مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای بشکن

افکت صدای بشکن
مدت زمان: ۰۰:۰۱
نوع: 44100HZ, stereo
تعداد دانلود: ۳۹ بار
آخرین ویرایش: سه شنبه, ۲۷ مهر ۱۴۰۰
تولید کننده: به ساخت
برچسب ها
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.001,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0009,0,-0.001,0,-0.001,0,-0.0012,0,-0.0012,0,-0.0011,0,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0009,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.001,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.001,0,-0.0016,0,-0.0017,0,-0.0013,0,-0.0013,0,-0.0014,0,-0.0013,0,-0.0017,0,-0.0017,0,-0.001,0.0001,-0.0006,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.001,0,-0.0012,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0005,0,-0.001,0,-0.0012,0,-0.0017,0,-0.0017,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0012,0,-0.0018,0,-0.0017,0,-0.0008,0,-0.0004,0,-0.0008,0,-0.0016,0,-0.0024,0,-0.0022,0,-0.0008,0,-0.001,0,-0.0021,0,-0.002,0,-0.0032,0,-0.0029,0,-0.0017,0,-0.0016,0,-0.0019,0,-0.0015,0,-0.0028,0,-0.0018,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0013,0,-0.0013,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0016,0.0011,0,0.0018,0,0.0018,0,0.0021,0,0.0032,0,0.0036,0,0.0036,0,0.0042,0,0.004,0,0.0046,0,0.0046,0,0.0048,0,0.0053,0,0.0058,0,0.0048,0,0.0054,0,0.0052,0,0.0047,0,0.0036,0,0.0041,0,0.0019,0,0.0025,0,0.0023,0,0.0027,0,0.0028,0,0.0036,0,0.0019,-0.0006,0.0026,0,0.0018,-0.0005,0.0021,-0.0007,0.0025,0,0.0022,-0.0009,0.0025,-0.0011,0.0024,-0.0003,0.0018,-0.0003,0.0031,-0.0007,0.0029,0,0.0013,-0.0009,0.0018,-0.0011,0.0016,0,0.0016,-0.0008,0.0029,-0.0006,0.0026,-0.0005,0.0012,-0.0014,0.0019,-0.0008,0.002,-0.0004,0.0014,-0.0013,0.0042,-0.0006,0.004,-0.001,0.0029,-0.0008,0.0034,-0.0001,0.003,-0.0006,0.0039,-0.0008,0.005,0,0.0025,-0.0011,0.0035,-0.0005,0.0031,0,0.0038,0,0.0045,-0.0005,0.0062,0,0.0032,-0.0002,0.0047,0,0.0051,0,0.005,0,0.0045,0,0.005,0,0.0051,0,0.0055,0,0.0047,0,0.0044,0,0.0063,0,0.0052,0,0.0058,0,0.0059,0,0.0053,0,0.0041,0,0.0054,0,0.003,-0.0001,0.0045,0,0.0039,0,0.0047,0,0.0033,0,0.0038,-0.0016,0,-0.0025,0.0017,0,0.0016,-0.0006,0.0021,-0.0016,0.0031,-0.0011,0.0023,-0.0019,0.0028,-0.0006,0.003,-0.0015,0.0023,-0.0012,0.0018,-0.0032,0,-0.0037,0,-0.0067,0.0001,-0.0052,0,-0.0041,0.0009,-0.0038,0.0021,-0.0029,0.0021,-0.0026,0,-0.0035,0.0028,-0.0018,0.0024,-0.0017,0.0022,-0.0016,0.0013,-0.0024,0.0013,-0.0043,0,-0.0052,0.0008,-0.0018,0.0006,-0.0032,0.001,-0.0022,0.0011,-0.0015,0.0002,-0.0029,0.0034,-0.0026,0.0049,-0.0005,0.0064,-0.0011,0.0118,-0.0003,0.0116,-0.0006,0.0203,-0.0022,0.0437,-0.0041,0.0384,-0.0017,0.0744,-0.0033,0.0737,0,0.0693,-0.0025,0.0411,-0.0146,0,-0.0841,0,-0.1448,0,-0.1604,0.0038,-0.1609,0.0247,-0.1482,0.0329,-0.7275,0.7764,-0.762,0.4468,-0.3793,0.3339,-0.3262,0.2201,-0.1519,0.1499,-0.0987,0.0672,-0.0484,0.0622,-0.0196,0.0493,-0.0139,0.0416,-0.0024,0.0319,-0.0009,0.0383,-0.0035,0.0373,-0.0001,0.0432,-0.0014,0.0443,0,0.0416,-0.0004,0.0405,-0.0006,0.036,0,0.0355,0,0.0292,-0.0022,0.0262,-0.0019,0.0241,-0.003,0.0227,0,0.0251,0,0.0221,0,0.0221,-0.0002,0.0223,-0.0017,0.0215,-0.001,0.0193,0,0.0264,0,0.0205,-0.0046,0.018,-0.0025,0.0104,-0.003,0.0092,-0.0037,0.0085,-0.0059,0.0171,-0.0091,0.0112,-0.0089,0.0074,-0.0082,0.007,-0.0166,0.0052,-0.0108,0.01,-0.0111,0.0059,-0.009,0.007,-0.0127,0.0012,-0.0156,0.005,-0.0152,0.0073,-0.0153,0.0097,-0.0171,0.0075,-0.0137,0.002,-0.0139,0.0023,-0.015,0.0005,-0.0145,0.0041,-0.0127,0.0035,-0.0084,0.0059,-0.0085,0.0036,-0.0118,0.0021,-0.0121,0.0025,-0.0183,0.0031,-0.0093,0.0061,-0.0096,0.0019,-0.0081,0.0043,-0.0079,0.0082,-0.0079,0.0098,-0.0064,0.0111,-0.009,0.0093,-0.0069,0.0062,-0.0033,0.0042,-0.0035,0.0057,-0.0055,0.0054,-0.0088,0.0048,-0.0115,0.0066,-0.0072,0.0046,-0.0096,0.0024,-0.0107,0.002,-0.0082,0.003,-0.0054,0.004,-0.0074,0.0021,-0.0068,0.0053,-0.0094,0.003,-0.0093,0.0009,-0.0089,0.0009,-0.0085,0.0013,-0.0112,0.0017,-0.0086,0,-0.009,0,-0.0108,0,-0.0081,0,-0.0096,0,-0.0089,0,-0.0094,0,-0.0098,0,-0.0113,0,-0.0109,0,-0.011,0.0006,-0.0109,0.0009,-0.0093,0,-0.0118,0,-0.0099,0,-0.0093,0,-0.0095,0,-0.0081,0.0003,-0.0066,0.0013,-0.0079,0.0001,-0.0059,0.0023,-0.0084,0.0037,-0.0088,0.0051,-0.0083,0.0071,-0.0085,0.0064,-0.0072,0.0066,-0.0059,0.0005,-0.0032,0.0031,-0.0051,0.0047,-0.0072,0.0056,-0.0073,0.0059,-0.0076,0.0062,-0.0091,0.0054,-0.0074,0.0037,-0.0074,0.0047,-0.0064,0.0041,-0.0048,0.0039,-0.0031,0.0038,-0.0031,0.003,-0.0037,0.0027,-0.0042,0.0024,-0.0036,0.0027,-0.0001,0.0031,-0.0033,0.0044,-0.0034,0.0081,-0.0029,0.0071,-0.0029,0.0071,-0.0014,0.0072,-0.0005,0.0068,-0.0002,0.0091,-0.0014,0.0095,0,0.0091,0,0.0085,0,0.0078,0,0.007,0,0.0077,0,0.0079,-0.0012,0.0066,-0.0031,0.0062,-0.0033,0.0054,-0.0012,0.0042,-0.0007,0.005,-0.0001,0.0042,0,0.0029,-0.0002,0.0026,-0.0018,0.0015,-0.0011,0.0005,-0.0017,0.0008,-0.0015,0.0019,-0.0017,0.001,-0.0026,0.001,-0.0044,0.0031,-0.0048,0.0037,-0.0045,0.0038,-0.0048,0.0027,-0.0046,0.0007,-0.0036,0.0004,-0.0054,0.0031,-0.0057,0.004,-0.0067,0.0034,-0.0072,0.0032,-0.0066,0.0029,-0.0047,0.0009,-0.0043,0,-0.0046,0,-0.0043,0,-0.0045,0,-0.0028,0,-0.0034,0,-0.004,0.0006,-0.0024,0.0021,-0.0028,0.0036,-0.0026,0.0036,-0.0032,0.0037,-0.0033,0.0035,-0.0018,0.0023,-0.0016,0.0001,-0.0019,0.0006,-0.0019,0.0011,-0.0025,0.001,-0.0021,0,-0.0031,0,-0.0029,0,-0.0025,0,-0.002,0.001,-0.0016,0.0008,-0.0024,0,-0.0026,0,-0.0028,0,-0.0031,0.0006,-0.003,0.0006,-0.0032,0.0003,-0.004,0.0009,-0.0033,0.0012,-0.0024,0.001,-0.0032,0.0006,-0.002,0.0014,-0.0016,0.0016,-0.001,0.0024,-0.0004,0.003,-0.0002,0.0028,-0.0001,0.0029,0,0.0031,0,0.0033,0,0.0036,0,0.0042,0,0.0035,-0.001,0.0044,0,0.0058,0,0.0054,0,0.0051,0,0.0048,0,0.0042,0,0.0027,-0.0008,0.0022,-0.0017,0.0014,-0.0023,0.0007,-0.0027,0.0008,-0.0029,0.0006,-0.0034,0.0002,-0.0036,0,-0.0037,0.0006,-0.0033,0,-0.0031,0,-0.0034,0,-0.0027,0,-0.0035,0,-0.0032,0,-0.0035,0,-0.0039,0,-0.004,0,-0.0027,0,-0.0028,0,-0.003,0,-0.0028,0,-0.003,0,-0.0025,0,-0.0021,0,-0.0024,0,-0.0031,0,-0.0028,0.0003,-0.0025,0,-0.0017,0,-0.0019,0,-0.0014,0.0002,-0.0009,0.0018,-0.0006,0.0022,0,0.0028,0,0.0043,0,0.0046,0,0.0041,0,0.0054,0,0.0053,0,0.0039,0,0.0039,0,0.0032,0,0.0039,0,0.0047,0,0.0045,0,0.0033,0,0.0047,0,0.005,0,0.0055,0,0.0053,0,0.0041,0,0.0042,0,0.0041,0,0.003,0,0.0004,-0.0016,0,-0.0021,0,-0.0032,0,-0.0036,0,-0.0041,0,-0.0044,0,-0.0044,0,-0.005,0,-0.0053,0,-0.0062,0,-0.0063,0,-0.0065,0,-0.0064,0,-0.0066,0,-0.0055,0.0001,-0.005,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0006,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0005,0,-0.0004,0,-0.0003,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
00:01
افکت صدای بشکن
نوع فایل
audio/mpeg, 44100HZ, stereo
تولید کننده
به ساخت
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم