مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 659 متوسط آهسته لجن ...

خزیدن لجن جنبش است.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: تلپ و تلوپ
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها جنبشموجودیخیسغلتیدنslitheringچلپ چلوپslimeslimyله کردنناخالصدل و روده
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0011,-0.001,0.0009,-0.0003,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0011,0.0014,-0.0004,0.0005,-0.0012,0.0014,-0.002,0.0016,-0.0011,0.0013,-0.0026,0.0013,-0.002,0.0016,-0.0016,0.0015,-0.0017,0.0032,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0017,-0.0029,0.0034,-0.0017,0.0024,-0.0023,0.0026,-0.0034,0.0032,-0.003,0.0054,-0.0048,0.0069,-0.003,0.0032,-0.0063,0.0055,-0.0038,0.004,-0.008,0.0043,-0.0036,0.0046,-0.0042,0.0031,-0.0041,0.0046,-0.0053,0.0057,-0.007,0.0079,-0.004,0.0058,-0.0026,0.0025,-0.005,0.0063,-0.0056,0.0041,-0.0038,0.0044,-0.0032,0.0026,-0.0051,0.0051,-0.0052,0.0053,-0.0035,0.0042,-0.0045,0.0049,-0.0075,0.0058,-0.0054,0.0071,-0.005,0.0084,-0.0047,0.0051,-0.0089,0.0076,-0.0091,0.0068,-0.0165,0.0122,-0.0079,0.0085,-0.0044,0.0061,-0.0052,0.004,-0.0058,0.0087,-0.0091,0.0074,-0.0115,0.015,-0.0042,0.0054,-0.0042,0.0045,-0.0041,0.0026,-0.0069,0.0102,-0.0046,0.0048,-0.0039,0.0049,-0.0051,0.0038,-0.009,0.0101,-0.0082,0.0065,-0.0044,0.0028,-0.0055,0.0063,-0.0056,0.0065,-0.0053,0.0064,-0.0204,0.0212,-0.0065,0.0094,-0.0096,0.0076,-0.016,0.0172,-0.0189,0.02,-0.0089,0.0073,-0.0067,0.0086,-0.0115,0.0112,-0.0077,0.007,-0.0105,0.0101,-0.0096,0.0107,-0.0095,0.0101,-0.0105,0.012,-0.0091,0.0096,-0.015,0.0087,-0.0099,0.0102,-0.0092,0.0117,-0.0113,0.0105,-0.0076,0.0067,-0.0116,0.0142,-0.0163,0.0102,-0.0101,0.0077,-0.0097,0.0065,-0.0075,0.0122,-0.0095,0.0089,-0.0092,0.0103,-0.012,0.0114,-0.0078,0.0117,-0.0132,0.0134,-0.0131,0.0135,-0.0163,0.0184,-0.0134,0.0138,-0.0163,0.0186,-0.0146,0.0128,-0.0063,0.0072,-0.0115,0.0096,-0.0103,0.0086,-0.0107,0.008,-0.0081,0.0081,-0.0183,0.0195,-0.0174,0.0183,-0.0209,0.0244,-0.0126,0.0125,-0.0131,0.0111,-0.0089,0.0116,-0.0076,0.0091,-0.0133,0.016,-0.0177,0.0166,-0.0105,0.0079,-0.0095,0.0092,-0.0083,0.0172,-0.0114,0.012,-0.0276,0.0176,-0.0215,0.0293,-0.0102,0.0105,-0.0098,0.0096,-0.0065,0.0099,-0.017,0.0197,-0.0209,0.0184,-0.0226,0.0118,-0.0197,0.0159,-0.0069,0.0096,-0.0063,0.007,-0.0097,0.0074,-0.0112,0.0116,-0.0123,0.0076,-0.0117,0.0137,-0.01,0.0107,-0.0154,0.0151,-0.0149,0.0129,-0.0137,0.0159,-0.0223,0.023,-0.0198,0.0219,-0.0172,0.026,-0.011,0.0096,-0.0099,0.0131,-0.013,0.0117,-0.0184,0.0166,-0.0143,0.0117,-0.0176,0.0153,-0.0143,0.0126,-0.0087,0.0114,-0.0219,0.0184,-0.0227,0.0186,-0.0202,0.0244,-0.0359,0.042,-0.0247,0.0167,-0.0219,0.0292,-0.0162,0.0172,-0.0194,0.0142,-0.0207,0.0173,-0.0159,0.0169,-0.0121,0.01,-0.011,0.0113,-0.0253,0.0252,-0.0104,0.0114,-0.0099,0.0122,-0.0167,0.0098,-0.0191,0.0139,-0.0182,0.0179,-0.013,0.0173,-0.0071,0.0091,-0.0089,0.0104,-0.0072,0.0082,-0.0084,0.0083,-0.0141,0.0156,-0.0121,0.0158,-0.016,0.0265,-0.0253,0.0254,-0.0497,0.0486,-0.0223,0.0237,-0.0236,0.0309,-0.0223,0.0257,-0.0204,0.0193,-0.0246,0.0245,-0.0211,0.0205,-0.026,0.0196,-0.0238,0.0353,-0.0183,0.0264,-0.0176,0.0119,-0.0223,0.0213,-0.0179,0.0213,-0.0184,0.0242,-0.0342,0.0319,-0.0196,0.0152,-0.0264,0.026,-0.0269,0.0223,-0.0253,0.0208,-0.0257,0.0294,-0.0203,0.0244,-0.0199,0.0208,-0.0265,0.0258,-0.0276,0.0329,-0.019,0.0207,-0.0199,0.0163,-0.0296,0.0164,-0.0263,0.039,-0.0297,0.0326,-0.0269,0.0306,-0.0322,0.0223,-0.0176,0.0169,-0.0225,0.0285,-0.0189,0.0167,-0.0142,0.0123,-0.0129,0.0156,-0.0157,0.0164,-0.0119,0.0158,-0.0122,0.0144,-0.012,0.0186,-0.0173,0.0181,-0.0181,0.0184,-0.0112,0.0181,-0.0266,0.0325,-0.0489,0.0278,-0.121,0.0737,-0.0232,0.0309,-0.0214,0.0211,-0.0258,0.029,-0.0156,0.0164,-0.0089,0.0112,-0.0168,0.0129,-0.009,0.0111,-0.0087,0.0082,-0.0076,0.0078,-0.0131,0.0124,-0.0101,0.0101,-0.0101,0.0151,-0.0098,0.0137,-0.011,0.0127,-0.007,0.0106,-0.0111,0.01,-0.0071,0.0072,-0.0112,0.0078,-0.0082,0.0144,-0.0071,0.0061,-0.0048,0.0076,-0.0053,0.0043,-0.0061,0.009,-0.0078,0.0088,-0.0097,0.0116,-0.0076,0.0086,-0.0054,0.0063,-0.0058,0.0061,-0.0054,0.006,-0.0051,0.0046,-0.0319,0.0382,-0.0194,0.0211,-0.0086,0.0085,-0.0214,0.0236,-0.0075,0.0066,-0.0051,0.01,-0.0042,0.0026,-0.0075,0.0062,-0.0051,0.0046,-0.0032,0.0026,-0.0063,0.0042,-0.0065,0.0058,-0.0041,0.0053,-0.0051,0.0039,-0.0037,0.0042,-0.0023,0.0038,-0.0022,0.0028,-0.0015,0.0015,-0.0023,0.0016,-0.0021,0.0025,-0.0014,0.0016,-0.002,0.0023,-0.001,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0011,-0.0009,0.0018,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0009,-0.0011,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.001,-0.0016,0.001,-0.0016,0.0018,-0.0009,0.0012,-0.0014,0.001,-0.0027,0.0029,-0.0013,0.0021,-0.0019,0.0015,-0.0013,0.0019,-0.0011,0.0016,-0.0011,0.0013,-0.001,0.001,-0.0015,0.0012,-0.0011,0.0012,-0.0005,0.0007,-0.0013,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0007,0.0008,-0.0016,0.001,-0.0008,0.001,-0.0018,0.0011,-0.0056,0.0052,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0012,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0018,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0011,0.0009,-0.001,0.0017,-0.0009,0.0003,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0017,0.0007,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0013,0.0009,-0.0005,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.001,0.0004,-0.0007,0.0011,-0.0009,0.0005,-0.0012,0.001,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0003,0.0007,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0014,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0012,-0.0008,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0008,0.0014,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0002,0.0009,-0.0005,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0013,-0.0007,0.0009,-0.0011,0.0014,-0.0022,0.0017,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0008,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.001,-0.0008,0.0009,-0.0014,0.0014,-0.0011,0.0012,-0.0012,0.0017,-0.001,0.0012,-0.0011,0.001,-0.001,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.0009,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0006,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.002,0.0013,-0.0013,0.0021,-0.0014,0.0012,-0.0009,0.0012,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0005,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.0016,0.0013,-0.0006,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0012,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
خزیدن لجن جنبش است.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم