مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 693 متوسط آهسته ترد ...

پاشش slithering جرات صدا.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: تلپ و تلوپ
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها موجودیخیسغلتیدنgoreچلپ چلوپریزشslimeslimyله کردنناخالصدل و رودهentrails
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0012,0.0015,-0.001,0.0014,-0.0006,0.0008,-0.0068,0.0089,-0.0067,0.004,-0.0058,0.0045,-0.0043,0.0068,-0.0051,0.004,-0.0022,0.0016,-0.0019,0.0018,-0.003,0.0027,-0.0028,0.0045,-0.0027,0.0049,-0.0035,0.0028,-0.0026,0.0027,-0.0013,0.001,-0.0009,0.0017,-0.001,0.0009,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.001,-0.0012,0.0008,-0.0011,0.0009,-0.0014,0.0012,-0.0025,0.002,-0.0012,0.001,-0.0009,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0011,0.0016,-0.0018,0.0021,-0.0016,0.0011,-0.0015,0.0012,-0.0015,0.0014,-0.001,0.0013,-0.0016,0.0018,-0.0015,0.0011,-0.0013,0.0015,-0.0133,0.0145,-0.0164,0.0161,-0.0155,0.0135,-0.0111,0.0136,-0.0035,0.0028,-0.0031,0.0025,-0.0075,0.0057,-0.0093,0.0089,-0.0295,0.028,-0.0579,0.0545,-0.0299,0.0337,-0.0157,0.0174,-0.009,0.0105,-0.0292,0.0247,-0.0179,0.0179,-0.0155,0.0172,-0.0146,0.0116,-0.0116,0.0148,-0.0112,0.008,-0.0119,0.0102,-0.0038,0.0047,-0.0038,0.0039,-0.0051,0.0054,-0.0046,0.005,-0.0054,0.0061,-0.0068,0.0061,-0.0162,0.0132,-0.0126,0.0148,-0.0237,0.0266,-0.0136,0.0152,-0.0108,0.0102,-0.0102,0.0078,-0.0141,0.0201,-0.0097,0.0089,-0.0073,0.0076,-0.0093,0.0101,-0.0081,0.0062,-0.0092,0.0085,-0.0119,0.0098,-0.0113,0.0182,-0.0102,0.0086,-0.0093,0.0118,-0.0091,0.0116,-0.0189,0.02,-0.0173,0.0109,-0.0139,0.0151,-0.0268,0.0205,-0.0313,0.0315,-0.0335,0.0301,-0.0339,0.0243,-0.0409,0.031,-0.0287,0.0232,-0.0162,0.0233,-0.023,0.0212,-0.028,0.0329,-0.0233,0.027,-0.0242,0.0211,-0.0214,0.0208,-0.0381,0.0165,-0.0215,0.0326,-0.0206,0.0164,-0.0217,0.019,-0.0254,0.0206,-0.0313,0.0326,-0.0155,0.0168,-0.0146,0.0153,-0.0176,0.0194,-0.0156,0.0208,-0.0164,0.0167,-0.0135,0.0116,-0.0139,0.0122,-0.0098,0.0124,-0.0159,0.015,-0.0089,0.0109,-0.0127,0.0124,-0.0125,0.0125,-0.0141,0.0117,-0.0144,0.0186,-0.0327,0.0479,-0.0138,0.0171,-0.01,0.0119,-0.0164,0.0109,-0.0113,0.0162,-0.0233,0.0198,-0.0269,0.0275,-0.0118,0.0126,-0.0129,0.0173,-0.0103,0.0121,-0.0119,0.0125,-0.0103,0.0094,-0.0113,0.0138,-0.0104,0.0112,-0.011,0.0117,-0.0106,0.0129,-0.0098,0.0111,-0.0115,0.0104,-0.0113,0.0152,-0.0105,0.0125,-0.0134,0.0107,-0.0208,0.0252,-0.0211,0.0209,-0.013,0.0147,-0.013,0.0183,-0.0207,0.0172,-0.015,0.0111,-0.0142,0.0139,-0.0145,0.0182,-0.0166,0.0218,-0.0187,0.0168,-0.019,0.023,-0.0187,0.0195,-0.0145,0.0158,-0.0115,0.0129,-0.0138,0.0164,-0.0125,0.0174,-0.0124,0.0108,-0.0094,0.0116,-0.009,0.0093,-0.0102,0.0156,-0.0088,0.0095,-0.0107,0.0094,-0.0136,0.0101,-0.0132,0.0187,-0.0105,0.0092,-0.0222,0.0189,-0.0068,0.0069,-0.0081,0.0106,-0.0106,0.0114,-0.013,0.0131,-0.0184,0.0134,-0.0194,0.0263,-0.0173,0.0142,-0.01,0.0074,-0.0421,0.0591,-0.0356,0.0289,-0.027,0.0176,-0.0144,0.0217,-0.013,0.0116,-0.0287,0.0255,-0.0242,0.0324,-0.0364,0.0434,-0.03,0.0238,-0.0198,0.0191,-0.0237,0.0189,-0.0137,0.0127,-0.0228,0.016,-0.0349,0.0336,-0.0224,0.0318,-0.015,0.0136,-0.0176,0.016,-0.026,0.0185,-0.0235,0.0173,-0.0293,0.0256,-0.015,0.0201,-0.0219,0.0186,-0.0143,0.0121,-0.0143,0.0168,-0.0107,0.0184,-0.0163,0.0156,-0.013,0.0168,-0.0164,0.0095,-0.0114,0.0108,-0.0101,0.0106,-0.0088,0.0127,-0.0073,0.0074,-0.0071,0.0056,-0.0088,0.0083,-0.011,0.0074,-0.016,0.0157,-0.0099,0.011,-0.0078,0.0063,-0.0074,0.0098,-0.0131,0.0093,-0.0118,0.0077,-0.0073,0.0106,-0.0112,0.0116,-0.0095,0.0117,-0.0074,0.0088,-0.0082,0.0065,-0.007,0.0061,-0.0133,0.0165,-0.0241,0.0186,-0.008,0.0078,-0.0078,0.0061,-0.0052,0.0115,-0.0042,0.0058,-0.0065,0.0047,-0.0069,0.008,-0.0031,0.0057,-0.0054,0.0075,-0.0041,0.0051,-0.0058,0.0072,-0.0055,0.01,-0.0059,0.0053,-0.0047,0.0066,-0.0024,0.004,-0.0048,0.0073,-0.0047,0.005,-0.0094,0.0058,-0.0039,0.004,-0.0046,0.0034,-0.0048,0.0038,-0.0029,0.0055,-0.0141,0.0104,-0.0142,0.0087,-0.004,0.0025,-0.0038,0.0044,-0.0025,0.003,-0.0043,0.0034,-0.0061,0.0037,-0.0031,0.0026,-0.0028,0.0043,-0.0093,0.0093,-0.0091,0.0063,-0.0184,0.0147,-0.0052,0.005,-0.0097,0.0109,-0.0176,0.012,-0.0139,0.0098,-0.0113,0.0091,-0.0037,0.0032,-0.0042,0.0051,-0.0049,0.0057,-0.0061,0.0054,-0.0078,0.0095,-0.011,0.0078,-0.0056,0.0043,-0.0078,0.0055,-0.0058,0.0065,-0.007,0.0053,-0.0043,0.0069,-0.0044,0.0037,-0.0025,0.0024,-0.0051,0.0054,-0.0048,0.003,-0.0043,0.0037,-0.003,0.0029,-0.0047,0.0045,-0.0029,0.0031,-0.021,0.0208,-0.0098,0.0132,-0.0172,0.0211,-0.009,0.0078,-0.0081,0.0078,-0.0053,0.0068,-0.0214,0.0188,-0.0141,0.0128,-0.0042,0.0046,-0.0056,0.0063,-0.0041,0.0046,-0.0045,0.0047,-0.0031,0.0023,-0.0017,0.0017,-0.0059,0.0047,-0.0091,0.0092,-0.0037,0.0037,-0.0048,0.0047,-0.0021,0.002,-0.0029,0.0028,-0.0023,0.0023,-0.002,0.0016,-0.0061,0.0055,-0.0048,0.006,-0.0036,0.0036,-0.0077,0.0082,-0.0073,0.008,-0.0048,0.0049,-0.0036,0.0022,-0.0027,0.0024,-0.0019,0.0019,-0.0019,0.0023,-0.0027,0.0025,-0.003,0.0018,-0.0017,0.0016,-0.0029,0.0023,-0.0022,0.0022,-0.0021,0.0016,-0.0022,0.0016,-0.0019,0.0028,-0.0015,0.0016,-0.0025,0.0014,-0.0013,0.0023,-0.0012,0.0014,-0.0016,0.001,-0.0011,0.0011,-0.0015,0.002,-0.0015,0.0024,-0.0007,0.0009,-0.0014,0.0014,-0.002,0.001,-0.0013,0.0018,-0.0012,0.0021,-0.0016,0.0019,-0.001,0.0009,-0.0012,0.0012,-0.0014,0.0012,-0.0007,0.0011,-0.001,0.0008,-0.0012,0.0012,-0.004,0.0034,-0.0012,0.0012,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0017,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0013,-0.0005,0.0005,-0.0029,0.0024,-0.0011,0.0014,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0007,-0.002,0.0015,-0.0017,0.0006,-0.0006,0.0008,-0.0013,0.0007,-0.0007,0.0009,-0.0007,0.0004,-0.0006,0.0007,-0.0018,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0014,0.0009,-0.001,0.0007,-0.0011,0.0016,-0.0006,0.0005,-0.0012,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0014,-0.0007,0.0005,-0.0015,0.0017,-0.0006,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.001,0.0015,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0014,-0.0012,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0006,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.001,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0016,-0.0006,0.0007,-0.0008,0.001,-0.0005,0.0003,-0.0009,0.0011,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0006,-0.0015,0.0016,-0.0003,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0002,0.0005,-0.0012,0.0012,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.0004,0.0007,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.001,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0014,0.0008,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0004,0.0002,-0.0009,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0005,-0.0022,0.0013,-0.0003,0.0006,-0.0005,0.0008,-0.0016,0.0013,-0.0005,0.0006,-0.0014,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0006,0.0007,-0.0003,0.0004,-0.0008,0.0012,-0.0004,0.0004,-0.0011,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0011,0.0012,-0.001,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0008,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
پاشش slithering جرات صدا.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم