مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 640 کوتاه آهسته لجن ...

لزج خرد کردن موجودی جنبش

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: تلپ و تلوپ
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها جنبشموجودیخیسچلپ چلوپslimeslimyله کردنبیو مکانیکیدل و رودهslug
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0007,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.001,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0006,-0.0012,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0014,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0009,-0.0065,0.0094,-0.0042,0.0045,-0.0022,0.0017,-0.0018,0.0013,-0.004,0.0048,-0.0045,0.005,-0.0047,0.0047,-0.0035,0.0032,-0.0015,0.0011,-0.0014,0.001,-0.0014,0.0017,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.0021,0.0017,-0.0015,0.0016,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0044,0.0046,-0.0068,0.009,-0.0091,0.0081,-0.0066,0.0069,-0.0061,0.0067,-0.0042,0.0043,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0014,0.0014,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0031,0.0022,-0.0012,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0025,0.0015,-0.0009,0.0007,-0.0012,0.001,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0012,0.0008,-0.0011,0.0011,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0014,0.001,-0.0012,0.0011,-0.001,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0015,0.0015,-0.0018,0.0011,-0.0019,0.0025,-0.001,0.0013,-0.0008,0.0019,-0.0015,0.0011,-0.0012,0.0014,-0.0016,0.0016,-0.0017,0.0014,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0016,0.0021,-0.0038,0.002,-0.0045,0.0033,-0.0008,0.0012,-0.0012,0.0016,-0.0025,0.0032,-0.0083,0.0057,-0.0051,0.0091,-0.0101,0.0146,-0.0201,0.0149,-0.0102,0.0155,-0.003,0.0031,-0.0116,0.0107,-0.0065,0.0073,-0.0066,0.0053,-0.0022,0.0019,-0.0042,0.0053,-0.0056,0.0058,-0.0049,0.0035,-0.0045,0.0044,-0.0046,0.0041,-0.0009,0.0016,-0.0018,0.0023,-0.0031,0.0023,-0.0028,0.002,-0.0025,0.0033,-0.0026,0.0036,-0.0023,0.002,-0.0016,0.0022,-0.0033,0.0032,-0.0042,0.0033,-0.0046,0.003,-0.0041,0.0043,-0.0039,0.0038,-0.005,0.0055,-0.0029,0.002,-0.0039,0.0024,-0.0026,0.003,-0.0016,0.0032,-0.0025,0.0022,-0.0024,0.0034,-0.0029,0.0027,-0.0028,0.0016,-0.0044,0.0059,-0.0025,0.0025,-0.0061,0.0041,-0.0051,0.0027,-0.0028,0.0046,-0.006,0.0054,-0.0041,0.0055,-0.0035,0.0027,-0.0053,0.0048,-0.0027,0.0033,-0.0034,0.0041,-0.0023,0.0029,-0.0055,0.0083,-0.005,0.0085,-0.0073,0.0065,-0.0122,0.0109,-0.0118,0.0101,-0.0054,0.009,-0.0032,0.003,-0.0042,0.0038,-0.012,0.0077,-0.0061,0.0043,-0.0038,0.0023,-0.0033,0.003,-0.0055,0.0071,-0.0109,0.0069,-0.0069,0.006,-0.0053,0.008,-0.0114,0.0123,-0.007,0.0068,-0.0096,0.0058,-0.0084,0.008,-0.012,0.013,-0.0129,0.0086,-0.0114,0.0097,-0.0145,0.0184,-0.0072,0.0098,-0.0079,0.0119,-0.0096,0.0098,-0.0078,0.0084,-0.0082,0.0101,-0.0087,0.0081,-0.0066,0.0065,-0.0084,0.0057,-0.0078,0.008,-0.0077,0.0088,-0.0069,0.0068,-0.0068,0.0059,-0.009,0.0111,-0.0079,0.0111,-0.0131,0.0128,-0.0088,0.0063,-0.0074,0.0112,-0.0066,0.0077,-0.0041,0.0078,-0.0075,0.0071,-0.0065,0.006,-0.0057,0.0064,-0.0053,0.005,-0.0061,0.0109,-0.0082,0.0064,-0.0051,0.0081,-0.0101,0.0096,-0.0054,0.0103,-0.0089,0.0081,-0.0107,0.0112,-0.0053,0.0082,-0.0206,0.0333,-0.008,0.006,-0.0067,0.0058,-0.0067,0.0104,-0.0105,0.0152,-0.0071,0.0074,-0.0051,0.0067,-0.0098,0.0089,-0.0067,0.0091,-0.0055,0.0061,-0.0099,0.0075,-0.0066,0.0096,-0.01,0.0163,-0.0063,0.0081,-0.0068,0.0058,-0.006,0.0069,-0.0072,0.0075,-0.006,0.0066,-0.0124,0.0146,-0.0072,0.0102,-0.0109,0.0095,-0.0042,0.0048,-0.0121,0.0085,-0.0085,0.007,-0.0064,0.0047,-0.0049,0.0058,-0.0034,0.0034,-0.0085,0.0098,-0.0047,0.0047,-0.0035,0.0048,-0.002,0.0035,-0.0032,0.0017,-0.0058,0.0057,-0.0038,0.0036,-0.0076,0.0047,-0.0018,0.002,-0.0031,0.0028,-0.0089,0.0076,-0.0145,0.0097,-0.0068,0.0043,-0.0021,0.0022,-0.0026,0.004,-0.0015,0.0033,-0.0048,0.0036,-0.0018,0.0012,-0.0039,0.0022,-0.0062,0.0034,-0.0014,0.0022,-0.001,0.0012,-0.0023,0.0029,-0.0043,0.0039,-0.0022,0.0031,-0.0021,0.0027,-0.0031,0.0015,-0.0026,0.0024,-0.0023,0.0014,-0.001,0.0005,-0.0034,0.002,-0.0034,0.0051,-0.0057,0.0037,-0.0014,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0017,0.0023,-0.002,0.0013,-0.0034,0.0015,-0.0022,0.0018,-0.0031,0.0025,-0.0011,0.0013,-0.0011,0.0016,-0.0019,0.0028,-0.0039,0.004,-0.004,0.0031,-0.0028,0.0021,-0.0021,0.0016,-0.0009,0.0008,-0.0015,0.0013,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0022,0.001,-0.0005,0.0011,-0.0006,0.0017,-0.001,0.001,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0011,-0.0004,0.0005,-0.001,0.0012,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0013,0.0013,-0.0007,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0015,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0002,-0.0007,0.0016,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0014,0.0014,-0.0007,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0002,-0.001,0.002,-0.0005,0.001,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.001,0.0011,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0025,-0.0014,0.0015,-0.0009,0.0011,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0012,0.0007,-0.0004,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
لزج خرد کردن موجودی جنبش
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم