مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 072 فولی, قدم به قدم, D ...

قدم به قدم در صفحه الماس کف کفش کتانی خراش دادن و scuffing دور چشم انداز.
دسته بندی: خراشیدن
مدت زمان: ۰:۱۱
نوع: 48kHz,16bit
تعداد دانلود: ۲ بار
آخرین ویرایش: شنبه, ۰۱ آبان ۱۴۰۰
برچسب ها
[-0.0484,0.0452,-0.0214,0.028,-0.0231,0.0219,-0.0179,0.024,-0.0212,0.0258,-0.0523,0.0276,-0.0183,0.0213,-0.0114,0.0108,-0.01,0.0081,-0.0053,0.0077,-0.0051,0.0072,-0.0039,0.0061,-0.0026,0.0029,-0.0026,0.0022,-0.0022,0.0021,-0.0022,0.0018,-0.0014,0.0015,-0.001,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0423,0.0626,-0.0969,0.0969,-0.0342,0.0373,-0.0398,0.0327,-0.0269,0.0276,-0.0214,0.0288,-0.0166,0.0149,-0.0123,0.0174,-0.0089,0.0146,-0.0093,0.0127,-0.0093,0.0085,-0.0064,0.0061,-0.0066,0.0046,-0.0041,0.0045,-0.004,0.0047,-0.0027,0.0024,-0.0024,0.0025,-0.0022,0.0031,-0.0023,0.0019,-0.0019,0.0018,-0.0015,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0009,0.0004,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0258,0.0238,-0.0329,0.028,-0.0277,0.0351,-0.0316,0.025,-0.0216,0.0287,-0.0322,0.0226,-0.0297,0.0217,-0.0101,0.0128,-0.0085,0.0088,-0.006,0.0061,-0.0058,0.0079,-0.0049,0.0047,-0.0054,0.0036,-0.0036,0.0023,-0.0022,0.0017,-0.0024,0.0019,-0.0023,0.0021,-0.0018,0.0022,-0.0013,0.0014,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0419,0.0395,-0.0509,0.0632,-0.0508,0.0365,-0.1007,0.0605,-0.0279,0.0321,-0.0339,0.0297,-0.0262,0.0234,-0.0132,0.0184,-0.0103,0.0092,-0.005,0.0074,-0.0067,0.0049,-0.0049,0.0067,-0.004,0.005,-0.0042,0.003,-0.0033,0.0026,-0.002,0.0026,-0.0029,0.0021,-0.0017,0.0014,-0.0017,0.0015,-0.0016,0.0015,-0.0009,0.0014,-0.0013,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0271,0.0195,-0.064,0.0473,-0.0396,0.0348,-0.0255,0.029,-0.021,0.0175,-0.0325,0.0266,-0.019,0.0219,-0.0206,0.0254,-0.0177,0.0166,-0.0114,0.0127,-0.0084,0.0094,-0.0085,0.0091,-0.0066,0.0076,-0.005,0.0057,-0.004,0.004,-0.0025,0.0035,-0.0034,0.0028,-0.003,0.0036,-0.0025,0.0027,-0.0021,0.0023,-0.0015,0.0019,-0.0014,0.0011,-0.0017,0.0016,-0.0015,0.0015,-0.0014,0.0011,-0.0013,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0661,0.0503,-0.0464,0.0721,-0.0389,0.0495,-0.0375,0.0483,-0.037,0.0357,-0.0347,0.0418,-0.0136,0.017,-0.0117,0.0142,-0.0089,0.0108,-0.0067,0.0066,-0.0064,0.0077,-0.0043,0.0032,-0.0034,0.0034,-0.0033,0.0035,-0.0024,0.0016,-0.0016,0.0021,-0.0011,0.0009,-0.0016,0.001,-0.0008,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0663,0.0538,-0.0584,0.0551,-0.0555,0.0584,-0.0778,0.0496,-0.0437,0.0437,-0.0305,0.0383,-0.0519,0.0414,-0.0117,0.0138,-0.013,0.0123,-0.0118,0.0117,-0.0087,0.0074,-0.0074,0.0066,-0.0051,0.0049,-0.0036,0.0066,-0.0036,0.0039,-0.0028,0.0024,-0.0029,0.0028,-0.0022,0.0022,-0.002,0.0017,-0.0017,0.0015,-0.0012,0.0012,-0.0009,0.0016,-0.0009,0.001,-0.001,0.0006,-0.0007,0.001,-0.0006,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0552,0.068,-0.0707,0.0665,-0.0472,0.0571,-0.0577,0.0448,-0.0278,0.0275,-0.0278,0.0299,-0.0151,0.0194,-0.0205,0.0165,-0.0129,0.0099,-0.0104,0.0079,-0.0085,0.0065,-0.0056,0.0054,-0.0058,0.0051,-0.0041,0.0038,-0.0031,0.0031,-0.0026,0.0026,-0.0022,0.0022,-0.002,0.0019,-0.0015,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.001,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0514,0.071,-0.0413,0.065,-0.0372,0.0342,-0.0427,0.0435,-0.0337,0.0326,-0.0423,0.0516,-0.0227,0.0233,-0.0097,0.0102,-0.0133,0.0108,-0.0108,0.0067,-0.009,0.0097,-0.0047,0.0052,-0.0042,0.0039,-0.0037,0.0031,-0.0028,0.0029,-0.0031,0.0025,-0.0021,0.002,-0.0025,0.0018,-0.002,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.1313,0.1807,-0.174,0.125,-0.0913,0.0976,-0.0778,0.0534,-0.0553,0.0441,-0.0503,0.0452,-0.0623,0.0402,-0.0263,0.0367,-0.0267,0.0192,-0.0207,0.0194,-0.011,0.0142,-0.0063,0.0137,-0.0107,0.0116,-0.0074,0.0072,-0.006,0.0038,-0.0043,0.0046,-0.0061,0.0043,-0.0042,0.0044,-0.0038,0.0037,-0.0032,0.0029,-0.002,0.0019,-0.0028,0.0017,-0.0017,0.0021,-0.002,0.0022,-0.0021,0.0019,-0.0018,0.0016,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0009,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:11
قدم به قدم در صفحه الماس کف کفش کتانی خراش دادن و scuffing دور چشم انداز.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم