مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 647 کوتاه آهسته لجن ...

متخصص ماموگرافی لجن جنبش است.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: تلپ و تلوپ
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها جنبشموجودیخیسغلتیدنslitheringچلپ چلوپslimeslimyله کردنناخالصدل و روده
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0013,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0009,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0014,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0007,-0.0012,0.0016,-0.0032,0.0014,-0.0013,0.0011,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0018,-0.0013,0.0012,-0.0013,0.0012,-0.0017,0.0015,-0.0021,0.0013,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0017,-0.0027,0.0029,-0.0032,0.0038,-0.004,0.0036,-0.002,0.0023,-0.0017,0.0019,-0.0032,0.0023,-0.0025,0.002,-0.0021,0.0023,-0.003,0.004,-0.0054,0.0062,-0.004,0.0026,-0.0046,0.0044,-0.0016,0.0022,-0.0029,0.0022,-0.003,0.0029,-0.0031,0.0038,-0.0029,0.003,-0.0022,0.0029,-0.002,0.0023,-0.0019,0.0031,-0.0024,0.0028,-0.0041,0.0029,-0.0038,0.0047,-0.0027,0.0039,-0.0042,0.0034,-0.0019,0.0037,-0.0033,0.0027,-0.0031,0.0021,-0.0028,0.0026,-0.0038,0.0036,-0.0037,0.0032,-0.0038,0.0038,-0.0034,0.0052,-0.0026,0.002,-0.0025,0.0014,-0.0039,0.0023,-0.006,0.0045,-0.0018,0.0022,-0.0019,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0023,0.0017,-0.0018,0.0017,-0.0011,0.0012,-0.0017,0.0018,-0.0015,0.0023,-0.0014,0.0012,-0.0021,0.0018,-0.0023,0.0033,-0.0021,0.0025,-0.0017,0.0018,-0.0014,0.0022,-0.0016,0.0021,-0.0016,0.0008,-0.0007,0.0017,-0.001,0.0012,-0.001,0.001,-0.0011,0.0016,-0.0013,0.0016,-0.0012,0.0007,-0.0016,0.0012,-0.0019,0.0016,-0.0023,0.0011,-0.005,0.0039,-0.0017,0.0014,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.0018,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0013,0.0007,-0.002,0.0017,-0.0047,0.0037,-0.0012,0.0015,-0.0013,0.0019,-0.0021,0.0026,-0.001,0.0009,-0.0011,0.0013,-0.001,0.0021,-0.0017,0.0019,-0.0011,0.0016,-0.0013,0.0018,-0.0013,0.0014,-0.0022,0.0019,-0.0009,0.0007,-0.0018,0.0029,-0.0062,0.0058,-0.0048,0.0042,-0.0025,0.0021,-0.0025,0.0022,-0.0025,0.0025,-0.0049,0.0042,-0.0049,0.004,-0.0017,0.0019,-0.0019,0.002,-0.0014,0.0015,-0.002,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.0017,0.0011,-0.0031,0.0018,-0.001,0.0011,-0.0022,0.002,-0.0048,0.0039,-0.0009,0.001,-0.001,0.0008,-0.0022,0.0023,-0.0018,0.0015,-0.0031,0.0029,-0.0027,0.0027,-0.0023,0.0021,-0.0025,0.0029,-0.0034,0.0026,-0.0035,0.003,-0.0006,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0006,0.0013,-0.001,0.0014,-0.0017,0.0013,-0.0036,0.0033,-0.002,0.0014,-0.0007,0.0012,-0.0007,0.0008,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0011,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0011,-0.0014,0.0013,-0.003,0.0029,-0.0007,0.0008,-0.0012,0.0006,-0.0016,0.0013,-0.0008,0.0018,-0.0017,0.0015,-0.0016,0.0015,-0.0011,0.0005,-0.0012,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0023,-0.0007,0.0013,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0015,-0.0013,0.0016,-0.0022,0.0028,-0.0018,0.0013,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0008,-0.0011,0.0006,-0.0007,0.0013,-0.0016,0.0017,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0008,-0.0015,0.0012,-0.0009,0.0016,-0.0013,0.0017,-0.0005,0.0008,-0.0011,0.001,-0.0033,0.0015,-0.0027,0.0028,-0.0016,0.0015,-0.0007,0.0009,-0.0012,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0013,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0016,0.0029,-0.0022,0.0028,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0008,0.0014,-0.0011,0.0008,-0.0009,0.0004,-0.001,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0011,0.001,-0.0015,0.0013,-0.0013,0.0017,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0017,0.001,-0.0017,0.0012,-0.0005,0.0005,-0.001,0.0008,-0.0009,0.001,-0.0013,0.0014,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0003,0.0005,-0.0012,0.0011,-0.0008,0.0022,-0.0027,0.0033,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0019,0.001,-0.0004,0.0007,-0.0006,0.0002,-0.001,0.0005,-0.0005,0.001,-0.0008,0.0016,-0.0011,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0009,0.0006,-0.001,0.0005,-0.0004,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0011,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.0014,-0.0006,0.0007,-0.0011,0.0016,-0.0009,0.0012,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.001,-0.0002,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0015,0.0014,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.002,0.0015,-0.0016,0.0017,-0.0007,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0001,0.0004,-0.0004,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0004,-0.0004,0.0011,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0004,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0009,0.0015,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0003,-0.0011,0.0009,-0.0002,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0012,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0006,0.0007,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0006,-0.0016,0.0018,-0.0005,0.0008,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0015,0.0014,-0.0003,0.0001,-0.0015,0.0013,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0001,0,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
متخصص ماموگرافی لجن جنبش است.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم