مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 684 کوتاه کند ترد ...

لزج خزیدن/نوشتن.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: تلپ و تلوپ
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها موجودیخیسslitheringgoreچلپ چلوپریزشslimeslimyله کردنwrithingناخالصدل و رودهentrails
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0014,0.0021,-0.0014,0.0013,-0.0016,0.0011,-0.0015,0.0015,-0.0012,0.0013,-0.0069,0.0067,-0.0029,0.0021,-0.004,0.0044,-0.0034,0.0029,-0.0014,0.0025,-0.0039,0.0038,-0.0024,0.0025,-0.0018,0.002,-0.0013,0.0007,-0.0028,0.0036,-0.0013,0.0017,-0.0024,0.0027,-0.0024,0.0021,-0.0013,0.0018,-0.0015,0.0011,-0.0035,0.0035,-0.0018,0.0027,-0.0028,0.0028,-0.0045,0.0042,-0.0048,0.0048,-0.0036,0.0041,-0.0021,0.0025,-0.0029,0.0035,-0.0044,0.0055,-0.0043,0.004,-0.0043,0.0036,-0.003,0.003,-0.0035,0.0035,-0.0054,0.0035,-0.0024,0.0031,-0.0033,0.0036,-0.0055,0.0043,-0.005,0.0035,-0.0025,0.0028,-0.0034,0.004,-0.004,0.0043,-0.0052,0.0067,-0.0031,0.0056,-0.0049,0.0046,-0.0043,0.0041,-0.0043,0.0045,-0.0034,0.0035,-0.0039,0.0038,-0.0035,0.0042,-0.0054,0.0043,-0.003,0.0033,-0.0037,0.0043,-0.0038,0.0044,-0.0067,0.0051,-0.003,0.0042,-0.0036,0.0045,-0.0039,0.0053,-0.0054,0.0046,-0.0058,0.0075,-0.005,0.0047,-0.005,0.0055,-0.0048,0.006,-0.0054,0.0036,-0.0059,0.0079,-0.0039,0.0038,-0.0031,0.0047,-0.004,0.004,-0.0083,0.0078,-0.0039,0.0046,-0.0063,0.0049,-0.0059,0.0072,-0.0049,0.0059,-0.0046,0.0041,-0.0075,0.0061,-0.0051,0.0051,-0.0069,0.0052,-0.004,0.0056,-0.0033,0.0052,-0.0051,0.0062,-0.0049,0.006,-0.0048,0.0052,-0.005,0.0042,-0.0078,0.0065,-0.0056,0.005,-0.0068,0.0055,-0.0038,0.0041,-0.0041,0.0033,-0.0054,0.005,-0.0056,0.0069,-0.0051,0.0065,-0.006,0.0063,-0.0045,0.0067,-0.0048,0.0062,-0.004,0.0035,-0.0071,0.0053,-0.0035,0.0042,-0.0039,0.0065,-0.0031,0.0037,-0.0047,0.0034,-0.0036,0.0041,-0.0034,0.0029,-0.0041,0.0046,-0.0029,0.0043,-0.0028,0.0026,-0.0021,0.0042,-0.0027,0.0035,-0.0035,0.0033,-0.004,0.003,-0.003,0.0032,-0.0034,0.0027,-0.0035,0.0025,-0.0034,0.0042,-0.0049,0.006,-0.0048,0.0047,-0.0053,0.0048,-0.0037,0.0039,-0.0042,0.0055,-0.0041,0.003,-0.0036,0.0043,-0.0027,0.0042,-0.0083,0.0055,-0.0054,0.0058,-0.005,0.0076,-0.0055,0.0054,-0.0044,0.0036,-0.0055,0.0055,-0.0105,0.008,-0.0052,0.0052,-0.0047,0.0046,-0.0044,0.0048,-0.0042,0.0049,-0.0039,0.006,-0.0064,0.0053,-0.006,0.0067,-0.0054,0.0045,-0.0082,0.0052,-0.0047,0.005,-0.0049,0.0066,-0.0077,0.0047,-0.0038,0.0079,-0.0068,0.0047,-0.0046,0.0049,-0.0032,0.005,-0.0084,0.0058,-0.0051,0.0071,-0.0046,0.0038,-0.0061,0.006,-0.0055,0.0043,-0.0073,0.0069,-0.0138,0.0093,-0.0108,0.0073,-0.0108,0.0098,-0.0145,0.0154,-0.0056,0.0074,-0.0078,0.0071,-0.008,0.0075,-0.0072,0.0058,-0.0072,0.0113,-0.0098,0.0116,-0.0147,0.0103,-0.0116,0.013,-0.0048,0.006,-0.0149,0.0106,-0.0049,0.006,-0.0134,0.0125,-0.0233,0.0172,-0.0203,0.0191,-0.0128,0.0121,-0.02,0.0169,-0.0096,0.0121,-0.0094,0.0075,-0.0076,0.0105,-0.0119,0.0095,-0.0084,0.005,-0.0135,0.0085,-0.0147,0.013,-0.0092,0.0113,-0.0104,0.0124,-0.0204,0.0159,-0.0144,0.025,-0.0106,0.0108,-0.0116,0.0144,-0.01,0.0096,-0.0125,0.0161,-0.0134,0.0146,-0.0113,0.0146,-0.012,0.0116,-0.0128,0.0102,-0.0161,0.0116,-0.016,0.0169,-0.0138,0.0148,-0.0179,0.0183,-0.0142,0.0177,-0.0135,0.018,-0.0155,0.0136,-0.0118,0.0136,-0.0149,0.0184,-0.0126,0.0125,-0.011,0.0114,-0.0095,0.0144,-0.0137,0.0124,-0.0121,0.0186,-0.0163,0.0243,-0.0179,0.0237,-0.0105,0.0172,-0.0141,0.0221,-0.011,0.0151,-0.0211,0.0244,-0.0156,0.0175,-0.0155,0.0242,-0.0116,0.0123,-0.0164,0.0127,-0.0148,0.0135,-0.0125,0.0125,-0.0141,0.0139,-0.0299,0.0354,-0.0106,0.0174,-0.0176,0.023,-0.0112,0.0126,-0.0165,0.0193,-0.0102,0.0138,-0.0232,0.0179,-0.0225,0.0149,-0.0258,0.0263,-0.0177,0.023,-0.0192,0.0134,-0.0305,0.0225,-0.0108,0.0097,-0.0097,0.0101,-0.0171,0.018,-0.0118,0.0128,-0.0156,0.0201,-0.0093,0.0096,-0.0075,0.0112,-0.0156,0.0143,-0.0122,0.0119,-0.0194,0.0139,-0.0115,0.0117,-0.0103,0.0157,-0.0067,0.007,-0.0065,0.0075,-0.0106,0.0091,-0.0084,0.0074,-0.0086,0.0075,-0.0094,0.0107,-0.0075,0.0096,-0.0071,0.0079,-0.0047,0.0062,-0.0126,0.0152,-0.0045,0.0063,-0.005,0.0048,-0.006,0.0071,-0.0053,0.0035,-0.0091,0.0081,-0.0167,0.0086,-0.0049,0.0062,-0.0076,0.0063,-0.0112,0.0098,-0.0031,0.004,-0.0032,0.0022,-0.0039,0.0047,-0.0079,0.009,-0.0034,0.0036,-0.0018,0.0033,-0.0022,0.0023,-0.0026,0.002,-0.0024,0.0026,-0.0074,0.0028,-0.0031,0.0019,-0.0057,0.0067,-0.0025,0.0038,-0.0021,0.0024,-0.0025,0.0025,-0.0041,0.003,-0.0061,0.0059,-0.0031,0.0026,-0.0017,0.0015,-0.0011,0.0012,-0.0039,0.0025,-0.004,0.0029,-0.004,0.0039,-0.0019,0.0023,-0.0026,0.0028,-0.0047,0.0026,-0.0014,0.0019,-0.0012,0.0028,-0.0023,0.0022,-0.0034,0.0025,-0.0023,0.0019,-0.0022,0.0028,-0.005,0.0055,-0.0034,0.0028,-0.0036,0.002,-0.0007,0.0011,-0.0013,0.0022,-0.0012,0.001,-0.0022,0.0017,-0.0042,0.0047,-0.0023,0.0021,-0.0018,0.002,-0.0031,0.0044,-0.0009,0.0014,-0.0023,0.0022,-0.0018,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0014,0.0007,-0.0021,0.0009,-0.001,0.0014,-0.0008,0.0009,-0.001,0.001,-0.001,0.0006,-0.0009,0.0011,-0.0028,0.0031,-0.002,0.0019,-0.0009,0.0011,-0.0012,0.0009,-0.0018,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0008,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0008,-0.0006,0.0005,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0011,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0011,-0.0007,0.0011,-0.001,0.0014,-0.0018,0.002,-0.0022,0.001,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0012,-0.0009,0.0015,-0.0011,0.0008,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.001,-0.0003,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0015,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0012,0.001,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0015,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0004,0.0002,-0.0011,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0011,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0023,0.0018,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0011,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
لزج خزیدن/نوشتن.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
درحال پخش: لزج خزیدن/نوشتن.
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم