,0.3469,-0.0952,0.2543,-0.4318,0.26,-0.1008,0.2333,-0.4342,0.277,-0.0839,0.2193,-0.376,0.2541,-0.0555,0.1771,-0.3365,0.3008,-0.1724,0.1997,-0.3613,0.3328,-0.3257,0.2277,-0.3726,0.3491,-0.3689,0.2452,-0.3676,0.3384,-0.3757,0.2562,-0.3263,0.3571,-0.3683,0.2496,-0.2835,0.3805,-0.3627,0.2542,-0.2437,0.3996,-0.3831,0.2561,-0.2044,0.4401,-0.3948,0.2729,-0.1773,0.5013,-0.4342,0.2724,-0.2057,0.5596,-0.4506,0.2166,-0.442,0.577,-0.5909,0.3561,-0.3312,0.6157,-0.5411,0.4929,-0.3431,0.7535,-0.5026,0.342,-0.2558,0.576,-0.589,0.5204,-0.1302,0.8042,-0.5169,0.3447,-0.26,0.6733,-0.6189,0.4836,-0.1377,0.6879,-0.5462,0.4469,-0.2634,0.7348,-0.5365,0.6006,-0.1527,0.5761,-0.5624,0.6225,-0.2781,0.4426,-0.4824,0.3785,-0.2509,0.24,-0.2631,0.2796,-0.0333,0.115,-0.106,0.1188,-0.1448,0.0833,-0.0113,0.1497,-0.1844,0.1287,-0.0107,0.0929,-0.2355,0.229,-0.2158,0.1239,-0.2569,0.3639,-0.3233,0.1327,-0.1701,0.1794,-0.1283,0.1064,-0.0786,0.1068,-0.1411,0.0906,-0.0236,0,-0.097,0.1619,-0.0809,0.1109,-0.1398,0.1469,-0.1589,0.1013,-0.0709,0.0531,-0.0826,0.3214,-0.2217,0.0924,-0.298,0.132,-0.1032,0.0745,-0.2005,0.275,-0.09,0.5238,-0.6294,0.4691,-0.5161,0.6817,-0.8048,0.8551,-0.9983,0.5505,-0.7746,1.0004,-1.0001,0.9998,-0.9888,0.6184,-0.8831,0.8938,-0.8766,0.7105,-0.7633,0.444,-0.6644,0.7445,-0.7378,0.7935,-0.7443,0.4515,-0.6989,0.5713,-0.7261,0.4143,-0.5699,0.3516,-0.5385,0.383,-0.2823,0.514,-0.5461,0.3768,-0.6215,0.3498,-0.206,0.4889,-0.642,0.5888,-0.6795,0.2796,-0.5187,0.5164,-0.5795,0.5337,-0.6147,0.4922,-0.5693,0.5568,-0.632,0.6317,-0.6969,0.2632,-0.5052,0.3889,-0.6881,0.3693,-0.6176,0.3046,-0.2458,0.3352,-0.4402,0.1411,-0.1218,0.1799,-0.2093,0.1227,-0.1387,0.1446,-0.1261,0.0744,-0.1565,0.0972,-0.0748,0.0499,-0.1646,0.0991,-0.0253,0.0829,-0.1058,0.0961,-0.015,0.0937,-0.1102,0.0846,-0.0117,0.0935,-0.1254,0.1499,-0.4206,0.4247,-0.4291,0.4713,-0.6587,0.5668,-0.3844,0.3555,-0.4582,0.58,-0.3987,0.4897,-0.6628,0.5561,-0.7233,0.5393,-0.4322,0.3759,-0.6018,0.4176,-0.3565,0.4027,-0.6293,0.4318,-0.4152,0.3069,-0.6019,0.4092,-0.6328,0.3437,-0.1072,0.2445,-0.6385,0.3598,-0.1817,0.3443,-0.6344,0.2338,-0.4929,0.2706,-0.6178,0.3112,-0.5076,0.1951,-0.0261,0.2576,-0.499,0.2262,-0.0023,0.2783,-0.4933,0.2248,-0.1608,0.3173,-0.4672,0.206,-0.4065,0.3464,-0.4656,0.1758,-0.4468,0.3944,-0.3437,0.1478,-0.3826,0.3446,-0.047,0.0957,-0.2342,0.2778,-0.0486,0.3803,-0.5054,0.4435,-0.2209,0.5391,-0.4754,0.4439,-0.288,0.6015,-0.5096,0.4293,-0.3508,0.5634,-0.4544,0.3771,-0.3348,0.5715,-0.4359,0.3716,-0.3027,0.5756,-0.4279,0.3151,-0.3542,0.4121,-0.3501,0.1938,-0.1802,0.2261,-0.1969,0.0842,-0.05,0.1106,-0.1372,0.1282,-0.0582,0.1318,-0.0902,0.0768,-0.0509,0.0763,-0.0593,0.1037,-0.0864,0.0475,-0.0285,0.0512,-0.0637,0.1347,-0.0338,0.0876,-0.1994,0.1733,-0.0733,0.1789,-0.3706,0.3995,-0.1664,0.294,-0.342,0.4296,-0.1387,0.2912,-0.37,0.4517,-0.1734,0.3173,-0.3596,0.5019,-0.276,0.3053,-0.3002,0.3878,-0.3048,0.1927,-0.2024,0.27,-0.2698,0.2086,-0.2257,0.1044,-0.3208,0.2866,-0.0577,0.1652,-0.3594,0.2866,-0.2068,0.3457,-0.0674,0.3197,-0.4556,0.2738,-0.3054,0.2752,-0.082,0.2674,-0.2406,0.1696,-0.2357,0.2352,-0.1211,0.211,-0.1976,0.2175,-0.1652,0.1536,-0.1458,0.1214,-0.2044,0.2496,-0.1776,0.2619,-0.2411,0.1864,-0.1692,0.2157,-0.1542,0.2132,-0.1524,0.0773,-0.2576,0.3155,-0.204,0.2319,-0.203,0.2019,-0.2494,0.2613,-0.0657,0.1931,-0.3575,0.1693,-0.1051,0.1562,-0.0912,0.1184,-0.035,0.1092,-0.0575,0.1427,-0.0688,0.1872,-0.1381,0.2537,-0.2681,0.2149,-0.218,0.3613,-0.2363,0.2131,-0.212,0.3553,-0.2557,0.208,-0.19,0.3643,-0.2142,0.1579,-0.1452,0.2505,-0.1576,0.2377,-0.0992,0.0577,-0.1215,0.1246,-0.1273,0.0786,-0.0506,0.0521,-0.0801,0.0683,0,0.0398,-0.0506,0.0933,-0.0439,0.0557,-0.0407,0.0051,-0.0973,0.0611,-0.0307,0.0718,-0.1017,0.2384,-0.129,0.1608,-0.1571,0.2655,-0.2346,0.3091,-0.0425,0.1324,-0.2215,0.336,-0.0573,0.3202,-0.2971,0.2812,-0.2763,0.2691,-0.239,0.3312,-0.2223,0.2135,-0.039,0.2131,-0.2231,0.1783,-0.0662,0.2071,-0.2302,0.2648,-0.2173,0.2287,-0.1386,0.2427,-0.2322,0.226,-0.0684,0.2152,-0.2208,0.2298,-0.1993,0.1882,-0.2037,0.2377,-0.2335,0.2127,-0.0619,0.1127,-0.2305,0.2781,-0.1694,0.1954,-0.1347,0.2188,-0.1947,0.1377,-0.0329,0.1387,-0.1564,0.1563,-0.1556,0.0673,-0.0359,0.0422,-0.0724,0.0481,-0.0148,0.0301,-0.0298,0,-0.0358,0.0655,-0.0409,0.0383,-0.0413,0.0765,-0.0929,0.0665,-0.003,0.0505,-0.1447,0.1363,-0.0793,0.0971,-0.0982,0.1392,-0.1052,0.1009,-0.0405,0.097,-0.1098,0.1192,-0.0634,0.0929,-0.1138,0.099,-0.0817,0.0655,-0.0677,0.0743,-0.1032,0.1071,-0.0731,0.0347,-0.0724,0.0971,-0.0777,0.1102,-0.0246,0.1145,-0.1079,0.0913,-0.0415,0.0869,-0.0719,0.0576,-0.037,0.1246,-0.0947,0.14,-0.0635,0.0723,-0.0723,0.176,-0.2397,0.0576,-0.0696,0.0938,-0.0794,0.1434,-0.0978,0.0579,-0.0968,0.1004,-0.096,0.0961,-0.0477,0.1435,-0.1296,0.075,-0.0678,0.1008,-0.0518,0.0619,-0.0888,0.0604,-0.0313,0.0339,-0.0206,0.0289,-0.0055,0.0348,-0.0674,0.0451,-0.0689,0.0865,-0.0664,0.0572,-0.0689,0.0303,-0.0088,0.1125,-0.0675,0.039,-0.0603,0.0224,-0.0161,0.0125,-0.0126,0.0132,-0.013,0.0094,-0.0128,0.0066,-0.0048,0.0059,-0.0047,0.0075,-0.0052,0.0071,-0.0028,0.0055,-0.0028,0.007,-0.0045,0.0101,-0.0131,0.0085,-0.0159,0.0079,-0.0167,0.0618,-0.0342,0.1225,-0.1093,0.0699,-0.1624,0.1807,-0.1215,0.1496,-0.1507,0.1675,-0.1573,0.1642,-0.1603,0.1216,-0.1328,0.1806,-0.0848,0.1075,-0.1434,0.1808,-0.1101,0.088,-0.1406,0.1209,-0.0713,0.067,-0.1049,0.1281,-0.045,0.0966,-0.0989,0.1665,-0.1196,0.1552,-0.1332,0.2329,-0.1769,0.1975,-0.16,0.3086,-0.1625,0.2636,-0.1227,0.222,-0.1844,0.2256,-0.0411,0.1138,-0.1054,0.1152,-0.0036,0.0714,-0.0832,0.0771,-0.0815,0.0796,-0.0819,0.1025,-0.0931,0.0967,0,0.1369,-0.201,0.1744,-0.0185,0.3626,-0.2291,0.3062,-0.1532,0.4265,-0.3299,0.4144,-0.1665,0.3135,-0.2208,0.3016,-0.1092,0.1318,-0.2158,0.2015,-0.1275,0.1735,-0.1791,0.138,-0.1551,0.1634,-0.1379,0.1377,-0.1292,0.1344,-0.0097,0.0186,-0.1493,0.1326,-0.0127,0.0692,-0.0764,0.0547,-0.0825,0.0563,-0.0641,0.0495,-0.0939,0.0426,-0.0597,0.147,-0.0955,0.066,-0.0714,0.0949,-0.1028,0.0755,-0.0596,0.0911,-0.1017,0.1885,-0.1705,0.0891,-0.1171,0.0904,-0.0869,0.0606,-0.0721,0.098,-0.0798,0.084,-0.1743,0.0435,-0.0599,0.0966,-0.065,0.17,-0.2445,0.0983,-0.1086,0.0796,-0.0379,0.0652,-0.1006,0.0885,-0.0528,0.0971,-0.0904,0.0449,-0.0444,0.0857,-0.0358,0.1216,-0.086,0.1303,-0.067,0.1625,-0.0694,0.096,-0.028,0.0216,-0.0245,0.0165,-0.0406,0.0529,-0.0244,0.0448,-0.0297,0.0098,-0.0246,0.0341,-0.0017,0.007,-0.0411,0.0548,-0.03,0.0268,-0.0396,0.0365,-0.035,0.0196,-0.0305,0.0518,-0.0313,0.0047,-0.0217,0.0316,-0.0086,0.0568,-0.0473,0.0389,-0.0326,0.0105,-0.0215,0.0441,-0.0276,0.0232,-0.0494,0.068,-0.0432,0.0549,-0.0179,0.0577,-0.0364,0.036,-0.0435,0.0282,-0.0368,0.0456,-0.0288,0.0309,-0.0251,0.0131,-0.0264,0.0208,-0.0124,0.0229,-0.0182,0.0321,-0.0263,0.0288,-0.0212,0.0286,-0.0271,0.0139,-0.0105,0.0441,-0.0214,0.0181,-0.0181,0.0036,-0.0126,0.0155,-0.0062,0.0028,-0.0111,0.007,-0.0002,0.0048,-0.0057,0.0083,-0.0077,0.0062,-0.0033,0.0063,-0.0032,0,-0.005,0,-0.0035,0.0002,-0.0027,0.0034,-0.0056,0.0031,-0.0002,0.0035,-0.0025,0.0017,-0.0043,0,-0.004,0,-0.0041,0,-0.0029,0.0032,-0.0023,0.0035,-0.0011,0.0023,-0.0001,0.0018,0,0.001,-0.0012,0.0004,-0.002,0.0008,-0.0028,0,-0.0023,0,-0.0027,0.0011,-0.0003,0.0012,0,0.0014,-0.0001,0.0013,0,0.0002,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0003,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن اهورا نیازی

اهورا نیازی

مرد - منتظر سفارش شما
هر دقیقه ۲۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه ۲۰۰,۰۰۰ تومان
[0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0022,-0.0027,0,-0.0045,0.003,-0.0014,0.0036,-0.0015,0,-0.0055,0.0011,-0.0055,0.006,0,0.005,-0.0031,0,-0.0077,0.0043,-0.0056,0.0086,0,0.006,-0.0119,0.0005,-0.0102,0.0237,-0.0168,0.0216,-0.0153,0.0294,-0.0423,0.0103,-0.0438,0.0554,-0.019,0.0399,-0.0583,0.0651,-0.091,0.0692,-0.0682,0.1064,-0.1322,0.1037,-0.1329,0.0837,-0.0271,0.0728,-0.1241,0.1461,-0.1405,0.1442,-0.2516,0.0887,-0.2443,0.3316,-0.0879,0.198,-0.2889,0.0996,-0.3306,0.2102,-0.3481,0.2466,-0.2368,0.0863,-0.2661,0.1498,-0.1194,0.1343,-0.0811,0.2345,-0.1375,0.211,-0.1379,0.3244,-0.2735,0.2894,-0.3409,0.1514,-0.3346,0.2042,-0.3234,0.1992,-0.2121,0.1606,-0.2372,0.182,-0.2832,0.1894,-0.1861,0.1965,-0.2711,0.1605,-0.1934,0.1559,-0.1221,0.1668,-0.0909,0.1188,-0.1181,0.1551,-0.1603,0.1423,-0.127,0.0883,-0.0894,0.1701,-0.1357,0.0634,-0.1123,0.1812,-0.1121,0.0893,-0.0806,0.1274,-0.0614,0.024,-0.0949,0.133,-0.0926,0.0194,-0.0802,0.1253,-0.0815,0.0136,-0.0989,0.1408,-0.0993,0.0141,-0.0786,0.1059,-0.0771,0.0061,-0.0485,0.1166,-0.0688,0.0115,-0.051,0.1068,-0.0591,0.0269,-0.0538,0.0725,-0.0629,0.0346,-0.04,0.0652,-0.0373,0.0661,-0.0432,0.0116,-0.0497,0.0886,-0.0414,0.0589,-0.0569,0.1151,-0.0595,0.0543,-0.0991,0.1291,-0.0832,0.0815,-0.1027,0.1406,-0.0853,0.1444,-0.1035,0.0657,-0.0811,0.1063,-0.0934,0.0476,-0.039,0.0738,-0.0964,0.0304,-0.0378,0.0721,-0.0569,0.0642,-0.1084,0.1125,-0.0752,0.1032,-0.1667,0.1175,-0.1504,0.0477,-0.1471,0.0958,-0.1546,0.0877,-0.1172,0.0898,-0.1053,0.1892,-0.0438,0.0789,-0.1274,0.1437,-0.1359,0.1157,-0.1652,0.0848,-0.0767,0.0525,-0.0814,0.0961,-0.1213,0.0602,-0.084,0.085,-0.1163,0.0783,-0.1135,0.0363,-0.0425,0.0289,-0.0182,0.011,-0.0053,0.0095,-0.0061,0.004,-0.0092,0.006,-0.0055,0.0082,-0.005,0.0178,-0.0487,0.0956,-0.0417,0,-0.0435,0.1034,-0.0463,0.1428,-0.0587,0.1441,-0.0497,0.1785,-0.0814,0.116,-0.0817,0.1661,-0.0913,0.0391,-0.1139,0.1961,-0.11,0.1797,-0.1965,0.1271,-0.2019,0.1835,-0.0877,0.1045,-0.0668,0.1753,-0.1725,0.2271,-0.1022,0.0532,-0.0735,0.1909,-0.0603,0.1533,-0.2599,0.1872,-0.1012,0.1849,-0.2505,0.1982,-0.0579,0.211,-0.1702,0.1867,-0.1084,0.0619,-0.097,0.1882,-0.3386,0.12,-0.0862,0.1934,-0.1362,0.1651,-0.1797,0.1974,-0.2173,0.1736,-0.195,0.1726,-0.1657,0.2156,-0.1458,0.0856,-0.0508,0.0501,-0.0242,0.0214,-0.0268,0.0223,-0.0137,0.0206,-0.0219,0.0242,-0.021,0.0134,-0.0245,0.015,-0.0168,0.0191,-0.0246,0.0198,-0.0137,0.0203,-0.0154,0.0102,-0.0129,0.0062,-0.0134,0.0146,-0.0152,0.0154,-0.0053,0.0129,-0.0114,0.0084,-0.0085,0.0098,-0.0126,0.0068,-0.0143,0.0053,-0.0117,0.0099,-0.0068,0.0101,-0.0067,0.0051,-0.0034,0.0053,-0.0038,0.0058,-0.0053,0.0018,-0.0059,0.0023,-0.0119,0.004,-0.0058,0.0044,0,0.0111,-0.0001,0.0066,-0.0025,0.0046,-0.0038,0.0026,-0.0059,0.0052,-0.006,0.004,-0.0055,0.0027,-0.0034,0.0045,-0.0059,0.002,-0.0038,0.0028,-0.0015,0.0063,-0.0057,0.0017,-0.0051,0.0034,-0.0049,0.0034,-0.0025,0.0047,0,0.0011,-0.0019,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0032,-0.0009,0,-0.0028,0.0022,-0.0026,0.0044,0,0.0038,-0.003,0.008,-0.0165,0.0606,-0.0395,0.0116,-0.0323,0.0455,-0.0156,0.0277,-0.0413,0.0961,-0.0632,0.0373,-0.0604,0.0891,-0.0511,0.0482,-0.089,0.1428,-0.1723,0.1139,-0.136,0.1879,-0.155,0.037,-0.1114,0.1313,-0.1665,0.1241,-0.143,0.1511,-0.1211,0.131,-0.0872,0.1467,-0.1654,0.1105,-0.097,0.1117,-0.1501,0.1365,-0.0625,0.1375,-0.0486,0.123,-0.0579,0.0479,-0.06,0.1097,-0.0535,0.0356,-0.0497,0.0763,-0.0432,0.0334,-0.0516,0.075,-0.0359,0.0207,-0.0495,0.0519,-0.0264,0.036,-0.0515,0.0394,-0.0269,0.0402,-0.0367,0.0417,-0.0394,0.0369,-0.0182,0.0168,-0.0327,0.0337,-0.0077,0,-0.0286,0.0399,-0.0228,0.0374,-0.019,0.0255,-0.0257,0.0369,-0.0182,0,-0.0269,0.047,-0.0214,0.0168,-0.0287,0.1074,-0.0491,0.112,-0.0421,0.18,-0.0728,0.1804,-0.117,0.2092,-0.1835,0.221,-0.1157,0.1069,-0.0825,0.1596,-0.1578,0.0823,-0.0751,0.1432,-0.0938,0.0953,-0.1201,0.1446,-0.1278,0.0453,-0.0871,0.0886,-0.0837,0.043,-0.0952,0.1054,-0.0619,0.0349,-0.0486,0.0999,-0.0986,0.1038,-0.0594,0.1186,-0.0464,0.0994,-0.0733,0.0186,-0.0409,0.0958,-0.058,0.0314,-0.0441,0.1169,-0.0374,0.0258,-0.0377,0.0917,-0.058,0.0237,-0.0387,0.1052,-0.0638,0.0243,-0.0405,0.0822,-0.094,0.0633,-0.0882,0.1606,-0.1183,0.1605,-0.1363,0.1804,-0.1198,0.2396,-0.1574,0.1437,-0.1278,0.1864,-0.1572,0.1667,-0.1699,0.2431,-0.1567,0.157,-0.1512,0.2341,-0.2568,0.2919,-0.2626,0.2828,-0.1894,0.2692,-0.1854,0.2769,-0.1693,0.2173,-0.1651,0.2295,-0.1378,0.1992,-0.1172,0.204,-0.1397,0.2009,-0.1242,0.2107,-0.1387,0.2053,-0.124,0.1798,-0.1097,0.169,-0.1194,0.1981,-0.1155,0.1848,-0.1279,0.1324,-0.1086,0.0704,-0.0473,0.1014,-0.0657,0.0863,-0.0727,0.0724,-0.0813,0.1097,-0.078,0.1214,-0.0737,0.0991,-0.0706,0.0959,-0.0514,0.1077,-0.0823,0.1147,-0.0687,0.104,-0.0745,0.0965,-0.074,0.1131,-0.0585,0.1124,-0.0726,0.0983,-0.0694,0.1036,-0.0659,0.0932,-0.0701,0.0884,-0.0643,0.109,-0.0785,0.0978,-0.0635,0.1023,-0.063,0.098,-0.0571,0.1068,-0.0606,0.1021,-0.0832,0.1358,-0.0747,0.1459,-0.0588,0.2217,-0.1215,0.2429,-0.2017,0.2806,-0.1803,0.2933,-0.1607,0.2455,-0.2598,0.2724,-0.1518,0.2613,-0.2657,0.3071,-0.1404,0.2574,-0.2405,0.3484,-0.218,0.3305,-0.2597,0.3473,-0.174,0.3306,-0.2811,0.2863,-0.1799,0.097,-0.1559,0.0201,-0.0411,0.0203,-0.0313,0.0598,-0.0264,0.0664,-0.0427,0.0704,-0.0396,0.032,-0.0237,0.0368,-0.0399,0.0493,-0.0483,0.0352,-0.0331,0.033,-0.0284,0.044,-0.0287,0.0431,-0.0345,0.0484,-0.0249,0,-0.0474,0.0785,-0.0077,0.0148,-0.0513,0.0425,-0.0386,0.0345,-0.0393,0.0414,-0.0672,0.1034,-0.044,0.0379,-0.0802,0.1856,-0.118,0.1937,-0.1914,0.1511,-0.2092,0.2154,-0.2437,0.2225,-0.2121,0.2056,-0.2777,0.2278,-0.2613,0.1983,-0.2657,0.2569,-0.2719,0.2423,-0.3029,0.2486,-0.3059,0.2131,-0.2348,0.2486,-0.2442,0.2412,-0.2629,0.2392,-0.2585,0.1949,-0.1478,0.174,-0.1658,0.0526,-0.12,0.1068,-0.045,0.1378,-0.1065,0.1306,-0.1463,0.2456,-0.1093,0.1224,-0.1447,0.1034,-0.0878,0.1274,-0.1158,0.1415,-0.0668,0.1108,-0.0539,0.0791,-0.1001,0.1088,-0.053,0.1228,-0.0892,0.0519,-0.0858,0.1346,-0.067,0.1897,-0.1297,0.0986,-0.2037,0.1991,-0.1788,0.2063,-0.2108,0.1685,-0.237,0.2109,-0.1847,0.2558,-0.1569,0.2156,-0.2556,0.2153,-0.2412,0.2369,-0.1512,0.2854,-0.2083,0.198,-0.2392,0.2649,-0.2273,0.2457,-0.2289,0.2542,-0.2173,0.2536,-0.2043,0.3009,-0.2169,0.3195,-0.2065,0.251,-0.2117,0.279,-0.1936,0.2547,-0.2256,0.2402,-0.2458,0.3012,-0.2002,0.2599,-0.1689,0.1759,-0.1666,0.2234,-0.1543,0.1538,-0.1274,0.1233,-0.0616,0.1367,-0.0895,0.1009,-0.0947,0.0405,-0.0564,0.0628,-0.0472,0.0727,-0.0348,0.0894,-0.0733,0.0728,-0.0522,0.0284,-0.0547,0.0554,-0.0375,0.0255,-0.0408,0.0564,-0.0278,0.0442,-0.0417,0.0215,-0.0365,0.0204,-0.0361,0.025,-0.0161,0.0288,-0.0335,0.0292,-0.0211,0.0328,-0.0282,0.0235,-0.045,0.0381,-0.0571,0.0332,-0.0447,0.0864,-0.0296,0.0613,-0.0327,0.0143,-0.0188,0.0114,-0.0156,0.0113,-0.0166,0.0111,-0.0046,0.013,-0.0124,0.0073,-0.0089,0.0074,-0.0068,0.0106,-0.0129,0.0095,-0.0189,0.029,-0.0248,0.0247,-0.0264,0.0419,-0.0424,0.021,-0.0306,0.0091,-0.0228,0.0083,-0.0107,0.0119,-0.0135,0.0163,-0.0173,0.0527,-0.0293,0.0905,-0.0783,0.1508,-0.0368,0.0155,-0.0739,0.1201,-0.0598,0.0768,-0.0682,0.1594,-0.1378,0.2083,-0.0516,0.1954,-0.1021,0.1791,-0.1336,0.1024,-0.1252,0.1335,-0.1642,0.04,-0.1164,0.1765,-0.1606,0.0815,-0.1003,0.167,-0.0882,0.1414,-0.148,0.1282,-0.1476,0.1598,-0.0836,0.0903,-0.1082,0.058,-0.0194,0.0036,-0.0264,0.0368,-0.0106,0,-0.0225,0.0528,-0.0141,0.1163,-0.044,0.1187,-0.0688,0.1316,-0.0818,0.0548,-0.0896,0.1317,-0.07,0.0497,-0.0987,0.1581,-0.0594,0.1259,-0.0964,0.0667,-0.099,0.1552,-0.0843,0.0498,-0.0827,0.1566,-0.0779,0.0425,-0.0804,0.1393,-0.0708,0.0873,-0.0588,0.092,-0.0305,0.0967,-0.0384,0.0092,-0.0359,0.0951,-0.0532,0.0053,-0.0523,0.0981,-0.0521,0.002,-0.0546,0.0961,-0.0527,0.0889,-0.0522,0.1102,-0.0424,0.0986,-0.0465,0.058,-0.0259,0.0911,-0.0463,0.003,-0.0461,0.0921,-0.053,0,-0.0442,0.1088,-0.0396,0.0064,-0.0489,0.11,-0.0398,0.0933,-0.0484,0.1043,-0.041,0.1405,-0.049,0.0413,-0.0679,0.1119,-0.1841,0.0533,-0.1053,0.1212,-0.0697,0.0306,-0.0644,0.1254,-0.1549,0.0122,-0.0553,0.1304,-0.1843,0.0576,-0.0689,0.1626,-0.1143,0.1604,-0.0449,0.15,-0.0385,0.1614,-0.0491,0.1072,-0.0661,0.1567,-0.1768,0.1067,-0.1649,0.1571,-0.1853,0.0869,-0.1199,0.1248,-0.0795,0.1041,-0.0951,0.0895,-0.043,0.0389,-0.0314,0.0508,-0.0318,0.0484,-0.032,0.0356,-0.0352,0.0517,-0.0453,0.0255,-0.0499,0.089,-0.0824,0.0438,-0.0576,0.0736,-0.0432,0.003,-0.0236,0.0345,-0.0064,0.009,-0.0157,0.0225,-0.0172,0.0222,-0.0129,0.0102,-0.0302,0.0201,-0.0125,0.0095,-0.0348,0.1058,-0.047,0.1017,-0.0411,0.1185,-0.0538,0.0587,-0.0803,0.1566,-0.0606,0.0387,-0.1059,0.1831,-0.0868,0.163,-0.1142,0.1719,-0.1445,0.1897,-0.1813,0.1838,-0.1486,0.185,-0.1884,0.1728,-0.1261,0.1487,-0.1795,0.1555,-0.2022,0.2189,-0.169,0.1339,-0.1078,0.1528,-0.1771,0.1588,-0.2223,0.103,-0.1154,0.0908,-0.086,0.0802,-0.0798,0.085,-0.0933,0.0898,-0.0522,0.0477,-0.0641,0.077,-0.0434,0.0519,-0.0527,0.0882,-0.0898,0.0823,-0.0997,0.0833,-0.054,0.074,-0.0737,0.0958,-0.0746,0.1163,-0.1044,0.1548,-0.1169,0.1261,-0.1002,0.1056,-0.0993,0.1357,-0.0834,0.1227,-0.1313,0.1231,-0.1078,0.1404,-0.1138,0.1594,-0.0919,0.1786,-0.1217,0.1723,-0.1309,0.1574,-0.1315,0.1764,-0.1082,0.181,-0.1033,0.1826,-0.1029,0.1455,-0.0839,0.1274,-0.0636,0.0612,-0.0717,0.0574,-0.0586,0.0781,-0.0582,0.0405,-0.0581,0.0357,-0.0588,0.082,-0.0649,0.058,-0.0469,0.0368,-0.0372,0.035,-0.0363,0.0488,-0.0591,0.1291,-0.083,0.2362,-0.1292,0.2746,-0.2007,0.2801,-0.2726,0.2352,-0.2682,0.1798,-0.2442,0.192,-0.1963,0.2868,-0.1913,0.1859,-0.1403,0.2679,-0.127,0.2036,-0.1895,0.2263,-0.1311,0.2296,-0.1098,0.2206,-0.1414,0.2427,-0.1839,0.2357,-0.2268,0.2008,-0.194,0.1963,-0.1546,0.189,-0.0847,0.1095,-0.1422,0.2201,-0.1621,0.1961,-0.1549,0.182,-0.1333,0.2186,-0.0944,0.16,-0.0706,0.1634,-0.0931,0.1614,-0.0723,0.1715,-0.1108,0.1433,-0.0934,0.1713,-0.0893,0.1709,-0.1017,0.1416,-0.0979,0.1831,-0.114,0.2171,-0.0995,0.153,-0.1207,0.1802,-0.1057,0.165,-0.1146,0.1591,-0.125,0.1542,-0.1168,0.1403,-0.1276,0.1511,-0.1241,0.1581,-0.1004,0.1551,-0.0788,0.0752,-0.1165,0.1888,-0.1543,0.2334,-0.2295,0.2333,-0.2391,0.2312,-0.2592,0.2419,-0.2276,0.2301,-0.2321,0.242,-0.256,0.2199,-0.1582,0.1688,-0.2507,0.212,-0.2431,0.2394,-0.2083,0.2133,-0.1772,0.1627,-0.1623,0.1449,-0.1936,0.1615,-0.1696,0.1346,-0.1377,0.1419,-0.1151,0.1022,-0.0812,0.0184,-0.039,0.0764,-0.059,0.0602,-0.0323,0.0103,-0.0394,0.0535,-0.0538,0.011,-0.0599,0.0814,-0.0352,0.0643,-0.0435,0.0479,-0.0449,0.129,-0.078,0.0361,-0.0482,0.1383,-0.0802,0.1814,-0.1491,0.1666,-0.1092,0.1395,-0.1368,0.0698,-0.1463,0.1564,-0.1458,0.0907,-0.1383,0.1651,-0.1593,0.101,-0.1241,0.1686,-0.1261,0.0822,-0.1183,0.1109,-0.0673,0.069,-0.0453,0.0776,-0.0569,0.0828,-0.1951,0.11,-0.1265,0.1501,-0.1248,0.1108,-0.0815,0.0761,-0.1688,0.2351,-0.0884,0.1817,-0.2852,0.2102,-0.1353,0.1449,-0.1393,0.1434,-0.1439,0.1841,-0.1675,0.0596,-0.1856,0.1161,-0.1143,0.111,-0.0979,0.1559,-0.1054,0.0655,-0.2202,0.0722,-0.0663,0.0882,-0.065,0.0795,-0.111,0.1518,-0.1224,0.062,-0.1577,0.0403,-0.0596,0.0373,-0.0411,0.033,-0.0456,0.0352,-0.054,0.1355,-0.0934,0.1435,-0.0889,0.1432,-0.1328,0.1599,-0.1503,0.1263,-0.122,0.1863,-0.1555,0.1526,-0.1132,0.1801,-0.1785,0.1123,-0.1421,0.1738,-0.1518,0.1314,-0.1088,0.14,-0.0782,0.0626,-0.0661,0.0053,-0.0354,0.0355,-0.0348,0.031,-0.0369,0.0394,-0.0111,0.0104,-0.0297,0.0416,-0.0244,0.0225,-0.0242,0.0568,-0.0248,0.1121,-0.0944,0.1049,-0.0935,0.1745,-0.1483,0.202,-0.1769,0.209,-0.1988,0.176,-0.1402,0.1937,-0.1535,0.2119,-0.2462,0.2201,-0.1499,0.2373,-0.1812,0.2196,-0.1945,0.2839,-0.1996,0.2212,-0.1987,0.2298,-0.1677,0.1941,-0.1902,0.2141,-0.1964,0.1646,-0.2015,0.1413,-0.2025,0.1765,-0.1461,0.1689,-0.1207,0.1439,-0.1095,0.0657,-0.07,0.0672,-0.0746,0.0517,-0.063,0.0661,-0.0529,0.0638,-0.0527,0.0413,-0.0715,0.0648,-0.0574,0.0798,-0.0603,0.0894,-0.0771,0.2649,-0.1304,0.2513,-0.2043,0.1925,-0.2089,0.1843,-0.2004,0.2823,-0.2228,0.3591,-0.2697,0.2798,-0.3291,0.2569,-0.1794,0.3094,-0.2703,0.2752,-0.2073,0.3174,-0.1375,0.307,-0.2726,0.2527,-0.2127,0.2765,-0.3272,0.2798,-0.2545,0.2219,-0.2373,0.2568,-0.212,0.2777,-0.3322,0.2482,-0.1233,0.2461,-0.2079,0.3025,-0.2719,0.3091,-0.185,0.2871,-0.1597,0.2373,-0.125,0.268,-0.1259,0.2437,-0.1742,0.2074,-0.1573,0.0621,-0.047,0.0264,-0.0518,0.0261,-0.0336,0.052,-0.0637,0.1602,-0.1194,0.2004,-0.1698,0.1077,-0.082,0.1257,-0.081,0.0552,-0.0707,0.0654,-0.0686,0.0739,-0.0767,0.0508,-0.0446,0.0593,-0.0241,0.019,-0.0101,0.0103,-0.0148,0.0136,-0.0174,0.0193,-0.0164,0.0342,-0.0233,0.0262,-0.0308,0.0652,-0.0545,0.0374,-0.0403,0.0821,-0.0514,0.0826,-0.0326,0.0938,-0.0708,0.1245,-0.0684,0.1477,-0.1004,0.163,-0.1211,0.1141,-0.1071,0.1844,-0.1121,0.1782,-0.1057,0.1602,-0.123,0.157,-0.1192,0.1388,-0.1284,0.1641,-0.1114,0.1968,-0.1212,0.1941,-0.1237,0.2336,-0.1246,0.2465,-0.1458,0.1714,-0.1497,0.268,-0.1474,0.2652,-0.1487,0.288,-0.2203,0.3248,-0.2401,0.3032,-0.2885,0.2956,-0.3265,0.2388,-0.1925,0.1738,-0.2411,0.1545,-0.1425,0.1467,-0.136,0.118,-0.1168,0.15,-0.1558,0.1155,-0.1742,0.2214,-0.2007,0.2759,-0.2105,0.2635,-0.1629,0.2297,-0.178,0.226,-0.1532,0.2412,-0.1766,0.1724,-0.1609,0.1499,-0.1718,0.1609,-0.128,0.0808,-0.0962,0.1574,-0.1274,0.1372,-0.1193,0.0504,-0.1374,0.1333,-0.0468,0.0625,-0.104,0.1104,-0.0539,0.0366,-0.0839,0.1293,-0.0956,0.0404,-0.0667,0.0668,-0.0867,0.0864,-0.0626,0.0251,-0.0435,0.0763,-0.0301,0.0388,-0.0701,0.0261,-0.0504,0.0564,-0.0347,0.0113,-0.0166,0.0193,-0.0385,0.0374,-0.0184,0.0149,-0.0142,0.0209,-0.014,0.0381,-0.0179,0.0108,-0.0211,0.0184,-0.0218,0.0362,-0.0204,0.0291,-0.0141,0.0123,-0.0114,0.0145,-0.0135,0.0146,-0.0124,0.0108,-0.0085,0.011,-0.007,0.0145,-0.0146,0.0143,-0.003,0.0093,-0.0095,0.0069,-0.0124,0.0114,-0.007,0.0285,-0.0256,0.0181,-0.0078,0.0085,-0.0074,0.0048,-0.0042,0.0087,-0.0088,0.0104,-0.0103,0.0086,-0.0098,0.0057,-0.0084,0.0102,-0.004,0.006,-0.0052,0.01,-0.0078,0.0101,-0.0041,0.0042,-0.0056,0.0042,-0.005,0.0046,-0.0086,0.0064,-0.0033,0.0055,-0.0005,0.0061,-0.0048,0.0044,-0.005,0.0049,-0.0082,0.0016,-0.0045,0.0019,-0.0035,0.0038,-0.0016,0.006,0,0.0026,-0.0047,0.005,-0.0009,0.0035,-0.0027,0.0015,-0.0047,0.0026,-0.0037,0.0028,-0.001,0.0018,-0.0041,0.0043,-0.0035,0.0063,-0.0029,0.0022,-0.0012,0.0013,-0.0048,0,-0.0038,0.0047,-0.0006,0.0013,-0.0043,0.0016,-0.0021,0.0009,-0.001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن علیرضا عطاری

علیرضا عطاری

مرد - منتظر سفارش شما
هر دقیقه ۲۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه ۲۵۰,۰۰۰ تومان
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0003,0.0013,-0.0012,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0017,-0.002,0.0011,-0.0095,0.0012,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0016,0.0003,-0.0014,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0016,-0.0005,0.0034,-0.0043,0.0065,-0.0052,0.0103,-0.0167,0.0187,-0.0057,0.0155,-0.0122,0.0329,-0.0268,0.0456,-0.029,0.0637,-0.062,0.0733,-0.0977,0.0886,-0.1082,0.0777,-0.0916,0.0459,-0.0635,0.1151,-0.0742,0.0602,-0.09,0.0555,-0.0551,0.0279,-0.0604,0.0996,-0.0405,0.0813,-0.0978,0.0295,-0.0781,0.0408,-0.1131,0.0901,-0.0504,0.0808,-0.0854,0.0151,-0.0439,0.0882,-0.1418,0.0332,-0.0345,0.0444,-0.0214,0.0724,-0.1753,0.1176,-0.3009,0.1328,-0.1906,0.1227,-0.3655,0.2062,-0.2977,0.2607,-0.2864,0.1662,-0.1448,0.2416,-0.2833,0.2248,-0.2356,0.1363,-0.3184,0.1567,-0.299,0.2158,-0.2636,0.1649,-0.117,0.1023,-0.2561,0.1184,-0.2491,0.1239,-0.2817,0.126,-0.25,0.1579,-0.0538,0.1229,-0.2266,0.1119,-0.1112,0.1633,-0.1645,0.1053,-0.0476,0.1226,-0.1608,0.1025,-0.1038,0.0523,-0.138,0.1063,-0.0478,0.0842,-0.0851,0.0937,-0.1096,0.0525,-0.08,0.0815,-0.037,0.0781,-0.0769,0.0851,-0.0843,0.0617,-0.0749,0.0804,-0.0513,0.0862,-0.0595,0.0251,-0.0476,0.0551,-0.0397,0.0135,-0.0047,0.0219,-0.0244,0.003,-0.0058,0.0058,-0.0036,0.0091,-0.0161,0.0188,-0.0213,0.024,-0.0128,0.0473,-0.0823,0.0668,-0.0583,0.0714,-0.0999,0.1093,-0.0708,0.0382,-0.092,0.1079,-0.1063,0.0872,-0.101,0.067,-0.129,0.0882,-0.1105,0.0928,-0.0643,0.0418,-0.0471,0.0713,-0.0455,0.0362,-0.0245,0.0615,-0.0519,0.032,-0.1223,0.1047,-0.0388,0.0728,-0.1065,0.04,-0.1142,0.0374,-0.0806,0.0602,-0.1075,0.1005,-0.0584,0.1189,-0.1745,0.0424,-0.0919,0.0608,-0.0775,0.0796,-0.1106,0.0791,-0.0357,0.0829,-0.0703,0.0582,-0.0531,0.0242,-0.0264,0.0134,-0.0249,0.019,-0.015,0.0422,-0.0412,0.0714,-0.0956,0.0759,-0.0985,0.0799,-0.1049,0.0882,-0.1164,0.0868,-0.1083,0.0777,-0.1075,0.0906,-0.1447,0.0622,-0.101,0.0598,-0.0665,0.1169,-0.0581,0.0659,-0.1085,0.0517,-0.1376,0.0658,-0.1645,0.0785,-0.1877,0.0614,-0.1697,0.215,-0.148,0.0774,-0.0048,0.0204,-0.1866,0.0845,-0.0145,0.197,-0.1447,0.0718,-0.22,0.109,-0.1137,0.0976,-0.0102,0.0522,-0.058,0.0738,-0.0949,0.0769,-0.1289,0.0636,-0.123,0.0887,-0.137,0.0881,-0.1671,0.0536,-0.1408,0.0508,-0.0917,0.0572,-0.0949,0.0515,-0.0911,0.0459,-0.05,0.0227,-0.0392,0.0143,-0.0287,0.0101,-0.0182,0.019,-0.0155,0.0114,-0.0066,0.0049,-0.0056,0.0066,-0.0071,0.0021,-0.0025,0.0024,-0.0023,0.0024,-0.0025,0.0027,-0.002,0.0016,-0.0012,0.0045,-0.0062,0.009,-0.0104,0.0067,-0.0031,0.0065,-0.0074,0.0052,-0.0083,0.006,-0.0048,0,-0.0026,0.0025,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.001,-0.0007,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0009,-0.0011,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0246,-0.0357,0.1328,-0.0782,0.056,-0.0348,0.0522,-0.0775,0.0632,-0.0778,0.0416,-0.107,0.2252,-0.0636,0.107,-0.2117,0.1636,-0.0906,0.0716,-0.2566,0.0978,-0.1053,0.129,-0.2234,0.0472,-0.084,0.0416,-0.0367,0.0333,-0.0298,0.0322,-0.0273,0.0264,-0.0333,0.0278,-0.0247,0.0322,-0.0109,0.0005,-0.0188,0.0277,-0.0214,0.0278,-0.0138,0.0196,-0.0178,0.0213,-0.0184,0.0243,-0.0219,0.0342,-0.0208,0.1046,-0.1381,0.1414,-0.0539,0.0973,-0.1068,0.1427,-0.0733,0.1207,-0.0582,0.1604,-0.0638,0.1049,-0.2346,0.0904,-0.1075,0.1342,-0.0756,0.1391,-0.1647,0.0603,-0.0718,0.0767,-0.065,0.0793,-0.0541,0.0676,-0.0826,0.0861,-0.0799,0.0765,-0.0692,0.0731,-0.062,0.0684,-0.0927,0.0772,-0.1057,0.0949,-0.1365,0.0835,-0.1263,0.0905,-0.147,0.0944,-0.1743,0.0889,-0.1768,0.0973,-0.2055,0.1457,-0.2061,0.1106,-0.2099,0.1757,-0.2129,0.1659,-0.2324,0.1402,-0.2082,0.1232,-0.1943,0.1297,-0.1797,0.1356,-0.1331,0.1416,-0.1369,0.1585,-0.1522,0.1498,-0.1636,0.1382,-0.1594,0.1141,-0.1448,0.1256,-0.141,0.1073,-0.1459,0.1005,-0.1214,0.0872,-0.0831,0.0663,-0.0601,0.0473,-0.0379,0.0342,-0.0271,0.0195,-0.0162,0.0263,-0.0459,0.036,-0.0638,0.1452,-0.1987,0.0776,-0.1859,0.2354,-0.1826,0.1665,-0.1801,0.1441,-0.1271,0.3804,-0.152,0.1147,-0.1272,0.2903,-0.1464,0.1356,-0.0604,0.3595,-0.1492,0.0977,-0.0824,0.2385,-0.1401,0.0636,-0.0908,0.2982,-0.149,0.2991,-0.1344,0.2138,-0.1273,0.084,-0.088,0.2561,-0.1579,0.1357,-0.1051,0.0951,-0.1261,0.0932,-0.1248,0.1004,-0.071,0.0633,-0.0771,0.0494,-0.0733,0.0532,-0.0707,0.047,-0.0687,0.0417,-0.0624,0.0417,-0.0634,0.0371,-0.0649,0.0387,-0.0644,0.041,-0.0651,0.0782,-0.0613,0.113,-0.1659,0.1464,-0.1975,0.1512,-0.2303,0.2078,-0.2435,0.1443,-0.2263,0.1339,-0.2086,0.2082,-0.2435,0.2407,-0.2935,0.2209,-0.2698,0.1808,-0.2032,0.0897,-0.1369,0.0916,-0.1074,0.0887,-0.1041,0.0482,-0.0894,0.0702,-0.0721,0.067,-0.0575,0.0627,-0.0749,0.1073,-0.0823,0.0659,-0.0989,0.1554,-0.1396,0.1994,-0.2222,0.2087,-0.2321,0.2956,-0.2697,0.2165,-0.2404,0.3102,-0.2799,0.2517,-0.254,0.1564,-0.2093,0.1866,-0.2232,0.1133,-0.2021,0.051,-0.1127,0.0652,-0.093,0.0581,-0.0335,0.0345,-0.0124,0.0277,-0.0183,0.018,-0.026,0.0101,-0.0173,0.0103,-0.0098,0.0086,-0.0058,0.0054,-0.0034,0.0021,-0.0003,0.0039,-0.005,0.0065,-0.006,0.014,-0.0104,0.0157,-0.0271,0.0336,-0.0376,0.0258,-0.0166,0.0161,-0.0135,0.0107,-0.0222,0.0634,-0.0594,0.1118,-0.2337,0.1935,-0.1996,0.1002,-0.3185,0.0892,-0.3512,0.1508,-0.206,0.3932,-0.2268,0.2386,-0.3118,0.1043,-0.2683,0.2855,-0.1752,0.1345,-0.2198,0.1129,-0.0977,0.0425,-0.0668,0.0298,-0.1021,0.0565,-0.1144,0.0776,-0.1377,0.0856,-0.14,0.0768,-0.1591,0.1013,-0.1611,0.0672,-0.1381,0.0793,-0.1493,0.0895,-0.1655,0.0785,-0.1797,0.0699,-0.1798,0.0737,-0.1685,0.0642,-0.155,0.0747,-0.1375,0.0729,-0.1322,0.0897,-0.1338,0.1072,-0.1389,0.0812,-0.1411,0.1119,-0.131,0.122,-0.1075,0.1291,-0.1335,0.1249,-0.1385,0.1325,-0.137,0.1367,-0.1387,0.0891,-0.1252,0.1352,-0.1316,0.1365,-0.077,0.1362,-0.1292,0.1248,-0.1263,0.1324,-0.1217,0.1168,-0.1363,0.0923,-0.1429,0.1122,-0.1588,0.1017,-0.1205,0.0785,-0.1204,0.0964,-0.0969,0.0905,-0.1458,0.0774,-0.1068,0.0382,-0.0519,0.0572,-0.0834,0.0588,-0.0584,0.0958,-0.0848,0.0701,-0.2045,0.0701,-0.1022,0.0631,-0.1719,0.1063,-0.1224,0.0671,-0.0424,0.057,-0.046,0.0401,-0.0367,0.0336,-0.0529,0.0581,-0.0493,0.0544,-0.0404,0.0309,-0.0372,0.0244,-0.0373,0.0156,-0.0274,0.0192,-0.013,0.0128,-0.005,0.0039,-0.0092,0.0282,-0.0179,0.0457,-0.0404,0.0531,-0.053,0.0965,-0.0472,0.0822,-0.0401,0.0265,-0.0298,0.0554,-0.1025,0.2451,-0.1829,0.116,-0.1544,0.1182,-0.136,0.1411,-0.1408,0.1371,-0.1862,0.152,-0.1686,0.116,-0.2463,0.1216,-0.1631,0.1297,-0.1458,0.1802,-0.2093,0.1099,-0.1472,0.077,-0.1393,0.0986,-0.1392,0.094,-0.1429,0.0891,-0.1428,0.0796,-0.1221,0.1006,-0.1562,0.0837,-0.1192,0.1119,-0.19,0.1213,-0.1897,0.1128,-0.1797,0.053,-0.1311,0.1114,-0.073,0.0549,-0.0308,0.0495,-0.0565,0.0511,-0.0634,0.0523,-0.0603,0.0581,-0.0588,0.0518,-0.0504,0.0559,-0.0483,0.0581,-0.0479,0.0603,-0.0469,0.0627,-0.055,0.0606,-0.0572,0.0586,-0.0623,0.0577,-0.0632,0.0534,-0.0513,0.0416,-0.0561,0.0334,-0.0467,0.0322,-0.0425,0.0397,-0.0226,0.1728,-0.1348,0.1237,-0.2338,0.1005,-0.2238,0.0968,-0.2225,0.0986,-0.1872,0.0839,-0.186,0.0857,-0.1438,0.0924,-0.1461,0.1029,-0.1491,0.0895,-0.1241,0.0873,-0.1181,0.0827,-0.1495,0.079,-0.1516,0.0705,-0.1441,0.084,-0.1343,0.095,-0.1418,0.0821,-0.1352,0.0599,-0.1262,0.0894,-0.1375,0.0896,-0.0736,0.0901,-0.1391,0.0978,-0.1328,0.1,-0.1304,0.0918,-0.1081,0.0768,-0.0943,0.0521,-0.0921,0.054,-0.0695,0.0341,-0.0671,0.1452,-0.1489,0.1257,-0.2063,0.1311,-0.2462,0.1673,-0.2387,0.1188,-0.2359,0.1621,-0.2279,0.0979,-0.209,0.1466,-0.2042,0.1333,-0.1625,0.0539,-0.0796,0.0507,-0.0556,0.0307,-0.0413,0.0156,-0.0242,0.0267,-0.0147,0.0095,-0.0267,0.0237,-0.0361,0.0676,-0.1044,0.1448,-0.1617,0.1596,-0.2032,0.1488,-0.2261,0.1367,-0.1788,0.1427,-0.213,0.0976,-0.1992,0.0832,-0.1202,0.0801,-0.1213,0.0514,-0.0595,0.0738,-0.0674,0.0651,-0.0466,0.0313,-0.0869,0.0421,-0.0389,0.1213,-0.0713,0.0714,-0.0337,0.0492,-0.0634,0.0477,-0.1173,0.0666,-0.0996,0.0577,-0.1425,0.0604,-0.0633,0.0234,-0.0328,0.0239,-0.0197,0.013,-0.0101,0.0463,-0.043,0.0942,-0.163,0.1136,-0.1522,0.1209,-0.1729,0.0685,-0.14,0.1272,-0.1505,0.1203,-0.0506,0.067,-0.077,0.0612,-0.0503,0.0612,-0.0579,0.0568,-0.0593,0.0593,-0.0591,0.0643,-0.0531,0.1131,-0.0403,0.1573,-0.1206,0.1266,-0.133,0.1206,-0.1596,0.1088,-0.1287,0.1592,-0.1427,0.1,-0.0983,0.097,-0.1195,0.0368,-0.0612,0.1295,-0.0631,0.0905,-0.1471,0.0982,-0.1602,0.0524,-0.0501,0.0843,-0.1694,0.0996,-0.1737,0.0567,-0.0972,0.1157,-0.0496,0.0511,-0.0767,0.1023,-0.0578,0.0763,-0.0329,0.0428,-0.0573,0.0507,-0.0814,0.0474,-0.1041,0.0385,-0.0282,0.0341,-0.0443,0.0117,-0.0177,0.0273,-0.0436,0.0093,-0.0153,0.0088,-0.0085,0.0082,-0.006,0.0012,-0.0056,0.0084,-0.0053,0.0029,-0.0034,0.0042,-0.0027,0.0035,-0.0035,0.0035,-0.0027,0.0021,-0.0033,0.0033,-0.0023,0.0012,-0.0017,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0026,-0.0043,0.0142,-0.0227,0.0193,-0.0312,0.0248,-0.0374,0.0316,-0.04,0.0369,-0.043,0.0398,-0.0511,0.0458,-0.0463,0.0506,-0.0525,0.0509,-0.0484,0.0505,-0.0444,0.0523,-0.0398,0.0301,-0.0333,0.0504,-0.0406,0.0486,-0.0383,0.0416,-0.0271,0.0583,-0.0323,0.1181,-0.1049,0.1137,-0.1796,0.1863,-0.0795,0.1748,-0.3359,0.1822,-0.1,0.1062,-0.1568,0.213,-0.1339,0.0839,-0.0785,0.1431,-0.1522,0.097,-0.0454,0.0271,-0.0405,0.1189,-0.0356,0.0118,-0.1168,0.0851,-0.0785,0.0724,-0.0466,0.127,-0.0319,0.0515,-0.0507,0.0783,-0.0937,0.006,-0.0591,0.0709,-0.0301,0.0903,-0.0555,0.0112,-0.057,0.0854,-0.064,0.0852,-0.055,0.0283,-0.0526,0.0519,-0.0353,0.0426,-0.0379,0.0189,-0.0295,0.0238,-0.0258,0.028,-0.0424,0.0594,-0.0432,0.0267,-0.0143,0.0385,-0.034,0.0183,-0.0136,0.0034,-0.0129,0.0132,-0.0195,0.0068,-0.0078,0.0036,-0.0033,0.0008,-0.0007,0.0033,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0016,0.0168,-0.0124,0.0389,-0.0248,0.065,-0.0926,0.0729,-0.1154,0.0613,-0.1325,0.0856,-0.1262,0.077,-0.1337,0.0814,-0.1181,0.0834,-0.1339,0.0792,-0.0714,0.0738,-0.0732,0.0879,-0.0574,0.0917,-0.0682,0.0817,-0.0464,0.092,-0.0754,0.1002,-0.1103,0.0931,-0.1004,0.052,-0.0506,0.0634,-0.0598,0.0778,-0.0425,0.1154,-0.0659,0.158,-0.0969,0.1547,-0.2293,0.2005,-0.1755,0.1473,-0.2404,0.1041,-0.1891,0.1149,-0.1157,0.1293,-0.2759,0.1139,-0.1647,0.1024,-0.1105,0.1344,-0.061,0.1165,-0.0887,0.0803,-0.1508,0.0888,-0.0818,0.1065,-0.0766,0.0553,-0.1387,0.1258,-0.1074,0.0402,-0.0551,0.0393,-0.0335,0.0251,-0.0743,0.0424,-0.0336,0.0422,-0.0327,0.0472,-0.0295,0.0526,-0.0502,0.0287,-0.0346,0.0278,-0.0368,0.0274,-0.0185,0.0344,-0.0734,0.025,-0.0164,0.0421,-0.0441,0.0045,-0.004,0.0146,-0.017,0.0138,-0.0106,0.0131,-0.0147,0.0038,-0.0087,0.0096,-0.0063,0.0151,-0.016,0.0153,-0.0292,0.0038,-0.0087,0.0086,-0.0099,0.0218,-0.0145,0.005,-0.0127,0.0109,-0.0131,0.0078,-0.0126,0.0055,-0.0094,0.0159,-0.0089,0.0085,-0.0074,0.0017,-0.0079,0.0054,-0.0037,0.0038,-0.0041,0.0058,-0.0051,0.0047,-0.0035,0.0041,-0.0089,0.0043,-0.0053,0.0045,-0.0059,0.0038,-0.0055,0.0032,-0.0027,0.002,-0.0036,0.0031,-0.0027,0.0016,-0.0026,0.0015,-0.002,0.001,-0.0014,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن یوسف علیزاده

یوسف علیزاده

مرد - منتظر سفارش شما
هر دقیقه ۶۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه ۴۵۰,۰۰۰ تومان
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0011,0,0.0014,0,0.0005,0,0.0004,-0.001,0,-0.0016,0.0004,-0.0017,0.0005,-0.0014,0.0004,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0006,-0.0004,0.0023,-0.0012,0.0018,-0.0017,0.002,-0.0011,0.0012,-0.0005,0.0017,-0.0009,0.0015,-0.0016,0.0016,-0.0016,0.0021,-0.0022,0.001,-0.002,0.0085,-0.0045,0.0205,-0.0457,0.0222,-0.0709,0.0474,-0.0815,0.0907,-0.1321,0.1566,-0.0957,0.157,-0.1302,0.1453,-0.1934,0.0962,-0.0738,0.0386,-0.077,0.1654,-0.1794,0.3683,-0.1049,0.1368,-0.1832,0.158,-0.0759,0.0573,-0.0906,0.0426,-0.0597,0.1127,-0.0379,0.0621,-0.0607,0.0367,-0.0406,0.0433,-0.0415,0.0479,-0.068,0.0459,-0.0697,0.0386,-0.0667,0.0558,-0.0797,0.0766,-0.0778,0.0825,-0.0661,0.0736,-0.0594,0.0747,-0.0528,0.1213,-0.1896,0.2548,-0.1428,0.2329,-0.175,0.2284,-0.2609,0.2312,-0.2412,0.1687,-0.1237,0.103,-0.1345,0.0557,-0.0571,0.0601,-0.0492,0.1238,-0.0408,0.0266,-0.0866,0.0879,-0.0548,0.0452,-0.0597,0.0754,-0.0783,0.0328,-0.0541,0.0284,-0.0385,0.0976,-0.0801,0.1002,-0.1877,0.1273,-0.2061,0.1218,-0.2168,0.1054,-0.1355,0.1052,-0.1805,0.0871,-0.11,0.0964,-0.1432,0.0845,-0.0869,0.05,-0.1234,0.0494,-0.0528,0.0461,-0.0457,0.0468,-0.0281,0.0238,-0.0455,0.022,-0.012,0.0194,-0.0336,0.0368,-0.011,0.0232,-0.0304,0.024,-0.0272,0.0152,-0.0179,0.0102,-0.0064,0.0032,-0.0037,0.0028,-0.0028,0.0015,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0015,-0.001,0.001,-0.0012,0.0005,-0.0011,0.0149,-0.0064,0.001,-0.0101,0.0033,-0.0041,0.0021,-0.0017,0.0038,0,0.0013,-0.0002,0.0018,0,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.0017,0.001,-0.0019,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0016,0.0002,-0.0011,0.0005,-0.0005,0.0011,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0008,0.0005,0,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.001,0.001,-0.0008,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0011,0,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0011,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.001,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0001,0,-0.0003,0.0006,-0.0002,0.0005,-0.0011,0.0008,-0.0007,0.0014,-0.0006,0.0014,-0.0013,0.0019,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0015,0.0015,-0.0009,0.0021,-0.0006,0.0014,-0.0004,0.0129,-0.0078,0.0366,-0.05,0.1301,-0.2386,0.1325,-0.0451,0.1173,-0.0564,0.1707,-0.0289,0.1436,-0.0441,0.1869,-0.0653,0.127,-0.0481,0.1042,-0.1481,0.1295,-0.0591,0.0846,-0.0595,0.0595,-0.0666,0.0689,-0.0607,0.075,-0.0568,0.0581,-0.048,0.0639,-0.1834,0.1733,-0.2021,0.2194,-0.1499,0.1226,-0.1494,0.155,-0.0911,0.0633,-0.1024,0.1213,-0.1142,0.0791,-0.0724,0.0712,-0.0294,0.0447,-0.0678,0.096,-0.1117,0.1544,-0.132,0.0973,-0.0936,0.1005,-0.1005,0.1216,-0.119,0.1214,-0.1331,0.1617,-0.1688,0.1821,-0.1715,0.1757,-0.1533,0.1672,-0.1517,0.1721,-0.1779,0.1752,-0.1727,0.1823,-0.1578,0.1757,-0.1847,0.1533,-0.2023,0.1343,-0.1429,0.1413,-0.1788,0.1235,-0.1666,0.1105,-0.1054,0.0627,-0.053,0.0426,-0.0379,0.0602,-0.0802,0.0814,-0.2341,0.1049,-0.1413,0.0989,-0.1246,0.1229,-0.2365,0.1111,-0.2038,0.0893,-0.2281,0.0857,-0.165,0.0362,-0.0896,0.0175,-0.0189,0.009,-0.0116,0.0073,-0.0072,0.0106,-0.0101,0.0268,-0.0227,0.0359,-0.036,0.0437,-0.0421,0.0637,-0.0471,0.133,-0.1154,0.1916,-0.1974,0.2314,-0.1833,0.225,-0.167,0.2094,-0.1521,0.1569,-0.1569,0.1398,-0.127,0.1341,-0.1411,0.1061,-0.0869,0.0806,-0.0554,0.0499,-0.0165,0.102,-0.095,0.0569,-0.0668,0.0554,-0.0329,0.1195,-0.0884,0.1709,-0.1491,0.2242,-0.1399,0.2242,-0.2034,0.1778,-0.1301,0.0671,-0.0998,0.0773,-0.1287,0.1131,-0.1512,0.1561,-0.1264,0.1441,-0.123,0.1835,-0.0918,0.0954,-0.1559,0.1156,-0.0664,0.0755,-0.0547,0.0256,-0.0213,0.0091,-0.0049,0.0024,-0.0075,0.0335,-0.007,0.0393,-0.0142,0.0086,-0.0056,0.0011,-0.0046,0.0167,-0.0103,0.0192,-0.0415,0.0074,-0.0289,0.078,-0.0842,0.0957,-0.1136,0.0258,-0.217,0.2924,-0.084,0.1886,-0.1044,0.1383,-0.0601,0.0734,-0.0444,0.0678,-0.0331,0.044,-0.044,0.0589,-0.0507,0.0444,-0.0578,0.0513,-0.0546,0.0503,-0.0705,0.0459,-0.0519,0.0468,-0.0698,0.0489,-0.0814,0.0542,-0.0833,0.0548,-0.0798,0.0623,-0.0868,0.0899,-0.0871,0.0809,-0.0787,0.1169,-0.0908,0.0865,-0.1003,0.0921,-0.0799,0.0524,-0.1004,0.1598,-0.032,0.1297,-0.1935,0.0753,-0.1784,0.0682,-0.2229,0.0651,-0.0596,0.1199,-0.1438,0.1166,-0.1842,0.1131,-0.1915,0.0746,-0.0974,0.0905,-0.0605,0.0596,-0.0535,0.0442,-0.0194,0.0208,-0.0082,0.0323,-0.0766,0.0829,-0.0902,0.0249,-0.0565,0.1278,-0.0606,0.1168,-0.1503,0.1402,-0.1569,0.1145,-0.1524,0.1081,-0.1123,0.113,-0.1174,0.1211,-0.1209,0.1098,-0.158,0.1152,-0.1855,0.1163,-0.1683,0.1046,-0.2164,0.1076,-0.2006,0.12,-0.1649,0.1759,-0.2368,0.1617,-0.2341,0.1028,-0.1051,0.0713,-0.0759,0.0581,-0.0713,0.0498,-0.0555,0.1163,-0.116,0.1902,-0.1605,0.2023,-0.2565,0.1646,-0.1626,0.0888,-0.1628,0.1211,-0.1553,0.1182,-0.109,0.0989,-0.0992,0.0838,-0.0921,0.0577,-0.102,0.0787,-0.0841,0.0549,-0.0931,0.089,-0.1022,0.108,-0.1025,0.103,-0.1069,0.0642,-0.0882,0.0731,-0.0619,0.0734,-0.1019,0.1716,-0.181,0.1728,-0.196,0.1038,-0.1979,0.1309,-0.1738,0.1504,-0.1066,0.0656,-0.0533,0.0352,-0.0507,0.0285,-0.0298,0.0604,-0.1239,0.1858,-0.2543,0.2337,-0.13,0.1403,-0.1622,0.1494,-0.1498,0.0746,-0.1363,0.0815,-0.0533,0.0316,-0.0485,0.0914,-0.0521,0.072,-0.0948,0.0782,-0.0786,0.1461,-0.1225,0.059,-0.1245,0.0864,-0.0695,0.0967,-0.0943,0.0919,-0.0485,0.1116,-0.1121,0.1018,-0.1427,0.0648,-0.073,0.0611,-0.0825,0.0476,-0.0519,0.0447,-0.0414,0.0314,-0.0359,0.0192,-0.0202,0.0958,-0.0522,0.1064,-0.1117,0.1153,-0.0712,0.057,-0.0758,0.1143,-0.0951,0.0441,-0.1294,0.1155,-0.1713,0.189,-0.0643,0.0493,-0.1556,0.0596,-0.0719,0.0321,-0.076,0.1678,-0.1339,0.1079,-0.1058,0.1191,-0.0917,0.1467,-0.0931,0.0489,-0.1414,0.0456,-0.0679,0.0559,-0.1266,0.1188,-0.1308,0.1081,-0.13,0.1185,-0.144,0.1232,-0.1012,0.0534,-0.0342,0.0326,-0.0237,0.0296,-0.0201,0.0474,-0.1111,0.1477,-0.1395,0.1365,-0.1381,0.0928,-0.1426,0.09,-0.1169,0.1033,-0.1164,0.0942,-0.0879,0.0905,-0.0782,0.0505,-0.0647,0.0779,-0.0593,0.044,-0.0655,0.0628,-0.074,0.0508,-0.0726,0.061,-0.1156,0.0562,-0.1093,0.0404,-0.1389,0.052,-0.0756,0.0479,-0.087,0.0531,-0.0471,0.0223,-0.0187,0.0892,-0.1315,0.0712,-0.1904,0.0556,-0.0818,0.0842,-0.0996,0.1136,-0.2053,0.0769,-0.1823,0.109,-0.2256,0.0581,-0.0851,0.0165,-0.0198,0.0037,-0.0054,0.007,-0.005,0.0023,-0.0039,0.0132,-0.0182,0.1448,-0.1001,0.2194,-0.1911,0.2329,-0.2245,0.1613,-0.1862,0.1222,-0.1351,0.1259,-0.0748,0.0684,-0.0656,0.0652,-0.0479,0.0438,-0.0437,0.0328,-0.0251,0.0318,-0.0378,0.0308,-0.0324,0.0552,-0.0775,0.0966,-0.1102,0.1104,-0.1056,0.0462,-0.1039,0.0877,-0.1285,0.1371,-0.0877,0.0343,-0.0693,0.0677,-0.0415,0.0197,-0.0308,0.0174,-0.0432,0.0237,-0.0494,0.0706,-0.0091,0.0211,-0.005,0.0374,-0.0065,0.0166,-0.0086,0.0115,-0.005,0.0069,-0.0057,0.0086,-0.0073,0.0031,-0.0012,0.0087,-0.008,0.0081,-0.0107,0.0062,-0.0122,0.0083,-0.007,0.0091,-0.0103,0.0136,-0.0154,0.0098,-0.0124,0.0099,-0.0103,0.0083,-0.0099,0.0213,-0.0081,0.03,-0.0193,0.0084,-0.0056,0.0032,-0.0016,0.0014,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0009,-0.0004,0.0012,-0.0018,0.0006,-0.0012,0.002,-0.002,0.0013,-0.0013,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0007,0.0011,-0.0004,0.0006,-0.001,0.0015,-0.0009,0.001,-0.0012,0.0004,-0.0013,0.0019,-0.0016,0.0015,-0.0023,0.0006,-0.0016,0.0008,-0.0012,0.0014,-0.0026,0.0019,-0.0009,0.0015,-0.0011,0.0013,-0.0017,0.0006,-0.001,0.0008,-0.0013,0.0005,-0.0006,0.0016,-0.0007,0.0018,-0.0014,0.0008,-0.0009,0.0015,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0089,-0.0149,0.0307,-0.029,0.0666,-0.0301,0.0821,-0.0328,0.0668,-0.0815,0.0731,-0.0616,0.0418,-0.0569,0.1064,-0.1041,0.1441,-0.1645,0.1529,-0.2115,0.0783,-0.0941,0.0277,-0.0263,0.0731,-0.061,0.1021,-0.0925,0.0681,-0.1053,0.065,-0.0373,0.0714,-0.045,0.0442,-0.0687,0.0594,-0.0442,0.0506,-0.0398,0.106,-0.0678,0.1191,-0.0955,0.1126,-0.0964,0.0975,-0.0992,0.1027,-0.0871,0.0755,-0.0826,0.0734,-0.0579,0.0528,-0.1102,0.1349,-0.0525,0.0306,-0.2631,0.0594,-0.1191,0.1039,-0.0929,0.0277,-0.0257,0.057,-0.0295,0.0977,-0.0528,0.1119,-0.2294,0.1198,-0.3018,0.1239,-0.2378,0.1279,-0.2057,0.089,-0.1884,0.095,-0.2103,0.1061,-0.1467,0.1058,-0.1235,0.1142,-0.1172,0.1142,-0.1191,0.1004,-0.0982,0.1053,-0.128,0.0757,-0.15,0.0688,-0.1118,0.0621,-0.0907,0.0116,-0.022,0.0053,-0.0055,0.0028,-0.0022,0.0018,-0.0009,0.001,-0.001,0.0543,-0.0176,0.0021,-0.0292,0.0083,-0.0105,0.0097,0,0.008,0,0.0067,-0.0042,0.0019,-0.0047,0,-0.0056,0.0024,-0.0055,0.0017,0,0.0006,0,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.001,-0.0011,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0017,-0.0001,0.0214,-0.0104,0.2689,-0.0738,0.2085,-0.0689,0.1774,-0.1088,0.1153,-0.0759,0.1596,-0.0519,0.1478,-0.0981,0.1026,-0.0514,0.0521,-0.0391,0.0241,-0.0519,0.0305,-0.0261,0.0249,-0.0304,0.0344,-0.0319,0.032,-0.0377,0.0442,-0.0374,0.0363,-0.0366,0.0489,-0.0421,0.057,-0.1505,0.0872,-0.1343,0.1029,-0.1632,0.1403,-0.0853,0.1844,-0.0975,0.1274,-0.1027,0.0669,-0.0576,0.0615,-0.0523,0.0378,-0.0692,0.1163,-0.137,0.1308,-0.1435,0.1321,-0.167,0.1276,-0.1708,0.1224,-0.1617,0.1089,-0.1508,0.1168,-0.1149,0.1116,-0.1252,0.1319,-0.134,0.1441,-0.1316,0.1416,-0.1103,0.1276,-0.1249,0.122,-0.1387,0.1307,-0.1472,0.1328,-0.1586,0.1188,-0.1465,0.1211,-0.1438,0.1225,-0.1178,0.0944,-0.0778,0.0375,-0.0529,0.0576,-0.0839,0.0752,-0.1763,0.1108,-0.1862,0.1031,-0.1629,0.1177,-0.2292,0.1029,-0.1798,0.0914,-0.2166,0.0671,-0.1014,0.0396,-0.0324,0.0206,-0.0202,0.0251,-0.0371,0.038,-0.0385,0.052,-0.0443,0.0699,-0.0497,0.0875,-0.1099,0.1897,-0.1301,0.1716,-0.1719,0.1535,-0.1447,0.1862,-0.1302,0.1891,-0.1245,0.1143,-0.1353,0.1196,-0.082,0.0581,-0.0724,0.0412,-0.0475,0.0607,-0.0524,0.0437,-0.085,0.1548,-0.1336,0.1645,-0.1421,0.1405,-0.1516,0.1329,-0.1561,0.1426,-0.1425,0.1185,-0.0906,0.073,-0.1125,0.0839,-0.1032,0.0557,-0.0945,0.0752,-0.0768,0.1149,-0.0976,0.1212,-0.0962,0.1498,-0.0988,0.0995,-0.2112,0.1391,-0.1672,0.1378,-0.1813,0.1204,-0.0478,0.042,-0.008,0.0083,-0.0126,0.0126,-0.0415,0.0114,-0.021,0.0445,-0.0537,0.0325,-0.0217,0.0147,-0.002,0.0013,-0.0012,0.0024,-0.0029,0.0399,-0.0181,0.0173,-0.0416,0.0597,-0.0593,0.112,-0.0795,0.0832,-0.0659,0.0439,-0.1387,0.0432,-0.1436,0.1055,-0.0614,0.0271,-0.1427,0.0386,-0.0504,0.0819,-0.1036,0.0942,-0.052,0.0574,-0.0622,0.0566,-0.0573,0.0456,-0.0752,0.0704,-0.0567,0.0561,-0.0536,0.0657,-0.0526,0.085,-0.0544,0.0926,-0.0543,0.077,-0.0584,0.1077,-0.0703,0.1094,-0.0733,0.0902,-0.0727,0.0858,-0.0846,0.1483,-0.0834,0.0435,-0.0971,0.1046,-0.1704,0.0594,-0.1709,0.091,-0.0461,0.0746,-0.086,0.0637,-0.2227,0.1048,-0.1253,0.1231,-0.1168,0.0731,-0.1219,0.0713,-0.0793,0.0562,-0.0713,0.0597,-0.0443,0.0449,-0.0314,0.0256,-0.0191,0.0582,-0.0377,0.0775,-0.0786,0.1344,-0.0873,0.1474,-0.101,0.1216,-0.0934,0.0924,-0.1082,0.0782,-0.132,0.0842,-0.1542,0.0832,-0.1353,0.0821,-0.1392,0.0825,-0.1382,0.0916,-0.1351,0.0923,-0.1783,0.0994,-0.1879,0.1105,-0.1716,0.1022,-0.1766,0.1489,-0.1534,0.1197,-0.1835,0.1,-0.0593,0.064,-0.0621,0.0619,-0.0606,0.0496,-0.0518,0.0713,-0.0329,0.1275,-0.2025,0.144,-0.2378,0.0961,-0.1904,0.0921,-0.1811,0.0734,-0.1071,0.0661,-0.0912,0.0775,-0.0828,0.0645,-0.1013,0.0607,-0.0744,0.0779,-0.0942,0.0919,-0.111,0.1064,-0.1166,0.123,-0.115,0.0971,-0.1078,0.1032,-0.0929,0.0838,-0.0385,0.1274,-0.1195,0.1847,-0.1932,0.1005,-0.2267,0.1406,-0.2069,0.1828,-0.1815,0.0925,-0.0906,0.0573,-0.0665,0.0475,-0.0472,0.072,-0.0624,0.1427,-0.2154,0.1273,-0.1405,0.1667,-0.102,0.0607,-0.091,0.0221,-0.0547,0.0497,-0.0856,0.0846,-0.09,0.1411,-0.0805,0.044,-0.1616,0.072,-0.0552,0.0231,-0.0423,0.0744,-0.0924,0.1068,-0.0876,0.063,-0.0738,0.0673,-0.0541,0.0533,-0.071,0.0382,-0.0455,0.0373,-0.042,0.087,-0.0479,0.0675,-0.0752,0.0992,-0.0965,0.0926,-0.0659,0.188,-0.0975,0.0313,-0.0278,0.0656,-0.0611,0.114,-0.0395,0.033,-0.0946,0.034,-0.1562,0.0909,-0.0894,0.1021,-0.0754,0.0562,-0.1495,0.1028,-0.0935,0.0482,-0.1003,0.0839,-0.1141,0.0768,-0.1084,0.0784,-0.0813,0.0923,-0.0718,0.0406,-0.0217,0.0278,-0.0167,0.0285,-0.0094,0.0466,-0.0558,0.1222,-0.1638,0.1085,-0.1137,0.127,-0.1593,0.0911,-0.129,0.0896,-0.0867,0.0789,-0.0966,0.1065,-0.0795,0.0792,-0.0683,0.09,-0.0613,0.0498,-0.066,0.0593,-0.066,0.0364,-0.0901,0.06,-0.0771,0.0525,-0.0675,0.0588,-0.0572,0.0383,-0.0722,0.0658,-0.0783,0.0694,-0.0754,0.0517,-0.0633,0.0483,-0.0618,0.0293,-0.0114,0.0425,-0.0464,0.0359,-0.0441,0.0345,-0.0187,0.0613,-0.0561,0.0761,-0.1483,0.0422,-0.0748,0.1084,-0.1929,0.0775,-0.1807,0.0702,-0.0447,0.0446,-0.0463,0.0263,-0.0236,0.0109,-0.0064,0.0019,-0.0029,0.0024,-0.0016,0.0003,-0.0013,0.0006,-0.0011,0.0191,-0.0148,0.0545,-0.1174,0.2112,-0.1833,0.1954,-0.2022,0.1582,-0.1319,0.1344,-0.0967,0.1015,-0.0674,0.0987,-0.0509,0.0989,-0.0705,0.0763,-0.0926,0.1161,-0.0797,0.1113,-0.0664,0.0791,-0.0885,0.1198,-0.0683,0.1259,-0.1134,0.0877,-0.1313,0.0959,-0.0841,0.0364,-0.0957,0.0285,-0.0704,0.1282,0,0.0291,-0.0087,0.0678,-0.001,0.0122,-0.0436,0.0217,-0.0195,0.0392,-0.0211,0.0286,-0.0343,0.0297,-0.0279,0.0165,-0.018,0.0125,-0.0161,0.0188,-0.0145,0.0228,-0.0116,0.0127,-0.0143,0.0131,-0.0108,0.018,-0.0116,0.0169,-0.0198,0.0148,-0.029,0.0059,-0.01,0.0131,-0.0194,0.0069,-0.0082,0.0067,-0.0112,0.0058,-0.0068,0.0057,-0.0053,0.0076,-0.0049,0.0047,-0.0052,0.0056,-0.0049,0.0017,-0.001,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0012,-0.0005,0,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0004,0,0.0002,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن فاطمه مطلبی

فاطمه مطلبی

زن - منتظر سفارش شما
هر دقیقه ۲۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه ۱۵۰,۰۰۰ تومان
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0003,0,0.0011,-0.0014,0.0008,-0.001,0.0015,-0.0006,0.0007,-0.0025,0.0016,0,0.0007,-0.003,0.0054,-0.0034,0.006,-0.004,0.0071,-0.0066,0.0174,-0.0153,0.0225,-0.0381,0.0733,-0.0416,0.0572,-0.113,0.1227,-0.1543,0.1605,-0.1538,0.2072,-0.2829,0.2376,-0.2547,0.333,-0.2643,0.1683,-0.1997,0.2673,-0.2303,0.1908,-0.2191,0.5099,-0.4051,0.2149,-0.1678,0.3183,-0.3432,0.2473,-0.2479,0.2099,-0.2574,0.4169,-0.1144,0.1242,-0.2254,0.1589,-0.1281,0.2508,-0.0025,0.0543,-0.1114,0.0377,-0.0821,0.2989,-0.3158,0.4045,-0.3606,0.3904,-0.35,0.3134,-0.3329,0.2966,-0.2929,0.6159,-0.3732,0.3296,-0.3766,0.2681,-0.3876,0.2585,-0.2348,0.3602,-0.2919,0.2384,-0.3251,0.2292,-0.2756,0.1498,-0.1636,0.1582,-0.2359,0.1425,-0.2715,0.0975,-0.0733,0.1196,-0.2018,0.0601,-0.0386,0.0622,-0.0903,0.043,-0.0567,0.0875,-0.1119,0.0558,-0.0186,0.0148,-0.0196,0.0787,-0.0981,0.0721,-0.0318,0.0203,-0.0235,0.0313,-0.1112,0.048,-0.0248,0.0218,-0.0946,0.0375,-0.1119,0.0358,-0.0978,0.0544,-0.0381,0.072,-0.1294,0.0488,-0.082,0.0754,-0.1445,0.0825,-0.1382,0.0643,-0.1134,0.0782,-0.1182,0.0879,-0.1305,0.1043,-0.1352,0.0992,-0.1085,0.0924,-0.1053,0.1412,-0.1736,0.1696,-0.244,0.2923,-0.3961,0.2846,-0.4927,0.3121,-0.5355,0.4191,-0.5264,0.4003,-0.5142,0.4077,-0.4165,0.3711,-0.4421,0.3334,-0.3152,0.2598,-0.3148,0.1411,-0.2164,0.1489,-0.1419,0.066,-0.1456,0.046,-0.0781,0.2036,-0.1166,0.122,-0.1592,0.2809,-0.0801,0.4217,-0.2701,0.2278,-0.2981,0.2766,-0.1271,0.0847,-0.2624,0.1437,-0.2129,0.2664,-0.2751,0.4265,-0.2733,0.2636,-0.1894,0.2079,-0.1758,0.1821,-0.1534,0.0596,-0.0547,0.0246,-0.0161,0.0131,-0.0084,0.0214,-0.0282,0.0189,-0.0128,0.0168,-0.0152,0.0075,-0.0107,0.034,-0.0591,0.218,-0.1794,0.2979,-0.3133,0.32,-0.324,0.3288,-0.3494,0.4249,-0.4417,0.4699,-0.4442,0.4219,-0.3143,0.4541,-0.344,0.456,-0.4316,0.4056,-0.5207,0.3888,-0.2833,0.3052,-0.5646,0.3327,-0.536,0.1647,-0.3706,0.2885,-0.2173,0.3408,-0.4361,0.3293,-0.2021,0.2505,-0.2734,0.2469,-0.2864,0.2947,-0.3337,0.1717,-0.2505,0.0532,-0.1718,0.1636,-0.2993,0.1489,-0.2581,0.1335,-0.1405,0.0969,-0.0532,0.1987,-0.132,0.1889,-0.2141,0.0851,-0.0288,0.0867,-0.1124,0.0446,-0.025,0.0753,-0.0396,0.041,-0.0716,0.0352,-0.0221,0.0254,-0.0641,0.0382,-0.019,0.0386,-0.0376,0.03,-0.0238,0.0306,-0.0208,0.0212,-0.041,0.016,-0.0071,0.0314,-0.0122,0.0297,-0.012,0.0258,-0.0157,0.026,-0.0264,0.043,-0.0206,0.0097,-0.0349,0.0367,-0.0451,0.0186,-0.0237,0.0213,-0.0132,0.0141,-0.0094,0.0091,-0.0189,0.0143,-0.006,0.0133,-0.0006,0.0105,-0.0081,0,-0.0093,0.0043,-0.0037,0.0036,-0.0028,0.0008,-0.004,0.0021,-0.002,0.0026,-0.0019,0.0017,-0.0024,0,-0.0022,0.0009,-0.0019,0.0029,-0.0015,0.0008,-0.0038,0.0021,-0.0021,0.0014,-0.0004,0.0016,-0.0015,0.0011,-0.0011,0.0025,0,0.0022,-0.001,0.0004,-0.001,0.0012,-0.0016,0.0022,-0.0018,0.0008,-0.0038,0.0015,-0.0024,0.0031,0,0.0024,-0.0013,0.0007,-0.0017,0.0016,0,0.007,-0.0028,0.0039,-0.0059,0.0889,-0.0358,0.0013,-0.0164,0.0234,-0.0182,0.0153,-0.0122,0.0211,-0.0051,0.0172,-0.015,0.009,-0.0158,0.0039,-0.0146,0.0097,-0.0141,0.0008,-0.0083,0.0044,-0.0083,0.0076,-0.0015,0.0073,-0.0052,0.0057,-0.0019,0.0028,-0.0024,0.003,-0.0028,0,-0.0032,0.0013,-0.0023,0.0039,0,0.0038,-0.0021,0.0019,-0.0018,0.0024,-0.0002,0.0005,-0.0026,0.0005,-0.0035,0.0033,0,0.0025,0,0.002,-0.0027,0,-0.0029,0.0009,-0.0011,0.0004,-0.002,0.0019,-0.0009,0.0023,0,0.0023,-0.0003,0.0005,-0.0015,0,-0.0042,0,-0.0018,0.0009,-0.0021,0.0015,-0.0034,0.0017,-0.0022,0.0019,-0.0009,0.0024,-0.0006,0.002,-0.0022,0.0026,-0.0036,0.0012,-0.0039,0.0012,-0.0028,0.0011,-0.002,0.0038,-0.0015,0.0008,-0.003,0.0028,-0.0023,0.005,-0.0001,0.0036,-0.0014,0.0011,-0.0018,0.0011,-0.0037,0,-0.0029,0.0006,-0.0032,0.0011,-0.0043,0.0431,-0.0064,0.1493,-0.2794,0.2313,-0.603,0.2863,-0.409,0.3832,-0.4245,0.4614,-0.3843,0.3367,-0.4706,0.3023,-0.3508,0.3934,-0.2763,0.2886,-0.3707,0.3686,-0.4369,0.4735,-0.3706,0.2511,-0.4208,0.3816,-0.4037,0.3833,-0.3917,0.3583,-0.3794,0.3648,-0.372,0.3556,-0.2102,0.141,-0.1372,0.1709,-0.195,0.1225,-0.1465,0.1175,-0.1167,0.0681,-0.105,0.0678,-0.0911,0.0683,-0.0914,0.0844,-0.0909,0.0882,-0.0943,0.0509,-0.0638,0.0506,-0.0703,0.0651,-0.0911,0.0894,-0.0906,0.0797,-0.0807,0.0625,-0.0709,0.062,-0.0659,0.067,-0.0778,0.0686,-0.0888,0.0732,-0.0949,0.0664,-0.1096,0.1327,-0.1391,0.3945,-0.4496,0.4076,-0.4902,0.5314,-0.3462,0.3829,-0.3636,0.4786,-0.4463,0.5219,-0.3448,0.3999,-0.3911,0.2499,-0.3481,0.3025,-0.3602,0.3974,-0.3658,0.4302,-0.3432,0.3717,-0.2315,0.2991,-0.1984,0.21,-0.2002,0.1546,-0.2393,0.1761,-0.3223,0.1302,-0.1809,0.0645,-0.1799,0.0902,-0.1242,0.0839,-0.1037,0.0627,-0.1096,0.0654,-0.1024,0.0715,-0.1117,0.0888,-0.1964,0.1443,-0.2857,0.1847,-0.3048,0.1843,-0.3069,0.2058,-0.3239,0.2495,-0.3369,0.2621,-0.3169,0.2774,-0.2472,0.2062,-0.2404,0.2105,-0.2605,0.2197,-0.2688,0.2671,-0.3381,0.302,-0.3257,0.2892,-0.3472,0.256,-0.2374,0.2696,-0.3096,0.284,-0.3036,0.2783,-0.3246,0.2928,-0.3262,0.2896,-0.3146,0.2866,-0.2941,0.2809,-0.268,0.2497,-0.2942,0.286,-0.2589,0.1954,-0.2238,0.1991,-0.2201,0.1816,-0.193,0.2131,-0.1945,0.2304,-0.2304,0.2201,-0.2376,0.2031,-0.2234,0.1736,-0.192,0.137,-0.1053,0.0784,-0.0805,0.0442,-0.0406,0.0322,-0.0344,0.0472,-0.0376,0.0669,-0.0976,0.1687,-0.1573,0.2568,-0.3282,0.2525,-0.3666,0.2694,-0.5265,0.319,-0.4728,0.2386,-0.2268,0.3212,-0.3909,0.3275,-0.3105,0.2707,-0.3848,0.3872,-0.3711,0.3505,-0.3009,0.229,-0.3692,0.2364,-0.3015,0.3081,-0.3728,0.3194,-0.439,0.3163,-0.2914,0.2981,-0.3898,0.2914,-0.4536,0.3233,-0.2661,0.3166,-0.4044,0.3176,-0.3175,0.1814,-0.2454,0.2188,-0.244,0.2876,-0.283,0.261,-0.2997,0.2507,-0.2776,0.2112,-0.1767,0.1366,-0.1208,0.1048,-0.0923,0.1357,-0.1222,0.1502,-0.1484,0.1355,-0.15,0.1393,-0.1456,0.1365,-0.1303,0.1338,-0.1299,0.127,-0.1349,0.1302,-0.118,0.1299,-0.1423,0.1695,-0.2662,0.2398,-0.396,0.3679,-0.4771,0.3736,-0.481,0.3425,-0.51,0.4801,-0.5556,0.4584,-0.5405,0.4559,-0.5585,0.4709,-0.5885,0.4807,-0.4849,0.4611,-0.5028,0.4536,-0.5349,0.4586,-0.4726,0.452,-0.5368,0.3807,-0.5623,0.4423,-0.5657,0.4086,-0.5521,0.3466,-0.4318,0.3189,-0.4732,0.2829,-0.4398,0.2807,-0.3021,0.2212,-0.2642,0.1554,-0.2361,0.2402,-0.2401,0.1796,-0.1086,0.0996,-0.1993,0.0867,-0.1917,0.1342,-0.1529,0.0541,-0.0679,0.0207,-0.0456,0.0573,-0.0633,0.056,-0.0625,0.0632,-0.0519,0.0567,-0.0502,0.019,-0.0405,0.1698,-0.1793,0.2553,-0.5079,0.4186,-0.4543,0.4437,-0.4347,0.344,-0.3936,0.2797,-0.3586,0.2625,-0.4039,0.2731,-0.4057,0.2228,-0.3611,0.2263,-0.3546,0.2346,-0.3244,0.1712,-0.2476,0.1892,-0.2509,0.1513,-0.4278,0.1914,-0.2677,0.1663,-0.4032,0.1952,-0.2736,0.151,-0.2342,0.1403,-0.2898,0.1561,-0.311,0.1692,-0.2698,0.2224,-0.339,0.137,-0.2337,0.1664,-0.2214,0.1234,-0.1705,0.083,-0.1017,0.1169,-0.0823,0.0909,-0.1375,0.0672,-0.1398,0.0791,-0.1064,0.0656,-0.1146,0.0477,-0.0692,0.0521,-0.0457,0.0576,-0.0633,0.0515,-0.0541,0.0198,-0.0426,0.0113,-0.0078,0.0123,-0.0189,0.0173,-0.0135,0.0195,-0.0089,0.0067,-0.0144,0.0051,-0.0056,0.0452,-0.055,0.0198,-0.0391,0.0237,-0.0154,0.0251,-0.0016,0.0042,-0.0054,0,-0.0055,0.0013,-0.0051,0.0033,-0.0015,0.0176,-0.004,0.031,-0.0581,0.0403,-0.0627,0.0134,-0.0508,0.0381,-0.0543,0.044,-0.0205,0.0381,-0.0295,0.0787,-0.029,0.0717,-0.095,0.0895,-0.1458,0.134,-0.184,0.1107,-0.2454,0.1588,-0.2149,0.1812,-0.3401,0.223,-0.1054,0.2074,-0.2853,0.2462,-0.2935,0.2357,-0.1985,0.2801,-0.499,0.2564,-0.291,0.2047,-0.3124,0.2879,-0.3522,0.3377,-0.3181,0.2703,-0.3676,0.1849,-0.2867,0.3126,-0.4541,0.4091,-0.2094,0.534,-0.4248,0.2035,-0.2301,0.3083,-0.2692,0.1135,-0.1164,0.0573,-0.0794,0.0952,-0.0843,0.119,-0.1198,0.1732,-0.3321,0.1964,-0.3102,0.2813,-0.361,0.2817,-0.4956,0.2571,-0.3391,0.2187,-0.3316,0.2093,-0.3672,0.1534,-0.2294,0.1072,-0.1914,0.1359,-0.2132,0.1806,-0.2057,0.1401,-0.1559,0.1408,-0.1623,0.1455,-0.1555,0.1681,-0.1707,0.1931,-0.2203,0.2057,-0.1986,0.1886,-0.1887,0.158,-0.151,0.1433,-0.1619,0.1229,-0.1403,0.1273,-0.1492,0.146,-0.1551,0.1398,-0.1416,0.1282,-0.1488,0.1452,-0.1604,0.1459,-0.1612,0.1571,-0.1672,0.1591,-0.1637,0.1703,-0.1713,0.212,-0.1853,0.2202,-0.2109,0.2289,-0.2289,0.2535,-0.2956,0.1893,-0.3007,0.3175,-0.27,0.1894,-0.2077,0.203,-0.3244,0.2125,-0.3699,0.2831,-0.3972,0.2475,-0.1962,0.2716,-0.4505,0.2049,-0.3967,0.2572,-0.4143,0.2155,-0.3091,0.2959,-0.3626,0.2501,-0.3934,0.3277,-0.406,0.2178,-0.4012,0.1886,-0.4248,0.2004,-0.4547,0.2513,-0.4069,0.2397,-0.2113,0.1887,-0.3034,0.2697,-0.348,0.2345,-0.3118,0.2149,-0.1628,0.1299,-0.2057,0.2037,-0.2409,0.2705,-0.2765,0.2349,-0.2869,0.233,-0.2244,0.1678,-0.1776,0.1248,-0.1118,0.0727,-0.0999,0.0411,-0.0356,0.0204,-0.0095,0.161,-0.0221,0.0613,-0.1361,0.0991,-0.102,0.0766,-0.1481,0.0782,-0.1715,0.2322,-0.2639,0.206,-0.4075,0.2974,-0.4702,0.3338,-0.484,0.3263,-0.3934,0.2679,-0.4706,0.3533,-0.5486,0.2581,-0.2457,0.421,-0.2318,0.4323,-0.344,0.397,-0.4246,0.2826,-0.589,0.197,-0.571,0.2531,-0.624,0.2443,-0.5836,0.3152,-0.5237,0.3269,-0.5523,0.3544,-0.3417,0.3786,-0.3178,0.3602,-0.4661,0.381,-0.4748,0.3656,-0.4402,0.4318,-0.3893,0.4675,-0.5212,0.4688,-0.4941,0.4791,-0.5002,0.4655,-0.4681,0.4611,-0.5352,0.476,-0.6082,0.4269,-0.4729,0.2301,-0.4509,0.2586,-0.2303,0.2245,-0.2228,0.0922,-0.1662,0.103,-0.1286,0.1303,-0.1661,0.1486,-0.1741,0.139,-0.1553,0.1209,-0.1379,0.1187,-0.121,0.1422,-0.1388,0.1427,-0.1642,0.1296,-0.1549,0.1476,-0.1218,0.3059,-0.1126,0.1374,-0.2923,0.2746,-0.3307,0.5141,-0.5389,0.3475,-0.4417,0.3246,-0.4339,0.2474,-0.4803,0.2831,-0.4491,0.2269,-0.3514,0.1835,-0.2527,0.1956,-0.2204,0.165,-0.24,0.1707,-0.2941,0.1875,-0.3036,0.192,-0.3161,0.1719,-0.32,0.1626,-0.2846,0.1784,-0.2278,0.136,-0.2554,0.1783,-0.1776,0.1729,-0.266,0.1574,-0.247,0.1677,-0.251,0.1419,-0.2164,0.1566,-0.2876,0.1419,-0.2367,0.1574,-0.2357,0.1263,-0.2092,0.1128,-0.1776,0.1201,-0.1979,0.1227,-0.2013,0.1167,-0.1782,0.1175,-0.167,0.1119,-0.1564,0.1049,-0.165,0.0788,-0.1348,0.0604,-0.1064,0.0487,-0.096,0.1062,-0.0778,0.0606,-0.1387,0.1774,-0.3126,0.1305,-0.2968,0.1279,-0.1811,0.1615,-0.3234,0.1579,-0.3363,0.1961,-0.206,0.1389,-0.228,0.1337,-0.3447,0.1501,-0.2812,0.1296,-0.1703,0.0356,-0.1147,0.0289,-0.044,0.0391,-0.0337,0.0307,-0.0324,0.0222,-0.0463,0.2033,-0.05,0.0546,-0.0442,0.0223,-0.0212,0.1444,-0.3073,0.1734,-0.1594,0.1945,-0.3485,0.1619,-0.2516,0.165,-0.3496,0.1648,-0.2424,0.1495,-0.2444,0.1292,-0.3007,0.1067,-0.1617,0.0981,-0.1982,0.1044,-0.2844,0.1346,-0.2221,0.1525,-0.2276,0.1516,-0.1909,0.0898,-0.136,0.0955,-0.0887,0.1007,-0.1536,0.1912,-0.0636,0.2411,-0.2775,0.2394,-0.3424,0.325,-0.259,0.2282,-0.3632,0.3293,-0.2853,0.3288,-0.2765,0.3427,-0.3628,0.2073,-0.4129,0.3691,-0.4026,0.285,-0.3109,0.4614,-0.2874,0.375,-0.3779,0.1895,-0.4502,0.348,-0.46,0.5775,-0.3916,0.4439,-0.5781,0.4903,-0.4599,0.1795,-0.3157,0.2018,-0.034,0.0715,-0.0579,0.2488,-0.3371,0.3194,-0.4606,0.3511,-0.4671,0.3699,-0.4786,0.3995,-0.4815,0.3242,-0.3372,0.2549,-0.413,0.2,-0.4323,0.2171,-0.216,0.2111,-0.2975,0.2032,-0.3924,0.1818,-0.1776,0.1732,-0.2302,0.1454,-0.2034,0.1314,-0.1358,0.0731,-0.0951,0.0568,-0.0421,0.0434,-0.0575,0.0354,-0.0093,0.0269,-0.0468,0.0305,-0.0397,0.045,-0.0292,0.0882,-0.0378,0.1087,-0.2822,0.1236,-0.3749,0.2018,-0.4115,0.1798,-0.3277,0.3002,-0.3101,0.1871,-0.2021,0.1621,-0.194,0.1764,-0.3808,0.3515,-0.4066,0.2019,-0.3736,0.1477,-0.26,0.2302,-0.3705,0.205,-0.2906,0.1425,-0.2972,0.1668,-0.2854,0.1932,-0.2194,0.1944,-0.3068,0.1559,-0.3561,0.2498,-0.3535,0.2327,-0.3682,0.2605,-0.3438,0.1946,-0.3011,0.2626,-0.1684,0.2013,-0.2144,0.2308,-0.2162,0.222,-0.2536,0.2521,-0.2394,0.2223,-0.2437,0.2388,-0.2313,0.25,-0.1931,0.2289,-0.2458,0.2072,-0.2036,0.21,-0.2595,0.2192,-0.2718,0.193,-0.2829,0.1949,-0.2798,0.1601,-0.1701,0.1224,-0.1282,0.1355,-0.1082,0.0997,-0.0934,0.0622,-0.0723,0.0467,-0.0287,0.0148,-0.0087,0.1209,-0.0471,0.0649,-0.1943,0.264,-0.474,0.2236,-0.2976,0.3523,-0.2321,0.2542,-0.2256,0.238,-0.2404,0.2754,-0.2598,0.2998,-0.2994,0.266,-0.4426,0.2653,-0.3028,0.2598,-0.4808,0.2824,-0.4279,0.3012,-0.4883,0.2556,-0.5556,0.2845,-0.2148,0.2723,-0.3223,0.2614,-0.5524,0.2796,-0.5699,0.2695,-0.2417,0.2373,-0.4489,0.2804,-0.5439,0.264,-0.2313,0.2301,-0.4284,0.2344,-0.4584,0.2647,-0.2419,0.2165,-0.476,0.254,-0.3855,0.2691,-0.2776,0.2304,-0.4495,0.2898,-0.3105,0.2221,-0.3139,0.2297,-0.4536,0.2629,-0.2472,0.2312,-0.3859,0.2416,-0.4379,0.2509,-0.2779,0.2381,-0.3606,0.2554,-0.2363,0.1253,-0.0994,0.0953,-0.0948,0.0399,-0.0987,0.0845,-0.061,0.0922,-0.0534,0.0899,-0.1213,0.1269,-0.2173,0.1645,-0.2575,0.0998,-0.1531,0.0621,-0.1145,0.079,-0.0316,0.0264,-0.0251,0.0201,-0.0311,0.016,-0.0108,0.0102,-0.0075,0.0119,-0.0062,0.0071,-0.0027,0.0068,-0.0033,0.0031,-0.0045,0.0023,-0.0044,0.0053,-0.0041,0.0088,-0.0027,0.0032,-0.0062,0.0121,-0.0179,0.0102,-0.0089,0.0489,-0.0416,0.1379,-0.1777,0.138,-0.1832,0.1793,-0.3003,0.1953,-0.4508,0.2526,-0.4158,0.334,-0.4403,0.297,-0.4532,0.2713,-0.4081,0.2684,-0.4361,0.2682,-0.4288,0.2867,-0.4497,0.2846,-0.4486,0.2792,-0.5127,0.2854,-0.5549,0.2964,-0.4551,0.2635,-0.5203,0.2278,-0.2207,0.1684,-0.0985,0.0569,-0.1017,0.1334,-0.0963,0.1098,-0.1366,0.0937,-0.152,0.1258,-0.1547,0.1798,-0.2319,0.1838,-0.2698,0.17,-0.3695,0.1857,-0.3576,0.1551,-0.3481,0.1459,-0.236,0.1755,-0.3746,0.1505,-0.2048,0.1815,-0.1999,0.2375,-0.3571,0.1675,-0.1836,0.2878,-0.3315,0.1506,-0.3206,0.1731,-0.2515,0.1594,-0.2215,0.0977,-0.1753,0.0776,-0.1876,0.0827,-0.1093,0.0962,-0.1729,0.0864,-0.261,0.1072,-0.1812,0.095,-0.1129,0.1309,-0.2061,0.1039,-0.1159,0.0786,-0.1903,0.0957,-0.157,0.0915,-0.0247,0.0393,-0.1424,0.0697,-0.0887,0.0503,-0.0863,0.0247,-0.0499,0.0693,-0.0733,0.0667,-0.0204,0.0982,-0.0573,0.0376,-0.0645,0.0101,-0.0221,0.0708,-0.0192,0.0517,-0.0483,0.0463,-0.0194,0.0125,-0.0092,0.0069,-0.0103,0.0063,-0.0131,0.0108,-0.0069,0.0066,-0.0091,0.0015,-0.0046,0.0078,-0.0024,0.0053,-0.0083,0.0038,-0.0016,0.0038,-0.009,0.0029,-0.0058,0.0207,-0.0026,0.0234,-0.0329,0.0259,-0.0288,0.0124,-0.0124,0.0055,-0.0029,0.0081,-0.009,0.0055,-0.0107,0.0028,-0.0107,0.0028,-0.0047,0.0007,-0.005,0.0051,-0.0044,0.0051,-0.0038,0.0023,-0.0063,0.0042,-0.0023,0.0052,-0.0042,0.0059,-0.0025,0.0044,-0.0048,0.0031,-0.0049,0.0031,-0.0038,0.0078,-0.0041,0.0031,-0.0045,0.0016,-0.0056,0.0022,-0.0037,0.0031,-0.0055,0.0022,-0.0037,0.0031,-0.0025,0.0011,-0.0032,0.0013,-0.005,0.0055,-0.0007,0.0025,-0.0018,0.0023,-0.0022,0.0036,-0.0017,0.0018,-0.0025,0.0019,-0.0037,0.0017,-0.0018,0.0006,-0.0009,0.0015,-0.001,0.0011,-0.0019,0.0013,0,0.0013,-0.0012,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0001,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0013,0.0016,0,0.0016,0,0.0005,-0.0024,0.0012,-0.0021,0.0013,0,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0009,0,0.0009,-0.001,0.0004,-0.0017,0.0004,-0.0008,0.0012,0,0.0008,-0.0005,0,-0.0023,0.0002,-0.0012,0.0007,-0.0008,0.0013,-0.0009,0.0013,0,0.0011,-0.0003,0.0018,0,0.0015,-0.0014,0,-0.0011,0,-0.0032,0.0014,-0.0021,0.0027,0,0.0039,0,0.0015,-0.0012,0,-0.0019,0,-0.0025,0,-0.0023,0.002,-0.0004,0.0022,0,0.0014,0,0.0018,0,0.001,0,0.0005,-0.0011,0,-0.0017,0.0012,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0012,-0.0006,0.0014,-0.0012,0.0001,-0.0015,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن کسری کرد

کسری کرد

مرد - منتظر سفارش شما
هر دقیقه ۱۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه ۱۵۰,۰۰۰ تومان
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0019,0.0043,-0.0038,0.0029,-0.0074,0.0172,-0.0081,0.0175,-0.0214,0.0056,-0.0196,0.0185,-0.0387,0.0336,-0.0267,0.0291,-0.0407,0.0231,-0.0319,0.0693,-0.0826,0.0721,-0.0215,0.0608,-0.0316,0.0481,-0.0421,0.0267,-0.0117,0.0105,-0.0077,0.0111,-0.0158,0.0426,-0.0236,0.0598,-0.0257,0.1325,-0.0511,0.0403,-0.0529,0.0906,-0.0393,0.0896,-0.0776,0.1068,-0.0966,0.0756,-0.0763,0.1025,-0.0776,0.1138,-0.0547,0.1192,-0.0593,0.129,-0.0406,0.026,-0.0502,0.1404,-0.034,0.0491,-0.048,0.0282,-0.0314,0.1238,-0.0376,0.0436,-0.0375,0.0236,-0.0363,0.0144,-0.0181,0.0385,-0.0216,0.0091,-0.0234,0.0442,-0.0278,0.0286,-0.0169,0.0087,-0.0207,0.0096,-0.0116,0.0043,-0.0042,0.0088,-0.0073,0.0068,-0.005,0.0055,-0.0062,0.0034,-0.0072,0.0044,-0.0029,0.0031,-0.0043,0.0017,-0.0011,0.0003,-0.0009,0.0031,-0.0016,0.0059,-0.0038,0.0395,-0.0152,0.0226,-0.0191,0.0334,-0.0245,0.0384,-0.0248,0.0426,-0.0228,0.0161,-0.0279,0.0247,-0.0172,0.0122,-0.011,0.0008,-0.0239,0.0392,-0.072,0.0601,-0.0512,0.143,-0.0834,0.1008,-0.0324,0.0496,-0.0962,0.0207,-0.0225,0.0401,-0.0206,0.0194,-0.0221,0.034,-0.036,0.0219,-0.0481,0.0521,-0.0346,0.0797,-0.0653,0.0227,-0.0383,0.0255,-0.0068,0.0076,-0.0203,0.0048,-0.0156,0.0032,-0.0025,0.0019,-0.0063,0.0071,-0.0157,0.02,-0.0174,0.033,-0.0227,0.0346,-0.0337,0.1098,-0.0292,0.0963,-0.062,0.0142,-0.0554,0.0361,-0.0525,0.1664,-0.0269,0.1048,-0.0522,0.0573,-0.0824,0.1041,-0.0414,0.0223,-0.0783,0.0276,-0.027,0.0711,-0.024,0.0121,-0.0261,0.0611,-0.0194,0.0047,-0.0121,0.0058,-0.0026,0.0033,-0.011,0.0067,-0.0062,0.0063,-0.002,0.0022,-0.0025,0.0034,-0.0025,0.003,-0.0018,0.0029,-0.0009,0.0004,-0.0015,0.0019,-0.0012,0.0001,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.001,-0.0015,0.0031,-0.0003,0.0026,-0.0061,0.0069,-0.0016,0.0047,-0.0052,0.0031,-0.0043,0.0035,-0.0012,0.0036,-0.0044,0.0017,-0.0024,0.0027,0,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0012,0,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0006,-0.0003,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0056,0.0298,-0.0151,0.0476,-0.0166,0.0337,-0.0209,0.101,-0.0202,0.0468,-0.0402,0.1998,-0.0512,0.0913,-0.1245,0.215,-0.0291,0.0299,-0.0542,0.0667,-0.0442,0.0481,-0.0642,0.019,-0.0264,0.0262,-0.0244,0.0156,-0.0176,0.012,-0.0204,0.0164,-0.0189,0.0202,-0.0164,0.0163,-0.0128,0.0205,-0.0158,0.0162,-0.0175,0.0158,-0.0081,0.0117,-0.0115,0.0098,-0.0109,0.0077,-0.0024,0.0186,-0.0128,0.005,-0.0128,0.0133,-0.0102,0.0134,-0.0121,0.0215,-0.0151,0.024,-0.0117,0.0117,-0.0441,0.0303,-0.0438,0.0113,-0.0277,0.1045,-0.0256,0.1706,-0.0513,0.0927,-0.0462,0.156,-0.076,0.0434,-0.1451,0.038,-0.0397,0.0911,-0.0473,0.116,-0.0458,0.0085,-0.0477,0.0549,-0.0332,0.0491,-0.0217,0.0256,-0.0269,0.0614,-0.0199,0.0498,-0.0183,0.0373,-0.0228,0.0207,-0.0405,0.0405,-0.0295,0.0533,-0.03,0.0522,-0.0304,0.0196,-0.0319,0.0378,-0.0363,0.0502,-0.0266,0.0552,-0.0312,0.0482,-0.0353,0.0509,-0.0587,0.042,-0.0519,0.0538,-0.0525,0.044,-0.0502,0.0274,-0.0501,0.0185,-0.0308,0.0139,-0.0278,0.0288,-0.0273,0.0291,-0.0343,0.0445,-0.0462,0.0597,-0.0469,0.0421,-0.0424,0.0399,-0.0501,0.0392,-0.0474,0.0684,-0.0487,0.0631,-0.051,0.044,-0.0467,0.0728,-0.0407,0.0307,-0.0399,0.0459,-0.0426,0.0459,-0.0377,0.0566,-0.0362,0.037,-0.0329,0.0607,-0.036,0.0439,-0.0373,0.0628,-0.0336,0.0733,-0.0412,0.0261,-0.0494,0.0443,-0.0538,0.0676,-0.05,0.0718,-0.0446,0.043,-0.0186,0.0242,-0.0202,0.0233,-0.015,0.0172,-0.0172,0.0129,-0.0155,0.0193,-0.0191,0.0246,-0.0246,0.0284,-0.022,0.0297,-0.024,0.0263,-0.0256,0.0141,-0.0202,0.0168,-0.0189,0.0273,-0.0185,0.0452,-0.0256,0.0723,-0.0224,0.0749,-0.0427,0.0459,-0.0427,0.0723,-0.0453,0.055,-0.0528,0.067,-0.0555,0.0722,-0.0546,0.0791,-0.0586,0.06,-0.0498,0.0429,-0.045,0.0517,-0.0359,0.0491,-0.028,0.0277,-0.0292,0.03,-0.014,0.0184,-0.03,0.0165,-0.0229,0.0481,-0.0189,0.0356,-0.0467,0.0599,-0.0429,0.1209,-0.0725,0.0452,-0.0517,0.0669,-0.0497,0.1021,-0.057,0.0144,-0.0503,0.0131,-0.0196,0.0545,-0.0203,0.0256,-0.0305,0.0535,-0.0569,0.0746,-0.0426,0.1025,-0.0641,0.0543,-0.0571,0.0511,-0.0545,0.0728,-0.0408,0.0483,-0.0539,0.0675,-0.0549,0.0783,-0.0323,0.0222,-0.0547,0.0469,-0.0589,0.0587,-0.0421,0.0329,-0.0461,0.0567,-0.035,0.0832,-0.0364,0.0159,-0.0397,0.0763,-0.0348,0.0644,-0.0343,0.0478,-0.0354,0.0662,-0.0132,0.0135,-0.0161,0.0049,-0.0109,0.0154,-0.0045,0.0067,-0.0123,0.004,-0.0063,0.0057,-0.0023,0.005,-0.0014,0.0019,-0.0047,0.0016,-0.0015,0.0017,-0.0029,0.0004,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0013,-0.0041,0.0013,-0.0039,0.002,-0.0006,0.001,-0.0012,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0015,-0.0035,0.006,-0.0101,0.0079,-0.0041,0.0042,-0.004,0.0049,-0.0032,0.0044,-0.0059,0.0116,-0.0048,0.0138,-0.0161,0.0319,-0.0151,0.0217,-0.0097,0.0418,-0.0141,0.0138,-0.0204,0.0211,-0.027,0.0192,-0.0565,0.0903,-0.0229,0.0228,-0.0245,0.0471,-0.0483,0.0702,-0.0188,0.0192,-0.0401,0.0171,-0.0088,0.0055,-0.0118,0.0095,-0.0096,0.0337,-0.0145,0.0341,-0.0171,0.0134,-0.019,0.0251,-0.0174,0.0254,-0.016,0.0178,-0.0199,0.0271,-0.0166,0.0123,-0.0135,0.0242,-0.0122,0.017,-0.0114,0.0043,-0.0104,0.0155,-0.0092,0.0177,-0.0068,0.0091,-0.0105,0.0201,-0.0117,0.016,-0.0082,0.0144,-0.0114,0.0143,-0.0085,0.0034,-0.0086,0.0138,-0.0082,0.0146,-0.0067,0.0044,-0.0102,0.0168,-0.0108,0.0202,-0.01,0.0057,-0.0133,0.0262,-0.0152,0.0304,-0.0144,0.0086,-0.0207,0.0317,-0.0223,0.0288,-0.0199,0.0443,-0.0285,0.0331,-0.029,0.0051,-0.038,0.0152,-0.0403,0.0189,-0.0309,0.0463,-0.0489,0.0386,-0.0449,0.1021,-0.0156,0.1102,-0.0264,0.0021,-0.0272,0.0699,-0.0086,0.1221,-0.0259,0.0004,-0.0374,0.1224,-0.0352,0.1095,-0.0049,0.0147,-0.0231,0.1091,-0.0531,0.0636,-0.033,0.0203,-0.0268,0.044,-0.0232,0.0224,-0.0182,0.0035,-0.0182,0.0406,-0.0253,0.0305,-0.0068,0.0046,-0.0177,0.0316,-0.0167,0.0251,-0.0129,0.0051,-0.0159,0.0202,-0.0122,0.0078,-0.01,0.0042,-0.0067,0.0053,-0.0029,0.0041,-0.0047,0.0076,-0.0065,0.0155,-0.0136,0.0278,-0.0297,0.0202,-0.0199,0.0301,-0.0255,0.0261,-0.0091,0.0173,-0.0102,0.0499,-0.0278,0.0188,-0.0303,0.0419,-0.0393,0.0393,-0.0267,0.0808,-0.0341,0.0797,-0.0379,0.0308,-0.0414,0.0438,-0.042,0.0249,-0.0341,0.0258,-0.0364,0.0408,-0.0351,0.0365,-0.0309,0.0251,-0.0313,0.0321,-0.042,0.0181,-0.0273,0.027,-0.0269,0.0322,-0.0203,0.0146,-0.0089,0.0317,-0.0224,0.0242,-0.0209,0.0378,-0.0324,0.0413,-0.0225,0.0281,-0.0307,0.0288,-0.0344,0.0191,-0.0389,0.032,-0.038,0.0301,-0.0373,0.0402,-0.0281,0.061,-0.0376,0.0416,-0.0457,0.049,-0.0324,0.0381,-0.0348,0.0212,-0.0414,0.0375,-0.0382,0.0436,-0.0335,0.037,-0.0412,0.0371,-0.0472,0.0419,-0.0286,0.0285,-0.0426,0.0314,-0.042,0.0223,-0.0254,0.0163,-0.0247,0.0245,-0.0216,0.0269,-0.0246,0.0318,-0.0211,0.0329,-0.0255,0.032,-0.0293,0.0293,-0.0301,0.0319,-0.03,0.028,-0.0257,0.0241,-0.0181,0.0209,-0.0217,0.0124,-0.0201,0.0142,-0.0177,0.0221,-0.0139,0.0447,-0.021,0.054,-0.0385,0.1,-0.0516,0.0555,-0.0421,0.0602,-0.0333,0.0332,-0.0244,0.0101,-0.0358,0.0774,-0.0228,0.044,-0.0353,0.0311,-0.0431,0.0795,-0.0346,0.0745,-0.0203,0.014,-0.0423,0.0862,-0.0424,0.0868,-0.0357,0.0258,-0.0341,0.0343,-0.0231,0.0353,-0.0354,0.0133,-0.0226,0.0443,-0.0246,0.038,-0.0261,0.0097,-0.0213,0.0353,-0.0185,0.0311,-0.0212,0.0052,-0.0216,0.0284,-0.0184,0.0349,-0.0174,0.0087,-0.0222,0.0352,-0.0182,0.0358,-0.0184,0.0108,-0.0187,0.0265,-0.0118,0.0306,-0.0137,0.009,-0.0153,0.0302,-0.0098,0.0226,-0.0136,0.0047,-0.0164,0.0258,-0.0121,0.0396,-0.0145,0.0201,-0.0255,0.0421,-0.0377,0.0527,-0.0421,0.0393,-0.0264,0.0567,-0.0404,0.039,-0.0484,0.0324,-0.0272,0.0592,-0.0348,0.0598,-0.049,0.0589,-0.061,0.0604,-0.0707,0.0363,-0.0575,0.0359,-0.0182,0.0071,-0.0099,0.0106,-0.0079,0.0076,-0.0094,0.0128,-0.0141,0.0095,-0.0103,0.0156,-0.0095,0.0127,-0.0247,0.022,-0.0207,0.0347,-0.0252,0.0513,-0.0334,0.0649,-0.0308,0.0501,-0.0404,0.0572,-0.0415,0.0589,-0.0408,0.054,-0.0437,0.0462,-0.0414,0.0578,-0.0348,0.0453,-0.0401,0.0439,-0.0397,0.0439,-0.0345,0.0408,-0.0407,0.0325,-0.0284,0.0165,-0.0249,0.0171,-0.0251,0.0246,-0.0254,0.0318,-0.037,0.0239,-0.0513,0.0756,-0.0978,0.11,-0.0541,0.0808,-0.0428,0.0474,-0.0673,0.0314,-0.0263,0.0364,-0.03,0.0481,-0.0538,0.0344,-0.039,0.0565,-0.0733,0.0345,-0.0453,0.0457,-0.0523,0.0764,-0.0823,0.0734,-0.074,0.1326,-0.0543,0.0785,-0.0463,0.0346,-0.0322,0.0107,-0.0183,0.014,-0.0066,0.0239,-0.0209,0.0198,-0.0256,0.0332,-0.0272,0.0321,-0.0332,0.0577,-0.0259,0.023,-0.0294,0.0594,-0.0508,0.0484,-0.0378,0.0183,-0.0281,0.0311,-0.011,0.0124,-0.0115,0.0106,-0.0087,0.01,-0.0099,0.0204,-0.0089,0.0149,-0.014,0.0247,-0.0122,0.0391,-0.0305,0.0273,-0.0319,0.0413,-0.0338,0.0148,-0.0532,0.0705,-0.0348,0.0327,-0.0251,0.0722,-0.0291,0.0923,-0.0298,0.0324,-0.0368,0.0662,-0.0302,0.0356,-0.0429,0.0817,-0.0295,0.0241,-0.027,0.0847,-0.0301,0.0298,-0.0408,0.0412,-0.0382,0.0417,-0.0314,0.0735,-0.0289,0.0141,-0.0285,0.0415,-0.0179,0.0483,-0.0269,0.056,-0.0183,0.01,-0.02,0.0165,-0.0139,0.0117,-0.0053,0.0064,-0.01,0.0043,-0.0083,0.0033,-0.006,0.0081,-0.0064,0.0083,-0.0163,0.0165,-0.0148,0.0135,-0.0185,0.0448,-0.0425,0.0592,-0.0308,0.0253,-0.0283,0.0276,-0.0243,0.0158,-0.0595,0.0208,-0.0249,0.0644,-0.0515,0.0503,-0.0185,0.0516,-0.0235,0.0239,-0.0273,0.048,-0.0292,0.0172,-0.0213,0.0391,-0.0241,0.0149,-0.0119,0.0097,-0.0084,0.006,-0.0094,0.0116,-0.013,0.0211,-0.0117,0.0214,-0.0136,0.0281,-0.0183,0.0251,-0.0198,0.0255,-0.0153,0.0242,-0.0163,0.0213,-0.0124,0.02,-0.0212,0.0182,-0.0173,0.0185,-0.016,0.0219,-0.022,0.0065,-0.0095,0.0081,-0.0077,0.0093,-0.0037,0.0068,-0.0074,0.0044,-0.0079,0.0208,-0.0079,0.007,-0.0115,0.0237,-0.0187,0.0642,-0.011,0.0191,-0.0368,0.0067,-0.0221,0.084,-0.0332,0.0581,-0.028,0.0363,-0.0131,0.0821,-0.0205,0.0307,-0.0171,0.0408,-0.015,0.0225,-0.0141,0.0075,-0.014,0.0091,-0.0117,0.0056,-0.0064,0.0054,-0.0104,0.0071,-0.0063,0.0052,-0.004,0.0021,-0.0032,0.0023,-0.002,0.0026,-0.0032,0.0009,-0.0019,0.0006,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0013,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن آرمین افاضل

آرمین افاضل

مرد - منتظر سفارش شما
هر دقیقه ۶۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه ۷۵۰,۰۰۰ تومان
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0007,0,-0.0014,0,-0.0012,0.0002,-0.0013,0.0008,-0.0016,0.001,-0.001,0.0032,-0.0028,0.0123,-0.0042,0.0094,-0.004,0.0133,-0.0046,0.0095,-0.0098,0.0227,-0.0012,0.0242,-0.0192,0.0429,-0.0332,0.0255,-0.025,0.0367,-0.0462,0.0237,-0.0558,0.0724,-0.011,0.0234,-0.0677,0.0452,-0.022,0.0384,-0.0192,0.0572,-0.0378,0.0868,-0.0738,0.0575,-0.0612,0.0565,-0.0074,0.0518,-0.0299,0.0233,-0.0144,0.0437,-0.0286,0.0907,-0.0678,0.1071,-0.1077,0.1596,-0.1214,0.2345,-0.1235,0.1547,-0.09,0.1587,-0.1105,0.189,-0.1664,0.0834,-0.1009,0.1873,-0.1636,0.0781,-0.1289,0.0946,-0.125,0.082,-0.0973,0.1232,-0.1394,0.0821,-0.08,0.1001,-0.1198,0.0841,-0.1059,0.0624,-0.085,0.0462,-0.084,0.0556,-0.0666,0.0365,-0.0764,0.0455,-0.04,0.0159,-0.0216,0.0168,-0.041,0.0252,-0.0185,0.0191,-0.0434,0.0263,-0.0466,0.0264,-0.0032,0.0222,-0.0463,0.0289,-0.045,0.0232,-0.0461,0.0274,-0.0428,0.0216,-0.006,0.0192,-0.0286,0.0142,-0.0089,0.0153,-0.0199,0.008,-0.008,0.0106,-0.0145,0.0217,-0.0347,0.0287,-0.0239,0.0398,-0.0317,0.0417,-0.0338,0.0174,-0.0515,0.0385,-0.0224,0.0496,-0.0513,0.0136,-0.0483,0.0279,-0.0376,0.0474,-0.0512,0.0441,-0.0259,0.0317,-0.0461,0.0375,-0.0181,0.0404,-0.0466,0.0472,-0.0388,0.0245,-0.0427,0.0413,-0.0355,0.0205,-0.0053,0.015,-0.0198,0.0274,-0.0019,0.0402,-0.0086,0.0221,-0.0453,0.0293,-0.1147,0.0492,-0.0814,0.1107,-0.0082,0.1343,-0.0267,0.0946,-0.0844,0.0313,-0.0364,0.0803,-0.0672,0.0382,-0.11,0.0454,-0.0845,0.0422,-0.0778,0.0658,-0.0456,0.0713,-0.0559,0.0932,-0.02,0.0533,-0.024,0.0238,-0.0282,0.0393,-0.0265,0.0324,-0.0511,0.0164,-0.0207,0.0179,-0.0089,0.0044,-0.0124,0.0234,-0.0227,0.0343,-0.0407,0.0361,-0.0571,0.035,-0.0645,0.0386,-0.0976,0.0429,-0.0382,0.0583,-0.1072,0.0403,-0.0985,0.058,-0.1071,0.0548,-0.1016,0.0454,-0.1133,0.0366,-0.112,0.0531,-0.0995,0.0428,-0.095,0.0566,-0.0963,0.0546,-0.0738,0.0555,-0.1116,0.0933,-0.1082,0.0617,-0.0876,0.1121,-0.1011,0.0455,-0.0969,0.0742,-0.092,0.0625,-0.098,0.0875,-0.0962,0.0868,-0.0993,0.1038,-0.0986,0.0504,-0.0754,0.0905,-0.0894,0.0391,-0.0706,0.0826,-0.0905,0.0748,-0.0894,0.0555,-0.0716,0.0712,-0.0792,0.0704,-0.0774,0.0894,-0.095,0.0688,-0.0865,0.0667,-0.0867,0.0523,-0.0967,0.0533,-0.0872,0.0565,-0.081,0.0547,-0.0497,0.0134,-0.0107,0.0084,-0.0129,0.0164,-0.0044,0.0174,-0.0012,0.0048,-0.0084,0.0003,-0.0068,0.0079,-0.0024,0.0068,-0.0014,0.0029,-0.0053,0.0018,-0.0024,0.003,0,0.0032,-0.0051,0.0012,-0.007,0.0012,-0.0081,0.0008,-0.0071,0.0043,-0.0122,0.0045,-0.0001,0.0047,-0.0046,0.0033,-0.0042,0.0048,0,0.006,0,0.0054,0,0.0034,0,0.0028,0,0.002,-0.0004,0,-0.0011,0,-0.0015,0,-0.002,0,-0.0038,0,-0.0042,0,-0.0042,0,-0.0035,0,-0.0023,0.0005,-0.0014,0.001,0,0.0013,-0.0001,0.0016,0,0.0021,0,0.0018,-0.0005,0.0013,-0.0006,0.0012,-0.0008,0.001,-0.0006,0.0019,0,0.0016,0,0.0012,0,0.0011,-0.001,0.0005,-0.0016,0.0005,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0013,0,0.0018,0,0.0014,0,0.0014,-0.0001,0.0013,-0.0005,0.0012,-0.0015,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0008,-0.001,0.001,-0.0016,0.0016,-0.0024,0.0016,-0.0034,0.0012,-0.0026,0.0043,-0.0042,0.0026,-0.0047,0.003,-0.0025,0.0023,-0.0023,0.0022,-0.0007,0.0006,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0011,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0003,0.0027,-0.0021,0.0046,-0.0046,0.0058,-0.005,0.0331,-0.0313,0.0104,-0.0027,0.0169,-0.0208,0.0113,-0.0397,0.017,-0.0142,0.0417,-0.044,0.0178,-0.0191,0.0626,-0.0673,0.0624,-0.064,0.0445,-0.0383,0.1395,-0.1158,0.1157,-0.107,0.0624,-0.0675,0.0971,-0.0796,0.1038,-0.1018,0.1066,-0.2175,0.2073,-0.195,0.0991,-0.0998,0.0992,-0.0616,0.0905,-0.0886,0.1708,-0.1172,0.1072,-0.0691,0.0486,-0.0835,0.0277,-0.0331,0.0165,-0.0366,0.0269,-0.0463,0.0189,0,0.0145,-0.0364,0.0123,-0.0227,0.0145,-0.0251,0.0062,-0.0197,0.0127,-0.0135,0.0065,-0.0181,0.0117,-0.0013,0.0109,-0.0165,0.0112,0,0.0113,-0.0182,0.0079,-0.0086,0.0104,-0.0166,0.0072,-0.0143,0.0087,-0.0172,0.0095,-0.018,0.0127,-0.004,0.0126,-0.0305,0.0303,-0.0332,0.0748,-0.0775,0.1003,-0.0797,0.0705,-0.0617,0.1019,-0.085,0.0626,-0.0334,0.0617,-0.0551,0.0298,-0.0813,0.047,-0.0379,0.1326,-0.0439,0.0436,-0.0512,0.0168,-0.0747,0.0977,-0.0691,0.0484,-0.0776,0.081,-0.0383,0.0413,-0.0576,0.0229,-0.0122,0.0327,-0.0376,0.0135,-0.0161,0.0215,-0.0258,0.0169,-0.0219,0.0159,-0.0023,0.0161,-0.0247,0.0233,-0.0411,0.0464,-0.0513,0.0598,-0.0692,0.0432,-0.059,0.05,-0.0925,0.0302,-0.0903,0.042,-0.0671,0.0353,-0.022,0.0327,-0.0559,0.0312,-0.0539,0.0316,-0.0576,0.027,-0.0601,0.0329,-0.0565,0.0443,-0.0522,0.0394,-0.049,0.0358,-0.0546,0.0364,-0.0591,0.0416,-0.0586,0.0468,-0.0699,0.0564,-0.0541,0.0407,-0.041,0.0397,-0.0453,0.0464,-0.0532,0.0482,-0.0514,0.0421,-0.0447,0.0326,-0.0428,0.0317,-0.0464,0.0305,-0.0457,0.0309,-0.0388,0.0292,-0.0331,0.0265,-0.0278,0.023,-0.0251,0.019,-0.0283,0.018,-0.023,0.0155,-0.0151,0.0105,-0.0193,0.0143,-0.0262,0.03,-0.0714,0.0806,-0.1123,0.1059,-0.1038,0.1211,-0.1183,0.1296,-0.1256,0.2019,-0.1374,0.2612,-0.1886,0.225,-0.1717,0.1115,-0.1294,0.2417,-0.2501,0.1654,-0.1639,0.1699,-0.1956,0.1929,-0.1354,0.1416,-0.1557,0.0217,-0.0258,0.0313,-0.0489,0.0346,-0.0362,0.0311,-0.0355,0.0301,-0.0294,0.0229,-0.0366,0.0282,-0.0261,0.0195,-0.0238,0.018,-0.0223,0.0111,-0.0229,0.0157,-0.0237,0.016,-0.0233,0.0194,-0.0259,0.018,-0.0488,0.0354,-0.0743,0.0544,-0.0279,0.0937,-0.0863,0.0649,-0.0955,0.1011,-0.0892,0.0965,-0.1002,0.0922,-0.1064,0.106,-0.1182,0.1487,-0.1221,0.0648,-0.1375,0.1031,-0.115,0.0941,-0.1222,0.0836,-0.1026,0.0636,-0.1173,0.0463,-0.0878,0.04,-0.0612,0.0602,-0.067,0.0614,-0.0609,0.026,-0.0485,0.0451,-0.0621,0.0192,-0.0293,0.0613,-0.0775,0.0787,-0.0549,0.0554,-0.1019,0.0304,-0.024,0.0398,-0.0374,0.0447,-0.0623,0.0397,-0.0472,0.0413,-0.0635,0.057,-0.0724,0.0726,-0.0811,0.0733,-0.0944,0.0868,-0.0948,0.1003,-0.0701,0.1117,-0.0844,0.1133,-0.1013,0.1065,-0.1027,0.0767,-0.1045,0.0918,-0.0887,0.0936,-0.0871,0.0934,-0.0954,0.0895,-0.0826,0.0895,-0.1025,0.0822,-0.1048,0.0877,-0.0991,0.0815,-0.0872,0.0731,-0.0644,0.0724,-0.0353,0.0637,-0.0719,0.0504,-0.0863,0.0614,-0.0702,0.0613,-0.0512,0.0364,-0.0364,0.0273,-0.036,0.0104,-0.0163,0.0127,-0.0064,0.0092,-0.0094,0.0142,-0.0098,0.0107,-0.0084,0.0072,-0.0075,0.0053,-0.0069,0.0064,-0.0086,0.0053,-0.0088,0.0057,-0.0064,0.0032,-0.0075,0.0063,-0.0015,0.004,-0.0027,0.0029,-0.0031,0.003,-0.0033,0.0028,-0.0029,0.0019,-0.0024,0.0019,-0.0023,0.0056,-0.0013,0.0038,-0.0024,0.0056,-0.0138,0.002,-0.0101,0.0047,-0.015,0.0022,-0.009,0.0291,-0.0193,0.0399,-0.0406,0.041,-0.0599,0.0418,-0.0664,0.0393,-0.0535,0.0392,-0.0633,0.0435,-0.0365,0.0526,-0.0656,0.0463,-0.0678,0.0448,-0.0723,0.0475,-0.0711,0.0588,-0.0716,0.0536,-0.0624,0.0458,-0.0682,0.042,-0.0856,0.0376,-0.0661,0.0383,-0.0259,0.0272,-0.0386,0.0475,-0.0627,0.055,-0.0685,0.0577,-0.0633,0.0473,-0.0994,0.0535,-0.1013,0.0586,-0.0904,0.0532,-0.0827,0.0472,-0.0743,0.0364,-0.0813,0.0378,-0.0796,0.025,-0.0562,0.0353,-0.0457,0.0478,-0.0714,0.028,-0.0574,0.0412,-0.0678,0.0401,-0.065,0.0379,-0.0515,0.0424,-0.0591,0.0362,-0.0468,0.0373,-0.0417,0.0356,-0.0433,0.0338,-0.0466,0.0338,-0.042,0.0334,-0.0396,0.0368,-0.0385,0.0359,-0.0387,0.0348,-0.0379,0.0345,-0.0399,0.0349,-0.0409,0.0318,-0.0414,0.0286,-0.0437,0.0306,-0.0457,0.0295,-0.0452,0.0304,-0.043,0.0333,-0.0457,0.0382,-0.0442,0.0404,-0.0482,0.0456,-0.0481,0.0474,-0.0489,0.0442,-0.0512,0.0429,-0.0528,0.0438,-0.0606,0.0416,-0.0819,0.1045,-0.1235,0.0362,-0.0991,0.1719,-0.1018,0.1181,-0.1343,0.0731,-0.0846,0.1917,-0.1573,0.1653,-0.155,0.1626,-0.1419,0.1959,-0.1919,0.2188,-0.1578,0.2124,-0.1228,0.0564,-0.0881,0.0634,-0.0836,0.1153,-0.0675,0.0776,-0.1071,0.0773,-0.1205,0.0976,-0.1382,0.0736,-0.1001,0.0256,-0.0604,0.027,-0.0237,0.0191,-0.0278,0.0296,-0.0252,0.0782,-0.0702,0.0451,-0.0784,0.0449,-0.0359,0.0252,-0.0221,0.0215,-0.0187,0.0214,-0.0299,0.0175,-0.0257,0.017,-0.0114,0.0093,-0.0073,0.0024,-0.0055,0.0121,-0.0091,0.0082,-0.0104,0.0129,-0.0101,0.0054,-0.016,0.0204,-0.0395,0.03,-0.0262,0.0379,-0.0312,0.0584,-0.0219,0.0291,-0.029,0.0153,-0.0217,0.0306,-0.0341,0.0346,-0.0518,0.0515,-0.0411,0.0601,-0.0766,0.0883,-0.0805,0.1405,-0.1322,0.1527,-0.1476,0.0957,-0.1079,0.0498,-0.0862,0.0798,-0.0821,0.0789,-0.0945,0.1143,-0.1066,0.1291,-0.0809,0.0256,-0.0327,0.0586,-0.0434,0.0472,-0.0684,0.0676,-0.0587,0.083,-0.0718,0.1203,-0.0666,0.0702,-0.0824,0.1011,-0.1013,0.0823,-0.1034,0.118,-0.0727,0.0415,-0.0602,0.0515,-0.0641,0.082,-0.0648,0.0868,-0.0874,0.0994,-0.0901,0.1103,-0.1083,0.1024,-0.1107,0.052,-0.0888,0.0404,-0.0539,0.0247,-0.0354,0.0327,-0.0273,0.0258,-0.0299,0.0167,-0.0283,0.0245,-0.0273,0.0217,-0.0297,0.0204,-0.0259,0.0171,-0.0219,0.019,-0.0177,0.0165,-0.0232,0.0109,-0.0175,0.0121,-0.0112,0.0186,-0.0605,0.0647,-0.1015,0.1061,-0.0983,0.102,-0.1006,0.0819,-0.0734,0.0517,-0.1096,0.0997,-0.1453,0.1047,-0.145,0.1458,-0.0886,0.1002,-0.063,0.0864,-0.084,0.0605,-0.0796,0.0633,-0.0589,0.0673,-0.0587,0.0666,-0.0895,0.0786,-0.1148,0.087,-0.0586,0.0686,-0.0933,0.0512,-0.0962,0.0671,-0.1182,0.0513,-0.1038,0.0421,-0.1058,0.0336,-0.0799,0.0385,-0.0718,0.0357,-0.0371,0.0228,-0.0428,0.0307,-0.0446,0.0252,-0.0504,0.0311,-0.0197,0.0335,-0.05,0.0199,-0.0433,0.0257,-0.0103,0.0236,-0.037,0.028,-0.0405,0.0533,-0.0921,0.089,-0.0384,0.0732,-0.118,0.0955,-0.1066,0.0723,-0.1167,0.0682,-0.0616,0.0899,-0.1058,0.094,-0.0957,0.0639,-0.1007,0.0732,-0.0431,0.0426,-0.0789,0.0421,-0.0772,0.029,-0.0255,0.0163,-0.0178,0.0174,-0.0333,0.0137,-0.0291,0.0137,-0.0044,0.0143,-0.0259,0.01,-0.0158,0.0234,-0.0221,0.0286,-0.0466,0.0578,-0.0827,0.0509,-0.0666,0.0566,-0.0315,0.0894,-0.1067,0.0827,-0.1021,0.056,-0.084,0.0749,-0.0541,0.0608,-0.0828,0.0662,-0.0756,0.0614,-0.0322,0.0506,-0.0657,0.0271,-0.077,0.0283,-0.0377,0.0248,-0.0411,0.0192,-0.0575,0.0489,-0.0674,0.0593,-0.0935,0.0439,-0.074,0.0334,-0.0608,0.0364,-0.0631,0.0142,-0.0449,0.0561,-0.0253,0.0551,-0.0358,0.0691,-0.0381,0.0654,-0.029,0.0527,-0.0485,0.0409,-0.0483,0.0236,-0.0464,0.0302,-0.0314,0.0411,-0.0435,0.0163,-0.0212,0.0213,-0.033,0.0364,-0.0694,0.0986,-0.0789,0.0637,-0.1103,0.0444,-0.1081,0.1376,-0.1197,0.0725,-0.078,0.0771,-0.0992,0.053,-0.0167,0.0265,-0.0665,0.0433,-0.0623,0.0491,-0.0356,0.0193,-0.0332,0.0223,-0.0332,0.0211,-0.0155,0.0187,-0.02,0.0185,-0.0031,0.011,-0.0187,0.0076,-0.0094,0.0107,-0.0114,0.0068,-0.011,0.0089,-0.015,0.0093,-0.0164,0.016,-0.0155,0.0273,-0.0447,0.0305,-0.0691,0.0529,-0.071,0.0755,-0.0743,0.0819,-0.0413,0.0453,-0.0923,0.0577,-0.0967,0.0805,-0.0809,0.0676,-0.0761,0.0503,-0.0729,0.1055,-0.0664,0.1234,-0.1027,0.0671,-0.0654,0.0871,-0.0927,0.1105,-0.0874,0.0681,-0.0653,0.0917,-0.0676,0.0817,-0.0806,0.0646,-0.0769,0.0935,-0.0689,0.0997,-0.0667,0.1106,-0.084,0.1006,-0.1028,0.0995,-0.0944,0.1744,-0.108,0.1896,-0.1391,0.1905,-0.1507,0.1244,-0.0844,0.1158,-0.0739,0.1304,-0.1489,0.1654,-0.1375,0.091,-0.104,0.1306,-0.1242,0.153,-0.119,0.1091,-0.0978,0.1396,-0.1139,0.0534,-0.0694,0.0652,-0.1026,0.081,-0.0947,0.0371,-0.0798,0.0434,-0.0708,0.042,-0.0801,0.0479,-0.0584,0.0179,-0.0215,0.0148,-0.0265,0.0111,-0.0165,0.0133,-0.0125,0.008,-0.0078,0.0075,-0.0055,0.0044,-0.0098,0.0051,-0.007,0.0076,-0.0101,0.008,-0.0066,0.0061,-0.0022,0.0038,-0.0027,0.002,-0.0032,0.0084,-0.0012,0.0148,-0.01,0.0179,-0.0483,0.0385,-0.0791,0.0758,-0.0975,0.0688,-0.1093,0.1019,-0.1317,0.1071,-0.0879,0.0793,-0.0894,0.0766,-0.1173,0.0862,-0.0544,0.0819,-0.0901,0.1174,-0.0857,0.0526,-0.0578,0.126,-0.0657,0.0555,-0.0723,0.0729,-0.0722,0.0569,-0.0673,0.0777,-0.0774,0.054,-0.0826,0.0692,-0.0694,0.1084,-0.0593,0.053,-0.0728,0.0627,-0.0556,0.0441,-0.1057,0.1538,-0.0961,0.042,-0.0999,0.0629,-0.0979,0.0489,-0.1063,0.0635,-0.0709,0.0522,-0.1074,0.0476,-0.0297,0.0953,-0.0883,0.0695,-0.0918,0.0395,-0.0442,0.0427,-0.0612,0.0528,-0.0158,0.0405,-0.0541,0.0404,-0.0603,0.0276,-0.0225,0.0072,-0.0084,0.0098,-0.0021,0.0126,-0.0264,0.0237,-0.0353,0.0172,-0.0109,0.0175,-0.0206,0.0108,-0.0168,0.0101,-0.0205,0.0082,-0.0175,0.0186,-0.0083,0.0035,-0.0076,0.0029,-0.0015,0.003,-0.0026,0.0042,-0.0042,0.0021,-0.0009,0.0017,-0.0013,0.0015,-0.0011,0.0103,-0.009,0.0084,-0.0004,0.0117,-0.0072,0.0138,-0.0106,0.0157,-0.0218,0.0108,-0.0187,0.0175,-0.0193,0.0147,-0.0264,0.0218,-0.03,0.0269,-0.0317,0.0305,-0.0366,0.0318,-0.0387,0.0239,-0.0417,0.0228,-0.042,0.0372,-0.0551,0.047,-0.0517,0.0146,-0.0377,0.0329,-0.0415,0.0317,-0.0206,0.0314,-0.0371,0.0344,-0.0422,0.0184,-0.0206,0.0142,-0.0344,0.0167,-0.0171,0.0157,-0.0001,0.0095,-0.0241,0.0181,-0.0232,0.0252,-0.0157,0.0494,-0.0565,0.038,-0.0694,0.0467,-0.0928,0.0531,-0.0898,0.0601,-0.0935,0.0487,-0.0957,0.0543,-0.0962,0.0651,-0.0887,0.079,-0.0894,0.0804,-0.0713,0.0462,-0.0797,0.053,-0.0433,0.0394,-0.061,0.0486,-0.0592,0.044,-0.0591,0.0441,-0.069,0.0469,-0.0564,0.0399,-0.0256,0.0376,-0.0658,0.0465,-0.0486,0.041,-0.0176,0.025,-0.0658,0.0433,-0.0181,0.0164,-0.0503,0.0296,-0.0265,0.0354,-0.0434,0.0142,-0.0316,0.019,-0.0335,0.0168,-0.0248,0.0232,-0.0146,0.0095,-0.0191,0.0167,-0.0176,0.0083,-0.015,0.0175,-0.0147,0.0103,-0.0104,0.0166,-0.012,0.0166,-0.0092,0.013,-0.009,0.0145,-0.0043,0.0012,-0.0092,0.0157,-0.0038,0,-0.0053,0.0164,-0.0091,0.009,-0.0043,0.0023,-0.0052,0.0143,-0.0034,0,-0.0029,0.0089,-0.0057,0.0082,-0.0029,0,-0.0046,0.004,-0.0009,0.0018,-0.003,0.0014,-0.0032,0.0023,0,0.0052,-0.0021,0.0016,-0.0022,0.0022,-0.0018,0,-0.0027,0.0022,-0.0026,0.0022,-0.0021,0.0011,-0.0015,0.0024,-0.0003,0.0008,-0.0012,0.0014,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0012,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,0,-0.0006,0,-0.0005,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0004,0,0.0004,0,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0003,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن بیژن باقری

بیژن باقری

مرد - منتظر سفارش شما
هر دقیقه ۲,۲۰۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه ۳,۱۰۰,۰۰۰ تومان
[0,0,0,0,0,0,0,0,0.0002,-0.0005,0.0003,0,0.001,0,0.0011,0,0.0001,-0.0023,0,-0.0033,0,-0.0032,0.0083,-0.0008,0.0084,0,0.0045,-0.0027,0,-0.0064,0,-0.0065,0,-0.005,0.002,-0.0012,0.0034,0,0.0035,0,0.003,0,0.0016,0,0.0001,-0.0009,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0007,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0003,-0.0002,0.0013,-0.0004,0.0001,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0009,0,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0008,0.0005,-0.0008,0.0006,0,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0003,0,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0004,0,0.0005,-0.001,0.0006,-0.0013,0.0015,-0.0009,0.001,-0.0049,0.0155,-0.0143,0.0317,-0.0126,0.0284,-0.0277,0.03,-0.0271,0.037,-0.0522,0.0298,-0.0526,0.0649,-0.0511,0.0369,-0.0266,0.0232,-0.0367,0.0444,-0.0666,0.0764,-0.0677,0.0859,-0.0408,0.0396,-0.0341,0.0435,-0.0479,0.0547,-0.0318,0.0982,-0.0292,0.0318,-0.0385,0.0435,-0.0637,0.0693,-0.0398,0.0461,-0.0598,0.0723,-0.0516,0.07,0,0.0282,-0.0461,0.1138,-0.1504,0.1812,-0.1896,0.1968,-0.1685,0.2254,-0.1954,0.1696,-0.1679,0.1511,-0.1436,0.3685,-0.3157,0.366,-0.2651,0.1631,-0.1473,0.2842,-0.2792,0.3788,-0.3366,0.3438,-0.328,0.2582,-0.3028,0.2385,-0.266,0.2123,-0.2516,0.1578,-0.1066,0.1331,-0.1892,0.0962,-0.1775,0.156,-0.1733,0.0729,-0.1242,0.0998,-0.1378,0.0824,-0.1446,0.0462,-0.1235,0.0572,-0.0708,0.0662,-0.0531,0.0501,-0.0921,0.0478,-0.0894,0.0597,-0.0771,0.0677,-0.0739,0.055,-0.0605,0.0514,-0.0722,0.0544,-0.0574,0.0352,-0.0424,0.0352,-0.05,0.0309,-0.0391,0.0294,-0.0302,0.0191,-0.0226,0.0128,-0.0169,0.0101,-0.0211,0.0094,-0.0229,0.0233,-0.0413,0.0714,-0.0702,0.1228,-0.0949,0.1163,-0.1632,0.1208,-0.1569,0.1344,-0.2157,0.1209,-0.1573,0.1963,-0.1431,0.166,-0.2424,0.1518,-0.162,0.196,-0.1864,0.1556,-0.2399,0.1371,-0.2147,0.1577,-0.2234,0.157,-0.2093,0.1815,-0.2134,0.1542,-0.1344,0.1155,-0.1174,0.1125,-0.1059,0.0568,-0.0354,0.0391,-0.0227,0.0295,-0.022,0.0245,-0.0245,0.0201,-0.0161,0.0193,-0.0318,0.0253,-0.0257,0.0265,-0.0247,0.0366,-0.02,0.0312,-0.0238,0.0164,-0.0336,0.0125,-0.0125,0.0173,-0.0296,0.0277,-0.0164,0.0263,-0.0269,0.0198,-0.0139,0.0144,-0.0121,0.0055,-0.0139,0.0037,-0.0043,0.0045,-0.007,0.0053,-0.0066,0.0327,-0.0163,0.054,-0.0406,0.0544,-0.0549,0.0597,-0.0672,0.0658,-0.0631,0.0868,-0.1292,0.1228,-0.1556,0.1235,-0.1312,0.1777,-0.1597,0.1269,-0.1453,0.0751,-0.1786,0.1737,-0.2187,0.2002,-0.2122,0.1545,-0.12,0.1424,-0.1853,0.1097,-0.1591,0.1163,-0.1536,0.075,-0.0669,0.1721,-0.0915,0.0835,-0.1747,0.103,-0.1102,0.0915,-0.1438,0.0813,-0.1559,0.1191,-0.145,0.1254,-0.1322,0.1396,-0.1307,0.0588,-0.0897,0.056,-0.1425,0.145,-0.1539,0.105,-0.0913,0.1447,-0.1057,0.0722,-0.078,0.0525,-0.0484,0.1499,-0.0849,0.0694,-0.0671,0.1444,-0.027,0.0435,-0.0816,0.0706,-0.0859,0.1,-0.0585,0.1035,-0.0406,0.039,-0.0306,0.052,-0.0501,0.098,-0.0422,0.0624,-0.0332,0.0327,-0.0276,0.0514,-0.0403,0.0301,-0.0281,0.0205,-0.0205,0.0086,-0.0076,0.0067,-0.007,0.0049,-0.0016,0.0035,-0.0049,0.0028,-0.0036,0.0029,-0.0021,0.0022,-0.0016,0.0012,-0.0012,0.0021,-0.0024,0.0023,-0.0017,0.001,-0.002,0.0013,-0.002,0.001,-0.0004,0.0007,-0.0009,0.0004,-0.0024,0.0135,-0.0035,0.0037,-0.0056,0.0081,-0.0054,0.0173,-0.0165,0.0279,-0.0248,0.0283,-0.022,0.026,-0.0223,0.0224,-0.0169,0.0198,-0.0135,0.0185,-0.01,0.0131,-0.0077,0.0089,-0.0076,0.0034,-0.0052,0.0024,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0011,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0008,0,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0,-0.0004,0.0006,0,0.0007,-0.0003,0,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0009,-0.0002,0,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0004,0,-0.0007,0.0004,0,0.0003,0,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0005,0,0.0007,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0004,0,0.0001,-0.0005,0.0002,-0.0007,0.0007,0,0.0006,-0.0003,0,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0007,0,0.0002,-0.0008,0,-0.0007,0.0008,-0.0001,0.0007,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0004,0,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0003,0,-0.0005,0.0007,-0.0002,0.001,-0.002,0,-0.0008,0.001,-0.0002,0.0545,-0.0377,0.0607,-0.0909,0.0876,-0.1599,0.2,-0.1417,0.1783,-0.2338,0.2318,-0.1504,0.2857,-0.1584,0.1767,-0.3466,0.1971,-0.2298,0.2879,-0.1609,0.1909,-0.3694,0.128,-0.257,0.3152,-0.2908,0.224,-0.209,0.1669,-0.3456,0.1645,-0.3169,0.1953,-0.2725,0.2863,-0.2928,0.1639,-0.1136,0.2014,-0.175,0.1892,-0.1548,0.023,-0.0247,0.0202,-0.0328,0.0294,-0.0208,0.0168,-0.0173,0.017,-0.0183,0.0094,-0.0196,0.0081,-0.0174,0.0165,-0.015,0.0134,-0.0111,0.0137,-0.0187,0.0143,-0.0162,0.0118,-0.0161,0.0115,-0.0196,0.0139,-0.0146,0.0145,-0.0176,0.0128,-0.0188,0.011,-0.0201,0.013,-0.0193,0.0121,-0.0173,0.0135,-0.0277,0.1103,-0.1287,0.2117,-0.163,0.2033,-0.1823,0.1786,-0.1206,0.1675,-0.135,0.2224,-0.1414,0.177,-0.1396,0.1559,-0.1864,0.2051,-0.1752,0.2288,-0.1386,0.1904,-0.1284,0.0523,-0.0832,0.0509,-0.0904,0.1174,-0.1099,0.0703,-0.0867,0.0801,-0.0657,0.0652,-0.0521,0.0501,-0.0254,0.0382,-0.0222,0.0257,-0.0195,0.0308,-0.0284,0.0578,-0.0513,0.0954,-0.0797,0.0764,-0.094,0.1003,-0.0912,0.0612,-0.0638,0.0636,-0.0518,0.0754,-0.0535,0.0727,-0.0919,0.0566,-0.0696,0.0715,-0.0741,0.0672,-0.0872,0.075,-0.0909,0.0649,-0.0831,0.054,-0.07,0.0551,-0.0679,0.0569,-0.0637,0.0522,-0.0619,0.0508,-0.0619,0.0526,-0.058,0.0515,-0.0525,0.0554,-0.0471,0.0557,-0.0645,0.0526,-0.0632,0.0521,-0.0498,0.0502,-0.0535,0.0485,-0.0529,0.0421,-0.0517,0.0386,-0.0489,0.0423,-0.0463,0.0417,-0.0446,0.038,-0.0383,0.0274,-0.0307,0.016,-0.0168,0.0157,-0.0176,0.0256,-0.0416,0.0538,-0.0752,0.1087,-0.1106,0.1443,-0.1835,0.2125,-0.1863,0.1528,-0.1252,0.1585,-0.1443,0.0933,-0.0726,0.1386,-0.1037,0.1631,-0.1114,0.1507,-0.0916,0.1564,-0.1123,0.0811,-0.1496,0.1273,-0.1599,0.1062,-0.0619,0.0226,-0.0301,0.0248,-0.0238,0.015,-0.021,0.0121,-0.0129,0.0134,-0.0163,0.012,-0.0165,0.0125,-0.0171,0.0083,-0.0135,0.0114,-0.0175,0.0114,-0.0178,0.011,-0.0164,0.0114,-0.0175,0.0135,-0.0185,0.0162,-0.0206,0.0324,-0.0736,0.0916,-0.0812,0.1004,-0.1281,0.1282,-0.1659,0.121,-0.174,0.1378,-0.1753,0.1658,-0.1694,0.1103,-0.1827,0.1369,-0.1511,0.1397,-0.1901,0.1572,-0.1507,0.1594,-0.213,0.212,-0.1927,0.156,-0.1754,0.1343,-0.1405,0.139,-0.1093,0.1244,-0.0895,0.0743,-0.0361,0.0156,-0.0383,0.0421,-0.0401,0.0231,-0.0172,0.0336,-0.0307,0.0368,-0.0449,0.0155,-0.0145,0.0186,-0.0316,0.0421,-0.0189,0.0265,-0.022,0.0249,-0.0276,0.0179,-0.0508,0.0352,-0.1055,0.1187,-0.1295,0.1025,-0.1153,0.1596,-0.1656,0.1792,-0.1405,0.1753,-0.2119,0.1574,-0.2158,0.1542,-0.1521,0.1439,-0.1106,0.1422,-0.1166,0.1041,-0.1046,0.1281,-0.0952,0.115,-0.0959,0.0846,-0.0874,0.1109,-0.0998,0.0841,-0.0787,0.0739,-0.075,0.069,-0.0656,0.0523,-0.0462,0.028,-0.0408,0.0277,-0.0186,0.0101,-0.0229,0.0142,-0.0273,0.0049,-0.0023,0.0033,-0.0048,0.0028,-0.0027,0.0029,-0.0023,0.0017,-0.002,0.0026,-0.0016,0.0021,-0.0012,0.0008,-0.001,0.0002,-0.0006,0.0115,-0.0041,0.0144,-0.0107,0.0161,-0.0118,0.0083,-0.0027,0.0609,-0.0217,0.0517,-0.0818,0.0902,-0.0849,0.1487,-0.1188,0.0498,-0.1012,0.0751,-0.1125,0.1629,-0.0695,0.0951,-0.1346,0.1764,-0.1,0.1244,-0.1206,0.1076,-0.1024,0.117,-0.093,0.0677,-0.0646,0.0428,-0.0308,0.0323,-0.0358,0.0593,-0.0609,0.0772,-0.0939,0.0913,-0.1123,0.0934,-0.0942,0.0828,-0.0983,0.0443,-0.0438,0.0607,-0.0628,0.0517,-0.0551,0.0776,-0.0775,0.0569,-0.0641,0.0613,-0.0547,0.0522,-0.0844,0.0362,-0.0541,0.0532,-0.0489,0.0472,-0.0706,0.0523,-0.0751,0.0452,-0.0662,0.045,-0.0643,0.0473,-0.0703,0.0458,-0.0686,0.0453,-0.0662,0.044,-0.0506,0.0382,-0.0569,0.0423,-0.0569,0.0426,-0.0519,0.0367,-0.046,0.0358,-0.0429,0.0371,-0.0439,0.0333,-0.0476,0.0338,-0.0588,0.037,-0.0437,0.0364,-0.0636,0.0471,-0.0499,0.0405,-0.0729,0.0884,-0.0654,0.171,-0.125,0.1381,-0.1105,0.2021,-0.1237,0.2425,-0.0919,0.2346,-0.0869,0.2231,-0.1757,0.2431,-0.0988,0.2293,-0.0882,0.22,-0.0924,0.2456,-0.2084,0.2555,-0.2057,0.1545,-0.2496,0.1117,-0.1736,0.1885,-0.2211,0.106,-0.1072,0.21,-0.1738,0.1395,-0.097,0.1213,-0.0952,0.1419,-0.1134,0.1855,-0.0955,0.0925,-0.0826,0.0466,-0.0466,0.0192,-0.0295,0.0225,-0.0321,0.074,-0.077,0.0482,-0.1018,0.0487,-0.0779,0.0439,-0.0569,0.0486,-0.038,0.0301,-0.037,0.0323,-0.0344,0.0254,-0.022,0.0284,-0.0151,0.0189,-0.0121,0.012,-0.0128,0.0064,-0.0085,0.0121,-0.0221,0.0219,-0.0115,0.0281,-0.0185,0.0302,-0.0215,0.0112,-0.0265,0.0264,-0.0351,0.0262,-0.0614,0.061,-0.0689,0.0648,-0.0753,0.066,-0.0752,0.0747,-0.058,0.0668,-0.0428,0.0836,-0.0687,0.0724,-0.0707,0.0672,-0.0518,0.0523,-0.0645,0.0372,-0.0794,0.079,-0.0765,0.1034,-0.0797,0.1051,-0.0779,0.1195,-0.0879,0.0621,-0.0856,0.062,-0.0893,0.1099,-0.0985,0.1218,-0.1036,0.1238,-0.1032,0.1248,-0.1002,0.0921,-0.1058,0.0382,-0.0597,0.0413,-0.075,0.0391,-0.0329,0.0287,-0.0389,0.0193,-0.0259,0.025,-0.0253,0.0153,-0.0093,0.0195,-0.021,0.0189,-0.015,0.0166,-0.0153,0.0188,-0.0175,0.0157,-0.0187,0.013,-0.0142,0.0089,-0.0098,0.01,-0.0114,0.0102,-0.012,0.0169,-0.0142,0.0467,-0.0526,0.058,-0.0906,0.0649,-0.065,0.0723,-0.1352,0.1099,-0.1548,0.148,-0.1571,0.1693,-0.2542,0.204,-0.1826,0.1719,-0.2,0.0745,-0.0679,0.0638,-0.0608,0.073,-0.094,0.1266,-0.0825,0.1327,-0.0906,0.1188,-0.1001,0.0915,-0.13,0.0555,-0.0971,0.0792,-0.1177,0.0939,-0.0916,0.0858,-0.1129,0.065,-0.0874,0.0736,-0.1024,0.0652,-0.0887,0.0608,-0.0685,0.0372,-0.0628,0.0486,-0.0709,0.055,-0.0613,0.054,-0.0599,0.0491,-0.0595,0.044,-0.0552,0.0347,-0.0413,0.0371,-0.0434,0.0284,-0.0304,0.0171,-0.028,0.0165,-0.0329,0.0205,-0.0294,0.0261,-0.0405,0.0503,-0.1048,0.1011,-0.0867,0.1027,-0.0779,0.0702,-0.0591,0.0635,-0.0736,0.0549,-0.0599,0.0598,-0.0531,0.0583,-0.0598,0.0628,-0.0634,0.0452,-0.0702,0.0542,-0.064,0.0297,-0.022,0.0282,-0.0327,0.0139,-0.0289,0.0183,-0.0263,0.0176,-0.0225,0.0157,-0.0179,0.0161,-0.0154,0.0145,-0.0181,0.0394,-0.0302,0.0633,-0.0735,0.0902,-0.1146,0.125,-0.1223,0.1221,-0.1301,0.1265,-0.1284,0.1085,-0.1221,0.133,-0.1319,0.1243,-0.1354,0.1067,-0.1362,0.0943,-0.1175,0.0768,-0.0795,0.0184,-0.0247,0.028,-0.0147,0.015,-0.0216,0.0578,-0.0225,0.0359,-0.0249,0.013,-0.0491,0.0268,-0.0258,0.031,-0.0299,0.0186,-0.0252,0.0219,-0.0145,0.0334,-0.0197,0.0302,-0.0227,0.0543,-0.0373,0.0323,-0.0095,0.0298,-0.0148,0.036,-0.035,0.0262,-0.0258,0.0049,-0.0242,0.0114,-0.0164,0.0302,-0.0222,0.054,-0.0966,0.0937,-0.1072,0.1062,-0.1208,0.0869,-0.104,0.123,-0.0996,0.0915,-0.0731,0.0748,-0.0544,0.0631,-0.0648,0.0615,-0.0716,0.0319,-0.0356,0.0171,-0.0163,0.0241,-0.0294,0.0203,-0.0269,0.0171,-0.0238,0.0179,-0.0403,0.0523,-0.041,0.0806,-0.0573,0.122,-0.073,0.1022,-0.1275,0.1152,-0.1056,0.1117,-0.1223,0.0978,-0.1229,0.1126,-0.1218,0.1266,-0.1132,0.0722,-0.1126,0.1422,-0.1154,0.1339,-0.081,0.0876,-0.0667,0.058,-0.0782,0.0828,-0.0822,0.0779,-0.0727,0.1044,-0.1171,0.0941,-0.0785,0.1017,-0.1129,0.1197,-0.0827,0.0988,-0.0789,0.0841,-0.1123,0.074,-0.0912,0.0276,-0.0278,0.0298,-0.0297,0.0129,-0.0215,0.011,-0.0121,0.0141,-0.0184,0.0097,-0.0189,0.0068,-0.0134,0.0122,-0.0133,0.0096,-0.0143,0.0143,-0.0441,0.11,-0.0956,0.1292,-0.094,0.0695,-0.086,0.094,-0.1015,0.1386,-0.1207,0.0688,-0.1102,0.1208,-0.1563,0.1284,-0.0707,0.1646,-0.1496,0.1339,-0.136,0.1502,-0.1351,0.185,-0.1456,0.2216,-0.1377,0.1652,-0.143,0.1681,-0.1312,0.1451,-0.0832,0.1642,-0.1096,0.1342,-0.0811,0.075,-0.1181,0.0439,-0.097,0.0125,-0.0237,0.0143,-0.0193,0.0199,-0.0359,0.0443,-0.0459,0.0229,-0.0202,0.0125,-0.016,0.0062,-0.0066,0.0029,-0.0048,0.0051,-0.0052,0.0038,-0.0029,0.0038,-0.0023,0.0016,-0.0018,0.0023,-0.0025,0.0012,-0.0015,0.001,-0.0004,0.0015,-0.0027,0.0016,-0.0027,0.0033,-0.005,0.0076,-0.0079,0.0138,-0.0188,0.0237,-0.026,0.0286,-0.0461,0.0479,-0.0449,0.0498,-0.0685,0.062,-0.0688,0.0691,-0.0634,0.074,-0.0907,0.0745,-0.0578,0.1028,-0.1004,0.0783,-0.0609,0.0748,-0.1346,0.1115,-0.117,0.0718,-0.0769,0.1122,-0.1248,0.1029,-0.08,0.0612,-0.0369,0.0435,-0.0234,0.0156,-0.0335,0.0018,-0.0414,0.0294,-0.034,0.0417,-0.0538,0.0505,-0.0981,0.1229,-0.0823,0.1261,-0.0701,0.091,-0.1009,0.1491,-0.1499,0.1621,-0.2479,0.1975,-0.1565,0.1158,-0.0948,0.096,-0.1204,0.1158,-0.0575,0.0568,-0.054,0.126,-0.091,0.1142,-0.1061,0.1004,-0.1152,0.1009,-0.127,0.1081,-0.088,0.0734,-0.0516,0.0979,-0.0487,0.1125,-0.0565,0.0758,-0.072,0.069,-0.0686,0.0522,-0.0518,0.0548,-0.0415,0.0786,-0.0539,0.0812,-0.0569,0.0365,-0.0302,0.0432,-0.0258,0.0329,-0.0441,0.026,-0.0289,0.0246,-0.0148,0.0216,-0.0178,0.0186,-0.0151,0.0207,-0.0084,0.0237,-0.0161,0.0092,-0.0178,0.0253,-0.0045,0.0299,-0.0197,0.0101,-0.021,0.0317,-0.0088,0.0298,-0.0209,0.0104,-0.021,0.0314,-0.0091,0.0299,-0.022,0.0238,-0.0204,0.0267,-0.0118,0.0281,-0.02,0.0301,-0.0174,0.0141,-0.0233,0.0396,-0.0275,0.038,-0.0261,0.0357,-0.0273,0.0186,-0.02,0.029,-0.0245,0.0201,-0.0176,0.0166,-0.0159,0.0159,-0.0116,0.0132,-0.0099,0.0076,-0.0088,0.0063,-0.0074,0.0054,-0.0058,0.0049,-0.0026,0.0032,-0.0019,0.002,-0.0019,0.0016,-0.0011,0.0022,-0.0013,0.0014,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0009,0,0.0004,-0.0007,0,-0.0008,0.0005,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن مسعود شكوهيان

مسعود شكوهيان

مرد - منتظر سفارش شما
هر دقیقه ۳۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه ۲۵۰,۰۰۰ تومان
[0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,0,0.0029,-0.0016,0.0048,-0.0027,0.0046,-0.0122,0.0133,-0.0168,0.0248,-0.0179,0.0293,-0.0363,0.0294,-0.0378,0.0524,-0.0402,0.0215,-0.0387,0.1044,-0.017,0.0291,-0.0538,0.0347,-0.0688,0.0442,-0.0374,0.0393,-0.0527,0.0877,-0.0844,0.0686,-0.0289,0.0641,-0.0911,0.0522,-0.0566,0.0368,-0.0578,0.0279,-0.0644,0.0784,-0.0172,0.0285,-0.0383,0.0309,-0.0242,0.0947,-0.0345,0.1027,-0.0727,0.0908,-0.1139,0.1665,-0.1364,0.1036,-0.0817,0.1317,-0.1384,0.1169,-0.1118,0.0844,-0.1068,0.1775,-0.0928,0.049,-0.0646,0.0558,-0.052,0.0428,-0.0436,0.0714,-0.0351,0.0462,-0.026,0.0389,-0.0402,0.0328,-0.0306,0.0248,-0.0223,0.0302,-0.0318,0.0275,-0.0175,0.0374,-0.0297,0.0256,-0.0096,0.0249,-0.0193,0.0248,-0.0245,0.0218,-0.0201,0.0194,-0.0191,0.0186,-0.0113,0.018,-0.0187,0.0212,-0.0049,0.0193,-0.0181,0.0214,-0.0216,0.0248,-0.0213,0.0224,-0.0214,0.0267,-0.015,0.0208,-0.0179,0.0224,-0.0124,0.0163,-0.0128,0.019,-0.0221,0.0393,-0.0258,0.0635,-0.0418,0.0488,-0.0792,0.0958,-0.0659,0.1043,-0.089,0.1037,-0.0773,0.0848,-0.0457,0.0508,-0.0452,0.0552,-0.0427,0.0218,-0.0259,0.022,-0.0088,0.0154,-0.0105,0.0267,-0.0247,0.0278,-0.0342,0.0331,-0.0437,0.027,-0.0373,0.0454,-0.0402,0.042,-0.0468,0.0375,-0.0195,0.038,-0.0561,0.0464,-0.0167,0.0516,-0.0375,0.0285,-0.0475,0.0317,-0.0645,0.0136,-0.029,0.0173,-0.0288,0.014,-0.0096,0.013,-0.0155,0.0253,-0.0055,0.0427,-0.0414,0.0519,-0.0884,0.064,-0.1057,0.0585,-0.1099,0.0558,-0.1128,0.0605,-0.1108,0.044,-0.1075,0.0587,-0.0818,0.0485,-0.0947,0.0489,-0.0839,0.0468,-0.0949,0.0502,-0.1054,0.054,-0.0824,0.0565,-0.0957,0.0521,-0.0715,0.0434,-0.0903,0.0574,-0.0823,0.042,-0.0831,0.0533,-0.0847,0.0373,-0.0834,0.0504,-0.0726,0.0406,-0.0855,0.0463,-0.077,0.0459,-0.0746,0.0391,-0.0695,0.0406,-0.0802,0.0435,-0.0696,0.0441,-0.0646,0.0373,-0.076,0.041,-0.0763,0.0399,-0.0606,0.0318,-0.0475,0.0223,-0.0143,0.0127,-0.01,0.002,-0.005,0.0006,-0.0051,0.0027,-0.0025,0.0027,-0.0017,0.0015,-0.0021,0.0031,-0.0009,0.0035,-0.0016,0.0013,-0.0024,0.002,-0.0028,0.0038,-0.0005,0.0033,-0.0026,0.0038,-0.0013,0.005,-0.0055,0.0016,-0.0042,0.0028,-0.004,0.0033,-0.0039,0.0031,-0.0039,0.0045,-0.0005,0.0054,-0.0079,0.0098,-0.0095,0.0114,-0.0099,0.0129,-0.0155,0.016,-0.0135,0.011,-0.0094,0,-0.007,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0,-0.0003,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0008,0.001,-0.0008,0.001,0,0,-0.0008,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0004,0,-0.0004,0.0008,0,0.0007,-0.0005,0,-0.0005,0.0005,0,0.0035,-0.0008,0.0149,-0.0405,0.0137,-0.0344,0.0268,-0.0379,0.0468,-0.0352,0.0797,-0.0452,0.0233,-0.0485,0.0712,-0.0567,0.0692,-0.0544,0.1376,-0.0653,0.0766,-0.0413,0.0586,-0.073,0.0512,-0.0587,0.0503,-0.0389,0.11,-0.0671,0.126,-0.0645,0.0582,-0.0331,0.1108,-0.0594,0.0495,-0.0596,0.0574,-0.0327,0.0861,-0.0423,0.0631,-0.0469,0.0482,-0.0125,0.0359,-0.0282,0.0148,-0.0226,0.0291,-0.0253,0.0189,-0.0162,0.0177,-0.0128,0.0155,-0.0134,0.0056,-0.0102,0.012,-0.0079,0.0102,-0.0095,0.0106,-0.0076,0.0089,-0.0072,0.0027,-0.0067,0.0115,-0.0037,0.0099,-0.0078,0.0096,-0.0075,0.0101,-0.0056,0.0075,-0.0078,0.0096,-0.0065,0.0084,-0.0072,0.0013,-0.0064,0.0089,-0.003,0.0081,-0.0064,0.0078,-0.0046,0.0089,-0.0052,0.0064,-0.0106,0.0125,-0.0107,0.0575,-0.0498,0.0653,-0.0601,0.0607,-0.0465,0.0735,-0.0511,0.0926,-0.0382,0.0554,-0.0367,0.0858,-0.0326,0.0374,-0.0372,0.0464,-0.0379,0.0384,-0.0295,0.0239,-0.0287,0.0408,-0.0256,0.0442,-0.0182,0.0305,-0.025,0.0273,-0.0232,0.0223,-0.0042,0.0216,-0.0199,0.0133,-0.0172,0.0223,-0.019,0.0161,-0.0149,0.0188,-0.0125,0.0524,-0.0303,0.0337,-0.0352,0.0672,-0.0577,0.0577,-0.0624,0.0351,-0.0693,0.0777,-0.0399,0.0782,-0.0729,0.0789,-0.0786,0.0414,-0.0895,0.0769,-0.0796,0.0866,-0.0847,0.0732,-0.0858,0.0625,-0.0837,0.0599,-0.0833,0.0492,-0.0753,0.041,-0.0737,0.0378,-0.0633,0.04,-0.0672,0.0373,-0.0513,0.0333,-0.049,0.033,-0.0467,0.0321,-0.0434,0.0346,-0.0413,0.0336,-0.047,0.036,-0.0446,0.0346,-0.0464,0.0348,-0.0397,0.0357,-0.043,0.0273,-0.0421,0.0302,-0.0434,0.0273,-0.0345,0.0244,-0.0338,0.0224,-0.028,0.0171,-0.0262,0.0181,-0.0211,0.0177,-0.0206,0.018,-0.0244,0.0173,-0.0218,0.0236,-0.022,0.0281,-0.0416,0.0466,-0.091,0.0577,-0.0756,0.0538,-0.0775,0.0334,-0.1062,0.0387,-0.0813,0.0319,-0.0804,0.0342,-0.0913,0.0355,-0.0822,0.0389,-0.0837,0.0269,-0.0711,0.0379,-0.0643,0.0523,-0.0934,0.0481,-0.0819,0.057,-0.0876,0.0158,-0.0706,0.0151,-0.0158,0.0206,-0.0139,0.0125,-0.0119,0.013,-0.0119,0.0064,-0.0081,0.0067,-0.0065,0.0047,-0.0035,0.0111,-0.004,0.0072,-0.0113,0.0128,-0.0108,0.0161,-0.0099,0.0147,-0.0111,0.0132,-0.0126,0.018,-0.0165,0.0351,-0.0313,0.0674,-0.0675,0.105,-0.0795,0.1014,-0.0875,0.0595,-0.0977,0.0913,-0.0929,0.0987,-0.0855,0.1149,-0.0951,0.0837,-0.0916,0.097,-0.0875,0.0863,-0.0849,0.0991,-0.0924,0.0753,-0.0833,0.0881,-0.0934,0.062,-0.0849,0.0739,-0.0399,0.0561,-0.0562,0.0388,-0.0347,0.021,-0.0271,0.0281,-0.0111,0.0256,-0.0267,0.0278,-0.0284,0.0199,-0.0393,0.0234,-0.0201,0.0256,-0.0273,0.0417,-0.0467,0.0391,-0.0821,0.0786,-0.0479,0.118,-0.098,0.0741,-0.095,0.0831,-0.082,0.0717,-0.0783,0.0932,-0.0733,0.0929,-0.0741,0.1106,-0.0751,0.0963,-0.05,0.1168,-0.0716,0.1021,-0.0638,0.0643,-0.0609,0.0892,-0.07,0.1038,-0.0654,0.0866,-0.0743,0.0896,-0.0734,0.0859,-0.0695,0.0749,-0.0694,0.0782,-0.0235,0.0638,-0.0664,0.0677,-0.0444,0.0261,-0.003,0.009,-0.0134,0.0152,-0.0269,0.0401,-0.0352,0.0275,-0.0191,0.0226,-0.0032,0.0025,-0.0037,0.004,-0.0017,0.002,-0.0044,0.0042,-0.0053,0.0082,-0.0032,0.0057,-0.0022,0.0078,-0.0042,0.0052,-0.0069,0.0066,-0.007,0.014,-0.0153,0.0095,-0.0024,0.0067,-0.005,0.0041,-0.0082,0.0074,-0.006,0.0069,-0.005,0.0071,-0.005,0.0061,-0.004,0.0102,-0.0068,0.0035,-0.0188,0.0031,-0.0187,0.0488,-0.0322,0.0569,-0.068,0.0427,-0.0687,0.0573,-0.0685,0.0406,-0.0466,0.0609,-0.0724,0.074,-0.0778,0.0353,-0.0748,0.1453,-0.0811,0.0734,-0.0749,0.0481,-0.068,0.0775,-0.0786,0.0756,-0.0713,0.0457,-0.0468,0.0224,-0.0266,0.0161,-0.0137,0.0172,-0.0085,0.0149,-0.0125,0.0168,-0.0258,0.0293,-0.0159,0.0559,-0.044,0.0672,-0.0613,0.0315,-0.0573,0.0586,-0.0388,0.0531,-0.0578,0.0654,-0.0632,0.0578,-0.063,0.0345,-0.0599,0.06,-0.062,0.0573,-0.0614,0.0555,-0.0652,0.0426,-0.0564,0.0385,-0.0488,0.0365,-0.0444,0.0332,-0.0484,0.0326,-0.0473,0.0352,-0.0428,0.0321,-0.0412,0.0356,-0.0458,0.0364,-0.0457,0.0377,-0.0479,0.0348,-0.046,0.0315,-0.0454,0.0282,-0.0429,0.0295,-0.0415,0.0311,-0.0387,0.0358,-0.0396,0.0372,-0.042,0.0387,-0.0471,0.0403,-0.0472,0.0503,-0.0479,0.0344,-0.0747,0.0331,-0.0557,0.0405,-0.0634,0.0271,-0.059,0.0291,-0.0614,0.036,-0.0639,0.0422,-0.063,0.0435,-0.0653,0.0377,-0.0688,0.0417,-0.0687,0.0386,-0.0691,0.03,-0.0771,0.0326,-0.0753,0.0402,-0.0821,0.0388,-0.0814,0.0348,-0.0674,0.0269,-0.0681,0.0328,-0.0352,0.0238,-0.0425,0.0202,-0.0218,0.0329,-0.0442,0.0246,-0.0424,0.0486,-0.0513,0.0207,-0.0198,0.0161,-0.0193,0.0166,-0.0172,0.0185,-0.0173,0.0176,-0.0129,0.0148,-0.0109,0.0155,-0.0078,0.0129,-0.0081,0.0155,-0.0101,0.0128,-0.0154,0.0208,-0.0464,0.0189,-0.0347,0.0441,-0.0303,0.0566,-0.0576,0.0457,-0.0649,0.0686,-0.0885,0.0723,-0.1026,0.0655,-0.1031,0.056,-0.0905,0.045,-0.1071,0.0501,-0.0878,0.0298,-0.0917,0.0262,-0.0623,0.0243,-0.0643,0.0313,-0.063,0.0275,-0.066,0.0246,-0.0448,0.0267,-0.0535,0.0221,-0.0393,0.0195,-0.0474,0.0212,-0.047,0.031,-0.0352,0.0231,-0.0503,0.0239,-0.037,0.033,-0.0442,0.0232,-0.0392,0.0318,-0.0478,0.0367,-0.0525,0.0394,-0.0553,0.0343,-0.0413,0.0322,-0.0158,0.0248,-0.0183,0.0209,-0.0167,0.021,-0.014,0.0165,-0.0148,0.0123,-0.0108,0.0138,-0.0087,0.034,-0.0168,0.0291,-0.0264,0.0589,-0.0502,0.079,-0.0951,0.0676,-0.0921,0.0595,-0.1049,0.0365,-0.0891,0.0499,-0.0913,0.065,-0.0824,0.0669,-0.1031,0.0678,-0.08,0.0426,-0.0819,0.0595,-0.0753,0.0652,-0.068,0.0509,-0.083,0.0644,-0.0726,0.0698,-0.0798,0.0888,-0.029,0.049,-0.0845,0.067,-0.0745,0.045,-0.0735,0.0591,-0.0711,0.0624,-0.0654,0.0435,-0.0616,0.0627,-0.0158,0.0622,-0.0571,0.0397,-0.0507,0.0566,-0.0216,0.0474,-0.0499,0.0344,-0.0417,0.0497,-0.0186,0.0407,-0.0346,0.0253,-0.0255,0.0325,-0.0179,0.0283,-0.0171,0.0254,-0.0604,0.075,-0.0583,0.0595,-0.0703,0.0504,-0.0602,0.0839,-0.0559,0.0638,-0.0667,0.0601,-0.0404,0.0749,-0.0522,0.075,-0.0516,0.0413,-0.0432,0.0744,-0.0496,0.0599,-0.0443,0.0519,-0.029,0.0515,-0.041,0.0454,-0.0455,0.0452,-0.0435,0.0382,-0.0414,0.0117,-0.0029,0.0102,-0.0066,0.0041,-0.0086,0.0052,-0.0068,0.0011,-0.0014,0.0039,-0.0009,0.0116,-0.0142,0.0092,-0.0168,0.0338,-0.0163,0.0529,-0.0364,0.0447,-0.0512,0.0622,-0.0282,0.0587,-0.0606,0.0414,-0.0624,0.0826,-0.048,0.089,-0.0686,0.0497,-0.0607,0.0832,-0.0326,0.0387,-0.0359,0.018,-0.019,0.0182,-0.0069,0.0084,-0.0216,0.0167,-0.0159,0.0132,-0.0081,0.0165,-0.0421,0.0286,-0.0322,0.028,-0.0262,0.0159,-0.0112,0.0191,-0.0166,0.025,-0.0294,0.0088,-0.0198,0.0252,-0.0313,0.0226,-0.0084,0.0242,-0.0137,0.0159,-0.0223,0.0171,-0.0162,0.0062,-0.0197,0.0156,-0.0041,0.0056,-0.0055,0.0052,-0.0031,0.0055,-0.0033,0.0555,-0.0215,0.054,-0.0452,0.0592,-0.0634,0.0428,-0.0748,0.0659,-0.0724,0.062,-0.0711,0.0487,-0.0473,0.0499,-0.0432,0.0157,-0.0087,0.016,-0.006,0.0112,-0.0118,0.0006,-0.007,0.013,-0.0034,0.0143,-0.0117,0.0189,-0.0384,0.059,-0.0167,0.0443,-0.0502,0.0761,-0.0554,0.065,-0.0155,0.05,-0.0339,0.0448,-0.045,0.0887,-0.0452,0.0814,-0.0482,0.0432,-0.0334,0.0986,-0.0549,0.0942,-0.0446,0.0281,-0.036,0.0373,-0.0399,0.0977,-0.0458,0.0836,-0.0278,0.0794,-0.0441,0.0565,-0.0415,0.0373,-0.0366,0.0784,-0.0492,0.069,-0.0512,0.0268,-0.0448,0.038,-0.026,0.0551,-0.0503,0.0392,-0.0433,0.0325,-0.046,0.0354,-0.0408,0.0312,-0.0389,0.024,-0.0406,0.023,-0.0377,0.0295,-0.0332,0.0222,-0.0312,0.0226,-0.0323,0.0221,-0.0323,0.0209,-0.033,0.0223,-0.0372,0.0243,-0.0376,0.0223,-0.0369,0.0236,-0.0349,0.0251,-0.041,0.0237,-0.0411,0.0239,-0.0468,0.027,-0.0451,0.0282,-0.0462,0.0284,-0.0309,0.02,-0.0289,0.016,-0.0104,0.0081,-0.0117,0.0099,-0.0083,0.009,-0.003,0.0059,-0.0057,0.0053,-0.0041,0.0058,-0.0023,0.0051,-0.0045,0.0493,-0.0321,0.0741,-0.0589,0.07,-0.0673,0.0614,-0.0618,0.0558,-0.0813,0.0619,-0.0729,0.0458,-0.0731,0.0541,-0.0675,0.043,-0.0652,0.0565,-0.0677,0.0435,-0.0602,0.0554,-0.0652,0.0767,-0.0548,0.0697,-0.0191,0.052,-0.0535,0.0469,-0.0594,0.0339,-0.0255,0.0449,-0.0422,0.0382,-0.043,0.0502,-0.0325,0.0546,-0.0419,0.0473,-0.0531,0.0236,-0.0205,0.0502,-0.0436,0.0426,-0.0435,0.0403,-0.0297,0.038,-0.0374,0.044,-0.0372,0.0268,-0.0284,0.0151,-0.0281,0.0072,-0.0019,0.0031,-0.0124,0.0163,-0.01,0.0351,-0.0208,0.0206,-0.0393,0.0174,-0.0348,0.027,-0.026,0.023,-0.0294,0.0171,-0.0207,0.0193,-0.007,0.0023,-0.0044,0.0012,-0.0031,0.001,-0.0015,0.0009,-0.0009,0.0017,-0.001,0.001,-0.0009,0.0016,-0.0016,0.0029,-0.0016,0.0018,-0.0027,0.001,-0.0016,0.0022,-0.0018,0.0074,-0.0082,0.0125,-0.0152,0.0215,-0.0486,0.0287,-0.0439,0.0457,-0.0572,0.0446,-0.0565,0.0562,-0.0472,0.0544,-0.0433,0.0341,-0.0551,0.05,-0.037,0.0486,-0.0428,0.0533,-0.0372,0.0482,-0.0399,0.051,-0.0332,0.0425,-0.0291,0.0555,-0.0182,0.0499,-0.028,0.0547,-0.0298,0.0722,-0.0382,0.0602,-0.0456,0.0641,-0.044,0.0426,-0.0348,0.0408,-0.0273,0.036,-0.0418,0.0536,-0.0565,0.061,-0.0661,0.0703,-0.0721,0.0594,-0.0807,0.0356,-0.0801,0.0589,-0.0615,0.0527,-0.0763,0.0447,-0.0704,0.0573,-0.0676,0.0475,-0.0423,0.0542,-0.0524,0.0512,-0.0519,0.0282,-0.0517,0.0537,-0.0553,0.0424,-0.0405,0.0263,-0.0303,0.042,-0.0337,0.0369,-0.0276,0.0237,-0.0219,0.0295,-0.0199,0.0149,-0.0247,0.0271,-0.0164,0.0211,-0.0212,0.0183,-0.0226,0.0196,-0.0154,0.015,-0.0239,0.0242,-0.007,0.0124,-0.0188,0.0136,-0.0135,0.0089,-0.0193,0.0097,-0.0146,0.0113,-0.01,0.0113,-0.0161,0.0082,-0.0095,0.0129,-0.0111,0.0104,-0.004,0.0103,-0.0132,0.0141,-0.009,0.0053,-0.0145,0.0056,-0.0089,0.0039,-0.0077,0.0046,-0.005,0.0026,0,0.0021,-0.0053,0.002,-0.0006,0.0016,-0.0025,0.0014,-0.0009,0.0014,-0.0023,0.002,-0.0014,0.001,-0.0025,0.0017,-0.0011,0.0015,-0.0017,0.0013,-0.002,0.0026,-0.0005,0.0015,-0.0027,0.0013,-0.0025,0.0015,-0.0014,0.0023,-0.0025,0.0031,-0.0017,0.0033,-0.003,0.0038,-0.0025,0.0035,-0.0032,0.0035,-0.0018,0.0021,-0.0033,0.003,-0.0007,0.0017,-0.0013,0.0017,-0.0013,0.0011,0,0.0002,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0003,-0.0004,0,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0005,0.0006,0,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0005,-0.0003,0,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0005,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0,-0.0002,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
گوینده نریشن محمد طاها بذرافشان

محمد طاها بذرافشان

مرد - منتظر سفارش شما
هر دقیقه ۳۵۰,۰۰۰ تومان
بیش از یک دقیقه ۲۵۰,۰۰۰ تومان
[0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0005,-0.0006,0.0011,-0.0016,0.0018,-0.002,0.0009,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.0013,-0.0005,0.0002,-0.002,0.0015,-0.0007,0.0007,-0.0013,0.001,-0.0006,0.0013,-0.0016,0.0009,-0.0021,0.0023,-0.0008,0.0007,-0.0025,0.0008,-0.0015,0.0012,-0.0002,0.0013,-0.0017,0.0006,-0.0021,0.0026,-0.0003,0.0022,-0.0024,0.0018,-0.0001,0.0008,-0.0019,0.0014,-0.0017,0.0011,-0.0006,0.0003,-0.0018,0.001,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0006,-0.0013,0.0014,-0.0008,0.0016,-0.0024,0.0021,-0.0012,0.0023,-0.0008,0.0011,-0.001,0.0015,-0.0018,0.0021,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0016,-0.0016,0.001,-0.0018,0.0018,-0.0019,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0016,0.001,-0.0014,0.0009,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0011,-0.0015,0.002,-0.0019,0.0009,-0.0015,0.0019,-0.0016,0.001,-0.001,0.0019,-0.0016,0.001,-0.0023,0.0022,-0.0014,0.0003,-0.0018,0.0019,-0.0006,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0012,0.0019,-0.0008,0.0005,-0.0015,0.0005,-0.0005,0.0019,-0.0016,0.0008,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0015,-0.0011,0.0027,-0.0019,0.0012,-0.0015,0.0011,-0.0013,0.001,-0.0018,0.0005,-0.0016,0.0027,-0.0021,0.0214,-0.0036,0.0372,-0.0268,0.0893,-0.0548,0.108,-0.0471,0.3029,-0.2087,0.2976,-0.1935,0.4563,-0.1842,0.3351,-0.2578,0.2402,-0.2604,0.2415,-0.1864,0.368,-0.198,0.4679,-0.3796,0.3855,-0.3563,0.2808,-0.2747,0.2367,-0.4619,0.2159,-0.87,0.7333,-0.9338,0.2822,-0.3578,0.1245,-0.2751,0.1544,-0.1183,0.2168,-0.1563,0.1723,-0.382,0.1943,-0.3884,0.263,-0.1917,0.2723,-0.3561,0.1934,-0.1262,0.1053,-0.2811,0.1156,-0.1457,0.5342,-0.3621,0.2741,-0.3297,0.375,-0.2494,0.1005,-0.1695,0.4348,-0.4489,0.401,-0.2878,0.0926,-0.3368,0.2221,-0.2908,0.1357,-0.1468,0.3882,-0.1635,0.1411,-0.1215,0.1003,-0.1971,0.0871,-0.0609,0.0734,-0.1497,0.1075,-0.069,0.0765,-0.0868,0.0976,-0.0879,0.0759,-0.0818,0.096,-0.1295,0.1334,-0.0459,0.1359,-0.1266,0.1874,-0.1647,0.0973,-0.1542,0.1832,-0.1231,0.1864,-0.0623,0.0411,-0.1631,0.1749,-0.1763,0.1101,-0.0786,0.1319,-0.1639,0.1127,-0.0661,0.0615,-0.1442,0.1092,-0.0432,0.0421,-0.08,0.0311,-0.0139,0.0558,-0.0384,0.0277,-0.013,0.2051,-0.058,0.1682,-0.1202,0.1785,-0.1632,0.2046,-0.1716,0.2299,-0.1934,0.1606,-0.1659,0.2205,-0.1432,0.1353,-0.1517,0.2191,-0.228,0.1817,-0.171,0.1881,-0.1487,0.1698,-0.2512,0.1713,-0.2192,0.3063,-0.3646,0.3744,-0.3246,0.4764,-0.5178,0.4235,-0.7094,0.4081,-0.7035,0.3892,-0.616,0.399,-0.2419,0.4903,-0.1268,0.2965,-0.6111,0.3215,-0.3318,0.5275,-0.6198,0.4935,-0.6498,0.2991,-0.2466,0.2976,-0.2102,0.3197,-0.2787,0.1973,-0.266,0.1327,-0.0779,0.0385,-0.0312,0.0102,-0.0497,0.1364,-0.1397,0.3864,-0.2799,0.4991,-0.2579,0.4966,-0.2341,0.4996,-0.2517,0.6308,-0.3077,0.5955,-0.3526,0.5817,-0.323,0.5321,-0.2908,0.6016,-0.3242,0.5982,-0.2766,0.6261,-0.2264,0.5896,-0.2992,0.4711,-0.2485,0.4256,-0.3489,0.4651,-0.2413,0.4722,-0.2985,0.4503,-0.2566,0.4264,-0.2212,0.4276,-0.2878,0.4661,-0.2281,0.397,-0.2391,0.4104,-0.1705,0.3707,-0.1566,0.3177,-0.1718,0.3577,-0.1801,0.3858,-0.2318,0.3333,-0.1865,0.2269,-0.1578,0.153,-0.1021,0.1496,-0.0902,0.0851,-0.0678,0.0349,-0.0339,0.0368,-0.0367,0.0385,-0.035,0.0323,-0.0279,0.0287,-0.0403,0.0424,-0.0526,0.0385,-0.0438,0.0305,-0.0354,0.0545,-0.0302,0.0164,-0.0575,0.1133,-0.0337,0.0805,-0.0963,0.0593,-0.0964,0.0967,-0.1304,0.0858,-0.0459,0.0229,-0.0865,0.0923,-0.0601,0.0788,-0.0802,0.081,-0.058,0.0782,-0.0149,0.0431,-0.0468,0.0297,-0.048,0.041,-0.015,0.016,-0.0485,0.0386,-0.0177,0.0387,-0.0157,0.0082,-0.0132,0.0225,-0.0262,0.0169,-0.0177,0.0132,-0.0157,0.0179,-0.013,0.0163,-0.0185,0.0164,-0.0141,0.0149,-0.0121,0.0182,-0.0163,0.0188,-0.0135,0.0156,-0.0282,0.0245,-0.0103,0.0146,-0.0064,0.0065,-0.0185,0.0205,-0.0135,0.0221,-0.0174,0.0089,-0.018,0.0073,-0.0229,0.0215,-0.0095,0.0253,-0.015,0.0103,-0.0099,0.0092,-0.007,0.006,-0.0055,0.0073,-0.0089,0.0078,-0.0077,0.0131,-0.0076,0.0064,-0.0251,0.0086,-0.0073,0.0049,-0.0049,0.0032,-0.0018,0.0072,-0.0069,0.0052,-0.0065,0.0081,-0.0014,0.0017,-0.0055,0.0044,-0.0051,0.0042,-0.0013,0.0045,-0.0026,0.0038,-0.0003,0.002,-0.0025,0.002,-0.0019,0.0029,-0.0021,0.0032,-0.0028,0.0026,-0.0033,0.0028,-0.0014,0.0017,-0.002,0.0058,-0.0689,0.2382,-0.1275,0.4485,-0.5275,0.8874,-0.3462,0.758,-0.3127,0.754,-0.2908,0.6855,-0.4614,0.4309,-0.266,0.6329,-0.2946,0.1227,-0.3246,0.6207,-0.2768,0.4733,-0.1603,0.161,-0.1412,0.2944,-0.279,0.1,-0.1107,0.0741,-0.116,0.0767,-0.1216,0.1104,-0.0198,0.0604,-0.0889,0.0799,-0.0493,0.0368,-0.0993,0.0798,-0.0497,0.1272,-0.1204,0.1798,-0.097,0.0819,-0.0624,0.0603,-0.0889,0.169,-0.1867,0.0686,-0.1447,0.1005,-0.0645,0.0608,-0.0831,0.0979,-0.0305,0.0755,-0.1212,0.1034,-0.1359,0.1227,-0.0814,0.0797,-0.0794,0.0859,-0.0718,0.0916,-0.1167,0.1206,-0.0894,0.1029,-0.1136,0.1414,-0.1445,0.2217,-0.1508,0.2295,-0.1159,0.5089,-0.3755,0.4691,-0.4344,0.0986,-0.4676,0.3551,-0.5427,0.6218,-0.257,0.2437,-0.1867,0.1493,-0.0508,0.142,-0.1234,0.1502,-0.2266,0.0739,-0.1638,0.0965,-0.1616,0.0759,-0.112,0.0564,-0.0191,0.0802,-0.0871,0.2437,-0.2462,0.2919,-0.333,0.2568,-0.3679,0.2082,-0.2444,0.1716,-0.1569,0.2395,-0.2146,0.3719,-0.2334,0.387,-0.2745,0.354,-0.2213,0.3658,-0.2075,0.3101,-0.195,0.2995,-0.1745,0.2751,-0.1607,0.2626,-0.1535,0.2521,-0.1459,0.2454,-0.1617,0.2238,-0.1681,0.2365,-0.1584,0.1931,-0.1433,0.1965,-0.1646,0.1939,-0.1409,0.1298,-0.1412,0.1338,-0.1084,0.1351,-0.1148,0.1303,-0.1422,0.1605,-0.1614,0.177,-0.1517,0.1993,-0.1609,0.1907,-0.1478,0.2142,-0.1649,0.3171,-0.2498,0.4135,-0.2951,0.4294,-0.2738,0.385,-0.295,0.3343,-0.2484,0.3678,-0.2384,0.3736,-0.2531,0.3936,-0.2296,0.3217,-0.193,0.2756,-0.1903,0.2494,-0.1777,0.2152,-0.1645,0.1827,-0.1612,0.1329,-0.1614,0.0991,-0.1046,0.0976,-0.1183,0.1021,-0.1349,0.0978,-0.0707,0.0602,-0.0641,0.1149,-0.0582,0.2669,-0.1681,0.4176,-0.2842,0.4967,-0.2294,0.4848,-0.2798,0.3647,-0.2597,0.4795,-0.2411,0.5111,-0.2594,0.505,-0.2817,0.4729,-0.2703,0.4267,-0.2567,0.4042,-0.257,0.3028,-0.3121,0.5323,-0.376,0.3385,-0.4048,0.332,-0.5717,0.1374,-0.331,0.3264,-0.2684,0.2061,-0.3699,0.1909,-0.1689,0.2465,-0.2387,0.5065,-0.249,0.5358,-0.2622,0.3999,-0.2404,0.3514,-0.2031,0.358,-0.2131,0.3458,-0.2064,0.4264,-0.213,0.3714,-0.2343,0.4024,-0.2316,0.3659,-0.1936,0.4294,-0.2448,0.4447,-0.2204,0.2951,-0.2139,0.367,-0.2542,0.4157,-0.2691,0.3574,-0.2639,0.4246,-0.245,0.4169,-0.183,0.1583,-0.2032,0.158,-0.1381,0.1709,-0.165,0.1368,-0.1494,0.1441,-0.1143,0.0984,-0.081,0.1329,-0.0518,0.0149,-0.0827,0.071,-0.0219,0.0339,-0.041,0.058,-0.0562,0.036,-0.0253,0.0244,-0.0314,0.0462,-0.0334,0.0419,-0.0365,0.032,-0.0457,0.0303,-0.0299,0.0343,-0.0362,0.0262,-0.0337,0.0451,-0.0379,0.1326,-0.1732,0.2724,-0.3533,0.3549,-0.1594,0.1156,-0.1642,0.1395,-0.1117,0.2016,-0.3527,0.2376,-0.2817,0.4004,-0.1792,0.2619,-0.2499,0.2429,-0.1734,0.4246,-0.197,0.4657,-0.1814,0.255,-0.4079,0.0625,-0.2023,0.4365,-0.3438,0.2762,-0.1324,0.0407,-0.0907,0.033,-0.0672,0.3139,-0.2446,0.2658,-0.1494,0.2621,-0.1736,0.2958,-0.2187,0.2089,-0.189,0.2271,-0.1121,0.2269,-0.1843,0.2484,-0.2188,0.1773,-0.1841,0.0942,-0.196,0.127,-0.2105,0.1687,-0.2037,0.2402,-0.1362,0.2305,-0.2674,0.3124,-0.2652,0.3618,-0.2667,0.3478,-0.1539,0.1105,-0.2434,0.3322,-0.2277,0.3311,-0.2488,0.331,-0.1389,0.1663,-0.2491,0.3537,-0.2585,0.3647,-0.296,0.3612,-0.1888,0.1487,-0.2957,0.4099,-0.3001,0.3975,-0.3282,0.395,-0.2119,0.1201,-0.2984,0.6187,-0.2918,0.8583,-0.5168,0.5887,-0.4852,0.1658,-0.4562,0.6598,-0.2471,0.215,-0.333,0.6051,-0.1122,0.1679,-0.1758,0.4986,-0.1565,0.1899,-0.1906,0.3286,-0.1512,0.1594,-0.1394,0.1137,-0.1137,0.2496,-0.0883,0.272,-0.2193,0.4447,-0.209,0.109,-0.1871,0.0219,-0.055,0.1326,-0.1043,0.164,-0.1049,0.0645,-0.1374,0.1076,-0.1069,0.0646,-0.0551,0.042,-0.0797,0.0728,-0.058,0.0485,-0.0596,0.0484,-0.077,0.1103,-0.0376,0.0805,-0.1281,0.2405,-0.1553,0.2854,-0.3302,0.1803,-0.2058,0.2885,-0.1912,0.3932,-0.2157,0.3829,-0.2418,0.6098,-0.3112,0.3211,-0.2818,0.2198,-0.2399,0.1613,-0.4002,0.182,-0.1327,0.153,-0.1666,0.1247,-0.1283,0.0851,-0.0828,0.041,-0.0202,0.0217,-0.0335,0.0294,-0.0389,0.156,-0.0705,0.2197,-0.1745,0.1704,-0.1989,0.2621,-0.2069,0.2711,-0.2472,0.3272,-0.2202,0.3888,-0.1963,0.3419,-0.1782,0.3663,-0.2047,0.3596,-0.2319,0.1227,-0.2392,0.1226,-0.1501,0.0671,-0.0569,0.055,-0.0521,0.0805,-0.0482,0.0765,-0.0726,0.0407,-0.0713,0.0819,-0.0323,0.0291,-0.0487,0.0601,-0.0602,0.0609,-0.0723,0.0484,-0.0369,0.0419,-0.055,0.058,-0.0393,0.1546,-0.1424,0.204,-0.0853,0.4334,-0.3417,0.4988,-0.317,0.6197,-0.2362,0.4153,-0.2663,0.5132,-0.2661,0.5128,-0.2617,0.4894,-0.3242,0.3767,-0.2553,0.4112,-0.1468,0.3137,-0.191,0.3284,-0.2347,0.3876,-0.2148,0.3783,-0.1601,0.0938,-0.2466,0.2981,-0.2274,0.2889,-0.2671,0.3026,-0.2594,0.3071,-0.2359,0.2873,-0.2343,0.2821,-0.085,0.0652,-0.2505,0.2985,-0.2729,0.2694,-0.2169,0.1406,-0.2609,0.2026,-0.2066,0.2048,-0.1997,0.0788,-0.2381,0.1655,-0.2506,0.1226,-0.0587,0.0795,-0.1692,0.093,-0.1474,0.26,-0.106,0.3455,-0.2934,0.4168,-0.2065,0.3661,-0.1838,0.0203,-0.2218,0.3692,-0.1988,0.3591,-0.2493,0.258,-0.1857,0.2423,-0.1764,0.0575,0,0.0168,-0.0331,0.024,-0.0348,0.0252,-0.0145,0.0301,-0.0291,0.1032,-0.095,0.1362,-0.0751,0.2239,-0.2708,0.4606,-0.2382,0.4055,-0.1801,0.4245,-0.3509,0.4102,-0.3764,0.4663,-0.3295,0.0736,-0.3298,0.236,-0.2047,0.1872,-0.1583,0.3099,-0.3159,0.382,-0.4476,0.635,-0.4612,0.4344,-0.3284,0.2495,-0.3876,0.3073,-0.3973,0.3461,-0.4366,0.4716,-0.6053,0.4717,-0.8183,0.3937,-0.6194,0.3402,-0.4959,0.4003,-0.3771,0.4424,-0.3611,0.3447,-0.4509,0.3191,-0.3506,0.4068,-0.2524,0.1997,-0.3924,0.1502,-0.0668,0.1162,-0.16,0.4571,-0.3626,0.5279,-0.3257,0.2236,-0.2569,0.3565,-0.3018,0.2439,-0.2692,0.2643,-0.3233,0.2524,-0.2325,0.1509,-0.1141,0.0512,-0.1259,0.0579,-0.0483,0.0333,-0.0529,0.025,-0.027,0.1989,-0.0571,0.1165,-0.1021,0.2904,-0.1515,0.1693,-0.2713,0.2305,-0.2944,0.245,-0.146,0.0837,-0.401,0.2929,-0.2652,0.1755,-0.2352,0.3886,-0.3471,0.3149,-0.3355,0.1877,-0.3371,0.4101,-0.1867,0.1044,-0.336,0.4691,-0.2933,0.1262,-0.18,0.4053,-0.286,0.273,-0.3014,0.0686,-0.3423,0.4069,-0.3036,0.1143,-0.2862,0.2761,-0.1567,0.0903,-0.083,0.055,-0.0405,0.0804,-0.0629,0.0152,-0.0341,0.047,-0.023,0.0236,-0.0367,0.0291,-0.0415,0.0284,-0.0378,0.0354,-0.0267,0.1226,-0.0755,0.1646,-0.1174,0.0965,-0.1656,0.1848,-0.2333,0.1993,-0.1372,0.2331,-0.1576,0.3073,-0.3136,0.3753,-0.1731,0.2148,-0.2231,0.1828,-0.3281,0.2435,-0.2414,0.3789,-0.1434,0.1773,-0.1468,0.0924,-0.1624,0.1175,-0.2583,0.0589,-0.2139,0.3025,-0.1783,0.1896,-0.1064,0.1961,-0.2449,0.1759,-0.1352,0.3469,-0.2548,0.077,-0.1352,0.1199,-0.3465,0.1628,-0.1376,0.1492,-0.3831,0.1147,-0.1082,0.2013,-0.1698,0.3092,-0.1551,0.2961,-0.2317,0.4351,-0.1198,0.4725,-0.2264,0.378,-0.1838,0.106,-0.1615,0.1927,-0.1603,0.0782,-0.1077,0.3137,-0.1907,0.0644,-0.1108,0.1704,-0.1085,0.1581,-0.0703,0.1097,-0.0919,0.1178,-0.0533,0.204,-0.162,0.0661,-0.0553,0.0826,-0.1076,0.0819,-0.0455,0.0604,-0.0905,0.1242,-0.056,0.1376,-0.0969,0.1447,-0.1008,0.0511,-0.097,0.147,-0.1096,0.0835,-0.0869,0.1121,-0.114,0.0529,-0.0205,0.0788,-0.0905,0.0889,-0.0488,0.0538,-0.0783,0.0983,-0.064,0.1415,-0.1041,0.1565,-0.0706,0.1259,-0.0742,0.1036,-0.0626,0.0265,-0.0402,0.0202,-0.0123,0.0148,-0.0153,0.0319,-0.0244,0.032,-0.0342,0.0312,-0.0373,0.0263,-0.0074,0.0204,-0.0207,0.0277,-0.0252,0.0154,-0.0144,0.0263,-0.0208,0.0292,-0.0278,0.018,-0.0243,0.0186,-0.0155,0.0231,-0.0219,0.0101,-0.007,0.0109,-0.0138,0.0168,-0.0051,0.0107,-0.0066,0.0056,-0.0061,0.0047,-0.0075,0.0033,-0.0097,0.009,-0.0077,0.0029,-0.0092,0.0096,-0.0106,0.0086,-0.0075,0.002,-0.0068,0.006,-0.0043,0.0035,-0.0051,0.0031,-0.002,0.005,-0.0027,0.0042,-0.005,0.0054,-0.0058,0.1109,-0.005,0.6334,-0.4565,0.6457,-0.4864,0.5947,-0.4165,0.3839,-0.327,0.5534,-0.3356,0.2807,-0.2776,0.254,-0.18,0.1578,-0.1371,0.2163,-0.2231,0.2328,-0.1934,0.156,-0.0486,0.1947,-0.1203,0.1186,-0.1772,0.0802,-0.0399,0.178,-0.0889,0.1077,-0.1292,0.1081,-0.1379,0.1331,-0.1748,0.0605,-0.0791,0.0855,-0.0986,0.1179,-0.0951,0.2237,-0.192,0.2117,-0.0858,0.2441,-0.2579,0.1955,-0.3056,0.2224,-0.1204,0.1481,-0.2987,0.3856,-0.2803,0.2538,-0.1388,0.2684,-0.2493,0.2927,-0.1512,0.2258,-0.1912,0.1686,-0.1056,0.1554,-0.0947,0.1429,-0.2378,0.2585,-0.2159,0.1256,-0.1085,0.1765,-0.0924,0.1132,-0.0801,0.1186,-0.0989,0.1155,-0.0307,0.0974,-0.1039,0.0973,-0.1421,0.0556,-0.0937,0.1498,-0.0488,0.0331,-0.0725,0.0318,-0.0255,0.0525,-0.0493,0.118,-0.0676,0.0539,-0.0517,0.0397,-0.0469,0.035,-0.0445,0.0319,-0.0499,0.0481,-0.032,0.0216,-0.0304,0.0211,-0.0381,0.0253,-0.0164,0.0125,-0.0393,0.0287,-0.0431,0.0356,0,0.0328,-0.0155,0.0116,-0.0464,0.0314,-0.0381,0.0128,-0.051,0.046,-0.0211,0.0218,-0.0529,0.0303,-0.0568,0.0336,-0.0159,0.0183,-0.0088,0.0481,-0.0207,0.0245,-0.029,0.0164,-0.0594,0.0466,-0.0438,0.0701,-0.0132,0.0336,-0.0386,0.0467,-0.0224,0.0225,-0.0538,0.0363,-0.0151,0.057,-0.0312,0.0419,-0.056,0.0453,-0.04,0.0492,-0.0291,0.1054,-0.0553,0.0776,-0.0916,0.0549,-0.0834,0.0887,-0.1019,0.0755,-0.0907,0.0931,-0.1375,0.0927,-0.1137,0.0993,-0.0655,0.0297,-0.0432,0.0471,-0.0472,0.0426,-0.019,0.0123,-0.0086,0.0082,-0.0237,0.0094,-0.0111,0.0158,-0.0153,0.0156,-0.0121,0.0207,-0.0099,0.016,-0.012,0.0115,-0.0095,0.0048,-0.0117,0.0082,-0.013,0.0084,-0.0094,0.0076,-0.0086,0.009,-0.0065,0.0141,-0.0136,0.007,-0.0063,0.0077,-0.0102,0.0087,-0.0063,0.0126,-0.0096,0.0081,-0.0046,0.0105,-0.0138,0.0125,-0.0068,0.0103,-0.0098,0.0041,-0.0091,0.0039,-0.0044,0.0045,-0.0061,0.0058,-0.0061,0.0049,-0.005,0.0038,-0.0047,0.0047,-0.0049,0.004,-0.0028,0.0031,-0.0044,0.0049,-0.0053,0.004,-0.003,0.0033,-0.0026,0.0041,-0.0033,0.004,-0.0034,0.002,-0.0011,0.0021,-0.0032,0.0018,-0.0037,0.0035,-0.001,0.0028,-0.002,0.0048,-0.0015,0.0029,-0.002,0.0038,-0.0038,0.0031,-0.002,0.0025,-0.0033,0.0021,-0.0037,0.003,-0.0026,0.0024,-0.0019,0.003,-0.0021,0.0028,-0.0027,0.0015,-0.0015,0.0024,-0.0019,0.0016,-0.0027,0.0005,-0.0018,0.0019,-0.0023,0.004,-0.0023,0.0048,-0.0033,0.0063,-0.0041,0.0061,-0.0036,0.0052,-0.006,0.0029,-0.0042,0.0024,-0.0031,0.0015,-0.0006,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0002,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری

چرا باید سانداسنپ را برای سفارش نریشن انتخاب کنیم؟

سانداسنپ به عنوان اولین و بزرگترین مرجع دانلود صدا با بیش از ۵۲,۳۶۷ کاربر فعال ضامن کیفیت سفارش شماست.

۵۲,۰۰۰
نفر کاربر
تا این لحظه مورد اعتماد ۵۲,۳۶۷ نفر کاربر هستیم
تحویل سریع
48 ساعته
تحویل سفارش ها حداکثر تا ۴۸ ساعت کاری
ضمانت کیفیت سفارش
سانداسنپ کیفیت سفارش شما را تضمین می کند
قیمت با تعرفه مشخص
محاسبه آنلاین و هوشمند هزینه بر اساس متن شما

مراحل سفارش نریشن در سانداسنپ

در این سامانه تمامی فرآیند ثبت، ضبط و تحویل شما به صورت آنلاین و هوشمند انجام خواهد شد.

انتخاب گوینده

صدای نمونه گویندگان را گوش کنید و با توجه بودجه انتخاب نمایید

انتخاب جزئیات

جزئیات سفارش نظیر لحن و گویش و خدمات اضافی را انتخاب می کنید

پرداخت هزینه

هزینه سفارش خود را پرداخت کنید تا در انتظار ضبط قرار گیرد

در انتظار ضبط

حداکثر تا ۴۸ ساعت سفارش شما آماده تحویل خواهد بود

تحویل سفارش

میتوانید به راحتی فایل سفارش خود را دانلود نمایید

سوالات متداول سفارش گویندگی

در اینجا سعی کردیم به برخی از سوالات شما در رابطه با نحوه سفارش گویندگی پاسخ دهیم

هزینه سفارش نریشن چطور محاسبه خواهد شد؟

هزینه سفارش آنلاین گویندگی، باتوجه به نرخ یک دقیقه و بیش از یک دقیقه گوینده محاسبه خواهد شد.

چطور میتوان از زمان (دقیقه) سفارش نریشن با خبر شد؟

در حال حاظر ما هر صفحه نریشن (گویندگی) را که شامل 190 کلمه با فونت 14 و فاصله خطوط 1.5 است را به میزان یک دقیقه نریشن محسابه می کنیم.

آیا تفاوتی در نریشن یک دقیقه ای یا بیش از یک دقیقه وجود دارد؟

برخی از گویندگان برای سفارش های بیش از یک دقیقه هزینه بیشتر یا کمتری را در نظر گرفته اند که میتوانید برای مشاهده قیمت آنلاین گویندگی آنها روی لینک اطلاعات بیشتر کلیک کنید.

تضمین دریافت سفارش پس از پرداخت چیست؟

اولین، بزرگترین و تنها مرجع تخصصی دانلود صدا در ایران، رابط بین شما و گوینده (نریتور) ست و تا زمانی که رضایت شما از صدای تحویل گرفته شده اعلام نشود پروژه اتمام شده تلقی نخواهد شد.

چه مدت زمانی لازم است تا سفارش گویندگی من تحویل داده شود؟

به محض پرداخت سفارش توسط شما، ثانیه شمار تحوی به مدت 48 ساعت فعال خواهد شد و گوینده موظف است سفارش شما را طی این مدت به شما تحویل نماید.

اگر فایل نهایی کیفیت مناسب یا دچار ایراد باشد امکان اصلاح وجود دارد؟

بله شما میتوانید پس از تحویل فایل اولیه نسبت به ثبت نظر و یا اصلاحیه خود اقدام فرمایید.

چطور میتوانم نمونه کارهای کامل یک گوینده را مشاهده کنم؟

شما میتوانید با کلیک بر روی نام گوینده پروفایل شخصی او را مشاهده و نسبت به مشاهده نمونه کارها اقدام نمایید

چنانچه سفارش نریشن من از یک دقیقه بیشتر و از دو دقیقه کمتر باشد هزینه چطور محاسبه خواهد شد؟

چنانچه سفارش آنلاین گویندگی شما زیر یک دقیقه و نیم باشد هزینه دقیقا مطابق با زمان صرف شده محاسبه خواهد شد اما چنانچه ظریف آن بیشتر از یک دقیقه و نیم باشد هزینه برای 2 صفحه محاسبه خواهد شد. برای صفحات بیشتر از 2 صفحه نیز به همین شکل محاسبه خواهد شد.

آیا میتوانم سفارش خود را پس از پرداخت لغو نمایم؟

امکان لغو سفارش تنها تا 15 دقیقه بعد از فعال شدن سفارش وجود دارد در غیر این صورت به دلیل صرف احتمالی زمان توسط گوینده، امکان لغو وجود ندارد.

يكـي از تخصص هـاي مهـم در حوزه ارتباطات و رسانه‌های دیجیتال به خصوص برنامه‌های رادیو و تلویزیونی، گویندگی می‌باشد. گویندگی امروزه به یکی از رشته‌های پرطرفدار و البته تاثیرگذار هنری و مهارتی محسوب می‌شود.

گویندگی چیست؟

گویندگی یک هنر و مهارت تاثیرگذار در حوزه ارتباطات است. در این هنر فرد گوینده با استفاده از استعداد ذاتی خود و مهارت‌های فن بیان که از مربی خود فرامی‌گیرد نسبت به زبان و ادای صحیح کلمات ادبیات تسلط می‌یابد. سپس تلاش می‌کند مهارت‌ها و دانش آموخته را بکار گرفته و با بیانی شیوا، رسا و موثر مفهوم مدنظر را به مخاطب منتقل سازد.

در دنیای امروز که عصر ارتباطات نامیده می‌شود فن بیان و آیین سخنوری یکی از اصول اولیه در برقراری ارتباط تاثیرگذار با مخاطبان می‌باشد. درست ادا کردن کلمات و تلفظ صحیح کلمات می‌تواند موجب درک صحیح از مطلب و مفهوم گردد.

با استفاده از نعمت بیان، بشر می‌تواند عواطف، احساسات و درخواست‌های خود را مطرح کند. این نعمت به در قالب شکل گویندگی درآمده و آن را به یکی از پيچيده ترین اشکال زبان‌های گفتاری بدل کرده که در آن گوینده باید با صدایی سلیس و طبیعی و با رعایت اصول زبان مبدا، مفاهیم را واضح و روشن بیان کند.

این رشته علاوه بر آن که به استعداد ذاتی نیاز دارد، مستلزم تمرین، تکرار و مطالعه مداوم است تا تسلط در گفتار را افزایش دهد. غلـط خوانـی، لـرزش صـدا، تـرس از خوانـدن واژه هـای پیچیـده و عبارت هـای نفیـس، نادیـده گرفتـن کلمات اصلـی و شـتاب در ادای متـن، نشـان دهنـده ضعـف گوینـده و محـروم بـودن او از پشـتوانه مطالعاتـی اسـت.

باید توجه داشت که گویندگی متن با روخوانی متن بسیار متفاوت است. در در روخوانی متن خواننده متن صرفا به خواندن کلمات نوشته شده میپردازد و توجه کافی به اصول زبان مبدا، لحن، تلفظ کلمات و ... ندارد. اما در گویندگی متن، گوینده به تمامی جنبه‌های متن از جمله احساسات، تلفظ، لحن، سبک، اصول نگارشی، بیان و ... توجه دارد و سعی می‌کند احساس نهفته شده در مطلب را به شیوه‌ای رسا به مخاطب منتقل سازد به طوری که مخاطب بتواند تصویری کلی و گاه همراه با جزئیات از آنچه که نگارش شده ایجاد کند و بتواند با مفهوم ارتباط برقرار کند. به عبارت دیگر، احساس و بیان کلمات در گویندگی باید به نحوی باشد که مخاطب را سردرگم نکرده و به خوبی پیام مطلب را دریافت کند.

همانطور که اشاره شد، گویندگی به یک حرفه متمایز، جذاب و پرکاربردی در عصر ارتباطات تبدیل شده‌است که می‌توان از آن در زمینه‌های فراوان و رسانه‌های مختلف بهره گرفت. از آنجایی که تمامی افراد استعداد و مهارت کافی برای انجام این عمل را ندارند، می‌توانند از متخصصان این فن بهره بگیرند، از اینرو ما شاهد سفارش گویندگی هستیم.

سفارش گویندگی چیست؟

مجموعه‌های آنلاین و وب‌سایت‌های معتبری وجود دارد که در زمینه سفارش آنلاین گویندگی می‌توانند به شما کمک کنند. در این مجموعه‌ها تیمی متشکل از بهترین گویندگان و نریتورهای ایرانی دور هم جمع شده‌اند که با بهترین کیفیت و دسترسی راحت اماده خدمات رسانی به شما هستند.

اولین قدم در انجام سفارش گویندگی تهیه متن گویندگی می‌باشد. به عبارتی ابتدا شما باید متنی که نیاز است تا نریتور آن را ادا کند مهیا کنید. برای این امر می‌توانید از نویسنده‌ای که قلم جذاب دارد استفاده کنید. گویندگی می‌تواند برای متن و مطلبی باشد که نویسنده براساس احساسات درونی‌اش نگارش کرده‌است یا توضیح کسب‌وکار شما و یا یک رویداد خاص باشد. بنابراین نوشتن متن برای نریشن بایستی براساس هدف شما صورت بگیرد. اگر هدف شما معرفی کسب‌وکار و فعالیت می‌باشد بهتر است صرفا به موارد اساسی و مهم پرداخته و از پرداختن به جزئیات که شنونده را گمراه می‌سازد خودداری کنید. چنانچه شما قصد بیان داستان را دارید باید به تمامی جزئیاتی که مخاطب را در ایجاد تصویر بهتر از داستان و فضای آن یاری می‌کند، بپردازید.

پس از تهیه متنی که باید در اختیار گوینده قرار بگیرد شما باید با در رابطه با یک گوینده یا نریتور ارتباط برقرار کنید. پیش از آن می‌توانید به نمونه صدای گویندگان گوش دهید و از میان نریتورهایی که به صورت آنلاین سفارش دریافت می‌کنند، گوینده مورد علاقه خود را که سبک وی با سبک کاری شما تناسب بیشتری دارد را انتخاب کنید.

برای استخدام گوینده پس از مهیا سازی متن در قالب ورود یا پی دی اف و اغلب با فونت 14، گوینده مدنظر را انتخاب می‌نماید. سپس نسبت به ثبت سفارش اقدام خواهید کرد. در سفارش نریشن به صورت آنلاین راه‌های ارتباطی مختلفی برای کاربران در نظر گرفته شده‌است. شما می‌توانید متن را ارسال کرده و متنظر باشید تا هزینه کلی مبلغ سفارش معین گردد.

اما هزینه سفارش آنلاین نریشن چگونه محاسبه می‌گردد؟

در تعیین نرخ گویندگی عوامل بسیاری دخیل می‌باشد. به عنوان مثال بسیاری از گویندگان براساس دقیقه گویندگی قیمت تعیین می‌کنند. برخی از افراد نیز متناسب با تعداد کلمات که در هر صفحه وجود دارد مبلغ مشخصی را درخواست می‌کنند. مجموعه نریشن پس از بررسی متن، محاسبه براساس نرخ مشخص، قیمت نریشن درخواستی شما را اعلام خواهند کرد.

پس از این مراحله شما بایستی ثبت سفارش خود را نهایی کنید و تا اماده شدن نهایی خوانش متن منتظر بمانید. پس از خوانش متن، تیم اماده سازی نسبت به صداگذاری و تنظیم فایل نهایی اقدام کرده و پس از آن محتوای درخواستی شما اماده خواهد بود.

بسیاری از فعالیت‌هایی که در زمینه سفارش نریشن فعال هستند مدت زمان معینی جهت آماده سازی فایل مورد نظر تعیین کرده‌اند. برای مثال به شما تضمین می‌دهند که ظرف مدت زمان 48 تا 72 ساعت سفارش شما مهیا خواهد شد. همچنین بسیاری از تیم های حرفه‌ای در رابطه با کیفیت سفارش ها ضمانت داده و تا آماده سازی فایل نهایی در سلیقه شما اصلاحیه ارسال کرده و نظرات خود را بیان نمایید.

تاکنون در رابطه با سفارش گویندگی متن صحبت کردیم. در این نوع از گویندگی، گوینده صرفا به متن توجه داشته و سعی دارد که متن را به نحو احسن بیان نماید. سبک دیگری از گویندگی مربوط به گویندگی بر روی محتوای ویدئویی یا فیلم می‌باشد. به این عمل اصطلاحا دوبله گفته می‌شود. به عبارت دیگر، دوبله کردن یا دوبلاژ، صداپیشگان یا دوبلورها به جای شخصیت‌های اصلی فیلم، انیمیشن، یا کارتون صحبت می‌کنند و صداهای مربوط به حالات مختلف را ادا می‌کنند.

در گذشته به دلیل عدم وجود امکانات کافی هنگام فیلم برداری کیفیت صداهای اصلی بازیگران مناسب نبوده و همین امر موجب میشد تا گفتارگردان‌ها مجددا دیالوگ‌های فیلمنامه را متناسب با حرکات دهان و لب بازیگران و با توجه به حس و فضای فیلم بیان کنند. امروزه دوبله صرفا برای تغییر زبان فیلم از زبان مبدا به زبان مقصد و گاه برای دلنشین سازی آواز بازیگر به کار می‌رود. در هر صورت یکی از فعالیت‌هایی که گویندگان نیز می‌‍توانند مشغول شوند، دوبله می‌باشد.

برای درخواست سفارش دوبله نیز شما بایستی تمام مراحل سفارش گویندگی را طی نمایید. با این تفاوت که علاوه بر تهیه متن دوبله، بایستی فایل (فیلم، ویدئو، انیمیشن، کارتون و ...) که صداگذاری بر روی آن انجام خواهد شد را باید آماده کنید. از طرفی دیگر اغلب برای سفارش دوبله بیش از یک گوینده نیاز می‌باشد. پس مسلما در تعیین هزینه سفارش دوبله با سفارش نریشن تفاوت وجود خواهد داشت. از طرفی دیگر تهیه فایل دوبله در مقایسه با خوانش متن به مدت زمان بیشتری نیاز دارد.

امر سفارش دوبله در مقایسه با سفارش گویندگی متن به مراتب سخت تر می‌باشد. چرا که در دوبله، دوبلور نه تنها باید حس و حال شخصیت اصلی را به خوبی منتقل کند بلکه باید به حرکات دهان، لب و تن صدای شخصیت توجه داشته باشد و همزمان و همراستا با شخصیت اصلی صحبت نموده و کلمات را بیان نماید.

نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم