مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای صدای ماشین پورشه

صدای ماشین پورشه کد (گ5) Porsche cayenne 536
دسته بندی: خودرو، ماشین
مدت زمان: ۰:۲۰
نوع: 441kHz, 320bit
تعداد دانلود: ۳ بار
آخرین ویرایش: جمعه, ۳۰ مهر ۱۴۰۰
تولید کننده: گرامافون
برچسب ها
فقط با اشتراک
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.002,-0.004,0.0038,-0.0047,0.0031,-0.0021,0.0036,-0.0019,0.0015,-0.0021,0.0029,-0.0034,0.0019,-0.003,0.0023,-0.0034,0.0038,-0.0042,0.003,-0.0055,0.0047,-0.0045,0.0032,-0.0029,0.002,-0.002,0.0039,-0.0006,0.0041,-0.006,0.0069,-0.0072,0.0037,-0.0029,0.0023,-0.0028,0.0029,-0.004,0.0034,-0.0033,0.0023,-0.0021,0.0177,-0.0243,0.0244,-0.0125,0.0289,-0.0326,0.022,-0.0215,0.0301,-0.0468,0.0276,-0.0262,0.0413,-0.0465,0.0594,-0.0387,0.063,-0.0555,0.0361,-0.0512,0.0519,-0.0786,0.045,-0.0537,0.0446,-0.0694,0.0163,-0.0694,0.0843,-0.0509,0.0777,-0.0558,0.0726,-0.0357,0.109,-0.0424,0.0512,-0.0518,0.0517,-0.0467,0.0495,-0.0507,0.0553,-0.0481,0.0406,-0.0447,0.0634,-0.0387,0.0299,-0.0245,0.0232,-0.0565,0.0284,-0.0582,0.0584,-0.0612,0.063,-0.0346,0.0289,-0.0422,0.0334,-0.0392,0.0543,-0.0381,0.0356,-0.0378,0.029,-0.0359,0.0327,-0.0424,0.0399,-0.0479,0.0245,-0.0168,0.0599,-0.0239,0.0616,-0.0355,0.0461,-0.0558,0.0302,-0.0482,0.0518,-0.032,0.0311,-0.0249,0.0227,-0.0148,0.0145,-0.0212,0.037,-0.0414,0.0347,-0.0382,0.0288,-0.0372,0.0379,-0.0219,0.023,-0.0208,0.0291,-0.0176,0.0297,-0.0165,0.0251,-0.0111,0.027,-0.0154,0.0331,-0.0341,0.0364,-0.0255,0.0235,-0.0208,0.0229,-0.0157,0.0141,-0.0092,0.0248,-0.0117,0.0183,-0.0171,0.0161,-0.0172,0.0267,-0.0359,0.0244,-0.0194,0.0188,-0.0228,0.0146,-0.0141,0.0072,-0.011,0.0184,-0.0229,0.0213,-0.024,0.0236,-0.022,0.0133,-0.015,0.0328,-0.0208,0.0162,-0.0146,0.0193,-0.0104,0.0221,-0.0193,0.0182,-0.0113,0.0215,-0.0111,0.0246,-0.0151,0.0066,-0.01,0.0162,-0.013,0.0121,-0.0106,0.0185,-0.0099,0.0087,-0.0117,0.0168,-0.0133,0.0186,-0.0138,0.0115,-0.0069,0.0137,-0.0095,0.0093,-0.0059,0.0106,-0.0063,0.0108,-0.0107,0.0164,-0.0081,0.0089,-0.0072,0.0109,-0.0098,0.0063,-0.0077,0.0077,-0.0137,0.0078,-0.009,0.0086,-0.0098,0.0131,-0.0118,0.0136,-0.0115,0.0154,-0.0144,0.0085,-0.0143,0.0135,-0.0127,0.01,-0.0122,0.0167,-0.0114,0.0112,-0.0142,0.0093,-0.0121,0.0136,-0.0096,0.0182,-0.0181,0.0161,-0.0114,0.0268,-0.0153,0.0159,-0.0148,0.0234,-0.0137,0.0285,-0.0181,0.0144,-0.0201,0.0187,-0.0124,0.0232,-0.0113,0.0214,-0.0201,0.0175,-0.0089,0.0119,-0.017,0.0172,-0.0271,0.0207,-0.0183,0.0241,-0.0189,0.0245,-0.0153,0.0237,-0.0153,0.0322,-0.0164,0.0301,-0.0146,0.0258,-0.0129,0.0091,-0.006,0.0189,-0.0197,0.0186,-0.0272,0.0187,-0.0249,0.0215,-0.0209,0.0197,-0.0134,0.0298,-0.0174,0.023,-0.0142,0.0239,-0.0122,0.0258,-0.017,0.0175,-0.0252,0.017,-0.0276,0.0117,-0.0148,0.0113,-0.0191,0.0163,-0.0197,0.019,-0.0092,0.0172,-0.0147,0.0212,-0.0219,0.0173,-0.0152,0.0146,-0.027,0.0179,-0.0093,0.017,-0.0247,0.015,-0.0196,0.0135,-0.015,0.0221,-0.0142,0.0165,-0.022,0.0296,-0.014,0.015,-0.0182,0.0246,-0.0112,0.0136,-0.0191,0.0192,-0.0109,0.0267,-0.0135,0.0138,-0.0245,0.0305,-0.0154,0.0126,-0.0185,0.0234,-0.0116,0.0122,-0.018,0.0205,-0.0121,0.0211,-0.0157,0.015,-0.0157,0.0269,-0.0146,0.0109,-0.0135,0.017,-0.0099,0.0179,-0.0085,0.0145,-0.0075,0.0123,-0.0275,0.0202,-0.0159,0.0428,-0.034,0.0312,-0.0334,0.0357,-0.0361,0.0516,-0.0553,0.0371,-0.0586,0.055,-0.0379,0.0526,-0.0529,0.0672,-0.0617,0.0332,-0.0516,0.0548,-0.0417,0.0426,-0.0323,0.0562,-0.0263,0.045,-0.0313,0.0464,-0.0355,0.0411,-0.0388,0.0307,-0.0447,0.0293,-0.0326,0.0429,-0.039,0.0431,-0.0419,0.0338,-0.0507,0.0288,-0.0434,0.0334,-0.0333,0.0316,-0.025,0.0388,-0.0353,0.0435,-0.0525,0.0202,-0.0279,0.0304,-0.0293,0.0284,-0.0189,0.0291,-0.0265,0.0192,-0.0175,0.0195,-0.0274,0.0463,-0.0167,0.0326,-0.0239,0.0279,-0.0526,0.0221,-0.0269,0.0248,-0.021,0.0154,-0.0186,0.0226,-0.0295,0.0256,-0.0124,0.0125,-0.0103,0.0143,-0.0192,0.016,-0.0082,0.0269,-0.0353,0.0182,-0.0132,0.0123,-0.0081,0.0122,-0.0141,0.0105,-0.0131,0.0096,-0.0131,0.0096,-0.0137,0.029,-0.0168,0.0334,-0.0147,0.0311,-0.0169,0.0058,-0.0048,0.0091,-0.0103,0.0061,-0.0097,0.0086,-0.0169,0.0179,-0.0202,0.0043,-0.0064,0.0161,-0.017,0.0107,-0.0109,0.0091,-0.0095,0.0071,-0.009,0.0078,-0.0075,0.019,-0.0097,0.0138,-0.0088,0.008,-0.0111,0.0139,-0.0126,0.0139,-0.0088,0.0106,-0.0084,0.0086,-0.0058,0.0032,-0.0063,0.012,-0.0066,0.0162,-0.0131,0.0142,-0.0107,0.0146,-0.0121,0.0132,-0.0042,0.0129,-0.0066,0.0067,-0.0094,0.0073,-0.0079,0.0159,-0.0092,0.009,-0.005,0.0065,-0.0064,0.0078,-0.0081,0.0111,-0.0081,0.0132,-0.0075,0.0098,-0.0075,0.0125,-0.0078,0.0091,-0.0085,0.0081,-0.0052,0.0116,-0.0072,0.0067,-0.0093,0.014,-0.0065,0.007,-0.0066,0.0146,-0.0081,0.0128,-0.0083,0.0174,-0.0043,0.0121,-0.0066,0.0097,-0.0064,0.0046,-0.0089,0.0079,-0.0051,0.0045,-0.0053,0.007,-0.0033,0.0129,-0.0054,0.0111,-0.0125,0.0097,-0.0104,0.011,-0.0058,0.0126,-0.0113,0.01,-0.0127,0.008,-0.0053,0.0121,-0.011,0.0067,-0.0059,0.0044,-0.006,0.0117,-0.0112,0.0121,-0.0086,0.0086,-0.0072,0.0089,-0.0098,0.0067,-0.0082,0.0092,-0.0085,0.0095,-0.0043,0.0095,-0.0071,0.0158,-0.0101,0.0088,-0.0139,0.008,-0.0106,0.0077,-0.0041,0.008,-0.0061,0.013,-0.0066,0.0094,-0.0072,0.0085,-0.0047,0.0139,-0.0102,0.0113,-0.0145,0.013,-0.0152,0.0128,-0.0183,0.0186,-0.0147,0.0208,-0.028,0.0217,-0.0272,0.0217,-0.0244,0.0253,-0.0267,0.0242,-0.0258,0.0293,-0.0393,0.021,-0.0256,0.0169,-0.0315,0.0328,-0.0299,0.0284,-0.0225,0.0294,-0.0273,0.0338,-0.0228,0.0328,-0.0261,0.0372,-0.0136,0.0591,-0.0422,0.0545,-0.0478,0.0476,-0.0524,0.0487,-0.0317,0.0347,-0.0283,0.0543,-0.0713,0.064,-0.0711,0.0621,-0.0826,0.0561,-0.0758,0.0751,-0.0764,0.0878,-0.115,0.0633,-0.1115,0.1089,-0.1241,0.0394,-0.0704,0.0684,-0.0498,0.114,-0.0357,0.0659,-0.0513,0.076,-0.0627,0.0601,-0.0446,0.0469,-0.046,0.0679,-0.0987,0.0568,-0.0563,0.0724,-0.0719,0.0547,-0.0214,0.0736,-0.0907,0.0369,-0.0817,0.0377,-0.0219,0.0223,-0.0204,0.0197,-0.0179,0.1018,-0.0459,0.0626,-0.1443,0.0445,-0.0929,0.0557,-0.0621,0.0549,-0.0558,0.0634,-0.0575,0.037,-0.1183,0.0307,-0.0239,0.1286,-0.1182,0.0077,-0.0549,0.0976,-0.0628,0.023,-0.0144,0.0167,-0.0306,0.0122,-0.0211,0.0065,-0.0186,0.0452,-0.0197,0.2277,-0.0945,0.0869,-0.1043,0.0845,-0.0754,0.0154,-0.0221,0.0157,-0.0205,0.008,-0.0202,0.0318,-0.0143,0.0167,-0.0131,0.0581,-0.0612,0.0449,-0.1532,0.0418,-0.0405,0.0176,-0.0397,0.018,-0.0203,0.0085,-0.0086,0.0131,-0.0062,0.0263,-0.017,0.0425,-0.0986,0.0614,-0.064,0.0412,-0.032,0.0502,-0.0433,0.0332,-0.0338,0.0377,-0.0316,0.0169,-0.028,0.0209,-0.0397,0.0196,-0.0143,0.0148,-0.0237,0.0135,-0.0252,0.0199,-0.0211,0.0146,-0.0222,0.0197,-0.0238,0.0204,-0.0282,0.0205,-0.0259,0.0238,-0.0214,0.0306,-0.0283,0.0375,-0.0207,0.0296,-0.018,0.0288,-0.0191,0.0204,-0.0185,0.0266,-0.0188,0.0148,-0.0192,0.0272,-0.0216,0.024,-0.0267,0.0222,-0.0155,0.0268,-0.013,0.0192,-0.0164,0.0193,-0.0184,0.0155,-0.0161,0.0179,-0.0099,0.0175,-0.0117,0.0119,-0.0143,0.0595,-0.0172,0.0277,-0.0181,0.0212,-0.0092,0.0176,-0.0113,0.0536,-0.0339,0.0412,-0.0359,0.0453,-0.0318,0.0443,-0.0402,0.0739,-0.0464,0.0594,-0.0618,0.0743,-0.0626,0.1075,-0.0588,0.0923,-0.0595,0.1004,-0.0515,0.0918,-0.0896,0.071,-0.0886,0.0766,-0.0424,0.029,-0.0723,0.087,-0.0562,0.0454,-0.0488,0.0487,-0.0526,0.0533,-0.0624,0.063,-0.0426,0.0291,-0.0578,0.0347,-0.0604,0.0556,-0.0634,0.0229,-0.0793,0.0421,-0.0372,0.0483,-0.1061,0.0591,-0.0541,0.0176,-0.015,0.0314,-0.0635,0.0237,-0.0272,0.1638,-0.078,0.0429,-0.0334,0.0125,-0.0274,0.0654,-0.1178,0.0419,-0.0731,0.0515,-0.0306,0.0482,-0.0314,0.1048,-0.0841,0.0227,-0.0382,0.0158,-0.0122,0.0593,-0.0886,0.078,-0.1001,0.0248,-0.0443,0.0248,-0.0255,0.0279,-0.0283,0.0273,-0.0305,0.034,-0.0307,0.0428,-0.0374,0.031,-0.0498,0.0425,-0.0817,0.0562,-0.0644,0.0577,-0.0509,0.0759,-0.0891,0.0735,-0.0902,0.0819,-0.0909,0.0293,-0.0418,0.0284,-0.0625,0.0662,-0.0993,0.0918,-0.0827,0.0827,-0.11,0.0831,-0.1104,0.0574,-0.1491,0.0826,-0.1358,0.1139,-0.0902,0.0783,-0.1595,0.0725,-0.095,0.0538,-0.0459,0.0503,-0.065,0.0559,-0.0719,0.0611,-0.0704,0.0798,-0.0527,0.0798,-0.0567,0.0406,-0.0343,0.0288,-0.0291,0.1725,-0.0925,0.0371,-0.0872,0.0175,-0.0439,0.0359,-0.0316,0.1095,-0.125,0.0579,-0.0821,0.0351,-0.0848,0.0292,-0.0299,0.1118,-0.1171,0.0668,-0.071,0.0926,-0.0901,0.0799,-0.0459,0.0591,-0.0521,0.0773,-0.0938,0.0516,-0.054,0.0299,-0.0142,0.0751,-0.1357,0.0501,-0.0413,0.0304,-0.0448,0.0781,-0.061,0.0334,-0.0258,0.0392,-0.0177,0.0233,-0.0171,0.0373,-0.0203,0.0592,-0.0278,0.1028,-0.1178,0.0242,-0.0336,0.0324,-0.0129,0.0247,-0.0231,0.009,-0.0171,0.0183,-0.0135,0.0438,-0.0288,0.0459,-0.0158,0.0361,-0.023,0.0265,-0.0246,0.0171,-0.015,0.0123,-0.0125,0.0205,-0.0284,0.0182,-0.0247,0.0253,-0.0274,0.0206,-0.0224,0.0168,-0.0208,0.0149,-0.0206,0.0254,-0.0258,0.0152,-0.0194,0.0217,-0.0235,0.0265,-0.0237,0.0235,-0.0395,0.0251,-0.0347,0.033,-0.0254,0.0318,-0.0355,0.0222,-0.0474,0.0189,-0.0482,0.0103,-0.0453,0.0286,-0.0514,0.0256,-0.0499,0.0255,-0.0459,0.0309,-0.0447,0.0229,-0.0241,0.0207,-0.0475,0.0278,-0.0277,0.0335,-0.0312,0.0243,-0.0248,0.0427,-0.0624,0.0316,-0.0552,0.0528,-0.0353,0.0615,-0.0565,0.0378,-0.0492,0.0349,-0.046,0.0468,-0.0283,0.0364,-0.0511,0.0702,-0.024,0.0773,-0.0347,0.0695,-0.056,0.0796,-0.0594,0.0873,-0.0619,0.0996,-0.0625,0.0566,-0.0658,0.0559,-0.0542,0.045,-0.0407,0.0323,-0.0502,0.0385,-0.0598,0.0397,-0.089,0.032,-0.0864,0.0397,-0.0725,0.0912,-0.0764,0.0715,-0.0789,0.0708,-0.1035,0.067,-0.1377,0.0949,-0.1481,0.0692,-0.0555,0.1207,-0.0909,0.076,-0.0724,0.0423,-0.044,0.0559,-0.0783,0.0593,-0.0906,0.0649,-0.0859,0.0879,-0.09,0.0231,-0.0422,0.0459,-0.0688,0.0931,-0.1637,0.0862,-0.0587,0.0494,-0.1339,0.0865,-0.1184,0.0679,-0.0644,0.031,-0.0323,0.0286,-0.0245,0.1632,-0.101,0.0654,-0.1043,0.1503,-0.1332,0.0978,-0.0943,0.0526,-0.0773,0.0206,-0.064,0.0216,-0.0347,0.1122,-0.1056,0.094,-0.1,0.0838,-0.0354,0.036,-0.0244,0.0684,-0.0583,0.0664,-0.0572,0.0171,-0.0156,0.0186,-0.0261,0.0359,-0.0273,0.0202,-0.015,0.0327,-0.0243,0.0198,-0.0317,0.1933,-0.1139,0.0245,-0.0675,0.0246,-0.0223,0.0409,-0.0206,0.0251,-0.0134,0.0167,-0.0123,0.0327,-0.0144,0.0255,-0.0102,0.0161,-0.0141,0.0288,-0.012,0.0227,-0.0219,0.0302,-0.0275,0.015,-0.0276,0.0152,-0.0238,0.0128,-0.0263,0.0189,-0.0357,0.0187,-0.0226,0.0104,-0.0278,0.0264,-0.0148,0.0266,-0.0365,0.0261,-0.0227,0.026,-0.0327,0.0156,-0.0255,0.0236,-0.0268,0.0221,-0.0428,0.0203,-0.0475,0.009,-0.0367,0.0187,-0.0231,0.0142,-0.0353,0.0264,-0.0413,0.0313,-0.0434,0.0275,-0.0406,0.0277,-0.0302,0.0282,-0.0323,0.0212,-0.0319,0.0256,-0.0343,0.0248,-0.0341,0.0236,-0.0356,0.0304,-0.0313,0.0334,-0.0267,0.0319,-0.0234,0.0233,-0.0284,0.029,-0.031,0.0306,-0.0282,0.0318,-0.0154,0.0379,-0.0345,0.0272,-0.0143,0.0232,-0.0256,0.0256,-0.0205,0.0317,-0.0214,0.0277,-0.0157,0.0204,-0.0285,0.0238,-0.0096,0.0136,-0.0109,0.0255,-0.0113,0.0237,-0.0094,0.0191,-0.0119,0.0158,-0.0099,0.0149,-0.0095,0.0139,-0.0119,0.014,-0.007,0.024,-0.0098,0.0098,-0.0117,0.0129,-0.0086,0.0103,-0.0167,0.0173,-0.0158,0.0072,-0.0065,0.0097,-0.0101,0.0107,-0.0141,0.0109,-0.0123,0.0113,-0.016,0.0125,-0.0131,0.0105,-0.0135,0.0183,-0.0171,0.0157,-0.0167,0.0189,-0.0184,0.0121,-0.0152,0.0108,-0.0161,0.0116,-0.0153,0.0119,-0.0124,0.0062,-0.006,0.004,-0.0021,0.0016,-0.002,0.0005,-0.0007,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:20
صدای ماشین پورشه کد (گ5) Porsche cayenne 536
نوع فایل
audio/mpeg, 441kHz, 320bit
تولید کننده
گرامافون
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم