مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

صدای باد (901 صدا)

صداهای مربوط به طبیعت

آب باد خاک آتش یخ فلز، آهن سایر عوامل طبیعی باران دریا رعد و برق چوب
[-0.0002,0.0006,-0.0021,0.0007,-0.0013,0.0021,-0.0025,0.0024,-0.0046,0.0029,-0.0051,0.0055,-0.0052,0.0044,-0.0054,0.005,-0.006,0.0036,-0.0049,0.008,-0.0087,0.0124,-0.0115,0.0045,-0.0132,0.0071,-0.011,0.0063,-0.0096,0.0092,-0.01,0.008,-0.0055,0.0066,-0.0134,0.0109,-0.006,0.0126,-0.0117,0.0136,-0.0088,0.0132,-0.0097,0.009,-0.0075,0.0121,-0.0095,0.005,-0.0064,0.0119,-0.0157,0.0087,-0.0129,0.008,-0.0074,0.0115,-0.0076,0.0096,-0.0085,0.0089,-0.0096,0.0063,-0.0127,0.0058,-0.0065,0.007,-0.0112,0.0098,-0.0104,0.011,-0.0125,0.0131,-0.0073,0.0084,-0.009,0.0092,-0.0097,0.0051,-0.0087,0.009,-0.0101,0.0088,-0.0096,0.0074,-0.0117,0.0083,-0.006,0.0107,-0.0142,0.0092,-0.0109,0.0073,-0.0096,0.0115,-0.0081,0.0089,-0.0129,0.0096,-0.0072,0.0096,-0.0117,0.0062,-0.0112,0.0117,-0.008,0.0152,-0.0087,0.0091,-0.0089,0.0072,-0.0123,0.0063,-0.0096,0.0142,-0.0141,0.0073,-0.0078,0.0095,-0.0155,0.0121,-0.0137,0.0157,-0.0128,0.008,-0.0145,0.0137,-0.0135,0.0126,-0.0142,0.011,-0.0214,0.0188,-0.015,0.0198,-0.0139,0.0176,-0.0146,0.0123,-0.0134,0.0127,-0.0097,0.0141,-0.0181,0.0184,-0.0131,0.0115,-0.0187,0.0156,-0.0177,0.0117,-0.0177,0.0203,-0.0188,0.0153,-0.0147,0.0136,-0.0193,0.0181,-0.0144,0.0145,-0.0189,0.0226,-0.0149,0.0148,-0.015,0.0166,-0.0202,0.0233,-0.0206,0.0113,-0.0136,0.0187,-0.0202,0.0119,-0.0116,0.0204,-0.0144,0.0204,-0.0167,0.0148,-0.0152,0.02,-0.0166,0.0101,-0.0128,0.0124,-0.0108,0.0113,-0.0129,0.0111,-0.0086,0.015,-0.0124,0.0113,-0.0118,0.0178,-0.0186,0.021,-0.0146,0.0166,-0.0177,0.0148,-0.0154,0.0149,-0.0164,0.0139,-0.0119,0.0222,-0.0134,0.0163,-0.016,0.0147,-0.0204,0.0145,-0.0166,0.0207,-0.0175,0.017,-0.0158,0.0135,-0.0147,0.0185,-0.014,0.0185,-0.0202,0.015,-0.0207,0.0238,-0.0177,0.0135,-0.0213,0.0161,-0.0193,0.0145,-0.0199,0.0287,-0.0241,0.0164,-0.017,0.0183,-0.0156,0.0244,-0.0222,0.0207,-0.0145,0.0175,-0.0205,0.0174,-0.0099,0.0266,-0.0195,0.0151,-0.0263,0.0243,-0.0172,0.0205,-0.0228,0.0291,-0.0164,0.0272,-0.0271,0.0161,-0.0195,0.0225,-0.0201,0.021,-0.0207,0.0217,-0.0211,0.0165,-0.0197,0.0234,-0.0195,0.0231,-0.0207,0.0196,-0.0198,0.0237,-0.0297,0.0198,-0.0238,0.0263,-0.0307,0.0223,-0.0318,0.0238,-0.0297,0.0323,-0.0237,0.0251,-0.0157,0.025,-0.0305,0.0282,-0.0237,0.0307,-0.0322,0.0245,-0.029,0.0317,-0.0282,0.0271,-0.0198,0.0199,-0.0226,0.019,-0.0267,0.0286,-0.0296,0.0321,-0.0203,0.0268,-0.0362,0.0365,-0.0263,0.0304,-0.0318,0.0353,-0.0265,0.0304,-0.0364,0.024,-0.0382,0.0253,-0.0308,0.0257,-0.0325,0.0345,-0.0365,0.0457,-0.0325,0.0328,-0.0449,0.0412,-0.0408,0.0289,-0.0339,0.039,-0.0205,0.0462,-0.0278,0.0286,-0.0279,0.0279,-0.0375,0.0332,-0.0361,0.0407,-0.0388,0.0416,-0.0338,0.0376,-0.034,0.0556,-0.0442,0.0339,-0.0239,0.0342,-0.0243,0.0257,-0.0361,0.0346,-0.0388,0.0255,-0.0292,0.0415,-0.0581,0.0332,-0.0343,0.0328,-0.0331,0.0416,-0.0338,0.0376,-0.0254,0.0372,-0.0203,0.0257,-0.0315,0.033,-0.0299,0.0209,-0.029,0.0343,-0.0304,0.0316,-0.0315,0.0353,-0.0385,0.0355,-0.0348,0.0278,-0.0475,0.0316,-0.0239,0.0271,-0.0365,0.042,-0.0254,0.0405,-0.0321,0.0306,-0.0381,0.028,-0.021,0.0247,-0.027,0.0303,-0.0259,0.0265,-0.0318,0.031,-0.0254,0.0217,-0.0377,0.0297,-0.0207,0.0369,-0.038,0.025,-0.0251,0.0365,-0.0314,0.0339,-0.0265,0.0297,-0.0352,0.0282,-0.0313,0.0356,-0.0406,0.0287,-0.0268,0.0269,-0.021,0.0344,-0.041,0.0328,-0.0342,0.0369,-0.0474,0.041,-0.0441,0.0554,-0.0372,0.0559,-0.0385,0.0473,-0.0393,0.0476,-0.0351,0.0425,-0.0527,0.0421,-0.0281,0.0387,-0.0462,0.0461,-0.0632,0.0551,-0.0415,0.0585,-0.0467,0.0369,-0.0551,0.0477,-0.0448,0.0518,-0.0556,0.0545,-0.053,0.0467,-0.0444,0.0442,-0.0476,0.0369,-0.0344,0.0511,-0.0531,0.0565,-0.0609,0.0524,-0.0334,0.0333,-0.0635,0.0661,-0.0557,0.0695,-0.0845,0.0815,-0.0627,0.0531,-0.0875,0.0901,-0.0658,0.0609,-0.0999,0.0872,-0.0586,0.0636,-0.0692,0.0739,-0.0659,0.0665,-0.0786,0.094,-0.0708,0.1009,-0.0887,0.1371,-0.091,0.0949,-0.0697,0.0917,-0.0763,0.0801,-0.0905,0.1052,-0.0931,0.0918,-0.0722,0.0932,-0.0989,0.1194,-0.1036,0.1162,-0.1004,0.0799,-0.104,0.0992,-0.0903,0.0831,-0.0939,0.0875,-0.0977,0.0797,-0.0844,0.107,-0.1442,0.1401,-0.0699,0.093,-0.0786,0.0744,-0.0799,0.0783,-0.0946,0.0855,-0.0741,0.0683,-0.0673,0.0612,-0.0514,0.0625,-0.0853,0.0801,-0.0874,0.0814,-0.0557,0.0698,-0.07,0.0548,-0.0891,0.0889,-0.0665,0.1053,-0.083,0.1156,-0.0717,0.1006,-0.085,0.0804,-0.1119,0.0847,-0.1088,0.0987,-0.1288,0.0835,-0.114,0.1295,-0.1147,0.118,-0.0778,0.0843,-0.1052,0.1075,-0.0943,0.1123,-0.1047,0.0907,-0.1578,0.1179,-0.0842,0.1367,-0.0792,0.0997,-0.0952,0.1474,-0.075,0.1486,-0.1066,0.1363,-0.1494,0.1503,-0.1093,0.1186,-0.1446,0.1458,-0.1585,0.1395,-0.1122,0.0915,-0.1028,0.0981,-0.0683,0.0982,-0.0902,0.0973,-0.1201,0.1006,-0.1001,0.0761,-0.1224,0.1071,-0.0983,0.1479,-0.1126,0.1259,-0.0617,0.0755,-0.1006,0.1165,-0.096,0.1113,-0.1138,0.1083,-0.0936,0.0746,-0.06,0.1148,-0.1503,0.1124,-0.094,0.1366,-0.0878,0.1006,-0.1643,0.144,-0.1025,0.117,-0.093,0.0949,-0.1614,0.1061,-0.1157,0.0607,-0.0774,0.1285,-0.1164,0.09,-0.0676,0.0817,-0.0894,0.0885,-0.0894,0.0978,-0.1487,0.1647,-0.1161,0.1002,-0.1575,0.1498,-0.1037,0.0956,-0.0907,0.0959,-0.0741,0.1099,-0.0775,0.093,-0.1158,0.0959,-0.1237,0.1028,-0.0708,0.096,-0.0851,0.0798,-0.1349,0.1053,-0.064,0.086,-0.0925,0.0962,-0.1004,0.0845,-0.1215,0.1209,-0.0909,0.1208,-0.0685,0.1506,-0.1255,0.1417,-0.1073,0.103,-0.1102,0.0842,-0.1173,0.1088,-0.0782,0.0736,-0.0743,0.0874,-0.0948,0.1051,-0.1099,0.1044,-0.105,0.1042,-0.118,0.1348,-0.0842,0.0674,-0.0678,0.0988,-0.0838,0.0707,-0.0696,0.0945,-0.1157,0.1543,-0.1214,0.0909,-0.2026,0.2243,-0.1292,0.1348,-0.1414,0.1228,-0.0864,0.1167,-0.1222,0.0934,-0.1075,0.1682,-0.109,0.0674,-0.0763,0.095,-0.0793,0.1007,-0.1379,0.1415,-0.0856,0.0942,-0.0811,0.121,-0.0981,0.1018,-0.152,0.1354,-0.1228,0.1105,-0.1184,0.1277,-0.1278,0.1337,-0.1141,0.113,-0.1086,0.0957,-0.104,0.0843,-0.0611,0.0815,-0.1293,0.1053,-0.0959,0.1138,-0.1193,0.0942,-0.1001,0.0914,-0.1036,0.1188,-0.0983,0.1089,-0.0694,0.0833,-0.1033,0.0849,-0.1046,0.1048,-0.0912,0.0986,-0.0647,0.0907,-0.0662,0.0825,-0.1268,0.1165,-0.0752,0.0867,-0.0935,0.0821,-0.129,0.1346,-0.0891,0.1036,-0.1176,0.103,-0.0708,0.0848,-0.2183,0.16,-0.1008,0.1102,-0.0959,0.123,-0.1594,0.1133,-0.1324,0.1144,-0.1286,0.1165,-0.1315,0.0867,-0.1075,0.0875,-0.1309,0.1324,-0.0881,0.0976,-0.1057,0.1124,-0.0565,0.0715,-0.1099,0.0743,-0.0928,0.0759,-0.1007,0.0793,-0.0892,0.1308,-0.0835,0.0906,-0.1015,0.1424,-0.1392,0.0951,-0.1026,0.0983,-0.091,0.0798,-0.12,0.0896,-0.0799,0.0903,-0.0668,0.0801,-0.0855,0.0728,-0.1521,0.1035,-0.0763,0.0826,-0.1379,0.1378,-0.1245,0.093,-0.0702,0.076,-0.0781,0.067,-0.0925,0.1106,-0.0862,0.084,-0.0822,0.0506,-0.0659,0.0748,-0.0889,0.094,-0.0888,0.078,-0.0948,0.0708,-0.0848,0.0675,-0.0816,0.0983,-0.0579,0.0844,-0.1158,0.0846,-0.0646,0.0735,-0.0437,0.0471,-0.0882,0.0519,-0.1103,0.0997,-0.0969,0.1051,-0.093,0.0744,-0.1127,0.0821,-0.074,0.0637,-0.0962,0.0938,-0.1176,0.1249,-0.1011,0.1131,-0.0804,0.0767,-0.0864,0.0927,-0.0688,0.083,-0.1082,0.0843,-0.124,0.1148,-0.0822,0.0701,-0.0565,0.0771,-0.0699,0.0648,-0.0909,0.0793,-0.0584,0.0767,-0.109,0.1159,-0.107,0.1255,-0.0861,0.0632,-0.0647,0.0821,-0.1104,0.1112,-0.0659,0.0938,-0.1001,0.1144,-0.0945,0.088,-0.1011,0.0941,-0.0911,0.1104,-0.0809,0.0937,-0.088,0.0831,-0.0515,0.0567,-0.0806,0.0879,-0.0984,0.0775,-0.0754,0.101,-0.1086,0.0722,-0.0936,0.0757,-0.0797,0.0854,-0.1074,0.0633,-0.0675,0.0867,-0.0462,0.0501,-0.0372,0.0559,-0.0869,0.0597,-0.0869,0.0714,-0.0705,0.1,-0.0553,0.0803,-0.0517,0.05,-0.0802,0.0563,-0.0807,0.0849,-0.0605,0.0477,-0.0501,0.0589,-0.1198,0.0661,-0.097,0.0667,-0.099,0.0865,-0.0796,0.0777,-0.0809,0.0856,-0.0795,0.0953,-0.0786,0.1176,-0.0982,0.0752,-0.0753,0.1005,-0.0748,0.0759,-0.071,0.0831,-0.0662,0.0674,-0.1078,0.0891,-0.0888,0.0397,-0.077,0.0944,-0.0849,0.089,-0.0609,0.0826,-0.041,0.0679,-0.064,0.0912,-0.0701,0.0801,-0.0602,0.0644,-0.0722,0.057,-0.0586,0.0533,-0.0777,0.0769,-0.0904,0.0925,-0.0622,0.0837,-0.0876,0.0653,-0.0696,0.0798,-0.1014,0.0857,-0.077,0.0913,-0.0568,0.0515,-0.065,0.0565,-0.0908,0.0943,-0.0639,0.0765,-0.0798,0.0663,-0.0426,0.067,-0.0777,0.0496,-0.0535,0.0751,-0.049,0.0887,-0.057,0.0733,-0.0414,0.0506,-0.0611,0.0629,-0.0584,0.0732,-0.0533,0.0575,-0.0465,0.078,-0.0677,0.0345,-0.1096,0.0575,-0.0693,0.0867,-0.0484,0.0585,-0.0726,0.0597,-0.078,0.1041,-0.0703,0.0719,-0.0586,0.0382,-0.0722,0.0869,-0.037,0.0594,-0.0504,0.0332,-0.0745,0.0721,-0.0808,0.0542,-0.0535,0.0712,-0.0502,0.0557,-0.0634,0.0401,-0.0547,0.0637,-0.0583,0.0443,-0.0807,0.0895,-0.0809,0.0458,-0.0772,0.0565,-0.0979,0.0828,-0.1057,0.0876,-0.0788,0.0636,-0.0541,0.0478,-0.0739,0.063,-0.0339,0.0469,-0.0609,0.0502,-0.0473,0.0564,-0.0706,0.0399,-0.0518,0.058,-0.0484,0.0848,-0.0609,0.0548,-0.0338,0.0545,-0.0603,0.0508,-0.0567,0.0766,-0.0501,0.0434,-0.0473,0.0461,-0.0618,0.0633,-0.0455,0.0518,-0.0925,0.063,-0.0522,0.0602,-0.0438,0.0526,-0.0736,0.0488,-0.0509,0.0525,-0.0361,0.0708,-0.051,0.0421,-0.0605,0.0662,-0.0678,0.0759,-0.0586,0.0344,-0.0454,0.0731,-0.0485,0.0424,-0.0419,0.0537,-0.0468,0.0627,-0.0679,0.0817,-0.0446,0.0485,-0.0483,0.0448,-0.0563,0.0423,-0.0628,0.0404,-0.0472,0.0513,-0.0496,0.0532,-0.0509,0.0357,-0.0378,0.0522,-0.0393,0.033,-0.0423,0.0477,-0.0411,0.0481,-0.0439,0.0281,-0.0325,0.0548,-0.0488,0.0492,-0.0505,0.0544,-0.0513,0.0429,-0.0764,0.0567,-0.0563,0.0566,-0.0777,0.0455,-0.058,0.071,-0.0641,0.049,-0.0456,0.0267,-0.0479,0.058,-0.0537,0.0447,-0.0638,0.0471,-0.0466,0.0616,-0.0419,0.0286,-0.0171,0.0373,-0.0425,0.0491,-0.0548,0.056,-0.0359,0.0372,-0.0428,0.0385,-0.026,0.0615,-0.0331,0.0268,-0.0456,0.037,-0.0645,0.0413,-0.037,0.0504,-0.0357,0.0384,-0.0525,0.0464,-0.0476,0.0408,-0.0412,0.0411,-0.0655,0.0489,-0.0327,0.0452,-0.0565,0.0417,-0.0283,0.0392,-0.0415,0.0379,-0.0428,0.0324,-0.0481,0.0421,-0.0426,0.0303,-0.0473,0.0425,-0.0505,0.0435,-0.032,0.0305,-0.0308,0.0363,-0.0401,0.0361,-0.0457,0.0472,-0.0469,0.0376,-0.0463,0.0651,-0.0504,0.0452,-0.0464,0.0301,-0.0241,0.0566,-0.0519,0.0597,-0.0322,0.0304,-0.0407,0.0403,-0.0432,0.0287,-0.0312,0.0368,-0.0389,0.0282,-0.035,0.0421,-0.0455,0.0286,-0.0345,0.0364,-0.0343,0.043,-0.043,0.0374,-0.0211,0.0214,-0.0461,0.034,-0.0397,0.0131,-0.0215,0.0379,-0.0284,0.028,-0.0291,0.0349,-0.0382,0.031,-0.0383,0.0376,-0.0217,0.0388,-0.0329,0.0238,-0.0353,0.0391,-0.032,0.0389,-0.0316,0.0353,-0.0183,0.0257,-0.0346,0.0282,-0.0226,0.0294,-0.0249,0.0241,-0.0293,0.0312,-0.0291,0.047,-0.0425,0.028,-0.0334,0.0325,-0.0413,0.0363,-0.0437,0.0511,-0.0253,0.0352,-0.0376,0.0384,-0.051,0.0334,-0.0399,0.028,-0.0277,0.0222,-0.0303,0.034,-0.0366,0.0394,-0.0406,0.0296,-0.0466,0.0357,-0.0213,0.0415,-0.038,0.0435,-0.0265,0.0302,-0.026,0.0342,-0.0423,0.0172,-0.0211,0.0397,-0.0249,0.035,-0.039,0.0201,-0.0215,0.0269,-0.0277,0.0333,-0.0285,0.0335,-0.0449,0.0331,-0.0483,0.0426,-0.0487,0.0517,-0.0495,0.0354,-0.0331,0.0332,-0.0578,0.0345,-0.0658,0.0378,-0.0627,0.043,-0.0427,0.0477,-0.0377,0.0478,-0.0431,0.0327,-0.027,0.0238,-0.0531,0.0315,-0.0391,0.0365,-0.0326,0.0267,-0.0328,0.0198,-0.0243,0.0392,-0.0356,0.0346,-0.0449,0.0231,-0.022,0.0288,-0.0295,0.0209,-0.0303,0.0269,-0.0376,0.0226,-0.0307,0.0297,-0.0244,0.038,-0.05,0.0269,-0.0278,0.0299,-0.029,0.0349,-0.026,0.0271,-0.0237,0.0167,-0.0388,0.03,-0.0181,0.0399,-0.0288,0.0219,-0.0374,0.044,-0.0296,0.0368,-0.0269,0.027,-0.0143,0.0237,-0.0366,0.026,-0.0254,0.0264,-0.0232,0.0175,-0.018,0.0305,-0.0279,0.0249,-0.0245,0.0218,-0.02,0.0147,-0.0237,0.027,-0.0223,0.0194,-0.0156,0.0186,-0.0154,0.0171,-0.0221,0.0135,-0.0242,0.0221,-0.0263,0.0285,-0.0241,0.0179,-0.0286,0.0155,-0.027,0.0391,-0.0195,0.0155,-0.0313,0.0274,-0.0193,0.027,-0.0248,0.0275,-0.0228,0.0206,-0.0221,0.0196,-0.0214,0.0241,-0.0168,0.0248,-0.0234,0.0148,-0.0128,0.02,-0.0235,0.0173,-0.0271,0.0154,-0.0258,0.0328,-0.0368,0.0246,-0.0183,0.0313,-0.0258,0.023,-0.023,0.0305,-0.0247,0.0262,-0.0292,0.0236,-0.026,0.0334,-0.0218,0.0306,-0.0165,0.0205,-0.0213,0.0123,-0.0183,0.0122,-0.0122,0.0243,-0.0227,0.0205,-0.0194,0.0221,-0.0155,0.0233,-0.0237,0.0205,-0.0102,0.0221,-0.0253,0.0103,-0.0216,0.0262,-0.0234,0.0304,-0.0231,0.0188,-0.0189,0.0321,-0.0293,0.0126,-0.0101,0.0263,-0.0246,0.0159,-0.0215,0.023,-0.0205,0.0182,-0.0166,0.0173,-0.017,0.0183,-0.0218,0.0147,-0.0153,0.0151,-0.0118,0.0161,-0.0157,0.0116,-0.0099,0.0113,-0.0159,0.0147,-0.0108,0.0193,-0.0158,0.0197,-0.0246,0.0123,-0.016,0.0147,-0.0202,0.0122,-0.0184,0.0199,-0.0114,0.0168,-0.0211,0.0137,-0.0071,0.0158,-0.0131,0.0165,-0.0124,0.0194,-0.0162,0.0183,-0.0192,0.0127,-0.0161,0.0243,-0.0157,0.0132,-0.0113,0.0131,-0.0155,0.0125,-0.0169,0.0149,-0.017,0.0162,-0.0229,0.0121,-0.0125,0.0154,-0.012,0.01,-0.0112,0.0123,-0.0178,0.0171,-0.017,0.0169,-0.0161,0.0155,-0.0179,0.011,-0.014,0.0191,-0.0085,0.0145,-0.018,0.0107,-0.0121,0.0122,-0.0143,0.0098,-0.0129,0.0121,-0.0141,0.0123,-0.02,0.0119,-0.0111,0.0111,-0.0099,0.0086,-0.0101,0.0137,-0.0138,0.012,-0.0113,0.0089,-0.0061,0.0121,-0.0122,0.0072,-0.0076,0.0069,-0.0119,0.0122,-0.0121,0.0147,-0.0099,0.0103,-0.0104,0.0088,-0.0088,0.0114,-0.0107,0.0087,-0.0076,0.0059,-0.0034,0.0076,-0.007,0.0035,-0.0036,0.0055,-0.0072,0.0054,-0.0037,0.0038,-0.0042,0.0032,-0.0029,0.0019,-0.0017,0.0035,-0.0024,0.0017,-0.0015,0.0019,-0.0007,0.0007,-0.0002,0.0001]
در حال بارگذاری
0:18
حمل و نقل سریع قطار تورنتو - با نزدیک شدن باد, swishing و ریل همهمه.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: جمعه, ۰۸ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0004,0.0004,-0.0015,0.0014,-0.0019,0.0023,-0.0028,0.0045,-0.0051,0.0074,-0.0054,0.0061,-0.0063,0.0058,-0.007,0.0049,-0.0063,0.0069,-0.0037,0.0052,-0.0034,0.0042,-0.0118,0.0092,-0.0183,0.0178,-0.0227,0.0203,-0.0165,0.0146,-0.0153,0.0209,-0.0165,0.0112,-0.0157,0.0151,-0.0344,0.0241,-0.0424,0.0277,-0.0137,0.0163,-0.0151,0.0243,-0.0174,0.0182,-0.0357,0.027,-0.0271,0.0324,-0.0443,0.0403,-0.0176,0.0224,-0.0247,0.0223,-0.0222,0.0227,-0.0315,0.0285,-0.0235,0.0373,-0.0331,0.0311,-0.057,0.0681,-0.0646,0.0861,-0.0578,0.0541,-0.035,0.035,-0.0391,0.0334,-0.0274,0.0252,-0.0261,0.0234,-0.0185,0.0232,-0.0542,0.0433,-0.0671,0.0512,-0.0527,0.05,-0.052,0.04,-0.0382,0.055,-0.0325,0.0374,-0.0352,0.0273,-0.0238,0.0285,-0.0427,0.0484,-0.0436,0.0543,-0.0391,0.0416,-0.0251,0.023,-0.0242,0.0182,-0.0385,0.0372,-0.0392,0.0426,-0.0372,0.0358,-0.0415,0.0326,-0.0285,0.0298,-0.1563,0.1778,-0.1249,0.1591,-0.0284,0.036,-0.0327,0.0289,-0.0415,0.0476,-0.0322,0.0321,-0.0347,0.0335,-0.038,0.0492,-0.0749,0.0511,-0.2546,0.175,-0.0616,0.0636,-0.0455,0.051,-0.0455,0.051,-0.0615,0.071,-0.0473,0.0485,-0.0343,0.0494,-0.0211,0.0271,-0.0194,0.0207,-0.0337,0.0362,-0.0495,0.0573,-0.0359,0.0395,-0.0625,0.0926,-0.0516,0.0668,-0.0345,0.0386,-0.0222,0.0304,-0.0312,0.0252,-0.0695,0.0692,-0.0541,0.0633,-0.0477,0.0499,-0.0366,0.0445,-0.0289,0.0728,-0.0379,0.0366,-0.0435,0.0403,-0.0302,0.0379,-0.0421,0.0446,-0.0465,0.0426,-0.046,0.0444,-0.0837,0.0907,-0.1423,0.117,-0.0654,0.0506,-0.0766,0.0829,-0.0854,0.0911,-0.073,0.0539,-0.0531,0.0513,-0.0436,0.036,-0.0489,0.0415,-0.0511,0.0529,-0.0505,0.0469,-0.0271,0.0269,-0.0422,0.0341,-0.0346,0.0414,-0.0393,0.0422,-0.0723,0.08,-0.0735,0.0687,-0.0889,0.0699,-0.0532,0.047,-0.0604,0.0488,-0.0594,0.0789,-0.0643,0.1038,-0.0559,0.0532,-0.0554,0.1097,-0.0544,0.0447,-0.0579,0.0554,-0.0369,0.0421,-0.0386,0.0547,-0.0548,0.0542,-0.0339,0.0239,-0.1537,0.1238,-0.0801,0.0679,-0.0756,0.0547,-0.0729,0.0624,-0.0719,0.0743,-0.0905,0.0652,-0.0984,0.0809,-0.0527,0.0492,-0.0399,0.044,-0.049,0.0466,-0.0485,0.0395,-0.052,0.0444,-0.0348,0.0326,-0.0422,0.0472,-0.043,0.0611,-0.073,0.0581,-0.0563,0.0419,-0.0759,0.0674,-0.0687,0.0601,-0.0325,0.0385,-0.0283,0.0256,-0.0345,0.0253,-0.0384,0.0372,-0.0452,0.0501,-0.0454,0.0508,-0.0449,0.0506,-0.0505,0.0499,-0.0507,0.042,-0.0496,0.0392,-0.024,0.0282,-0.0264,0.0313,-0.0433,0.0381,-0.1174,0.0891,-0.0723,0.045,-0.0533,0.0708,-0.0641,0.0661,-0.0522,0.0546,-0.0625,0.0695,-0.0568,0.0562,-0.0657,0.0671,-0.0628,0.0564,-0.0744,0.0688,-0.0769,0.0692,-0.0489,0.0444,-0.0684,0.0606,-0.0671,0.0651,-0.0907,0.097,-0.1099,0.0906,-0.0668,0.0901,-0.0519,0.0858,-0.0481,0.0661,-0.0412,0.0369,-0.0473,0.0327,-0.0469,0.0401,-0.0595,0.0531,-0.1021,0.0895,-0.0868,0.0993,-0.0402,0.0376,-0.0325,0.024,-0.0318,0.0278,-0.0186,0.0255,-0.0541,0.0584,-0.0441,0.0579,-0.0519,0.0401,-0.2533,0.222,-0.0648,0.0787,-0.08,0.0623,-0.0762,0.0728,-0.0688,0.0736,-0.0741,0.0721,-0.0669,0.1099,-0.0614,0.0504,-0.0595,0.0643,-0.0754,0.054,-0.0882,0.0738,-0.0573,0.0841,-0.1458,0.1189,-0.1715,0.1159,-0.0714,0.0663,-0.0714,0.0601,-0.0636,0.0503,-0.0617,0.0387,-0.0467,0.0441,-0.0351,0.0279,-0.0337,0.0364,-0.0564,0.0596,-0.05,0.0518,-0.0389,0.0333,-0.0314,0.0365,-0.029,0.028,-0.0564,0.0416,-0.0475,0.0683,-0.1168,0.0914,-0.0654,0.066,-0.0822,0.0632,-0.0765,0.0883,-0.0755,0.0599,-0.0978,0.0837,-0.1018,0.1001,-0.051,0.059,-0.0526,0.0555,-0.0707,0.0847,-0.1068,0.0762,-0.1193,0.0747,-0.0686,0.066,-0.0697,0.0641,-0.0612,0.0471,-0.138,0.1236,-0.0871,0.0895,-0.1337,0.1143,-0.0654,0.0554,-0.0704,0.0835,-0.0578,0.047,-0.0566,0.0434,-0.039,0.0306,-0.0464,0.0435,-0.0408,0.0592,-0.0565,0.0404,-0.1271,0.1193,-0.0393,0.0349,-0.0281,0.0288,-0.0313,0.0228,-0.0467,0.0426,-0.0461,0.0477,-0.0523,0.0384,-0.0417,0.0516,-0.0725,0.0778,-0.0648,0.0815,-0.071,0.0702,-0.08,0.0874,-0.0609,0.0617,-0.0752,0.0792,-0.0662,0.0544,-0.0827,0.0591,-0.0592,0.0632,-0.0769,0.0982,-0.1141,0.1032,-0.1503,0.17,-0.1784,0.1633,-0.0548,0.0729,-0.0746,0.0763,-0.0551,0.0595,-0.0409,0.0419,-0.0522,0.0587,-0.069,0.0555,-0.0597,0.0608,-0.0495,0.0509,-0.0424,0.0522,-0.0325,0.0366,-0.029,0.0273,-0.0149,0.0188,-0.033,0.0277,-0.0532,0.0408,-0.061,0.0384,-0.0642,0.088,-0.0601,0.0529,-0.0614,0.0548,-0.165,0.1061,-0.1565,0.1647,-0.108,0.13,-0.0669,0.0698,-0.0512,0.051,-0.0409,0.0378,-0.0523,0.0474,-0.045,0.0486,-0.1023,0.0693,-0.0346,0.0304,-0.055,0.0455,-0.0934,0.1057,-0.0768,0.0783,-0.0748,0.0607,-0.0854,0.0601,-0.0646,0.0687,-0.0398,0.0429,-0.0606,0.0632,-0.0768,0.0673,-0.0589,0.0627,-0.0446,0.0456,-0.0513,0.0423,-0.0264,0.0242,-0.0188,0.0195,-0.0379,0.0491,-0.0611,0.0664,-0.0715,0.0639,-0.0559,0.0562,-0.1045,0.0769,-0.0667,0.0686,-0.0682,0.0852,-0.0668,0.0763,-0.063,0.0601,-0.0725,0.0606,-0.0515,0.0474,-0.0541,0.0451,-0.0515,0.0469,-0.0609,0.0445,-0.0529,0.0376,-0.0436,0.0622,-0.0485,0.0449,-0.0504,0.0476,-0.046,0.0612,-0.0502,0.051,-0.0636,0.0853,-0.0658,0.0779,-0.0442,0.0428,-0.0628,0.0573,-0.0763,0.0648,-0.1688,0.1488,-0.0888,0.1361,-0.0479,0.0453,-0.0522,0.0529,-0.0583,0.0652,-0.0364,0.0461,-0.016,0.0213,-0.0129,0.024,-0.0401,0.0494,-0.0471,0.0509,-0.0635,0.0509,-0.0614,0.0485,-0.1058,0.0937,-0.0863,0.0734,-0.0749,0.0671,-0.0505,0.0633,-0.0695,0.061,-0.0611,0.0594,-0.0422,0.0386,-0.0602,0.0421,-0.0875,0.0584,-0.0746,0.0593,-0.0817,0.0574,-0.0651,0.0704,-0.0315,0.0349,-0.0289,0.0341,-0.042,0.0414,-0.0798,0.0789,-0.0945,0.0733,-0.041,0.0372,-0.0501,0.0429,-0.0694,0.0719,-0.0646,0.0611,-0.0755,0.0715,-0.0358,0.0385,-0.0789,0.114,-0.0608,0.0779,-0.0406,0.0419,-0.0462,0.0392,-0.0345,0.0312,-0.0389,0.0335,-0.0609,0.05,-0.0576,0.0493,-0.1039,0.0674,-0.0912,0.0893,-0.0614,0.0608,-0.0515,0.0676,-0.0575,0.0658,-0.0537,0.0523,-0.0508,0.0528,-0.0659,0.0581,-0.0569,0.0593,-0.0402,0.0435,-0.0598,0.0625,-0.0482,0.0502,-0.0451,0.0625,-0.0346,0.0398,-0.0473,0.0602,-0.0625,0.0604,-0.0489,0.0476,-0.0483,0.0534,-0.048,0.0581,-0.0514,0.0602,-0.0547,0.0602,-0.0458,0.0686,-0.0649,0.0636,-0.0803,0.1082,-0.0972,0.0963,-0.0478,0.0658,-0.0404,0.0427,-0.0361,0.0518,-0.0386,0.03,-0.0458,0.0422,-0.1154,0.1075,-0.082,0.0761,-0.064,0.0732,-0.069,0.0743,-0.0495,0.0533,-0.0604,0.0477,-0.0611,0.0503,-0.0818,0.0741,-0.0851,0.0683,-0.062,0.0516,-0.0519,0.0403,-0.0392,0.0359,-0.0327,0.0446,-0.0401,0.05,-0.063,0.0657,-0.0374,0.0426,-0.0511,0.05,-0.0493,0.0526,-0.0668,0.0746,-0.0567,0.0632,-0.0582,0.0668,-0.0475,0.0512,-0.0589,0.0704,-0.0874,0.0905,-0.044,0.0541,-0.0361,0.0342,-0.0591,0.0489,-0.0352,0.035,-0.0419,0.0374,-0.0638,0.0442,-0.1001,0.0822,-0.0997,0.0792,-0.0582,0.0885,-0.0671,0.0648,-0.0611,0.0614,-0.0458,0.0493,-0.0567,0.0527,-0.0526,0.0574,-0.0649,0.0582,-0.0598,0.0387,-0.0367,0.0338,-0.0512,0.0363,-0.0332,0.0423,-0.0377,0.0498,-0.0518,0.054,-0.0468,0.0548,-0.0409,0.0392,-0.0502,0.0392,-0.0423,0.056,-0.0608,0.0728,-0.0575,0.0598,-0.056,0.0575,-0.2195,0.1647,-0.1255,0.1159,-0.0781,0.0595,-0.0794,0.0635,-0.0745,0.0608,-0.0816,0.0679,-0.0426,0.0364,-0.0367,0.0291,-0.0315,0.0339,-0.0537,0.0641,-0.0726,0.0599,-0.0699,0.0647,-0.0496,0.0626,-0.0684,0.0688,-0.0837,0.0447,-0.0685,0.0646,-0.0839,0.0567,-0.0678,0.078,-0.0477,0.0504,-0.0414,0.0451,-0.0452,0.0544,-0.044,0.0516,-0.0277,0.0252,-0.0321,0.053,-0.0555,0.0565,-0.054,0.0396,-0.0519,0.0514,-0.0405,0.0513,-0.0537,0.0568,-0.0634,0.0489,-0.2077,0.1393,-0.1646,0.0928,-0.0804,0.0717,-0.0902,0.0748,-0.1765,0.1018,-0.1087,0.0967,-0.0347,0.0409,-0.0257,0.0232,-0.0314,0.0278,-0.054,0.0613,-0.0706,0.067,-0.0712,0.0592,-0.0557,0.0695,-0.0509,0.0584,-0.0596,0.0472,-0.0589,0.0561,-0.0555,0.062,-0.0682,0.0534,-0.0493,0.053,-0.0496,0.039,-0.0377,0.0439,-0.0411,0.0494,-0.0603,0.0483,-0.0486,0.0618,-0.0477,0.0493,-0.0474,0.0513,-0.0419,0.0561,-0.0633,0.0466,-0.0977,0.0823,-0.0491,0.062,-0.0506,0.0647,-0.0765,0.0833,-0.1658,0.1372,-0.0538,0.0627,-0.0709,0.071,-0.0684,0.0491,-0.0471,0.0488,-0.0454,0.036,-0.0608,0.0562,-0.086,0.0633,-0.0796,0.077,-0.0618,0.0835,-0.0696,0.06,-0.061,0.0397,-0.0526,0.054,-0.0616,0.0659,-0.0681,0.0745,-0.0785,0.0694,-0.0595,0.0597,-0.055,0.0412,-0.0542,0.0323,-0.0298,0.0496,-0.0448,0.0467,-0.0455,0.0414,-0.0606,0.0545,-0.0618,0.0469,-0.0527,0.0588,-0.0613,0.0539,-0.0748,0.061,-0.0661,0.0585,-0.2061,0.1655,-0.0918,0.0732,-0.0613,0.0671,-0.0562,0.0519,-0.05,0.0593,-0.0471,0.0562,-0.0363,0.0366,-0.0575,0.067,-0.0722,0.1082,-0.0799,0.0622,-0.0573,0.0632,-0.07,0.055,-0.0472,0.0545,-0.0711,0.0537,-0.0614,0.0576,-0.0696,0.0618,-0.0573,0.0611,-0.034,0.0459,-0.0394,0.0334,-0.036,0.0368,-0.0353,0.0329,-0.0452,0.0624,-0.0461,0.0513,-0.0483,0.0481,-0.0461,0.064,-0.0553,0.0515,-0.0577,0.0504,-0.0508,0.0656,-0.0623,0.0735,-0.069,0.0812,-0.0977,0.0989,-0.1464,0.1169,-0.0551,0.0616,-0.0493,0.0539,-0.044,0.0432,-0.0452,0.0484,-0.0352,0.0363,-0.0441,0.0478,-0.0794,0.0782,-0.0799,0.0707,-0.0527,0.0523,-0.0483,0.0577,-0.0607,0.0433,-0.0459,0.049,-0.0646,0.0571,-0.0783,0.0657,-0.0448,0.0499,-0.0435,0.0586,-0.0338,0.0398,-0.0444,0.0495,-0.051,0.054,-0.0511,0.0476,-0.051,0.0361,-0.0532,0.0469,-0.0433,0.0434,-0.0667,0.0548,-0.1287,0.0887,-0.0972,0.095,-0.1634,0.1744,-0.1826,0.1803,-0.0686,0.0638,-0.0529,0.0508,-0.0759,0.0651,-0.0397,0.0432,-0.0581,0.0545,-0.0751,0.0563,-0.0589,0.0513,-0.104,0.0995,-0.0713,0.0609,-0.0627,0.0589,-0.0461,0.0402,-0.0504,0.0426,-0.0521,0.0611,-0.0587,0.0521,-0.0538,0.0497,-0.0507,0.0381,-0.0457,0.0412,-0.0668,0.0762,-0.0477,0.0488,-0.0431,0.0509,-0.0412,0.0441,-0.0456,0.0437,-0.0493,0.0599,-0.0499,0.0545,-0.106,0.0764,-0.1134,0.0701,-0.0759,0.073,-0.2377,0.1677,-0.1182,0.0953,-0.0571,0.0622,-0.0607,0.0551,-0.0504,0.0493,-0.071,0.0505,-0.0434,0.0431,-0.0493,0.0569,-0.0789,0.0918,-0.0653,0.057,-0.0595,0.0526,-0.0501,0.0543,-0.0489,0.0477,-0.0594,0.0561,-0.0549,0.0533,-0.045,0.0451,-0.0525,0.0476,-0.0401,0.0544,-0.0408,0.0465,-0.0463,0.0403,-0.0559,0.0609,-0.0664,0.0389,-0.0476,0.039,-0.0471,0.049,-0.0404,0.0384,-0.0648,0.0426,-0.0435,0.0528,-0.0684,0.1146,-0.2501,0.2097,-0.1708,0.1443,-0.0543,0.0922,-0.0531,0.0687,-0.039,0.0407,-0.0497,0.0519,-0.0847,0.0548,-0.0701,0.0788,-0.1002,0.0857,-0.067,0.0563,-0.0717,0.0645,-0.0768,0.0703,-0.0618,0.0564,-0.0471,0.0517,-0.0502,0.0423,-0.0486,0.0386,-0.0641,0.0442,-0.0661,0.0413,-0.0505,0.0446,-0.0341,0.0335,-0.0422,0.0397,-0.0391,0.0427,-0.0923,0.1278,-0.0435,0.0429,-0.0438,0.0397,-0.0491,0.0546,-0.0798,0.0894,-0.0769,0.0661,-0.08,0.0839,-0.0727,0.0612,-0.0807,0.0676,-0.0738,0.0749,-0.1249,0.1003,-0.0844,0.0853,-0.0818,0.0697,-0.0551,0.0316,-0.0717,0.0617,-0.0316,0.0381,-0.036,0.0256,-0.0379,0.038,-0.0816,0.0507,-0.0611,0.0648,-0.0713,0.053,-0.0397,0.0421,-0.0322,0.0413,-0.043,0.0383,-0.0516,0.0453,-0.0421,0.0404,-0.0485,0.0374,-0.0435,0.0357,-0.0457,0.0434,-0.0551,0.0689,-0.073,0.0941,-0.0551,0.0554,-0.0464,0.0527,-0.0436,0.0495,-0.0358,0.0258,-0.0339,0.0312,-0.0418,0.0394,-0.0994,0.069,-0.0865,0.0729,-0.0621,0.1043,-0.0842,0.0678,-0.1124,0.0679,-0.0992,0.0871,-0.0949,0.1115,-0.0546,0.0527,-0.0523,0.0426,-0.0234,0.0312,-0.0288,0.0425,-0.036,0.0619,-0.0601,0.0709,-0.0656,0.0712,-0.0521,0.0405,-0.0571,0.0562,-0.0491,0.0501,-0.0435,0.0407,-0.0397,0.0274,-0.0385,0.0283,-0.034,0.0326,-0.0455,0.0439,-0.0398,0.0342,-0.037,0.0545,-0.0418,0.052,-0.0447,0.0543,-0.0453,0.0357,-0.0347,0.0328,-0.0189,0.0225,-0.0341,0.0311,-0.0286,0.036,-0.0293,0.0293,-0.0263,0.0249,-0.0318,0.0258,-0.0194,0.0234,-0.042,0.0372,-0.0174,0.0159,-0.0144,0.0176,-0.0141,0.019,-0.0174,0.0181,-0.0548,0.0695,-0.0345,0.0314,-0.0206,0.0129,-0.0196,0.0163,-0.0171,0.0218,-0.0153,0.0091,-0.0135,0.0152,-0.0054,0.0087,-0.015,0.0114,-0.0046,0.0073,-0.0011,0.001,-0.007,0.0066,-0.0122,0.0135,-0.0036,0.0043,-0.0267,0.0291,-0.008,0.0096,-0.0116,0.0093,-0.0032,0.0034,-0.0032,0.0042,-0.0051,0.0047,-0.0024,0.0023,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.0029,0.0025,-0.0011,0.0015,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0014,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0026,0.0025,-0.0032,0.0019,-0.0005,0.0004,-0.0013,0.0022,-0.0006,0.0007,-0.0061,0.0049,-0.0085,0.0072,-0.0067,0.0074,-0.0107,0.0112,-0.0053,0.005,-0.001,0.0011,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0082,0.0129,-0.0037,0.0029,-0.0014,0.0011,-0.003,0.0043,-0.0095,0.0107,-0.001,0.001,-0.0022,0.0022,-0.0212,0.01,-0.0047,0.006,-0.0032,0.0036,-0.0153,0.0168,-0.0133,0.0144,-0.0116,0.0129,-0.0083,0.0098,-0.0085,0.0072,-0.006,0.0074,-0.0064,0.0051,-0.0146,0.0227,-0.0081,0.008,-0.0066,0.0053,-0.0029,0.0032,-0.0071,0.0073,-0.006,0.0049,-0.0044,0.0036,-0.0056,0.0042,-0.0026,0.0036,-0.0026,0.0027,-0.0069,0.0101,-0.006,0.0112,-0.0012,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0017,0.0013,-0.0006,0.0006,-0.0014,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0025,0.0022,-0.0016,0.0012,-0.002,0.0014,-0.001,0.001,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.001,0.0012,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0009,-0.0005,0.0008,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:09
اسباب بازی پلاستیکی - سرعت پیچ در پیچ بالا وزوز. (1)
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۷ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0043,0.0038,-0.01,0.0087,-0.014,0.0141,-0.0193,0.015,-0.0144,0.0172,-0.0167,0.0176,-0.015,0.0136,-0.0173,0.0186,-0.0139,0.0132,-0.0157,0.0195,-0.0151,0.0132,-0.0152,0.0155,-0.0216,0.0226,-0.0162,0.0151,-0.0181,0.0157,-0.0154,0.0176,-0.0151,0.0136,-0.0148,0.0162,-0.0163,0.0196,-0.0176,0.0188,-0.0162,0.0267,-0.0166,0.0155,-0.0239,0.017,-0.0173,0.0152,-0.0171,0.0148,-0.0144,0.0146,-0.0162,0.0166,-0.0186,0.0146,-0.0194,0.0182,-0.0245,0.0143,-0.0139,0.0147,-0.0152,0.0228,-0.0168,0.0178,-0.0163,0.0193,-0.0169,0.0175,-0.0185,0.018,-0.0164,0.0181,-0.0153,0.0172,-0.0139,0.0145,-0.0195,0.0222,-0.0278,0.0203,-0.0173,0.0177,-0.0173,0.0173,-0.016,0.0156,-0.0201,0.0232,-0.0186,0.0161,-0.0259,0.016,-0.022,0.0209,-0.0204,0.0167,-0.0182,0.0185,-0.0199,0.0203,-0.0131,0.0147,-0.014,0.0141,-0.0184,0.0153,-0.0168,0.0168,-0.017,0.0187,-0.0164,0.0157,-0.0147,0.0156,-0.0175,0.0185,-0.0193,0.0189,-0.0175,0.0156,-0.0126,0.0131,-0.0159,0.0142,-0.014,0.0159,-0.0135,0.0157,-0.0163,0.0184,-0.0229,0.0153,-0.015,0.0158,-0.0234,0.0184,-0.0152,0.0196,-0.016,0.0145,-0.0209,0.0191,-0.0187,0.0191,-0.0199,0.0182,-0.0146,0.0148,-0.0157,0.0174,-0.0155,0.0141,-0.0212,0.0171,-0.0173,0.0188,-0.0142,0.016,-0.0149,0.0178,-0.0181,0.0193,-0.0152,0.0156,-0.0161,0.0148,-0.0157,0.0163,-0.0189,0.0156,-0.0154,0.0161,-0.0523,0.0565,-0.0512,0.0571,-0.0385,0.0383,-0.0136,0.014,-0.0163,0.0192,-0.0166,0.0186,-0.0154,0.0169,-0.0194,0.0179,-0.019,0.0177,-0.0174,0.0159,-0.0126,0.0147,-0.0204,0.025,-0.0165,0.0197,-0.0163,0.0182,-0.0133,0.0131,-0.0133,0.0168,-0.0188,0.0183,-0.0166,0.0166,-0.0152,0.0191,-0.0199,0.017,-0.0564,0.0559,-0.0457,0.0421,-0.0391,0.0349,-0.0192,0.0172,-0.0177,0.0139,-0.0162,0.0207,-0.0144,0.0198,-0.0142,0.0146,-0.0147,0.0135,-0.0155,0.0148,-0.0134,0.0133,-0.0141,0.0147,-0.0163,0.0223,-0.0272,0.0134,-0.0144,0.0144,-0.0156,0.0121,-0.0173,0.0142,-0.0151,0.0135,-0.0159,0.0153,-0.0154,0.0183,-0.015,0.0141,-0.0184,0.0148,-0.0213,0.0169,-0.0145,0.0169,-0.0155,0.0166,-0.0173,0.0196,-0.07,0.0686,-0.0508,0.0552,-0.0484,0.0425,-0.0143,0.0134,-0.0171,0.0149,-0.0143,0.0158,-0.0157,0.013,-0.0202,0.0173,-0.0143,0.013,-0.0182,0.0187,-0.0152,0.0157,-0.0169,0.0132,-0.0143,0.016,-0.0137,0.0157,-0.0181,0.0215,-0.0136,0.0139,-0.0134,0.0144,-0.0141,0.0143,-0.0165,0.0135,-0.0183,0.0178,-0.014,0.0153,-0.0161,0.0166,-0.0138,0.0202,-0.0155,0.0195,-0.0125,0.0139,-0.0134,0.0128,-0.02,0.0131,-0.0175,0.0114,-0.0146,0.0146,-0.0137,0.015,-0.0126,0.0135,-0.0218,0.0148,-0.0133,0.0161,-0.0158,0.017,-0.0157,0.015,-0.0272,0.0215,-0.0161,0.0136,-0.0822,0.0786,-0.0654,0.0698,-0.0612,0.0597,-0.0183,0.0154,-0.0235,0.0171,-0.015,0.0153,-0.0173,0.0153,-0.0178,0.0155,-0.0158,0.0147,-0.014,0.0127,-0.0164,0.0155,-0.0148,0.0127,-0.016,0.0151,-0.0148,0.0164,-0.0156,0.0151,-0.015,0.0151,-0.0143,0.0172,-0.0144,0.0125,-0.0154,0.0126,-0.0144,0.0128,-0.0129,0.0175,-0.014,0.0211,-0.0127,0.0138,-0.0133,0.0136,-0.0152,0.012,-0.0129,0.0128,-0.0223,0.0272,-0.0181,0.0163,-0.0136,0.0155,-0.0155,0.0146,-0.015,0.0215,-0.0231,0.0152,-0.0209,0.0191,-0.0294,0.0266,-0.0132,0.0129,-0.0175,0.0124,-0.0182,0.0152,-0.0151,0.0159,-0.0157,0.0141,-0.0188,0.0156,-0.016,0.0189,-0.0164,0.0145,-0.0252,0.0273,-0.0784,0.0782,-0.076,0.0723,-0.0558,0.0613,-0.0142,0.0134,-0.0153,0.0172,-0.0197,0.023,-0.0166,0.0155,-0.0148,0.0148,-0.0175,0.0159,-0.0137,0.0201,-0.0165,0.017,-0.015,0.017,-0.0142,0.0196,-0.0128,0.0138,-0.0146,0.0159,-0.0139,0.0149,-0.0142,0.0155,-0.015,0.0165,-0.0132,0.015,-0.026,0.0159,-0.0759,0.0725,-0.0688,0.0656,-0.0537,0.0548,-0.0175,0.0144,-0.0166,0.0162,-0.0193,0.0158,-0.0128,0.0136,-0.0157,0.0161,-0.0308,0.0229,-0.0303,0.0237,-0.0266,0.0335,-0.0146,0.0173,-0.0137,0.0131,-0.0152,0.0159,-0.0213,0.0183,-0.0152,0.0193,-0.0151,0.0132,-0.0152,0.0206,-0.0143,0.0162,-0.0147,0.0138,-0.0149,0.0126,-0.0147,0.0164,-0.0153,0.0174,-0.0162,0.0155,-0.0131,0.0145,-0.015,0.0139,-0.0159,0.0143,-0.0162,0.0138,-0.0164,0.0139,-0.0132,0.013,-0.0135,0.0157,-0.0179,0.0188,-0.0157,0.0164,-0.0141,0.0183,-0.0143,0.0169,-0.0191,0.0143,-0.014,0.014,-0.0154,0.0161,-0.02,0.0156,-0.0152,0.0186,-0.0164,0.0209,-0.0162,0.0139,-0.0183,0.0135,-0.0143,0.0135,-0.0715,0.0721,-0.0574,0.0604,-0.0573,0.0516,-0.0153,0.0158,-0.0162,0.015,-0.0145,0.0134,-0.0143,0.0131,-0.015,0.0134,-0.0176,0.019,-0.0141,0.0142,-0.014,0.015,-0.0138,0.0126,-0.0143,0.0164,-0.0118,0.0125,-0.0125,0.012,-0.0744,0.0749,-0.0733,0.0652,-0.0572,0.0554,-0.0159,0.0159,-0.0137,0.0126,-0.0163,0.0128,-0.013,0.0139,-0.0244,0.0173,-0.0208,0.0143,-0.0144,0.0223,-0.0142,0.017,-0.0139,0.0152,-0.0137,0.0136,-0.0152,0.0161,-0.0136,0.0141,-0.0147,0.0164,-0.0141,0.0145,-0.0164,0.0144,-0.0145,0.0149,-0.0577,0.0513,-0.0569,0.0562,-0.0362,0.0373,-0.0157,0.016,-0.014,0.0142,-0.0167,0.0154,-0.0172,0.0144,-0.0181,0.0151,-0.0152,0.0134,-0.015,0.0134,-0.0152,0.0157,-0.0153,0.0145,-0.0182,0.0182,-0.0211,0.029,-0.0164,0.0181,-0.013,0.0115,-0.0139,0.0139,-0.0168,0.0131,-0.0166,0.0263,-0.0259,0.015,-0.0125,0.0154,-0.0156,0.0164,-0.0146,0.0195,-0.0554,0.0549,-0.0501,0.0466,-0.0527,0.0499,-0.0144,0.0171,-0.0157,0.0155,-0.0163,0.0162,-0.0195,0.0124,-0.0138,0.0149,-0.0171,0.0231,-0.0196,0.0164,-0.0163,0.0154,-0.0138,0.018,-0.0257,0.0249,-0.0784,0.0737,-0.0712,0.071,-0.0603,0.0629,-0.0196,0.0159,-0.0157,0.0202,-0.0167,0.0137,-0.013,0.0151,-0.0155,0.0146,-0.0171,0.0158,-0.0138,0.0141,-0.0135,0.0145,-0.0135,0.0135,-0.0136,0.0124,-0.0135,0.0149,-0.0212,0.0151,-0.0553,0.0535,-0.0577,0.0533,-0.0611,0.0559,-0.0163,0.0137,-0.014,0.0119,-0.0147,0.0153,-0.0136,0.0139,-0.0149,0.0126,-0.0157,0.0163,-0.0125,0.0135,-0.0144,0.0134,-0.0143,0.0161,-0.0143,0.015,-0.0183,0.0168,-0.0142,0.0136,-0.0148,0.0163,-0.0136,0.0155,-0.0148,0.0152,-0.017,0.0199,-0.0144,0.0168,-0.0208,0.0148,-0.0158,0.0137,-0.0134,0.0157,-0.0159,0.019,-0.0148,0.0183,-0.0154,0.0149,-0.0155,0.016,-0.0166,0.0134,-0.0544,0.0573,-0.0676,0.0703,-0.0541,0.0544,-0.0356,0.0409,-0.0158,0.0179,-0.0141,0.0192,-0.0192,0.0152,-0.016,0.016,-0.0168,0.0182,-0.0152,0.0152,-0.0139,0.0217,-0.0152,0.0143,-0.0168,0.016,-0.0165,0.0151,-0.0147,0.0134,-0.0161,0.017,-0.0744,0.0731,-0.0752,0.0694,-0.0757,0.0809,-0.0196,0.0164,-0.0155,0.0194,-0.0246,0.0204,-0.0166,0.0188,-0.0174,0.0155,-0.0166,0.0193,-0.016,0.0176,-0.0165,0.0146,-0.0164,0.0153,-0.0162,0.0191,-0.0883,0.0822,-0.0747,0.0749,-0.0783,0.0826,-0.017,0.0187,-0.0197,0.0185,-0.0237,0.0188,-0.0169,0.0184,-0.0166,0.0191,-0.0176,0.0147,-0.0163,0.0157,-0.0183,0.0171,-0.0201,0.0167,-0.0196,0.0177,-0.0177,0.0209,-0.0821,0.0766,-0.0952,0.0979,-0.0823,0.0847,-0.0309,0.0261,-0.018,0.018,-0.0174,0.0175,-0.0166,0.0184,-0.017,0.0143,-0.0183,0.0155,-0.0151,0.0144,-0.0206,0.019,-0.0187,0.0169,-0.0157,0.0166,-0.0165,0.0215,-0.0154,0.02,-0.018,0.0184,-0.0205,0.0201,-0.0631,0.064,-0.0459,0.0533,-0.0415,0.0363,-0.0155,0.0155,-0.0169,0.026,-0.018,0.0176,-0.0164,0.0159,-0.0181,0.0157,-0.0185,0.0202,-0.017,0.0151,-0.0244,0.0181,-0.0231,0.0225,-0.0144,0.0162,-0.0185,0.0161,-0.0233,0.0211,-0.021,0.0197,-0.0147,0.0152,-0.0163,0.0171,-0.02,0.0178,-0.0232,0.0169,-0.0201,0.0202,-0.0506,0.0486,-0.0467,0.0531,-0.027,0.0288,-0.0179,0.0171,-0.0187,0.0175,-0.016,0.0156,-0.0159,0.0182,-0.0153,0.0172,-0.0228,0.0188,-0.0159,0.0165,-0.0162,0.0184,-0.0168,0.0163,-0.0179,0.0167,-0.0221,0.0191,-0.0158,0.0146,-0.0197,0.0198,-0.0167,0.015,-0.0189,0.0139,-0.0169,0.0172,-0.0411,0.0343,-0.0638,0.0656,-0.0527,0.0546,-0.0383,0.0417,-0.0144,0.0167,-0.0217,0.0184,-0.0158,0.0129,-0.0169,0.0173,-0.0165,0.019,-0.0162,0.0155,-0.0167,0.0179,-0.0238,0.0187,-0.0159,0.0166,-0.0176,0.0178,-0.0167,0.0172,-0.0183,0.0172,-0.0163,0.0182,-0.0552,0.0558,-0.0649,0.0591,-0.0539,0.0521,-0.0189,0.0189,-0.0222,0.0151,-0.0165,0.018,-0.0211,0.0188,-0.0151,0.0157,-0.0156,0.0212,-0.0183,0.0185,-0.0169,0.025,-0.0196,0.0163,-0.0173,0.0172,-0.0201,0.0187,-0.022,0.0182,-0.0237,0.0233,-0.0709,0.0733,-0.0547,0.0555,-0.0393,0.0361,-0.0175,0.0149,-0.0161,0.0193,-0.0183,0.018,-0.0205,0.0164,-0.0159,0.02,-0.0228,0.0186,-0.0152,0.0177,-0.0162,0.0199,-0.0189,0.0295,-0.0163,0.0163,-0.0161,0.0184,-0.0441,0.0403,-0.0737,0.0739,-0.0621,0.0649,-0.0615,0.0588,-0.0197,0.0267,-0.0169,0.015,-0.0164,0.015,-0.0193,0.018,-0.0186,0.0166,-0.0147,0.0145,-0.0162,0.0195,-0.0148,0.0146,-0.0168,0.018,-0.0154,0.0159,-0.0175,0.0182,-0.0297,0.028,-0.0506,0.0533,-0.0409,0.0394,-0.0286,0.034,-0.0158,0.0167,-0.0172,0.0152,-0.0156,0.0137,-0.0161,0.0155,-0.0145,0.0164,-0.0138,0.0137,-0.0219,0.0166,-0.0166,0.0226,-0.0133,0.0148,-0.0174,0.0246,-0.0179,0.018,-0.0234,0.0196,-0.0145,0.0187,-0.0159,0.0145,-0.0159,0.0159,-0.0702,0.0739,-0.0703,0.0748,-0.0814,0.0802,-0.0187,0.0214,-0.0175,0.0174,-0.0143,0.0158,-0.0145,0.0174,-0.0162,0.0156,-0.0184,0.0171,-0.0172,0.0173,-0.0145,0.0163,-0.0162,0.0191,-0.016,0.021,-0.0152,0.0159,-0.0151,0.013,-0.0147,0.0135,-0.0166,0.014,-0.0737,0.0788,-0.0671,0.0716,-0.0733,0.0693,-0.0305,0.0286,-0.0223,0.0227,-0.0191,0.0165,-0.0151,0.0169,-0.0197,0.0191,-0.0166,0.0176,-0.0148,0.0244,-0.0183,0.0171,-0.0234,0.0163,-0.0153,0.0172,-0.0249,0.0197,-0.0144,0.0182,-0.0168,0.0174,-0.0164,0.0181,-0.0181,0.0132,-0.0165,0.0192,-0.0143,0.019,-0.0174,0.0146,-0.0184,0.0154,-0.0209,0.0181,-0.0161,0.0155,-0.0164,0.0147,-0.0166,0.0167,-0.0175,0.018,-0.0211,0.0172,-0.0217,0.0166,-0.0217,0.0246,-0.0176,0.0158,-0.0185,0.0227,-0.0193,0.0169,-0.0174,0.0177,-0.0185,0.0192,-0.0156,0.0178,-0.061,0.0611,-0.0593,0.0607,-0.0456,0.0409,-0.0191,0.0173,-0.0173,0.0179,-0.0147,0.0191,-0.0161,0.0191,-0.0194,0.0148,-0.0158,0.0171,-0.017,0.0171,-0.0163,0.0165,-0.0151,0.0143,-0.0157,0.0184,-0.0149,0.018,-0.0237,0.0175,-0.0142,0.0167,-0.0679,0.0653,-0.0698,0.0663,-0.059,0.0637,-0.0163,0.0166,-0.0404,0.0197,-0.0172,0.0153,-0.0238,0.0251,-0.0165,0.0128,-0.0181,0.018,-0.0165,0.0182,-0.0156,0.0144,-0.0152,0.0146,-0.0138,0.0147,-0.0164,0.0175,-0.0157,0.0158,-0.0155,0.0215,-0.0199,0.0142,-0.0155,0.0152,-0.0227,0.0136,-0.021,0.0204,-0.0145,0.0141,-0.0145,0.0167,-0.0141,0.0161,-0.0179,0.0141,-0.0172,0.0157,-0.0153,0.0167,-0.0156,0.0133,-0.0151,0.0247,-0.0191,0.0181,-0.0148,0.0167,-0.0167,0.0151,-0.0128,0.0135,-0.0145,0.0113,-0.015,0.0153,-0.0192,0.0174,-0.0166,0.0166,-0.019,0.0202,-0.0145,0.0181,-0.044,0.0437,-0.0485,0.0499,-0.055,0.057,-0.0148,0.0177,-0.0168,0.0139,-0.0142,0.0159,-0.0171,0.0172,-0.0159,0.0179,-0.0143,0.0192,-0.0158,0.0177,-0.0132,0.0161,-0.0176,0.0165,-0.0147,0.0121,-0.0128,0.0154,-0.0129,0.0146,-0.031,0.0283,-0.0326,0.0339,-0.0324,0.0278,-0.0159,0.0132,-0.014,0.0127,-0.0162,0.0151,-0.0123,0.0148,-0.0155,0.0137,-0.0159,0.0139,-0.0142,0.0157,-0.0171,0.0134,-0.0131,0.0145,-0.0175,0.0137,-0.015,0.014,-0.014,0.0133,-0.0158,0.0143,-0.0139,0.0181,-0.0205,0.013,-0.0174,0.0162,-0.0139,0.0125,-0.0511,0.0571,-0.0726,0.0686,-0.0582,0.0584,-0.0191,0.0253,-0.0143,0.0154,-0.0167,0.0157,-0.0202,0.0187,-0.0142,0.0141,-0.0137,0.016,-0.0156,0.0191,-0.0196,0.015,-0.0158,0.0168,-0.0125,0.0135,-0.0807,0.0778,-0.0831,0.0771,-0.074,0.081,-0.0531,0.0527,-0.0159,0.013,-0.0127,0.0143,-0.0145,0.0154,-0.012,0.0134,-0.0143,0.0136,-0.016,0.0147,-0.0176,0.0157,-0.0124,0.0145,-0.0219,0.0158,-0.0147,0.014,-0.0153,0.0158,-0.0528,0.0538,-0.0627,0.0647,-0.062,0.0587,-0.0406,0.0333,-0.0149,0.0164,-0.0145,0.014,-0.0147,0.0149,-0.015,0.0199,-0.0202,0.0162,-0.0166,0.0165,-0.0231,0.0168,-0.0164,0.013,-0.0141,0.0167,-0.0169,0.0233,-0.0161,0.0201,-0.0186,0.0159,-0.0137,0.0144,-0.0168,0.0137,-0.0153,0.0139,-0.0157,0.0153,-0.0164,0.0162,-0.0162,0.0143,-0.0161,0.017,-0.0216,0.0143,-0.0177,0.015,-0.0198,0.0152,-0.0149,0.0145,-0.014,0.0133,-0.0144,0.0154,-0.0662,0.0672,-0.0565,0.0569,-0.0528,0.0587,-0.0192,0.0165,-0.0155,0.0155,-0.0165,0.0124,-0.0137,0.0142,-0.0134,0.0138,-0.0148,0.0152,-0.02,0.0236,-0.0146,0.0138,-0.0149,0.0146,-0.0126,0.0142,-0.0101,0.0086,-0.0072,0.0083,-0.0043,0.0046,-0.0017,0.0017]
در حال بارگذاری
2:37
باران در حال سقوط در باد با غوغای پرندگان, آرام, محیط (1).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: دوشنبه, ۰۴ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0273,0.0347,-0.0238,0.0252,-0.0301,0.031,-0.0276,0.0337,-0.0268,0.0279,-0.0336,0.0342,-0.0222,0.0247,-0.0291,0.0217,-0.0239,0.0253,-0.0196,0.0335,-0.0364,0.0219,-0.0248,0.0249,-0.03,0.0279,-0.0257,0.0265,-0.0274,0.0197,-0.0235,0.0318,-0.0214,0.021,-0.0282,0.0272,-0.0215,0.0197,-0.0272,0.028,-0.0251,0.0282,-0.0262,0.0228,-0.0279,0.0229,-0.023,0.0177,-0.0274,0.0222,-0.0278,0.025,-0.0231,0.0214,-0.0251,0.0243,-0.0289,0.0278,-0.02,0.0209,-0.0199,0.0254,-0.0314,0.0335,-0.0217,0.0233,-0.0191,0.022,-0.0257,0.0197,-0.0238,0.0278,-0.0256,0.0229,-0.0199,0.0208,-0.0232,0.0227,-0.0263,0.0302,-0.0221,0.0268,-0.0213,0.0229,-0.0255,0.0246,-0.0221,0.0235,-0.0252,0.0329,-0.0284,0.0276,-0.0286,0.0337,-0.0309,0.0301,-0.0316,0.0257,-0.0341,0.0262,-0.039,0.0327,-0.0425,0.0354,-0.0334,0.0365,-0.0443,0.0445,-0.0345,0.0421,-0.0418,0.0463,-0.0329,0.0339,-0.0328,0.0354,-0.0246,0.033,-0.0247,0.0291,-0.0324,0.0303,-0.0261,0.0299,-0.0352,0.0282,-0.0366,0.026,-0.0252,0.0277,-0.0252,0.0288,-0.027,0.0297,-0.0239,0.0289,-0.0292,0.0369,-0.0322,0.0308,-0.0347,0.0289,-0.0266,0.0301,-0.0308,0.0289,-0.0286,0.0252,-0.0312,0.028,-0.0224,0.0295,-0.0232,0.0262,-0.023,0.028,-0.0245,0.0241,-0.0335,0.0345,-0.0316,0.0258,-0.0287,0.021,-0.0276,0.0276,-0.0225,0.0264,-0.0355,0.0302,-0.0313,0.0256,-0.0284,0.0293,-0.0286,0.0276,-0.0241,0.026,-0.0303,0.0362,-0.0509,0.0354,-0.0291,0.0258,-0.0234,0.0283,-0.025,0.0271,-0.0254,0.0261,-0.0332,0.0323,-0.0264,0.0299,-0.0298,0.0284,-0.0348,0.041,-0.0243,0.0324,-0.0248,0.0248,-0.0263,0.0256,-0.0276,0.0303,-0.0248,0.0274,-0.0214,0.0212,-0.0317,0.0308,-0.0206,0.0258,-0.0296,0.0299,-0.0251,0.0285,-0.0219,0.0248,-0.0274,0.0263,-0.0297,0.0313,-0.0259,0.0271,-0.0306,0.0273,-0.0352,0.0268,-0.0324,0.0288,-0.0291,0.0314,-0.033,0.0236,-0.0246,0.0396,-0.0276,0.0274,-0.0344,0.0322,-0.0361,0.0297,-0.0268,0.034,-0.0351,0.0278,-0.0261,0.0265,-0.0284,0.0305,-0.0341,0.028,-0.0272,0.0225,-0.0312,0.031,-0.0364,0.025,-0.0313,0.0279,-0.0262,0.0366,-0.032,0.0286,-0.0242,0.0244,-0.0325,0.0297,-0.0363,0.0316,-0.0326,0.0261,-0.0335,0.034,-0.0371,0.0399,-0.0327,0.0343,-0.037,0.0318,-0.0408,0.0311,-0.0371,0.0532,-0.0353,0.0457,-0.0308,0.0344,-0.0285,0.0395,-0.0426,0.0345,-0.0519,0.0605,-0.0481,0.0388,-0.0395,0.0391,-0.0371,0.0413,-0.0356,0.0367,-0.0283,0.0435,-0.0365,0.0273,-0.0389,0.0339,-0.0479,0.0412,-0.0333,0.0495,-0.0363,0.0294,-0.0341,0.0398,-0.049,0.0325,-0.0388,0.0458,-0.0359,0.0332,-0.0455,0.038,-0.0327,0.032,-0.035,0.0364,-0.0396,0.0315,-0.0268,0.0309,-0.0316,0.0372,-0.0255,0.0372,-0.0319,0.0361,-0.0331,0.0372,-0.0336,0.0316,-0.0213,0.0296,-0.034,0.0336,-0.0306,0.0318,-0.0338,0.0231,-0.0324,0.0267,-0.0288,0.0247,-0.0261,0.0314,-0.0195,0.0287,-0.0262,0.0243,-0.0266,0.0246,-0.0242,0.0234,-0.0247,0.0265,-0.0235,0.0278,-0.0303,0.0376,-0.0392,0.0314,-0.0238,0.0247,-0.0313,0.0301,-0.0327,0.0285,-0.0264,0.03,-0.026,0.0253,-0.0285,0.0262,-0.0318,0.0263,-0.0257,0.0285,-0.0323,0.0264,-0.0309,0.0325,-0.0372,0.0283,-0.0257,0.0329,-0.0319,0.0272,-0.0283,0.0283,-0.0333,0.0429,-0.0278,0.0253,-0.0317,0.0217,-0.0239,0.0368,-0.0217,0.0248,-0.03,0.0244,-0.0283,0.0277,-0.0268,0.0268,-0.0229,0.0254,-0.0263,0.0278,-0.0335,0.0236,-0.0308,0.0285,-0.0311,0.0275,-0.0357,0.0282,-0.0301,0.0363,-0.0303,0.0273,-0.0323,0.0323,-0.03,0.0242,-0.0253,0.034,-0.0293,0.0314,-0.0295,0.0372,-0.0263,0.0351,-0.0247,0.0273,-0.0313,0.0306,-0.0309,0.0358,-0.0261,0.0309,-0.0279,0.0344,-0.0321,0.0266,-0.0288,0.0311,-0.0345,0.0311,-0.028,0.0289,-0.0385,0.0264,-0.0383,0.0246,-0.0287,0.0302,-0.029,0.0247,-0.026,0.0356,-0.0233,0.03,-0.0277,0.0333,-0.0249,0.0238,-0.0252,0.0296,-0.0394,0.0247,-0.0257,0.0219,-0.023,0.0262,-0.0331,0.0275,-0.0306,0.0239,-0.0275,0.0318,-0.031,0.0365,-0.0293,0.0278,-0.0308,0.0269,-0.0254,0.028,-0.0331,0.0363,-0.0357,0.027,-0.0302,0.0254,-0.0302,0.0268,-0.03,0.0262,-0.0283,0.0277,-0.0335,0.0333,-0.0301,0.0265,-0.0303,0.029,-0.0278,0.0248,-0.0338,0.0335,-0.0324,0.0285,-0.0377,0.0256,-0.0242,0.0259,-0.0426,0.0335,-0.0429,0.0401,-0.0237,0.0297,-0.037,0.0331,-0.0346,0.0281,-0.0358,0.0351,-0.0335,0.0294,-0.0385,0.0361,-0.0413,0.0258,-0.0386,0.0338,-0.0284,0.0394,-0.0286,0.0394,-0.0282,0.037,-0.0309,0.0279,-0.0394,0.0303,-0.0299,0.0287,-0.0344,0.0371,-0.0344,0.0264,-0.0431,0.0365,-0.0327,0.0366,-0.0291,0.0404,-0.0337,0.0317,-0.0312,0.0391,-0.0252,0.0281,-0.0441,0.0392,-0.0343,0.0258,-0.0397,0.0312,-0.0311,0.0279,-0.0353,0.0285,-0.0307,0.0371,-0.0336,0.0334,-0.0417,0.0348,-0.0349,0.0396,-0.0373,0.0293,-0.0354,0.0427,-0.0556,0.0491,-0.035,0.0423,-0.0461,0.064,-0.0443,0.0385,-0.045,0.0375,-0.0418,0.0419,-0.0343,0.0281,-0.0334,0.0472,-0.0309,0.0279,-0.024,0.0364,-0.0296,0.0273,-0.0343,0.0392,-0.0338,0.04,-0.0317,0.0333,-0.0361,0.0419,-0.0327,0.0337,-0.0244,0.0259,-0.027,0.0275,-0.0316,0.0343,-0.0309,0.0259,-0.0256,0.031,-0.0283,0.0273,-0.0244,0.0252,-0.033,0.0248,-0.0251,0.0314,-0.0249,0.0277,-0.0337,0.0285,-0.036,0.0308,-0.0421,0.0379,-0.0326,0.0222,-0.0277,0.0321,-0.0278,0.0307,-0.0267,0.0288,-0.04,0.0238,-0.0376,0.0305,-0.0308,0.0349,-0.0295,0.0343,-0.0344,0.0357,-0.032,0.0398,-0.0357,0.0287,-0.0334,0.037,-0.0537,0.0456,-0.0459,0.049,-0.0745,0.0746,-0.0555,0.058,-0.0521,0.0381,-0.0455,0.0414,-0.0404,0.0416,-0.0388,0.0343,-0.0281,0.0341,-0.0392,0.0534,-0.0372,0.0326,-0.0347,0.0349,-0.0386,0.0376,-0.0361,0.0502,-0.0305,0.042,-0.0303,0.0383,-0.0333,0.0354,-0.0288,0.037,-0.0324,0.0416,-0.0411,0.0319,-0.0279,0.0401,-0.0352,0.0362,-0.0339,0.0465,-0.041,0.0375,-0.04,0.0393,-0.0455,0.0372,-0.0298,0.0407,-0.0457,0.0311,-0.0421,0.0284,-0.0323,0.0377,-0.0349,0.0335,-0.0318,0.0327,-0.0331,0.0445,-0.0303,0.0322,-0.0395,0.0329,-0.0341,0.0253,-0.0271,0.0253,-0.0329,0.0334,-0.0393,0.0325,-0.0291,0.0302,-0.0259,0.0215,-0.0389,0.0266,-0.0278,0.034,-0.0325,0.0394,-0.0288,0.0348,-0.0379,0.0346,-0.0327,0.0307,-0.0349,0.0326,-0.0332,0.0448,-0.0321,0.0313,-0.0315,0.035,-0.0268,0.0297,-0.0383,0.0297,-0.0403,0.0368,-0.0269,0.041,-0.0291,0.0313,-0.0305,0.0258,-0.0326,0.0326,-0.0348,0.0316,-0.0309,0.0325,-0.0365,0.0247,-0.0344,0.0254,-0.0337,0.0309,-0.0284,0.0258,-0.0329,0.0354,-0.0274,0.0297,-0.0269,0.0326,-0.0253,0.0401,-0.0364,0.04,-0.0316,0.0343,-0.0338,0.0326,-0.026,0.0353,-0.0326,0.0425,-0.0382,0.0462,-0.0319,0.0351,-0.0266,0.0378,-0.0315,0.0385,-0.0321,0.0313,-0.031,0.038,-0.0374,0.0364,-0.0291,0.0287,-0.0331,0.0338,-0.0282,0.0249,-0.0383,0.0338,-0.0389,0.0395,-0.0493,0.0377,-0.0491,0.0291,-0.0378,0.0299,-0.0407,0.0373,-0.0335,0.0367,-0.0343,0.0432,-0.035,0.026,-0.0314,0.0355,-0.0426,0.0367,-0.0394,0.0325,-0.034,0.0426,-0.0376,0.0456,-0.0311,0.0363,-0.0373,0.0333,-0.0314,0.03,-0.0343,0.0304,-0.0368,0.0382,-0.0289,0.0432,-0.029,0.0321,-0.028,0.0263,-0.0363,0.0371,-0.0319,0.0292,-0.0344,0.0273,-0.0283,0.04,-0.0401,0.0337,-0.035,0.0267,-0.0348,0.0338,-0.0296,0.0291,-0.033,0.0258,-0.0313,0.0311,-0.0273,0.0418,-0.0284,0.0284,-0.0331,0.0294,-0.035,0.028,-0.0323,0.0329,-0.035,0.0263,-0.0289,0.0329,-0.0372,0.0349,-0.0326,0.0302,-0.0387,0.0277,-0.0437,0.039,-0.0273,0.033,-0.0292,0.0366,-0.0346,0.0319,-0.0304,0.0278,-0.0384,0.0322,-0.0262,0.0255,-0.0315,0.0306,-0.0398,0.0262,-0.0272,0.0342,-0.031,0.0317,-0.0293,0.0301,-0.0306,0.0313,-0.0289,0.0234,-0.0303,0.0329,-0.0277,0.0261,-0.0326,0.0283,-0.0349,0.0387,-0.0338,0.0315,-0.0393,0.0382,-0.0404,0.0449,-0.0424,0.0497,-0.0279,0.0312,-0.0253,0.0293,-0.0307,0.0317,-0.0352,0.0299,-0.0338,0.0322,-0.0348,0.0327,-0.0362,0.0329,-0.0358,0.0347,-0.0444,0.0354,-0.0379,0.0391,-0.0349,0.0304,-0.0352,0.0345,-0.0351,0.0315,-0.0392,0.0345,-0.0326,0.0348,-0.0453,0.0381,-0.0544,0.0541,-0.0372,0.0375,-0.0429,0.0488,-0.0557,0.0399,-0.0431,0.0427,-0.0489,0.0388,-0.0376,0.044,-0.0343,0.0366,-0.0474,0.0564,-0.0545,0.0547,-0.052,0.054,-0.0535,0.0686,-0.0518,0.0497,-0.0682,0.0509,-0.0763,0.0535,-0.0509,0.0601,-0.0993,0.0728,-0.0768,0.091,-0.0732,0.0749,-0.0961,0.074,-0.0857,0.0975,-0.0887,0.0898,-0.1049,0.0961,-0.0856,0.1128,-0.0966,0.0752,-0.1114,0.0813,-0.0793,0.0693,-0.0802,0.078,-0.0929,0.0582,-0.0729,0.0723,-0.0641,0.063,-0.0651,0.0551,-0.0593,0.0539,-0.0588,0.0646,-0.0683,0.0761,-0.0789,0.0683,-0.0647,0.0665,-0.05,0.0464,-0.0587,0.0627,-0.0596,0.0539,-0.0515,0.0545,-0.0661,0.0748,-0.0679,0.063,-0.0511,0.0531,-0.0555,0.0592,-0.0675,0.0484,-0.0717,0.065,-0.0711,0.0672,-0.0477,0.0429,-0.0529,0.0524,-0.0373,0.05,-0.0584,0.05,-0.0643,0.065,-0.0606,0.0666,-0.0515,0.0609,-0.0489,0.0403,-0.0579,0.0379,-0.0358,0.046,-0.0523,0.0373,-0.048,0.0442,-0.054,0.0587,-0.0509,0.0479,-0.0493,0.0583,-0.0537,0.0429,-0.0436,0.0621,-0.0528,0.0454,-0.058,0.047,-0.0598,0.0468,-0.045,0.0424,-0.0479,0.0457,-0.05,0.0475,-0.0616,0.0438,-0.0492,0.0513,-0.0543,0.0406,-0.0579,0.0468,-0.0489,0.0505,-0.0529,0.0671,-0.0511,0.0671,-0.0558,0.0517,-0.0474,0.0545,-0.036,0.0427,-0.0568,0.0471,-0.0531,0.0613,-0.0473,0.0628,-0.0571,0.0648,-0.077,0.0647,-0.0606,0.0583,-0.0669,0.047,-0.0612,0.0578,-0.0583,0.0499,-0.073,0.0395,-0.0517,0.058,-0.0595,0.0569,-0.0441,0.0481,-0.0535,0.0548,-0.06,0.0701,-0.0503,0.0586,-0.0647,0.0542,-0.0665,0.0577,-0.058,0.0639,-0.0676,0.0676,-0.0732,0.0756,-0.0684,0.0807,-0.0839,0.0656,-0.0683,0.0795,-0.0828,0.0811,-0.0847,0.074,-0.0828,0.0702,-0.0998,0.0834,-0.0887,0.0874,-0.0739,0.0592,-0.0686,0.0553,-0.0665,0.0683,-0.0554,0.0695,-0.0581,0.0603,-0.065,0.0623,-0.0492,0.054,-0.0749,0.0599,-0.0576,0.0534,-0.0651,0.065,-0.0626,0.0497,-0.061,0.0658,-0.0718,0.0611,-0.0574,0.0616,-0.0782,0.0482,-0.0502,0.0542,-0.0477,0.0456,-0.0592,0.0462,-0.0544,0.0711,-0.0579,0.0632,-0.0527,0.0786,-0.0584,0.0777,-0.0773,0.0603,-0.0771,0.0772,-0.0642,0.0793,-0.0589,0.0614,-0.0508,0.0626,-0.0516,0.0628,-0.0717,0.0452,-0.0612,0.0513,-0.0716,0.058,-0.0664,0.0631,-0.065,0.0627,-0.0792,0.0629,-0.0748,0.0608,-0.0789,0.0777,-0.0647,0.0655,-0.071,0.0659,-0.0575,0.0582,-0.0474,0.0554,-0.0541,0.0499,-0.0561,0.0484,-0.0558,0.0554,-0.0546,0.0517,-0.0561,0.0538,-0.0595,0.0591,-0.0519,0.0605,-0.0529,0.0519,-0.0612,0.051,-0.0411,0.0527,-0.0601,0.0646,-0.0708,0.0553,-0.0567,0.0538,-0.0606,0.056,-0.0654,0.0578,-0.059,0.0525,-0.0622,0.0574,-0.0592,0.0642,-0.0749,0.0723,-0.0849,0.0629,-0.0735,0.052,-0.0577,0.0498,-0.0774,0.0692,-0.0789,0.06,-0.0577,0.0584,-0.0566,0.0708,-0.0647,0.057,-0.0734,0.0684,-0.0632,0.0917,-0.0652,0.0595,-0.0577,0.0731,-0.0618,0.0521,-0.0647,0.047,-0.0359,0.0401,-0.043,0.0439,-0.0452,0.0446,-0.0458,0.0396,-0.0406,0.0442,-0.0572,0.0389,-0.0447,0.0423,-0.0583,0.0373,-0.0434,0.0581,-0.0441,0.0365,-0.0495,0.045,-0.0547,0.0369,-0.0477,0.0433,-0.0423,0.0546,-0.0487,0.0359,-0.0392,0.0393,-0.0539,0.0427,-0.051,0.0531,-0.0416,0.0523,-0.0635,0.0558,-0.0442,0.0463,-0.0361,0.0396,-0.051,0.042,-0.0455,0.0488,-0.0566,0.052,-0.0443,0.0536,-0.0428,0.0541,-0.0458,0.0423,-0.0456,0.046,-0.0431,0.0472,-0.0562,0.0508,-0.0508,0.0428,-0.0452,0.0541,-0.0511,0.0405,-0.041,0.0377,-0.0399,0.0319,-0.0313,0.035,-0.046,0.0389,-0.0348,0.0378,-0.0385,0.0374,-0.0365,0.03,-0.0338,0.0336,-0.0329,0.0356,-0.0347,0.0331,-0.0259,0.0276,-0.0316,0.0249,-0.0236,0.0252,-0.0188,0.0216,-0.0271,0.0257,-0.0278,0.0267,-0.0294,0.0246,-0.0296,0.0295,-0.0235,0.0268,-0.0306,0.0302,-0.032,0.0268,-0.0329,0.035,-0.039,0.0373,-0.0264,0.0313,-0.0313,0.0303,-0.0266,0.0267,-0.0226,0.0191,-0.0146,0.018,-0.0054,0.0051,-0.0002,0.0002]
در حال بارگذاری
2:30
خالی پارکینگ بانک با شهرستان های دور و نور وز وز. (1).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۲ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0038,0.0042,-0.0107,0.0084,-0.0257,0.013,-0.0215,0.0146,-0.022,0.0231,-0.0295,0.0329,-0.0282,0.023,-0.0293,0.0267,-0.0329,0.0256,-0.0309,0.0266,-0.0333,0.0283,-0.0367,0.029,-0.0324,0.0344,-0.0361,0.0298,-0.0346,0.0311,-0.0358,0.0316,-0.035,0.0291,-0.0317,0.0274,-0.0412,0.0282,-0.0363,0.0355,-0.0359,0.0348,-0.0325,0.0359,-0.0289,0.0297,-0.027,0.0297,-0.0348,0.0291,-0.0246,0.0303,-0.0314,0.0326,-0.037,0.0375,-0.0295,0.0268,-0.03,0.024,-0.0279,0.0326,-0.0292,0.0202,-0.0264,0.0365,-0.0257,0.0262,-0.0281,0.0273,-0.0217,0.0198,-0.025,0.0282,-0.033,0.0286,-0.0337,0.026,-0.0249,0.0259,-0.0251,0.0361,-0.0258,0.0227,-0.0248,0.0261,-0.027,0.0242,-0.0271,0.0289,-0.0229,0.0249,-0.0229,0.0229,-0.0229,0.0229,-0.0317,0.0259,-0.0321,0.0327,-0.0289,0.024,-0.0294,0.0301,-0.0331,0.0323,-0.0255,0.0408,-0.0314,0.0221,-0.0342,0.0335,-0.0286,0.0413,-0.0305,0.0293,-0.0381,0.0302,-0.0287,0.0251,-0.0328,0.0352,-0.0262,0.0282,-0.0338,0.0256,-0.0248,0.0302,-0.0277,0.0308,-0.0313,0.025,-0.0266,0.0274,-0.0307,0.0258,-0.0244,0.0264,-0.0212,0.0255,-0.0236,0.0288,-0.0249,0.0254,-0.0225,0.0235,-0.0202,0.018,-0.023,0.024,-0.0273,0.0342,-0.0198,0.0208,-0.0206,0.0188,-0.0198,0.0221,-0.0256,0.0285,-0.0273,0.0259,-0.0234,0.0325,-0.03,0.0282,-0.0273,0.0274,-0.0226,0.0202,-0.0261,0.0223,-0.0272,0.0245,-0.0323,0.0317,-0.0197,0.0201,-0.0332,0.0257,-0.0254,0.0232,-0.0192,0.021,-0.0216,0.0232,-0.03,0.0304,-0.0351,0.0309,-0.0297,0.0419,-0.0319,0.0291,-0.0343,0.0494,-0.0371,0.0394,-0.0296,0.0349,-0.0348,0.0309,-0.0294,0.032,-0.0349,0.0376,-0.0387,0.0426,-0.0398,0.0408,-0.038,0.0379,-0.0576,0.0482,-0.0405,0.0522,-0.04,0.0431,-0.044,0.0332,-0.0439,0.0588,-0.0388,0.0357,-0.041,0.0466,-0.0278,0.0405,-0.0292,0.0305,-0.0231,0.0291,-0.0251,0.0266,-0.0279,0.032,-0.0255,0.0243,-0.0329,0.0265,-0.0299,0.0251,-0.0418,0.0349,-0.0279,0.0282,-0.0288,0.0284,-0.0208,0.0196,-0.0209,0.0257,-0.0264,0.0269,-0.0282,0.0269,-0.0251,0.0349,-0.0243,0.0208,-0.0291,0.0307,-0.0247,0.0258,-0.0275,0.0268,-0.0199,0.0246,-0.0288,0.0234,-0.0297,0.0182,-0.023,0.021,-0.0226,0.0313,-0.0345,0.0282,-0.0239,0.0206,-0.0256,0.0215,-0.0235,0.0297,-0.0246,0.021,-0.0172,0.0237,-0.0277,0.027,-0.0229,0.0302,-0.0336,0.0257,-0.0249,0.0289,-0.0233,0.0211,-0.0304,0.0268,-0.0238,0.0275,-0.0336,0.0317,-0.0289,0.0345,-0.0385,0.0573,-0.0404,0.0509,-0.0529,0.0474,-0.0352,0.0386,-0.0415,0.0417,-0.0339,0.0336,-0.0441,0.0419,-0.0361,0.0329,-0.0388,0.041,-0.0432,0.0405,-0.0356,0.0451,-0.0306,0.0382,-0.0358,0.0259,-0.0563,0.0549,-0.0487,0.0484,-0.0313,0.0317,-0.0296,0.041,-0.0475,0.0386,-0.0281,0.0304,-0.0366,0.0407,-0.0433,0.0441,-0.0356,0.0396,-0.0383,0.0295,-0.0326,0.0368,-0.0307,0.0351,-0.0336,0.0369,-0.0288,0.0278,-0.0289,0.0309,-0.0308,0.0233,-0.0275,0.0264,-0.0313,0.0368,-0.0303,0.0288,-0.0276,0.0231,-0.0299,0.028,-0.0281,0.0263,-0.0365,0.0364,-0.0374,0.0344,-0.0217,0.0322,-0.0264,0.0207,-0.0215,0.0302,-0.0231,0.0239,-0.0193,0.0254,-0.0196,0.0298,-0.0213,0.0229,-0.0205,0.0213,-0.0199,0.0226,-0.0249,0.0229,-0.0206,0.0222,-0.0253,0.0257,-0.0204,0.0264,-0.0235,0.0273,-0.0273,0.0228,-0.029,0.0212,-0.0287,0.02,-0.0305,0.0265,-0.03,0.0324,-0.0256,0.0215,-0.0222,0.023,-0.027,0.0263,-0.0275,0.0264,-0.0236,0.0222,-0.0237,0.0238,-0.0274,0.0342,-0.025,0.0219,-0.0238,0.0244,-0.0265,0.0265,-0.0211,0.0168,-0.0228,0.0271,-0.027,0.0311,-0.02,0.0231,-0.0249,0.0296,-0.035,0.0313,-0.0212,0.0193,-0.0348,0.0348,-0.0355,0.0432,-0.0512,0.0415,-0.0337,0.0426,-0.0505,0.0381,-0.0383,0.0421,-0.0361,0.0565,-0.0245,0.037,-0.0266,0.0378,-0.0352,0.0276,-0.0332,0.0365,-0.0242,0.0308,-0.0362,0.0365,-0.0313,0.0278,-0.027,0.0242,-0.0267,0.0274,-0.0282,0.0261,-0.0209,0.027,-0.0332,0.0237,-0.0312,0.0266,-0.0319,0.0336,-0.0238,0.0268,-0.0283,0.0264,-0.0303,0.0354,-0.0205,0.0228,-0.0251,0.022,-0.0234,0.0294,-0.0247,0.0294,-0.0332,0.0278,-0.0316,0.0268,-0.0263,0.0241,-0.0206,0.0256,-0.0281,0.0285,-0.0348,0.03,-0.0201,0.026,-0.0283,0.0278,-0.0298,0.0329,-0.0305,0.0284,-0.0256,0.0338,-0.021,0.0238,-0.0225,0.0321,-0.0278,0.0231,-0.0277,0.0284,-0.0314,0.0263,-0.0247,0.0251,-0.0365,0.034,-0.0343,0.0441,-0.0428,0.051,-0.0454,0.0379,-0.037,0.0343,-0.0367,0.0255,-0.0369,0.0364,-0.022,0.026,-0.0335,0.0284,-0.029,0.0242,-0.0249,0.0242,-0.0294,0.0393,-0.0487,0.0336,-0.0448,0.0453,-0.0572,0.0469,-0.054,0.0576,-0.0686,0.0758,-0.0733,0.0833,-0.0495,0.0653,-0.058,0.0593,-0.0315,0.0326,-0.049,0.0559,-0.056,0.0595,-0.0544,0.0517,-0.0494,0.0593,-0.0639,0.0631,-0.0387,0.0457,-0.0434,0.0415,-0.0487,0.0396,-0.0433,0.0446,-0.054,0.0515,-0.0515,0.0486,-0.0463,0.0422,-0.0668,0.0457,-0.0491,0.055,-0.045,0.0392,-0.0431,0.0426,-0.0492,0.0388,-0.053,0.0451,-0.0407,0.0366,-0.0347,0.0279,-0.0401,0.0442,-0.0385,0.0372,-0.0348,0.0375,-0.0369,0.0344,-0.0286,0.0322,-0.0392,0.0351,-0.0297,0.0322,-0.044,0.0307,-0.0426,0.0392,-0.0431,0.0311,-0.0312,0.0412,-0.0278,0.0315,-0.0242,0.0316,-0.0293,0.0395,-0.0487,0.0455,-0.037,0.0439,-0.0309,0.0413,-0.0406,0.0356,-0.0557,0.0501,-0.0376,0.0279,-0.0281,0.0214,-0.0298,0.0252,-0.0267,0.0231,-0.0229,0.0287,-0.0319,0.0235,-0.0258,0.0243,-0.0212,0.03,-0.0249,0.0267,-0.0312,0.0224,-0.0262,0.0228,-0.0255,0.0228,-0.0319,0.031,-0.0248,0.0251,-0.0282,0.0219,-0.0279,0.0284,-0.0161,0.0169,-0.0223,0.0247,-0.0232,0.0177,-0.0261,0.0256,-0.0259,0.0236,-0.03,0.0189,-0.0253,0.0343,-0.0309,0.0215,-0.0227,0.0234,-0.0228,0.021,-0.0238,0.0219,-0.0312,0.0269,-0.0233,0.0255,-0.0199,0.0268,-0.0216,0.0245,-0.0224,0.0247,-0.0304,0.0229,-0.0211,0.0219,-0.0198,0.0252,-0.0207,0.0222,-0.0226,0.0196,-0.0275,0.0211,-0.0228,0.0244,-0.0235,0.027,-0.0221,0.0223,-0.0236,0.0241,-0.0293,0.023,-0.0186,0.0205,-0.0241,0.0232,-0.0212,0.0226,-0.0173,0.0264,-0.0217,0.0218,-0.0224,0.0211,-0.0305,0.0306,-0.0248,0.0296,-0.0219,0.0175,-0.0255,0.0206,-0.0243,0.0191,-0.0236,0.0269,-0.0193,0.0209,-0.0344,0.0196,-0.0189,0.0231,-0.0217,0.0234,-0.0266,0.0318,-0.0192,0.017,-0.0222,0.0185,-0.023,0.026,-0.0265,0.0277,-0.0235,0.0218,-0.0238,0.0231,-0.0207,0.0201,-0.0233,0.0231,-0.0214,0.0277,-0.0214,0.0251,-0.0172,0.0223,-0.0224,0.03,-0.017,0.0185,-0.022,0.0203,-0.021,0.0215,-0.0191,0.0212,-0.0264,0.0183,-0.0152,0.0202,-0.0186,0.0302,-0.0225,0.0246,-0.0224,0.0292,-0.0332,0.0274,-0.0245,0.0221,-0.0289,0.0282,-0.0246,0.0319,-0.029,0.0291,-0.0227,0.032,-0.0258,0.0324,-0.0211,0.0274,-0.0259,0.021,-0.0211,0.0231,-0.0226,0.0175,-0.0204,0.027,-0.0225,0.0194,-0.0208,0.0201,-0.0222,0.0223,-0.0197,0.027,-0.0317,0.0253,-0.0256,0.0292,-0.0241,0.0244,-0.0193,0.0196,-0.0219,0.0252,-0.0198,0.0155,-0.0242,0.0223,-0.0147,0.0213,-0.022,0.0235,-0.0229,0.0332,-0.0216,0.024,-0.0197,0.0291,-0.0268,0.0253,-0.0303,0.0288,-0.0175,0.024,-0.0211,0.0246,-0.0181,0.0189,-0.0276,0.0224,-0.0266,0.0275,-0.026,0.0304,-0.0211,0.0166,-0.0238,0.0236,-0.0225,0.0258,-0.0192,0.0237,-0.0232,0.0263,-0.0192,0.0254,-0.0155,0.0246,-0.0194,0.0204,-0.0284,0.0242,-0.023,0.0173,-0.0215,0.0177,-0.0248,0.0173,-0.0174,0.0237,-0.0172,0.0247,-0.0169,0.0169,-0.024,0.0193,-0.018,0.0208,-0.0236,0.0214,-0.0317,0.0199,-0.021,0.0187,-0.0215,0.0203,-0.0246,0.0201,-0.0195,0.0174,-0.0171,0.0155,-0.016,0.0165,-0.0163,0.0179,-0.015,0.0186,-0.0184,0.0235,-0.0171,0.0213,-0.0186,0.0169,-0.0201,0.0198,-0.0292,0.0242,-0.0202,0.0269,-0.0149,0.016,-0.0191,0.0226,-0.0251,0.018,-0.0225,0.0163,-0.0296,0.0334,-0.0305,0.0242,-0.0195,0.0161,-0.0204,0.0194,-0.0271,0.0275,-0.0238,0.019,-0.0204,0.0195,-0.024,0.0206,-0.0202,0.019,-0.0207,0.0213,-0.0204,0.0167,-0.0166,0.021,-0.0217,0.0211,-0.0173,0.0215,-0.0281,0.0243,-0.0181,0.0206,-0.0235,0.0234,-0.0301,0.021,-0.029,0.0201,-0.0179,0.0154,-0.0213,0.021,-0.0192,0.0221,-0.0231,0.0197,-0.0176,0.0216,-0.0263,0.0202,-0.0259,0.0232,-0.0202,0.025,-0.0213,0.0218,-0.0186,0.0151,-0.021,0.0314,-0.0202,0.017,-0.0207,0.0241,-0.0254,0.0309,-0.0205,0.0209,-0.0284,0.0191,-0.0233,0.0249,-0.0228,0.0216,-0.0263,0.0224,-0.018,0.021,-0.021,0.0176,-0.0151,0.0194,-0.0202,0.0201,-0.0242,0.0245,-0.0228,0.0256,-0.0211,0.024,-0.0243,0.0232,-0.0338,0.0304,-0.024,0.0217,-0.0188,0.0219,-0.0244,0.0218,-0.0198,0.0211,-0.019,0.0299,-0.0195,0.0173,-0.0185,0.0209,-0.0208,0.0191,-0.0237,0.0192,-0.0191,0.0238,-0.0334,0.0281,-0.0204,0.0208,-0.0218,0.0245,-0.028,0.0227,-0.0209,0.0207,-0.0222,0.0175,-0.0207,0.0218,-0.0167,0.0223,-0.0223,0.022,-0.023,0.0348,-0.0189,0.0269,-0.0241,0.0278,-0.0301,0.0224,-0.0219,0.0274,-0.0237,0.0202,-0.0221,0.0303,-0.0281,0.0196,-0.0235,0.0376,-0.0222,0.0233,-0.0195,0.0162,-0.0245,0.0219,-0.0272,0.0213,-0.023,0.0212,-0.0206,0.0261,-0.0199,0.0213,-0.0256,0.0275,-0.0289,0.0227,-0.0332,0.0251,-0.0263,0.0192,-0.0206,0.0245,-0.0261,0.0279,-0.021,0.0234,-0.019,0.0256,-0.0247,0.0243,-0.0302,0.0263,-0.0243,0.0288,-0.0293,0.0289,-0.0249,0.022,-0.0264,0.0278,-0.0326,0.0312,-0.0309,0.0399,-0.0397,0.0217,-0.0337,0.048,-0.0493,0.0446,-0.0473,0.0459,-0.0432,0.0461,-0.0261,0.034,-0.049,0.0497,-0.0403,0.0301,-0.0335,0.0346,-0.0344,0.0359,-0.0296,0.0425,-0.0371,0.0264,-0.0409,0.0512,-0.0324,0.0372,-0.0508,0.0433,-0.035,0.051,-0.03,0.0491,-0.0335,0.0424,-0.0361,0.0382,-0.0444,0.0363,-0.0343,0.0267,-0.0307,0.0327,-0.0332,0.0446,-0.0497,0.0425,-0.0321,0.034,-0.0265,0.0408,-0.0346,0.0371,-0.0246,0.0356,-0.0267,0.0339,-0.0309,0.0214,-0.029,0.0316,-0.0256,0.0277,-0.0317,0.0265,-0.0305,0.0334,-0.0407,0.0246,-0.0375,0.03,-0.0231,0.0366,-0.0283,0.0262,-0.0349,0.0318,-0.0254,0.0267,-0.031,0.0392,-0.0228,0.0298,-0.0318,0.0304,-0.029,0.0278,-0.0284,0.0283,-0.0238,0.0326,-0.0294,0.0218,-0.028,0.0241,-0.0266,0.031,-0.0262,0.0253,-0.0263,0.0285,-0.0269,0.0273,-0.0262,0.0235,-0.0249,0.0239,-0.0241,0.0237,-0.0294,0.0304,-0.0247,0.026,-0.0262,0.0194,-0.0217,0.0226,-0.0319,0.0257,-0.0307,0.0435,-0.0287,0.0255,-0.0335,0.0277,-0.0277,0.0298,-0.0281,0.0254,-0.0205,0.0238,-0.0264,0.0254,-0.0237,0.0251,-0.0251,0.025,-0.0214,0.0248,-0.0186,0.0275,-0.025,0.0373,-0.024,0.0291,-0.0213,0.0228,-0.0346,0.0175,-0.026,0.0324,-0.0259,0.0238,-0.0275,0.0231,-0.0303,0.0306,-0.0191,0.022,-0.0157,0.0166,-0.0245,0.0319,-0.0225,0.0187,-0.0229,0.0234,-0.0261,0.0199,-0.0307,0.0211,-0.02,0.0193,-0.0273,0.0255,-0.0191,0.026,-0.0215,0.0236,-0.017,0.0235,-0.0302,0.0215,-0.028,0.0193,-0.0344,0.0228,-0.0296,0.0217,-0.0226,0.0269,-0.0235,0.0246,-0.0247,0.0258,-0.0247,0.029,-0.0215,0.0186,-0.0237,0.026,-0.0237,0.0202,-0.0202,0.0205,-0.0223,0.026,-0.0235,0.0164,-0.0249,0.0231,-0.0203,0.0254,-0.0216,0.0267,-0.0235,0.0317,-0.0247,0.0238,-0.0286,0.0246,-0.0241,0.0279,-0.0291,0.0238,-0.0167,0.0186,-0.021,0.0225,-0.0242,0.0219,-0.0216,0.0196,-0.0201,0.0182,-0.0273,0.0211,-0.0212,0.0204,-0.0194,0.0237,-0.0275,0.0325,-0.0178,0.0214,-0.0214,0.0235,-0.0235,0.0246,-0.0227,0.0241,-0.0297,0.0175,-0.0267,0.0238,-0.0267,0.0333,-0.0291,0.0305,-0.0325,0.0327,-0.0294,0.0324,-0.028,0.035,-0.0412,0.0251,-0.0252,0.0281,-0.0238,0.0274,-0.0314,0.0284,-0.028,0.0291,-0.027,0.0365,-0.0256,0.0284,-0.0376,0.0352,-0.0255,0.0266,-0.0406,0.0312,-0.0306,0.0357,-0.0358,0.0274,-0.0294,0.0273,-0.0228,0.0234,-0.0365,0.0319,-0.0263,0.025,-0.03,0.0387,-0.0473,0.0384,-0.0437,0.0242,-0.0331,0.0293,-0.0252,0.0233,-0.0304,0.0275,-0.0343,0.0298,-0.0379,0.0281,-0.0388,0.0269,-0.0313,0.0297,-0.0331,0.0426,-0.0326,0.0321,-0.0369,0.0335,-0.0293,0.0321,-0.0296,0.0257,-0.0259,0.0337,-0.0282,0.0231,-0.0404,0.0327,-0.0261,0.0284,-0.0362,0.0353,-0.0291,0.025,-0.0321,0.031,-0.0379,0.0352,-0.0396,0.0387,-0.0477,0.0315,-0.0373,0.0293,-0.0439,0.0547,-0.0463,0.04,-0.0322,0.0377,-0.0318,0.0246,-0.0243,0.0462,-0.0249,0.034,-0.0268,0.0323,-0.0345,0.0354,-0.0242,0.0288,-0.035,0.0313,-0.0441,0.0355,-0.0273,0.0282,-0.0313,0.0348,-0.0275,0.0306,-0.0311,0.0357,-0.0312,0.0334,-0.0302,0.0392,-0.0349,0.0474,-0.0391,0.052,-0.0408,0.0405,-0.0355,0.0359,-0.0375,0.0399,-0.0466,0.039,-0.0331,0.0356,-0.033,0.0438,-0.0342,0.0379,-0.0355,0.0348,-0.024,0.0379,-0.0358,0.0407,-0.03,0.0336,-0.0331,0.0288,-0.0307,0.0317,-0.0292,0.0251,-0.03,0.0315,-0.0307,0.0327,-0.0326,0.0295,-0.0316,0.0411,-0.0289,0.0242,-0.0333,0.028,-0.0271,0.0282,-0.0238,0.0253,-0.0333,0.0329,-0.0245,0.0354,-0.0305,0.0314,-0.0299,0.038,-0.0327,0.0358,-0.0316,0.0233,-0.0332,0.0274,-0.0294,0.0302,-0.0381,0.0219,-0.0211,0.0244,-0.0324,0.0269,-0.038,0.0284,-0.0362,0.0266,-0.0307,0.0404,-0.0342,0.037,-0.0365,0.0343,-0.032,0.0273,-0.0413,0.0257,-0.0315,0.0265,-0.0294,0.0278,-0.0375,0.0321,-0.0432,0.0338,-0.0417,0.0301,-0.037,0.0274,-0.0287,0.0352,-0.0296,0.0278,-0.027,0.0235,-0.0238,0.0182,-0.0235,0.0178,-0.016,0.0169,-0.0107,0.0093,-0.0117,0.0085,-0.0065,0.0044,-0.0018,0.0019]
در حال بارگذاری
1:59
خالی پارکینگ بانک با شهرستان های دور و نور وز وز. (2).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۲ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0023,0.0013,-0.0043,0.0052,-0.0067,0.0057,-0.0071,0.007,-0.0108,0.0087,-0.0096,0.0102,-0.0185,0.0142,-0.0094,0.0153,-0.0167,0.0161,-0.0195,0.0169,-0.0293,0.0303,-0.0237,0.0266,-0.0246,0.0323,-0.0251,0.0247,-0.0281,0.0229,-0.0241,0.0354,-0.0329,0.0362,-0.0318,0.0276,-0.0314,0.0355,-0.0378,0.0417,-0.0221,0.0363,-0.0334,0.0351,-0.0256,0.0246,-0.0289,0.0317,-0.0299,0.0293,-0.0336,0.0413,-0.0439,0.0299,-0.0306,0.0286,-0.035,0.0399,-0.0261,0.0412,-0.0291,0.0334,-0.0255,0.0376,-0.0314,0.0256,-0.0275,0.0293,-0.0361,0.0386,-0.0378,0.0343,-0.023,0.032,-0.0356,0.0287,-0.0228,0.0318,-0.0233,0.0316,-0.0353,0.0306,-0.0257,0.0259,-0.0283,0.029,-0.033,0.0263,-0.0279,0.0326,-0.0212,0.0313,-0.0219,0.0278,-0.0265,0.0257,-0.0297,0.0343,-0.0303,0.0361,-0.0208,0.0271,-0.0304,0.0324,-0.0241,0.0334,-0.0203,0.0227,-0.0247,0.026,-0.026,0.0225,-0.0326,0.03,-0.0249,0.0267,-0.0237,0.0269,-0.0217,0.0249,-0.024,0.0243,-0.0335,0.0271,-0.0286,0.0233,-0.0327,0.0252,-0.0255,0.025,-0.0283,0.0273,-0.0271,0.0333,-0.0244,0.0266,-0.0296,0.0272,-0.0259,0.0258,-0.0242,0.0288,-0.0235,0.0335,-0.0299,0.0229,-0.0281,0.0296,-0.0266,0.0245,-0.0269,0.0333,-0.0192,0.0217,-0.0223,0.0287,-0.024,0.0218,-0.0235,0.0235,-0.0279,0.0275,-0.0214,0.0197,-0.0253,0.0223,-0.0174,0.0219,-0.0239,0.0213,-0.0241,0.0218,-0.025,0.0232,-0.0238,0.0213,-0.0197,0.0206,-0.0352,0.0262,-0.0316,0.0241,-0.0259,0.0238,-0.0259,0.0194,-0.0256,0.0345,-0.0242,0.019,-0.0196,0.0209,-0.0271,0.0279,-0.0285,0.0261,-0.0284,0.0262,-0.0215,0.0241,-0.0289,0.0267,-0.0248,0.032,-0.0228,0.0255,-0.0279,0.0274,-0.0222,0.0253,-0.0218,0.0269,-0.0322,0.0269,-0.0193,0.0268,-0.0272,0.033,-0.0224,0.0233,-0.0307,0.031,-0.0275,0.0263,-0.0327,0.0247,-0.024,0.0323,-0.0321,0.0238,-0.0196,0.0219,-0.0244,0.0235,-0.0179,0.0183,-0.0309,0.0265,-0.0255,0.0243,-0.0205,0.0233,-0.0326,0.0228,-0.029,0.0204,-0.0257,0.0263,-0.0205,0.0271,-0.0252,0.0254,-0.0249,0.0235,-0.0239,0.0239,-0.0267,0.0304,-0.0301,0.027,-0.0313,0.0255,-0.025,0.0201,-0.0282,0.0302,-0.0297,0.0284,-0.0283,0.0234,-0.0369,0.0294,-0.024,0.0221,-0.033,0.0314,-0.0281,0.032,-0.0213,0.0234,-0.0237,0.0292,-0.0363,0.0363,-0.0204,0.0209,-0.0234,0.0213,-0.028,0.0355,-0.0312,0.0278,-0.0392,0.0364,-0.0332,0.0291,-0.0291,0.0309,-0.0383,0.0311,-0.026,0.031,-0.0257,0.0291,-0.0274,0.0328,-0.0218,0.0272,-0.0194,0.0262,-0.0278,0.0363,-0.0239,0.0327,-0.0354,0.0264,-0.0282,0.02,-0.0209,0.0259,-0.0371,0.0336,-0.0324,0.0235,-0.0286,0.0236,-0.0201,0.0208,-0.0276,0.0288,-0.024,0.0253,-0.028,0.0232,-0.0273,0.0272,-0.0226,0.025,-0.0257,0.0215,-0.0253,0.0226,-0.0199,0.0231,-0.0211,0.0294,-0.0268,0.0271,-0.0284,0.0274,-0.0237,0.0267,-0.0244,0.0211,-0.0248,0.0243,-0.0364,0.0322,-0.0354,0.0274,-0.0237,0.0239,-0.0253,0.024,-0.0224,0.0241,-0.0269,0.0196,-0.0266,0.0265,-0.0262,0.026,-0.027,0.034,-0.0329,0.0416,-0.0257,0.0289,-0.0315,0.024,-0.0293,0.0323,-0.0249,0.0306,-0.0428,0.0381,-0.052,0.036,-0.0321,0.0238,-0.0341,0.0252,-0.0225,0.0263,-0.0326,0.0334,-0.0341,0.0236,-0.0287,0.0319,-0.0347,0.0301,-0.0215,0.0244,-0.0246,0.0323,-0.0257,0.0297,-0.0346,0.0354,-0.0242,0.0284,-0.0375,0.0307,-0.0333,0.0348,-0.0337,0.0329,-0.0258,0.035,-0.0357,0.0379,-0.029,0.033,-0.0302,0.0253,-0.0274,0.0384,-0.0302,0.0274,-0.0364,0.0363,-0.0301,0.0309,-0.0231,0.0264,-0.0229,0.0276,-0.0264,0.0289,-0.0259,0.0286,-0.0217,0.0258,-0.0246,0.0251,-0.0186,0.0209,-0.0337,0.0194,-0.03,0.02,-0.0223,0.0267,-0.0332,0.0262,-0.0234,0.0354,-0.0286,0.0346,-0.03,0.0222,-0.0218,0.0205,-0.026,0.025,-0.0247,0.0277,-0.0303,0.027,-0.0319,0.0328,-0.0306,0.0281,-0.0343,0.0368,-0.0303,0.0379,-0.0272,0.0372,-0.0336,0.0293,-0.0296,0.0304,-0.0387,0.0407,-0.0399,0.0388,-0.0305,0.033,-0.047,0.0305,-0.0384,0.04,-0.0398,0.0285,-0.0273,0.0338,-0.0323,0.0348,-0.0339,0.0376,-0.0363,0.0353,-0.0222,0.0228,-0.0196,0.0181,-0.0227,0.0248,-0.0254,0.0191,-0.0255,0.0285,-0.0231,0.0282,-0.0209,0.0313,-0.0239,0.0189,-0.0166,0.0168,-0.0218,0.0173,-0.0203,0.0209,-0.0327,0.0218,-0.0182,0.0166,-0.0253,0.0297,-0.0273,0.0249,-0.0298,0.0272,-0.0331,0.0261,-0.0359,0.0229,-0.0296,0.0251,-0.0275,0.0308,-0.023,0.0264,-0.0218,0.0228,-0.0266,0.0278,-0.0345,0.0315,-0.0192,0.0273,-0.0325,0.0354,-0.0314,0.0401,-0.0254,0.0298,-0.0421,0.0377,-0.0269,0.0341,-0.0235,0.0256,-0.0292,0.0308,-0.028,0.0256,-0.0252,0.023,-0.0297,0.0292,-0.0317,0.0243,-0.0313,0.0265,-0.0264,0.0361,-0.0335,0.0268,-0.033,0.0246,-0.0249,0.0195,-0.0292,0.02,-0.0256,0.0207,-0.0243,0.0318,-0.0325,0.0205,-0.0282,0.026,-0.0248,0.027,-0.0228,0.0243,-0.0205,0.0312,-0.0253,0.0251,-0.0276,0.0254,-0.0346,0.023,-0.0223,0.0247,-0.0202,0.0271,-0.0266,0.0224,-0.023,0.0297,-0.0171,0.0215,-0.0218,0.0223,-0.0198,0.0223,-0.0317,0.022,-0.0214,0.0205,-0.0191,0.0323,-0.0338,0.0282,-0.0238,0.0316,-0.022,0.0227,-0.0225,0.0273,-0.0249,0.0262,-0.023,0.0275,-0.0217,0.0271,-0.0215,0.022,-0.0226,0.0225,-0.0264,0.023,-0.0241,0.0254,-0.023,0.0158,-0.0174,0.0198,-0.025,0.0257,-0.0263,0.0176,-0.0202,0.0183,-0.0191,0.0213,-0.0209,0.0225,-0.0243,0.023,-0.0229,0.0221,-0.0183,0.0179,-0.0264,0.0242,-0.022,0.0244,-0.0214,0.0221,-0.0325,0.0273,-0.0278,0.0248,-0.0258,0.0213,-0.024,0.0249,-0.0216,0.0268,-0.0195,0.0203,-0.0192,0.0183,-0.0253,0.0199,-0.0258,0.0246,-0.0256,0.0258,-0.025,0.0229,-0.0212,0.0209,-0.0217,0.0265,-0.0202,0.0262,-0.0296,0.023,-0.0246,0.0241,-0.0229,0.0203,-0.0253,0.0179,-0.0245,0.0249,-0.0232,0.0287,-0.0204,0.025,-0.0226,0.0207,-0.0261,0.0262,-0.0203,0.0286,-0.0213,0.0249,-0.0179,0.0247,-0.0212,0.0231,-0.025,0.0198,-0.0221,0.0218,-0.0318,0.03,-0.0181,0.0212,-0.0306,0.026,-0.0219,0.0236,-0.026,0.0275,-0.0292,0.0241,-0.0241,0.0292,-0.0278,0.0181,-0.0334,0.0297,-0.0216,0.0277,-0.0221,0.0262,-0.0215,0.0203,-0.0198,0.0226,-0.0247,0.0219,-0.0248,0.0204,-0.0249,0.0291,-0.0201,0.0229,-0.0274,0.0222,-0.0214,0.0231,-0.0246,0.0199,-0.0212,0.0208,-0.0287,0.0288,-0.0291,0.0247,-0.0336,0.027,-0.0266,0.0276,-0.0283,0.0239,-0.0205,0.0226,-0.017,0.0222,-0.0199,0.0239,-0.0177,0.0246,-0.0172,0.0174,-0.0206,0.0255,-0.0182,0.0225,-0.0252,0.0197,-0.0236,0.0258,-0.0186,0.0177,-0.0328,0.0269,-0.0219,0.0194,-0.0255,0.024,-0.0208,0.0147,-0.0254,0.0294,-0.0228,0.0222,-0.0268,0.0254,-0.0263,0.0251,-0.0273,0.0241,-0.0208,0.019,-0.0226,0.0215,-0.0197,0.0251,-0.0198,0.0149,-0.0235,0.0242,-0.0201,0.0223,-0.0227,0.0215,-0.0306,0.027,-0.0161,0.0168,-0.0253,0.0233,-0.0335,0.0187,-0.0207,0.0207,-0.0284,0.026,-0.0235,0.021,-0.0287,0.0261,-0.0266,0.024,-0.0235,0.0213,-0.0265,0.0239,-0.0202,0.0233,-0.0171,0.0211,-0.0211,0.0191,-0.0179,0.0219,-0.027,0.0316,-0.0207,0.0198,-0.0235,0.0229,-0.0267,0.028,-0.0182,0.0283,-0.0228,0.0264,-0.0201,0.0232,-0.0217,0.025,-0.0248,0.0285,-0.0271,0.0212,-0.0229,0.0292,-0.0254,0.0361,-0.0242,0.024,-0.0329,0.023,-0.0272,0.0252,-0.0222,0.0193,-0.0246,0.0204,-0.0235,0.03,-0.0349,0.0249,-0.0224,0.0252,-0.0267,0.0302,-0.0251,0.0216,-0.0267,0.0261,-0.0222,0.0215,-0.0268,0.0386,-0.0269,0.0297,-0.0227,0.0241,-0.0238,0.0251,-0.035,0.0285,-0.0336,0.0253,-0.0348,0.0371,-0.036,0.0329,-0.0239,0.0261,-0.0243,0.0289,-0.0206,0.015,-0.028,0.026,-0.0385,0.0271,-0.0357,0.0319,-0.0345,0.0321,-0.026,0.0241,-0.0246,0.0256,-0.0264,0.0276,-0.0286,0.033,-0.0325,0.0235,-0.024,0.0303,-0.0332,0.0287,-0.032,0.0281,-0.0311,0.0308,-0.0443,0.0363,-0.0423,0.0395,-0.038,0.046,-0.0407,0.0352,-0.0385,0.0439,-0.0311,0.028,-0.0472,0.0419,-0.0466,0.0544,-0.053,0.0401,-0.0443,0.0447,-0.0564,0.0478,-0.0351,0.0463,-0.0473,0.0365,-0.0317,0.0428,-0.0279,0.0277,-0.0389,0.041,-0.0405,0.0349,-0.0385,0.0293,-0.0347,0.0284,-0.0353,0.0491,-0.0521,0.0454,-0.0509,0.0506,-0.0539,0.0387,-0.0417,0.0576,-0.0511,0.038,-0.0381,0.0432,-0.0498,0.05,-0.0421,0.0504,-0.0482,0.0384,-0.034,0.043,-0.0412,0.0386,-0.0305,0.0365,-0.0444,0.0353,-0.0436,0.0358,-0.0327,0.0393,-0.0455,0.0391,-0.0417,0.0455,-0.0487,0.0414,-0.0358,0.0445,-0.044,0.0426,-0.0511,0.0374,-0.0321,0.0539,-0.0356,0.0371,-0.0381,0.039,-0.0336,0.0284,-0.0279,0.0354,-0.0442,0.0484,-0.0332,0.0327,-0.0335,0.0326,-0.0391,0.0435,-0.0388,0.0354,-0.0471,0.036,-0.0356,0.0377,-0.0334,0.0422,-0.0373,0.0393,-0.0347,0.031,-0.0329,0.0343,-0.0307,0.0275,-0.0329,0.028,-0.0343,0.0333,-0.0338,0.0334,-0.0377,0.037,-0.0345,0.0401,-0.0235,0.0262,-0.0311,0.0235,-0.0312,0.0312,-0.0382,0.0408,-0.0493,0.0381,-0.0338,0.0314,-0.028,0.0367,-0.0421,0.0484,-0.0321,0.0453,-0.0317,0.0332,-0.0269,0.0331,-0.0275,0.0384,-0.0271,0.026,-0.038,0.0311,-0.0341,0.0341,-0.0383,0.0369,-0.0397,0.0362,-0.0557,0.0444,-0.0388,0.0434,-0.0487,0.0363,-0.0424,0.0393,-0.0358,0.0443,-0.049,0.038,-0.0388,0.0389,-0.0331,0.0423,-0.0275,0.0331,-0.0318,0.0269,-0.044,0.0379,-0.0294,0.0322,-0.032,0.0314,-0.0409,0.0344,-0.0477,0.0359,-0.0436,0.04,-0.032,0.0297,-0.0446,0.0578,-0.0456,0.0384,-0.0367,0.0373,-0.0465,0.0581,-0.0629,0.0681,-0.0413,0.037,-0.0466,0.054,-0.0516,0.0519,-0.0383,0.0395,-0.059,0.0506,-0.0505,0.0464,-0.0482,0.0518,-0.0568,0.0511,-0.0584,0.0754,-0.0554,0.043,-0.0439,0.0455,-0.0554,0.0497,-0.0367,0.0442,-0.0457,0.0546,-0.0682,0.053,-0.0512,0.0481,-0.0506,0.0532,-0.0507,0.0411,-0.0462,0.0501,-0.0472,0.0476,-0.0504,0.0412,-0.0486,0.0591,-0.0504,0.0557,-0.0508,0.0509,-0.0665,0.0682,-0.0645,0.0574,-0.0512,0.0462,-0.0707,0.0812,-0.067,0.0706,-0.0685,0.0637,-0.0703,0.0735,-0.0714,0.0761,-0.0611,0.0677,-0.0737,0.0722,-0.0559,0.0544,-0.077,0.0749,-0.0585,0.054,-0.0535,0.0514,-0.0724,0.0689,-0.0631,0.0641,-0.0303,0.0288,-0.0764,0.0681,-0.0652,0.0649,-0.0368,0.0431,-0.0354,0.0519,-0.0497,0.0477,-0.0462,0.045,-0.0482,0.0409,-0.0437,0.0445,-0.0415,0.0464,-0.0303,0.0281,-0.0362,0.0388,-0.0397,0.0465,-0.038,0.0392,-0.0377,0.0366,-0.0446,0.0414,-0.0393,0.0402,-0.039,0.0413,-0.0514,0.0515,-0.0546,0.0421,-0.0341,0.0414,-0.0533,0.0495,-0.0533,0.0453,-0.0432,0.0405,-0.0482,0.0503,-0.0438,0.0475,-0.0617,0.049,-0.0386,0.037,-0.0311,0.039,-0.0541,0.0487,-0.05,0.0359,-0.0267,0.037,-0.0422,0.0378,-0.0471,0.047,-0.0322,0.0307,-0.0379,0.038,-0.0486,0.0423,-0.045,0.0398,-0.0388,0.0373,-0.0391,0.0379,-0.0539,0.0464,-0.0381,0.0526,-0.0483,0.0504,-0.0517,0.0452,-0.0476,0.0377,-0.0475,0.0444,-0.0525,0.0534,-0.0497,0.0443,-0.0642,0.0663,-0.0493,0.0466,-0.0655,0.0591,-0.0586,0.0606,-0.0386,0.0367,-0.0538,0.0525,-0.058,0.0724,-0.0485,0.0472,-0.0556,0.0561,-0.0435,0.0521,-0.059,0.0543,-0.0547,0.0561,-0.0543,0.068,-0.0468,0.0688,-0.0674,0.0645,-0.052,0.0455,-0.0465,0.0581,-0.0697,0.0779,-0.0492,0.0464,-0.0558,0.0497,-0.0557,0.0633,-0.049,0.0517,-0.0448,0.0386,-0.0597,0.0592,-0.0576,0.067,-0.0379,0.0485,-0.0429,0.0446,-0.0629,0.0585,-0.0445,0.0346,-0.0533,0.0452,-0.0671,0.0681,-0.0436,0.0431,-0.0666,0.0609,-0.0627,0.0544,-0.0502,0.0454,-0.0516,0.0517,-0.0484,0.049,-0.0464,0.0426,-0.0476,0.0382,-0.064,0.0529,-0.0502,0.0449,-0.045,0.0511,-0.056,0.0543,-0.0419,0.0458,-0.0398,0.0539,-0.0502,0.0496,-0.0492,0.0455,-0.0429,0.0415,-0.0486,0.046,-0.0504,0.0492,-0.041,0.0294,-0.0417,0.0495,-0.0379,0.0483,-0.0685,0.0562,-0.0472,0.0513,-0.041,0.0372,-0.0497,0.0475,-0.0449,0.0452,-0.0359,0.0358,-0.0599,0.0567,-0.0497,0.0513,-0.0393,0.0457,-0.0508,0.0537,-0.0574,0.069,-0.0326,0.0382,-0.0459,0.0516,-0.0561,0.055,-0.0465,0.044,-0.0349,0.037,-0.0459,0.0536,-0.0606,0.0569,-0.0582,0.0536,-0.0584,0.0703,-0.0746,0.0676,-0.0497,0.0654,-0.0568,0.0484,-0.0555,0.0515,-0.0585,0.0692,-0.0504,0.058,-0.0709,0.0657,-0.0696,0.0464,-0.0594,0.062,-0.045,0.0528,-0.0535,0.0644,-0.0592,0.0553,-0.0529,0.058,-0.0629,0.078,-0.0668,0.0579,-0.0533,0.0584,-0.0606,0.0515,-0.0633,0.0889,-0.0769,0.0871,-0.0552,0.0672,-0.0631,0.0622,-0.0676,0.0664,-0.0561,0.0559,-0.0362,0.0453,-0.0621,0.0471,-0.0671,0.0552,-0.052,0.049,-0.0606,0.0438,-0.0569,0.0706,-0.0508,0.0572,-0.0565,0.0444,-0.0614,0.0619,-0.0559,0.0558,-0.0395,0.0563,-0.0666,0.052,-0.0611,0.0619,-0.0503,0.0525,-0.0691,0.0657,-0.0609,0.0573,-0.0613,0.0565,-0.0653,0.0581,-0.0525,0.0431,-0.0432,0.0426,-0.0414,0.0462,-0.0482,0.0579,-0.0576,0.0623,-0.0563,0.0548,-0.0508,0.0427,-0.0428,0.0444,-0.057,0.0534,-0.0527,0.0496,-0.0481,0.0429,-0.0441,0.0469,-0.0526,0.0567,-0.0493,0.0561,-0.0527,0.0591,-0.0584,0.0543,-0.0439,0.062,-0.0461,0.0506,-0.0538,0.0479,-0.0464,0.0556,-0.0583,0.07,-0.0683,0.0546,-0.0467,0.0501,-0.0471,0.0531,-0.0587,0.0626,-0.0422,0.0454,-0.0738,0.0606,-0.0558,0.0597,-0.0563,0.0417,-0.0507,0.0544,-0.045,0.0561,-0.0436,0.0333,-0.0415,0.051,-0.0375,0.0345,-0.0504,0.0474,-0.0496,0.0386,-0.0385,0.0435,-0.0388,0.045,-0.0367,0.0402,-0.048,0.0459,-0.0409,0.0389,-0.0405,0.0385,-0.0377,0.0401,-0.0427,0.0333,-0.0437,0.0407,-0.0359,0.0376,-0.0215,0.0316,-0.0352,0.0303,-0.0265,0.041,-0.0235,0.0195,-0.0196,0.0265,-0.0257,0.0297,-0.0185,0.0234,-0.0164,0.0165,-0.0157,0.0217,-0.0141,0.0114,-0.0135,0.0145,-0.0105,0.0131,-0.0103,0.0092,-0.0081,0.0088,-0.0076,0.0058,-0.0039,0.0067,-0.0035,0.003,-0.0013,0.0015,-0.0006,0.0005]
در حال بارگذاری
2:02
خالی پارکینگ بانک با شهرستان های دور و نور وز وز. (3).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۰۲ فروردین ۹۹
اشتراک گذاری
[-0.0219,0.0335,-0.0663,0.0703,-0.134,0.099,-0.1665,0.1417,-0.2118,0.1723,-0.216,0.1852,-0.2003,0.2325,-0.2661,0.1876,-0.1807,0.29,-0.2157,0.197,-0.2041,0.223,-0.1948,0.2413,-0.2219,0.2486,-0.2771,0.1889,-0.1782,0.1589,-0.1767,0.2362,-0.1869,0.2271,-0.2234,0.2256,-0.215,0.1717,-0.1934,0.2113,-0.2019,0.2435,-0.201,0.2211,-0.2417,0.2324,-0.2395,0.2664,-0.2301,0.1874,-0.2283,0.2124,-0.2247,0.2147,-0.2375,0.2327,-0.2508,0.2191,-0.2536,0.2451,-0.2362,0.2209,-0.2351,0.2079,-0.2304,0.2135,-0.1958,0.2038,-0.2101,0.2204,-0.2778,0.2066,-0.2282,0.2365,-0.205,0.2358,-0.1856,0.1939,-0.2198,0.2227,-0.2051,0.2062,-0.1907,0.1965,-0.2052,0.2005,-0.2238,0.1897,-0.2289,0.1885,-0.257,0.177,-0.1956,0.2283,-0.2024,0.2379,-0.2017,0.17,-0.23,0.1915,-0.2065,0.1924,-0.2006,0.228,-0.2439,0.2313,-0.2066,0.2066,-0.1839,0.1803,-0.2419,0.1866,-0.2179,0.1977,-0.2149,0.2019,-0.2031,0.2039,-0.2534,0.1951,-0.1936,0.2409,-0.1741,0.1734,-0.1972,0.1729,-0.1804,0.1923,-0.1763,0.196,-0.1696,0.2167,-0.2072,0.218,-0.2449,0.2166,-0.2265,0.2006,-0.2465,0.203,-0.201,0.2049,-0.276,0.2097,-0.2345,0.2475,-0.2941,0.2528,-0.2596,0.2352,-0.2525,0.1992,-0.2282,0.1972,-0.2568,0.2538,-0.2544,0.2418,-0.2413,0.272,-0.3657,0.2674,-0.2308,0.2713,-0.2722,0.2296,-0.2397,0.2229,-0.2873,0.2613,-0.2498,0.2962,-0.2493,0.2524,-0.2955,0.2233,-0.24,0.2546,-0.2718,0.2601,-0.3262,0.2875,-0.2618,0.2854,-0.2558,0.2416,-0.3844,0.2386,-0.2341,0.2783,-0.2853,0.3143,-0.2625,0.2216,-0.2403,0.2434,-0.2876,0.27,-0.219,0.2418,-0.2253,0.2584,-0.215,0.2238,-0.255,0.2124,-0.2393,0.189,-0.2409,0.2095,-0.1937,0.1876,-0.2128,0.2131,-0.2138,0.2036,-0.2811,0.2027,-0.1841,0.2043,-0.1811,0.1965,-0.1899,0.2,-0.1644,0.1978,-0.2419,0.205,-0.2216,0.1929,-0.2036,0.199,-0.1928,0.1803,-0.1862,0.1633,-0.2204,0.1811,-0.181,0.1964,-0.1978,0.1746,-0.2138,0.2267,-0.1727,0.2202,-0.1582,0.173,-0.3354,0.308,-0.1614,0.1861,-0.1655,0.1611,-0.1728,0.1672,-0.1583,0.1561,-0.1652,0.1522,-0.1632,0.1553,-0.1489,0.1821,-0.1755,0.3248,-0.1408,0.1355,-0.1524,0.1337,-0.1532,0.1587,-0.1584,0.1448,-0.1584,0.1558,-0.1423,0.1547,-0.2103,0.1574,-0.1619,0.1336,-0.1281,0.1515,-0.1452,0.1506,-0.1446,0.1564,-0.1486,0.1312,-0.1547,0.1509,-0.1217,0.1553,-0.1488,0.1229,-0.1332,0.1565,-0.1685,0.1228,-0.0976,0.1161,-0.114,0.1014,-0.1137,0.1227,-0.1078,0.0971,-0.1007,0.1151,-0.1193,0.1218,-0.111,0.1147,-0.1108,0.1031,-0.1399,0.0799,-0.09,0.0866,-0.0806,0.1227,-0.1057,0.095,-0.1153,0.0858,-0.1454,0.2137,-0.0991,0.1091,-0.1046,0.096,-0.0969,0.0791,-0.1075,0.1047,-0.122,0.1009,-0.113,0.1108,-0.0855,0.1114,-0.1168,0.0769,-0.091,0.1097,-0.1343,0.0881,-0.0962,0.092,-0.094,0.116,-0.104,0.0999,-0.0987,0.1078,-0.1104,0.1116,-0.1247,0.1334,-0.1586,0.1162,-0.1221,0.1073,-0.0985,0.1079,-0.0848,0.0977,-0.1017,0.1147,-0.1137,0.1131,-0.1127,0.0884,-0.1096,0.102,-0.1291,0.1343,-0.1065,0.119,-0.1251,0.119,-0.1201,0.1107,-0.1284,0.1518,-0.1136,0.1219,-0.1423,0.1141,-0.1475,0.0967,-0.1155,0.1499,-0.1506,0.1487,-0.1295,0.1093,-0.1387,0.1343,-0.1827,0.1919,-0.1224,0.113,-0.146,0.1965,-0.1047,0.1291,-0.1251,0.1234,-0.1542,0.1365,-0.1289,0.118,-0.1377,0.1095,-0.1212,0.1122,-0.1292,0.1117,-0.1389,0.1344,-0.125,0.1291,-0.1125,0.1353,-0.1594,0.1835,-0.1388,0.1172,-0.1329,0.1458,-0.1342,0.1516,-0.1349,0.1364,-0.1641,0.1395,-0.1542,0.1638,-0.2165,0.1897,-0.2282,0.1888,-0.1738,0.1673,-0.3143,0.3702,-0.2145,0.171,-0.2059,0.1868,-0.2584,0.1987,-0.2445,0.2104,-0.2534,0.2753,-0.331,0.3278,-0.2334,0.2436,-0.26,0.2326,-0.2519,0.2467,-0.2622,0.2101,-0.2246,0.2839,-0.283,0.2542,-0.2608,0.2832,-0.2863,0.2419,-0.2225,0.2311,-0.2717,0.2782,-0.3207,0.2963,-0.2401,0.2627,-0.274,0.3246,-0.3116,0.2778,-0.2453,0.2472,-0.2994,0.2927,-0.3126,0.2946,-0.3134,0.3019,-0.3031,0.3427,-0.2959,0.3095,-0.2528,0.3087,-0.2541,0.2575,-0.2622,0.2666,-0.271,0.2566,-0.2624,0.2833,-0.2415,0.2804,-0.2504,0.3298,-0.2285,0.2357,-0.2362,0.2376,-0.2639,0.3294,-0.2285,0.2457,-0.2275,0.2766,-0.2191,0.2017,-0.2164,0.2195,-0.2571,0.2301,-0.2761,0.2809,-0.2226,0.2227,-0.2491,0.2584,-0.2218,0.2249,-0.1991,0.1942,-0.2633,0.2823,-0.2311,0.2085,-0.2309,0.197,-0.1921,0.2648,-0.2136,0.2358,-0.2481,0.2259,-0.2192,0.2001,-0.2049,0.1877,-0.2066,0.2028,-0.1954,0.1909,-0.1895,0.2227,-0.2379,0.1985,-0.2061,0.1909,-0.2029,0.1788,-0.1625,0.1823,-0.1977,0.1801,-0.1927,0.1654,-0.2195,0.2422,-0.1949,0.1749,-0.1957,0.2192,-0.2373,0.224,-0.1548,0.1645,-0.1459,0.1436,-0.1692,0.1511,-0.1622,0.1354,-0.1567,0.1674,-0.1386,0.1419,-0.1431,0.1447,-0.1419,0.1598,-0.1635,0.1563,-0.1537,0.152,-0.1429,0.1511,-0.1312,0.166,-0.1491,0.1498,-0.1876,0.1367,-0.1388,0.1305,-0.1366,0.1489,-0.1386,0.137,-0.1522,0.1504,-0.1456,0.1357,-0.125,0.1303,-0.1327,0.1459,-0.1539,0.1536,-0.1618,0.1753,-0.2123,0.1619,-0.2374,0.2578,-0.1662,0.1573,-0.1264,0.1506,-0.1295,0.1427,-0.1207,0.1458,-0.1752,0.1273,-0.1193,0.1169,-0.0979,0.1144,-0.1356,0.1237,-0.1358,0.12,-0.1254,0.1367,-0.1141,0.1391,-0.1319,0.1382,-0.108,0.1204,-0.1091,0.1056,-0.1438,0.1603,-0.1127,0.1134,-0.1307,0.1205,-0.1345,0.1497,-0.1066,0.1093,-0.1125,0.1437,-0.128,0.1241,-0.1211,0.1096,-0.1191,0.1309,-0.1205,0.1376,-0.1223,0.1334,-0.1474,0.1905,-0.1513,0.1321,-0.1307,0.1282,-0.1419,0.1054,-0.1279,0.1133,-0.1105,0.1359,-0.1346,0.1258,-0.1164,0.1661,-0.1603,0.1758,-0.2215,0.1511,-0.22,0.1541,-0.1555,0.1582,-0.1616,0.1746,-0.202,0.1404,-0.1545,0.175,-0.1543,0.1589,-0.1506,0.164,-0.2206,0.1895,-0.1711,0.1402,-0.1686,0.1975,-0.1438,0.159,-0.1787,0.1774,-0.3185,0.3398,-0.1293,0.1453,-0.1313,0.1392,-0.1505,0.1389,-0.1395,0.1443,-0.2102,0.1885,-0.1293,0.1208,-0.1341,0.1182,-0.2141,0.1601,-0.1494,0.1405,-0.142,0.1266,-0.1913,0.1483,-0.1852,0.1734,-0.1525,0.1406,-0.1162,0.1136,-0.1069,0.1297,-0.1682,0.1458,-0.1181,0.1128,-0.1173,0.1261,-0.1241,0.1241,-0.1181,0.1388,-0.1755,0.1293,-0.1212,0.1121,-0.1433,0.1256,-0.1084,0.1281,-0.1411,0.1285,-0.1448,0.0997,-0.1361,0.154,-0.1466,0.1067,-0.1462,0.1075,-0.1433,0.1372,-0.1252,0.1326,-0.1348,0.1338,-0.1251,0.1251,-0.1407,0.1393,-0.1243,0.1306,-0.1295,0.1238,-0.1114,0.1236,-0.1205,0.1059,-0.1413,0.1088,-0.1326,0.126,-0.1178,0.1157,-0.1227,0.1004,-0.1296,0.1295,-0.1268,0.1226,-0.1242,0.1186,-0.1038,0.1094,-0.1013,0.1257,-0.1097,0.1026,-0.1001,0.0992,-0.1156,0.1176,-0.0965,0.1135,-0.1077,0.1129,-0.1159,0.12,-0.0885,0.0972,-0.0981,0.1201,-0.103,0.0867,-0.1046,0.0919,-0.1217,0.1395,-0.1298,0.136,-0.1139,0.1421,-0.1151,0.0983,-0.112,0.0992,-0.0867,0.1331,-0.0999,0.1071,-0.114,0.1087,-0.0989,0.1085,-0.113,0.1111,-0.1033,0.1173,-0.0964,0.101,-0.111,0.0997,-0.1151,0.1104,-0.1141,0.0914,-0.1067,0.118,-0.0925,0.0908,-0.1242,0.1155,-0.103,0.0908,-0.1067,0.1023,-0.0961,0.0961,-0.1067,0.1098,-0.0993,0.1071,-0.1031,0.1042,-0.1181,0.1099,-0.118,0.11,-0.1106,0.1229,-0.1086,0.0995,-0.0974,0.11,-0.1107,0.1397,-0.104,0.106,-0.0925,0.0889,-0.1173,0.0926,-0.121,0.1129,-0.0935,0.143,-0.1082,0.1123,-0.0909,0.0942,-0.1302,0.1201,-0.1152,0.102,-0.1237,0.1145,-0.1217,0.1015,-0.0908,0.1031,-0.0928,0.0971,-0.1072,0.0853,-0.1019,0.102,-0.1242,0.107,-0.1075,0.0982,-0.103,0.1026,-0.1032,0.1246,-0.0951,0.1044,-0.094,0.0918,-0.0899,0.0877,-0.1017,0.1306,-0.0949,0.1016,-0.0972,0.0966,-0.1025,0.0996,-0.1145,0.0857,-0.1446,0.134,-0.0879,0.1002,-0.1125,0.1112,-0.1058,0.1018,-0.0996,0.1168,-0.0978,0.1024,-0.1239,0.1056,-0.0905,0.0873,-0.1026,0.1111,-0.1136,0.0951,-0.0885,0.1074,-0.094,0.1147,-0.0945,0.0847,-0.0893,0.0983,-0.0974,0.0973,-0.1067,0.1101,-0.0745,0.0822,-0.0816,0.0817,-0.0943,0.1282,-0.1011,0.124,-0.0913,0.0881,-0.0787,0.0924,-0.0883,0.1047,-0.091,0.0801,-0.0995,0.0874,-0.0985,0.103,-0.0773,0.0774,-0.0876,0.0967,-0.0836,0.093,-0.0794,0.0875,-0.1185,0.076,-0.098,0.0789,-0.1068,0.1162,-0.0917,0.1076,-0.1021,0.1016,-0.0923,0.1003,-0.0968,0.0886,-0.1111,0.117,-0.1276,0.1246,-0.1022,0.0977,-0.1217,0.1059,-0.1044,0.0983,-0.1169,0.1157,-0.1397,0.1296,-0.1174,0.1061,-0.118,0.1195,-0.1028,0.1595,-0.1243,0.1429,-0.1325,0.1138,-0.1009,0.1081,-0.1092,0.1093,-0.095,0.1064,-0.0844,0.1063,-0.1012,0.1234,-0.1062,0.1178,-0.0843,0.0983,-0.0994,0.1671,-0.142,0.1312,-0.0964,0.1169,-0.0984,0.1157,-0.1196,0.11,-0.1071,0.1143,-0.1057,0.0944,-0.0863,0.1085,-0.0972,0.1136,-0.0882,0.1021,-0.1142,0.091,-0.088,0.0959,-0.0817,0.1169,-0.0978,0.0945,-0.0989,0.0934,-0.0831,0.0987,-0.114,0.0917,-0.0968,0.1073,-0.0948,0.0904,-0.1057,0.0975,-0.1086,0.0983,-0.0933,0.1069,-0.1087,0.091,-0.0953,0.1156,-0.1219,0.1006,-0.0913,0.0814,-0.1121,0.1009,-0.094,0.0907,-0.1021,0.0776,-0.0909,0.0918,-0.1073,0.0961,-0.0837,0.0921,-0.1213,0.0842,-0.0793,0.0935,-0.0901,0.1168,-0.0831,0.0894,-0.0939,0.0732,-0.0971,0.091,-0.0724,0.0811,-0.0992,0.0847,-0.0995,0.1078,-0.0874,0.0992,-0.0698,0.0774,-0.0728,0.0831,-0.1231,0.0795,-0.0875,0.0792,-0.069,0.0729,-0.0918,0.0795,-0.0778,0.0801,-0.0733,0.0817,-0.0812,0.0712,-0.1095,0.0786,-0.1035,0.0837,-0.0739,0.0925,-0.1083,0.0726,-0.0924,0.086,-0.0869,0.0931,-0.0788,0.0836,-0.0811,0.0854,-0.0787,0.0918,-0.0966,0.0754,-0.0809,0.0925,-0.0844,0.0686,-0.0697,0.0749,-0.0802,0.1182,-0.0742,0.0778,-0.0942,0.0809,-0.0727,0.0653,-0.0847,0.0806,-0.0835,0.0893,-0.0829,0.0915,-0.0899,0.0777,-0.0791,0.0766,-0.0904,0.0737,-0.0911,0.0782,-0.0831,0.0769,-0.0897,0.0706,-0.083,0.1,-0.0742,0.0842,-0.0677,0.0772,-0.0838,0.0669,-0.0713,0.0844,-0.076,0.0794,-0.0778,0.0767,-0.0808,0.0916,-0.0934,0.0806,-0.1128,0.068,-0.079,0.0793,-0.0814,0.09,-0.1,0.0956,-0.0758,0.079,-0.0817,0.0797,-0.0602,0.0728,-0.0985,0.1033,-0.061,0.0713,-0.0811,0.0801,-0.0898,0.0812,-0.0798,0.0763,-0.0693,0.1262,-0.0598,0.0728,-0.0773,0.0792,-0.068,0.0865,-0.098,0.0688,-0.0812,0.0788,-0.0895,0.0748,-0.0766,0.0847,-0.0916,0.0604,-0.08,0.0876,-0.0675,0.0777,-0.0666,0.0907,-0.0729,0.0796,-0.0782,0.0665,-0.0945,0.0871,-0.0762,0.0844,-0.077,0.0699,-0.0731,0.0966,-0.0628,0.0771,-0.0785,0.0753,-0.082,0.0899,-0.0745,0.0779,-0.0814,0.1046,-0.0776,0.0835,-0.0681,0.0813,-0.0698,0.0746,-0.0783,0.0704,-0.0713,0.0639,-0.0861,0.0659,-0.0894,0.0829,-0.0758,0.0732,-0.0884,0.0788,-0.078,0.0823,-0.0754,0.0811,-0.0964,0.0753,-0.0902,0.0819,-0.0827,0.0675,-0.1053,0.0724,-0.0801,0.071,-0.0754,0.071,-0.0773,0.0735,-0.0708,0.0566,-0.0746,0.0779,-0.1183,0.1226,-0.106,0.0955,-0.0935,0.0695,-0.0674,0.1102,-0.0952,0.0815,-0.08,0.0767,-0.073,0.0797,-0.0801,0.0839,-0.0718,0.0858,-0.082,0.0888,-0.0621,0.0624,-0.0714,0.0782,-0.0814,0.0739,-0.0754,0.0753,-0.082,0.0789,-0.0955,0.0668,-0.0755,0.0747,-0.0688,0.0831,-0.0704,0.0768,-0.0711,0.0691,-0.0905,0.0791,-0.0745,0.0774,-0.0761,0.0668,-0.0889,0.0802,-0.0795,0.1304,-0.0771,0.074,-0.0649,0.0853,-0.0672,0.1034,-0.1001,0.0526,-0.0867,0.0846,-0.067,0.0729,-0.073,0.079,-0.0785,0.0776,-0.073,0.0739,-0.0648,0.0617,-0.0748,0.0756,-0.0816,0.0769,-0.0668,0.0797,-0.0874,0.0589,-0.0673,0.0715,-0.0714,0.0681,-0.0665,0.06,-0.0611,0.0742,-0.0845,0.0772,-0.0896,0.0688,-0.0773,0.0579,-0.0662,0.0592,-0.0761,0.076,-0.082,0.0774,-0.0677,0.0691,-0.0659,0.0628,-0.0638,0.0728,-0.0663,0.0761,-0.0776,0.0683,-0.0732,0.0774,-0.1003,0.0708,-0.0795,0.0778,-0.066,0.0837,-0.0838,0.0638,-0.0708,0.0815,-0.0774,0.0704,-0.0525,0.0758,-0.0809,0.0625,-0.0716,0.098,-0.064,0.069,-0.0846,0.0659,-0.0738,0.0656,-0.0596,0.0726,-0.0773,0.0732,-0.0845,0.0719,-0.0729,0.074,-0.0657,0.0642,-0.0732,0.0754,-0.0735,0.0748,-0.0776,0.0639,-0.0842,0.0574,-0.0674,0.0802,-0.0679,0.0732,-0.0777,0.0745,-0.0708,0.0659,-0.0686,0.0651,-0.0676,0.0659,-0.0654,0.0771,-0.0753,0.0665,-0.0707,0.0741,-0.0713,0.0753,-0.0665,0.0753,-0.0672,0.0525,-0.064,0.0688,-0.0761,0.0724,-0.0599,0.0812,-0.0972,0.0817,-0.0895,0.0751,-0.0525,0.0631,-0.0746,0.0769,-0.0859,0.0719,-0.0762,0.0709,-0.0656,0.0774,-0.0736,0.0714,-0.08,0.0734,-0.0694,0.0713,-0.0823,0.0705,-0.0671,0.0555,-0.0913,0.0669,-0.0721,0.0731,-0.0724,0.0732,-0.0721,0.0886,-0.0804,0.0814,-0.0769,0.0832,-0.0896,0.0639,-0.0621,0.0778,-0.078,0.1051,-0.0664,0.0847,-0.0693,0.0729,-0.0869,0.0714,-0.0728,0.0799,-0.0812,0.078,-0.0784,0.0635,-0.063,0.0736,-0.0772,0.0713,-0.0788,0.0842,-0.07,0.0857,-0.0764,0.0766,-0.07,0.0734,-0.0724,0.0812,-0.0783,0.0792,-0.0772,0.1097,-0.0788,0.0823,-0.0861,0.0843,-0.088,0.0868,-0.0885,0.0825,-0.1039,0.095,-0.0704,0.0803,-0.0737,0.0865,-0.0743,0.0758,-0.0907,0.0937,-0.0729,0.0727,-0.0849,0.1066,-0.0726,0.0688,-0.098,0.0808,-0.0781,0.0824,-0.0696,0.0796,-0.0818,0.0845,-0.0782,0.0736,-0.0952,0.081,-0.0826,0.1068,-0.076,0.1213,-0.0765,0.0809,-0.1012,0.0858,-0.0679,0.0692,-0.0651,0.0655,-0.0692,0.0749,-0.0863,0.0851,-0.0846,0.0648,-0.0801,0.0951,-0.082,0.084,-0.0739,0.0582,-0.0604,0.0607,-0.0685,0.0601,-0.0724,0.0478,-0.0443,0.0356,-0.0298,0.0368,-0.0222,0.0289,-0.0188,0.0138,-0.0128,0.0097,-0.003,0.0032]
در حال بارگذاری
1:00
باد در درختان نخل و دور گشت و گذار.
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0002,0.0001,-0.0007,0.0006,-0.0013,0.0006,-0.0014,0.0006,-0.0039,0.0028,-0.0075,0.0072,-0.008,0.0073,-0.0083,0.0075,-0.0081,0.0074,-0.0075,0.0069,-0.0043,0.0033,-0.0039,0.0038,-0.0082,0.0074,-0.0086,0.0077,-0.0074,0.0068,-0.0088,0.0081,-0.0087,0.0077,-0.0081,0.007,-0.0079,0.0071,-0.004,0.0035,-0.0035,0.0029,-0.002,0.0011,-0.0018,0.0007,-0.0016,0.0005,-0.0016,0.0008,-0.0017,0.0008,-0.0015,0.0007,-0.0013,0.0006,-0.0012,0.0005,-0.0014,0.0006,-0.001,0.0007,-0.0013,0.0006,-0.0013,0.0004,-0.0012,0.0006,-0.0012,0.0007,-0.0013,0.0006,-0.0012,0.0005,-0.0017,0.0006,-0.0015,0.0009,-0.0013,0.0007,-0.0016,0.0007,-0.0013,0.0007,-0.0014,0.0005,-0.0016,0.0008,-0.0013,0.001,-0.0014,0.001,-0.0015,0.0008,-0.0017,0.0008,-0.0018,0.001,-0.0018,0.0013,-0.0021,0.0012,-0.0016,0.0011,-0.0016,0.0013,-0.0016,0.0007,-0.0018,0.0011,-0.002,0.001,-0.0019,0.0009,-0.0014,0.0011,-0.0017,0.0013,-0.0018,0.0016,-0.0015,0.0008,-0.0017,0.0012,-0.0017,0.0013,-0.0027,0.002,-0.0027,0.0018,-0.002,0.0013,-0.002,0.0016,-0.002,0.0014,-0.0035,0.0029,-0.0033,0.0026,-0.0019,0.0012,-0.0016,0.0007,-0.0014,0.0007,-0.0022,0.0014,-0.0027,0.002,-0.0047,0.0038,-0.0056,0.0048,-0.006,0.0054,-0.0045,0.0043,-0.0049,0.0043,-0.0041,0.0034,-0.0054,0.0047,-0.0061,0.0056,-0.0077,0.0066,-0.0065,0.0056,-0.007,0.0062,-0.0061,0.0058,-0.0076,0.0065,-0.0083,0.0078,-0.0072,0.0069,-0.009,0.0083,-0.0087,0.0083,-0.0077,0.0072,-0.0082,0.0074,-0.0051,0.0046,-0.0043,0.0039,-0.0047,0.004,-0.0037,0.0033,-0.0024,0.0017,-0.0017,0.0012,-0.0021,0.001,-0.0013,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0006,-0.001,0.0005,-0.0011,0.0004,-0.0013,0.0004,-0.0014,0.0005,-0.0011,0.0005,-0.0011,0.0003,-0.0013,0.0006,-0.0013,0.0006,-0.001,0.0004,-0.0014,0.0005,-0.001,0.0004,-0.0011,0.0003,-0.0014,0.0006,-0.0012,0.0005,-0.001,0.0004,-0.0014,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0011,0.0004,-0.0013,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0006,-0.0016,0.0008,-0.0013,0.0005,-0.0012,0.0006,-0.0014,0.0005,-0.0012,0.0006,-0.0014,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0005,-0.0013,0.0006,-0.0012,0.0007,-0.0014,0.0006,-0.0013,0.0006,-0.0012,0.0006,-0.0012,0.0007,-0.0014,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0014,0.0006,-0.0013,0.0005,-0.0012,0.0005,-0.0011,0.0005,-0.0011,0.0005,-0.0011,0.0004,-0.0014,0.0006,-0.0011,0.0005,-0.0014,0.0007,-0.0012,0.0004,-0.0026,0.0015,-0.0018,0.0012,-0.0011,0.0006,-0.0016,0.0006,-0.0009,0.0004,-0.0012,0.0004,-0.0011,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0011,0.0005,-0.001,0.0004,-0.001,0.0006,-0.001,0.0003,-0.0013,0.0006,-0.0014,0.0007,-0.0011,0.0005,-0.0012,0.0005,-0.0012,0.0005,-0.0012,0.0006,-0.0012,0.0004,-0.0013,0.0005,-0.001,0.0003,-0.0011,0.0003,-0.0012,0.0006,-0.0009,0.0003,-0.0012,0.0005,-0.0011,0.0004,-0.0011,0.0005,-0.0011,0.0004,-0.0011,0.0003,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0002,-0.0011,0.0005,-0.001,0.0003,-0.0012,0.0006,-0.0019,0.0014,-0.0045,0.0039,-0.0062,0.0055,-0.0083,0.0079,-0.0086,0.0076,-0.0073,0.0066,-0.0085,0.0078,-0.01,0.0093,-0.0117,0.0112,-0.0118,0.0109,-0.0103,0.0093,-0.01,0.0089,-0.01,0.0095,-0.0093,0.0085,-0.009,0.0082,-0.0107,0.0095,-0.0117,0.0108,-0.0089,0.0084,-0.0076,0.0076,-0.0076,0.0069,-0.0063,0.005,-0.0021,0.0018,-0.0022,0.0009,-0.0012,0.0005,-0.0015,0.0007,-0.001,0.0005,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0006,-0.0013,0.0006,-0.0013,0.0004,-0.0013,0.0004,-0.0016,0.0005,-0.0013,0.0005,-0.001,0.0005,-0.0011,0.0005,-0.0013,0.0006,-0.0013,0.0005,-0.0013,0.0006,-0.0013,0.0009,-0.0012,0.0006,-0.0012,0.0006,-0.0014,0.0005,-0.0012,0.0004,-0.0013,0.0004,-0.0012,0.0005,-0.0012,0.0004,-0.0012,0.0004,-0.0014,0.0004,-0.0014,0.0006,-0.0014,0.0006,-0.0016,0.0008,-0.0029,0.0024,-0.0027,0.0018,-0.0016,0.0012,-0.0013,0.0006,-0.0013,0.0005,-0.0014,0.0005,-0.0014,0.0009,-0.0014,0.0008,-0.0014,0.0009,-0.0011,0.0006,-0.0011,0.0006,-0.001,0.0005,-0.0015,0.0006,-0.0013,0.001,-0.0011,0.0006,-0.0012,0.0007,-0.0013,0.0006,-0.0013,0.0005,-0.0013,0.0006,-0.0016,0.0006,-0.0014,0.0005,-0.0012,0.0005,-0.0014,0.0004,-0.0019,0.0007,-0.0012,0.0005,-0.0014,0.0004,-0.001,0.0008,-0.0012,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0016,0.0008,-0.0018,0.001,-0.0013,0.0006,-0.0014,0.0007,-0.0014,0.0008,-0.0015,0.0012,-0.0014,0.001,-0.0014,0.001,-0.0017,0.0007,-0.0015,0.0007,-0.0014,0.0006,-0.0016,0.0013,-0.0015,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0014,0.0006,-0.0018,0.0011,-0.0019,0.0011,-0.0015,0.0013,-0.0013,0.001,-0.0015,0.0008,-0.0014,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0014,0.001,-0.0011,0.001,-0.0017,0.0005,-0.001,0.0006,-0.0013,0.0005,-0.0014,0.0005,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0005,-0.0013,0.0007,-0.0013,0.0006,-0.0012,0.0005,-0.0011,0.0007,-0.0012,0.0006,-0.0013,0.0007,-0.0012,0.0005,-0.0012,0.0005,-0.0013,0.0005,-0.0013,0.0005,-0.0012,0.0005,-0.0013,0.0005,-0.0014,0.0004,-0.0015,0.0003,-0.0012,0.0004,-0.0016,0.0004,-0.0013,0.0005,-0.0012,0.0004,-0.0015,0.0005,-0.0016,0.0006,-0.0014,0.0007,-0.0014,0.0007,-0.0015,0.0014,-0.0014,0.0004,-0.0013,0.0006,-0.0014,0.0009,-0.0013,0.0006,-0.0015,0.0007,-0.0015,0.0009,-0.0015,0.0009,-0.0014,0.0007,-0.0017,0.0008,-0.0013,0.0008,-0.0013,0.0007,-0.0014,0.001,-0.0014,0.0011,-0.0017,0.0008,-0.0015,0.0008,-0.0016,0.0013,-0.0016,0.0009,-0.0017,0.0007,-0.0013,0.0006,-0.0011,0.0009,-0.0013,0.0011,-0.0014,0.0009,-0.0016,0.0006,-0.0018,0.0008,-0.0018,0.0008,-0.0015,0.0007,-0.0016,0.0011,-0.0015,0.001,-0.0019,0.0012,-0.0018,0.0013,-0.0018,0.001,-0.0021,0.0013,-0.0016,0.0011,-0.0018,0.001,-0.0016,0.0011,-0.0018,0.001,-0.0014,0.0007,-0.0016,0.0008,-0.0016,0.0008,-0.0017,0.0009,-0.0017,0.0008,-0.0014,0.0009,-0.0015,0.0009,-0.0014,0.0008,-0.0015,0.0011,-0.0019,0.0009,-0.0019,0.0011,-0.002,0.0013,-0.0018,0.0016,-0.0023,0.0014,-0.0018,0.0012,-0.002,0.001,-0.0018,0.001,-0.0015,0.0012,-0.0013,0.001,-0.0019,0.0015,-0.0017,0.001,-0.0022,0.0011,-0.0019,0.0014,-0.0019,0.0009,-0.0019,0.0013,-0.0015,0.0014,-0.0017,0.001,-0.0017,0.0015,-0.0017,0.0007,-0.0016,0.0015,-0.0017,0.0012,-0.002,0.0009,-0.0019,0.0008,-0.002,0.001,-0.0018,0.0013,-0.0016,0.0013,-0.0018,0.0011,-0.002,0.0017,-0.0019,0.0013,-0.0029,0.002,-0.0031,0.0028,-0.0043,0.0039,-0.0035,0.0034,-0.0046,0.0028,-0.0052,0.0045,-0.0075,0.0062,-0.0084,0.0072,-0.0094,0.0087,-0.0091,0.0081,-0.0085,0.0076,-0.0076,0.0072,-0.0079,0.0068,-0.0074,0.0062,-0.0063,0.0056,-0.0061,0.0054,-0.0072,0.0065,-0.0068,0.0066,-0.0067,0.0058,-0.0068,0.0066,-0.0069,0.0062,-0.0066,0.0056,-0.0081,0.0073,-0.0085,0.0078,-0.0057,0.0048,-0.0029,0.0025,-0.002,0.0012,-0.0017,0.0009,-0.0018,0.0012,-0.0018,0.0011,-0.0016,0.0009,-0.0015,0.0008,-0.0016,0.0012,-0.0014,0.0009,-0.0016,0.0009,-0.0015,0.0006,-0.0014,0.0009,-0.0016,0.0008,-0.0013,0.0003,-0.0014,0.0007,-0.0013,0.0007,-0.0014,0.0009,-0.0013,0.0006,-0.0014,0.0008,-0.0014,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0012,0.0006,-0.0012,0.0007,-0.0013,0.0009,-0.0014,0.0007,-0.0014,0.0005,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0006,-0.0014,0.0005,-0.0014,0.0008,-0.0014,0.001,-0.0013,0.0005,-0.0013,0.0008,-0.0016,0.001,-0.0016,0.0007,-0.0013,0.0008,-0.0014,0.0007,-0.0013,0.0007,-0.0013,0.0007,-0.0014,0.0011,-0.0015,0.0012,-0.0015,0.0008,-0.0014,0.0012,-0.0016,0.0009,-0.0015,0.0009,-0.0013,0.0008,-0.0015,0.0009,-0.0017,0.0013,-0.0018,0.0011,-0.0016,0.0009,-0.0016,0.0011,-0.0017,0.0011,-0.0018,0.0013,-0.0012,0.0007,-0.0014,0.0008,-0.0014,0.0008,-0.0015,0.0007,-0.0014,0.0007,-0.0015,0.0008,-0.0016,0.0008,-0.0016,0.0007,-0.0016,0.0006,-0.0016,0.001,-0.0016,0.0008,-0.0014,0.0009,-0.0016,0.0008,-0.0016,0.0008,-0.002,0.0008,-0.0021,0.0009,-0.0023,0.0012,-0.0017,0.0013,-0.0021,0.0014,-0.0023,0.0012,-0.0022,0.0017,-0.0022,0.0019,-0.0021,0.0013,-0.0022,0.0016,-0.0025,0.0013,-0.0029,0.0016,-0.0027,0.0014,-0.0021,0.0014,-0.0027,0.002,-0.0021,0.001,-0.0021,0.0015,-0.0029,0.0014,-0.0043,0.0042,-0.0055,0.0042,-0.0065,0.0065,-0.0085,0.0078,-0.0087,0.0077,-0.0036,0.0031,-0.0024,0.002,-0.0068,0.0058,-0.0088,0.0085,-0.0076,0.0071,-0.007,0.0065,-0.0072,0.0058,-0.0097,0.0087,-0.0073,0.0062,-0.0072,0.0068,-0.0067,0.0063,-0.0078,0.0066,-0.0048,0.0039,-0.003,0.0023,-0.0031,0.002,-0.0015,0.0013,-0.0019,0.0017,-0.002,0.0015,-0.0037,0.0032,-0.0033,0.0024,-0.002,0.0015,-0.003,0.0031,-0.0052,0.0045,-0.0051,0.0044,-0.0034,0.0024,-0.0047,0.004,-0.005,0.0035,-0.004,0.0025,-0.0033,0.0025,-0.0026,0.0027,-0.0021,0.0012,-0.002,0.001,-0.0026,0.0022,-0.005,0.0044,-0.0054,0.0046,-0.0071,0.0065,-0.0057,0.0052,-0.0068,0.0058,-0.0088,0.0091,-0.0092,0.0086,-0.0073,0.0071,-0.0079,0.0066,-0.0074,0.0063,-0.0076,0.0072,-0.007,0.0064,-0.0082,0.0074,-0.0073,0.007,-0.0048,0.0043,-0.0026,0.0025,-0.0019,0.001,-0.0015,0.001,-0.0019,0.001,-0.0015,0.001,-0.0036,0.0029,-0.0049,0.004,-0.0049,0.0037,-0.0033,0.0026,-0.0023,0.0015,-0.0015,0.0009,-0.0016,0.001,-0.0018,0.0008,-0.0017,0.001,-0.0016,0.0009,-0.0015,0.0011,-0.0013,0.0007,-0.0013,0.0009,-0.0014,0.0007,-0.0014,0.0004,-0.0015,0.0009,-0.0016,0.0007,-0.0023,0.0015,-0.0017,0.001,-0.002,0.0013,-0.0015,0.0012,-0.0014,0.001,-0.0014,0.0011,-0.002,0.0015,-0.0019,0.0009,-0.0016,0.0009,-0.0015,0.0008,-0.0014,0.0007,-0.0016,0.0009,-0.0013,0.0007,-0.0015,0.0006,-0.0013,0.0005,-0.0014,0.0005,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.0023,0.0016,-0.0018,0.001,-0.0012,0.0005,-0.0012,0.0004,-0.001,0.0005,-0.001,0.0009,-0.0014,0.0007,-0.0015,0.0006,-0.0016,0.0008,-0.0017,0.0007,-0.0014,0.0007,-0.0017,0.0007,-0.0018,0.001,-0.0012,0.0006,-0.0018,0.001,-0.0055,0.0049,-0.0084,0.0076,-0.0114,0.0108,-0.012,0.011,-0.0137,0.0135,-0.0151,0.0143,-0.0126,0.0124,-0.0138,0.013,-0.0123,0.0119,-0.0134,0.0128,-0.0118,0.0109,-0.0125,0.0114,-0.0125,0.0122,-0.0103,0.0102,-0.009,0.0087,-0.0089,0.0084,-0.0092,0.0087,-0.0103,0.0095,-0.0097,0.0091,-0.0121,0.0114,-0.0149,0.0143,-0.0119,0.0112,-0.0097,0.0093,-0.0095,0.009,-0.0091,0.0087,-0.0093,0.0086,-0.0101,0.0093,-0.0108,0.0097,-0.0103,0.0097,-0.0101,0.009,-0.0099,0.0095,-0.0058,0.0055,-0.0015,0.001,-0.0009,0.0004,-0.0014,0.0007,-0.0014,0.0009,-0.0011,0.0005,-0.001,0.0002,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0003,-0.0016,0.0008,-0.0017,0.0004,-0.0011,0.0005,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0008,0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.001,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0003,-0.001,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.001,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0013,0.0005,-0.0012,0.0004,-0.0012,0.0006,-0.001,0.0004,-0.0009,0.0002,-0.0012,0.0004,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.001,0.0003,-0.001,0.0003,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0008,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.001,0.0002,-0.001,0.0005,-0.0009,0.0003,-0.0011,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0012,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0016,0.0008,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0001,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0001,-0.0011,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.001,0.0001,-0.0013,0.0004,-0.0015,0.0008,-0.0008,0,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.001,0.0003,-0.0016,0.0007,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.001,0.0003,-0.0008,0.0004,-0.0008,0.0001,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0009,0.0003,-0.0007,0,-0.0007,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0008,0,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0009,0.0001,-0.0008,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0004,-0.0009,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0009,0.0001,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0008,0.0001,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0002,-0.0007,0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0009,0.0003,-0.0008,0.0002,-0.0009,0.0001,-0.0009,0.0003,-0.001,0.0001,-0.0007,0.0003,-0.0008,0.0001,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0001,-0.0007,0.0001,-0.0006,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0]
در حال بارگذاری
1:01
سوت باد از طریق شکاف در پنجره طوفان یا گرداب شدید.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0005,0.0002,-0.0021,0.0017,-0.004,0.0039,-0.0054,0.0056,-0.008,0.0072,-0.0057,0.0086,-0.0056,0.0044,-0.0064,0.0061,-0.0087,0.0108,-0.0057,0.0083,-0.006,0.0053,-0.0061,0.0062,-0.0069,0.0073,-0.0051,0.0053,-0.0055,0.0045,-0.0059,0.005,-0.0053,0.0079,-0.0059,0.0031,-0.0047,0.0049,-0.0056,0.0046,-0.0043,0.0071,-0.0039,0.0021,-0.0034,0.0038,-0.0055,0.0075,-0.0044,0.0051,-0.0045,0.0041,-0.0038,0.0035,-0.0061,0.0062,-0.0041,0.003,-0.0038,0.0035,-0.0044,0.0034,-0.0041,0.0076,-0.0039,0.0019,-0.0037,0.0031,-0.0071,0.0032,-0.0032,0.0077,-0.0043,0.0031,-0.0045,0.0042,-0.0068,0.0095,-0.0052,0.0048,-0.0041,0.003,-0.0028,0.0033,-0.0053,0.0083,-0.0044,0.0029,-0.0044,0.0035,-0.0055,0.004,-0.0045,0.0074,-0.005,0.0028,-0.0035,0.0036,-0.0067,0.0034,-0.0031,0.008,-0.0045,0.0031,-0.004,0.0047,-0.0066,0.0083,-0.0065,0.0067,-0.0034,0.0034,-0.0032,0.0041,-0.0057,0.0073,-0.0041,0.0048,-0.0037,0.0037,-0.0051,0.0035,-0.0052,0.007,-0.0037,0.0019,-0.0038,0.0035,-0.0056,0.003,-0.0042,0.0064,-0.0039,0.0022,-0.0039,0.0037,-0.0066,0.0062,-0.0048,0.0064,-0.0045,0.0026,-0.0033,0.0041,-0.006,0.0073,-0.0036,0.0041,-0.004,0.0034,-0.0067,0.0045,-0.0049,0.0069,-0.0063,0.0034,-0.0037,0.0037,-0.0048,0.0039,-0.004,0.0072,-0.0047,0.0025,-0.0031,0.0031,-0.0062,0.0082,-0.0036,0.0059,-0.0041,0.0028,-0.0037,0.0026,-0.0049,0.0077,-0.0051,0.0027,-0.0034,0.003,-0.0054,0.0027,-0.006,0.0075,-0.0041,0.0023,-0.0025,0.0027,-0.0045,0.0026,-0.0036,0.0066,-0.0039,0.0025,-0.0024,0.0027,-0.005,0.0062,-0.004,0.0065,-0.004,0.0023,-0.0034,0.0024,-0.0051,0.0059,-0.0037,0.002,-0.0028,0.0021,-0.0047,0.0035,-0.005,0.0067,-0.0036,0.004,-0.0036,0.0026,-0.0062,0.0022,-0.0035,0.0065,-0.0031,0.0021,-0.0037,0.0032,-0.005,0.006,-0.0045,0.0056,-0.0031,0.0024,-0.0037,0.0036,-0.0055,0.0071,-0.0043,0.0036,-0.0028,0.003,-0.0043,0.0025,-0.006,0.0062,-0.0037,0.0014,-0.0029,0.0027,-0.0054,0.002,-0.0028,0.0064,-0.0044,0.0022,-0.0027,0.0031,-0.0057,0.0068,-0.0035,0.006,-0.0039,0.0027,-0.0039,0.0025,-0.0055,0.0069,-0.0031,0.0046,-0.0031,0.0026,-0.0039,0.0024,-0.0058,0.0065,-0.0036,0.002,-0.0049,0.0024,-0.0055,0.0032,-0.0053,0.0074,-0.0036,0.0023,-0.0024,0.0026,-0.0047,0.006,-0.0041,0.0079,-0.0036,0.0029,-0.0033,0.0037,-0.0058,0.0071,-0.0039,0.004,-0.0041,0.0038,-0.0032,0.0034,-0.0052,0.0067,-0.0039,0.0029,-0.0051,0.0032,-0.006,0.0026,-0.0046,0.0069,-0.0037,0.002,-0.0027,0.0035,-0.007,0.007,-0.004,0.0068,-0.0047,0.0043,-0.0028,0.0027,-0.0053,0.0059,-0.0038,0.0047,-0.0049,0.0025,-0.0035,0.0042,-0.0049,0.0067,-0.0048,0.0029,-0.0038,0.0025,-0.0052,0.0037,-0.0033,0.0079,-0.0055,0.0019,-0.0031,0.0029,-0.0066,0.0058,-0.0048,0.0076,-0.0046,0.0031,-0.0042,0.0028,-0.0053,0.0067,-0.0036,0.0038,-0.0042,0.0026,-0.0041,0.002,-0.0067,0.0072,-0.0038,0.0025,-0.0025,0.002,-0.0049,0.0021,-0.0041,0.0068,-0.0039,0.0025,-0.0026,0.0029,-0.0047,0.0046,-0.0028,0.0079,-0.0034,0.0017,-0.0025,0.0036,-0.0043,0.0068,-0.0035,0.0061,-0.0033,0.0025,-0.0035,0.0028,-0.0056,0.0073,-0.0036,0.0023,-0.0038,0.0038,-0.005,0.002,-0.0043,0.0065,-0.0037,0.0024,-0.0027,0.0027,-0.005,0.0049,-0.0036,0.0065,-0.0043,0.002,-0.0032,0.0032,-0.0052,0.0067,-0.0044,0.0054,-0.0035,0.0037,-0.0033,0.0036,-0.0066,0.0073,-0.0037,0.004,-0.0034,0.0031,-0.0051,0.0034,-0.0044,0.0067,-0.004,0.0025,-0.0027,0.0026,-0.0062,0.0043,-0.0036,0.0061,-0.0046,0.0035,-0.003,0.0028,-0.0045,0.0066,-0.0035,0.0066,-0.0042,0.0033,-0.0039,0.0038,-0.0066,0.008,-0.0053,0.0033,-0.0055,0.0036,-0.0057,0.0036,-0.0048,0.0069,-0.0083,0.0066,-0.0064,0.0053,-0.0076,0.0064,-0.0047,0.0081,-0.0052,0.0022,-0.0038,0.0039,-0.0055,0.0059,-0.0036,0.0047,-0.0038,0.0023,-0.0033,0.0029,-0.0057,0.0069,-0.0037,0.0025,-0.004,0.003,-0.0061,0.0026,-0.004,0.0061,-0.0045,0.0021,-0.0037,0.0032,-0.0046,0.004,-0.0052,0.0066,-0.0038,0.003,-0.0044,0.0029,-0.0061,0.007,-0.0039,0.0051,-0.0036,0.0035,-0.003,0.0029,-0.0059,0.0068,-0.0041,0.0021,-0.0041,0.0034,-0.0063,0.0039,-0.0044,0.0073,-0.0032,0.0015,-0.0035,0.0029,-0.0053,0.0027,-0.0034,0.0074,-0.0034,0.0029,-0.0032,0.0029,-0.0058,0.0063,-0.0054,0.006,-0.0049,0.0036,-0.0042,0.0031,-0.0052,0.006,-0.0052,0.0051,-0.0043,0.0026,-0.004,0.0027,-0.0053,0.0046,-0.0047,0.0058,-0.0039,0.0023,-0.0034,0.0023,-0.0058,0.0033,-0.003,0.0072,-0.0039,0.0021,-0.0038,0.0034,-0.0059,0.0073,-0.0037,0.0061,-0.0033,0.0023,-0.0037,0.0033,-0.0056,0.0065,-0.0043,0.0031,-0.0047,0.0031,-0.0047,0.0032,-0.0058,0.0068,-0.0041,0.0022,-0.0029,0.0026,-0.0052,0.0036,-0.0029,0.0066,-0.0041,0.0036,-0.0028,0.0032,-0.0051,0.0066,-0.0039,0.0064,-0.0033,0.0031,-0.003,0.0033,-0.006,0.0077,-0.0041,0.0037,-0.0037,0.0038,-0.0064,0.0031,-0.0057,0.0069,-0.0048,0.0023,-0.0043,0.0048,-0.0083,0.0033,-0.0054,0.0084,-0.007,0.0045,-0.0058,0.005,-0.0095,0.0084,-0.0056,0.0095,-0.0069,0.0063,-0.0096,0.0081,-0.0074,0.0097,-0.0072,0.0048,-0.0059,0.0047,-0.0092,0.0061,-0.0137,0.0132,-0.0083,0.0097,-0.0126,0.0118,-0.011,0.01,-0.0066,0.0112,-0.007,0.0061,-0.0063,0.0077,-0.0074,0.0074,-0.007,0.008,-0.005,0.0046,-0.0058,0.0048,-0.0086,0.0085,-0.006,0.0047,-0.0054,0.0049,-0.0071,0.0049,-0.0088,0.009,-0.0051,0.0041,-0.0047,0.0067,-0.0087,0.008,-0.0062,0.012,-0.0066,0.0051,-0.0081,0.0079,-0.0071,0.0102,-0.0062,0.0098,-0.0077,0.0091,-0.0056,0.0056,-0.0065,0.0071,-0.0057,0.0048,-0.0031,0.0025,-0.0049,0.0027,-0.0045,0.0069,-0.0037,0.0019,-0.0031,0.0032,-0.0056,0.0032,-0.0031,0.0073,-0.0041,0.0028,-0.0033,0.0031,-0.0047,0.0056,-0.0042,0.0055,-0.0036,0.0029,-0.0029,0.0033,-0.0053,0.0066,-0.0046,0.0038,-0.0029,0.0033,-0.0047,0.0043,-0.0059,0.0068,-0.0038,0.0029,-0.0035,0.0031,-0.0056,0.0037,-0.0034,0.0072,-0.0038,0.0018,-0.003,0.0043,-0.0048,0.0065,-0.0038,0.0072,-0.0043,0.0029,-0.0027,0.0033,-0.0059,0.0059,-0.0034,0.0043,-0.0036,0.0054,-0.0043,0.0035,-0.0059,0.0066,-0.0039,0.0017,-0.0028,0.0029,-0.005,0.0026,-0.0034,0.0066,-0.0041,0.0019,-0.0039,0.0032,-0.0053,0.0052,-0.0042,0.0073,-0.0042,0.0023,-0.003,0.0026,-0.0044,0.0074,-0.0039,0.0052,-0.0039,0.0027,-0.0034,0.0039,-0.0052,0.0061,-0.0035,0.002,-0.0037,0.0029,-0.0053,0.0021,-0.0027,0.0061,-0.0034,0.0022,-0.0028,0.0023,-0.0048,0.0047,-0.0027,0.0071,-0.0035,0.0019,-0.0023,0.0029,-0.0041,0.0055,-0.0034,0.0043,-0.0022,0.0027,-0.0048,0.0023,-0.0048,0.0071,-0.0041,0.0028,-0.0031,0.0029,-0.0049,0.0021,-0.0031,0.0058,-0.0031,0.0034,-0.0033,0.0027,-0.0059,0.0057,-0.0033,0.007,-0.0034,0.0021,-0.0033,0.0024,-0.0051,0.007,-0.003,0.0045,-0.0027,0.0024,-0.0032,0.0026,-0.0054,0.0059,-0.0047,0.0026,-0.0027,0.0025,-0.0046,0.0019,-0.0033,0.0058,-0.0033,0.0012,-0.0033,0.0031,-0.0047,0.0031,-0.0038,0.0069,-0.0034,0.0023,-0.0029,0.0023,-0.0045,0.0059,-0.0037,0.0033,-0.0028,0.0018,-0.003,0.0026,-0.0056,0.0063,-0.0034,0.0014,-0.0023,0.0026,-0.0049,0.0018,-0.0042,0.007,-0.0031,0.0015,-0.0029,0.002,-0.0049,0.0047,-0.0028,0.0059,-0.0025,0.0015,-0.0024,0.0024,-0.0049,0.007,-0.003,0.0051,-0.003,0.0015,-0.0034,0.0022,-0.0045,0.0058,-0.0026,0.0015,-0.0029,0.0016,-0.0039,0.0017,-0.0036,0.0065,-0.0042,0.0014,-0.0034,0.0016,-0.0028,0.0014,-0.0022,0.0033,-0.0048,0.0055,-0.0029,0.0039,-0.0023,0.0025,-0.0044,0.0019,-0.0047,0.0054,-0.0029,0.0009,-0.0019,0.0022,-0.0047,0.0016,-0.003,0.0057,-0.0032,0.0014,-0.0026,0.0022,-0.0046,0.0052,-0.0029,0.0065,-0.0024,0.002,-0.002,0.0031,-0.0044,0.0062,-0.0036,0.0034,-0.0029,0.0014,-0.0043,0.0027,-0.0044,0.0065,-0.0035,0.002,-0.0026,0.0029,-0.0046,0.0021,-0.0023,0.0057,-0.0033,0.0012,-0.0029,0.0018,-0.0039,0.003,-0.0037,0.0059,-0.0035,0.0015,-0.0015,0.0019,-0.0038,0.0059,-0.0031,0.0033,-0.002,0.0021,-0.0046,0.0027,-0.0046,0.0053,-0.003,0.0014,-0.0029,0.0019,-0.0053,0.0018,-0.004,0.0058,-0.0033,0.0018,-0.0018,0.0024,-0.0043,0.0054,-0.0025,0.0057,-0.0023,0.0015,-0.0023,0.002,-0.0041,0.0067,-0.0031,0.0037,-0.003,0.002,-0.0046,0.0016,-0.0045,0.006,-0.0029,0.0016,-0.0024,0.0017,-0.0046,0.0015,-0.0027,0.0062,-0.0039,0.0011,-0.0023,0.0021,-0.0042,0.0043,-0.0026,0.0061,-0.0033,0.0017,-0.0023,0.0019,-0.0045,0.0058,-0.0028,0.0033,-0.0024,0.0019,-0.0036,0.0022,-0.0052,0.0069,-0.0036,0.0016,-0.0019,0.0017,-0.0049,0.002,-0.0046,0.0061,-0.0034,0.0014,-0.0019,0.0019,-0.0041,0.0047,-0.0034,0.0054,-0.003,0.0017,-0.0023,0.0027,-0.0046,0.0061,-0.0029,0.0045,-0.0028,0.0019,-0.0022,0.0021,-0.0041,0.0056,-0.0026,0.0027,-0.003,0.0017,-0.0052,0.0022,-0.0027,0.0064,-0.0028,0.0015,-0.0021,0.0017,-0.0044,0.0021,-0.0024,0.0077,-0.0026,0.001,-0.0024,0.0019,-0.0051,0.0061,-0.004,0.0049,-0.0023,0.0023,-0.002,0.002,-0.0046,0.0057,-0.0028,0.001,-0.0021,0.0023,-0.0049,0.0018,-0.0031,0.0058,-0.0025,0.0009,-0.0024,0.0017,-0.0043,0.0015,-0.0027,0.0052,-0.0033,0.0016,-0.0018,0.0019,-0.0053,0.0058,-0.0026,0.0056,-0.0027,0.0025,-0.0021,0.0015,-0.0052,0.0054,-0.0029,0.0015,-0.0019,0.0027,-0.0038,0.0012,-0.0034,0.0063,-0.0028,0.0012,-0.0019,0.002,-0.0041,0.0019,-0.0025,0.0061,-0.0028,0.0014,-0.0021,0.0019,-0.0046,0.0058,-0.0023,0.0046,-0.0021,0.0022,-0.0021,0.0023,-0.0042,0.0063,-0.0033,0.004,-0.0021,0.0014,-0.0042,0.0015,-0.0043,0.0058,-0.004,0.0009,-0.0025,0.0015,-0.0046,0.0018,-0.0034,0.0057,-0.0024,0.0011,-0.0017,0.0017,-0.0047,0.0054,-0.0033,0.0053,-0.0029,0.0016,-0.0023,0.0023,-0.0043,0.0061,-0.0026,0.0016,-0.0028,0.0014,-0.0034,0.0016,-0.0041,0.0058,-0.0025,0.0015,-0.0018,0.0015,-0.004,0.0017,-0.003,0.0058,-0.0028,0.0016,-0.0024,0.0016,-0.004,0.0064,-0.0027,0.0054,-0.0022,0.0014,-0.0015,0.0018,-0.0047,0.0061,-0.0032,0.0029,-0.0023,0.0021,-0.0039,0.0022,-0.0042,0.0053,-0.0025,0.0012,-0.0017,0.0025,-0.0046,0.0017,-0.0026,0.0065,-0.004,0.0009,-0.0017,0.0018,-0.0049,0.0017,-0.0025,0.0066,-0.003,0.0016,-0.0024,0.002,-0.0042,0.006,-0.0033,0.0052,-0.0023,0.0016,-0.0028,0.0025,-0.0047,0.0056,-0.0025,0.0029,-0.003,0.0016,-0.0043,0.0029,-0.0037,0.0062,-0.0029,0.0011,-0.0026,0.003,-0.0077,0.0031,-0.0029,0.0059,-0.0036,0.002,-0.0037,0.0033,-0.0057,0.0074,-0.0039,0.0067,-0.0038,0.0018,-0.0028,0.002,-0.0048,0.0063,-0.0033,0.0035,-0.0022,0.0024,-0.0031,0.0025,-0.006,0.0063,-0.0027,0.0011,-0.0023,0.0019,-0.0067,0.0023,-0.0038,0.007,-0.0037,0.0019,-0.0029,0.0032,-0.0046,0.0065,-0.0035,0.0057,-0.0034,0.0026,-0.0027,0.0027,-0.0049,0.0063,-0.0038,0.0046,-0.0038,0.0025,-0.0051,0.0036,-0.0052,0.0075,-0.0045,0.0034,-0.0029,0.0036,-0.005,0.0025,-0.0039,0.0062,-0.0038,0.0025,-0.0025,0.0029,-0.0066,0.0063,-0.0045,0.0079,-0.0049,0.0042,-0.0051,0.0059,-0.0072,0.0074,-0.0072,0.0052,-0.0074,0.0055,-0.0071,0.0063,-0.0073,0.0082,-0.0049,0.0028,-0.0048,0.004,-0.0061,0.003,-0.0036,0.0072,-0.0045,0.0017,-0.0027,0.0028,-0.0056,0.0043,-0.004,0.0065,-0.0032,0.0023,-0.0034,0.0023,-0.0049,0.0068,-0.0042,0.0035,-0.0038,0.002,-0.0039,0.0024,-0.0051,0.0064,-0.0037,0.0019,-0.0031,0.0027,-0.0051,0.0026,-0.0031,0.0073,-0.0033,0.0019,-0.0033,0.0029,-0.006,0.0061,-0.0046,0.0056,-0.0032,0.0021,-0.0029,0.0025,-0.006,0.0065,-0.0044,0.0048,-0.0031,0.0034,-0.0036,0.0028,-0.0053,0.0072,-0.0053,0.0026,-0.0046,0.0044,-0.0055,0.0031,-0.0038,0.0069,-0.0038,0.003,-0.0032,0.0035,-0.0056,0.0057,-0.0046,0.0094,-0.0031,0.0025,-0.0041,0.0034,-0.0053,0.0077,-0.0055,0.0057,-0.004,0.0023,-0.0031,0.0033,-0.0054,0.0074,-0.0037,0.0019,-0.0029,0.0024,-0.0057,0.0026,-0.0041,0.0075,-0.0039,0.0023,-0.0029,0.0021,-0.0047,0.0033,-0.0026,0.0066,-0.0038,0.0019,-0.0019,0.0021,-0.0049,0.0057,-0.0033,0.0056,-0.0026,0.0015,-0.0026,0.0022,-0.0047,0.0058,-0.0034,0.0012,-0.0023,0.0018,-0.0045,0.0021,-0.0035,0.0065,-0.0032,0.0013,-0.0023,0.0023,-0.0047,0.0024,-0.0036,0.0059,-0.0031,0.0024,-0.002,0.0024,-0.005,0.0062,-0.0031,0.0055,-0.0028,0.0021,-0.0027,0.0019,-0.0049,0.0063,-0.003,0.0017,-0.0025,0.0019,-0.0058,0.0027,-0.0029,0.0057,-0.003,0.0012,-0.0028,0.0017,-0.004,0.0016,-0.0028,0.006,-0.0028,0.0015,-0.0015,0.0019,-0.0048,0.0063,-0.0027,0.005,-0.0029,0.0018,-0.0027,0.002,-0.0046,0.0068,-0.0032,0.0028,-0.0026,0.0018,-0.0054,0.0018,-0.0039,0.0067,-0.0036,0.0012,-0.0022,0.0022,-0.0045,0.0039,-0.0035,0.0057,-0.0028,0.0019,-0.0018,0.0019,-0.0043,0.0053,-0.0032,0.0063,-0.0023,0.0012,-0.0022,0.0021,-0.0044,0.0064,-0.0031,0.002,-0.0023,0.0017,-0.0044,0.0016,-0.0054,0.006,-0.0037,0.002,-0.002,0.0019,-0.0048,0.0021,-0.0022,0.0054,-0.0029,0.0018,-0.0028,0.0024,-0.004,0.0056,-0.0027,0.0055,-0.0032,0.0017,-0.0018,0.0019,-0.0041,0.0057,-0.0027,0.0021,-0.0028,0.0023,-0.0038,0.0015,-0.004,0.0061,-0.0028,0.0019,-0.0022,0.0018,-0.0043,0.002,-0.0023,0.0058,-0.0026,0.0016,-0.0021,0.002,-0.0041,0.0052,-0.0031,0.0055,-0.0024,0.0012,-0.0016,0.0018,-0.0046,0.0053,-0.0028,0.0021,-0.0023,0.0015,-0.0041,0.0019,-0.0039,0.0055,-0.0033,0.0011,-0.0013,0.0021,-0.0046,0.0019,-0.0034,0.0062,-0.0029,0.0016,-0.0016,0.0018,-0.0044,0.006,-0.0029,0.0049,-0.0025,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0012,0.0011,-0.0002,0.0003,0,0]
در حال بارگذاری
1:16
باد با کم زوزه و سوت از طریق شکاف در پنجره طوفان یا گرداب شدید, شاخه, مالش پنجره خارج است.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0008,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.004,0.0053,-0.0053,0.0032,-0.0056,0.0048,-0.0085,0.01,-0.0207,0.0374,-0.038,0.0288,-0.0174,0.0155,-0.0082,0.0046,-0.0035,0.0028,-0.0041,0.0071,-0.0048,0.0032,-0.0039,0.0027,-0.0064,0.0062,-0.0061,0.0043,-0.0064,0.0057,-0.0157,0.0093,-0.0199,0.0259,-0.0163,0.0116,-0.016,0.0076,-0.0148,0.0165,-0.017,0.0164,-0.0188,0.0111,-0.013,0.0103,-0.0047,0.0096,-0.0063,0.0047,-0.0036,0.0035,-0.0073,0.0104,-0.0134,0.0118,-0.0108,0.0076,-0.0063,0.0057,-0.0089,0.0134,-0.0114,0.0218,-0.0193,0.0175,-0.0183,0.0154,-0.0175,0.0078,-0.0173,0.0089,-0.0075,0.0117,-0.0061,0.0077,-0.004,0.0063,-0.0047,0.0038,-0.0024,0.0014,-0.0024,0.0034,-0.0052,0.0039,-0.0025,0.0027,-0.0037,0.0028,-0.0016,0.0019,-0.0022,0.0028,-0.003,0.002,-0.0025,0.0026,-0.0039,0.0031,-0.0032,0.0032,-0.0025,0.005,-0.0034,0.0021,-0.0027,0.0016,-0.0024,0.0014,-0.0038,0.0027,-0.0029,0.0031,-0.0045,0.003,-0.0034,0.0021,-0.0032,0.0022,-0.0031,0.0024,-0.0066,0.0033,-0.0101,0.0137,-0.01,0.0092,-0.0135,0.0107,-0.0092,0.0082,-0.0033,0.0041,-0.0043,0.0021,-0.0033,0.0036,-0.0057,0.0034,-0.0039,0.0039,-0.0065,0.0055,-0.0061,0.006,-0.0069,0.0042,-0.0073,0.007,-0.0043,0.0038,-0.005,0.0055,-0.0047,0.0065,-0.0042,0.0054,-0.0057,0.0068,-0.0085,0.0078,-0.0102,0.0099,-0.009,0.0077,-0.0071,0.0059,-0.0094,0.0079,-0.0043,0.0065,-0.0022,0.0038,-0.0032,0.003,-0.0021,0.0026,-0.0052,0.0029,-0.0078,0.0054,-0.0083,0.0077,-0.0056,0.0072,-0.0066,0.0062,-0.0019,0.0029,-0.0036,0.0021,-0.0026,0.0017,-0.0045,0.0025,-0.0064,0.0066,-0.0117,0.0064,-0.0081,0.0054,-0.0096,0.0132,-0.0174,0.0113,-0.0191,0.0302,-0.0126,0.0122,-0.01,0.0058,-0.0107,0.0083,-0.0237,0.0119,-0.021,0.0222,-0.0117,0.0144,-0.0048,0.0068,-0.0035,0.003,-0.0025,0.0029,-0.0025,0.0024,-0.0033,0.0029,-0.0025,0.0024,-0.0012,0.0019,-0.0021,0.0017,-0.0052,0.0023,-0.0063,0.005,-0.0039,0.0043,-0.0034,0.0048,-0.0057,0.0056,-0.0039,0.0024,-0.0026,0.0024,-0.0028,0.0014,-0.0023,0.0014,-0.0018,0.0019,-0.002,0.001,-0.0031,0.0017,-0.0011,0.0006,-0.002,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.0005,-0.0028,0.0009,-0.0034,0.0021,-0.0034,0.0024,-0.0034,0.0038,-0.0121,0.0099,-0.0076,0.0065,-0.0049,0.0109,-0.0047,0.008,-0.0066,0.0086,-0.0074,0.0058,-0.0041,0.005,-0.0064,0.0094,-0.005,0.0052,-0.0045,0.0062,-0.0056,0.0059,-0.0093,0.0049,-0.0043,0.0066,-0.0043,0.0054,-0.0078,0.0054,-0.0057,0.0064,-0.0057,0.0105,-0.0079,0.0069,-0.0097,0.0067,-0.0058,0.0068,-0.0083,0.0071,-0.0058,0.0074,-0.0055,0.0046,-0.0036,0.0034,-0.0038,0.0037,-0.0064,0.0033,-0.004,0.0041,-0.0051,0.0049,-0.0039,0.0034,-0.0043,0.0038,-0.0073,0.0051,-0.0045,0.002,-0.0057,0.0043,-0.0037,0.0053,-0.0028,0.0021,-0.0037,0.0021,-0.0018,0.0041,-0.0025,0.0021,-0.0032,0.0023,-0.0025,0.0037,-0.0042,0.0023,-0.0078,0.0039,-0.0035,0.0033,-0.0067,0.0049,-0.006,0.0042,-0.0097,0.0109,-0.0087,0.0052,-0.0083,0.0104,-0.0066,0.0079,-0.006,0.007,-0.0129,0.0141,-0.0129,0.0125,-0.0085,0.0118,-0.0094,0.0128,-0.0084,0.0074,-0.0087,0.0072,-0.0088,0.0078,-0.0087,0.0062,-0.009,0.0095,-0.0172,0.0101,-0.0185,0.0104,-0.007,0.0054,-0.0068,0.0065,-0.0095,0.0168,-0.0045,0.0112,-0.0192,0.02,-0.0089,0.0146,-0.0197,0.0134,-0.0108,0.0061,-0.0097,0.0121,-0.0122,0.0096,-0.0134,0.0105,-0.0088,0.0066,-0.0096,0.0067,-0.0083,0.0103,-0.005,0.0055,-0.0064,0.0053,-0.0047,0.0043,-0.0049,0.0057,-0.004,0.0028,-0.0048,0.0031,-0.0033,0.003,-0.0036,0.0024,-0.0042,0.0018,-0.0028,0.0014,-0.0028,0.0017,-0.0018,0.0012,-0.0018,0.0026,-0.0027,0.0021,-0.0024,0.002,-0.0034,0.0034,-0.0025,0.002,-0.0026,0.0022,-0.0074,0.0029,-0.0074,0.0055,-0.0064,0.0069,-0.0036,0.0063,-0.0082,0.0077,-0.0053,0.0027,-0.0036,0.005,-0.003,0.003,-0.0053,0.002,-0.0034,0.0033,-0.0039,0.0037,-0.0019,0.0014,-0.0031,0.0019,-0.0028,0.0025,-0.0028,0.0026,-0.0024,0.0018,-0.0023,0.0015,-0.0042,0.0019,-0.0027,0.002,-0.0043,0.0033,-0.0015,0.0028,-0.0029,0.0027,-0.0036,0.0048,-0.0024,0.002,-0.0025,0.0018,-0.0029,0.0016,-0.0039,0.0037,-0.0048,0.0028,-0.008,0.0073,-0.008,0.006,-0.005,0.0061,-0.0054,0.0042,-0.0047,0.0045,-0.0063,0.0059,-0.0051,0.0043,-0.0044,0.0032,-0.0052,0.0034,-0.0025,0.0011,-0.0021,0.0021,-0.0027,0.0019,-0.0024,0.0025,-0.0037,0.0022,-0.0032,0.0017,-0.0031,0.0036,-0.0031,0.0026,-0.0034,0.0031,-0.0038,0.0064,-0.0052,0.0049,-0.0043,0.0066,-0.0052,0.0045,-0.0052,0.0056,-0.0031,0.0027,-0.0032,0.0031,-0.0035,0.0049,-0.0021,0.0021,-0.0017,0.0016,-0.0029,0.0014,-0.002,0.0017,-0.0012,0.0016,-0.003,0.0014,-0.0021,0.0016,-0.0012,0.0012,-0.0023,0.001,-0.0022,0.0014,-0.0055,0.0043,-0.0053,0.0029,-0.0048,0.0066,-0.004,0.0033,-0.0015,0.0018,-0.0019,0.001,-0.002,0.0008,-0.0013,0.001,-0.0019,0.0016,-0.0044,0.0034,-0.0037,0.0015,-0.0034,0.0017,-0.0023,0.0018,-0.0017,0.0012,-0.0033,0.0024,-0.0047,0.0034,-0.0047,0.0022,-0.004,0.0022,-0.0025,0.0023,-0.0019,0.0015,-0.0026,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.0022,0.0022,-0.0033,0.0022,-0.0026,0.0013,-0.0025,0.0015,-0.0017,0.0008,-0.0015,0.0009,-0.0016,0.0011,-0.0043,0.0035,-0.0024,0.0018,-0.0027,0.0015,-0.0033,0.0011,-0.0016,0.0013,-0.0028,0.0015,-0.0025,0.0019,-0.0016,0.0011,-0.0016,0.0009,-0.0014,0.0013,-0.0023,0.0009,-0.0022,0.0024,-0.0057,0.0056,-0.0042,0.0064,-0.0038,0.0034,-0.0033,0.0028,-0.0054,0.0021,-0.0043,0.0056,-0.0063,0.0047,-0.0026,0.0037,-0.0034,0.0037,-0.0063,0.0054,-0.0067,0.0053,-0.0039,0.0047,-0.0038,0.0018,-0.0047,0.0034,-0.0043,0.0039,-0.0034,0.0031,-0.0036,0.0029,-0.0028,0.0028,-0.0032,0.0021,-0.0025,0.0021,-0.0026,0.0025,-0.0039,0.006,-0.0023,0.0025,-0.0023,0.0017,-0.0027,0.0029,-0.0032,0.005,-0.0026,0.0034,-0.002,0.0016,-0.0019,0.0013,-0.003,0.002,-0.0055,0.0015,-0.0041,0.0032,-0.0064,0.0052,-0.0064,0.0038,-0.0033,0.0033,-0.0044,0.0028,-0.0042,0.0038,-0.0024,0.0013,-0.0018,0.001,-0.0015,0.0013,-0.0017,0.0013,-0.0028,0.002,-0.0017,0.0011,-0.002,0.001,-0.0024,0.0021,-0.0024,0.0021,-0.0022,0.002,-0.0027,0.0016,-0.0024,0.002,-0.0023,0.0014,-0.0013,0.0007,-0.0026,0.0009,-0.0032,0.0019,-0.0022,0.0018,-0.0037,0.0028,-0.0031,0.0016,-0.0027,0.0018,-0.0053,0.0029,-0.0048,0.0035,-0.0058,0.0052,-0.0029,0.005,-0.0043,0.0035,-0.0052,0.0037,-0.0079,0.008,-0.014,0.0116,-0.0115,0.0155,-0.0088,0.0077,-0.0055,0.0097,-0.0043,0.0066,-0.0057,0.0045,-0.0056,0.0059,-0.0052,0.0057,-0.0025,0.0017,-0.0056,0.0086,-0.0065,0.0025,-0.0032,0.0032,-0.0031,0.0022,-0.0023,0.0013,-0.0031,0.0024,-0.003,0.0016,-0.003,0.0021,-0.0025,0.0023,-0.0022,0.0012,-0.0036,0.0025,-0.0033,0.0038,-0.0037,0.0035,-0.0028,0.0021,-0.0036,0.003,-0.0026,0.0031,-0.0032,0.0031,-0.0022,0.0021,-0.0023,0.0023,-0.0021,0.0012,-0.0024,0.0031,-0.0019,0.0021,-0.0029,0.0019,-0.0045,0.0028,-0.0051,0.0044,-0.0043,0.0053,-0.0049,0.0034,-0.0038,0.0024,-0.0031,0.0025,-0.0056,0.0038,-0.0025,0.0038,-0.0032,0.0046,-0.0034,0.0039,-0.0047,0.004,-0.0035,0.0032,-0.0036,0.0034,-0.0031,0.0035,-0.0029,0.0033,-0.0036,0.002,-0.0034,0.0025,-0.0041,0.0033,-0.0044,0.0056,-0.0073,0.0031,-0.0158,0.0123,-0.0058,0.0078,-0.0038,0.0038,-0.0029,0.0039,-0.0066,0.004,-0.0068,0.009,-0.005,0.0026,-0.0049,0.0028,-0.0027,0.0024,-0.0027,0.0015,-0.0036,0.002,-0.0022,0.003,-0.0014,0.0015,-0.0033,0.0023,-0.0019,0.0028,-0.0023,0.002,-0.0021,0.0032,-0.0026,0.0015,-0.0044,0.0033,-0.0019,0.0022,-0.0047,0.0027,-0.0036,0.0025,-0.0028,0.0015,-0.0025,0.0033,-0.0044,0.0064,-0.0076,0.0089,-0.0091,0.0063,-0.0078,0.0045,-0.0052,0.006,-0.0043,0.005,-0.0078,0.0071,-0.0074,0.006,-0.0112,0.0103,-0.0187,0.0142,-0.0169,0.0211,-0.0108,0.0154,-0.0235,0.0235,-0.0222,0.0201,-0.0271,0.0172,-0.0092,0.0183,-0.0079,0.0149,-0.0097,0.0105,-0.0059,0.0065,-0.0106,0.011,-0.0133,0.0113,-0.0077,0.0107,-0.0047,0.0046,-0.0046,0.0031,-0.0099,0.0061,-0.0051,0.0121,-0.0066,0.0052,-0.009,0.0128,-0.0088,0.0073,-0.004,0.0088,-0.0054,0.0066,-0.0101,0.009,-0.0053,0.0066,-0.0076,0.0038,-0.0056,0.0043,-0.0067,0.0065,-0.0131,0.0108,-0.0085,0.0104,-0.0084,0.0086,-0.0054,0.0048,-0.0054,0.0054,-0.0085,0.0043,-0.0063,0.0052,-0.0077,0.0039,-0.0054,0.0042,-0.0058,0.0045,-0.0034,0.0032,-0.0051,0.0031,-0.0043,0.0031,-0.0034,0.0045,-0.006,0.0027,-0.0048,0.005,-0.0049,0.0048,-0.0042,0.0043,-0.0045,0.0037,-0.0065,0.0077,-0.0061,0.0068,-0.0048,0.0037,-0.0045,0.0039,-0.0057,0.0053,-0.0044,0.0033,-0.01,0.0058,-0.0076,0.0057,-0.0038,0.0046,-0.005,0.0045,-0.0089,0.0075,-0.0076,0.0062,-0.0062,0.0052,-0.0056,0.0047,-0.0066,0.0047,-0.0054,0.0034,-0.0075,0.0058,-0.0053,0.0047,-0.0056,0.0037,-0.0038,0.0029,-0.0034,0.002,-0.0041,0.0033,-0.0026,0.0034,-0.0042,0.0025,-0.0023,0.0034,-0.0053,0.0054,-0.0035,0.002,-0.0053,0.0028,-0.0035,0.0029,-0.004,0.0029,-0.0028,0.0017,-0.004,0.0028,-0.0027,0.0019,-0.0041,0.0036,-0.0041,0.0025,-0.0044,0.0036,-0.0043,0.0057,-0.0054,0.0036,-0.005,0.0037,-0.0068,0.0056,-0.0046,0.0025,-0.0029,0.004,-0.0111,0.009,-0.0059,0.0037,-0.0033,0.0045,-0.0036,0.0049,-0.0045,0.0046,-0.0038,0.0067,-0.004,0.0039,-0.0034,0.0029,-0.008,0.0047,-0.0061,0.0056,-0.0062,0.0059,-0.0037,0.0035,-0.0081,0.0095,-0.006,0.0099,-0.0082,0.0108,-0.0072,0.0062,-0.0078,0.0034,-0.0087,0.0062,-0.0036,0.0035,-0.0061,0.0049,-0.0062,0.0042,-0.003,0.0042,-0.0048,0.0042,-0.0026,0.0025,-0.0022,0.0018,-0.0016,0.0017,-0.0014,0.0022,-0.004,0.0027,-0.003,0.0026,-0.0042,0.0019,-0.0032,0.0026,-0.0028,0.0018,-0.0026,0.0024,-0.0033,0.0037,-0.0033,0.0014,-0.0024,0.0022,-0.0031,0.0029,-0.0049,0.004,-0.0058,0.0046,-0.0021,0.0027,-0.0032,0.0023,-0.0036,0.0032,-0.0036,0.0034,-0.0052,0.0037,-0.0033,0.0039,-0.0032,0.0022,-0.0024,0.0021,-0.0026,0.0037,-0.0045,0.0049,-0.0059,0.0027,-0.0029,0.0031,-0.0025,0.0013,-0.003,0.0027,-0.0017,0.0013,-0.002,0.0009,-0.0024,0.0018,-0.0012,0.0019,-0.0017,0.001,-0.0011,0.0006,-0.0014,0.0008,-0.0016,0.0008,-0.0024,0.0021,-0.0017,0.0011,-0.0018,0.0013,-0.0016,0.0012,-0.0026,0.0011,-0.0012,0.0018,-0.0024,0.0023,-0.0034,0.0018,-0.0026,0.0021,-0.0018,0.0015,-0.0022,0.002,-0.0034,0.0021,-0.0033,0.0016,-0.0017,0.0009,-0.002,0.0009,-0.0035,0.004,-0.0051,0.0027,-0.0029,0.0021,-0.0018,0.0016,-0.0028,0.0016,-0.002,0.0025,-0.0033,0.002,-0.0023,0.0023,-0.003,0.0018,-0.0035,0.0039,-0.0023,0.0013,-0.002,0.0014,-0.0016,0.0011,-0.0015,0.001,-0.0027,0.002,-0.0021,0.0018,-0.0022,0.0022,-0.0028,0.001,-0.003,0.0014,-0.0033,0.0023,-0.005,0.0035,-0.0027,0.0025,-0.0024,0.0023,-0.0034,0.0021,-0.0023,0.0022,-0.0029,0.0016,-0.0031,0.0025,-0.0028,0.0022,-0.0034,0.0036,-0.0032,0.0038,-0.0023,0.0014,-0.0025,0.0013,-0.0029,0.0022,-0.0032,0.0034,-0.0017,0.0015,-0.0043,0.0013,-0.0065,0.0034,-0.0139,0.0149,-0.0078,0.0094,-0.031,0.0256,-0.0333,0.0329,-0.039,0.0459,-0.0269,0.0221,-0.0235,0.032,-0.0281,0.0321,-0.0156,0.0223,-0.0197,0.0226,-0.0135,0.0076,-0.0085,0.0128,-0.0103,0.0108,-0.0103,0.0089,-0.0044,0.0065,-0.0052,0.0036,-0.0059,0.0052,-0.005,0.0045,-0.0038,0.0027,-0.006,0.0053,-0.0033,0.0027,-0.0038,0.0043,-0.0073,0.0041,-0.0051,0.0049,-0.0075,0.0067,-0.0057,0.004,-0.0078,0.0064,-0.0069,0.0082,-0.0214,0.0213,-0.0435,0.0478,-0.0524,0.0448,-0.0325,0.0235,-0.0163,0.0174,-0.0116,0.0061,-0.012,0.0161,-0.0108,0.0047,-0.0181,0.0156,-0.0233,0.0173,-0.0173,0.0114,-0.0241,0.0157,-0.0225,0.0238,-0.0094,0.0057,-0.0254,0.0198,-0.0173,0.0152,-0.0174,0.01,-0.0101,0.0104,-0.0142,0.015,-0.0125,0.0117,-0.0071,0.0106,-0.0093,0.005,-0.0055,0.008,-0.0144,0.0105,-0.0105,0.013,-0.0098,0.0108,-0.0121,0.0124,-0.0076,0.0061,-0.0085,0.0079,-0.008,0.0059,-0.0171,0.0088,-0.0255,0.0394,-0.0156,0.0138,-0.0174,0.0192,-0.0176,0.0107,-0.0053,0.0048,-0.0033,0.0038,-0.0019,0.0016,-0.0133,0.0134,-0.0159,0.0123,-0.009,0.0116,-0.0096,0.0096,-0.0097,0.0094,-0.0084,0.0062,-0.0045,0.0039,-0.0032,0.0026,-0.0047,0.0029,-0.0025,0.0021,-0.0023,0.0012,-0.007,0.0071,-0.0105,0.011,-0.0087,0.0112,-0.0073,0.0083,-0.0049,0.0036,-0.0046,0.0059,-0.0056,0.0039,-0.013,0.0067,-0.0094,0.0157,-0.0043,0.0039,-0.0057,0.0026,-0.0038,0.0036,-0.0042,0.009,-0.0075,0.0022,-0.0039,0.0035,-0.0038,0.004,-0.0041,0.0025,-0.002,0.0036,-0.007,0.0033,-0.0073,0.0036,-0.0051,0.0044,-0.0073,0.0062,-0.0035,0.0023,-0.0063,0.0038,-0.0029,0.0053,-0.0047,0.0081,-0.0085,0.0062,-0.0044,0.006,-0.011,0.0104,-0.0168,0.0144,-0.0061,0.0125,-0.0074,0.0049,-0.0037,0.0045,-0.0042,0.0033,-0.0045,0.0018,-0.0047,0.0029,-0.0035,0.0054,-0.0051,0.004,-0.0026,0.0024,-0.0031,0.0026,-0.0034,0.0024,-0.0042,0.0045,-0.0025,0.0021,-0.0027,0.0032,-0.0026,0.0031,-0.0028,0.0022,-0.0026,0.0027,-0.0032,0.004,-0.004,0.0025,-0.0075,0.0062,-0.0048,0.0049,-0.0048,0.0032,-0.0077,0.0043,-0.0169,0.0144,-0.0276,0.0158,-0.0381,0.0365,-0.022,0.0143,-0.0078,0.0101,-0.0119,0.0122,-0.0094,0.009,-0.0079,0.008,-0.0055,0.0076,-0.0087,0.003,-0.0039,0.0071,-0.0031,0.0045,-0.0054,0.0035,-0.0036,0.0037,-0.0044,0.0014,-0.0026,0.0036,-0.0021,0.002,-0.0046,0.0017,-0.0022,0.0023,-0.0017,0.0007,-0.0019,0.0016,-0.0025,0.0023,-0.0056,0.0054,-0.0062,0.005,-0.0075,0.0079,-0.0104,0.0071,-0.01,0.0106,-0.0056,0.0084,-0.0033,0.0046,-0.0051,0.0028,-0.0043,0.003,-0.0049,0.0034,-0.002,0.0017,-0.003,0.0017,-0.0016,0.0023,-0.002,0.0013,-0.0023,0.0022,-0.0023,0.0018,-0.0023,0.0023,-0.0051,0.0046,-0.006,0.0033,-0.0052,0.0041,-0.0024,0.0022,-0.0036,0.0029,-0.002,0.0018,-0.0051,0.0016,-0.0028,0.0034,-0.0054,0.0047,-0.0059,0.0031,-0.0038,0.0023,-0.0047,0.0034,-0.0031,0.0033,-0.003,0.0018,-0.0041,0.0021,-0.0039,0.0049,-0.0034,0.0022,-0.0007,0.0004,-0.0001,0.0002]
در حال بارگذاری
0:42
وزش باد buffeting پایین سوت دور درختان.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0029,0.0036,-0.0078,0.0058,-0.0089,0.0064,-0.0058,0.0052,-0.0067,0.0062,-0.0056,0.007,-0.0066,0.0062,-0.0076,0.0058,-0.0049,0.0069,-0.0056,0.0058,-0.0073,0.0067,-0.0061,0.0062,-0.0066,0.0058,-0.0068,0.0074,-0.0066,0.0073,-0.008,0.0124,-0.0087,0.0072,-0.0071,0.0072,-0.0073,0.0103,-0.0077,0.0098,-0.0073,0.0064,-0.007,0.0086,-0.0052,0.0056,-0.0062,0.0065,-0.0068,0.0099,-0.0079,0.0078,-0.0072,0.0078,-0.0072,0.0079,-0.0083,0.0101,-0.0088,0.0093,-0.0104,0.0157,-0.0104,0.0143,-0.01,0.0109,-0.0111,0.009,-0.0161,0.0134,-0.0137,0.0114,-0.014,0.0166,-0.0179,0.0177,-0.0117,0.0142,-0.0104,0.0108,-0.0197,0.0237,-0.0265,0.0607,-0.0111,0.0124,-0.014,0.015,-0.0247,0.0308,-0.0139,0.0178,-0.0147,0.0174,-0.0132,0.0128,-0.0106,0.0122,-0.021,0.0288,-0.011,0.0142,-0.0129,0.0167,-0.0118,0.0184,-0.0152,0.0159,-0.0145,0.0142,-0.0117,0.0117,-0.0301,0.0385,-0.0114,0.0118,-0.0415,0.0337,-0.0141,0.0154,-0.0205,0.0182,-0.0193,0.0183,-0.0143,0.021,-0.0133,0.0149,-0.0143,0.0152,-0.0126,0.0153,-0.0122,0.0153,-0.0367,0.0976,-0.014,0.0148,-0.0197,0.0268,-0.0349,0.0377,-0.0303,0.036,-0.0271,0.0652,-0.0209,0.0163,-0.0166,0.0161,-0.0118,0.0144,-0.0113,0.022,-0.012,0.0129,-0.0098,0.0102,-0.0104,0.0113,-0.0145,0.0163,-0.0094,0.0118,-0.0095,0.0131,-0.0094,0.0098,-0.0097,0.0084,-0.0095,0.0108,-0.0092,0.0084,-0.0121,0.0128,-0.009,0.0099,-0.0165,0.0217,-0.0143,0.0132,-0.0188,0.0124,-0.0161,0.0149,-0.0117,0.0128,-0.0192,0.0179,-0.0129,0.0138,-0.0129,0.0161,-0.0121,0.0112,-0.0122,0.011,-0.0128,0.014,-0.0118,0.0113,-0.012,0.0117,-0.017,0.0124,-0.0126,0.0103,-0.0098,0.0115,-0.0112,0.0108,-0.0094,0.0096,-0.0086,0.0092,-0.0118,0.0127,-0.0096,0.0083,-0.0096,0.0093,-0.01,0.0105,-0.0104,0.0097,-0.0095,0.0081,-0.008,0.008,-0.0091,0.0092,-0.0092,0.0083,-0.0094,0.0088,-0.0083,0.01,-0.0088,0.0141,-0.009,0.0097,-0.0094,0.0092,-0.008,0.0098,-0.0083,0.0092,-0.0093,0.0089,-0.0122,0.0113,-0.007,0.0087,-0.007,0.0078,-0.0063,0.0073,-0.0062,0.0059,-0.0057,0.0072,-0.0053,0.007,-0.0064,0.0076,-0.007,0.0066,-0.0057,0.0078,-0.0077,0.0084,-0.0061,0.0069,-0.0078,0.0083,-0.0068,0.0079,-0.0069,0.0082,-0.0078,0.0071,-0.0082,0.007,-0.0079,0.0108,-0.0089,0.0082,-0.0076,0.0069,-0.0066,0.0067,-0.0091,0.0081,-0.0074,0.0063,-0.0081,0.0114,-0.0081,0.0076,-0.0063,0.0064,-0.0079,0.0077,-0.009,0.0075,-0.008,0.0114,-0.0083,0.0095,-0.0074,0.0087,-0.0406,0.033,-0.0138,0.014,-0.0152,0.0218,-0.016,0.0123,-0.0116,0.0153,-0.0107,0.0132,-0.0106,0.0125,-0.0117,0.0117,-0.0103,0.0119,-0.01,0.0116,-0.0119,0.0094,-0.0114,0.0096,-0.0119,0.012,-0.0115,0.0117,-0.022,0.0308,-0.0096,0.0138,-0.0098,0.0101,-0.0087,0.009,-0.0149,0.0104,-0.0087,0.0111,-0.0091,0.0098,-0.0219,0.0136,-0.0128,0.011,-0.0127,0.0124,-0.0112,0.0102,-0.012,0.016,-0.0119,0.0113,-0.0105,0.0101,-0.0081,0.0087,-0.0158,0.0262,-0.0115,0.0137,-0.0141,0.0138,-0.0094,0.0184,-0.0077,0.0097,-0.0112,0.0106,-0.0092,0.0075,-0.0073,0.0082,-0.0071,0.0079,-0.0071,0.0093,-0.0063,0.0075,-0.0054,0.006,-0.0093,0.0119,-0.0085,0.0086,-0.0103,0.011,-0.0058,0.0056,-0.0051,0.0062,-0.0063,0.0063,-0.0078,0.009,-0.0121,0.0083,-0.0081,0.0114,-0.0074,0.008,-0.0167,0.0196,-0.0095,0.0074,-0.007,0.0064,-0.0108,0.0092,-0.0081,0.01,-0.0104,0.0103,-0.0183,0.0131,-0.0088,0.011,-0.0106,0.0152,-0.0249,0.0334,-0.0121,0.022,-0.0183,0.0286,-0.0202,0.0264,-0.0136,0.0159,-0.0159,0.0206,-0.0139,0.0099,-0.024,0.0213,-0.0132,0.0124,-0.0194,0.0128,-0.0095,0.0097,-0.0318,0.0268,-0.0064,0.0076,-0.0075,0.0086,-0.0067,0.0099,-0.0169,0.0123,-0.0076,0.008,-0.0071,0.0084,-0.0059,0.0069,-0.0066,0.007,-0.0103,0.011,-0.0062,0.0056,-0.0083,0.007,-0.0088,0.0114,-0.0062,0.0081,-0.0058,0.0055,-0.0074,0.0062,-0.0051,0.0053,-0.006,0.0095,-0.0062,0.0064,-0.0087,0.009,-0.0124,0.0116,-0.0042,0.0046,-0.0043,0.0056,-0.0056,0.0046,-0.0038,0.0042,-0.0044,0.0039,-0.0048,0.0043,-0.0038,0.0045,-0.0045,0.0041,-0.0054,0.0047,-0.007,0.0052,-0.0045,0.0041,-0.005,0.0045,-0.0036,0.0052,-0.0043,0.0052,-0.0043,0.0048,-0.0046,0.0055,-0.0064,0.0046,-0.005,0.0043,-0.0043,0.0045,-0.0046,0.006,-0.0043,0.005,-0.0052,0.0045,-0.0046,0.0046,-0.0049,0.0047,-0.0042,0.0057,-0.0049,0.0054,-0.0055,0.0053,-0.007,0.0067,-0.007,0.0064,-0.0101,0.0079,-0.0084,0.0083,-0.0079,0.0114,-0.0113,0.0115,-0.0133,0.0144,-0.0092,0.0106,-0.0097,0.0085,-0.0087,0.0106,-0.0087,0.0115,-0.0088,0.0095,-0.0088,0.0101,-0.0114,0.0113,-0.0107,0.0105,-0.0123,0.0107,-0.0089,0.0139,-0.0116,0.0108,-0.0117,0.0126,-0.0102,0.0129,-0.0133,0.0119,-0.0114,0.0126,-0.0107,0.0125,-0.0109,0.0109,-0.0126,0.0114,-0.0101,0.0111,-0.0122,0.0139,-0.0087,0.0122,-0.0092,0.012,-0.0101,0.0097,-0.01,0.0102,-0.0097,0.0099,-0.0101,0.0103,-0.0143,0.0127,-0.0101,0.0117,-0.0095,0.0093,-0.0097,0.0108,-0.0088,0.0101,-0.0126,0.0112,-0.0119,0.0119,-0.0121,0.0125,-0.0118,0.011,-0.0108,0.0129,-0.0159,0.0149,-0.0168,0.0163,-0.024,0.0359,-0.0436,0.0489,-0.0421,0.0505,-0.0459,0.0562,-0.0462,0.0567,-0.0407,0.0603,-0.0385,0.0497,-0.038,0.0432,-0.0414,0.0517,-0.0502,0.113,-0.0479,0.0515,-0.0347,0.0448,-0.0338,0.0409,-0.0308,0.0396,-0.0294,0.0368,-0.0361,0.0377,-0.0328,0.0449,-0.0418,0.0634,-0.032,0.0368,-0.0345,0.0463,-0.0452,0.053,-0.0322,0.0398,-0.0318,0.0611,-0.0316,0.0334,-0.0375,0.0411,-0.0747,0.072,-0.0622,0.0343,-0.0542,0.0403,-0.0461,0.0719,-0.0305,0.0335,-0.0307,0.0333,-0.053,0.058,-0.0779,0.1268,-0.0567,0.0785,-0.0717,0.0764,-0.0477,0.0686,-0.0359,0.0417,-0.112,0.1248,-0.1575,0.2226,-0.0879,0.1073,-0.0969,0.0993,-0.0654,0.094,-0.0737,0.0728,-0.0943,0.1035,-0.0822,0.1032,-0.0741,0.0844,-0.0725,0.0877,-0.0733,0.0873,-0.0539,0.0789,-0.0509,0.0549,-0.0434,0.0499,-0.0401,0.0445,-0.0334,0.0463,-0.034,0.0421,-0.0333,0.0448,-0.035,0.048,-0.0362,0.0381,-0.0387,0.0368,-0.0479,0.056,-0.055,0.0444,-0.0493,0.1067,-0.0387,0.0383,-0.0333,0.0366,-0.025,0.0343,-0.0266,0.0284,-0.0245,0.0265,-0.0332,0.0278,-0.042,0.0406,-0.0382,0.0375,-0.0385,0.0661,-0.0325,0.0434,-0.0274,0.0399,-0.0484,0.0639,-0.0401,0.0388,-0.0443,0.0934,-0.0585,0.0894,-0.0436,0.0472,-0.0359,0.0388,-0.0373,0.0383,-0.0376,0.0738,-0.0361,0.0491,-0.038,0.0357,-0.0271,0.0273,-0.0322,0.0354,-0.0307,0.0414,-0.023,0.0311,-0.0262,0.041,-0.0274,0.0359,-0.0449,0.0435,-0.0374,0.0458,-0.0475,0.0536,-0.058,0.1038,-0.0658,0.0788,-0.0461,0.0695,-0.0545,0.0785,-0.0878,0.1172,-0.08,0.1209,-0.0876,0.1062,-0.0681,0.0886,-0.0845,0.0674,-0.0452,0.0557,-0.0376,0.0644,-0.0388,0.0631,-0.1789,0.4856,-0.1973,0.3485,-0.0362,0.0476,-0.0483,0.0407,-0.0409,0.0413,-0.0408,0.039,-0.0475,0.0716,-0.0622,0.0739,-0.0515,0.1493,-0.046,0.0655,-0.042,0.0647,-0.0571,0.0597,-0.0687,0.1111,-0.0754,0.1114,-0.0854,0.0866,-0.0702,0.0812,-0.0388,0.0462,-0.047,0.0573,-0.0332,0.0382,-0.0292,0.032,-0.0332,0.0331,-0.0254,0.0314,-0.0256,0.0278,-0.0333,0.0313,-0.0327,0.0563,-0.0206,0.0209,-0.0252,0.0213,-0.0236,0.0249,-0.1049,0.2653,-0.0212,0.03,-0.028,0.0272,-0.0235,0.0305,-0.0271,0.0243,-0.0247,0.0261,-0.0232,0.0248,-0.0247,0.029,-0.0224,0.0367,-0.0227,0.0303,-0.0201,0.0224,-0.0169,0.02,-0.0182,0.0245,-0.0197,0.0215,-0.0191,0.0185,-0.0147,0.0176,-0.02,0.0208,-0.025,0.0213,-0.015,0.0199,-0.0137,0.0176,-0.017,0.0239,-0.0149,0.0167,-0.015,0.0189,-0.0166,0.0136,-0.0118,0.0131,-0.0147,0.0162,-0.0108,0.0107,-0.0119,0.0102,-0.009,0.0081,-0.0067,0.0084,-0.0119,0.0074,-0.0061,0.0067,-0.0057,0.0075,-0.006,0.0077,-0.0071,0.0083,-0.0058,0.0055,-0.0055,0.0055,-0.0044,0.0052,-0.0048,0.0043,-0.004,0.0039,-0.0049,0.004,-0.0045,0.0054,-0.0041,0.0045,-0.004,0.0048,-0.0042,0.0039,-0.004,0.0048,-0.0034,0.0038,-0.0039,0.0034,-0.003,0.0033,-0.0058,0.0044,-0.0028,0.0031,-0.0029,0.0025,-0.0026,0.0026,-0.0031,0.0034,-0.0031,0.0032,-0.0031,0.0029,-0.0034,0.003,-0.0036,0.0033,-0.003,0.0033,-0.003,0.0032,-0.0037,0.0032,-0.0037,0.0034,-0.0038,0.003,-0.0036,0.0038,-0.004,0.0044,-0.0044,0.0051,-0.0045,0.0037,-0.0036,0.0032,-0.0038,0.0035,-0.0042,0.004,-0.0174,0.0304,-0.0036,0.0042,-0.0044,0.0046,-0.0044,0.0042,-0.0044,0.005,-0.0043,0.0043,-0.0046,0.0041,-0.0043,0.0065,-0.0052,0.0101,-0.0047,0.0052,-0.0057,0.0049,-0.0056,0.0075,-0.0077,0.0069,-0.0076,0.0092,-0.0161,0.0138,-0.0102,0.0099,-0.0093,0.008,-0.0115,0.0113,-0.0059,0.006,-0.0057,0.0059,-0.0053,0.005,-0.0045,0.0057,-0.0052,0.0054,-0.0196,0.0199,-0.0226,0.0232,-0.02,0.0203,-0.0085,0.0091,-0.0049,0.0072,-0.0092,0.0107,-0.0106,0.0125,-0.0054,0.0049,-0.0076,0.0099,-0.0046,0.0056,-0.0048,0.005,-0.0088,0.0063,-0.0049,0.0044,-0.0054,0.0053,-0.007,0.0068,-0.0069,0.0071,-0.0061,0.0057,-0.0054,0.0048,-0.0056,0.0049,-0.0043,0.0053,-0.0049,0.0051,-0.0055,0.0059,-0.0051,0.0047,-0.004,0.0044,-0.0053,0.0048,-0.0049,0.004,-0.0039,0.0046,-0.0059,0.0053,-0.0044,0.0048,-0.0051,0.0053,-0.0057,0.0054,-0.0042,0.0051,-0.0055,0.0058,-0.0049,0.0059,-0.005,0.0048,-0.0056,0.0053,-0.0059,0.0056,-0.0098,0.0072,-0.0049,0.0051,-0.005,0.0044,-0.0087,0.008,-0.006,0.0076,-0.0071,0.0106,-0.0095,0.0114,-0.017,0.0106,-0.0133,0.0198,-0.011,0.0121,-0.0249,0.0269,-0.0236,0.0187,-0.0176,0.015,-0.0221,0.0144,-0.0249,0.0241,-0.0198,0.0196,-0.0187,0.0194,-0.0215,0.0243,-0.0152,0.0135,-0.0166,0.0167,-0.0215,0.0273,-0.0236,0.0694,-0.0167,0.0171,-0.0318,0.0391,-0.0245,0.0361,-0.0176,0.0194,-0.0152,0.0244,-0.0123,0.0107,-0.0117,0.0098,-0.0195,0.0359,-0.0074,0.0087,-0.0115,0.0145,-0.0105,0.0125,-0.0172,0.0112,-0.0084,0.0096,-0.0095,0.0105,-0.0094,0.0101,-0.0101,0.0183,-0.011,0.01,-0.016,0.0163,-0.0117,0.0105,-0.0168,0.016,-0.0154,0.0264,-0.0186,0.0235,-0.0377,0.0431,-0.034,0.0425,-0.0408,0.0828,-0.0835,0.0779,-0.0222,0.0194,-0.018,0.0171,-0.0168,0.0172,-0.0159,0.016,-0.0146,0.0156,-0.0175,0.0147,-0.0135,0.0141,-0.013,0.0204,-0.0184,0.0163,-0.0144,0.018,-0.0134,0.0135,-0.0117,0.0129,-0.0244,0.0349,-0.012,0.0128,-0.0154,0.0275,-0.0124,0.0137,-0.0157,0.0281,-0.0121,0.0116,-0.0147,0.0141,-0.0153,0.0126,-0.0138,0.0143,-0.0152,0.0182,-0.0183,0.0248,-0.0184,0.0184,-0.0203,0.0179,-0.0156,0.0158,-0.0153,0.0174,-0.016,0.0158,-0.0173,0.0249,-0.0169,0.0204,-0.0174,0.0161,-0.0152,0.0171,-0.0171,0.0183,-0.0149,0.0184,-0.0131,0.0138,-0.0114,0.0101,-0.0108,0.0153,-0.0115,0.011,-0.0104,0.011,-0.0093,0.0151,-0.0157,0.0144,-0.0143,0.0175,-0.0176,0.0202,-0.0122,0.0121,-0.0113,0.0122,-0.0141,0.026,-0.0126,0.011,-0.0169,0.0158,-0.0181,0.0226,-0.0119,0.0131,-0.011,0.012,-0.0124,0.0133,-0.0335,0.0336,-0.0123,0.0222,-0.0167,0.0103,-0.0152,0.014,-0.0152,0.0095,-0.007,0.0091,-0.0086,0.0103,-0.0213,0.0382,-0.0133,0.0101,-0.0051,0.0088,-0.0049,0.0055,-0.0054,0.0052,-0.0063,0.0112,-0.0052,0.0064,-0.0129,0.0101,-0.007,0.0055,-0.0044,0.0046,-0.0045,0.0056,-0.0052,0.0076,-0.0065,0.0086,-0.0108,0.0121,-0.02,0.024,-0.0076,0.0086,-0.0049,0.0041,-0.0045,0.0038,-0.004,0.0054,-0.0033,0.0043,-0.0304,0.0328,-0.0048,0.005,-0.0079,0.007,-0.0043,0.0038,-0.0038,0.0036,-0.0117,0.0128,-0.0067,0.0041,-0.0045,0.0074,-0.0247,0.0317,-0.0035,0.0044,-0.0042,0.0034,-0.0034,0.003,-0.0026,0.003,-0.0025,0.0027,-0.0025,0.0027,-0.0025,0.0024,-0.0024,0.0029,-0.003,0.0028,-0.0025,0.0024,-0.0028,0.0032,-0.0025,0.0026,-0.003,0.0026,-0.0025,0.003,-0.0027,0.003,-0.0032,0.0029,-0.0029,0.003,-0.0028,0.0029,-0.0039,0.0033,-0.0039,0.0043,-0.0033,0.0041,-0.0035,0.0042,-0.0043,0.004,-0.0046,0.0051,-0.0048,0.0059,-0.0042,0.005,-0.0042,0.0044,-0.004,0.0047,-0.0059,0.0075,-0.0117,0.0094,-0.0074,0.019,-0.0047,0.006,-0.0098,0.0101,-0.0102,0.0117,-0.0068,0.0065,-0.0069,0.007,-0.018,0.0085,-0.0089,0.0087,-0.0173,0.0157,-0.0062,0.0061,-0.0093,0.0108,-0.0302,0.0343,-0.0079,0.0076,-0.007,0.0087,-0.0074,0.0096,-0.0066,0.0081,-0.028,0.0278,-0.0108,0.0167,-0.0064,0.0074,-0.006,0.0061,-0.006,0.0066,-0.0057,0.0066,-0.0049,0.0061,-0.0074,0.0059,-0.0073,0.0068,-0.0051,0.0062,-0.0055,0.0065,-0.005,0.0053,-0.0058,0.0047,-0.0052,0.0067,-0.0046,0.0048,-0.0051,0.0045,-0.0048,0.0053,-0.0055,0.0047,-0.0044,0.0046,-0.0092,0.013,-0.0042,0.0041,-0.0045,0.0044,-0.0038,0.0038,-0.0057,0.0064,-0.0035,0.0036,-0.0032,0.0047,-0.0053,0.0064,-0.0032,0.0037,-0.0031,0.0029,-0.0043,0.0042,-0.0091,0.013,-0.0033,0.004,-0.0039,0.0033,-0.0033,0.0041,-0.0042,0.0059,-0.004,0.0045,-0.0033,0.0043,-0.0047,0.0038,-0.0039,0.0032,-0.0044,0.0043,-0.0048,0.0046,-0.0205,0.0268,-0.0055,0.0064,-0.0091,0.0071,-0.0058,0.0058,-0.0063,0.0055,-0.0059,0.0066,-0.0062,0.0066,-0.0062,0.0051,-0.0057,0.0052,-0.0048,0.0058,-0.0044,0.0051,-0.0048,0.0054,-0.0043,0.0052,-0.0062,0.0044,-0.0052,0.0062,-0.0058,0.0056,-0.0065,0.0063,-0.0077,0.006,-0.0057,0.0055,-0.0055,0.0064,-0.005,0.0049,-0.006,0.0062,-0.0048,0.0058,-0.0054,0.0055,-0.0079,0.0079,-0.0055,0.007,-0.0057,0.0055,-0.0056,0.0059,-0.0048,0.0047,-0.0043,0.0042,-0.004,0.0049,-0.0052,0.0042,-0.0055,0.0061,-0.0047,0.004,-0.0042,0.0047,-0.0039,0.0041,-0.005,0.0036,-0.0036,0.0041,-0.0051,0.0047,-0.0043,0.0046,-0.005,0.0049,-0.0044,0.0047,-0.0037,0.0065,-0.0039,0.0042,-0.0024,0.0023]
در حال بارگذاری
0:47
هاوایی باد در برگ درخت موز, توفانی بزرگ برگ بحران اقدام برخی از buffeting.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0023,0.002,-0.0055,0.0055,-0.0047,0.0057,-0.0056,0.006,-0.0052,0.0047,-0.0051,0.0061,-0.0051,0.0052,-0.0047,0.0078,-0.0054,0.006,-0.0049,0.0053,-0.0059,0.0058,-0.0065,0.0086,-0.0106,0.0091,-0.0059,0.0067,-0.0052,0.0056,-0.0061,0.0051,-0.0053,0.006,-0.0058,0.0061,-0.0079,0.0068,-0.0067,0.0061,-0.0065,0.0063,-0.0061,0.0067,-0.006,0.0057,-0.0053,0.0064,-0.0058,0.006,-0.0052,0.0048,-0.006,0.0065,-0.0052,0.0049,-0.0048,0.0061,-0.0067,0.0059,-0.0061,0.0049,-0.0053,0.0055,-0.0068,0.0055,-0.0051,0.0058,-0.0047,0.0053,-0.0065,0.0063,-0.0064,0.0056,-0.0055,0.0052,-0.0053,0.0067,-0.0061,0.0059,-0.0046,0.0056,-0.0058,0.006,-0.0061,0.0058,-0.0053,0.006,-0.0056,0.0052,-0.0062,0.0054,-0.0057,0.0077,-0.0055,0.0058,-0.005,0.0057,-0.0058,0.0057,-0.0046,0.0053,-0.005,0.0067,-0.0055,0.0045,-0.0058,0.0047,-0.0049,0.0054,-0.0048,0.0052,-0.0059,0.0064,-0.0057,0.0055,-0.0054,0.0055,-0.0049,0.0045,-0.0047,0.0058,-0.0053,0.0056,-0.0051,0.0055,-0.0061,0.0055,-0.0059,0.0061,-0.0052,0.0058,-0.0057,0.0054,-0.0066,0.0057,-0.0053,0.006,-0.0074,0.0067,-0.0059,0.0069,-0.0053,0.0054,-0.0055,0.0052,-0.0049,0.006,-0.0051,0.0048,-0.005,0.0063,-0.0048,0.0048,-0.0055,0.0054,-0.0054,0.0059,-0.0052,0.0069,-0.0058,0.0065,-0.0051,0.0062,-0.0053,0.0054,-0.0056,0.0058,-0.007,0.005,-0.0056,0.0057,-0.0047,0.0048,-0.0051,0.0052,-0.0044,0.0047,-0.0086,0.0054,-0.0053,0.0057,-0.0059,0.0048,-0.0052,0.0054,-0.0059,0.0065,-0.0054,0.006,-0.0059,0.006,-0.0063,0.0061,-0.0074,0.0074,-0.0071,0.0069,-0.006,0.0072,-0.0079,0.0056,-0.0065,0.0073,-0.0051,0.0051,-0.0064,0.006,-0.0061,0.0061,-0.0064,0.0063,-0.0075,0.0072,-0.0077,0.0055,-0.0062,0.007,-0.0068,0.0063,-0.007,0.006,-0.0067,0.0054,-0.0071,0.0071,-0.005,0.0058,-0.0067,0.0059,-0.006,0.0061,-0.0062,0.0065,-0.0054,0.0061,-0.0062,0.0062,-0.0061,0.0064,-0.0075,0.0074,-0.0055,0.0056,-0.0056,0.0053,-0.0065,0.0064,-0.0063,0.0062,-0.0058,0.006,-0.0057,0.0068,-0.0063,0.0058,-0.0074,0.0061,-0.0078,0.0073,-0.0057,0.0059,-0.0063,0.0061,-0.0062,0.0059,-0.0048,0.0055,-0.0073,0.0074,-0.0061,0.0054,-0.005,0.0057,-0.0059,0.0068,-0.0078,0.0064,-0.0065,0.0058,-0.0058,0.006,-0.0058,0.0053,-0.0053,0.0071,-0.006,0.0049,-0.0063,0.0065,-0.0059,0.0054,-0.0072,0.0056,-0.0062,0.0074,-0.0055,0.0053,-0.005,0.0062,-0.0046,0.0047,-0.005,0.0057,-0.005,0.0052,-0.0047,0.0046,-0.005,0.005,-0.0051,0.0045,-0.0042,0.0051,-0.0047,0.0047,-0.0052,0.0042,-0.004,0.0058,-0.0045,0.0048,-0.0058,0.0047,-0.0042,0.0053,-0.0045,0.0042,-0.0072,0.0051,-0.0049,0.0065,-0.0048,0.0057,-0.0051,0.0048,-0.0057,0.0053,-0.0055,0.0063,-0.0056,0.0065,-0.0052,0.0057,-0.0056,0.0078,-0.0069,0.0061,-0.0091,0.008,-0.0065,0.0068,-0.0061,0.0067,-0.0061,0.0087,-0.0052,0.0057,-0.0081,0.007,-0.0053,0.0058,-0.0056,0.0063,-0.0062,0.0063,-0.0077,0.0071,-0.0058,0.0056,-0.0045,0.0067,-0.0059,0.0053,-0.0061,0.0065,-0.0054,0.0065,-0.0048,0.0051,-0.0054,0.0052,-0.0051,0.0058,-0.0056,0.0053,-0.0051,0.0051,-0.0046,0.0051,-0.0052,0.0062,-0.0045,0.0062,-0.0046,0.0048,-0.0059,0.0049,-0.0044,0.0061,-0.0072,0.0057,-0.0059,0.0062,-0.0057,0.0054,-0.0072,0.0058,-0.0066,0.0059,-0.0054,0.0045,-0.0049,0.0051,-0.0053,0.004,-0.0058,0.0052,-0.0057,0.0051,-0.0062,0.0048,-0.0049,0.0058,-0.0054,0.0057,-0.005,0.005,-0.0059,0.0048,-0.005,0.0052,-0.0045,0.0055,-0.0045,0.0055,-0.006,0.0053,-0.006,0.0054,-0.0059,0.006,-0.0059,0.0059,-0.0099,0.0087,-0.0058,0.0068,-0.0078,0.0061,-0.0069,0.0067,-0.0062,0.0062,-0.0062,0.0077,-0.0064,0.0087,-0.0087,0.0083,-0.0085,0.0083,-0.0067,0.0066,-0.006,0.0059,-0.0073,0.0072,-0.0075,0.0072,-0.0059,0.0055,-0.0078,0.008,-0.007,0.008,-0.0054,0.0061,-0.0068,0.007,-0.0059,0.0068,-0.0072,0.007,-0.006,0.0068,-0.0062,0.0054,-0.0048,0.0054,-0.0058,0.0052,-0.0055,0.0071,-0.0053,0.0048,-0.0055,0.0074,-0.005,0.0049,-0.0052,0.0047,-0.0051,0.0052,-0.0052,0.006,-0.0067,0.0064,-0.0053,0.0044,-0.0048,0.0059,-0.0052,0.0047,-0.0043,0.0046,-0.0045,0.0055,-0.0043,0.006,-0.0058,0.0055,-0.0057,0.0054,-0.0046,0.0057,-0.0052,0.0055,-0.0059,0.0051,-0.0061,0.0053,-0.0057,0.006,-0.0054,0.0066,-0.0053,0.0059,-0.0055,0.0047,-0.0057,0.0065,-0.005,0.0067,-0.0052,0.0062,-0.0054,0.0062,-0.0125,0.0082,-0.0048,0.0066,-0.0052,0.007,-0.0061,0.0088,-0.0051,0.005,-0.0048,0.0044,-0.0047,0.0052,-0.0054,0.0069,-0.0048,0.007,-0.0061,0.006,-0.0063,0.0059,-0.0057,0.0068,-0.0054,0.0054,-0.0048,0.006,-0.0051,0.0058,-0.0048,0.0052,-0.0052,0.0048,-0.0056,0.006,-0.0051,0.0055,-0.0058,0.0057,-0.0098,0.0058,-0.0079,0.01,-0.0069,0.0062,-0.0112,0.0061,-0.0073,0.0074,-0.0075,0.0076,-0.0061,0.0072,-0.0056,0.0067,-0.0056,0.0086,-0.0065,0.0058,-0.0059,0.0064,-0.0071,0.0056,-0.0065,0.0059,-0.0099,0.0077,-0.0049,0.0059,-0.0064,0.0052,-0.0056,0.0066,-0.0052,0.0055,-0.0072,0.0086,-0.0062,0.0058,-0.0049,0.0049,-0.0065,0.0062,-0.0053,0.0056,-0.0043,0.0046,-0.0057,0.0051,-0.0053,0.0049,-0.0064,0.0066,-0.0062,0.0061,-0.0057,0.0045,-0.0079,0.0063,-0.0046,0.0066,-0.0051,0.0055,-0.0056,0.0049,-0.0078,0.0051,-0.0047,0.0049,-0.0048,0.0049,-0.0059,0.0056,-0.0065,0.0056,-0.0059,0.0056,-0.0074,0.0059,-0.005,0.0047,-0.0056,0.0049,-0.0084,0.0079,-0.0062,0.0065,-0.0075,0.0061,-0.0059,0.0057,-0.0059,0.0054,-0.0056,0.0058,-0.006,0.0048,-0.0055,0.0062,-0.005,0.0056,-0.0046,0.0049,-0.0043,0.0052,-0.0057,0.0055,-0.0056,0.0048,-0.0043,0.0042,-0.0049,0.0054,-0.0056,0.0048,-0.0052,0.0062,-0.0053,0.0055,-0.0052,0.0044,-0.0049,0.0053,-0.0044,0.0051,-0.0049,0.0042,-0.0058,0.0055,-0.0056,0.0049,-0.0051,0.0054,-0.0054,0.007,-0.0061,0.0061,-0.006,0.0082,-0.0061,0.0069,-0.0065,0.006,-0.0056,0.0071,-0.0063,0.0092,-0.0082,0.0086,-0.0076,0.0099,-0.0079,0.008,-0.0078,0.0078,-0.0075,0.0078,-0.007,0.0089,-0.0085,0.0095,-0.0071,0.0087,-0.006,0.0084,-0.0071,0.0081,-0.0065,0.0058,-0.0064,0.006,-0.0069,0.0062,-0.0058,0.0079,-0.0045,0.0054,-0.0054,0.007,-0.0042,0.0052,-0.0049,0.0055,-0.0059,0.0067,-0.0052,0.005,-0.0045,0.0076,-0.0041,0.0051,-0.0049,0.0056,-0.0042,0.0044,-0.0045,0.0043,-0.0041,0.0037,-0.004,0.004,-0.0042,0.0045,-0.0041,0.0042,-0.0045,0.0046,-0.0053,0.0051,-0.0049,0.0047,-0.0032,0.0042,-0.0038,0.0039,-0.0049,0.0043,-0.0045,0.0041,-0.0045,0.0056,-0.0047,0.0054,-0.0043,0.0033,-0.0038,0.0053,-0.0048,0.0043,-0.0038,0.0048,-0.0035,0.0038,-0.0038,0.0044,-0.0036,0.0046,-0.0037,0.0041,-0.0036,0.0043,-0.0083,0.0065,-0.0038,0.004,-0.0038,0.0043,-0.0037,0.0039,-0.0052,0.0038,-0.0041,0.0046,-0.0045,0.0039,-0.0052,0.0042,-0.0041,0.0045,-0.0056,0.0043,-0.0036,0.0042,-0.0049,0.0043,-0.0046,0.0052,-0.0045,0.0044,-0.0042,0.0039,-0.0041,0.0038,-0.0045,0.0045,-0.0033,0.0035,-0.0058,0.0047,-0.0036,0.0047,-0.0043,0.0046,-0.0043,0.0045,-0.0049,0.0047,-0.004,0.0056,-0.0056,0.006,-0.0041,0.0049,-0.0052,0.0049,-0.006,0.0044,-0.0051,0.0057,-0.0061,0.0088,-0.0047,0.0044,-0.005,0.0053,-0.0049,0.0052,-0.0043,0.0052,-0.0045,0.004,-0.0037,0.0054,-0.0044,0.0039,-0.0042,0.0042,-0.0041,0.004,-0.0043,0.0042,-0.0056,0.0047,-0.0043,0.0035,-0.0045,0.0043,-0.004,0.0038,-0.0037,0.0037,-0.004,0.0036,-0.0039,0.0041,-0.0039,0.0036,-0.005,0.0068,-0.0042,0.0043,-0.0042,0.0037,-0.0037,0.0041,-0.0047,0.0053,-0.0041,0.0033,-0.0042,0.0044,-0.0037,0.0046,-0.0041,0.0041,-0.0045,0.0044,-0.0042,0.0044,-0.0042,0.0047,-0.0053,0.0055,-0.0043,0.0051,-0.006,0.0051,-0.005,0.0051,-0.0046,0.0057,-0.0056,0.005,-0.0061,0.0061,-0.0049,0.0047,-0.0058,0.0052,-0.0049,0.0056,-0.007,0.0075,-0.0045,0.0052,-0.0121,0.0055,-0.0049,0.0046,-0.0045,0.0046,-0.0064,0.0052,-0.004,0.0052,-0.0037,0.0049,-0.0044,0.0055,-0.004,0.0043,-0.0048,0.0043,-0.0068,0.0044,-0.0062,0.004,-0.0049,0.0052,-0.0047,0.0043,-0.0042,0.0041,-0.0063,0.0054,-0.0057,0.0046,-0.0046,0.0063,-0.006,0.0053,-0.0047,0.0071,-0.0046,0.0059,-0.0048,0.0051,-0.0047,0.0046,-0.0053,0.0046,-0.0045,0.0066,-0.0043,0.0044,-0.004,0.0046,-0.0038,0.0061,-0.0047,0.0044,-0.0042,0.0049,-0.0044,0.0044,-0.0045,0.0054,-0.0038,0.0048,-0.004,0.0047,-0.0041,0.0051,-0.0047,0.0043,-0.0076,0.0042,-0.0042,0.004,-0.0058,0.0052,-0.004,0.0061,-0.0047,0.0046,-0.0043,0.0041,-0.0044,0.0053,-0.0051,0.0049,-0.0047,0.0053,-0.0038,0.0055,-0.005,0.0059,-0.0049,0.0045,-0.005,0.0046,-0.0057,0.0051,-0.0051,0.0048,-0.0047,0.0043,-0.0045,0.0047,-0.0053,0.0049,-0.0046,0.0039,-0.0041,0.0044,-0.0049,0.0042,-0.0048,0.0041,-0.0038,0.0044,-0.0045,0.004,-0.0043,0.0042,-0.004,0.0043,-0.0041,0.0039,-0.0044,0.0051,-0.0044,0.0062,-0.0039,0.0051,-0.005,0.0054,-0.005,0.004,-0.0044,0.0056,-0.0043,0.0044,-0.0056,0.0056,-0.0047,0.0052,-0.0055,0.0043,-0.0045,0.0039,-0.0045,0.0043,-0.0057,0.0041,-0.005,0.0046,-0.0052,0.005,-0.0043,0.0053,-0.0053,0.0042,-0.0047,0.0049,-0.0052,0.0046,-0.0049,0.0047,-0.0043,0.005,-0.0042,0.0047,-0.0068,0.007,-0.0048,0.0061,-0.0049,0.0061,-0.0048,0.0057,-0.0057,0.0051,-0.0123,0.0199,-0.0054,0.0045,-0.005,0.0062,-0.0049,0.0061,-0.0058,0.0053,-0.0055,0.0062,-0.0048,0.0054,-0.0056,0.0047,-0.0057,0.0058,-0.0074,0.0058,-0.0057,0.0055,-0.0069,0.0051,-0.0058,0.0062,-0.0053,0.0056,-0.0053,0.0058,-0.0051,0.0059,-0.0051,0.0056,-0.0054,0.0065,-0.0051,0.0061,-0.0062,0.006,-0.0059,0.0065,-0.0048,0.0075,-0.0052,0.006,-0.0052,0.0055,-0.0062,0.0052,-0.005,0.0065,-0.0055,0.006,-0.005,0.0049,-0.0051,0.0047,-0.0063,0.0056,-0.007,0.0078,-0.0045,0.0073,-0.0063,0.0055,-0.0053,0.0065,-0.0051,0.0044,-0.007,0.0058,-0.0059,0.0047,-0.0057,0.0066,-0.0064,0.0064,-0.0042,0.0044,-0.0041,0.0049,-0.0046,0.0054,-0.0044,0.0044,-0.004,0.0047,-0.0037,0.004,-0.0043,0.0051,-0.0056,0.0039,-0.0044,0.0048,-0.0042,0.0038,-0.0045,0.0045,-0.0051,0.0042,-0.0055,0.0053,-0.0052,0.0056,-0.0043,0.0051,-0.0038,0.0046,-0.0053,0.0045,-0.0042,0.0044,-0.0046,0.0042,-0.0058,0.0071,-0.0054,0.0044,-0.0056,0.0049,-0.0038,0.0048,-0.0042,0.0052,-0.0048,0.0056,-0.0051,0.0051,-0.006,0.0056,-0.0056,0.0057,-0.0058,0.0057,-0.0055,0.0053,-0.0067,0.0075,-0.0059,0.0069,-0.0062,0.0071,-0.0067,0.0062,-0.006,0.0074,-0.0065,0.0071,-0.0054,0.0073,-0.0077,0.0058,-0.0063,0.0049,-0.0056,0.0064,-0.0061,0.0067,-0.005,0.0063,-0.0049,0.0053,-0.0057,0.0048,-0.0066,0.0068,-0.005,0.0046,-0.0044,0.0046,-0.0053,0.0044,-0.0048,0.0052,-0.0047,0.0037,-0.0046,0.0044,-0.0051,0.0062,-0.0059,0.0054,-0.0053,0.0056,-0.0044,0.0042,-0.0041,0.0032,-0.0047,0.0042,-0.0045,0.0042,-0.0039,0.0044,-0.004,0.0042,-0.0041,0.005,-0.0037,0.0041,-0.0047,0.0053,-0.0044,0.0051,-0.0039,0.0146,-0.0039,0.0045,-0.004,0.004,-0.0038,0.0039,-0.0046,0.0045,-0.0042,0.0042,-0.0037,0.0038,-0.0042,0.0038,-0.0042,0.0043,-0.004,0.0035,-0.0047,0.0046,-0.0034,0.0044,-0.0041,0.0042,-0.006,0.0053,-0.0038,0.0043,-0.0035,0.0046,-0.0042,0.0036,-0.0037,0.0042,-0.0044,0.004,-0.0042,0.0036,-0.0044,0.0044,-0.0033,0.004,-0.0043,0.0041,-0.0039,0.0038,-0.0053,0.0058,-0.0037,0.0033,-0.0033,0.0038,-0.0031,0.0036,-0.0048,0.0041,-0.0037,0.0045,-0.0042,0.004,-0.0042,0.0036,-0.0038,0.004,-0.0044,0.0042,-0.004,0.005,-0.0051,0.0047,-0.0041,0.0035,-0.0043,0.0039,-0.0046,0.0053,-0.0041,0.0037,-0.0048,0.0047,-0.0047,0.0045,-0.0041,0.0045,-0.0048,0.0047,-0.0048,0.0047,-0.0041,0.0053,-0.0063,0.0051,-0.0048,0.0048,-0.0056,0.0049,-0.005,0.0046,-0.0056,0.0069,-0.0053,0.0052,-0.0054,0.0055,-0.0048,0.0056,-0.0049,0.0062,-0.0055,0.0048,-0.0049,0.005,-0.0044,0.0052,-0.0049,0.0047,-0.0046,0.0059,-0.0048,0.0058,-0.0056,0.0046,-0.0057,0.0067,-0.005,0.0064,-0.0059,0.0065,-0.006,0.0056,-0.0055,0.0061,-0.0063,0.0069,-0.0047,0.0056,-0.0059,0.0063,-0.0058,0.0056,-0.007,0.007,-0.006,0.0079,-0.0074,0.007,-0.0072,0.0074,-0.0066,0.0062,-0.0072,0.0073,-0.0079,0.0058,-0.0062,0.007,-0.0053,0.0057,-0.0041,0.0043,-0.0043,0.0041,-0.0053,0.0049,-0.0043,0.0048,-0.0038,0.0049,-0.0039,0.0047,-0.0053,0.0054,-0.0058,0.005,-0.0091,0.0132,-0.0063,0.0055,-0.0041,0.0044,-0.0047,0.0056,-0.005,0.0044,-0.0048,0.0056,-0.0039,0.0047,-0.004,0.0046,-0.0041,0.0038,-0.0043,0.0039,-0.0037,0.0038,-0.0036,0.004,-0.004,0.0039,-0.004,0.0042,-0.0045,0.0044,-0.007,0.0089,-0.0098,0.0101,-0.0046,0.005,-0.0046,0.0076,-0.0069,0.0058,-0.0055,0.0052,-0.0061,0.0075,-0.0056,0.0061,-0.0056,0.0065,-0.0062,0.0055,-0.0056,0.0061,-0.0082,0.009,-0.011,0.0097,-0.0062,0.0055,-0.0063,0.0077,-0.008,0.0094,-0.0107,0.0119,-0.0065,0.0051,-0.0049,0.0057,-0.0041,0.0044,-0.0044,0.0051,-0.0054,0.0048,-0.0056,0.007,-0.0063,0.0057,-0.0063,0.0069,-0.0043,0.0044,-0.0032,0.0029]
در حال بارگذاری
1:21
هاوایی باد در درختان نخل ثابت نسیم دیدگاه گسترده ای 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0008,0.0011,-0.0028,0.0027,-0.0062,0.0059,-0.0045,0.0042,-0.0043,0.0039,-0.0039,0.0046,-0.0036,0.0051,-0.0048,0.0043,-0.0044,0.0045,-0.0049,0.005,-0.0045,0.0043,-0.0042,0.0049,-0.004,0.0047,-0.0047,0.0069,-0.0048,0.0053,-0.0045,0.0046,-0.0048,0.006,-0.0057,0.0058,-0.0055,0.0054,-0.0067,0.0095,-0.0065,0.0062,-0.0085,0.0077,-0.0052,0.0075,-0.0066,0.0063,-0.0052,0.0061,-0.0059,0.0083,-0.0062,0.0071,-0.0058,0.0054,-0.005,0.0064,-0.0055,0.0063,-0.0061,0.0068,-0.0069,0.009,-0.007,0.0067,-0.0066,0.0063,-0.0072,0.0063,-0.0071,0.0069,-0.0073,0.0081,-0.0072,0.0071,-0.0085,0.0067,-0.0076,0.0058,-0.0067,0.0067,-0.007,0.0083,-0.0062,0.0066,-0.0067,0.0109,-0.0064,0.0083,-0.0068,0.0082,-0.0067,0.007,-0.0073,0.0067,-0.0055,0.0057,-0.0058,0.0058,-0.0062,0.0062,-0.0065,0.0055,-0.0042,0.0048,-0.0047,0.0042,-0.0045,0.005,-0.0043,0.004,-0.0047,0.0041,-0.0047,0.0036,-0.0054,0.0048,-0.0043,0.0051,-0.0045,0.0039,-0.0047,0.004,-0.0054,0.0045,-0.0055,0.0041,-0.0049,0.0057,-0.0046,0.0045,-0.0047,0.0053,-0.0051,0.0044,-0.0042,0.0047,-0.0053,0.0055,-0.0047,0.0044,-0.0081,0.0052,-0.0041,0.0042,-0.005,0.0048,-0.0042,0.0049,-0.0043,0.0056,-0.0043,0.0036,-0.0042,0.0039,-0.004,0.0037,-0.0039,0.0053,-0.0056,0.0045,-0.015,0.0168,-0.0045,0.0045,-0.0049,0.005,-0.0038,0.0045,-0.0042,0.0046,-0.0043,0.0043,-0.0043,0.0043,-0.0071,0.0061,-0.0046,0.0049,-0.0049,0.0052,-0.0041,0.0037,-0.0043,0.004,-0.0039,0.0041,-0.0043,0.0047,-0.0041,0.0044,-0.0051,0.005,-0.0053,0.0063,-0.0049,0.0047,-0.0042,0.0052,-0.0045,0.004,-0.0037,0.0042,-0.006,0.0053,-0.0046,0.0054,-0.0056,0.0045,-0.0061,0.0055,-0.0042,0.0047,-0.0043,0.0045,-0.004,0.0053,-0.005,0.0071,-0.0051,0.0046,-0.005,0.0044,-0.0046,0.0041,-0.005,0.005,-0.0063,0.0082,-0.0052,0.0043,-0.0046,0.0048,-0.0047,0.0055,-0.0041,0.0054,-0.0057,0.0045,-0.0045,0.0046,-0.0056,0.0048,-0.0039,0.0047,-0.0041,0.005,-0.0042,0.0047,-0.0058,0.0047,-0.0046,0.0042,-0.0059,0.0061,-0.005,0.0058,-0.0049,0.0053,-0.0056,0.0048,-0.0101,0.0091,-0.0049,0.0048,-0.0047,0.0047,-0.0049,0.0054,-0.0059,0.006,-0.0045,0.0043,-0.0049,0.006,-0.007,0.0055,-0.0049,0.0061,-0.0062,0.007,-0.0062,0.0057,-0.0072,0.0079,-0.0064,0.0066,-0.0077,0.0068,-0.0081,0.0063,-0.0089,0.0075,-0.0075,0.0078,-0.0065,0.0074,-0.0077,0.009,-0.0078,0.0082,-0.0093,0.0108,-0.0082,0.0097,-0.0098,0.0091,-0.0098,0.0087,-0.0084,0.0092,-0.0092,0.0125,-0.0078,0.011,-0.0091,0.0089,-0.009,0.0087,-0.007,0.0093,-0.0065,0.0065,-0.0071,0.0093,-0.0058,0.0065,-0.0082,0.0083,-0.0062,0.0075,-0.0052,0.0081,-0.0067,0.0074,-0.0064,0.0066,-0.0056,0.0058,-0.0068,0.0061,-0.006,0.0069,-0.0063,0.0065,-0.005,0.005,-0.0052,0.005,-0.0056,0.0058,-0.0051,0.0057,-0.0055,0.0056,-0.0057,0.0054,-0.0042,0.0048,-0.0077,0.0053,-0.0044,0.0058,-0.0044,0.0056,-0.0053,0.0049,-0.0049,0.005,-0.0042,0.0048,-0.0053,0.0059,-0.0051,0.0045,-0.0103,0.0074,-0.0041,0.0052,-0.0043,0.0045,-0.0053,0.006,-0.0046,0.0052,-0.0056,0.007,-0.005,0.0051,-0.0055,0.0051,-0.0041,0.004,-0.0046,0.0039,-0.0047,0.0044,-0.0038,0.0037,-0.0051,0.0049,-0.0041,0.0052,-0.0064,0.0046,-0.0047,0.0038,-0.0036,0.0047,-0.0044,0.0048,-0.0048,0.0045,-0.0053,0.0047,-0.0044,0.0054,-0.0069,0.0058,-0.0049,0.0047,-0.0056,0.0054,-0.0042,0.0044,-0.0047,0.0047,-0.0055,0.0045,-0.0049,0.0046,-0.004,0.0058,-0.0058,0.0072,-0.006,0.0063,-0.0068,0.0056,-0.0049,0.0056,-0.0056,0.0072,-0.005,0.005,-0.0048,0.0049,-0.0042,0.0054,-0.005,0.0059,-0.005,0.0049,-0.0044,0.0039,-0.0055,0.0066,-0.0042,0.005,-0.0053,0.0043,-0.0048,0.0057,-0.0082,0.0059,-0.0051,0.0044,-0.0068,0.0047,-0.0044,0.0043,-0.0044,0.0043,-0.0052,0.0054,-0.0043,0.0045,-0.0064,0.0049,-0.0074,0.0067,-0.0049,0.0051,-0.0049,0.0054,-0.0051,0.0043,-0.0098,0.0086,-0.0044,0.006,-0.0051,0.0044,-0.0047,0.0041,-0.0051,0.0051,-0.0046,0.0054,-0.0048,0.0053,-0.0081,0.007,-0.0047,0.0057,-0.0051,0.0063,-0.0043,0.005,-0.0045,0.0045,-0.0044,0.0053,-0.0053,0.006,-0.0048,0.0055,-0.0039,0.0041,-0.0046,0.0053,-0.0041,0.004,-0.0045,0.0051,-0.0043,0.005,-0.0102,0.0066,-0.0045,0.0058,-0.0056,0.0048,-0.0043,0.0045,-0.0051,0.0052,-0.0045,0.0041,-0.0044,0.0048,-0.0055,0.0055,-0.005,0.0044,-0.0042,0.0057,-0.0051,0.0046,-0.0059,0.0056,-0.0063,0.0048,-0.0057,0.005,-0.0045,0.0051,-0.0044,0.0047,-0.0047,0.0046,-0.0043,0.0049,-0.0067,0.0048,-0.005,0.0049,-0.005,0.0071,-0.0052,0.005,-0.0047,0.0045,-0.0048,0.0047,-0.0047,0.0051,-0.006,0.0061,-0.0052,0.0058,-0.0062,0.0089,-0.0065,0.0064,-0.0054,0.0053,-0.0061,0.0067,-0.0055,0.0053,-0.0048,0.0056,-0.0061,0.0049,-0.0066,0.005,-0.0054,0.0054,-0.0049,0.0057,-0.0055,0.0055,-0.0051,0.0041,-0.0043,0.005,-0.0049,0.0068,-0.0053,0.004,-0.0037,0.004,-0.0059,0.0064,-0.0044,0.0052,-0.0048,0.006,-0.0048,0.0048,-0.006,0.0059,-0.0046,0.0062,-0.0057,0.0065,-0.0085,0.006,-0.0051,0.005,-0.0053,0.0062,-0.0044,0.0062,-0.0068,0.0055,-0.0067,0.0053,-0.0052,0.0058,-0.0043,0.0056,-0.0048,0.0047,-0.0045,0.0051,-0.0046,0.0048,-0.0044,0.0048,-0.0046,0.0059,-0.0048,0.0053,-0.004,0.0048,-0.0042,0.0038,-0.0046,0.0049,-0.0048,0.0055,-0.0047,0.0045,-0.0039,0.004,-0.0057,0.0051,-0.0044,0.0047,-0.0044,0.0045,-0.0042,0.0041,-0.0045,0.004,-0.0044,0.0044,-0.0041,0.0041,-0.0047,0.0049,-0.0043,0.0049,-0.0044,0.0076,-0.0051,0.0044,-0.0046,0.004,-0.0048,0.006,-0.005,0.0047,-0.0085,0.0087,-0.0115,0.0157,-0.0128,0.0123,-0.0059,0.0059,-0.0047,0.0046,-0.0049,0.0063,-0.0055,0.0045,-0.0066,0.0056,-0.0045,0.0052,-0.0062,0.0045,-0.0058,0.0056,-0.0053,0.005,-0.0044,0.0049,-0.0063,0.0054,-0.0059,0.0056,-0.0091,0.0078,-0.0059,0.006,-0.0096,0.0083,-0.0052,0.0048,-0.0058,0.0072,-0.0081,0.0063,-0.0062,0.0076,-0.0057,0.0079,-0.0059,0.0058,-0.0061,0.0063,-0.0066,0.0064,-0.0061,0.0067,-0.0068,0.0079,-0.0063,0.0062,-0.0065,0.0059,-0.0072,0.0072,-0.0063,0.0064,-0.0058,0.006,-0.0094,0.0078,-0.0069,0.0091,-0.0075,0.0071,-0.0078,0.0087,-0.0064,0.0078,-0.0058,0.0066,-0.0078,0.0079,-0.0064,0.0078,-0.0068,0.0081,-0.0069,0.008,-0.0069,0.0079,-0.0077,0.0108,-0.0073,0.009,-0.0092,0.0088,-0.007,0.0086,-0.0084,0.0079,-0.0072,0.0089,-0.0066,0.0102,-0.0062,0.0079,-0.0087,0.0091,-0.0063,0.0063,-0.01,0.0098,-0.0091,0.0087,-0.0092,0.0084,-0.0075,0.0091,-0.0093,0.0076,-0.0079,0.0086,-0.0074,0.0088,-0.0078,0.0086,-0.0072,0.0072,-0.007,0.0063,-0.0074,0.0072,-0.0064,0.0094,-0.0058,0.0071,-0.0053,0.0059,-0.006,0.0052,-0.005,0.0063,-0.0058,0.007,-0.0059,0.0054,-0.0045,0.0053,-0.0045,0.004,-0.0044,0.0044,-0.0047,0.0058,-0.0073,0.0049,-0.0036,0.0045,-0.0044,0.0041,-0.0058,0.0043,-0.0041,0.0046,-0.0036,0.0049,-0.005,0.0059,-0.0051,0.0046,-0.0033,0.0035,-0.0036,0.0039,-0.0036,0.0039,-0.0031,0.0038,-0.0037,0.0046,-0.0062,0.005,-0.0034,0.004,-0.004,0.0039,-0.0047,0.0045,-0.004,0.0049,-0.0038,0.0042,-0.0042,0.0047,-0.004,0.004,-0.0046,0.0042,-0.0037,0.0037,-0.0042,0.0041,-0.0041,0.0043,-0.0044,0.0046,-0.0049,0.0039,-0.0038,0.0039,-0.0041,0.004,-0.0038,0.0046,-0.0046,0.0047,-0.0051,0.007,-0.0038,0.0045,-0.0043,0.0045,-0.0049,0.0035,-0.0042,0.0042,-0.0042,0.0045,-0.0056,0.0044,-0.0051,0.0043,-0.0058,0.0099,-0.005,0.0049,-0.0039,0.0047,-0.0039,0.0051,-0.0042,0.0045,-0.0145,0.0071,-0.0044,0.0042,-0.0049,0.0044,-0.0044,0.0047,-0.0045,0.0042,-0.0042,0.0044,-0.0041,0.0047,-0.0054,0.0048,-0.0043,0.004,-0.0037,0.0045,-0.0037,0.0045,-0.005,0.0048,-0.0054,0.0045,-0.0058,0.0045,-0.0046,0.0052,-0.0069,0.0076,-0.004,0.0071,-0.0069,0.005,-0.0048,0.0049,-0.0041,0.0043,-0.004,0.0045,-0.0052,0.0038,-0.0036,0.0053,-0.0051,0.0047,-0.0058,0.0052,-0.0039,0.0046,-0.0037,0.0044,-0.004,0.0045,-0.0039,0.0044,-0.0051,0.0043,-0.0046,0.0042,-0.0049,0.0045,-0.0047,0.0039,-0.0047,0.0042,-0.0064,0.0046,-0.0043,0.004,-0.0043,0.0049,-0.0057,0.004,-0.0057,0.0065,-0.0046,0.0054,-0.0044,0.0043,-0.0061,0.0055,-0.0037,0.0038,-0.0042,0.0046,-0.0053,0.0061,-0.005,0.0044,-0.0043,0.0056,-0.0043,0.0053,-0.0039,0.0046,-0.0048,0.005,-0.0053,0.0044,-0.0042,0.0046,-0.0041,0.0049,-0.0049,0.0043,-0.0044,0.0049,-0.0047,0.0047,-0.0048,0.004,-0.0039,0.0043,-0.006,0.0092,-0.0037,0.0051,-0.0055,0.0046,-0.0049,0.0061,-0.0053,0.0052,-0.0045,0.0044,-0.0069,0.0064,-0.0054,0.0053,-0.0049,0.0048,-0.0045,0.0045,-0.0052,0.0048,-0.0042,0.0056,-0.0046,0.0044,-0.0053,0.0053,-0.0048,0.0047,-0.0042,0.006,-0.0101,0.0082,-0.0049,0.0057,-0.0054,0.0051,-0.0043,0.0057,-0.0044,0.0053,-0.0049,0.0065,-0.0047,0.0062,-0.0047,0.005,-0.0051,0.0049,-0.0058,0.0072,-0.0064,0.0058,-0.007,0.0056,-0.0051,0.0065,-0.0084,0.0061,-0.0049,0.0071,-0.0062,0.0062,-0.007,0.0064,-0.0059,0.0074,-0.0066,0.0077,-0.0152,0.0096,-0.0062,0.0074,-0.0064,0.0059,-0.0054,0.0069,-0.0067,0.0055,-0.0054,0.0053,-0.0058,0.0053,-0.0054,0.0049,-0.0051,0.0053,-0.0051,0.0059,-0.0082,0.0104,-0.0045,0.0053,-0.0057,0.0046,-0.005,0.0049,-0.0061,0.0071,-0.0045,0.005,-0.0045,0.0044,-0.0048,0.0049,-0.0044,0.0048,-0.0043,0.0065,-0.0038,0.0051,-0.0044,0.0047,-0.0036,0.0051,-0.0056,0.0039,-0.0038,0.0051,-0.004,0.004,-0.0048,0.005,-0.0053,0.0042,-0.005,0.0042,-0.0047,0.005,-0.0046,0.0046,-0.0039,0.0043,-0.0038,0.0038,-0.005,0.004,-0.0034,0.0052,-0.0034,0.0034,-0.0052,0.0051,-0.0042,0.0062,-0.0037,0.0046,-0.0043,0.0041,-0.0042,0.0048,-0.004,0.0042,-0.0058,0.0048,-0.0044,0.0042,-0.0044,0.0058,-0.0042,0.0052,-0.0041,0.0045,-0.0045,0.0044,-0.0046,0.0034,-0.0038,0.0037,-0.0049,0.0041,-0.0067,0.0054,-0.0052,0.0044,-0.004,0.0045,-0.0044,0.0046,-0.0038,0.0047,-0.0051,0.0048,-0.0041,0.0042,-0.0048,0.0046,-0.005,0.0034,-0.0043,0.0047,-0.0041,0.0038,-0.0045,0.0043,-0.0041,0.0043,-0.0044,0.0047,-0.0043,0.0048,-0.0043,0.0067,-0.0046,0.0053,-0.005,0.0041,-0.0049,0.0043,-0.0038,0.0048,-0.005,0.0053,-0.0056,0.0051,-0.0042,0.0051,-0.0049,0.0058,-0.0056,0.0055,-0.0048,0.0047,-0.0053,0.0055,-0.0047,0.0051,-0.0046,0.0059,-0.0052,0.0047,-0.0049,0.0055,-0.0044,0.0054,-0.0059,0.006,-0.0067,0.0068,-0.0054,0.0057,-0.0047,0.0064,-0.0066,0.005,-0.0041,0.0049,-0.0045,0.0048,-0.0053,0.0059,-0.0044,0.006,-0.005,0.0065,-0.0057,0.0055,-0.0048,0.0052,-0.0043,0.0048,-0.0056,0.0054,-0.0051,0.0053,-0.0054,0.0062,-0.0047,0.0045,-0.0036,0.0051,-0.0046,0.0041,-0.0046,0.0045,-0.005,0.0044,-0.0055,0.0046,-0.0047,0.0046,-0.0059,0.0064,-0.0046,0.0044,-0.0049,0.0039,-0.0038,0.0039,-0.0046,0.0042,-0.0047,0.0051,-0.0049,0.0047,-0.0045,0.0049,-0.0047,0.0045,-0.0044,0.0052,-0.0042,0.0047,-0.0042,0.0056,-0.0043,0.0052,-0.0047,0.0045,-0.0058,0.0056,-0.0047,0.0049,-0.0042,0.0048,-0.0053,0.004,-0.0048,0.005,-0.0055,0.0051,-0.0042,0.0046,-0.0046,0.0045,-0.0042,0.0044,-0.0053,0.0042,-0.0048,0.0041,-0.0068,0.0042,-0.0045,0.0043,-0.0038,0.0042,-0.0062,0.0053,-0.005,0.0042,-0.0046,0.0039,-0.0051,0.0051,-0.0047,0.005,-0.0042,0.0047,-0.0048,0.0047,-0.0046,0.005,-0.0033,0.0037,-0.0044,0.004,-0.0038,0.0038,-0.0043,0.0046,-0.004,0.0053,-0.0043,0.0049,-0.0042,0.004,-0.0053,0.0046,-0.0036,0.0037,-0.0061,0.005,-0.0051,0.004,-0.0042,0.0045,-0.0038,0.0051,-0.0039,0.0048,-0.0043,0.0049,-0.0045,0.0038,-0.0044,0.0045,-0.0044,0.0042,-0.0042,0.0049,-0.0046,0.0046,-0.0053,0.0052,-0.0042,0.0039,-0.0049,0.0048,-0.0057,0.0049,-0.0046,0.0046,-0.0047,0.0045,-0.0049,0.0045,-0.005,0.005,-0.0052,0.0052,-0.0049,0.0057,-0.005,0.005,-0.0043,0.0048,-0.005,0.0053,-0.0048,0.0047,-0.0044,0.0044,-0.0058,0.0056,-0.0049,0.0052,-0.0045,0.0041,-0.0049,0.0051,-0.0044,0.0045,-0.0043,0.0041,-0.0045,0.0051,-0.0047,0.004,-0.0043,0.0044,-0.0059,0.0045,-0.0049,0.0051,-0.0048,0.0054,-0.0051,0.0051,-0.0049,0.0046,-0.0044,0.0054,-0.0043,0.0076,-0.0065,0.0057,-0.0049,0.0072,-0.0063,0.0055,-0.0059,0.0059,-0.0059,0.0073,-0.0071,0.006,-0.0058,0.0058,-0.0087,0.012,-0.0053,0.0051,-0.0058,0.007,-0.0061,0.0057,-0.0066,0.0047,-0.0046,0.0058,-0.0054,0.0061,-0.006,0.0051,-0.0058,0.005,-0.005,0.0052,-0.0056,0.0052,-0.0063,0.0058,-0.0057,0.0057,-0.0051,0.0046,-0.0053,0.006,-0.0067,0.006,-0.0065,0.007,-0.0051,0.0052,-0.0063,0.0051,-0.0047,0.0056,-0.005,0.006,-0.0058,0.0075,-0.0062,0.0066,-0.0063,0.0056,-0.0052,0.0054,-0.005,0.0046,-0.0048,0.0045,-0.0046,0.0047,-0.0046,0.0048,-0.0047,0.0062,-0.0068,0.0064,-0.0042,0.0043,-0.006,0.0046,-0.0063,0.0068,-0.0043,0.0036,-0.0048,0.0051,-0.0067,0.0043,-0.0043,0.0054,-0.0055,0.005,-0.0044,0.0041,-0.0048,0.0048,-0.0041,0.0045,-0.0049,0.0049,-0.0066,0.0046,-0.0052,0.0055,-0.0042,0.005,-0.0055,0.0051,-0.0054,0.0056,-0.006,0.0054,-0.0043,0.0062,-0.0058,0.0055,-0.0063,0.0046,-0.0047,0.0052,-0.0054,0.0062,-0.0057,0.0046,-0.0055,0.0052,-0.0065,0.0055,-0.0078,0.0081,-0.0058,0.0055,-0.006,0.0062,-0.005,0.0053,-0.0072,0.006,-0.0044,0.0057,-0.0077,0.0061,-0.0051,0.0054,-0.0054,0.0056,-0.0056,0.0056,-0.005,0.0065,-0.0054,0.0058,-0.0045,0.0053,-0.0079,0.0063,-0.0046,0.0066,-0.0058,0.0058,-0.0056,0.0054,-0.0044,0.005,-0.0051,0.006,-0.005,0.0063,-0.0049,0.0056,-0.0052,0.0061,-0.006,0.0053,-0.0058,0.0077,-0.0044,0.0056,-0.0056,0.0058,-0.0055,0.0067,-0.0057,0.0051,-0.0049,0.0065,-0.0052,0.0051,-0.0061,0.0049,-0.005,0.0067,-0.0054,0.0055,-0.0056,0.007,-0.0063,0.0059,-0.0063,0.0061,-0.0054,0.0053,-0.0054,0.0051,-0.0064,0.0057,-0.0054,0.0065,-0.0052,0.0061,-0.0069,0.0063,-0.0033,0.0038,-0.0009,0.0011]
در حال بارگذاری
0:51
هاوایی باد در درختان نخل ثابت نسیم دیدگاه گسترده ای 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0037,0.0032,-0.0042,0.0035,-0.0046,0.0038,-0.0041,0.0039,-0.004,0.0047,-0.0046,0.0055,-0.0055,0.0055,-0.0046,0.0054,-0.006,0.0062,-0.009,0.0079,-0.0059,0.0073,-0.0044,0.005,-0.0038,0.0045,-0.0054,0.0042,-0.0036,0.0044,-0.0081,0.006,-0.0046,0.005,-0.0043,0.0063,-0.0046,0.0044,-0.0039,0.0055,-0.0048,0.0048,-0.004,0.0035,-0.0033,0.0036,-0.0033,0.0042,-0.0038,0.0039,-0.0035,0.0037,-0.0036,0.0035,-0.0038,0.0039,-0.0048,0.005,-0.0043,0.004,-0.004,0.0039,-0.0037,0.0041,-0.0033,0.0038,-0.004,0.0047,-0.0041,0.0042,-0.0039,0.0043,-0.004,0.0045,-0.0047,0.0047,-0.0045,0.0041,-0.005,0.0051,-0.0039,0.0037,-0.0043,0.0047,-0.0044,0.0041,-0.0045,0.0042,-0.0046,0.0058,-0.0063,0.0065,-0.0057,0.0059,-0.0076,0.0072,-0.0115,0.0113,-0.0202,0.0228,-0.0183,0.0251,-0.0148,0.0166,-0.0244,0.0251,-0.0137,0.0151,-0.0107,0.0103,-0.0113,0.0109,-0.0105,0.0102,-0.0101,0.0088,-0.0079,0.0095,-0.0078,0.0079,-0.007,0.0068,-0.0062,0.0067,-0.0069,0.0065,-0.0056,0.0057,-0.0051,0.0055,-0.0055,0.0055,-0.0053,0.0056,-0.0063,0.0054,-0.005,0.0056,-0.0061,0.0058,-0.0051,0.0049,-0.0047,0.006,-0.0048,0.0063,-0.0053,0.007,-0.0052,0.005,-0.0051,0.0057,-0.006,0.0049,-0.0055,0.0057,-0.0053,0.0052,-0.0051,0.005,-0.0045,0.0047,-0.0059,0.0067,-0.0059,0.0062,-0.0091,0.0129,-0.0071,0.0081,-0.0078,0.0093,-0.0093,0.0115,-0.0085,0.0085,-0.0063,0.0074,-0.0053,0.0056,-0.0062,0.0084,-0.0067,0.0072,-0.008,0.0099,-0.0076,0.0084,-0.009,0.0085,-0.0082,0.0087,-0.0099,0.0092,-0.0089,0.0091,-0.0212,0.0204,-0.018,0.0204,-0.021,0.0213,-0.0175,0.0207,-0.0128,0.0128,-0.0139,0.0194,-0.0114,0.0123,-0.0089,0.0102,-0.0065,0.0069,-0.0063,0.0063,-0.0078,0.0075,-0.0063,0.0058,-0.0053,0.007,-0.0069,0.0081,-0.0048,0.0054,-0.0044,0.0059,-0.0041,0.0054,-0.005,0.0045,-0.0049,0.0042,-0.0131,0.0153,-0.0054,0.0047,-0.005,0.0044,-0.0063,0.0053,-0.005,0.0048,-0.0035,0.0045,-0.004,0.0042,-0.007,0.0067,-0.0056,0.0065,-0.0092,0.0109,-0.0051,0.0054,-0.0046,0.0055,-0.0052,0.0111,-0.0051,0.006,-0.0044,0.0058,-0.0048,0.0039,-0.0042,0.0042,-0.0037,0.004,-0.0039,0.004,-0.0038,0.0043,-0.0048,0.0039,-0.0038,0.0041,-0.0034,0.0029,-0.0027,0.0029,-0.0027,0.0028,-0.003,0.0032,-0.0028,0.0028,-0.0027,0.0025,-0.0028,0.0032,-0.0026,0.0033,-0.003,0.0031,-0.0036,0.0033,-0.0025,0.0027,-0.0024,0.0026,-0.0026,0.0028,-0.0029,0.0029,-0.003,0.0031,-0.0033,0.0027,-0.0036,0.0034,-0.0036,0.0042,-0.0036,0.0039,-0.0035,0.0034,-0.0039,0.0044,-0.0041,0.0045,-0.006,0.0068,-0.0058,0.0066,-0.0062,0.0057,-0.0074,0.0083,-0.0099,0.0105,-0.0083,0.0095,-0.0087,0.0087,-0.0129,0.0131,-0.0136,0.0115,-0.0092,0.0119,-0.0084,0.0099,-0.0066,0.0092,-0.0085,0.0101,-0.0064,0.0065,-0.0072,0.0062,-0.0078,0.0085,-0.0079,0.0078,-0.0096,0.0103,-0.0116,0.012,-0.0146,0.0157,-0.0115,0.0117,-0.0116,0.0124,-0.015,0.016,-0.0125,0.0109,-0.0119,0.0152,-0.0125,0.0161,-0.0182,0.0157,-0.0204,0.0312,-0.0132,0.015,-0.0119,0.0143,-0.0147,0.0129,-0.0092,0.0124,-0.0093,0.008,-0.0074,0.0066,-0.0096,0.0101,-0.0057,0.0089,-0.0058,0.0056,-0.0052,0.0049,-0.0037,0.0047,-0.0035,0.0039,-0.0044,0.0041,-0.0045,0.004,-0.0057,0.0045,-0.0051,0.0051,-0.0054,0.0067,-0.005,0.0074,-0.0081,0.0068,-0.0049,0.0048,-0.0048,0.0059,-0.0049,0.006,-0.0056,0.0059,-0.0054,0.0044,-0.0061,0.0044,-0.0045,0.0042,-0.0044,0.0043,-0.0042,0.0047,-0.0039,0.0035,-0.0038,0.0046,-0.0034,0.0036,-0.0041,0.0033,-0.0034,0.0032,-0.0031,0.0031,-0.0033,0.0035,-0.0036,0.0031,-0.0032,0.0033,-0.0032,0.0032,-0.0029,0.0027,-0.0032,0.0032,-0.003,0.0031,-0.003,0.0035,-0.003,0.004,-0.0031,0.0038,-0.0032,0.0034,-0.004,0.0036,-0.0035,0.004,-0.004,0.0039,-0.0033,0.0035,-0.0031,0.0031,-0.0029,0.0033,-0.0029,0.0034,-0.0026,0.0029,-0.0028,0.0031,-0.0033,0.0031,-0.0028,0.0029,-0.0029,0.0026,-0.0028,0.0031,-0.0037,0.0027,-0.0031,0.003,-0.0036,0.0031,-0.0031,0.0031,-0.0034,0.003,-0.0032,0.0035,-0.0041,0.0037,-0.0038,0.003,-0.0036,0.0041,-0.0034,0.0035,-0.0037,0.0036,-0.0035,0.0045,-0.0037,0.004,-0.0043,0.0039,-0.0038,0.0039,-0.0047,0.0047,-0.0058,0.0049,-0.0052,0.0068,-0.0062,0.0059,-0.0057,0.007,-0.0069,0.0061,-0.006,0.0074,-0.0059,0.0073,-0.0063,0.0067,-0.0063,0.0076,-0.0064,0.0067,-0.0076,0.0082,-0.006,0.0064,-0.0056,0.0063,-0.0061,0.0073,-0.0081,0.0092,-0.0103,0.0106,-0.0127,0.0133,-0.0133,0.0122,-0.0094,0.0091,-0.0072,0.0078,-0.0069,0.0079,-0.0058,0.006,-0.0051,0.0056,-0.0061,0.0056,-0.0052,0.0057,-0.0092,0.0087,-0.0116,0.0126,-0.011,0.0115,-0.0092,0.0097,-0.0096,0.0103,-0.0105,0.0118,-0.0103,0.0089,-0.009,0.0104,-0.0083,0.0092,-0.008,0.0092,-0.0089,0.0088,-0.012,0.0162,-0.0249,0.0204,-0.0087,0.0117,-0.0079,0.0082,-0.0056,0.0058,-0.0044,0.0047,-0.0048,0.0047,-0.0045,0.0042,-0.0041,0.0037,-0.0037,0.0034,-0.0043,0.0039,-0.0033,0.0036,-0.0033,0.0038,-0.0036,0.0033,-0.0036,0.0033,-0.0028,0.0035,-0.0036,0.0034,-0.004,0.0037,-0.0035,0.0031,-0.0033,0.0034,-0.0038,0.0034,-0.0038,0.0044,-0.0033,0.0033,-0.0045,0.0055,-0.0042,0.0039,-0.0037,0.0042,-0.0039,0.0032,-0.0047,0.0039,-0.0038,0.0036,-0.0036,0.004,-0.0034,0.0033,-0.0043,0.0044,-0.0034,0.004,-0.0032,0.0039,-0.0029,0.004,-0.0025,0.003,-0.0031,0.0024,-0.0029,0.003,-0.0031,0.0029,-0.0028,0.0028,-0.0031,0.0033,-0.0031,0.003,-0.0029,0.0034,-0.0035,0.0029,-0.0032,0.0031,-0.0029,0.003,-0.0033,0.0033,-0.0028,0.0029,-0.0031,0.003,-0.0033,0.0033,-0.0033,0.003,-0.0031,0.0032,-0.0032,0.003,-0.0034,0.0031,-0.0029,0.0035,-0.0035,0.0039,-0.0032,0.0031,-0.0027,0.0027,-0.0036,0.0029,-0.0033,0.0029,-0.0029,0.0033,-0.0032,0.003,-0.0033,0.0032,-0.0027,0.0032,-0.0032,0.0032,-0.0029,0.0032,-0.0039,0.0032,-0.0041,0.0036,-0.0033,0.004,-0.0038,0.0035,-0.0029,0.0037,-0.0033,0.0036,-0.0032,0.0034,-0.0034,0.0031,-0.0034,0.0035,-0.0045,0.005,-0.0042,0.0037,-0.0034,0.0035,-0.0034,0.0035,-0.0037,0.0038,-0.0039,0.004,-0.0038,0.0038,-0.0042,0.0038,-0.0035,0.0049,-0.0045,0.004,-0.004,0.0043,-0.0043,0.0049,-0.0044,0.0045,-0.0042,0.0051,-0.0047,0.0048,-0.0048,0.0054,-0.0055,0.0047,-0.0047,0.0061,-0.0051,0.0058,-0.0064,0.0056,-0.0059,0.0061,-0.0075,0.0071,-0.0074,0.0086,-0.0078,0.0099,-0.0076,0.008,-0.0073,0.0078,-0.0078,0.0082,-0.0072,0.0103,-0.0077,0.0089,-0.007,0.0093,-0.0073,0.0072,-0.0067,0.0086,-0.0067,0.0069,-0.0075,0.0077,-0.0063,0.0073,-0.0063,0.0055,-0.0059,0.006,-0.007,0.0068,-0.007,0.0064,-0.0065,0.0067,-0.0071,0.0068,-0.0064,0.007,-0.0056,0.0073,-0.0067,0.0077,-0.0068,0.0064,-0.0052,0.0064,-0.0065,0.0063,-0.0055,0.006,-0.005,0.0053,-0.0059,0.0058,-0.0056,0.0057,-0.0056,0.006,-0.0056,0.0059,-0.0061,0.0056,-0.0047,0.0052,-0.005,0.0057,-0.0056,0.0051,-0.0052,0.0044,-0.0062,0.0063,-0.0053,0.0045,-0.0056,0.0064,-0.0045,0.0058,-0.0052,0.0051,-0.0047,0.0047,-0.0054,0.0044,-0.0052,0.0045,-0.0047,0.0042,-0.0044,0.004,-0.0037,0.0038,-0.0035,0.0038,-0.0041,0.0034,-0.0034,0.0042,-0.0031,0.0033,-0.0036,0.0035,-0.0033,0.0033,-0.004,0.004,-0.0036,0.0039,-0.0038,0.0044,-0.0045,0.004,-0.004,0.0037,-0.0035,0.0053,-0.0039,0.004,-0.004,0.0046,-0.0052,0.0049,-0.0049,0.0044,-0.0044,0.0048,-0.0062,0.0054,-0.0046,0.0054,-0.0048,0.0051,-0.0041,0.0051,-0.0048,0.0045,-0.0056,0.0052,-0.0061,0.0071,-0.0062,0.0063,-0.0061,0.0052,-0.0065,0.0066,-0.0059,0.0067,-0.0068,0.0064,-0.0067,0.0064,-0.0095,0.0079,-0.006,0.0102,-0.0093,0.0067,-0.0065,0.0081,-0.0047,0.0068,-0.0042,0.0044,-0.004,0.0052,-0.0044,0.0042,-0.004,0.0036,-0.0043,0.0038,-0.0038,0.0035,-0.0038,0.0038,-0.0038,0.0035,-0.0036,0.0039,-0.0041,0.0039,-0.0052,0.0048,-0.0044,0.0045,-0.0046,0.0047,-0.0049,0.0046,-0.0062,0.006,-0.0052,0.0058,-0.0053,0.0053,-0.0062,0.0053,-0.0058,0.006,-0.0083,0.006,-0.0075,0.0088,-0.0076,0.0087,-0.0088,0.0091,-0.0085,0.0098,-0.0075,0.007,-0.0071,0.0075,-0.0059,0.006,-0.0056,0.0058,-0.0052,0.0054,-0.0062,0.0062,-0.0058,0.0051,-0.0043,0.0041,-0.0042,0.0039,-0.0046,0.0064,-0.0067,0.0078,-0.0087,0.0106,-0.0079,0.0085,-0.009,0.0117,-0.0126,0.0162,-0.0183,0.0155,-0.0205,0.025,-0.0158,0.0166,-0.0214,0.0314,-0.0622,0.0821,-0.0104,0.0085,-0.0093,0.0095,-0.0093,0.0117,-0.0111,0.0106,-0.0125,0.013,-0.0109,0.0132,-0.0099,0.0102,-0.0087,0.0085,-0.0085,0.0101,-0.0117,0.0116,-0.0084,0.0091,-0.008,0.0096,-0.0076,0.009,-0.0062,0.007,-0.0057,0.0125,-0.006,0.0055,-0.006,0.0055,-0.0058,0.0057,-0.0266,0.0267,-0.0077,0.007,-0.0083,0.0099,-0.0108,0.0121,-0.0106,0.0107,-0.0127,0.0107,-0.0075,0.0086,-0.0082,0.0075,-0.0073,0.0067,-0.0066,0.0064,-0.0063,0.0063,-0.0063,0.0067,-0.008,0.0058,-0.0062,0.0054,-0.0069,0.0062,-0.0059,0.006,-0.006,0.0065,-0.0071,0.0061,-0.0064,0.0059,-0.0056,0.0065,-0.0055,0.0059,-0.0059,0.0056,-0.0075,0.0066,-0.0102,0.0096,-0.0062,0.0062,-0.0058,0.0061,-0.006,0.0082,-0.0083,0.0093,-0.0103,0.0109,-0.0143,0.0133,-0.0118,0.0113,-0.0102,0.0131,-0.0146,0.0171,-0.0068,0.0071,-0.0078,0.0077,-0.0098,0.0096,-0.0097,0.0131,-0.0151,0.0137,-0.0081,0.009,-0.0387,0.0552,-0.0105,0.0125,-0.0106,0.0123,-0.0111,0.0114,-0.0092,0.0092,-0.0109,0.0085,-0.0291,0.0323,-0.0248,0.0252,-0.0088,0.011,-0.0131,0.0104,-0.0092,0.0109,-0.0086,0.0089,-0.0072,0.0094,-0.0086,0.0083,-0.0085,0.0081,-0.0092,0.011,-0.0104,0.0104,-0.0119,0.0156,-0.0167,0.0185,-0.0209,0.0358,-0.0137,0.0133,-0.0166,0.0175,-0.0145,0.0168,-0.0371,0.0353,-0.0246,0.029,-0.0565,0.0688,-0.0246,0.0322,-0.0306,0.0333,-0.0302,0.0287,-0.0267,0.0288,-0.0292,0.0376,-0.0168,0.0187,-0.0131,0.0141,-0.0128,0.0157,-0.0125,0.0119,-0.015,0.0179,-0.0186,0.0244,-0.0275,0.036,-0.0361,0.0396,-0.0495,0.0417,-0.0459,0.0535,-0.0633,0.0773,-0.0544,0.0528,-0.0568,0.0742,-0.0405,0.059,-0.0442,0.048,-0.0281,0.0316,-0.0294,0.0389,-0.039,0.0435,-0.0522,0.0746,-0.0388,0.0557,-0.0413,0.0582,-0.0323,0.0345,-0.0273,0.0316,-0.0206,0.0222,-0.0193,0.0278,-0.0181,0.0203,-0.0168,0.0191,-0.016,0.019,-0.0131,0.0145,-0.0157,0.016,-0.0129,0.0143,-0.0125,0.0152,-0.0119,0.0116,-0.0124,0.0173,-0.0104,0.0115,-0.0095,0.0098,-0.0089,0.0093,-0.0088,0.0117,-0.0083,0.009,-0.0081,0.0087,-0.0093,0.0121,-0.0219,0.026,-0.0293,0.0302,-0.0254,0.0317,-0.0346,0.0425,-0.0355,0.0418,-0.0372,0.0597,-0.0548,0.0665,-0.0535,0.0755,-0.0629,0.081,-0.0679,0.1124,-0.1369,0.2221,-0.1488,0.1743,-0.1442,0.1624,-0.0801,0.1012,-0.0525,0.0609,-0.0448,0.0568,-0.0379,0.0385,-0.0268,0.0452,-0.0274,0.0323,-0.0227,0.0317,-0.0189,0.021,-0.0237,0.0249,-0.0155,0.0168,-0.0231,0.0239,-0.017,0.0185,-0.0177,0.0194,-0.0305,0.0236,-0.0155,0.0177,-0.0127,0.0129,-0.0115,0.0115,-0.0092,0.0096,-0.0101,0.01,-0.0103,0.0112,-0.0123,0.0127,-0.0132,0.0117,-0.0107,0.0119,-0.0108,0.0108,-0.0127,0.0146,-0.0107,0.0112,-0.0097,0.0105,-0.0087,0.009,-0.0112,0.0103,-0.0134,0.0175,-0.0173,0.0202,-0.014,0.0164,-0.0137,0.0139,-0.0156,0.0172,-0.0121,0.0132,-0.0136,0.0121,-0.0135,0.0165,-0.014,0.0182,-0.0117,0.014,-0.0161,0.0128,-0.0142,0.015,-0.0103,0.011,-0.0115,0.0131,-0.0199,0.0258,-0.0121,0.0165,-0.0107,0.011,-0.0249,0.0168,-0.0165,0.0255,-0.0166,0.0188,-0.0172,0.0161,-0.0163,0.0148,-0.0136,0.0124,-0.0101,0.0151,-0.0096,0.0115,-0.0098,0.0096,-0.008,0.0088,-0.0081,0.011,-0.009,0.0098,-0.0097,0.0093,-0.0103,0.0113,-0.0107,0.0112,-0.0134,0.0106,-0.013,0.0155,-0.0116,0.0144,-0.0131,0.0135,-0.0122,0.012,-0.0119,0.0118,-0.0105,0.0104,-0.0138,0.0129,-0.0137,0.0138,-0.0118,0.0114,-0.0098,0.0101,-0.0109,0.0115,-0.0082,0.01,-0.0102,0.0089,-0.0094,0.009,-0.0099,0.0101,-0.0096,0.0123,-0.0108,0.0119,-0.0101,0.0112,-0.0107,0.0117,-0.0104,0.0105,-0.0094,0.0095,-0.0184,0.0152,-0.0097,0.009,-0.0121,0.011,-0.0119,0.0113]
در حال بارگذاری
2:30
هاوایی باد در خار و برگ و پر برگ بحران عمل است.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0034,0.0035,-0.0054,0.0044,-0.0053,0.004,-0.0036,0.0036,-0.0043,0.0044,-0.0043,0.0043,-0.0038,0.0049,-0.0072,0.0078,-0.0041,0.0037,-0.0046,0.0049,-0.005,0.0046,-0.0068,0.0037,-0.0039,0.0032,-0.0042,0.004,-0.0034,0.0049,-0.003,0.0035,-0.0038,0.0035,-0.0035,0.0036,-0.0033,0.0038,-0.0049,0.006,-0.004,0.0034,-0.0036,0.0035,-0.0038,0.0029,-0.0029,0.0033,-0.0039,0.0029,-0.0034,0.0034,-0.0026,0.0038,-0.0036,0.0042,-0.0067,0.006,-0.005,0.0055,-0.0045,0.0062,-0.005,0.0044,-0.004,0.0046,-0.0044,0.0035,-0.0034,0.0031,-0.0032,0.0036,-0.0038,0.0037,-0.0041,0.0039,-0.0038,0.0037,-0.0044,0.0047,-0.0048,0.0052,-0.0039,0.0046,-0.0044,0.0056,-0.0041,0.004,-0.0054,0.0048,-0.0053,0.0062,-0.0062,0.0057,-0.0051,0.0052,-0.0058,0.0067,-0.0069,0.0063,-0.0052,0.005,-0.0054,0.0061,-0.0049,0.0048,-0.0058,0.0045,-0.0053,0.0053,-0.0074,0.0078,-0.0053,0.005,-0.0051,0.0054,-0.0056,0.0056,-0.0048,0.0048,-0.0053,0.0055,-0.0051,0.0045,-0.0046,0.0047,-0.0068,0.0053,-0.005,0.0042,-0.0054,0.0052,-0.0059,0.0049,-0.0041,0.0048,-0.0057,0.0049,-0.0047,0.0045,-0.0051,0.0046,-0.0047,0.0043,-0.0059,0.0051,-0.0049,0.0041,-0.0047,0.0047,-0.0045,0.0038,-0.0043,0.0041,-0.0045,0.0039,-0.0038,0.004,-0.0039,0.0039,-0.0044,0.0055,-0.0049,0.0055,-0.0047,0.0046,-0.004,0.0045,-0.0045,0.0039,-0.0042,0.0052,-0.0034,0.0049,-0.0042,0.0045,-0.0036,0.004,-0.0035,0.0037,-0.0036,0.0036,-0.0033,0.0041,-0.0035,0.0051,-0.0039,0.0037,-0.0036,0.0031,-0.0036,0.0032,-0.0031,0.003,-0.0032,0.0036,-0.0036,0.0033,-0.0034,0.0033,-0.0029,0.0033,-0.0034,0.0039,-0.0029,0.003,-0.0031,0.0033,-0.0026,0.0025,-0.0075,0.0072,-0.0023,0.0026,-0.0031,0.0025,-0.0027,0.0024,-0.0024,0.0025,-0.0024,0.0026,-0.0022,0.0021,-0.0022,0.0024,-0.0022,0.0023,-0.0028,0.0025,-0.0022,0.0023,-0.0029,0.0027,-0.0026,0.0028,-0.0024,0.0026,-0.0021,0.0021,-0.0025,0.002,-0.0016,0.0019,-0.0026,0.0024,-0.0023,0.0028,-0.0022,0.0023,-0.0025,0.0024,-0.0026,0.0029,-0.0026,0.0025,-0.0024,0.0025,-0.0029,0.0026,-0.0025,0.0023,-0.0023,0.0025,-0.0025,0.0024,-0.0027,0.0033,-0.0026,0.0029,-0.0029,0.0028,-0.0028,0.0022,-0.0024,0.0029,-0.0036,0.0024,-0.003,0.0033,-0.0056,0.007,-0.0095,0.011,-0.0092,0.01,-0.0069,0.0082,-0.01,0.0085,-0.007,0.008,-0.0081,0.0081,-0.0051,0.0051,-0.0063,0.0068,-0.0081,0.0067,-0.0067,0.0065,-0.0107,0.0117,-0.0051,0.0048,-0.006,0.006,-0.0063,0.0053,-0.0069,0.0062,-0.0059,0.0063,-0.0104,0.0127,-0.0124,0.0159,-0.0125,0.0127,-0.0097,0.009,-0.0128,0.0122,-0.0088,0.0077,-0.0085,0.0087,-0.0079,0.0068,-0.0092,0.0081,-0.0069,0.0083,-0.0076,0.0086,-0.0067,0.0063,-0.0067,0.0067,-0.0056,0.0056,-0.0056,0.0058,-0.0049,0.0043,-0.0054,0.0046,-0.004,0.0052,-0.0048,0.0046,-0.005,0.0043,-0.0127,0.01,-0.0069,0.009,-0.0056,0.0056,-0.0064,0.0078,-0.014,0.0106,-0.0053,0.0056,-0.007,0.006,-0.0075,0.0063,-0.0048,0.0047,-0.0075,0.006,-0.0076,0.0051,-0.0052,0.0064,-0.0056,0.0054,-0.0048,0.0049,-0.0054,0.0063,-0.0062,0.0064,-0.0072,0.0082,-0.0075,0.0065,-0.0068,0.0051,-0.0069,0.0053,-0.0043,0.0054,-0.0044,0.0048,-0.0039,0.0044,-0.0042,0.0044,-0.0043,0.0041,-0.0042,0.0048,-0.0035,0.0038,-0.0038,0.0044,-0.0039,0.0046,-0.0043,0.0043,-0.0033,0.0039,-0.0045,0.0039,-0.0036,0.0037,-0.0033,0.0034,-0.0037,0.0035,-0.0034,0.0037,-0.0034,0.004,-0.0045,0.0044,-0.005,0.0041,-0.0041,0.0047,-0.0041,0.005,-0.006,0.0049,-0.0146,0.0206,-0.0304,0.0293,-0.0122,0.01,-0.0123,0.0119,-0.0084,0.0099,-0.0076,0.0068,-0.0072,0.0069,-0.0058,0.0049,-0.006,0.0065,-0.0068,0.0052,-0.0062,0.0062,-0.0062,0.006,-0.0115,0.009,-0.0122,0.0115,-0.0118,0.0097,-0.0064,0.0082,-0.008,0.0077,-0.0055,0.0063,-0.005,0.0054,-0.0063,0.0049,-0.0051,0.0048,-0.0046,0.0064,-0.0048,0.0049,-0.0047,0.0044,-0.0039,0.0045,-0.0041,0.0048,-0.0044,0.004,-0.0033,0.0034,-0.0035,0.004,-0.0036,0.0037,-0.0033,0.0039,-0.0037,0.0034,-0.0039,0.0036,-0.0036,0.004,-0.0036,0.0032,-0.0029,0.0028,-0.0036,0.0032,-0.0045,0.0033,-0.0034,0.0035,-0.0035,0.003,-0.0041,0.0037,-0.0039,0.0033,-0.0034,0.0037,-0.0042,0.0034,-0.003,0.0029,-0.0031,0.003,-0.0032,0.0033,-0.0038,0.0026,-0.0028,0.0031,-0.0028,0.0028,-0.0029,0.0028,-0.0032,0.0028,-0.0034,0.003,-0.0039,0.0036,-0.0037,0.0031,-0.0031,0.0031,-0.0034,0.0032,-0.0031,0.0038,-0.0031,0.0028,-0.0036,0.0039,-0.0028,0.0036,-0.0034,0.0038,-0.0037,0.0038,-0.0035,0.0038,-0.0045,0.004,-0.0041,0.0037,-0.004,0.0043,-0.0042,0.0044,-0.0044,0.0043,-0.0045,0.0041,-0.0049,0.0045,-0.0049,0.0045,-0.0047,0.0045,-0.005,0.0057,-0.0061,0.0059,-0.0071,0.0056,-0.0053,0.0052,-0.0049,0.0058,-0.0046,0.0044,-0.0054,0.0049,-0.0066,0.0077,-0.0056,0.0051,-0.0051,0.0044,-0.0056,0.0047,-0.0062,0.0048,-0.0055,0.006,-0.0064,0.0063,-0.0061,0.0068,-0.0069,0.0067,-0.005,0.0055,-0.0057,0.0058,-0.007,0.0083,-0.0058,0.0067,-0.0061,0.0065,-0.0066,0.0057,-0.0054,0.0059,-0.0054,0.0059,-0.0056,0.005,-0.0062,0.0058,-0.007,0.0074,-0.0099,0.0091,-0.0169,0.0178,-0.0209,0.0328,-0.0519,0.0574,-0.0204,0.0177,-0.0089,0.0118,-0.0208,0.0209,-0.0074,0.011,-0.0069,0.0071,-0.0045,0.0043,-0.004,0.0038,-0.0037,0.0036,-0.0049,0.0053,-0.0043,0.005,-0.0049,0.0049,-0.0047,0.0042,-0.0046,0.0039,-0.0039,0.0036,-0.0043,0.004,-0.0048,0.0045,-0.0045,0.0045,-0.0054,0.0047,-0.0062,0.0061,-0.0057,0.0049,-0.0049,0.0051,-0.0047,0.0053,-0.0064,0.0047,-0.0055,0.0046,-0.005,0.0048,-0.0058,0.0053,-0.0049,0.0048,-0.0054,0.0049,-0.0053,0.0047,-0.006,0.0065,-0.0052,0.0055,-0.0044,0.0046,-0.0049,0.0056,-0.0052,0.0046,-0.0061,0.0062,-0.0062,0.0055,-0.0051,0.0055,-0.0058,0.0057,-0.0055,0.0059,-0.0051,0.0056,-0.0056,0.0047,-0.0056,0.0051,-0.0061,0.0056,-0.004,0.0053,-0.0058,0.0046,-0.0051,0.0051,-0.0058,0.0051,-0.0058,0.0056,-0.0048,0.0049,-0.0047,0.0049,-0.0047,0.0043,-0.0064,0.0057,-0.0052,0.004,-0.0042,0.005,-0.0038,0.0038,-0.0041,0.0049,-0.0041,0.0047,-0.0041,0.0047,-0.0042,0.0046,-0.0038,0.0038,-0.0052,0.0052,-0.0042,0.0049,-0.0048,0.0052,-0.005,0.0051,-0.0055,0.0051,-0.0058,0.0063,-0.0058,0.0053,-0.0073,0.0063,-0.0067,0.0075,-0.0083,0.0068,-0.0042,0.0047,-0.006,0.0062,-0.0052,0.0045,-0.0057,0.0046,-0.0051,0.0052,-0.0057,0.0064,-0.007,0.0055,-0.0047,0.0034,-0.0038,0.0036,-0.0042,0.0039,-0.0041,0.0049,-0.0046,0.0058,-0.0042,0.0053,-0.0056,0.0042,-0.0044,0.0046,-0.0062,0.0064,-0.0052,0.0057,-0.0049,0.0053,-0.0054,0.0059,-0.004,0.0035,-0.0048,0.0051,-0.0048,0.004,-0.0042,0.0051,-0.0039,0.0039,-0.0043,0.0039,-0.0039,0.0036,-0.0041,0.005,-0.0036,0.0037,-0.0039,0.0047,-0.0043,0.0041,-0.0045,0.0045,-0.0043,0.0041,-0.0038,0.0048,-0.0051,0.0047,-0.0042,0.0038,-0.0043,0.0036,-0.0047,0.0042,-0.0045,0.0046,-0.0043,0.0042,-0.0051,0.0053,-0.0052,0.0043,-0.0049,0.0049,-0.0048,0.0044,-0.0052,0.0046,-0.005,0.0063,-0.0053,0.0044,-0.0046,0.0052,-0.0053,0.0052,-0.0046,0.0062,-0.0039,0.0046,-0.0051,0.0048,-0.0046,0.0046,-0.0043,0.006,-0.0049,0.0046,-0.0048,0.0049,-0.0054,0.0046,-0.0047,0.005,-0.0051,0.0049,-0.0047,0.0047,-0.0052,0.0052,-0.0054,0.0061,-0.006,0.0059,-0.0056,0.0078,-0.0071,0.0071,-0.0062,0.0059,-0.0066,0.0068,-0.0077,0.0076,-0.0098,0.0063,-0.0082,0.0093,-0.0474,0.0346,-0.0671,0.0624,-0.0468,0.05,-0.0276,0.0292,-0.045,0.0648,-0.0196,0.0294,-0.0199,0.0222,-0.0282,0.0295,-0.015,0.0142,-0.0486,0.0429,-0.027,0.0252,-0.0324,0.0278,-0.0267,0.0276,-0.0202,0.0196,-0.0915,0.1232,-0.0821,0.0961,-0.0569,0.0417,-0.0117,0.0208,-0.013,0.016,-0.0231,0.0197,-0.0292,0.0269,-0.0346,0.0412,-0.0321,0.0336,-0.0233,0.024,-0.0244,0.0212,-0.0219,0.0203,-0.0252,0.0283,-0.0254,0.0171,-0.011,0.0125,-0.018,0.0199,-0.0148,0.0202,-0.0166,0.0162,-0.0169,0.0222,-0.026,0.0271,-0.0199,0.0199,-0.0133,0.0141,-0.0161,0.0132,-0.0124,0.016,-0.0134,0.0125,-0.0131,0.0114,-0.0142,0.0107,-0.0099,0.0148,-0.0131,0.0122,-0.0111,0.0114,-0.0099,0.0071,-0.0131,0.0141,-0.0092,0.0085,-0.0144,0.0157,-0.0095,0.0092,-0.0094,0.0087,-0.0079,0.008,-0.0074,0.0092,-0.0072,0.0082,-0.006,0.0073,-0.0052,0.0061,-0.006,0.0068,-0.008,0.0079,-0.007,0.0072,-0.0093,0.0076,-0.0067,0.0078,-0.0082,0.0095,-0.0092,0.0122,-0.011,0.012,-0.0118,0.0132,-0.0108,0.0088,-0.0108,0.0102,-0.0087,0.0102,-0.0083,0.0077,-0.009,0.0083,-0.0079,0.0098,-0.0112,0.0122,-0.0082,0.0089,-0.0087,0.0096,-0.0121,0.0124,-0.008,0.0081,-0.0063,0.0068,-0.0066,0.0069,-0.0073,0.0071,-0.0078,0.0063,-0.007,0.0086,-0.0079,0.007,-0.0067,0.007,-0.008,0.0075,-0.0081,0.0072,-0.0076,0.0072,-0.0079,0.0088,-0.0101,0.0096,-0.0092,0.0108,-0.0105,0.0081,-0.0082,0.0097,-0.0104,0.0085,-0.0187,0.0191,-0.0089,0.0099,-0.0083,0.0079,-0.0098,0.0086,-0.0143,0.0113,-0.0115,0.0106,-0.0068,0.007,-0.0054,0.007,-0.0073,0.0065,-0.0076,0.0074,-0.0069,0.007,-0.007,0.0064,-0.0062,0.0062,-0.006,0.0059,-0.007,0.0065,-0.0067,0.0066,-0.0068,0.006,-0.0054,0.0061,-0.006,0.005,-0.005,0.0047,-0.0061,0.0055,-0.0064,0.0062,-0.0052,0.005,-0.0052,0.0062,-0.005,0.0046,-0.0052,0.005,-0.005,0.0053,-0.0057,0.0065,-0.0059,0.0053,-0.0057,0.0055,-0.0059,0.0056,-0.0065,0.0055,-0.0061,0.0058,-0.0064,0.0059,-0.006,0.0055,-0.0056,0.0047,-0.006,0.0055,-0.0056,0.0052,-0.0066,0.0063,-0.0066,0.0073,-0.0062,0.0068,-0.0058,0.0058,-0.0069,0.0068,-0.0059,0.0076,-0.0064,0.0059,-0.0063,0.0055,-0.0056,0.005,-0.0075,0.0054,-0.0066,0.006,-0.0064,0.0049,-0.0061,0.0068,-0.0055,0.0047,-0.004,0.0044,-0.0035,0.004,-0.0041,0.0042,-0.004,0.0038,-0.0045,0.004,-0.0043,0.0051,-0.0041,0.0046,-0.0045,0.0044,-0.0048,0.0042,-0.0057,0.0042,-0.0054,0.0055,-0.0057,0.0061,-0.0063,0.0071,-0.0051,0.0059,-0.006,0.0075,-0.0062,0.0061,-0.0143,0.0148,-0.0089,0.012,-0.0112,0.0109,-0.0116,0.0104,-0.0121,0.0136,-0.0227,0.0166,-0.0323,0.0272,-0.012,0.0126,-0.0096,0.0087,-0.0081,0.0082,-0.0073,0.0075,-0.0137,0.0135,-0.0083,0.0071,-0.0175,0.014,-0.0233,0.0292,-0.0093,0.0103,-0.0151,0.0139,-0.0096,0.0105,-0.0145,0.016,-0.0174,0.016,-0.0153,0.0177,-0.0213,0.0111,-0.0112,0.0093,-0.0105,0.0108,-0.0138,0.017,-0.0162,0.0141,-0.0127,0.0102,-0.0108,0.009,-0.008,0.0093,-0.0106,0.0096,-0.0318,0.0179,-0.0173,0.0154,-0.0122,0.013,-0.0151,0.0173,-0.0119,0.0108,-0.012,0.0137,-0.0175,0.0146,-0.0121,0.013,-0.022,0.0206,-0.0222,0.0154,-0.0137,0.0149,-0.0081,0.0106,-0.0102,0.0122,-0.0071,0.0077,-0.0107,0.0089,-0.0093,0.0093,-0.0074,0.0113,-0.0057,0.0066,-0.0186,0.024,-0.0189,0.0201,-0.0092,0.0089,-0.0107,0.0115,-0.0083,0.0103,-0.0063,0.0058,-0.0081,0.0105,-0.0176,0.0151,-0.0109,0.0143,-0.0081,0.0082,-0.0141,0.0113,-0.0132,0.0136,-0.0167,0.0161,-0.0093,0.0095,-0.0201,0.0228,-0.0111,0.0169,-0.0136,0.0152,-0.0155,0.02,-0.0204,0.0136,-0.0231,0.0191,-0.0248,0.0166,-0.0199,0.0173,-0.0186,0.0177,-0.0146,0.0148,-0.0237,0.0213,-0.0367,0.0365,-0.0479,0.0663,-0.0861,0.0552,-0.035,0.0251,-0.0506,0.0432,-0.0251,0.0254,-0.0272,0.0291,-0.0276,0.0309,-0.0219,0.0171,-0.0261,0.0275,-0.014,0.0114,-0.0138,0.0131,-0.0082,0.0097,-0.0102,0.0114,-0.021,0.0184,-0.0106,0.0109,-0.0157,0.0145,-0.0182,0.0187,-0.0455,0.0367,-0.0213,0.0223,-0.0228,0.0242,-0.0329,0.0234,-0.0306,0.0309,-0.0359,0.0345,-0.0284,0.0282,-0.0208,0.032,-0.0132,0.0201,-0.0168,0.0152,-0.0136,0.0124,-0.0288,0.0164,-0.0318,0.0352,-0.0279,0.0246,-0.0234,0.0254,-0.0298,0.0266,-0.0544,0.0513,-0.038,0.0415,-0.0496,0.0417,-0.0208,0.0162,-0.0126,0.0146,-0.0262,0.0217,-0.0239,0.0174,-0.0113,0.0083,-0.0102,0.0118,-0.0342,0.0309,-0.0404,0.0323,-0.0202,0.0191,-0.0136,0.0167,-0.0142,0.0148,-0.0106,0.0122,-0.01,0.0077,-0.0119,0.0131,-0.0091,0.0093,-0.0118,0.0111,-0.0129,0.0158,-0.0086,0.0095,-0.0152,0.0128,-0.0091,0.0078,-0.0104,0.0091,-0.0138,0.0134,-0.0159,0.014,-0.0192,0.0229,-0.0077,0.0081,-0.007,0.0083,-0.009,0.0114,-0.01,0.0101,-0.0129,0.0135,-0.0195,0.0158,-0.009,0.0099,-0.0124,0.0108,-0.0078,0.0098,-0.0103,0.0089,-0.0093,0.0086,-0.0105,0.0093,-0.006,0.0063,-0.0067,0.0064,-0.0084,0.0083,-0.0075,0.0113,-0.0075,0.0075,-0.0084,0.0082,-0.0064,0.0061,-0.0065,0.0062,-0.0072,0.0064,-0.0084,0.0062,-0.0073,0.0101,-0.0077,0.0085,-0.0054,0.006,-0.0062,0.0051,-0.0055,0.005,-0.0073,0.0078,-0.0095,0.0088,-0.0068,0.0055,-0.0071,0.0064,-0.005,0.0047,-0.0022,0.002]
در حال بارگذاری
2:38
هاوایی باد در درختان نخل تحت فروس سقف توفانی برخی buffeting, squeaks از خانه حرکت.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0021,0.0028,-0.004,0.0042,-0.0091,0.0098,-0.0052,0.0053,-0.0385,0.0237,-0.0053,0.0052,-0.0097,0.0119,-0.0053,0.007,-0.0056,0.0071,-0.0314,0.0308,-0.0064,0.009,-0.0092,0.0063,-0.0115,0.0074,-0.0238,0.0117,-0.0208,0.0109,-0.0063,0.007,-0.0131,0.0114,-0.0052,0.0042,-0.0051,0.0054,-0.0071,0.0059,-0.0114,0.0197,-0.0174,0.0144,-0.0052,0.007,-0.0163,0.0091,-0.0084,0.0106,-0.0048,0.0068,-0.0078,0.0079,-0.0059,0.0058,-0.0054,0.0116,-0.0061,0.0061,-0.0072,0.0064,-0.0047,0.0049,-0.011,0.012,-0.0051,0.0067,-0.0065,0.0072,-0.0053,0.0064,-0.0051,0.0046,-0.0046,0.0051,-0.0052,0.0043,-0.0044,0.0059,-0.0071,0.0073,-0.0093,0.0099,-0.0123,0.0095,-0.0185,0.0116,-0.0103,0.007,-0.004,0.0048,-0.0105,0.005,-0.0277,0.0186,-0.0049,0.0049,-0.0044,0.0039,-0.0045,0.0051,-0.0159,0.0116,-0.0088,0.0082,-0.0077,0.0105,-0.0161,0.0087,-0.0043,0.0051,-0.0161,0.0122,-0.0114,0.0085,-0.0041,0.0037,-0.0211,0.0102,-0.025,0.0334,-0.0125,0.0128,-0.0077,0.0065,-0.0119,0.01,-0.0061,0.0054,-0.0051,0.0051,-0.0095,0.0093,-0.0054,0.0052,-0.0083,0.0075,-0.0094,0.0071,-0.0056,0.0043,-0.0197,0.0194,-0.0119,0.0069,-0.0075,0.0085,-0.0061,0.0062,-0.0045,0.0065,-0.0045,0.0042,-0.01,0.0111,-0.0048,0.0053,-0.0057,0.0059,-0.0167,0.0113,-0.0055,0.0056,-0.0088,0.0048,-0.0233,0.0109,-0.0049,0.0057,-0.0071,0.0063,-0.0081,0.0097,-0.0058,0.0063,-0.0049,0.0062,-0.0051,0.0042,-0.0088,0.0093,-0.012,0.0081,-0.0047,0.005,-0.0165,0.0091,-0.0285,0.0237,-0.0094,0.0071,-0.0313,0.0216,-0.0074,0.0068,-0.0043,0.0064,-0.0101,0.0107,-0.0196,0.0136,-0.0225,0.0204,-0.0483,0.0227,-0.0183,0.0253,-0.0562,0.0365,-0.0543,0.0323,-0.1429,0.0857,-0.0135,0.0106,-0.0081,0.008,-0.0448,0.0365,-0.0316,0.041,-0.0529,0.0386,-0.0061,0.02,-0.0335,0.0253,-0.0163,0.0131,-0.0258,0.0167,-0.0087,0.0059,-0.025,0.0125,-0.0246,0.0109,-0.0303,0.0239,-0.0082,0.0101,-0.015,0.0154,-0.0249,0.0178,-0.0595,0.0466,-0.0761,0.0337,-0.0812,0.0456,-0.0362,0.0322,-0.0562,0.0407,-0.0298,0.0131,-0.0081,0.0092,-0.029,0.0177,-0.0345,0.0158,-0.0378,0.027,-0.0064,0.0061,-0.0264,0.0166,-0.0221,0.0209,-0.0334,0.0354,-0.0162,0.0089,-0.0488,0.0208,-0.0322,0.0201,-0.075,0.0529,-0.0319,0.0173,-0.0239,0.0188,-0.0573,0.0391,-0.0799,0.0482,-0.0644,0.038,-0.0083,0.0084,-0.0519,0.0472,-0.0316,0.0215,-0.0455,0.046,-0.0102,0.0264,-0.0659,0.0351,-0.048,0.043,-0.0085,0.0069,-0.0177,0.0226,-0.0536,0.0442,-0.0073,0.0091,-0.0068,0.0081,-0.0554,0.035,-0.0117,0.0108,-0.02,0.0133,-0.0109,0.0084,-0.0447,0.0297,-0.0133,0.0121,-0.0063,0.0084,-0.0224,0.0165,-0.0052,0.0069,-0.0245,0.0249,-0.0413,0.0245,-0.0963,0.0509,-0.0474,0.0436,-0.0105,0.0145,-0.0099,0.0101,-0.0932,0.0603,-0.0568,0.0294,-0.078,0.0412,-0.0252,0.0201,-0.1101,0.0522,-0.0744,0.0343,-0.0943,0.0758,-0.0599,0.0429,-0.0214,0.051,-0.1179,0.049,-0.0085,0.0104,-0.007,0.0104,-0.009,0.0118,-0.0718,0.0619,-0.0064,0.007,-0.0133,0.0094,-0.0334,0.0346,-0.1378,0.059,-0.0549,0.0464,-0.015,0.0138,-0.1005,0.0803,-0.2057,0.2053,-0.0264,0.0208,-0.108,0.0687,-0.042,0.0377,-0.0257,0.0161,-0.1019,0.1183,-0.1077,0.0608,-0.0857,0.0764,-0.1089,0.0686,-0.0195,0.0295,-0.0568,0.0578,-0.0592,0.0507,-0.079,0.0653,-0.118,0.0457,-0.0221,0.0388,-0.0367,0.0304,-0.0183,0.0167,-0.0237,0.0236,-0.1171,0.0953,-0.0515,0.0216,-0.092,0.0832,-0.019,0.0224,-0.0176,0.0105,-0.013,0.0106,-0.0403,0.0336,-0.1024,0.0455,-0.0299,0.024,-0.0484,0.0384,-0.1575,0.1035,-0.0347,0.0295,-0.1882,0.132,-0.0544,0.0438,-0.019,0.019,-0.0269,0.0237,-0.034,0.0242,-0.1332,0.117,-0.0143,0.0226,-0.0962,0.0576,-0.0617,0.044,-0.0878,0.038,-0.0138,0.0089,-0.0481,0.0306,-0.0493,0.0709,-0.0189,0.0199,-0.0074,0.0102,-0.0091,0.008,-0.0098,0.0125,-0.011,0.0164,-0.0087,0.0094,-0.0329,0.0231,-0.0123,0.0117,-0.0438,0.0201,-0.0698,0.0342,-0.0777,0.0505,-0.0114,0.0091,-0.0253,0.0168,-0.108,0.0603,-0.0521,0.0421,-0.0146,0.0171,-0.0309,0.0292,-0.0614,0.0412,-0.0103,0.0095,-0.0494,0.0537,-0.0567,0.0305,-0.0513,0.0304,-0.0074,0.0081,-0.0454,0.0426,-0.0906,0.0608,-0.0418,0.0214,-0.0106,0.0065,-0.0419,0.0256,-0.0662,0.0416,-0.0079,0.0066,-0.0335,0.0271,-0.0379,0.027,-0.0249,0.0201,-0.0101,0.0074,-0.0322,0.035,-0.0304,0.0479,-0.0156,0.0089,-0.008,0.0089,-0.0153,0.0153,-0.011,0.0112,-0.0074,0.0076,-0.0049,0.0049,-0.0321,0.0184,-0.0471,0.0294,-0.0562,0.0344,-0.0134,0.0209,-0.0826,0.0422,-0.0721,0.0624,-0.0576,0.0402,-0.0276,0.0214,-0.0991,0.0596,-0.065,0.0609,-0.0445,0.0349,-0.0228,0.0233,-0.0565,0.042,-0.1054,0.0354,-0.0145,0.0128,-0.0814,0.0561,-0.0307,0.0207,-0.0142,0.01,-0.0175,0.0095,-0.0256,0.0374,-0.0048,0.0072,-0.0062,0.0055,-0.0217,0.0139,-0.0077,0.0083,-0.0107,0.014,-0.0054,0.0104,-0.0184,0.0179,-0.0128,0.0121,-0.0118,0.0085,-0.0104,0.01,-0.0237,0.0122,-0.0118,0.0279,-0.0047,0.0061,-0.0053,0.0044,-0.0048,0.0056,-0.0046,0.0069,-0.0078,0.0095,-0.013,0.0236,-0.0134,0.0102,-0.0237,0.0172,-0.0405,0.0269,-0.0595,0.0495,-0.0144,0.0114,-0.0264,0.021,-0.0227,0.0328,-0.0069,0.0059,-0.0231,0.0113,-0.0408,0.0272,-0.0076,0.0066,-0.0214,0.0159,-0.0096,0.0075,-0.0076,0.0052,-0.0149,0.0167,-0.0121,0.0265,-0.0533,0.0442,-0.0471,0.0193,-0.0307,0.0243,-0.0067,0.0088,-0.0135,0.0094,-0.0074,0.0093,-0.0314,0.0165,-0.04,0.0309,-0.067,0.065,-0.0304,0.0193,-0.0087,0.0099,-0.0422,0.028,-0.0224,0.0163,-0.0207,0.0369,-0.008,0.0101,-0.0205,0.0258,-0.0153,0.0114,-0.0077,0.0087,-0.0831,0.0755,-0.0116,0.0075,-0.0072,0.0075,-0.0389,0.0362,-0.0135,0.0131,-0.0133,0.0098,-0.024,0.0128,-0.0617,0.0317,-0.0457,0.0349,-0.0145,0.0269,-0.0655,0.0307,-0.0262,0.0298,-0.0695,0.0354,-0.0096,0.0072,-0.0418,0.0269,-0.0385,0.02,-0.0135,0.0094,-0.0466,0.0299,-0.032,0.0188,-0.0087,0.0056,-0.0113,0.0116,-0.0115,0.0137,-0.0054,0.0058,-0.0168,0.0155,-0.0266,0.0119,-0.01,0.0069,-0.0278,0.0199,-0.0056,0.0064,-0.0045,0.0051,-0.0202,0.0167,-0.0059,0.0067,-0.0281,0.0171,-0.0163,0.0124,-0.0055,0.0072,-0.0238,0.0134,-0.0571,0.0245,-0.0234,0.0126,-0.0083,0.009,-0.0144,0.0158,-0.0086,0.0078,-0.0256,0.0165,-0.0094,0.0098,-0.0059,0.0063,-0.0062,0.006,-0.0047,0.0044,-0.0194,0.0147,-0.0114,0.0099,-0.008,0.007,-0.0242,0.0187,-0.0069,0.0068,-0.0072,0.005,-0.0058,0.0061,-0.004,0.0047,-0.0079,0.0052,-0.0055,0.0056,-0.0257,0.013,-0.0048,0.0054,-0.0043,0.0042,-0.0166,0.0111,-0.0056,0.0067,-0.0051,0.0047,-0.0043,0.005,-0.0133,0.0138,-0.0057,0.0048,-0.0183,0.014,-0.0052,0.0099,-0.0219,0.0139,-0.0052,0.0053,-0.0057,0.0053,-0.0073,0.0073,-0.0069,0.0058,-0.0274,0.0176,-0.0429,0.0263,-0.0136,0.0098,-0.0504,0.0336,-0.0347,0.0196,-0.0053,0.0175,-0.0387,0.0399,-0.0081,0.0085,-0.0098,0.0081,-0.0121,0.0114,-0.0106,0.0084,-0.0079,0.005,-0.0143,0.0105,-0.0111,0.0106,-0.0107,0.0086,-0.0108,0.011,-0.0255,0.0208,-0.0206,0.0136,-0.02,0.0154,-0.071,0.0295,-0.0806,0.0489,-0.066,0.0465,-0.0337,0.0568,-0.0153,0.0224,-0.0361,0.0273,-0.0339,0.0258,-0.0484,0.0515,-0.0098,0.0151,-0.0155,0.0178,-0.046,0.0226,-0.0935,0.0701,-0.0125,0.0089,-0.0747,0.0481,-0.1169,0.0721,-0.0656,0.0326,-0.0492,0.029,-0.0162,0.0207,-0.0392,0.0188,-0.0739,0.0334,-0.0498,0.0406,-0.073,0.0428,-0.0232,0.0157,-0.0357,0.0234,-0.0655,0.0478,-0.0241,0.0152,-0.0099,0.0092,-0.055,0.0316,-0.0122,0.011,-0.0238,0.0207,-0.0214,0.0276,-0.058,0.0395,-0.0503,0.0226,-0.0108,0.0091,-0.0128,0.015,-0.0443,0.047,-0.0417,0.0264,-0.0079,0.0173,-0.0401,0.0452,-0.0297,0.0194,-0.0616,0.0321,-0.0553,0.04,-0.0776,0.1012,-0.0626,0.0574,-0.0567,0.0349,-0.0703,0.0345,-0.0383,0.049,-0.1078,0.0618,-0.1147,0.0675,-0.0797,0.0721,-0.0234,0.0376,-0.0955,0.045,-0.0472,0.0269,-0.0842,0.0623,-0.0422,0.0453,-0.0438,0.0343,-0.0359,0.0289,-0.0123,0.0159,-0.0639,0.0379,-0.0968,0.0534,-0.0534,0.0343,-0.0773,0.0417,-0.027,0.041,-0.0846,0.0425,-0.0535,0.043,-0.0207,0.0168,-0.1337,0.0777,-0.0837,0.0608,-0.06,0.0607,-0.1264,0.0953,-0.0868,0.0861,-0.0222,0.0319,-0.0137,0.022,-0.0637,0.0231,-0.0193,0.0133,-0.0373,0.0278,-0.0071,0.0113,-0.0587,0.0327,-0.0956,0.0445,-0.0101,0.0115,-0.0076,0.0151,-0.0421,0.0216,-0.0431,0.0302,-0.0147,0.0078,-0.0287,0.0135,-0.0579,0.0257,-0.0055,0.0062,-0.0059,0.0074,-0.0144,0.0112,-0.0059,0.0072,-0.0054,0.006,-0.0259,0.0264,-0.0217,0.0118,-0.0282,0.0317,-0.0161,0.0271,-0.0493,0.06,-0.1066,0.0776,-0.0277,0.0235,-0.0921,0.048,-0.0088,0.0081,-0.0303,0.025,-0.0304,0.0416,-0.0434,0.0329,-0.0951,0.0731,-0.0352,0.0226,-0.0703,0.0446,-0.0349,0.0338,-0.0449,0.0397,-0.0743,0.0532,-0.0116,0.009,-0.0063,0.0057,-0.0058,0.0098,-0.0352,0.0353,-0.048,0.0328,-0.058,0.0536,-0.0398,0.0305,-0.0073,0.0098,-0.0859,0.0426,-0.0681,0.0317,-0.0692,0.045,-0.0645,0.0479,-0.0661,0.0643,-0.0188,0.0165,-0.1075,0.052,-0.0632,0.0396,-0.0351,0.0323,-0.048,0.0353,-0.0148,0.0135,-0.0158,0.0157,-0.0436,0.0275,-0.0293,0.0201,-0.0117,0.016,-0.0288,0.0201,-0.0659,0.0353,-0.0348,0.0208,-0.0498,0.0317,-0.0129,0.0126,-0.0169,0.0124,-0.0434,0.0351,-0.044,0.0244,-0.0449,0.0229,-0.0122,0.0105,-0.0163,0.0144,-0.0661,0.0521,-0.0097,0.0115,-0.0099,0.0119,-0.0643,0.0509,-0.0326,0.0259,-0.061,0.0502,-0.0201,0.0352,-0.0109,0.0097,-0.0583,0.0431,-0.0384,0.0196,-0.0346,0.033,-0.0275,0.0216,-0.017,0.0306,-0.0396,0.0314,-0.0441,0.0425,-0.0479,0.0456,-0.0267,0.0151,-0.0357,0.0228,-0.0588,0.0354,-0.0496,0.0389,-0.0114,0.0133,-0.0202,0.0127,-0.037,0.032,-0.0348,0.0253,-0.011,0.0135,-0.0397,0.0372,-0.0466,0.0249,-0.0311,0.0305,-0.0119,0.0117,-0.0257,0.0313,-0.0527,0.037,-0.0602,0.0376,-0.0075,0.0083,-0.0099,0.0134,-0.039,0.035,-0.0096,0.0103,-0.0247,0.015,-0.0207,0.014,-0.0074,0.0076,-0.0061,0.0076,-0.0173,0.022,-0.005,0.0066,-0.0093,0.0126,-0.01,0.009,-0.0059,0.0066,-0.0259,0.0172,-0.055,0.0406,-0.0067,0.0062,-0.0089,0.0066,-0.0174,0.0112,-0.0091,0.0091,-0.0262,0.0093,-0.0132,0.0123,-0.0052,0.0083,-0.013,0.0097,-0.0163,0.0107,-0.0046,0.0043,-0.0102,0.0094,-0.0091,0.0069,-0.0094,0.0079,-0.0093,0.0063,-0.0052,0.0054,-0.0086,0.0086,-0.0246,0.0146,-0.006,0.0126,-0.0178,0.0162,-0.0051,0.0044,-0.0199,0.0196,-0.0156,0.0092,-0.0046,0.006,-0.0285,0.0253,-0.0596,0.0456,-0.0048,0.0049,-0.0043,0.0046,-0.0045,0.0075,-0.0072,0.0064,-0.0089,0.0074,-0.0053,0.0039,-0.0069,0.0065,-0.0155,0.0141,-0.0054,0.0051,-0.0055,0.0076,-0.0175,0.0113,-0.0056,0.0084,-0.0168,0.0101,-0.0166,0.0115,-0.0038,0.0053,-0.0454,0.0477,-0.0248,0.012,-0.0065,0.0052,-0.0138,0.014,-0.0118,0.009,-0.0404,0.0336,-0.0148,0.0161,-0.0555,0.0285,-0.0291,0.0218,-0.0332,0.0587,-0.0397,0.0267,-0.0553,0.0397,-0.0293,0.0148,-0.0767,0.0414,-0.0446,0.0228,-0.0249,0.0275,-0.0617,0.0546,-0.0851,0.0711,-0.0871,0.0563,-0.0903,0.0244,-0.0866,0.0431,-0.0499,0.0485,-0.0683,0.0699,-0.0439,0.0227,-0.0747,0.0399,-0.011,0.0127,-0.0442,0.0232,-0.0637,0.0378,-0.0419,0.0302,-0.0662,0.0413,-0.0064,0.0075,-0.0114,0.01,-0.0312,0.029,-0.0076,0.0092,-0.0116,0.0082,-0.0362,0.0289,-0.0196,0.0236,-0.0203,0.0141,-0.0072,0.0078,-0.0387,0.0256,-0.048,0.033,-0.0552,0.0606,-0.0462,0.0214,-0.1255,0.0722,-0.0428,0.0462,-0.0587,0.0537,-0.029,0.0575,-0.0304,0.0317,-0.0941,0.1054,-0.0203,0.014,-0.0812,0.0421,-0.0131,0.0128,-0.0599,0.0385,-0.0177,0.0182,-0.0201,0.0311,-0.0566,0.0463,-0.0903,0.06,-0.0208,0.025,-0.0347,0.0334,-0.0318,0.0213,-0.0125,0.0109,-0.0076,0.008,-0.078,0.0421,-0.0451,0.0283,-0.0269,0.02,-0.0692,0.047,-0.0202,0.0381,-0.0177,0.0251,-0.0471,0.0426,-0.0068,0.009,-0.0074,0.0058,-0.0471,0.0206,-0.0071,0.0067,-0.0113,0.0064,-0.0102,0.007,-0.0086,0.0089,-0.0156,0.0148,-0.0069,0.0084,-0.0069,0.0082,-0.0134,0.0094,-0.0068,0.0086,-0.0228,0.0169,-0.0269,0.0168,-0.0068,0.0068,-0.0176,0.0118,-0.0103,0.0103,-0.0151,0.0091,-0.0117,0.0095,-0.0128,0.0122,-0.0073,0.0078,-0.0126,0.0112,-0.0147,0.0085,-0.0076,0.0105,-0.0092,0.0123,-0.0165,0.0099,-0.0067,0.0083,-0.0117,0.0087,-0.0247,0.0183,-0.0075,0.0102,-0.0102,0.007,-0.0069,0.0073,-0.0248,0.0189,-0.0184,0.009,-0.0295,0.0234,-0.0138,0.0111,-0.0226,0.021,-0.021,0.0135,-0.0089,0.0079,-0.0069,0.0053,-0.0159,0.0088,-0.0158,0.009,-0.0448,0.0259,-0.0356,0.0234,-0.0515,0.0296,-0.0082,0.0066,-0.0079,0.0078,-0.0506,0.0357,-0.0058,0.0103,-0.0059,0.0095,-0.0522,0.0417,-0.0284,0.0208,-0.0434,0.0371,-0.0097,0.0082,-0.0098,0.0094,-0.0493,0.0416,-0.0076,0.009,-0.0101,0.0084,-0.0141,0.019,-0.0045,0.0048,-0.0098,0.0081,-0.0146,0.0076,-0.0045,0.0046,-0.0107,0.0061,-0.0073,0.0054,-0.0275,0.0171,-0.0233,0.019,-0.0294,0.0121,-0.0147,0.0156,-0.0189,0.0186,-0.0137,0.013,-0.0056,0.0089,-0.0206,0.0084,-0.0182,0.0153,-0.0065,0.0072,-0.0208,0.0143,-0.0252,0.0148,-0.0102,0.0116,-0.0079,0.0121,-0.0145,0.0082,-0.0342,0.0233,-0.0115,0.0242,-0.0052,0.0084,-0.0043,0.0051,-0.0087,0.0107,-0.0031,0.0041,-0.0035,0.0043,-0.0203,0.0104,-0.0046,0.0052,-0.0038,0.0062,-0.0046,0.0042,-0.0044,0.0049,-0.005,0.0046,-0.0095,0.011,-0.0075,0.0057,-0.0058,0.004,-0.0097,0.0094,-0.0043,0.0056,-0.0173,0.0108,-0.0043,0.0046,-0.007,0.0103,-0.0054,0.0044,-0.0044,0.0068,-0.0095,0.0085,-0.0037,0.0048,-0.0054,0.0053,-0.0056,0.0038,-0.0121,0.0109,-0.0041,0.0068,-0.0044,0.0056,-0.0055,0.0061,-0.0064,0.0049,-0.0048,0.0043,-0.0067,0.0058,-0.0054,0.0053,-0.0056,0.0052,-0.0054,0.0075,-0.0036,0.0032,-0.0043,0.0024,-0.0003,0.0003]
در حال بارگذاری
0:57
هاوایی باد بر امام جواد فلپ, سریع, پارچه, whipping, ثابت است.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0026,0.0016,-0.0025,0.0031,-0.0025,0.0025,-0.01,0.0083,-0.0034,0.0055,-0.0033,0.0027,-0.0093,0.006,-0.0086,0.0062,-0.0029,0.0047,-0.0062,0.0065,-0.0067,0.0041,-0.0061,0.0056,-0.0081,0.0031,-0.005,0.0071,-0.0061,0.005,-0.006,0.0056,-0.0022,0.0022,-0.0047,0.0049,-0.003,0.0032,-0.006,0.0057,-0.0052,0.0043,-0.0028,0.0042,-0.0066,0.0052,-0.0072,0.0082,-0.0031,0.0027,-0.0124,0.0101,-0.0066,0.0044,-0.0061,0.0049,-0.0106,0.0074,-0.0172,0.0111,-0.003,0.0033,-0.012,0.012,-0.0088,0.0096,-0.0044,0.0056,-0.0087,0.009,-0.009,0.0093,-0.0047,0.0037,-0.0038,0.0036,-0.0049,0.0052,-0.0089,0.0067,-0.0031,0.0033,-0.0081,0.0098,-0.0074,0.0045,-0.0044,0.0036,-0.0104,0.0091,-0.0059,0.0068,-0.0113,0.0117,-0.0046,0.0036,-0.003,0.0043,-0.0069,0.0092,-0.0031,0.0054,-0.0059,0.004,-0.0039,0.0028,-0.0043,0.0038,-0.0131,0.0113,-0.0029,0.003,-0.004,0.0033,-0.0034,0.0031,-0.005,0.0039,-0.0031,0.0032,-0.0033,0.0028,-0.0073,0.0076,-0.0035,0.0043,-0.0034,0.0032,-0.0032,0.0043,-0.0058,0.0072,-0.0035,0.0033,-0.0079,0.0045,-0.0082,0.006,-0.0036,0.0051,-0.0056,0.0046,-0.0031,0.0039,-0.0059,0.0041,-0.0132,0.0098,-0.0047,0.0037,-0.0035,0.0036,-0.0043,0.004,-0.0078,0.0097,-0.0034,0.0035,-0.0052,0.0068,-0.0034,0.0034,-0.0071,0.008,-0.0029,0.0039,-0.0039,0.0033,-0.0051,0.007,-0.0035,0.0033,-0.0087,0.0077,-0.0029,0.0061,-0.0031,0.0031,-0.0034,0.0039,-0.0147,0.0118,-0.003,0.0035,-0.0033,0.0027,-0.0033,0.0034,-0.0035,0.0045,-0.0091,0.0103,-0.0057,0.0045,-0.0055,0.0059,-0.003,0.0025,-0.0038,0.0041,-0.0029,0.003,-0.0042,0.003,-0.0026,0.0025,-0.0025,0.0027,-0.003,0.003,-0.0025,0.0031,-0.0029,0.0032,-0.0042,0.0031,-0.0042,0.0046,-0.0036,0.0034,-0.0108,0.0123,-0.0031,0.0031,-0.006,0.0041,-0.0025,0.0029,-0.0037,0.0031,-0.0023,0.0026,-0.0109,0.0099,-0.0025,0.0022,-0.0044,0.0036,-0.0123,0.0122,-0.0029,0.0048,-0.004,0.0057,-0.0031,0.0028,-0.005,0.0064,-0.0063,0.0049,-0.004,0.0041,-0.0054,0.0082,-0.0079,0.0054,-0.0062,0.0065,-0.0055,0.0046,-0.0047,0.0039,-0.018,0.0132,-0.0049,0.0041,-0.0025,0.0027,-0.0042,0.0038,-0.0034,0.0066,-0.013,0.0103,-0.005,0.0035,-0.0031,0.0031,-0.0108,0.0086,-0.0074,0.0115,-0.0038,0.0035,-0.004,0.0079,-0.003,0.0025,-0.0157,0.0182,-0.0031,0.0027,-0.0044,0.0042,-0.0116,0.0075,-0.0028,0.003,-0.0035,0.0036,-0.0083,0.0076,-0.0054,0.0052,-0.0134,0.0093,-0.0092,0.0096,-0.0045,0.0049,-0.0112,0.0072,-0.0033,0.0037,-0.0041,0.0054,-0.0203,0.0142,-0.0067,0.0061,-0.0029,0.0039,-0.0073,0.0061,-0.0104,0.0122,-0.0059,0.0044,-0.0059,0.0053,-0.0089,0.0085,-0.0086,0.0084,-0.0028,0.0028,-0.0057,0.0045,-0.0061,0.0058,-0.0075,0.0078,-0.0023,0.0025,-0.0042,0.0049,-0.0062,0.0063,-0.0023,0.003,-0.004,0.0039,-0.0033,0.0039,-0.0053,0.006,-0.0081,0.0081,-0.004,0.0039,-0.004,0.0037,-0.0028,0.004,-0.0046,0.0036,-0.0035,0.003,-0.0123,0.0085,-0.0034,0.0026,-0.005,0.0038,-0.004,0.0048,-0.0031,0.0033,-0.0033,0.0027,-0.0034,0.0041,-0.0033,0.0047,-0.0028,0.0036,-0.004,0.0047,-0.0033,0.0042,-0.0066,0.0054,-0.0042,0.004,-0.0103,0.0065,-0.0036,0.0036,-0.0083,0.0083,-0.005,0.0066,-0.0053,0.0038,-0.0058,0.0081,-0.006,0.0052,-0.0107,0.0129,-0.0112,0.0059,-0.0042,0.0041,-0.0056,0.0062,-0.0033,0.0025,-0.0064,0.0041,-0.0031,0.003,-0.0052,0.0047,-0.0031,0.0034,-0.0084,0.0075,-0.0031,0.0034,-0.0057,0.0045,-0.0063,0.0045,-0.0023,0.0028,-0.0072,0.0069,-0.0029,0.0025,-0.0066,0.0056,-0.0091,0.0115,-0.0051,0.0061,-0.0034,0.0039,-0.0046,0.0029,-0.0068,0.0096,-0.0053,0.0056,-0.0047,0.0034,-0.005,0.0062,-0.0043,0.0034,-0.0055,0.0043,-0.004,0.0039,-0.0052,0.0059,-0.01,0.0092,-0.0038,0.0046,-0.0099,0.0069,-0.0034,0.0034,-0.0046,0.0038,-0.0113,0.0103,-0.003,0.0025,-0.0031,0.0026,-0.0028,0.0039,-0.0048,0.0032,-0.0037,0.0074,-0.0028,0.0026,-0.0057,0.0049,-0.0043,0.0036,-0.005,0.0044,-0.0038,0.0063,-0.0071,0.0068,-0.0042,0.0042,-0.0032,0.0032,-0.0035,0.0029,-0.0028,0.0029,-0.0126,0.009,-0.0054,0.0091,-0.0047,0.0041,-0.0043,0.005,-0.0038,0.0041,-0.003,0.0027,-0.0043,0.0034,-0.0022,0.0033,-0.0032,0.0039,-0.0029,0.0032,-0.0041,0.0061,-0.0031,0.0042,-0.0048,0.0042,-0.0024,0.0025,-0.0024,0.003,-0.0035,0.0071,-0.0078,0.0099,-0.0056,0.0054,-0.0034,0.0023,-0.0033,0.0028,-0.0027,0.0025,-0.0059,0.0056,-0.0027,0.0033,-0.005,0.0041,-0.0039,0.0033,-0.0047,0.0032,-0.0077,0.0059,-0.0024,0.0022,-0.0051,0.0052,-0.0053,0.0053,-0.002,0.003,-0.0033,0.0035,-0.0025,0.0025,-0.0058,0.0054,-0.0093,0.0036,-0.0033,0.0035,-0.014,0.0093,-0.0029,0.0045,-0.0038,0.0046,-0.0038,0.005,-0.0026,0.0026,-0.0025,0.005,-0.0087,0.0058,-0.0023,0.002,-0.0025,0.0021,-0.0035,0.0042,-0.0071,0.0079,-0.0021,0.0023,-0.0019,0.002,-0.0025,0.0027,-0.0043,0.004,-0.004,0.0026,-0.008,0.0065,-0.0021,0.0028,-0.0028,0.0034,-0.0026,0.0029,-0.0061,0.0091,-0.0042,0.0031,-0.0036,0.0024,-0.0027,0.003,-0.008,0.0048,-0.0032,0.0028,-0.0025,0.0027,-0.0054,0.004,-0.0037,0.004,-0.0027,0.0019,-0.0027,0.0027,-0.0095,0.0069,-0.0025,0.006,-0.0021,0.0022,-0.007,0.0061,-0.0035,0.0061,-0.0027,0.0025,-0.0056,0.0034,-0.0048,0.0045,-0.003,0.003,-0.0074,0.0062,-0.0025,0.0026,-0.0084,0.0053,-0.0029,0.0042,-0.0064,0.0055,-0.0041,0.0033,-0.0032,0.0035,-0.0035,0.0031,-0.0069,0.0065,-0.0041,0.0038,-0.0041,0.0031,-0.0038,0.0032,-0.004,0.0052,-0.0054,0.0048,-0.0069,0.0037,-0.0036,0.0049,-0.0044,0.0054,-0.0078,0.0071,-0.0043,0.0047,-0.0077,0.005,-0.0058,0.0053,-0.0058,0.0041,-0.0048,0.0049,-0.0044,0.0041,-0.0091,0.0064,-0.0052,0.0065,-0.0049,0.0047,-0.0054,0.0053,-0.0042,0.0041,-0.0035,0.0031,-0.0049,0.0065,-0.0032,0.003,-0.0034,0.0037,-0.003,0.0032,-0.0065,0.0113,-0.0032,0.0039,-0.0098,0.0072,-0.0028,0.0031,-0.0048,0.0037,-0.0039,0.0055,-0.006,0.0053,-0.0035,0.0041,-0.0033,0.0033,-0.0028,0.0023,-0.003,0.0033,-0.0028,0.003,-0.0029,0.0035,-0.0052,0.0053,-0.0044,0.0038,-0.0035,0.0026,-0.0035,0.0035,-0.0114,0.0106,-0.0089,0.0074,-0.0034,0.0039,-0.0116,0.0175,-0.0031,0.0031,-0.003,0.0045,-0.0029,0.0025,-0.0044,0.003,-0.0034,0.0034,-0.0081,0.0105,-0.0053,0.0055,-0.0022,0.0023,-0.0086,0.0059,-0.0023,0.0035,-0.0036,0.0041,-0.0103,0.0081,-0.015,0.0089,-0.0059,0.0039,-0.0042,0.0057,-0.0215,0.0298,-0.0071,0.0078,-0.0131,0.0146,-0.0081,0.0125,-0.0048,0.0044,-0.0042,0.0037,-0.0094,0.0154,-0.0145,0.0131,-0.0054,0.0057,-0.028,0.0395,-0.0095,0.0161,-0.0169,0.0204,-0.0086,0.0072,-0.0048,0.0046,-0.0039,0.0033,-0.0028,0.0032,-0.0026,0.0026,-0.0028,0.0042,-0.0092,0.0088,-0.0058,0.0102,-0.0069,0.0088,-0.0069,0.0077,-0.0172,0.0121,-0.0093,0.0082,-0.0108,0.0139,-0.0054,0.0043,-0.0034,0.0034,-0.0126,0.0094,-0.0034,0.0031,-0.0083,0.0113,-0.0273,0.0285,-0.0271,0.0335,-0.0261,0.0244,-0.0084,0.0086,-0.0269,0.0226,-0.0054,0.0065,-0.0062,0.0053,-0.0083,0.019,-0.0074,0.0097,-0.0097,0.0089,-0.0072,0.0065,-0.013,0.0099,-0.0031,0.0038,-0.0055,0.007,-0.0054,0.006,-0.004,0.0042,-0.0031,0.0033,-0.0032,0.0028,-0.0034,0.0031,-0.0035,0.0031,-0.0039,0.0029,-0.0031,0.0031,-0.0033,0.0034,-0.003,0.0039,-0.0044,0.0033,-0.0033,0.0043,-0.0051,0.0055,-0.0042,0.0038,-0.0042,0.0029,-0.0032,0.0041,-0.004,0.0031,-0.0038,0.0034,-0.0028,0.0028,-0.0033,0.0027,-0.0039,0.004,-0.0096,0.0114,-0.0037,0.0034,-0.0038,0.0039,-0.004,0.0048,-0.0043,0.003,-0.005,0.0048,-0.0047,0.0043,-0.0077,0.0079,-0.0045,0.0048,-0.0051,0.0048,-0.0058,0.0032,-0.0059,0.011,-0.0127,0.0148,-0.0245,0.0155,-0.0387,0.0237,-0.0096,0.008,-0.0044,0.0043,-0.0033,0.0039,-0.0098,0.0126,-0.0033,0.0027,-0.0117,0.0058,-0.0116,0.0105,-0.0082,0.0107,-0.0092,0.0206,-0.0057,0.0063,-0.0123,0.0178,-0.0046,0.0047,-0.0033,0.0039,-0.0133,0.0132,-0.0067,0.0102,-0.0047,0.005,-0.0041,0.0038,-0.0085,0.0106,-0.0058,0.0066,-0.0061,0.0049,-0.0032,0.0031,-0.0025,0.0028,-0.0035,0.0023,-0.003,0.0029,-0.0031,0.0031,-0.0055,0.0077,-0.0035,0.0032,-0.0067,0.0055,-0.0034,0.0035,-0.0041,0.0036,-0.0026,0.0025,-0.007,0.0063,-0.0032,0.004,-0.0043,0.0042,-0.0255,0.0264,-0.0055,0.0056,-0.0066,0.0081,-0.0094,0.0095,-0.0051,0.0049,-0.0042,0.0044,-0.005,0.0048,-0.0067,0.0069,-0.0117,0.007,-0.0081,0.0047,-0.005,0.0065,-0.0056,0.0051,-0.0033,0.004,-0.013,0.0158,-0.0343,0.0188,-0.0064,0.0073,-0.008,0.0065,-0.0079,0.0075,-0.0043,0.0069,-0.0149,0.0116,-0.0071,0.0083,-0.0067,0.0074,-0.0085,0.0099,-0.0055,0.0067,-0.0094,0.007,-0.0056,0.0064,-0.0043,0.0054,-0.0053,0.0053,-0.0062,0.0051,-0.0057,0.0054,-0.0082,0.0063,-0.0081,0.0073,-0.0065,0.0079,-0.0287,0.0297,-0.0094,0.0069,-0.0056,0.006,-0.0079,0.0044,-0.0072,0.006,-0.0068,0.0084,-0.0065,0.0063,-0.0041,0.0039,-0.0033,0.0035,-0.0045,0.004,-0.0072,0.0054,-0.006,0.0041,-0.0137,0.0091,-0.0042,0.0045,-0.0121,0.0098,-0.0068,0.0106,-0.0036,0.004,-0.01,0.0094,-0.0061,0.0071,-0.0082,0.0065,-0.0051,0.007,-0.0067,0.0064,-0.0038,0.0044,-0.0114,0.0118,-0.007,0.0138,-0.0049,0.0057,-0.0048,0.004,-0.0045,0.005,-0.0028,0.0038,-0.0037,0.0035,-0.0157,0.009,-0.003,0.0031,-0.004,0.004,-0.0031,0.003,-0.0097,0.0105,-0.0052,0.0044,-0.0044,0.0031,-0.0035,0.0033,-0.0184,0.009,-0.006,0.0047,-0.0036,0.0034,-0.005,0.0065,-0.0032,0.0036,-0.0104,0.0176,-0.0099,0.0092,-0.0067,0.0046,-0.0042,0.0035,-0.0141,0.0165,-0.0037,0.0037,-0.0031,0.0028,-0.0026,0.0029,-0.0027,0.0028,-0.0022,0.0027,-0.0027,0.0034,-0.0029,0.0031,-0.007,0.0067,-0.0035,0.0033,-0.0052,0.004,-0.0031,0.0022,-0.0027,0.0038,-0.0033,0.0028,-0.0036,0.0038,-0.0033,0.0035,-0.0073,0.0069,-0.0123,0.0186,-0.0081,0.009,-0.0044,0.0033,-0.0071,0.0037,-0.0068,0.0063,-0.0056,0.0047,-0.0124,0.0109,-0.0167,0.0056,-0.0053,0.0057,-0.0114,0.0137,-0.0056,0.0042,-0.003,0.0045,-0.0038,0.0059,-0.0122,0.009,-0.0096,0.0118,-0.0072,0.0083,-0.0138,0.0157,-0.005,0.0036,-0.006,0.0043,-0.0087,0.0053,-0.0036,0.0044,-0.0139,0.0111,-0.0101,0.0111,-0.0081,0.0079,-0.0078,0.0091,-0.0112,0.0101,-0.003,0.0033,-0.009,0.0079,-0.0031,0.0038,-0.0111,0.0119,-0.0059,0.0094,-0.01,0.0125,-0.0415,0.0386,-0.0089,0.0062,-0.0059,0.0081,-0.004,0.0039,-0.0037,0.0029,-0.0029,0.0029,-0.0097,0.0098,-0.0045,0.0061,-0.0035,0.0032,-0.01,0.0066,-0.0163,0.0174,-0.0101,0.0098,-0.0059,0.0067,-0.0067,0.0081,-0.0037,0.0059,-0.0067,0.0067,-0.0096,0.0059,-0.0041,0.0045,-0.0055,0.0038,-0.0098,0.0083,-0.04,0.064,-0.0058,0.0067,-0.0194,0.0164,-0.0114,0.0081,-0.0164,0.0097,-0.0044,0.0064,-0.0053,0.0058,-0.0059,0.0037,-0.0056,0.0058,-0.0082,0.0066,-0.0046,0.0032,-0.0093,0.0046,-0.0081,0.0101,-0.0128,0.0135,-0.0067,0.0047,-0.0085,0.0061,-0.0029,0.0028,-0.0046,0.0052,-0.0026,0.0028,-0.0033,0.0036,-0.0041,0.0035,-0.0038,0.0032,-0.0054,0.0051,-0.0109,0.0064,-0.0059,0.0065,-0.0055,0.0065,-0.0031,0.0035,-0.0237,0.0168,-0.0043,0.004,-0.0085,0.0077,-0.0064,0.0075,-0.0038,0.0041,-0.0041,0.0034,-0.0039,0.0027,-0.0032,0.0034,-0.0063,0.0037,-0.0044,0.0031,-0.0045,0.0037,-0.0034,0.0035,-0.0124,0.0072,-0.0054,0.0047,-0.0117,0.0092,-0.0037,0.0047,-0.0051,0.0066,-0.0039,0.0043,-0.0031,0.0032,-0.0039,0.004,-0.003,0.0035,-0.0036,0.0039,-0.0072,0.0081,-0.0036,0.0034,-0.0039,0.004,-0.0037,0.0041,-0.0033,0.0038,-0.0033,0.0035,-0.0037,0.0031,-0.003,0.0029,-0.0029,0.0032,-0.0051,0.0051,-0.0032,0.0028,-0.0029,0.0029,-0.0053,0.0031,-0.0072,0.006,-0.0044,0.0037,-0.0029,0.0034,-0.003,0.0028,-0.0029,0.0028,-0.0033,0.0042,-0.0044,0.0031,-0.0027,0.0025,-0.0072,0.0049,-0.003,0.0031,-0.0035,0.0044,-0.0031,0.0029,-0.0035,0.0035,-0.007,0.0065,-0.0036,0.0037,-0.0059,0.0051,-0.004,0.0038,-0.0034,0.003,-0.0037,0.0042,-0.0048,0.0045,-0.004,0.0042,-0.0044,0.0044,-0.0112,0.0116,-0.0061,0.0065,-0.0049,0.0039,-0.004,0.0034,-0.0057,0.0071,-0.004,0.0053,-0.004,0.0043,-0.0047,0.0048,-0.0142,0.0086,-0.0032,0.0036,-0.0041,0.0072,-0.0035,0.0037,-0.0136,0.0227,-0.0032,0.0035,-0.0112,0.0075,-0.0043,0.0043,-0.0142,0.0215,-0.0036,0.0031,-0.0074,0.0076,-0.0046,0.0053,-0.0095,0.009,-0.0033,0.0027,-0.004,0.0049,-0.0028,0.003,-0.0057,0.005,-0.0064,0.0041,-0.0026,0.0027,-0.003,0.0026,-0.0026,0.0037,-0.0029,0.003,-0.0031,0.0028,-0.0027,0.0031,-0.0029,0.0029,-0.0036,0.0031,-0.0038,0.0033,-0.0026,0.0031,-0.0078,0.0058,-0.0034,0.0031,-0.0042,0.006,-0.0032,0.0042,-0.0025,0.0027,-0.0031,0.0034,-0.0036,0.0044,-0.0031,0.0028,-0.0028,0.0025,-0.0027,0.002,-0.0046,0.0039,-0.0023,0.0028,-0.0047,0.0047,-0.0025,0.0031,-0.0038,0.0028,-0.0028,0.0027,-0.0034,0.0067,-0.0027,0.004,-0.0027,0.0029,-0.0031,0.0026,-0.0027,0.0025,-0.0028,0.0036,-0.0031,0.0025,-0.0033,0.0035,-0.0036,0.0023,-0.0034,0.0037,-0.0032,0.0028,-0.0068,0.0063,-0.0033,0.0029,-0.0069,0.0067,-0.0028,0.0027,-0.0034,0.0038,-0.0028,0.0029,-0.0174,0.0173,-0.0043,0.0041,-0.0085,0.0113,-0.0039,0.0034,-0.0028,0.0033,-0.0041,0.0043,-0.0032,0.0034,-0.0054,0.0077,-0.0034,0.0037,-0.0037,0.007,-0.0034,0.0049,-0.0036,0.0038,-0.007,0.0071,-0.003,0.0031,-0.0034,0.0036,-0.0033,0.0047,-0.0033,0.0037,-0.0043,0.0032,-0.0033,0.0031,-0.0046,0.0048,-0.0051,0.0049,-0.0073,0.0064,-0.007,0.0103,-0.005,0.0042,-0.0044,0.0037,-0.0048,0.0042,-0.0034,0.004,-0.0028,0.0027,-0.0004,0.0002]
در حال بارگذاری
1:05
هاوایی باد بر امام جواد فلپ نور, پارچه, whipping, ثابت, برخی buffeting.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0023,0.0024,-0.0051,0.005,-0.0072,0.0072,-0.0065,0.0084,-0.0069,0.0081,-0.0076,0.0116,-0.0103,0.0161,-0.0086,0.0079,-0.009,0.0085,-0.0084,0.0078,-0.0087,0.0132,-0.0074,0.0086,-0.0078,0.0072,-0.0058,0.0059,-0.0083,0.0078,-0.009,0.0129,-0.0114,0.0097,-0.0104,0.0102,-0.0068,0.0067,-0.0059,0.0057,-0.0063,0.0064,-0.0063,0.0062,-0.0074,0.0059,-0.0065,0.0085,-0.0084,0.0078,-0.0098,0.0091,-0.0101,0.0095,-0.0095,0.0097,-0.0081,0.008,-0.0113,0.0167,-0.0106,0.0101,-0.0091,0.0099,-0.009,0.0106,-0.0099,0.0112,-0.0181,0.0159,-0.0183,0.0196,-0.0198,0.0482,-0.0381,0.0487,-0.0246,0.0551,-0.0197,0.0243,-0.0187,0.0191,-0.0164,0.0164,-0.0147,0.0142,-0.0165,0.0143,-0.0199,0.0312,-0.0207,0.0191,-0.02,0.0191,-0.0201,0.0243,-0.0351,0.029,-0.03,0.0264,-0.0416,0.0481,-0.0265,0.0302,-0.0345,0.0417,-0.0296,0.0304,-0.0386,0.0274,-0.0305,0.0371,-0.0311,0.0357,-0.0374,0.0425,-0.0258,0.0299,-0.0229,0.0368,-0.0229,0.026,-0.041,0.041,-0.0788,0.0963,-0.1017,0.1002,-0.0498,0.062,-0.0421,0.055,-0.0327,0.0363,-0.0351,0.0365,-0.0296,0.0367,-0.033,0.0343,-0.023,0.0306,-0.0264,0.0418,-0.0308,0.0334,-0.0373,0.0402,-0.0414,0.0516,-0.0285,0.0419,-0.0274,0.0301,-0.0244,0.0249,-0.0181,0.0186,-0.0178,0.0201,-0.025,0.0299,-0.0307,0.0282,-0.0383,0.0802,-0.0348,0.0662,-0.0435,0.0501,-0.0379,0.0495,-0.0237,0.0232,-0.0234,0.0277,-0.0263,0.0254,-0.0282,0.0281,-0.0183,0.0232,-0.027,0.0225,-0.016,0.0334,-0.0192,0.0218,-0.0156,0.0162,-0.0171,0.0161,-0.0154,0.0196,-0.0123,0.0152,-0.0114,0.014,-0.012,0.0132,-0.0121,0.0158,-0.0138,0.0131,-0.0139,0.0166,-0.013,0.0158,-0.0128,0.0134,-0.0128,0.0146,-0.012,0.0116,-0.0104,0.0135,-0.0139,0.0152,-0.0208,0.0226,-0.0101,0.0132,-0.0106,0.0121,-0.0149,0.0158,-0.0183,0.0191,-0.0161,0.0176,-0.0192,0.0178,-0.0169,0.0194,-0.0136,0.015,-0.019,0.0303,-0.0161,0.0181,-0.0126,0.0139,-0.0133,0.0155,-0.0149,0.0168,-0.0205,0.0181,-0.0242,0.0214,-0.0159,0.0155,-0.0149,0.0162,-0.0193,0.0191,-0.0166,0.0177,-0.0146,0.0172,-0.0149,0.0175,-0.0116,0.0139,-0.0153,0.013,-0.0111,0.0122,-0.0119,0.0162,-0.0103,0.0114,-0.0105,0.0099,-0.0118,0.0117,-0.0094,0.0098,-0.0101,0.0078,-0.0085,0.0097,-0.0089,0.0072,-0.0068,0.0073,-0.0065,0.0076,-0.0056,0.0063,-0.0066,0.0066,-0.0061,0.0064,-0.0077,0.0083,-0.0067,0.0081,-0.0101,0.0086,-0.0072,0.0074,-0.0078,0.0085,-0.0063,0.0061,-0.0073,0.0066,-0.0065,0.0077,-0.0078,0.0068,-0.0056,0.0056,-0.0063,0.0069,-0.0068,0.0062,-0.0055,0.006,-0.0052,0.0056,-0.0058,0.0052,-0.0048,0.0056,-0.0051,0.0064,-0.0064,0.0051,-0.0043,0.0047,-0.0057,0.0071,-0.006,0.006,-0.0056,0.0069,-0.0078,0.006,-0.0067,0.0061,-0.0073,0.0069,-0.0068,0.0062,-0.0074,0.0076,-0.0073,0.0075,-0.0089,0.0083,-0.0075,0.0085,-0.0077,0.009,-0.0072,0.0083,-0.007,0.0082,-0.0082,0.0099,-0.0076,0.0074,-0.0081,0.0084,-0.0086,0.0087,-0.0083,0.0099,-0.0087,0.0093,-0.0091,0.0074,-0.0094,0.0093,-0.0085,0.0132,-0.0099,0.0102,-0.0107,0.0102,-0.0108,0.0094,-0.0114,0.0116,-0.011,0.0098,-0.0106,0.0106,-0.0092,0.0089,-0.0086,0.0109,-0.0094,0.0101,-0.0122,0.0113,-0.014,0.014,-0.0184,0.0185,-0.0188,0.0175,-0.0153,0.0217,-0.0193,0.0245,-0.0245,0.0354,-0.0368,0.0437,-0.0471,0.0713,-0.0302,0.0416,-0.0314,0.0315,-0.0235,0.0247,-0.0223,0.0211,-0.0183,0.0214,-0.0189,0.0219,-0.013,0.0146,-0.0146,0.0135,-0.0141,0.0133,-0.0135,0.0134,-0.0114,0.0126,-0.012,0.0102,-0.0149,0.0127,-0.01,0.0105,-0.0096,0.01,-0.0083,0.0088,-0.0084,0.0084,-0.0082,0.0071,-0.0071,0.0087,-0.0086,0.0084,-0.0063,0.0065,-0.006,0.0065,-0.0056,0.0081,-0.0069,0.0059,-0.0066,0.0053,-0.0062,0.0064,-0.006,0.0075,-0.0063,0.0076,-0.0069,0.0068,-0.0078,0.0076,-0.0077,0.0059,-0.0062,0.0063,-0.0068,0.006,-0.0097,0.0075,-0.0061,0.0061,-0.0075,0.0069,-0.0079,0.0075,-0.0072,0.0084,-0.0113,0.0111,-0.0087,0.0099,-0.0084,0.0094,-0.0084,0.0082,-0.0079,0.0086,-0.0075,0.0097,-0.0069,0.0078,-0.0084,0.0074,-0.0063,0.0076,-0.0067,0.0067,-0.0075,0.0067,-0.0068,0.0071,-0.0078,0.0076,-0.0063,0.0063,-0.0059,0.0053,-0.0056,0.006,-0.0059,0.0055,-0.0056,0.0062,-0.0056,0.006,-0.0083,0.008,-0.0061,0.0054,-0.0055,0.0058,-0.0067,0.0066,-0.0056,0.0061,-0.0054,0.0083,-0.0062,0.006,-0.0069,0.0057,-0.0058,0.0069,-0.0061,0.005,-0.0061,0.0054,-0.0055,0.0065,-0.006,0.0054,-0.006,0.0058,-0.0068,0.0071,-0.0071,0.006,-0.0068,0.0077,-0.0067,0.0081,-0.0067,0.0066,-0.0069,0.0068,-0.0068,0.0069,-0.0076,0.0088,-0.0072,0.0075,-0.0079,0.0076,-0.0075,0.0092,-0.0093,0.0083,-0.0074,0.0083,-0.0075,0.0073,-0.0078,0.0084,-0.0088,0.011,-0.0084,0.008,-0.0079,0.0091,-0.0087,0.0088,-0.0087,0.0082,-0.0097,0.0088,-0.011,0.0116,-0.0109,0.0108,-0.0109,0.0108,-0.0101,0.013,-0.0177,0.0214,-0.0117,0.01,-0.0092,0.0085,-0.0096,0.0093,-0.0112,0.0129,-0.0103,0.0093,-0.0121,0.0109,-0.011,0.0098,-0.0078,0.0088,-0.0091,0.0116,-0.0095,0.0086,-0.0088,0.0105,-0.0097,0.0132,-0.0122,0.0148,-0.0172,0.0201,-0.0224,0.0201,-0.0182,0.0201,-0.0385,0.0242,-0.0158,0.0189,-0.014,0.0137,-0.0123,0.0127,-0.0105,0.0132,-0.0113,0.0123,-0.0096,0.0147,-0.0144,0.0213,-0.0099,0.009,-0.0078,0.0099,-0.0078,0.0075,-0.0096,0.0092,-0.0163,0.0119,-0.0923,0.1326,-0.0166,0.0172,-0.0124,0.0165,-0.0113,0.01,-0.012,0.0104,-0.0096,0.0087,-0.0079,0.0087,-0.0089,0.0091,-0.013,0.0109,-0.0091,0.0083,-0.0103,0.0154,-0.0099,0.0105,-0.014,0.0158,-0.0099,0.0112,-0.0108,0.0116,-0.0074,0.0098,-0.009,0.0094,-0.0087,0.01,-0.0101,0.01,-0.0081,0.0102,-0.0106,0.0099,-0.0088,0.0112,-0.0085,0.0082,-0.0113,0.0094,-0.0085,0.0084,-0.0095,0.0084,-0.0073,0.008,-0.007,0.0075,-0.0138,0.0188,-0.0088,0.0073,-0.0073,0.0087,-0.007,0.0069,-0.0073,0.0076,-0.0083,0.0097,-0.0085,0.0085,-0.01,0.0084,-0.0094,0.0105,-0.0094,0.0125,-0.0103,0.0109,-0.0103,0.0108,-0.009,0.0093,-0.0101,0.0103,-0.0102,0.0117,-0.0146,0.0173,-0.0114,0.0098,-0.0107,0.0115,-0.0118,0.0089,-0.0079,0.0089,-0.0094,0.0094,-0.008,0.0077,-0.0083,0.0079,-0.0098,0.0094,-0.0163,0.0093,-0.0086,0.0082,-0.0121,0.0109,-0.0181,0.0149,-0.0067,0.0068,-0.0068,0.006,-0.0122,0.0103,-0.0057,0.0065,-0.0063,0.0082,-0.0062,0.0085,-0.0061,0.0069,-0.0105,0.0103,-0.0071,0.0083,-0.0094,0.0075,-0.0078,0.0064,-0.0092,0.0109,-0.0078,0.0072,-0.0073,0.0061,-0.0057,0.0064,-0.0064,0.0068,-0.007,0.0064,-0.0071,0.0063,-0.0061,0.0072,-0.0063,0.0064,-0.006,0.0074,-0.006,0.0074,-0.0058,0.0072,-0.0157,0.0076,-0.0103,0.0146,-0.0074,0.0089,-0.0061,0.0084,-0.007,0.0065,-0.0058,0.0067,-0.0063,0.0052,-0.0071,0.0062,-0.007,0.0059,-0.0067,0.0065,-0.0074,0.0083,-0.0109,0.0087,-0.0136,0.0132,-0.0142,0.0165,-0.0207,0.0239,-0.0394,0.0464,-0.03,0.0341,-0.0268,0.0257,-0.0289,0.0299,-0.0184,0.0174,-0.0182,0.0204,-0.0299,0.025,-0.0186,0.0257,-0.0151,0.0277,-0.0182,0.022,-0.0146,0.0134,-0.0174,0.0164,-0.017,0.0188,-0.02,0.018,-0.0139,0.016,-0.0139,0.0174,-0.0114,0.0127,-0.0115,0.0128,-0.021,0.0195,-0.0116,0.0157,-0.0103,0.0166,-0.0095,0.011,-0.009,0.0095,-0.0075,0.0092,-0.0081,0.008,-0.0075,0.0076,-0.0073,0.0069,-0.0081,0.0101,-0.0273,0.0192,-0.0133,0.0128,-0.0168,0.0131,-0.0104,0.011,-0.0092,0.0116,-0.0092,0.0112,-0.0094,0.0093,-0.013,0.0113,-0.0089,0.009,-0.0096,0.0118,-0.0126,0.0134,-0.0113,0.011,-0.0126,0.0187,-0.0164,0.0112,-0.0117,0.0117,-0.0101,0.016,-0.0101,0.012,-0.01,0.0094,-0.0071,0.0085,-0.008,0.0082,-0.0078,0.008,-0.0076,0.0079,-0.0092,0.0109,-0.0057,0.0079,-0.0076,0.0079,-0.0071,0.0074,-0.0076,0.0082,-0.0115,0.0073,-0.0079,0.0082,-0.0097,0.011,-0.0073,0.0067,-0.0064,0.007,-0.0088,0.0092,-0.0068,0.0076,-0.0082,0.0086,-0.0083,0.0091,-0.0097,0.0094,-0.0099,0.0101,-0.0124,0.0125,-0.0109,0.0103,-0.0106,0.0104,-0.0102,0.0129,-0.0182,0.0225,-0.0101,0.0074,-0.0094,0.0089,-0.0114,0.0104,-0.0082,0.0084,-0.0161,0.0143,-0.0116,0.0158,-0.0121,0.0191,-0.0128,0.0189,-0.0235,0.0191,-0.0315,0.0596,-0.0228,0.0301,-0.016,0.0172,-0.0135,0.0175,-0.0141,0.0124,-0.02,0.0175,-0.0097,0.0095,-0.0089,0.0105,-0.01,0.0083,-0.009,0.0085,-0.011,0.0109,-0.012,0.0112,-0.0141,0.0157,-0.0155,0.0217,-0.0173,0.0229,-0.0207,0.0238,-0.0336,0.0334,-0.0158,0.0179,-0.014,0.0184,-0.014,0.0162,-0.0108,0.0117,-0.0131,0.0106,-0.0083,0.0096,-0.0078,0.0075,-0.0071,0.0074,-0.0056,0.0057,-0.0053,0.0061,-0.0053,0.0059,-0.0062,0.0059,-0.0059,0.0061,-0.0061,0.007,-0.0095,0.0095,-0.0126,0.0131,-0.0125,0.0187,-0.0147,0.0117,-0.0159,0.015,-0.0191,0.0189,-0.0176,0.0171,-0.0188,0.0302,-0.0242,0.0245,-0.0175,0.016,-0.0119,0.0127,-0.0152,0.0167,-0.0226,0.0266,-0.024,0.0317,-0.0294,0.0375,-0.0376,0.0356,-0.025,0.024,-0.0172,0.0225,-0.0161,0.0178,-0.0153,0.014,-0.0197,0.0171,-0.0125,0.0157,-0.0134,0.0173,-0.012,0.0135,-0.0175,0.015,-0.0101,0.0116,-0.0237,0.0343,-0.013,0.0182,-0.0137,0.0118,-0.0145,0.0132,-0.0108,0.012,-0.0089,0.0096,-0.0099,0.0091,-0.0081,0.0091,-0.0085,0.0081,-0.0085,0.0088,-0.0084,0.0074,-0.0084,0.0079,-0.0072,0.0073,-0.0081,0.0078,-0.0071,0.0073,-0.0073,0.0077,-0.0064,0.0073,-0.0063,0.0092,-0.0069,0.0062,-0.0061,0.0062,-0.0053,0.0062,-0.0056,0.0068,-0.0059,0.0057,-0.0048,0.0055,-0.0049,0.005,-0.005,0.0043,-0.0044,0.0075,-0.0046,0.0058,-0.0039,0.004,-0.0041,0.0046,-0.0042,0.0047,-0.0046,0.0054,-0.0041,0.0045,-0.0054,0.0047,-0.0045,0.0051,-0.0066,0.0063,-0.0049,0.0058,-0.0051,0.0049,-0.0051,0.0073,-0.0047,0.0052,-0.0052,0.005,-0.006,0.0069,-0.0049,0.0049,-0.005,0.0047,-0.0051,0.0052,-0.0048,0.0052,-0.0043,0.005,-0.0053,0.0055,-0.0047,0.0045,-0.0046,0.0043,-0.0042,0.0044,-0.0056,0.005,-0.0055,0.005,-0.0055,0.007,-0.006,0.0054,-0.0048,0.0057,-0.0053,0.0049,-0.0061,0.0053,-0.0074,0.0085,-0.0053,0.0053,-0.0072,0.0074,-0.0064,0.0062,-0.009,0.011,-0.0068,0.0084,-0.0087,0.0079,-0.0077,0.0069,-0.0063,0.0067,-0.0069,0.0066,-0.0057,0.0062,-0.0057,0.0058,-0.006,0.0051,-0.0055,0.0053,-0.0057,0.007,-0.0388,0.0386,-0.0051,0.007,-0.0061,0.005,-0.0044,0.0055,-0.0055,0.0052,-0.0055,0.0049,-0.0051,0.0051,-0.0052,0.0059,-0.0054,0.0055,-0.005,0.0062,-0.0051,0.0061,-0.0089,0.0089,-0.0083,0.0063,-0.0054,0.0062,-0.0056,0.0069,-0.0063,0.0057,-0.0044,0.0057,-0.0044,0.0048,-0.0051,0.0063,-0.0055,0.0054,-0.0046,0.0052,-0.004,0.0044,-0.0056,0.0047,-0.0056,0.0056,-0.0042,0.005,-0.0044,0.0048,-0.0042,0.0046,-0.0048,0.0067,-0.0059,0.0072,-0.0058,0.0064,-0.0101,0.0074,-0.0137,0.0149,-0.0069,0.0095,-0.0089,0.0101,-0.0067,0.0073,-0.0071,0.0094,-0.0075,0.0072,-0.0162,0.0224,-0.0073,0.0092,-0.0083,0.0075,-0.0095,0.0082,-0.0067,0.0073,-0.0068,0.0076,-0.0056,0.0058,-0.0056,0.0066,-0.0052,0.0057,-0.0057,0.0052,-0.0056,0.0054,-0.0051,0.0068,-0.0067,0.0052,-0.006,0.0065,-0.0083,0.0066,-0.0063,0.007,-0.0075,0.0063,-0.006,0.0064,-0.0084,0.0118,-0.0077,0.0081,-0.0067,0.0077,-0.0064,0.0074,-0.008,0.0072,-0.0074,0.0071,-0.0074,0.007,-0.007,0.0111,-0.0088,0.0106,-0.0108,0.0125,-0.0065,0.007,-0.01,0.0088,-0.0132,0.0086,-0.0076,0.0087,-0.0136,0.0094,-0.0222,0.0253,-0.0064,0.0058,-0.0058,0.0054,-0.0069,0.006,-0.0058,0.0056,-0.0053,0.0057,-0.0061,0.0097,-0.0056,0.0063,-0.0057,0.0055,-0.0055,0.0081,-0.0131,0.0124,-0.0099,0.009,-0.0083,0.0071,-0.0118,0.0104,-0.0075,0.008,-0.0075,0.0077,-0.0081,0.0081,-0.0068,0.0077,-0.0096,0.0087,-0.0064,0.0061,-0.0091,0.0143,-0.0079,0.0083,-0.0058,0.0064,-0.0059,0.0074,-0.0093,0.0083,-0.0062,0.0058,-0.0092,0.0097,-0.0061,0.0052,-0.0064,0.0061,-0.0065,0.007,-0.006,0.0054,-0.0058,0.0052,-0.0056,0.0052,-0.005,0.0056,-0.0046,0.005,-0.005,0.0054,-0.0046,0.0043,-0.0044,0.0044,-0.0049,0.0046,-0.0054,0.0049,-0.004,0.0046,-0.0048,0.0058,-0.0054,0.0047,-0.0059,0.0054,-0.0058,0.0065,-0.0074,0.0074,-0.0082,0.0083,-0.0081,0.0091,-0.0157,0.0374,-0.0111,0.0125,-0.0115,0.015,-0.0148,0.0155,-0.0131,0.0154,-0.0156,0.016,-0.0172,0.0177,-0.0178,0.0181,-0.0193,0.0187,-0.018,0.024,-0.0272,0.026,-0.0245,0.0258,-0.0209,0.0211,-0.0225,0.0209,-0.0241,0.0308,-0.0259,0.0304,-0.0211,0.0278,-0.0206,0.0217,-0.0171,0.0195,-0.0146,0.0168,-0.0135,0.015,-0.0145,0.0161,-0.021,0.0307,-0.0135,0.0131,-0.0133,0.014,-0.017,0.0115,-0.0117,0.0128,-0.0126,0.0152,-0.0101,0.0115,-0.0104,0.0105,-0.0103,0.0112,-0.0096,0.0089,-0.0094,0.0099,-0.0109,0.0107,-0.0103,0.0107,-0.0111,0.0148,-0.0094,0.0096,-0.0095,0.0099,-0.0142,0.0103,-0.013,0.0137,-0.0315,0.026,-0.0218,0.0296,-0.0138,0.0175,-0.0125,0.0142,-0.012,0.0141,-0.011,0.0092,-0.0106,0.0134,-0.0087,0.0089,-0.0094,0.0099,-0.0098,0.0123,-0.0093,0.014,-0.0101,0.0106,-0.0094,0.0101,-0.0082,0.0099,-0.0101,0.0121,-0.0251,0.0283,-0.0196,0.0159,-0.0207,0.014,-0.0158,0.0141,-0.0134,0.0188,-0.0143,0.0138,-0.0127,0.0135,-0.0164,0.018,-0.0113,0.0133,-0.0116,0.0121,-0.0109,0.01,-0.0074,0.0083,-0.0118,0.0103,-0.0079,0.0099,-0.0089,0.0102,-0.0187,0.0233,-0.0181,0.0133,-0.0082,0.0087,-0.0097,0.0081,-0.017,0.0112,-0.0094,0.0087,-0.0075,0.007,-0.0067,0.0069,-0.0079,0.0063,-0.0007,0.0014]
در حال بارگذاری
2:19
هاوایی باد در پاپایا برگ درخت توفانی بزرگ برگ خش خش عمل است.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0008,0.0005,-0.0013,0.0013,-0.0038,0.0034,-0.0048,0.0043,-0.0038,0.0033,-0.0034,0.0056,-0.0046,0.004,-0.0034,0.0045,-0.0054,0.0046,-0.0049,0.0033,-0.0036,0.0036,-0.0032,0.0047,-0.0036,0.0032,-0.0033,0.004,-0.0039,0.0032,-0.0035,0.0033,-0.0034,0.0044,-0.0041,0.0029,-0.0042,0.0037,-0.0036,0.0048,-0.0035,0.003,-0.0042,0.0035,-0.0037,0.0036,-0.0051,0.0055,-0.0039,0.0061,-0.005,0.0054,-0.0047,0.0051,-0.0055,0.0059,-0.0039,0.0049,-0.0042,0.0058,-0.0037,0.0045,-0.0045,0.0046,-0.0032,0.0035,-0.004,0.0043,-0.0036,0.0032,-0.0028,0.0033,-0.0026,0.0034,-0.0034,0.0024,-0.0046,0.0047,-0.0037,0.0038,-0.0042,0.0046,-0.0039,0.0029,-0.0041,0.0046,-0.0051,0.0073,-0.0039,0.0037,-0.004,0.0037,-0.0054,0.0045,-0.0056,0.0069,-0.0049,0.0041,-0.0046,0.006,-0.0038,0.0047,-0.0063,0.0044,-0.0031,0.004,-0.0029,0.0036,-0.0043,0.0031,-0.0033,0.0031,-0.0034,0.0034,-0.0056,0.0032,-0.0032,0.0029,-0.0042,0.0044,-0.0034,0.0039,-0.0033,0.0039,-0.003,0.0029,-0.0027,0.0037,-0.0061,0.0078,-0.007,0.0039,-0.004,0.0048,-0.0041,0.0043,-0.0047,0.006,-0.0039,0.0042,-0.0042,0.005,-0.0038,0.0033,-0.0042,0.0039,-0.004,0.0053,-0.0085,0.0072,-0.0058,0.0045,-0.0049,0.0058,-0.0048,0.0036,-0.0044,0.0049,-0.0056,0.0038,-0.0033,0.0041,-0.0048,0.0042,-0.0049,0.0039,-0.0041,0.0045,-0.0053,0.0051,-0.0062,0.0053,-0.0046,0.0054,-0.0037,0.0041,-0.0044,0.006,-0.0037,0.0047,-0.0036,0.004,-0.0033,0.0042,-0.0046,0.0035,-0.0038,0.0043,-0.0046,0.0037,-0.0045,0.004,-0.0045,0.0042,-0.0056,0.0055,-0.0033,0.0039,-0.0036,0.0041,-0.0044,0.0039,-0.0044,0.0047,-0.0036,0.0041,-0.0036,0.0037,-0.0065,0.0065,-0.0053,0.0044,-0.0046,0.0049,-0.0047,0.0042,-0.0038,0.0047,-0.0048,0.0048,-0.0052,0.0047,-0.0046,0.0059,-0.0034,0.0036,-0.0046,0.0044,-0.003,0.0027,-0.0044,0.004,-0.0063,0.0068,-0.0034,0.0047,-0.0052,0.0075,-0.0081,0.006,-0.0058,0.0045,-0.0038,0.0059,-0.004,0.0047,-0.0052,0.0044,-0.0039,0.0045,-0.0036,0.005,-0.0035,0.0046,-0.0049,0.0045,-0.0039,0.0049,-0.0044,0.0058,-0.0037,0.004,-0.0052,0.006,-0.005,0.0041,-0.0043,0.0037,-0.0036,0.004,-0.0049,0.0041,-0.0037,0.0047,-0.0036,0.0039,-0.0036,0.0035,-0.0055,0.0054,-0.004,0.0033,-0.0032,0.0032,-0.0034,0.0034,-0.0042,0.0044,-0.005,0.0053,-0.0045,0.0065,-0.0057,0.0066,-0.0056,0.0072,-0.0071,0.0066,-0.0038,0.0036,-0.0059,0.0053,-0.0037,0.004,-0.0046,0.0043,-0.0044,0.0035,-0.0049,0.0047,-0.0049,0.0083,-0.0034,0.0045,-0.0046,0.0045,-0.0041,0.0041,-0.0036,0.0044,-0.0048,0.004,-0.0032,0.004,-0.0032,0.0036,-0.0053,0.0042,-0.0038,0.003,-0.0035,0.0041,-0.0049,0.0041,-0.0039,0.0042,-0.0034,0.0038,-0.0044,0.0046,-0.0033,0.0029,-0.0035,0.0039,-0.0036,0.004,-0.0037,0.0028,-0.0031,0.0034,-0.0031,0.0036,-0.0031,0.0037,-0.0041,0.004,-0.0058,0.0058,-0.0034,0.003,-0.0047,0.0033,-0.0032,0.0041,-0.003,0.0032,-0.0035,0.0036,-0.0034,0.004,-0.004,0.003,-0.0029,0.0036,-0.0031,0.0036,-0.0024,0.0028,-0.0034,0.004,-0.0027,0.0036,-0.0031,0.0043,-0.0028,0.0034,-0.003,0.0041,-0.0028,0.0029,-0.0057,0.0046,-0.004,0.0033,-0.0037,0.0033,-0.0034,0.0033,-0.0032,0.0028,-0.0037,0.0025,-0.0033,0.0028,-0.0031,0.0033,-0.0028,0.003,-0.0032,0.0031,-0.0026,0.0024,-0.0031,0.0037,-0.0035,0.0028,-0.0033,0.0047,-0.0053,0.0033,-0.0028,0.0042,-0.0031,0.0038,-0.0031,0.004,-0.003,0.0037,-0.0031,0.0029,-0.0034,0.0036,-0.0031,0.0031,-0.0029,0.0033,-0.0035,0.0038,-0.0029,0.0034,-0.0045,0.0038,-0.0037,0.0026,-0.0043,0.0037,-0.0035,0.0032,-0.0031,0.0027,-0.0034,0.0034,-0.0053,0.0035,-0.0032,0.0043,-0.0032,0.0033,-0.0034,0.0031,-0.0026,0.0033,-0.0043,0.003,-0.0036,0.0042,-0.004,0.0027,-0.0048,0.0049,-0.0045,0.0051,-0.0045,0.0045,-0.0042,0.0044,-0.0045,0.0036,-0.004,0.0042,-0.005,0.0048,-0.0045,0.0051,-0.0035,0.004,-0.0048,0.0042,-0.0037,0.004,-0.005,0.004,-0.0034,0.0036,-0.0043,0.0051,-0.0051,0.0053,-0.0049,0.0046,-0.0059,0.0061,-0.0036,0.0039,-0.004,0.0049,-0.006,0.0055,-0.0059,0.0065,-0.0064,0.0075,-0.0052,0.0062,-0.0048,0.0057,-0.0047,0.0042,-0.0045,0.0052,-0.0044,0.0058,-0.0053,0.0054,-0.0049,0.0054,-0.0038,0.0065,-0.0042,0.0055,-0.0054,0.006,-0.0043,0.0047,-0.0063,0.0056,-0.0065,0.0061,-0.004,0.0043,-0.0049,0.0041,-0.0055,0.0043,-0.0045,0.0046,-0.0045,0.0045,-0.0052,0.0052,-0.0056,0.0068,-0.005,0.0045,-0.0047,0.0049,-0.0038,0.0048,-0.0057,0.0046,-0.0045,0.006,-0.0045,0.0048,-0.0045,0.0042,-0.0041,0.0034,-0.0057,0.0069,-0.0034,0.0042,-0.0055,0.0065,-0.0072,0.0057,-0.0045,0.006,-0.0039,0.0044,-0.0049,0.0101,-0.0053,0.0056,-0.0067,0.006,-0.0053,0.0067,-0.0055,0.0053,-0.0074,0.0064,-0.0055,0.0056,-0.0048,0.0061,-0.0082,0.0067,-0.0093,0.0097,-0.0053,0.0073,-0.0054,0.0051,-0.0058,0.0069,-0.0055,0.0063,-0.006,0.0067,-0.0046,0.0052,-0.0048,0.006,-0.0046,0.005,-0.0054,0.005,-0.0057,0.0067,-0.0059,0.0051,-0.0045,0.0051,-0.0051,0.0055,-0.0077,0.006,-0.006,0.0062,-0.0062,0.0057,-0.004,0.0049,-0.0064,0.0059,-0.0075,0.006,-0.0053,0.0059,-0.0044,0.0041,-0.0061,0.0048,-0.0032,0.0046,-0.0052,0.0057,-0.006,0.0053,-0.0054,0.0061,-0.0048,0.0046,-0.0056,0.0049,-0.0054,0.0058,-0.0047,0.0047,-0.0069,0.006,-0.0049,0.0075,-0.0065,0.0059,-0.0059,0.0052,-0.0067,0.0058,-0.0064,0.0076,-0.0061,0.0056,-0.0052,0.0061,-0.0054,0.0047,-0.0059,0.0063,-0.0055,0.0045,-0.0043,0.005,-0.0058,0.0066,-0.0075,0.0067,-0.0053,0.0071,-0.0048,0.0057,-0.0058,0.0065,-0.0046,0.0062,-0.0065,0.0075,-0.0065,0.0054,-0.0061,0.0065,-0.0114,0.0079,-0.0069,0.0063,-0.006,0.0055,-0.0051,0.0058,-0.0052,0.0059,-0.006,0.0056,-0.0056,0.0079,-0.0059,0.0049,-0.0063,0.0061,-0.0059,0.0062,-0.0059,0.0061,-0.006,0.0083,-0.0051,0.0064,-0.0087,0.0079,-0.0081,0.0089,-0.0069,0.0061,-0.0062,0.0079,-0.0052,0.0059,-0.0069,0.0066,-0.0067,0.0073,-0.0095,0.0087,-0.0083,0.0066,-0.0054,0.0082,-0.0086,0.0079,-0.0066,0.0114,-0.0083,0.0063,-0.008,0.0094,-0.0088,0.0082,-0.0079,0.0059,-0.0079,0.0089,-0.0052,0.0066,-0.0082,0.0072,-0.0054,0.0064,-0.0074,0.0072,-0.007,0.0065,-0.0071,0.0053,-0.0069,0.0048,-0.0076,0.0097,-0.0084,0.0073,-0.0071,0.0072,-0.0063,0.0065,-0.005,0.0057,-0.0056,0.006,-0.008,0.0062,-0.0064,0.0051,-0.0057,0.0066,-0.0047,0.0061,-0.0071,0.0061,-0.0066,0.0069,-0.0052,0.0058,-0.0052,0.006,-0.0062,0.0064,-0.0047,0.006,-0.0065,0.0073,-0.007,0.0084,-0.0065,0.0072,-0.0076,0.0076,-0.0063,0.0072,-0.0056,0.0068,-0.007,0.007,-0.0047,0.0055,-0.0064,0.0047,-0.0064,0.005,-0.0056,0.007,-0.0049,0.006,-0.0081,0.0063,-0.0047,0.0058,-0.007,0.0089,-0.0058,0.0054,-0.0067,0.006,-0.0065,0.0056,-0.0065,0.0087,-0.0068,0.009,-0.0052,0.0057,-0.0052,0.0055,-0.0057,0.0066,-0.0054,0.0046,-0.0053,0.006,-0.0055,0.0056,-0.0055,0.0055,-0.0078,0.0065,-0.0046,0.0048,-0.0053,0.0068,-0.0052,0.0052,-0.0103,0.0074,-0.0059,0.0067,-0.0052,0.0058,-0.005,0.0049,-0.0049,0.0054,-0.0068,0.0064,-0.006,0.0048,-0.0062,0.0062,-0.0045,0.0043,-0.0053,0.0057,-0.0057,0.0058,-0.0052,0.0046,-0.0067,0.0054,-0.0048,0.0085,-0.0049,0.0055,-0.0069,0.0058,-0.0054,0.006,-0.0059,0.0063,-0.0047,0.0056,-0.0054,0.0046,-0.0061,0.0064,-0.005,0.0058,-0.0048,0.0049,-0.0055,0.0052,-0.0047,0.0052,-0.0054,0.005,-0.005,0.0068,-0.0051,0.0049,-0.0054,0.0044,-0.0046,0.0047,-0.0042,0.004,-0.0051,0.0048,-0.0051,0.005,-0.0048,0.0063,-0.005,0.0048,-0.0062,0.0047,-0.0041,0.0043,-0.0048,0.0043,-0.0051,0.004,-0.0042,0.0052,-0.0047,0.0071,-0.0044,0.0045,-0.0051,0.0043,-0.0042,0.0047,-0.0084,0.0054,-0.005,0.0076,-0.0054,0.0065,-0.0057,0.0094,-0.0062,0.0056,-0.0045,0.0054,-0.0044,0.0064,-0.0047,0.0063,-0.0047,0.0054,-0.0055,0.0055,-0.0056,0.0065,-0.0055,0.0047,-0.005,0.0046,-0.0049,0.0084,-0.0052,0.0047,-0.0048,0.0063,-0.0057,0.0055,-0.0046,0.0053,-0.0049,0.0048,-0.005,0.0051,-0.0052,0.0049,-0.005,0.005,-0.0063,0.0047,-0.0045,0.0053,-0.0054,0.0052,-0.0048,0.0042,-0.0038,0.0057,-0.0041,0.0054,-0.0055,0.0061,-0.0038,0.0054,-0.0049,0.0048,-0.0045,0.0041,-0.0055,0.0045,-0.0047,0.0051,-0.0053,0.0063,-0.0067,0.0056,-0.0047,0.0043,-0.0047,0.0046,-0.0042,0.0054,-0.005,0.0044,-0.0053,0.0057,-0.0062,0.0041,-0.0043,0.0046,-0.0044,0.0054,-0.0052,0.0062,-0.0064,0.0046,-0.0062,0.0047,-0.0047,0.0046,-0.0048,0.0053,-0.0041,0.0053,-0.0065,0.0053,-0.0045,0.0064,-0.0052,0.0052,-0.0042,0.005,-0.0047,0.0046,-0.005,0.0056,-0.005,0.0054,-0.0039,0.0045,-0.0037,0.0046,-0.0046,0.0059,-0.005,0.0054,-0.0049,0.0057,-0.0045,0.0051,-0.0048,0.0042,-0.0048,0.0041,-0.0056,0.0056,-0.0042,0.0054,-0.0055,0.0048,-0.0059,0.007,-0.0046,0.0056,-0.0051,0.0043,-0.0042,0.0048,-0.0053,0.0049,-0.0037,0.0037,-0.0075,0.0053,-0.0049,0.0039,-0.0058,0.0082,-0.0051,0.005,-0.0054,0.0058,-0.0049,0.0052,-0.0049,0.0075,-0.0053,0.0064,-0.0066,0.0055,-0.0052,0.0052,-0.0039,0.0056,-0.0065,0.0053,-0.0054,0.0049,-0.0051,0.0056,-0.0072,0.0075,-0.0053,0.0047,-0.0047,0.0049,-0.0062,0.0059,-0.0047,0.0064,-0.004,0.0048,-0.0049,0.0051,-0.005,0.005,-0.0051,0.0046,-0.005,0.0044,-0.0049,0.0055,-0.0045,0.0062,-0.006,0.0052,-0.0043,0.0049,-0.0051,0.0055,-0.0042,0.0063,-0.0047,0.007,-0.0047,0.0049,-0.0046,0.0046,-0.0047,0.0054,-0.0051,0.0077,-0.0069,0.0052,-0.005,0.0057,-0.0046,0.0055,-0.0052,0.0051,-0.0045,0.0058,-0.0054,0.0048,-0.0065,0.0063,-0.0055,0.0056,-0.0052,0.0058,-0.006,0.0053,-0.0052,0.0047,-0.006,0.0053,-0.0057,0.0068,-0.005,0.0047,-0.0074,0.0053,-0.0054,0.0049,-0.0065,0.0047,-0.0055,0.0059,-0.0058,0.0069,-0.0045,0.0048,-0.0056,0.0059,-0.0049,0.0054,-0.0056,0.0069,-0.0052,0.0049,-0.0084,0.0052,-0.005,0.0056,-0.0053,0.0055,-0.006,0.0063,-0.0055,0.0062,-0.0051,0.0062,-0.0047,0.0043,-0.0053,0.0069,-0.0063,0.0051,-0.0038,0.0046,-0.0072,0.0054,-0.0052,0.005,-0.0054,0.0056,-0.0051,0.0048,-0.0051,0.0062,-0.0055,0.0058,-0.0067,0.0065,-0.0049,0.0058,-0.0045,0.0052,-0.0064,0.0052,-0.0047,0.0067,-0.0048,0.0045,-0.0069,0.0055,-0.0053,0.0044,-0.0045,0.0049,-0.0057,0.0054,-0.0052,0.0058,-0.0064,0.0057,-0.0047,0.0048,-0.0057,0.0056,-0.0047,0.0046,-0.0048,0.0055,-0.0049,0.0045,-0.0061,0.0062,-0.0059,0.0055,-0.0068,0.0076,-0.0065,0.0064,-0.0059,0.0052,-0.0058,0.0059,-0.0045,0.0052,-0.0047,0.0052,-0.0049,0.0046,-0.0048,0.0061,-0.0061,0.0054,-0.0054,0.0047,-0.0056,0.0057,-0.0065,0.0054,-0.0043,0.0071,-0.0051,0.0051,-0.0057,0.0048,-0.0108,0.0178,-0.006,0.0058,-0.0059,0.0072,-0.0051,0.0054,-0.0051,0.007,-0.0056,0.0062,-0.0048,0.0045,-0.0054,0.0056,-0.0054,0.0057,-0.005,0.0051,-0.006,0.0067,-0.0048,0.0069,-0.0059,0.0062,-0.0041,0.0044,-0.0047,0.0053,-0.005,0.005,-0.0053,0.0076,-0.0053,0.0058,-0.0061,0.0075,-0.0076,0.0065,-0.0056,0.0054,-0.0067,0.0049,-0.0047,0.0054,-0.0066,0.0054,-0.0064,0.0072,-0.0059,0.0049,-0.0051,0.0058,-0.0054,0.0063,-0.0048,0.0106,-0.0055,0.0069,-0.0049,0.0044,-0.0056,0.0053,-0.0039,0.0053,-0.0045,0.0051,-0.0052,0.0061,-0.0083,0.0069,-0.006,0.0067,-0.0056,0.0059,-0.0053,0.0049,-0.0042,0.0046,-0.005,0.0049,-0.0051,0.0054,-0.0049,0.0053,-0.0055,0.005,-0.0041,0.0045,-0.0058,0.0049,-0.0062,0.0072,-0.0073,0.0047,-0.0056,0.0049,-0.005,0.0079,-0.0051,0.007,-0.0075,0.0058,-0.008,0.0062,-0.0094,0.007,-0.007,0.0066,-0.0056,0.0061,-0.0065,0.0063,-0.0076,0.0068,-0.0056,0.0053,-0.0067,0.0073,-0.0056,0.0058,-0.0074,0.0058,-0.0064,0.0072,-0.0065,0.0062,-0.0069,0.0067,-0.0062,0.0059,-0.0072,0.0064,-0.0064,0.0065,-0.0066,0.0055,-0.0056,0.0079,-0.0075,0.0069,-0.0057,0.0061,-0.0084,0.0057,-0.0086,0.0078,-0.0072,0.0053,-0.0055,0.005,-0.0089,0.0071,-0.0074,0.0075,-0.0072,0.0065,-0.0061,0.0053,-0.0059,0.0079,-0.0066,0.0093,-0.0066,0.0068,-0.0067,0.0055,-0.0096,0.0076,-0.0065,0.0055,-0.0083,0.0064,-0.0091,0.0056,-0.0085,0.011,-0.0087,0.0056,-0.0072,0.0057,-0.0067,0.0067,-0.0066,0.0064,-0.0083,0.007,-0.0071,0.0082,-0.0065,0.0057,-0.007,0.0052,-0.0064,0.007,-0.0071,0.0075,-0.0094,0.006,-0.0063,0.0059,-0.0065,0.0064,-0.0059,0.0087,-0.0065,0.0047,-0.0052,0.0059,-0.0066,0.0064,-0.0078,0.0072,-0.0069,0.0051,-0.0046,0.0053,-0.007,0.007,-0.0059,0.0063,-0.0065,0.0059,-0.0071,0.0069,-0.0048,0.0056,-0.0056,0.0071,-0.0051,0.0057,-0.0062,0.0065,-0.0064,0.0057,-0.006,0.0065,-0.0055,0.0061,-0.0065,0.005,-0.005,0.0064,-0.0083,0.0066,-0.0053,0.0066,-0.0061,0.0056,-0.0077,0.0058,-0.0059,0.0065,-0.0045,0.0094,-0.0052,0.0061,-0.0067,0.0074,-0.0059,0.005,-0.0063,0.0059,-0.0079,0.0052,-0.0059,0.0063,-0.0064,0.0042,-0.0048,0.0052,-0.0057,0.0062,-0.005,0.0061,-0.006,0.0062,-0.0051,0.0068,-0.007,0.0065,-0.0057,0.0058,-0.0054,0.0052,-0.0048,0.0048,-0.0054,0.0066,-0.006,0.0064,-0.0054,0.0052,-0.0069,0.0072,-0.0058,0.0052,-0.0049,0.0057,-0.0063,0.0063,-0.0061,0.0091,-0.0049,0.0049,-0.0051,0.0051,-0.0056,0.0047,-0.0058,0.0063,-0.0054,0.0052,-0.0139,0.0214,-0.0076,0.0053,-0.0051,0.0076,-0.0061,0.0069,-0.0062,0.0047,-0.0061,0.0064,-0.0053,0.0059,-0.0043,0.006,-0.0043,0.0045,-0.0051,0.0056,-0.0052,0.0049,-0.005,0.0068,-0.0043,0.0049,-0.0061,0.0065,-0.0058,0.0062,-0.0049,0.0068,-0.0067,0.0064,-0.0057,0.0062,-0.0046,0.0045,-0.0056,0.0062,-0.0047,0.0049,-0.0066,0.0051,-0.0046,0.0043,-0.0059,0.005,-0.0055,0.0052,-0.0067,0.0079,-0.0049,0.0071,-0.0064,0.006,-0.0066,0.0051,-0.0044,0.0056,-0.0069,0.0067,-0.0058,0.0057,-0.009,0.0048,-0.0054,0.0061,-0.0056,0.0074,-0.0056,0.0049,-0.0062,0.0062,-0.0064,0.0067,-0.0062,0.0063,-0.0065,0.0062,-0.0056,0.006,-0.0054,0.0071,-0.0061,0.0066,-0.0058,0.0067,-0.0046,0.0081,-0.0059,0.0074,-0.0057,0.004,-0.0036,0.0034,-0.0027,0.003,-0.0019,0.0019,-0.0016,0.0013,-0.0007,0.0006]
در حال بارگذاری
0:16
هاوایی باد در زیر تک درخت نخل ثابت نسیم برگ اکشن, دید از 1.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۹۸
اشتراک گذاری
[-0.0026,0.0025,-0.0046,0.0044,-0.0056,0.0062,-0.0041,0.0042,-0.0046,0.0057,-0.0054,0.0052,-0.0053,0.0049,-0.0057,0.0054,-0.0066,0.0049,-0.0058,0.0064,-0.0049,0.0048,-0.0052,0.0056,-0.0064,0.0059,-0.0051,0.005,-0.0056,0.0054,-0.0043,0.0053,-0.006,0.0049,-0.0071,0.0067,-0.0077,0.0054,-0.0066,0.0058,-0.0055,0.0062,-0.0067,0.0055,-0.0066,0.0063,-0.0066,0.0065,-0.0076,0.0069,-0.0058,0.0058,-0.0063,0.0054,-0.0079,0.0067,-0.0059,0.0072,-0.0056,0.0068,-0.0056,0.0065,-0.0086,0.0074,-0.0053,0.0078,-0.0093,0.0078,-0.0046,0.0044,-0.0061,0.0075,-0.0062,0.0079,-0.0065,0.0067,-0.0051,0.0075,-0.006,0.0057,-0.0063,0.0065,-0.0056,0.0072,-0.0078,0.0099,-0.0098,0.0092,-0.0102,0.0078,-0.0066,0.0085,-0.0065,0.0064,-0.0067,0.0061,-0.0079,0.0069,-0.009,0.0078,-0.0066,0.0068,-0.0071,0.0074,-0.0071,0.0068,-0.0073,0.0077,-0.0069,0.0071,-0.0054,0.0046,-0.0053,0.0052,-0.0052,0.0051,-0.0063,0.0062,-0.0058,0.0048,-0.004,0.004,-0.0052,0.0057,-0.0056,0.0057,-0.0052,0.0058,-0.0051,0.0059,-0.0055,0.0051,-0.0056,0.0048,-0.0201,0.0239,-0.005,0.0051,-0.005,0.0052,-0.0045,0.0054,-0.0061,0.0057,-0.0055,0.0043,-0.0048,0.0044,-0.0061,0.0072,-0.0069,0.0058,-0.0043,0.0054,-0.0054,0.006,-0.0056,0.006,-0.005,0.0053,-0.0045,0.0055,-0.0046,0.0053,-0.0051,0.0059,-0.0054,0.0047,-0.0063,0.0061,-0.0049,0.0052,-0.0059,0.0043,-0.0055,0.0055,-0.0065,0.0063,-0.0074,0.0059,-0.006,0.0062,-0.0055,0.0067,-0.0065,0.006,-0.0054,0.006,-0.0052,0.0048,-0.0053,0.0061,-0.0056,0.0058,-0.0063,0.0056,-0.005,0.0058,-0.0086,0.0074,-0.0056,0.0052,-0.0043,0.0046,-0.0068,0.0069,-0.0066,0.0057,-0.005,0.0055,-0.0067,0.006,-0.0065,0.0073,-0.005,0.0056,-0.0052,0.0057,-0.0056,0.0077,-0.0089,0.0067,-0.0084,0.008,-0.006,0.0072,-0.0059,0.0062,-0.0074,0.0084,-0.0069,0.0063,-0.0055,0.0054,-0.0062,0.0067,-0.0059,0.0066,-0.0065,0.0076,-0.0077,0.0065,-0.007,0.0074,-0.0077,0.0081,-0.0082,0.0073,-0.0083,0.0076,-0.0075,0.0075,-0.0069,0.0071,-0.0096,0.011,-0.0078,0.0099,-0.0064,0.0133,-0.007,0.0072,-0.0067,0.0066,-0.0073,0.0061,-0.0083,0.007,-0.0061,0.0048,-0.0059,0.0065,-0.0058,0.0047,-0.0051,0.006,-0.0059,0.0064,-0.0056,0.0073,-0.0059,0.0067,-0.0058,0.01,-0.0067,0.0057,-0.005,0.006,-0.0054,0.0045,-0.006,0.0052,-0.0055,0.0056,-0.0055,0.006,-0.006,0.0054,-0.006,0.0058,-0.0067,0.0066,-0.0063,0.0054,-0.0103,0.0097,-0.0068,0.0065,-0.0049,0.005,-0.0065,0.0069,-0.0052,0.0069,-0.0052,0.0054,-0.0068,0.005,-0.005,0.0049,-0.0048,0.0051,-0.005,0.005,-0.006,0.0049,-0.0053,0.0047,-0.0067,0.007,-0.0062,0.005,-0.0051,0.0046,-0.0041,0.0041,-0.0061,0.0084,-0.0048,0.0043,-0.0059,0.0048,-0.005,0.005,-0.0047,0.0047,-0.0049,0.0065,-0.004,0.0047,-0.0041,0.0049,-0.0046,0.0048,-0.0055,0.0045,-0.004,0.0034,-0.0052,0.0081,-0.0046,0.0043,-0.0047,0.005,-0.0047,0.0049,-0.0049,0.0061,-0.0044,0.005,-0.0048,0.0039,-0.0046,0.0049,-0.0051,0.0051,-0.0066,0.0052,-0.0065,0.006,-0.0053,0.0064,-0.0055,0.0061,-0.0056,0.005,-0.0052,0.0051,-0.0054,0.0066,-0.0064,0.0075,-0.0078,0.0064,-0.0073,0.0073,-0.0088,0.0095,-0.0148,0.0143,-0.0101,0.0101,-0.0067,0.0064,-0.0082,0.0095,-0.0082,0.0073,-0.0115,0.0089,-0.0074,0.0095,-0.0117,0.0109,-0.0115,0.0095,-0.0076,0.0109,-0.0088,0.009,-0.0125,0.0122,-0.0093,0.009,-0.011,0.0092,-0.0136,0.0113,-0.0119,0.0131,-0.0098,0.011,-0.0108,0.0136,-0.0087,0.0088,-0.0094,0.0081,-0.0117,0.0126,-0.01,0.0105,-0.0128,0.0107,-0.0119,0.0132,-0.009,0.011,-0.0103,0.0113,-0.0091,0.0099,-0.0083,0.0082,-0.0087,0.0098,-0.011,0.0105,-0.0087,0.0089,-0.0088,0.0088,-0.008,0.0105,-0.0087,0.0104,-0.0083,0.0079,-0.0091,0.0127,-0.01,0.0075,-0.007,0.0107,-0.0068,0.0086,-0.0091,0.0068,-0.0068,0.0084,-0.0059,0.0057,-0.0066,0.0063,-0.0053,0.0057,-0.0049,0.0047,-0.0057,0.0052,-0.0053,0.0047,-0.0052,0.004,-0.0051,0.0062,-0.0054,0.0043,-0.0044,0.0064,-0.0049,0.0053,-0.0051,0.0071,-0.0048,0.0044,-0.0049,0.0043,-0.0055,0.0053,-0.006,0.0045,-0.0049,0.0057,-0.0043,0.004,-0.0053,0.0058,-0.0051,0.0049,-0.006,0.0067,-0.0043,0.0056,-0.0052,0.0059,-0.0045,0.0046,-0.0067,0.005,-0.0045,0.0043,-0.005,0.0052,-0.0063,0.0051,-0.005,0.0062,-0.0057,0.0054,-0.0063,0.0049,-0.005,0.0051,-0.005,0.0044,-0.0052,0.0046,-0.0063,0.0055,-0.0052,0.0064,-0.0054,0.0057,-0.0055,0.0048,-0.0048,0.0049,-0.0048,0.0056,-0.0057,0.0066,-0.0056,0.006,-0.0096,0.0085,-0.0069,0.0089,-0.0052,0.0053,-0.0061,0.009,-0.0057,0.0067,-0.0063,0.0061,-0.0049,0.0056,-0.0072,0.008,-0.0076,0.0072,-0.0056,0.0061,-0.0065,0.0067,-0.0067,0.0061,-0.0059,0.0056,-0.0065,0.0053,-0.0064,0.0058,-0.0066,0.0062,-0.0076,0.0091,-0.0074,0.0069,-0.0068,0.0064,-0.006,0.0057,-0.0056,0.0065,-0.0058,0.0057,-0.0064,0.0083,-0.008,0.0102,-0.0079,0.0081,-0.0085,0.0073,-0.0094,0.0112,-0.0101,0.0077,-0.0077,0.0132,-0.0067,0.0076,-0.0099,0.0088,-0.0068,0.0086,-0.0073,0.0063,-0.0056,0.0054,-0.0077,0.0062,-0.0056,0.0067,-0.0086,0.0106,-0.0056,0.0067,-0.0063,0.0059,-0.0051,0.0062,-0.007,0.0067,-0.0062,0.007,-0.0087,0.0085,-0.0076,0.0057,-0.0056,0.0063,-0.006,0.0079,-0.0061,0.007,-0.007,0.0059,-0.0073,0.0074,-0.0097,0.0087,-0.0114,0.0072,-0.0061,0.0088,-0.0072,0.0054,-0.0048,0.0061,-0.0065,0.0066,-0.0069,0.007,-0.0054,0.0066,-0.0054,0.0054,-0.0068,0.0061,-0.0049,0.0065,-0.0067,0.0069,-0.0087,0.0083,-0.0054,0.0061,-0.0058,0.0057,-0.0059,0.0058,-0.0053,0.0058,-0.0058,0.0065,-0.0052,0.0056,-0.0067,0.0066,-0.0054,0.0071,-0.0052,0.0047,-0.0058,0.0065,-0.0056,0.006,-0.0084,0.0072,-0.0089,0.0059,-0.0066,0.0068,-0.0069,0.0063,-0.0066,0.0076,-0.0057,0.0054,-0.0083,0.0069,-0.0062,0.0066,-0.0054,0.0064,-0.0061,0.007,-0.0072,0.0059,-0.0055,0.0059,-0.0047,0.0057,-0.0058,0.0057,-0.0056,0.0061,-0.0064,0.0067,-0.0054,0.0054,-0.0065,0.0071,-0.0087,0.0092,-0.0062,0.0068,-0.006,0.0059,-0.0072,0.0078,-0.0056,0.0051,-0.0051,0.0052,-0.0051,0.0042,-0.0045,0.0046,-0.0057,0.0051,-0.0044,0.0047,-0.0042,0.0052,-0.0057,0.0058,-0.0068,0.0047,-0.0051,0.0082,-0.0053,0.0064,-0.0058,0.005,-0.0056,0.0056,-0.0052,0.0066,-0.0063,0.0059,-0.0052,0.0064,-0.0052,0.0059,-0.0067,0.0067,-0.0063,0.0057,-0.0065,0.0064,-0.0052,0.005,-0.005,0.0051,-0.0054,0.0052,-0.0049,0.0067,-0.0058,0.0055,-0.0052,0.0055,-0.0066,0.007,-0.0051,0.0052,-0.0066,0.006,-0.0069,0.0056,-0.0062,0.0047,-0.0064,0.0057,-0.0054,0.0052,-0.0071,0.0067,-0.0051,0.0057,-0.0048,0.0058,-0.006,0.0066,-0.0056,0.0063,-0.0064,0.0069,-0.0064,0.0057,-0.0066,0.006,-0.006,0.0067,-0.0069,0.0068,-0.0054,0.0058,-0.0058,0.0053,-0.0061,0.0068,-0.005,0.0043,-0.0062,0.007,-0.0049,0.0064,-0.0057,0.005,-0.0063,0.0062,-0.0055,0.0086,-0.0059,0.0057,-0.0048,0.0047,-0.0046,0.0047,-0.0049,0.0054,-0.0058,0.005,-0.0053,0.0101,-0.0058,0.0054,-0.0053,0.0051,-0.0044,0.0056,-0.0054,0.005,-0.006,0.0077,-0.0097,0.0082,-0.005,0.0059,-0.0055,0.0057,-0.0059,0.0088,-0.0057,0.008,-0.0074,0.0086,-0.0065,0.0076,-0.0067,0.0081,-0.0086,0.0077,-0.0081,0.009,-0.0087,0.008,-0.0123,0.011,-0.0071,0.005,-0.0061,0.0062,-0.0066,0.0079,-0.0061,0.008,-0.0078,0.0078,-0.0055,0.0071,-0.0056,0.0076,-0.0077,0.0075,-0.0056,0.0075,-0.006,0.0059,-0.0056,0.0059,-0.0077,0.0061,-0.007,0.0064,-0.0074,0.008,-0.0075,0.0057,-0.0071,0.0046,-0.0063,0.0045,-0.0056,0.0056,-0.0062,0.0054,-0.0076,0.0072,-0.0069,0.007,-0.0047,0.0051,-0.0067,0.0044,-0.0054,0.0063,-0.0051,0.0062,-0.0075,0.0078,-0.007,0.0064,-0.006,0.0058,-0.005,0.0057,-0.0058,0.005,-0.0045,0.006,-0.0052,0.0051,-0.009,0.0058,-0.0054,0.0072,-0.0055,0.0068,-0.0049,0.0051,-0.005,0.0086,-0.0055,0.0062,-0.0058,0.0051,-0.0059,0.0074,-0.0051,0.0051,-0.0044,0.0056,-0.0042,0.0047,-0.0047,0.0054,-0.0059,0.0059,-0.0064,0.006,-0.0057,0.006,-0.0195,0.013,-0.0094,0.007,-0.0071,0.0057,-0.0055,0.0065,-0.0072,0.0076,-0.0056,0.0055,-0.0054,0.0061,-0.0052,0.0051,-0.0048,0.0047,-0.0047,0.0051,-0.0049,0.0052,-0.0052,0.005,-0.0048,0.0068,-0.0065,0.0055,-0.0058,0.005,-0.0056,0.0046,-0.0072,0.0056,-0.0068,0.006,-0.006,0.0069,-0.0049,0.0058,-0.0044,0.0051,-0.006,0.0073,-0.0049,0.005,-0.0048,0.0044,-0.0058,0.0049,-0.0058,0.0072,-0.0058,0.0049,-0.0049,0.0058,-0.0051,0.0079,-0.0051,0.0049,-0.0064,0.0082,-0.0049,0.0052,-0.008,0.0074,-0.0052,0.0053,-0.0048,0.0062,-0.0051,0.0054,-0.0041,0.005,-0.0043,0.0052,-0.0047,0.0042,-0.0047,0.0055,-0.0052,0.0066,-0.0058,0.0051,-0.0055,0.0049,-0.005,0.0044,-0.0055,0.0055,-0.0054,0.0051,-0.0061,0.0062,-0.0054,0.0051,-0.0047,0.0052,-0.0056,0.0056,-0.0043,0.0049,-0.0052,0.0057,-0.0049,0.005,-0.0059,0.0065,-0.0045,0.0072,-0.0054,0.0046,-0.0049,0.0064,-0.0062,0.0061,-0.0074,0.0107,-0.0057,0.0049,-0.007,0.0062,-0.006,0.0051,-0.0056,0.0061,-0.0103,0.0068,-0.0052,0.0059,-0.0067,0.0071,-0.0074,0.0066,-0.0064,0.006,-0.0062,0.0065,-0.0055,0.0071,-0.0058,0.0075,-0.005,0.0049,-0.0062,0.0072,-0.0061,0.0066,-0.005,0.0054,-0.0048,0.005,-0.0053,0.007,-0.0045,0.0058,-0.0058,0.0072,-0.0069,0.0099,-0.0052,0.0057,-0.005,0.0056,-0.0056,0.0057,-0.0047,0.0049,-0.006,0.0085,-0.006,0.006,-0.0062,0.0057,-0.0067,0.0068,-0.0111,0.007,-0.0058,0.0076,-0.0063,0.0079,-0.0073,0.0065,-0.0081,0.0076,-0.0069,0.0072,-0.0076,0.0082,-0.0063,0.0056,-0.0068,0.0074,-0.0089,0.0074,-0.007,0.0069,-0.0076,0.0086,-0.0088,0.0083,-0.0085,0.0088,-0.0077,0.0077,-0.0067,0.0069,-0.0064,0.0062,-0.0073,0.0074,-0.0055,0.007,-0.0069,0.0068,-0.0062,0.0075,-0.0056,0.0071,-0.0073,0.0068,-0.0077,0.0065,-0.005,0.0065,-0.0065,0.0051,-0.0053,0.0049,-0.0059,0.0054,-0.006,0.0057,-0.0067,0.0069,-0.0068,0.0132,-0.0079,0.0068,-0.007,0.007,-0.0063,0.0058,-0.0066,0.0066,-0.0063,0.0069,-0.0061,0.0083,-0.0061,0.0069,-0.0074,0.0091,-0.0109,0.0058,-0.0071,0.0065,-0.0067,0.0076,-0.0056,0.0063,-0.0063,0.0062,-0.0069,0.0063,-0.0072,0.0058,-0.0122,0.0086,-0.0051,0.0066,-0.0066,0.0066,-0.0069,0.0095,-0.0061,0.0088,-0.0062,0.0081,-0.0076,0.0077,-0.0062,0.0064,-0.0065,0.0079,-0.0077,0.008,-0.0069,0.0082,-0.0059,0.0061,-0.0071,0.0068,-0.0068,0.0073,-0.0062,0.0053,-0.0063,0.0069,-0.0054,0.0062,-0.0062,0.0082,-0.0062,0.0059,-0.0052,0.0058,-0.0062,0.0065,-0.0062,0.006,-0.0058,0.0075,-0.0074,0.0078,-0.0068,0.0091,-0.0068,0.0077,-0.0082,0.0064,-0.0072,0.0062,-0.0052,0.0066,-0.0046,0.008,-0.0058,0.0052,-0.0076,0.0069,-0.0057,0.0103,-0.0049,0.0066,-0.0054,0.0056,-0.0057,0.0052,-0.0055,0.0061,-0.0078,0.0063,-0.0071,0.0079,-0.0062,0.006,-0.0069,0.0068,-0.0055,0.0059,-0.0069,0.0061,-0.0058,0.0069,-0.007,0.0066,-0.0069,0.0067,-0.007,0.0062,-0.0058,0.0057,-0.0057,0.0072,-0.0095,0.0075,-0.0062,0.0071,-0.0059,0.0061,-0.0058,0.005,-0.0082,0.0071,-0.0066,0.0064,-0.0053,0.0054,-0.0066,0.0069,-0.0053,0.0066,-0.0052,0.0072,-0.0059,0.0084,-0.0072,0.0067,-0.0063,0.0063,-0.0063,0.0078,-0.0062,0.0061,-0.0061,0.0069,-0.0057,0.0056,-0.0047,0.0056,-0.0061,0.0081,-0.0062,0.0077,-0.006,0.006,-0.0059,0.0053,-0.0062,0.0049,-0.0058,0.0101,-0.0054,0.0052,-0.0056,0.0065,-0.0062,0.0066,-0.0052,0.007,-0.0071,0.006,-0.0063,0.0059,-0.0055,0.0059,-0.0057,0.0061,-0.0057,0.0056,-0.0054,0.0054,-0.0051,0.0063,-0.0067,0.0065,-0.0059,0.0065,-0.0057,0.0057,-0.0057,0.0062,-0.0061,0.0078,-0.0049,0.0069,-0.0054,0.0057,-0.0047,0.0065,-0.0052,0.0063,-0.0051,0.0063,-0.0056,0.0049,-0.0065,0.0061,-0.0056,0.0052,-0.0052,0.006,-0.005,0.006,-0.0047,0.0056,-0.0056,0.006,-0.006,0.0048,-0.0055,0.0056,-0.0063,0.0063,-0.0055,0.006,-0.005,0.0065,-0.0052,0.0061,-0.0053,0.0055,-0.0053,0.0061,-0.0053,0.0078,-0.0058,0.0066,-0.0051,0.0059,-0.0053,0.0057,-0.0073,0.0061,-0.0056,0.0049,-0.0055,0.0063,-0.0055,0.0054,-0.0046,0.0079,-0.0055,0.005,-0.0058,0.0051,-0.0056,0.0065,-0.0054,0.0055,-0.0051,0.0059,-0.0067,0.0062,-0.0053,0.0054,-0.0044,0.0052,-0.0059,0.0068,-0.005,0.0059,-0.0049,0.0055,-0.0049,0.0063,-0.0053,0.0043,-0.005,0.0052,-0.0062,0.0056,-0.0068,0.0087,-0.0049,0.0053,-0.0057,0.0054,-0.006,0.0046,-0.0049,0.0058,-0.0048,0.0052,-0.0048,0.0056,-0.0083,0.0054,-0.0066,0.0054,-0.0053,0.0076,-0.0051,0.0056,-0.0051,0.0051,-0.0052,0.0057,-0.0049,0.0049,-0.0051,0.0048,-0.005,0.0054,-0.0044,0.0044,-0.0053,0.0052,-0.0053,0.0045,-0.0093,0.0116,-0.0067,0.0077,-0.0071,0.0064,-0.0061,0.0069,-0.0062,0.0073,-0.008,0.0061,-0.0108,0.0094,-0.0076,0.0077,-0.0068,0.0063,-0.0069,0.0075,-0.0059,0.0066,-0.0071,0.006,-0.007,0.0066,-0.006,0.0074,-0.0085,0.0085,-0.0061,0.0074,-0.0061,0.0076,-0.0084,0.0072,-0.0071,0.0063,-0.0063,0.009,-0.0067,0.0076,-0.0062,0.0067,-0.0074,0.0072,-0.005,0.006,-0.0059,0.0065,-0.0073,0.0059,-0.0064,0.0066,-0.0057,0.0066,-0.006,0.0059,-0.0064,0.008,-0.0059,0.0054,-0.0053,0.0068,-0.0052,0.0052,-0.006,0.0061,-0.0064,0.0054,-0.0062,0.0051,-0.0048,0.0063,-0.0061,0.0062,-0.005,0.0055,-0.0071,0.0071,-0.0073,0.0056,-0.0074,0.0067,-0.0067,0.0058,-0.0055,0.0055,-0.0081,0.0069,-0.0073,0.0072,-0.0075,0.0071,-0.0036,0.0028]
در حال بارگذاری
0:59
هاوایی باد در زیر تک درخت نخل ثابت نسیم برگ اکشن, دید از 2.
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۱ اسفند ۹۸
اشتراک گذاری