نسخه جدید سایت با سرعت بالاتر و بهره وری بهتر به صورت آزمایشی راه اندازی شد. جهت رفتن به نسخه جدید کلیک کنید.
اطلاعات بیشتر

دانلود صدای صدای ماشین مرسدس بنز جی کلاس

صدای ماشین مرسدس بنز جی کلاس کد (گ4) Mercedes - AMG g63
دسته بندی: خودرو، ماشین
مدت زمان: ۰:۱۱
نوع: 441kHz, 320bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
تولید کننده: گرامافون
برچسب ها
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.001,-0.0006,0.0008,-0.0013,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0013,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0029,-0.0063,0.0178,-0.0173,0.0074,-0.0108,0.0083,-0.0063,0.0117,-0.0056,0.0051,-0.0092,0.0249,-0.0406,0.0282,-0.028,0.018,-0.0146,0.0338,-0.0414,0.0496,-0.0402,0.0541,-0.0209,0.0357,-0.0341,0.0269,-0.0165,0.0151,-0.0121,0.0407,-0.0345,0.0289,-0.0268,0.0436,-0.0288,0.0269,-0.0255,0.0227,-0.0591,0.0488,-0.0142,0.0244,-0.0094,0.0261,-0.0358,0.0442,-0.0326,0.04,-0.0237,0.0422,-0.049,0.0225,-0.0367,0.036,-0.0309,0.0337,-0.067,0.055,-0.0454,0.0744,-0.0219,0.0328,-0.0591,0.0481,-0.0602,0.0444,-0.0296,0.0602,-0.0473,0.0803,-0.0495,0.0739,-0.0487,0.0381,-0.0463,0.0344,-0.0302,0.0632,-0.0503,0.0308,-0.041,0.0807,-0.051,0.0332,-0.047,0.036,-0.0457,0.0466,-0.0325,0.0115,-0.0334,0.0531,-0.0493,0.0309,-0.0199,0.0435,-0.0236,0.0273,-0.0298,0.033,-0.0243,0.036,-0.0306,0.0354,-0.0368,0.015,-0.0182,0.0222,-0.0166,0.0234,-0.015,0.024,-0.0455,0.0339,-0.0134,0.0207,-0.0244,0.0197,-0.012,0.012,-0.0192,0.0133,-0.0119,0.0152,-0.0114,0.0294,-0.0144,0.027,-0.0373,0.0171,-0.0266,0.0306,-0.0181,0.0245,-0.013,0.0197,-0.0191,0.0351,-0.0171,0.0058,-0.0225,0.0174,-0.0118,0.0108,-0.0141,0.0081,-0.0154,0.0144,-0.0034,0.0211,-0.0129,0.0186,-0.0218,0.0139,-0.0067,0.0526,-0.0678,0.0519,-0.0633,0.0608,-0.2122,0.0417,-0.0697,0.0847,-0.0307,0.0383,-0.0331,0.0286,-0.0257,0.0127,-0.0156,0.0061,-0.0111,0.0039,-0.0141,0.0105,-0.0162,0.0076,-0.0079,0.0082,-0.0092,0.0064,-0.0068,0.0086,-0.0105,0.0061,-0.0105,0.0095,-0.0076,0.0082,-0.0088,0.0068,-0.0072,0.0115,-0.0089,0.0118,-0.0087,0.0069,-0.0049,0.007,-0.0102,0.0825,-0.1378,0.0416,-0.1416,0.027,-0.0526,0.0198,-0.0109,0.0133,-0.0042,0.0237,-0.0085,0.0361,-0.0299,0.0106,-0.0297,0.0155,-0.0243,0.0226,-0.0125,0.0068,-0.0105,0.0107,-0.007,0.0134,-0.0123,0.0092,-0.0108,0.0039,-0.0058,0.015,-0.0082,0.0054,-0.0112,0.0119,-0.0066,0.0109,-0.0076,0.0086,-0.0085,0.0125,-0.0156,0.0062,-0.0068,0.0034,-0.0045,0.0137,-0.0057,0.0048,-0.0078,0.0068,-0.012,0.0107,-0.0099,0.008,-0.0098,0.0088,-0.0084,0.0052,-0.0031,0.0123,-0.0097,0.0067,-0.0074,0.0087,-0.0066,0.0041,-0.0067,0.0068,-0.0112,0.0114,-0.0099,0.0067,-0.0053,0.0078,-0.0025,0.008,-0.005,0.0081,-0.0088,0.0018,-0.0048,0.0092,-0.0062,0.0053,-0.0135,0.0062,-0.0084,0.0053,-0.0107,0.0072,-0.0078,0.007,-0.004,0.0111,-0.0048,0.0102,-0.0077,0.0039,-0.0048,0.0107,-0.0085,0.0074,-0.0091,0.0074,-0.0068,0.0058,-0.0054,0.0078,-0.0063,0.0097,-0.0043,0.0031,-0.0041,0.0044,-0.0059,0.0048,-0.0054,0.0066,-0.0072,0.0048,-0.0066,0.0048,-0.0077,0.0066,-0.0064,0.0067,-0.0104,0.008,-0.0064,0.0151,-0.0057,0.0075,-0.0056,0.0093,-0.0078,0.0072,-0.0042,0.0099,-0.0104,0.0053,-0.0105,0.0067,-0.0091,0.0166,-0.0062,0.0144,-0.0077,0.012,-0.011,0.0074,-0.0116,0.0135,-0.0055,0.0147,-0.0083,0.0198,-0.0165,0.0334,-0.0352,0.0145,-0.0247,0.043,-0.0499,0.0235,-0.0519,0.0447,-0.0146,0.0336,-0.0422,0.034,-0.0199,0.0296,-0.021,0.0303,-0.0399,0.0491,-0.0355,0.0449,-0.0458,0.05,-0.0441,0.056,-0.0618,0.0518,-0.0561,0.0646,-0.0454,0.0733,-0.0587,0.0911,-0.0401,0.0375,-0.0445,0.077,-0.1141,0.0519,-0.0488,0.1512,-0.0388,0.0664,-0.0388,0.0367,-0.0284,0.0726,-0.0846,0.1104,-0.1074,0.1577,-0.0326,0.0559,-0.0545,0.0154,-0.0495,0.0168,-0.0116,0.0184,-0.0192,0.0125,-0.0346,0.0235,-0.0229,0.0266,-0.028,0.0265,-0.028,0.0169,-0.0256,0.0308,-0.0312,0.0221,-0.0331,0.0298,-0.0497,0.1102,-0.0521,0.1007,-0.0437,0.058,-0.0691,0.0407,-0.0551,0.0314,-0.0203,0.0161,-0.0305,0.0097,-0.0136,0.0196,-0.0234,0.0288,-0.0138,0.0105,-0.02,0.0184,-0.024,0.1132,-0.0899,0.0981,-0.0905,0.0547,-0.0269,0.0468,-0.044,0.2099,-0.0674,0.0465,-0.053,0.0393,-0.0298,0.0252,-0.0184,0.0219,-0.0149,0.0446,-0.1699,0.1044,-0.1282,0.0448,-0.0318,0.0161,-0.0206,0.0121,-0.0211,0.026,-0.0157,0.0191,-0.0226,0.0175,-0.0276,0.0526,-0.0398,0.0533,-0.0378,0.0394,-0.0329,0.1558,-0.1329,0.072,-0.0496,0.0367,-0.0468,0.0207,-0.0296,0.0164,-0.0179,0.0199,-0.0207,0.0163,-0.0131,0.0151,-0.0182,0.0182,-0.017,0.0164,-0.0135,0.0298,-0.019,0.014,-0.0212,0.0225,-0.0157,0.0208,-0.0209,0.0199,-0.0179,0.0198,-0.0183,0.026,-0.013,0.0168,-0.0197,0.0257,-0.0163,0.0222,-0.0171,0.0314,-0.024,0.0171,-0.0223,0.0222,-0.0153,0.0251,-0.0294,0.0144,-0.0301,0.0258,-0.0199,0.0309,-0.0309,0.017,-0.0199,0.0156,-0.0229,0.0219,-0.0228,0.0302,-0.0226,0.0164,-0.0197,0.023,-0.0188,0.0225,-0.0154,0.0208,-0.0218,0.0181,-0.0146,0.0176,-0.0204,0.019,-0.01,0.0202,-0.024,0.0167,-0.0146,0.0143,-0.0177,0.0227,-0.0202,0.0184,-0.0135,0.0185,-0.0112,0.0104,-0.0193,0.0187,-0.0197,0.0212,-0.0114,0.0169,-0.0103,0.0161,-0.0093,0.0205,-0.0154,0.0109,-0.0106,0.0221,-0.0165,0.0182,-0.0154,0.0176,-0.012,0.0034,-0.0144,0.0214,-0.0113,0.0114,-0.0046,0.0156,-0.011,0.0039,-0.0105,0.0203,-0.0152,0.0132,-0.0096,0.0261,-0.0135,0.0258,-0.0149,0.0256,-0.0256,0.0248,-0.0127,0.0233,-0.0374,0.0412,-0.0244,0.0215,-0.0272,0.0246,-0.0198,0.0257,-0.0328,0.0397,-0.0371,0.0431,-0.0418,0.0715,-0.0542,0.081,-0.0573,0.0609,-0.0555,0.0595,-0.0298,0.0413,-0.0258,0.0463,-0.065,0.0862,-0.0234,0.0472,-0.0195,0.0438,-0.0723,0.0872,-0.0531,0.0687,-0.0628,0.0618,-0.0718,0.0745,-0.0688,0.0379,-0.0799,0.0706,-0.0744,0.0675,-0.0422,0.0565,-0.0637,0.0464,-0.0593,0.0413,-0.0307,0.0557,-0.0318,0.0285,-0.0438,0.0292,-0.0308,0.0232,-0.0345,0.033,-0.014,0.0339,-0.0405,0.0332,-0.0256,0.0323,-0.0242,0.0203,-0.0276,0.0334,-0.0123,0.0197,-0.0215,0.0218,-0.0243,0.0176,-0.0256,0.0359,-0.0253,0.0277,-0.0225,0.019,-0.0241,0.0339,-0.0249,0.0277,-0.0194,0.0272,-0.0315,0.1954,-0.1368,0.1253,-0.065,0.0442,-0.0448,0.0907,-0.035,0.0432,-0.0318,0.0458,-0.0278,0.0251,-0.0196,0.0153,-0.0162,0.0242,-0.0388,0.0324,-0.0256,0.0515,-0.0862,0.173,-0.08,0.0297,-0.0699,0.0249,-0.0248,0.0324,-0.0329,0.0206,-0.0288,0.0156,-0.0252,0.0118,-0.0227,0.0293,-0.0628,0.1145,-0.0802,0.0667,-0.0488,0.0426,-0.0484,0.0203,-0.0395,0.0194,-0.0194,0.0091,-0.0238,0.0203,-0.0157,0.0184,-0.0196,0.0437,-0.1018,0.0694,-0.1654,0.0649,-0.0324,0.0386,-0.0414,0.0295,-0.0136,0.0373,-0.018,0.0163,-0.0224,0.0178,-0.0192,0.0252,-0.0192,0.0136,-0.0268,0.0144,-0.0136,0.0168,-0.0201,0.0154,-0.0234,0.0116,-0.02,0.0216,-0.0181,0.017,-0.0222,0.028,-0.0184,0.0165,-0.0259,0.0232,-0.0179,0.0129,-0.0198,0.028,-0.0219,0.015,-0.0246,0.0232,-0.0166,0.0231,-0.022,0.0188,-0.0275,0.0237,-0.0227,0.0295,-0.0244,0.0207,-0.0256,0.0193,-0.0233,0.0359,-0.0158,0.0175,-0.0229,0.0261,-0.0284,0.0382,-0.0141,0.0317,-0.0215,0.021,-0.03,0.0218,-0.0218,0.0289,-0.0281,0.0168,-0.0269,0.0254,-0.0287,0.0268,-0.0148,0.0181,-0.0288,0.0189,-0.0249,0.0293,-0.0272,0.0299,-0.0244,0.013,-0.0203,0.023,-0.0147,0.0216,-0.0273,0.0176,-0.0269,0.0204,-0.0164,0.0226,-0.0191,0.0236,-0.0257,0.0149,-0.0168,0.0187,-0.0153,0.0218,-0.0155,0.0168,-0.0232,0.0194,-0.0166,0.0104,-0.0155,0.0137,-0.0191,0.0197,-0.0135,0.0236,-0.0076,0.0159,-0.0169,0.0155,-0.0171,0.0071,-0.013,0.0172,-0.0165,0.0152,-0.0115,0.0138,-0.0137,0.0143,-0.0123,0.0141,-0.0172,0.0094,-0.0139,0.018,-0.0172,0.0176,-0.0091,0.0176,-0.014,0.0111,-0.0145,0.0212,-0.0145,0.02,-0.0129,0.0098,-0.0143,0.0107,-0.0155,0.0221,-0.0115,0.0207,-0.0132,0.0139,-0.0142,0.0111,-0.0108,0.0301,-0.0127,0.0235,-0.0129,0.0213,-0.0124,0.0208,-0.0143,0.0268,-0.0302,0.0334,-0.0294,0.0136,-0.0285,0.0352,-0.0282,0.0492,-0.0273,0.0512,-0.03,0.1092,-0.0428,0.0455,-0.0573,0.0586,-0.0601,0.063,-0.0425,0.087,-0.0387,0.0524,-0.0757,0.0608,-0.0437,0.0783,-0.0802,0.089,-0.0775,0.0488,-0.0461,0.0451,-0.0439,0.108,-0.0679,0.0949,-0.0174,0.1276,-0.0934,0.0548,-0.0651,0.0675,-0.0484,0.0563,-0.0874,0.0078,-0.0161,0.0266,-0.0222,0.0301,-0.028,0.0335,-0.0388,0.0365,-0.0542,0.0473,-0.0947,0.0644,-0.0886,0.0534,-0.0447,0.0318,-0.0281,0.0206,-0.0274,0.0219,-0.028,0.0202,-0.0131,0.0453,-0.3839,0.0855,-0.0615,0.0646,-0.0632,0.1021,-0.0644,0.0543,-0.0447,0.0408,-0.0377,0.0339,-0.0347,0.0259,-0.024,0.0502,-0.0417,0.0143,-0.0057,0.0327,-0.0171,0.0386,-0.2778,0.0896,-0.0375,0.0303,-0.0172,0.0179,-0.0144,0.1332,-0.0362,0.0255,-0.1558,0.0569,-0.0439,0.0293,-0.0278,0.0257,-0.0235,0.0411,-0.0246,0.024,-0.0297,0.0273,-0.0154,0.0094,-0.0176,0.0238,-0.0277,0.0204,-0.0223,0.0137,-0.0222,0.0235,-0.0175,0.028,-0.0171,0.0143,-0.0252,0.0246,-0.0247,0.0319,-0.0168,0.0179,-0.0201,0.0225,-0.0209,0.0305,-0.0225,0.0193,-0.0262,0.0281,-0.0264,0.027,-0.0155,0.0284,-0.0262,0.0208,-0.0242,0.019,-0.0112,0.0306,-0.025,0.0189,-0.0258,0.0249,-0.0254,0.0186,-0.0225,0.0179,-0.0273,0.0197,-0.0258,0.0099,-0.0161,0.0237,-0.0258,0.0192,-0.0209,0.02,-0.0211,0.0312,-0.0153,0.0148,-0.0297,0.0214,-0.0176,0.0149,-0.0179,0.0273,-0.0215,0.0124,-0.0128,0.0247,-0.0229,0.019,-0.0071,0.0181,-0.0225,0.023,-0.0151,0.0155,-0.0208,0.0186,-0.0212,0.0179,-0.0089,0.0187,-0.0158,0.0176,-0.0186,0.0156,-0.021,0.0092,-0.0124,0.0159,-0.0121,0.0121,-0.0177,0.0212,-0.0184,0.0138,-0.0102,0.0206,-0.0114,0.013,-0.0184,0.0186,-0.0201,0.0187,-0.0086,0.0199,-0.0143,0.0167,-0.0177,0.0211,-0.0139,0.0188,-0.0101,0.0146,-0.0098,0.0082,-0.0126,0.0207,-0.0083,0.0219,-0.0115,0.0126,-0.0155,0.0108,-0.017,0.02,-0.0102,0.0151,-0.0074,0.0166,-0.0071,0.009,-0.0075,0.0178,-0.0078,0.0066,-0.0068,0.0133,-0.015,0.0128,-0.0067,0.0167,-0.0118,0.0083,-0.0096,0.0117,-0.0135,0.0098,-0.01,0.0061,-0.0102,0.0143,-0.0081,0.0179,-0.0072,0.03,-0.0124,0.0045,-0.0127,0.0366,-0.0244,0.0541,-0.0353,0.0287,-0.0154,0.0176,-0.0307,0.0236,-0.044,0.0281,-0.0529,0.0215,-0.0398,0.0361,-0.0374,0.0548,-0.0339,0.019,-0.035,0.0532,-0.0326,0.045,-0.0351,0.0677,-0.0371,0.0362,-0.0458,0.0468,-0.034,0.0432,-0.0352,0.059,-0.0316,0.0581,-0.119,0.0462,-0.0551,0.0459,-0.0347,0.045,-0.1002,0.037,-0.0328,0.075,-0.0449,0.0154,-0.0759,0.075,-0.0788,0.0526,-0.1004,0.0503,-0.0417,0.0651,-0.0266,0.0068,-0.2729,0.0695,-0.0472,0.0244,-0.0331,0.0568,-0.0356,0.0343,-0.0335,0.0227,-0.0568,0.0422,-0.0575,0.0297,-0.0209,0.0196,-0.0255,0.0197,-0.046,0.0248,-0.3034,0.2068,-0.1803,0.0342,-0.1523,0.0415,-0.052,0.0333,-0.0218,0.0188,-0.0118,0.0168,-0.0209,0.0243,-0.0277,0.0181,-0.0189,0.0138,-0.0187,0.017,-0.0175,0.1462,-0.0233,0.2636,-0.0717,0.1834,-0.0402,0.0659,-0.037,0.0499,-0.0259,0.0245,-0.0182,0.0181,-0.0115,0.0094,-0.0153,0.0156,-0.0175,0.0373,-0.0265,0.1478,-0.0963,0.0298,-0.0357,0.0385,-0.0198,0.0345,-0.0388,0.018,-0.0144,0.0183,-0.0117,0.0096,-0.0177,0.0201,-0.0201,0.0249,-0.0164,0.0179,-0.0187,0.0154,-0.0198,0.0316,-0.0121,0.0221,-0.0209,0.0188,-0.0257,0.0265,-0.0111,0.0191,-0.0205,0.0229,-0.0182,0.016,-0.0144,0.0238,-0.024,0.0164,-0.0246,0.0224,-0.0122,0.0215,-0.029,0.0162,-0.0256,0.0201,-0.0302,0.0325,-0.0249,0.0151,-0.0259,0.0213,-0.025,0.0221,-0.026,0.0244,-0.024,0.0128,-0.0232,0.0225,-0.0227,0.0282,-0.0161,0.0174,-0.0258,0.0194,-0.0178,0.015,-0.0192,0.02,-0.0235,0.0218,-0.017,0.0171,-0.0237,0.0224,-0.0217,0.0169,-0.0246,0.013,-0.0151,0.0201,-0.0193,0.0157,-0.0173,0.019,-0.021,0.0231,-0.0146,0.0059,-0.0172,0.0167,-0.0187,0.0186,-0.011,0.0201,-0.0113,0.0075,-0.0169,0.0188,-0.0164,0.0197,-0.0118,0.0161,-0.0116,0.0143,-0.0137,0.0193,-0.0185,0.0159,-0.0085,0.0163,-0.008,0.0127,-0.0114,0.0168,-0.0157,0.0123,-0.0108,0.0157,-0.0154,0.0117,-0.0114,0.0183,-0.0109,0.0175,-0.0074,0.0136,-0.0104,0.016,-0.0117,0.0076,-0.011,0.0159,-0.0103,0.0116,-0.0061,0.017,-0.0132,0.0096,-0.0094,0.0156,-0.0067,0.0056,-0.0084,0.0114,-0.0092,0.0191,-0.0062,0.015,-0.0065,0.0102,-0.0092,0.0085,-0.0098,0.0102,-0.0111,0.0049,-0.0105,0.012,-0.0092,0.0051,-0.01,0.0082,-0.0122,0.0097,-0.0083,0.0062,-0.0072,0.0084,-0.0055,0.006,-0.0073,0.0098,-0.0067,0.0058,-0.0086,0.0085,-0.0081,0.0079,-0.0115,0.0052,-0.0074,0.0138,-0.0122,0.0135,-0.0107,0.0107,-0.0075,0.0075,-0.0064,0.0037,-0.0024,0.0068,-0.0099,0.0112,-0.0086,0.0091,-0.0048,0.0037,-0.0044,0.0075,-0.0053,0.0052,-0.0099,0.0106,-0.0086,0.0042,-0.0071,0.0034,-0.0025,0.0067,-0.0055,0.0058,-0.0038,0.0066,-0.0068,0.0041,-0.0016,0.0072,-0.0068,0.0062,-0.0058,0.0107,-0.0075,0.0017,-0.0065,0.0056,-0.0079,0.0071,-0.003,0.0023,-0.005,0.0069,-0.0034,0.0068,-0.0038,0.0053,-0.0061,0.0031,-0.0029,0.0071,-0.0056,0.0052,-0.0042,0.0059,-0.0063,0.0045,-0.0063,0.0048,-0.0043,0.0062,-0.0047,0.0061,-0.0056,0.0031,-0.0077,0.0068,-0.0063,0.0041,-0.0036,0.0039,-0.0038,0.0041,-0.0037,0.0035,-0.0045,0.0036,-0.0064,0.0029,-0.0009,0.0085,-0.0064,0.007,-0.0057,0.0081,-0.0048,0.0037,-0.0062,0.0034,-0.0044,0.0053,-0.005,0.0056,-0.0048,0.0045,-0.006,0.0042,-0.0016,0.0029,-0.0032,0.0042,-0.0021,0.0014,-0.0013,0.0018,-0.0012,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:11
صدای ماشین مرسدس بنز جی کلاس کد (گ4) Mercedes - AMG g63
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم