مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 692 کوتاه کند ترد ...

کوتاه slithering لجن جنبش است.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: تلپ و تلوپ
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها موجودیخیسغلتیدنgoreچلپ چلوپریزشslimeslimyله کردنناخالصدل و رودهentrails
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0004,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0011,-0.0013,0.0011,-0.0062,0.0058,-0.0045,0.0056,-0.0017,0.0017,-0.0022,0.0027,-0.0016,0.0018,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.001,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.001,0.0007,-0.0004,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0013,0.0009,-0.0023,0.0018,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.001,-0.0007,0.0012,-0.001,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.0014,0.0017,-0.0015,0.0016,-0.0016,0.0035,-0.0144,0.0158,-0.0151,0.012,-0.0103,0.0128,-0.0035,0.005,-0.0061,0.007,-0.007,0.0073,-0.0248,0.0152,-0.0464,0.0439,-0.0217,0.0261,-0.0144,0.0171,-0.0036,0.0051,-0.0037,0.0034,-0.0054,0.0056,-0.0048,0.0049,-0.0027,0.0038,-0.0088,0.0061,-0.0126,0.0113,-0.0192,0.0176,-0.0077,0.0091,-0.0074,0.0094,-0.0219,0.0131,-0.0049,0.005,-0.0123,0.0112,-0.0075,0.0101,-0.0215,0.0256,-0.0349,0.0323,-0.0105,0.012,-0.0147,0.0212,-0.0109,0.0166,-0.0132,0.0094,-0.0058,0.0076,-0.0064,0.0055,-0.005,0.0056,-0.0065,0.005,-0.0058,0.0046,-0.0045,0.0049,-0.0084,0.0135,-0.0069,0.0101,-0.0093,0.0046,-0.0132,0.0133,-0.0108,0.0087,-0.0088,0.0105,-0.0074,0.0063,-0.0382,0.0351,-0.0228,0.0157,-0.0121,0.0097,-0.0063,0.0053,-0.0083,0.0101,-0.0217,0.0195,-0.0162,0.0135,-0.016,0.0175,-0.0086,0.0098,-0.0077,0.0081,-0.0107,0.0108,-0.0179,0.0239,-0.0082,0.0106,-0.0094,0.0074,-0.0067,0.0064,-0.0106,0.0101,-0.0079,0.0109,-0.0109,0.0077,-0.0078,0.0058,-0.0085,0.0073,-0.0058,0.0067,-0.0103,0.0096,-0.0089,0.011,-0.007,0.0082,-0.0084,0.0112,-0.0085,0.0085,-0.0087,0.0063,-0.0055,0.0051,-0.028,0.033,-0.0114,0.0087,-0.0087,0.0088,-0.0067,0.0078,-0.0088,0.0109,-0.0215,0.0207,-0.0104,0.0172,-0.0114,0.0173,-0.0139,0.0081,-0.01,0.0078,-0.0067,0.0063,-0.0099,0.0097,-0.0069,0.0071,-0.0114,0.0092,-0.0074,0.0082,-0.008,0.0096,-0.006,0.0117,-0.0193,0.0229,-0.0083,0.0097,-0.0071,0.0088,-0.0086,0.0117,-0.0109,0.0071,-0.0106,0.0157,-0.0092,0.0083,-0.0078,0.0076,-0.0063,0.0077,-0.0125,0.0141,-0.0073,0.0101,-0.0086,0.0069,-0.0059,0.006,-0.0073,0.0067,-0.0079,0.0058,-0.0132,0.0175,-0.0067,0.0089,-0.0085,0.007,-0.0083,0.0072,-0.0083,0.0078,-0.0123,0.0115,-0.0253,0.0199,-0.0291,0.0388,-0.016,0.0112,-0.0095,0.0097,-0.0112,0.0192,-0.0137,0.017,-0.0144,0.0162,-0.0096,0.0069,-0.006,0.0083,-0.0096,0.0075,-0.0069,0.0054,-0.0067,0.007,-0.007,0.0068,-0.007,0.0061,-0.0058,0.0053,-0.006,0.0067,-0.0099,0.0079,-0.0066,0.0081,-0.0083,0.0098,-0.0063,0.0089,-0.0043,0.0072,-0.0098,0.0068,-0.0096,0.011,-0.0079,0.0076,-0.0154,0.0087,-0.0241,0.0255,-0.0148,0.0102,-0.0087,0.0115,-0.0059,0.007,-0.0085,0.0065,-0.007,0.0106,-0.0159,0.0125,-0.0049,0.0089,-0.006,0.0056,-0.0097,0.0044,-0.0079,0.0092,-0.0049,0.0049,-0.0094,0.0081,-0.0082,0.0103,-0.0083,0.0083,-0.006,0.0068,-0.0092,0.0099,-0.0068,0.0081,-0.0111,0.0091,-0.0215,0.015,-0.0044,0.006,-0.0089,0.0057,-0.0056,0.0081,-0.0057,0.0078,-0.0125,0.0095,-0.0128,0.0124,-0.0092,0.0154,-0.0056,0.0049,-0.0072,0.0064,-0.004,0.0049,-0.0046,0.0038,-0.0045,0.0043,-0.0037,0.0025,-0.0124,0.0088,-0.0081,0.0057,-0.0053,0.0049,-0.0048,0.0039,-0.0038,0.0027,-0.0055,0.0048,-0.0044,0.0063,-0.0134,0.0158,-0.0066,0.0051,-0.0039,0.0064,-0.0061,0.0042,-0.0065,0.0079,-0.0044,0.004,-0.0039,0.0041,-0.0066,0.0084,-0.0046,0.0057,-0.0079,0.0082,-0.0043,0.0059,-0.007,0.0073,-0.009,0.0084,-0.0077,0.0089,-0.0153,0.0134,-0.0197,0.0173,-0.0276,0.0245,-0.0123,0.0154,-0.01,0.0069,-0.0087,0.0078,-0.005,0.0077,-0.0082,0.0069,-0.007,0.0055,-0.0046,0.0054,-0.0063,0.0049,-0.0049,0.0069,-0.0055,0.0051,-0.0087,0.0067,-0.0054,0.0068,-0.0052,0.0065,-0.0175,0.0216,-0.0058,0.009,-0.0055,0.0045,-0.0054,0.0067,-0.0052,0.0046,-0.0066,0.0053,-0.0053,0.0064,-0.0118,0.0092,-0.0087,0.0062,-0.007,0.0089,-0.0085,0.0089,-0.0104,0.0084,-0.0156,0.0079,-0.0189,0.0132,-0.0147,0.0267,-0.0141,0.0236,-0.0196,0.0145,-0.0111,0.013,-0.0177,0.0179,-0.0136,0.0132,-0.0208,0.0313,-0.0248,0.0163,-0.0227,0.0198,-0.0232,0.0345,-0.017,0.0208,-0.0214,0.0164,-0.0292,0.0221,-0.0438,0.035,-0.0301,0.0249,-0.0262,0.0301,-0.0416,0.0253,-0.0197,0.0243,-0.0194,0.0272,-0.0347,0.0458,-0.0173,0.0181,-0.031,0.0281,-0.0204,0.0309,-0.0257,0.0258,-0.0276,0.0316,-0.0265,0.0396,-0.0357,0.0292,-0.0314,0.0338,-0.0705,0.0384,-0.0447,0.044,-0.0301,0.0459,-0.0492,0.0282,-0.0497,0.0358,-0.03,0.0454,-0.0286,0.0204,-0.0381,0.035,-0.0437,0.0416,-0.0333,0.025,-0.0195,0.0211,-0.013,0.0206,-0.0161,0.0155,-0.0178,0.0173,-0.0173,0.0191,-0.0131,0.0154,-0.0178,0.0168,-0.0114,0.0154,-0.0176,0.0233,-0.0179,0.0152,-0.021,0.0219,-0.0314,0.0287,-0.0194,0.0159,-0.0244,0.0157,-0.0147,0.0152,-0.0128,0.0174,-0.0229,0.0321,-0.0391,0.0231,-0.0277,0.0144,-0.0271,0.0322,-0.0187,0.0139,-0.0137,0.013,-0.0134,0.0123,-0.0108,0.0145,-0.023,0.0245,-0.0138,0.0148,-0.0088,0.01,-0.0109,0.009,-0.0146,0.0161,-0.0121,0.0102,-0.0116,0.0115,-0.0111,0.0083,-0.0099,0.0087,-0.0077,0.0094,-0.0132,0.0142,-0.0075,0.0057,-0.0061,0.0089,-0.0052,0.0063,-0.0061,0.0058,-0.0076,0.007,-0.0078,0.0087,-0.0092,0.009,-0.0072,0.0105,-0.0123,0.0146,-0.0083,0.0163,-0.0056,0.0059,-0.0068,0.0078,-0.0075,0.008,-0.0053,0.004,-0.0075,0.0098,-0.0083,0.0103,-0.0048,0.0057,-0.0059,0.004,-0.0054,0.0059,-0.0036,0.0045,-0.0031,0.0038,-0.0059,0.0044,-0.0055,0.0056,-0.0062,0.0075,-0.0055,0.0053,-0.0043,0.0037,-0.0025,0.0031,-0.0531,0.0954,-0.0879,0.0679,-0.0299,0.0279,-0.0087,0.0074,-0.0033,0.0033,-0.0023,0.0027,-0.0044,0.0041,-0.0029,0.0028,-0.0546,0.0638,-0.0286,0.0307,-0.0128,0.0122,-0.0025,0.0021,-0.0141,0.0182,-0.002,0.0037,-0.0029,0.0043,-0.0011,0.0016,-0.0015,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0032,0.0036,-0.0017,0.0017,-0.0014,0.0015,-0.0015,0.001,-0.002,0.0019,-0.0008,0.0011,-0.0008,0.0015,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0007,0.0008,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0013,0.0011,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0016,0.0008,-0.0007,0.0006,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0007,0.0004,-0.0012,0.0011,-0.001,0.001,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0007,0.001,-0.0008,0.0005,-0.0016,0.0015,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0011,0.0006,-0.0012,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.001,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0011,0.0015,-0.0002,0.0005,-0.0014,0.0007,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0011,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0018,0.001,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0009,0.0013,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0006,-0.0018,0.0013,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0002,-0.0007,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0012,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0006,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0007,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0006,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
کوتاه slithering لجن جنبش است.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم