مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 672 آهسته بلند لجن ...

لزج, تنها موجودی جنبش است.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: تلپ و تلوپ
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها جنبشموجودیخیسغلتیدنslitheringچلپ چلوپslimeslimyله کردنطولانیناخالصدل و روده
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.0011,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0019,0.0018,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0016,0.0017,-0.0012,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0019,0.002,-0.0041,0.0042,-0.0054,0.0052,-0.0066,0.0078,-0.0069,0.0098,-0.0055,0.0053,-0.0035,0.0031,-0.0034,0.0032,-0.0045,0.0061,-0.0025,0.0028,-0.0031,0.0026,-0.002,0.0022,-0.0015,0.001,-0.0017,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0059,0.0061,-0.0018,0.002,-0.0017,0.0019,-0.0026,0.0022,-0.0026,0.0023,-0.0021,0.0023,-0.0053,0.0027,-0.0029,0.0035,-0.0023,0.0027,-0.0047,0.0038,-0.0077,0.0066,-0.0062,0.0057,-0.0035,0.004,-0.0082,0.0057,-0.0075,0.0075,-0.0063,0.006,-0.0056,0.0042,-0.0061,0.0059,-0.0042,0.0047,-0.0072,0.0061,-0.0087,0.008,-0.0089,0.011,-0.0079,0.0113,-0.0203,0.0201,-0.0059,0.0058,-0.0063,0.0126,-0.0074,0.0052,-0.0058,0.0063,-0.0059,0.0064,-0.0118,0.0093,-0.0122,0.0183,-0.0151,0.0175,-0.0244,0.0279,-0.0368,0.0243,-0.0166,0.0277,-0.0149,0.0136,-0.0126,0.0104,-0.0101,0.0098,-0.0069,0.0068,-0.0094,0.0101,-0.01,0.0094,-0.0113,0.0123,-0.0093,0.0126,-0.0122,0.0118,-0.0095,0.0081,-0.0103,0.0128,-0.0109,0.0093,-0.008,0.0072,-0.0099,0.0116,-0.0086,0.0079,-0.0108,0.0117,-0.0074,0.0068,-0.0058,0.0045,-0.0035,0.0035,-0.0075,0.0068,-0.0092,0.0125,-0.0079,0.0072,-0.0066,0.0067,-0.0102,0.0115,-0.0045,0.0055,-0.0106,0.0052,-0.0042,0.0058,-0.007,0.0036,-0.008,0.0071,-0.0055,0.0056,-0.0016,0.0024,-0.0021,0.0024,-0.0026,0.0019,-0.0011,0.0014,-0.0013,0.0011,-0.0013,0.0015,-0.0014,0.0014,-0.0018,0.0016,-0.0014,0.0018,-0.0009,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0016,0.0017,-0.0011,0.0021,-0.003,0.0015,-0.0021,0.0017,-0.003,0.0041,-0.004,0.006,-0.0026,0.0038,-0.0023,0.0032,-0.002,0.0022,-0.0021,0.0022,-0.0053,0.0066,-0.0037,0.0042,-0.0032,0.0048,-0.0046,0.006,-0.0035,0.0041,-0.0028,0.0036,-0.0021,0.0022,-0.0019,0.0015,-0.0019,0.0021,-0.0023,0.0021,-0.0018,0.0015,-0.0049,0.004,-0.0016,0.0014,-0.0022,0.0022,-0.0022,0.0028,-0.0022,0.0029,-0.0028,0.0032,-0.0022,0.0024,-0.003,0.0027,-0.0015,0.0015,-0.0018,0.0023,-0.004,0.0045,-0.0036,0.0042,-0.0092,0.0074,-0.002,0.0027,-0.0029,0.0032,-0.0033,0.0024,-0.0029,0.0031,-0.0027,0.0022,-0.0056,0.005,-0.0069,0.0071,-0.0091,0.0152,-0.0116,0.0152,-0.0092,0.0087,-0.0069,0.0058,-0.0045,0.0053,-0.0122,0.0118,-0.0039,0.0076,-0.0047,0.0053,-0.0064,0.007,-0.0055,0.0059,-0.0063,0.0056,-0.0082,0.0078,-0.0038,0.0031,-0.0029,0.0034,-0.0057,0.0043,-0.0165,0.0172,-0.0155,0.0167,-0.0074,0.0055,-0.0045,0.0079,-0.0042,0.0028,-0.0059,0.0059,-0.0052,0.0062,-0.0033,0.0035,-0.0021,0.0019,-0.0037,0.0028,-0.0033,0.0028,-0.0033,0.0041,-0.0038,0.0041,-0.0012,0.0013,-0.0018,0.0012,-0.0024,0.0036,-0.0026,0.002,-0.0024,0.0023,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0015,-0.0011,0.0014,-0.002,0.0016,-0.0018,0.0021,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0012,-0.0012,0.0011,-0.001,0.001,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0012,0.0014,-0.001,0.0009,-0.0013,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0017,0.002,-0.0008,0.0006,-0.0011,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0011,0.0017,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0015,0.0019,-0.0027,0.0027,-0.0017,0.0022,-0.0021,0.0019,-0.0023,0.0027,-0.0023,0.0018,-0.0027,0.0025,-0.0023,0.0017,-0.002,0.0019,-0.0023,0.0028,-0.0023,0.0024,-0.0029,0.0038,-0.0039,0.0063,-0.0031,0.0032,-0.004,0.0039,-0.004,0.0039,-0.0035,0.0052,-0.005,0.0033,-0.0085,0.0092,-0.0071,0.0065,-0.0057,0.0069,-0.0282,0.0334,-0.0091,0.0072,-0.0178,0.0152,-0.0061,0.0086,-0.0112,0.0075,-0.0059,0.0073,-0.0038,0.0044,-0.0067,0.0085,-0.005,0.005,-0.0089,0.0068,-0.0104,0.0116,-0.0231,0.0159,-0.0071,0.0076,-0.0085,0.008,-0.0146,0.0165,-0.0205,0.0119,-0.0125,0.0108,-0.0123,0.0199,-0.0133,0.0116,-0.0148,0.0139,-0.0237,0.0255,-0.0242,0.0139,-0.0168,0.0172,-0.0122,0.0103,-0.0421,0.0419,-0.0791,0.0851,-0.0204,0.0175,-0.0124,0.0147,-0.0117,0.0098,-0.0064,0.0078,-0.0096,0.0127,-0.0118,0.0092,-0.0081,0.0095,-0.0072,0.0099,-0.0117,0.0139,-0.0214,0.0176,-0.015,0.0187,-0.0122,0.0109,-0.0146,0.0134,-0.01,0.0088,-0.0105,0.0142,-0.0159,0.015,-0.0132,0.0121,-0.0087,0.0074,-0.0074,0.0117,-0.0099,0.012,-0.0235,0.0175,-0.0154,0.0147,-0.0146,0.0109,-0.0119,0.0111,-0.008,0.0057,-0.0109,0.008,-0.0095,0.0086,-0.0056,0.0078,-0.0074,0.008,-0.0064,0.0072,-0.0066,0.0063,-0.0079,0.007,-0.0083,0.005,-0.0047,0.0058,-0.0036,0.0041,-0.0033,0.0047,-0.0048,0.004,-0.0027,0.0034,-0.0036,0.0029,-0.0034,0.0027,-0.0034,0.0021,-0.0102,0.0089,-0.0049,0.0042,-0.0073,0.0055,-0.0058,0.0077,-0.0107,0.0111,-0.0129,0.0093,-0.0054,0.0025,-0.003,0.003,-0.0029,0.0027,-0.0028,0.0033,-0.0042,0.0046,-0.0029,0.0028,-0.0057,0.0051,-0.0033,0.0035,-0.0032,0.0035,-0.0057,0.0062,-0.0061,0.009,-0.0069,0.0067,-0.0079,0.0045,-0.0073,0.0105,-0.0101,0.0102,-0.005,0.005,-0.0067,0.0092,-0.007,0.0078,-0.0179,0.0151,-0.0105,0.0114,-0.0105,0.0099,-0.0173,0.0152,-0.0185,0.0138,-0.0108,0.0084,-0.0159,0.0246,-0.0195,0.0223,-0.0269,0.0483,-0.0157,0.0231,-0.0117,0.0171,-0.0126,0.0195,-0.0268,0.0586,-0.0776,0.1299,-0.0725,0.0904,-0.0134,0.0159,-0.0089,0.0078,-0.0098,0.006,-0.0215,0.0166,-0.0177,0.014,-0.0063,0.0076,-0.0075,0.0071,-0.006,0.0065,-0.0101,0.0089,-0.0197,0.0256,-0.006,0.0071,-0.0067,0.008,-0.0202,0.0192,-0.0237,0.0272,-0.0093,0.0098,-0.0096,0.0071,-0.0112,0.0096,-0.0136,0.0174,-0.0104,0.0132,-0.014,0.011,-0.0146,0.0161,-0.0128,0.0165,-0.0125,0.0137,-0.01,0.0132,-0.0179,0.012,-0.0303,0.0222,-0.0188,0.0177,-0.0194,0.0155,-0.0069,0.0065,-0.0028,0.0034,-0.0061,0.0045,-0.008,0.0059,-0.0052,0.005,-0.0061,0.0059,-0.0067,0.0046,-0.0067,0.005,-0.0041,0.0045,-0.0041,0.0056,-0.0059,0.0115,-0.0107,0.0139,-0.0154,0.0211,-0.0084,0.0081,-0.0045,0.0064,-0.0015,0.0019,-0.0036,0.0039,-0.0013,0.0013,-0.0024,0.0027,-0.001,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0011,0.001,-0.0012,0.0017,-0.0012,0.0013,-0.0013,0.0013,-0.015,0.0128,-0.0128,0.0095,-0.0016,0.002,-0.0015,0.0021,-0.0014,0.0011,-0.0012,0.0013,-0.0021,0.0029,-0.0023,0.0017,-0.0026,0.004,-0.0032,0.0046,-0.0023,0.0027,-0.0059,0.007,-0.0034,0.0028,-0.0044,0.0078,-0.0043,0.0054,-0.0029,0.0026,-0.003,0.003,-0.0027,0.0026,-0.0052,0.0066,-0.0029,0.0047,-0.0014,0.0016,-0.0018,0.0018,-0.0023,0.0026,-0.0044,0.0033,-0.003,0.0039,-0.0097,0.013,-0.0092,0.0078,-0.0063,0.0058,-0.005,0.0062,-0.0045,0.0047,-0.0028,0.003,-0.0029,0.0036,-0.003,0.0034,-0.0044,0.0045,-0.0035,0.0045,-0.0028,0.0035,-0.0092,0.0061,-0.0053,0.0043,-0.0106,0.0093,-0.0079,0.0074,-0.0042,0.0035,-0.0033,0.0019,-0.0078,0.0064,-0.0068,0.0084,-0.0046,0.0056,-0.0053,0.0036,-0.0035,0.0039,-0.0031,0.0034,-0.0059,0.0046,-0.0041,0.0045,-0.0072,0.0066,-0.0048,0.0061,-0.0053,0.0062,-0.0042,0.0042,-0.0079,0.009,-0.0066,0.0054,-0.0065,0.0071,-0.004,0.0044,-0.0049,0.0053,-0.012,0.0083,-0.0047,0.0043,-0.0048,0.0047,-0.007,0.0074,-0.0068,0.0085,-0.0083,0.0081,-0.0056,0.0065,-0.0052,0.0047,-0.0099,0.0123,-0.0071,0.0067,-0.0057,0.0053,-0.0038,0.0047,-0.0027,0.0025,-0.0029,0.0022,-0.0029,0.0028,-0.0037,0.0024,-0.0029,0.0031,-0.0026,0.0048,-0.0014,0.0016,-0.0009,0.0014,-0.0046,0.0045,-0.0015,0.0013,-0.001,0.001,-0.0013,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0016,0.0018,-0.0036,0.0026,-0.0009,0.001,-0.0011,0.001,-0.0009,0.0008,-0.002,0.002,-0.0009,0.0009,-0.0015,0.0008,-0.0009,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.002,0.0013,-0.0009,0.0007,-0.0015,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0012,0.002,-0.0007,0.0006,-0.001,0.001,-0.0029,0.0034,-0.0074,0.0051,-0.0032,0.0032,-0.0018,0.0017,-0.0028,0.0038,-0.0173,0.0147,-0.0035,0.005,-0.0041,0.0037,-0.0075,0.0072,-0.002,0.0027,-0.0017,0.002,-0.0029,0.0022,-0.0022,0.0033,-0.0045,0.0063,-0.004,0.0037,-0.0033,0.0033,-0.0096,0.0095,-0.0045,0.0051,-0.0071,0.0108,-0.0083,0.0073,-0.0072,0.0061,-0.014,0.0114,-0.006,0.0074,-0.0116,0.0143,-0.0214,0.0162,-0.0202,0.0181,-0.0163,0.0188,-0.012,0.0172,-0.0294,0.0362,-0.0405,0.0418,-0.0215,0.0223,-0.0216,0.0119,-0.0151,0.0109,-0.0132,0.0141,-0.0227,0.0219,-0.0344,0.0348,-0.0367,0.0519,-0.0302,0.0248,-0.0175,0.0345,-0.0232,0.0277,-0.0336,0.0235,-0.0162,0.019,-0.0165,0.0155,-0.0115,0.0152,-0.0239,0.0316,-0.0144,0.0219,-0.0103,0.0099,-0.0066,0.0082,-0.0109,0.0147,-0.0078,0.0082,-0.0068,0.0103,-0.0061,0.0074,-0.006,0.0061,-0.0076,0.0086,-0.0096,0.0083,-0.0113,0.0084,-0.0093,0.0072,-0.0099,0.0084,-0.0122,0.0168,-0.0303,0.023,-0.0197,0.0243,-0.026,0.0313,-0.0166,0.0163,-0.0354,0.0281,-0.0525,0.0367,-0.0491,0.0522,-0.037,0.0367,-0.0257,0.0281,-0.0416,0.0351,-0.0413,0.0396,-0.0296,0.0336,-0.0323,0.0202,-0.0249,0.0382,-0.016,0.0175,-0.0309,0.0323,-0.0385,0.0303,-0.0163,0.0166,-0.0197,0.0232,-0.0195,0.0187,-0.0114,0.0098,-0.0125,0.0139,-0.0127,0.0115,-0.0062,0.0075,-0.0213,0.0206,-0.0076,0.0157,-0.01,0.009,-0.0076,0.0063,-0.0095,0.0086,-0.0049,0.0044,-0.0954,0.1013,-0.0475,0.0447,-0.0116,0.0116,-0.0052,0.0051,-0.0045,0.0066,-0.0029,0.003,-0.0034,0.0033,-0.0035,0.0031,-0.0035,0.0035,-0.0028,0.0027,-0.0032,0.0028,-0.0029,0.0072,-0.0142,0.0139,-0.0131,0.0152,-0.0148,0.0097,-0.0149,0.0212,-0.01,0.0137,-0.0142,0.0146,-0.0105,0.014,-0.0095,0.0098,-0.0079,0.0065,-0.0065,0.0037,-0.0107,0.0144,-0.0061,0.0061,-0.0068,0.0057,-0.007,0.0075,-0.0213,0.0139,-0.0102,0.0075,-0.0126,0.0128,-0.0213,0.0138,-0.0215,0.0237,-0.0106,0.0093,-0.0136,0.0188,-0.0144,0.0149,-0.0088,0.0085,-0.0087,0.0078,-0.0116,0.0135,-0.0171,0.0161,-0.0169,0.0149,-0.0284,0.0205,-0.0536,0.0538,-0.0538,0.0392,-0.0217,0.0217,-0.022,0.0177,-0.0172,0.0186,-0.0082,0.0085,-0.0048,0.0061,-0.0073,0.0109,-0.0072,0.0063,-0.0071,0.0093,-0.0124,0.013,-0.0148,0.0123,-0.0114,0.0105,-0.0184,0.0204,-0.0084,0.0084,-0.009,0.0087,-0.0082,0.0095,-0.009,0.0119,-0.0067,0.0075,-0.0074,0.01,-0.0061,0.0076,-0.0074,0.0081,-0.0089,0.0063,-0.0072,0.0075,-0.0085,0.0096,-0.0073,0.0048,-0.0078,0.0085,-0.0045,0.008,-0.0108,0.0075,-0.0149,0.015,-0.0077,0.0056,-0.0115,0.014,-0.0165,0.0163,-0.0061,0.0062,-0.0105,0.0061,-0.0106,0.0103,-0.0105,0.0126,-0.0049,0.0061,-0.0066,0.0066,-0.0232,0.0345,-0.0336,0.0288,-0.0084,0.007,-0.0067,0.0064,-0.0089,0.0128,-0.0118,0.0123,-0.0132,0.0157,-0.0135,0.0178,-0.0101,0.0134,-0.0082,0.0098,-0.0265,0.0321,-0.013,0.0179,-0.0165,0.0122,-0.0122,0.0271,-0.0166,0.0294,-0.01,0.0146,-0.0055,0.0084,-0.0043,0.0064,-0.0044,0.0049,-0.0067,0.0071,-0.0043,0.0054,-0.0035,0.0042,-0.0038,0.0031,-0.0053,0.0054,-0.0047,0.0041,-0.0048,0.0065,-0.006,0.0038,-0.0059,0.0062,-0.012,0.0107,-0.009,0.0092,-0.0127,0.0115,-0.009,0.0077,-0.0054,0.0057,-0.0074,0.0103,-0.0058,0.0067,-0.0071,0.0065,-0.0164,0.0169,-0.0101,0.009,-0.0046,0.0074,-0.0049,0.0044,-0.006,0.0054,-0.0041,0.0034,-0.0038,0.0027,-0.002,0.0027,-0.0016,0.0019,-0.003,0.0022,-0.0029,0.0029,-0.0043,0.0048,-0.0032,0.003,-0.0073,0.007,-0.0031,0.0043,-0.0049,0.0038,-0.0042,0.0057,-0.0053,0.0065,-0.0049,0.0057,-0.0043,0.0049,-0.0024,0.0037,-0.0012,0.001,-0.0019,0.0017,-0.0005,0.001,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0008,-0.0054,0.0047,-0.0006,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0013,0.0011,-0.0007,0.0009,-0.0015,0.0015,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0008,0.0013,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0013,0.0013,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0008,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:09
لزج, تنها موجودی جنبش است.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم