مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 651 کوتاه آهسته لجن ...

خزیدن لجن جنبش است.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: تلپ و تلوپ
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها جنبشموجودیخیسغلتیدنslitheringچلپ چلوپلجنslimyله کردنناخالصدل و روده
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0015,0.0008,-0.001,0.0011,-0.0017,0.0009,-0.0014,0.0008,-0.0013,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0009,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0015,0.0014,-0.0013,0.0012,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0017,0.0017,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0012,-0.0013,0.001,-0.0019,0.0017,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.0011,-0.0016,0.0012,-0.0013,0.0009,-0.0013,0.0015,-0.0018,0.0015,-0.0011,0.0009,-0.0013,0.0018,-0.0019,0.0017,-0.002,0.0019,-0.0018,0.0025,-0.0022,0.0024,-0.0015,0.0019,-0.0015,0.0019,-0.0031,0.0018,-0.0015,0.0021,-0.0018,0.0058,-0.0033,0.0027,-0.0016,0.0021,-0.0046,0.0043,-0.0038,0.0043,-0.0043,0.0049,-0.0028,0.004,-0.0028,0.0032,-0.0039,0.0031,-0.0049,0.0058,-0.0047,0.0051,-0.0057,0.0051,-0.0035,0.0045,-0.0059,0.006,-0.0063,0.0041,-0.0048,0.0053,-0.0048,0.005,-0.0038,0.0039,-0.0051,0.0061,-0.0057,0.004,-0.0057,0.0038,-0.0052,0.0028,-0.0051,0.0053,-0.004,0.0038,-0.0039,0.0025,-0.0039,0.0032,-0.0044,0.0036,-0.003,0.0032,-0.004,0.0053,-0.005,0.0044,-0.0034,0.0041,-0.0042,0.0047,-0.0035,0.0033,-0.0038,0.0038,-0.0052,0.0059,-0.0047,0.0044,-0.0047,0.0043,-0.0034,0.0033,-0.0026,0.0047,-0.0047,0.0037,-0.0033,0.0025,-0.0039,0.0054,-0.0042,0.0041,-0.004,0.0057,-0.0049,0.0062,-0.0064,0.0062,-0.0042,0.0064,-0.0047,0.006,-0.0061,0.0071,-0.0059,0.0082,-0.0107,0.0099,-0.013,0.0109,-0.0097,0.0098,-0.0138,0.01,-0.0119,0.0102,-0.0088,0.0126,-0.014,0.0159,-0.0097,0.0142,-0.0095,0.0087,-0.0078,0.0077,-0.0121,0.0119,-0.0152,0.0228,-0.0156,0.0114,-0.0145,0.0224,-0.0108,0.0166,-0.0115,0.0116,-0.0128,0.0107,-0.006,0.0136,-0.0089,0.0077,-0.0086,0.0092,-0.0147,0.0169,-0.0083,0.0124,-0.0062,0.006,-0.0069,0.007,-0.0081,0.0115,-0.0114,0.0173,-0.0077,0.007,-0.0028,0.003,-0.0054,0.0053,-0.0061,0.0041,-0.0033,0.0026,-0.004,0.0026,-0.0059,0.0049,-0.0131,0.0126,-0.0048,0.0043,-0.0045,0.0037,-0.0052,0.0053,-0.0053,0.0081,-0.0049,0.0037,-0.0027,0.0034,-0.0052,0.0042,-0.0087,0.0061,-0.0063,0.0041,-0.0049,0.0048,-0.0044,0.0037,-0.0069,0.0047,-0.0074,0.0062,-0.0048,0.0048,-0.0035,0.0035,-0.0035,0.0052,-0.0021,0.0036,-0.0038,0.0049,-0.0051,0.0034,-0.0062,0.0046,-0.0048,0.006,-0.0046,0.0037,-0.0029,0.0049,-0.0029,0.0033,-0.0027,0.0045,-0.0024,0.0024,-0.0026,0.0028,-0.0028,0.0027,-0.0027,0.0017,-0.0064,0.0058,-0.0065,0.006,-0.0028,0.0027,-0.0025,0.0016,-0.0024,0.0034,-0.0014,0.0016,-0.0053,0.007,-0.0031,0.0042,-0.0046,0.0042,-0.0029,0.004,-0.0022,0.0033,-0.0028,0.0028,-0.0024,0.0061,-0.0029,0.004,-0.0035,0.0027,-0.0043,0.0041,-0.0029,0.0036,-0.0043,0.005,-0.0044,0.0063,-0.0033,0.0028,-0.0024,0.0023,-0.0018,0.0024,-0.0029,0.004,-0.0041,0.0046,-0.0014,0.0022,-0.0009,0.0005,-0.0017,0.0024,-0.0014,0.0012,-0.0026,0.0016,-0.0023,0.0024,-0.0017,0.0017,-0.002,0.0018,-0.0015,0.002,-0.0009,0.0012,-0.0012,0.0015,-0.0015,0.0021,-0.0025,0.0026,-0.0012,0.002,-0.0024,0.0018,-0.0023,0.0025,-0.0016,0.002,-0.0024,0.0036,-0.0033,0.0052,-0.0028,0.0029,-0.0023,0.0023,-0.0057,0.0045,-0.0076,0.0064,-0.0045,0.005,-0.0025,0.0026,-0.0031,0.004,-0.0023,0.0028,-0.0015,0.0021,-0.0016,0.001,-0.0018,0.0016,-0.0013,0.0012,-0.0032,0.0031,-0.0009,0.0013,-0.0016,0.0015,-0.0025,0.0023,-0.0026,0.0032,-0.0012,0.0007,-0.0011,0.0009,-0.0012,0.0009,-0.0016,0.0009,-0.001,0.0006,-0.0009,0.001,-0.0016,0.0015,-0.0037,0.0025,-0.0015,0.002,-0.0008,0.0009,-0.0024,0.0027,-0.0016,0.0018,-0.003,0.0031,-0.0034,0.0036,-0.0023,0.0016,-0.0024,0.0026,-0.0025,0.0027,-0.0022,0.0015,-0.0017,0.0027,-0.0037,0.0031,-0.0064,0.0068,-0.0029,0.0032,-0.0126,0.0124,-0.0144,0.0134,-0.0085,0.0119,-0.0025,0.0023,-0.0012,0.0015,-0.0024,0.0038,-0.0034,0.0068,-0.001,0.0011,-0.0014,0.0009,-0.0018,0.0016,-0.0027,0.0041,-0.0042,0.0036,-0.0037,0.0032,-0.0005,0.0007,-0.0012,0.0011,-0.0026,0.0016,-0.0013,0.0014,-0.0012,0.0016,-0.0014,0.0012,-0.001,0.0014,-0.0011,0.0016,-0.002,0.0021,-0.0033,0.0032,-0.0026,0.0021,-0.0018,0.0023,-0.0011,0.001,-0.0006,0.001,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.001,0.001,-0.0014,0.0011,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0009,-0.001,0.0013,-0.001,0.0015,-0.0007,0.0002,-0.0012,0.0014,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0002,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0023,0.0021,-0.0004,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0013,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0011,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0013,0.0012,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0002,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.001,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0007,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0005,0,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,0,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.001,0.0013,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
خزیدن لجن جنبش است.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم