مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 707 متوسط آهسته ترد ...

آهسته خزیدن موجود جنبش است.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: تلپ و تلوپ
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها موجودیخیسغلتیدنslitheringgoreچلپ چلوپریزشslimeslimyله کردنطولانیwrithingناخالصدل و رودهentrails
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0008,0.0005,-0.0011,0.0009,-0.0008,0.0009,-0.0011,0.0011,-0.0028,0.0023,-0.0029,0.0023,-0.0012,0.0017,-0.0014,0.0011,-0.0015,0.0013,-0.0008,0.0007,-0.001,0.0013,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0008,-0.003,0.0025,-0.0019,0.0016,-0.0014,0.0014,-0.0016,0.0019,-0.003,0.0026,-0.002,0.0022,-0.0025,0.0021,-0.0023,0.0029,-0.0026,0.0027,-0.004,0.0046,-0.0029,0.0024,-0.0022,0.003,-0.0025,0.0022,-0.0027,0.0031,-0.0033,0.0033,-0.0034,0.0045,-0.0028,0.0031,-0.0029,0.0025,-0.0029,0.003,-0.0033,0.0029,-0.0044,0.0031,-0.0063,0.0074,-0.0055,0.0083,-0.0108,0.0123,-0.0133,0.0127,-0.0119,0.0111,-0.0163,0.0121,-0.0242,0.0181,-0.016,0.0154,-0.0136,0.0148,-0.0196,0.0195,-0.0135,0.016,-0.0099,0.01,-0.0125,0.0126,-0.0155,0.0149,-0.0116,0.0151,-0.0116,0.0128,-0.0211,0.0183,-0.0186,0.0163,-0.016,0.0205,-0.0158,0.0172,-0.0135,0.0148,-0.0113,0.0144,-0.0175,0.0121,-0.0117,0.0129,-0.0179,0.0146,-0.0318,0.0179,-0.0148,0.0093,-0.0112,0.0132,-0.0138,0.0134,-0.0126,0.0114,-0.0184,0.0273,-0.0152,0.0126,-0.0113,0.0125,-0.0185,0.0177,-0.0116,0.0114,-0.0136,0.0182,-0.0131,0.0146,-0.009,0.0107,-0.0108,0.0126,-0.0082,0.015,-0.0102,0.011,-0.0103,0.0155,-0.0063,0.009,-0.0105,0.0151,-0.0114,0.0134,-0.0175,0.0125,-0.0131,0.0099,-0.0074,0.0077,-0.0076,0.006,-0.0079,0.0097,-0.0047,0.0063,-0.0041,0.0055,-0.0043,0.006,-0.0032,0.0025,-0.005,0.0046,-0.0037,0.0045,-0.0034,0.0029,-0.0019,0.0021,-0.0037,0.0015,-0.0084,0.0068,-0.0064,0.0064,-0.0018,0.0018,-0.0044,0.0024,-0.0021,0.0013,-0.0019,0.0023,-0.0028,0.0036,-0.0023,0.0032,-0.0033,0.0037,-0.002,0.0025,-0.002,0.0016,-0.0018,0.0028,-0.0031,0.0022,-0.0022,0.0014,-0.0017,0.0014,-0.0029,0.0026,-0.0035,0.0032,-0.0011,0.0023,-0.0018,0.0015,-0.0015,0.0016,-0.0013,0.001,-0.0039,0.0051,-0.002,0.002,-0.0028,0.0026,-0.0027,0.0038,-0.0053,0.0051,-0.0025,0.0024,-0.0025,0.0024,-0.002,0.003,-0.0028,0.0023,-0.0082,0.0057,-0.008,0.0088,-0.0043,0.0051,-0.0044,0.005,-0.0033,0.0048,-0.0068,0.0059,-0.0059,0.0068,-0.0054,0.0067,-0.0038,0.0051,-0.0032,0.0026,-0.0028,0.0025,-0.0035,0.0035,-0.0035,0.0028,-0.0023,0.0031,-0.0042,0.0039,-0.0035,0.0024,-0.0081,0.0099,-0.0091,0.0083,-0.0116,0.0161,-0.0048,0.0067,-0.0053,0.0045,-0.0044,0.0039,-0.0079,0.0094,-0.006,0.0064,-0.0082,0.0095,-0.0018,0.0013,-0.0018,0.0011,-0.0013,0.001,-0.0018,0.0011,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.0009,-0.0013,0.0012,-0.002,0.0028,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.001,-0.0012,0.0016,-0.0017,0.0025,-0.0019,0.0018,-0.001,0.001,-0.0011,0.001,-0.0024,0.0038,-0.0012,0.0018,-0.0021,0.002,-0.0015,0.0014,-0.0012,0.0009,-0.0031,0.0027,-0.0021,0.0013,-0.0015,0.0019,-0.0016,0.0026,-0.0017,0.0021,-0.0017,0.0026,-0.0014,0.0016,-0.0017,0.0021,-0.0015,0.0021,-0.0016,0.0019,-0.0013,0.0013,-0.0063,0.006,-0.0046,0.0038,-0.0027,0.0024,-0.002,0.0024,-0.0022,0.0024,-0.0025,0.0022,-0.0012,0.0022,-0.0023,0.0025,-0.0017,0.002,-0.0017,0.002,-0.0016,0.0014,-0.0012,0.0016,-0.0011,0.0015,-0.0009,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.002,0.0016,-0.0008,0.001,-0.0009,0.0009,-0.0012,0.0011,-0.0014,0.0016,-0.0018,0.0015,-0.0014,0.0019,-0.0018,0.0013,-0.0012,0.0014,-0.0014,0.0016,-0.002,0.0014,-0.0029,0.0025,-0.0018,0.0018,-0.0015,0.0024,-0.002,0.0013,-0.0018,0.0012,-0.0015,0.002,-0.0036,0.0027,-0.0036,0.0031,-0.0058,0.0066,-0.0045,0.0042,-0.0026,0.0042,-0.0018,0.0027,-0.0033,0.0039,-0.0028,0.0025,-0.0024,0.0016,-0.0025,0.002,-0.0033,0.0035,-0.0031,0.003,-0.0024,0.0026,-0.0017,0.0015,-0.0018,0.0015,-0.0014,0.0017,-0.0013,0.002,-0.0021,0.0017,-0.0013,0.0028,-0.0022,0.002,-0.0019,0.0015,-0.0028,0.0031,-0.0024,0.0031,-0.0026,0.0029,-0.0042,0.0053,-0.0039,0.005,-0.0043,0.0034,-0.008,0.0085,-0.0024,0.0028,-0.0035,0.0026,-0.0022,0.0031,-0.003,0.0028,-0.0051,0.0051,-0.0075,0.0046,-0.0061,0.0055,-0.0079,0.0058,-0.0049,0.0049,-0.0041,0.0041,-0.0117,0.01,-0.0097,0.0121,-0.0125,0.0148,-0.0081,0.0066,-0.008,0.0085,-0.0106,0.012,-0.0185,0.0129,-0.0158,0.0115,-0.0238,0.0198,-0.0139,0.0183,-0.0192,0.02,-0.0108,0.0096,-0.01,0.0093,-0.0118,0.0151,-0.0182,0.017,-0.0164,0.02,-0.0131,0.0139,-0.0117,0.0125,-0.0175,0.0174,-0.0137,0.0111,-0.012,0.0131,-0.0208,0.0259,-0.0208,0.0186,-0.0146,0.0171,-0.0175,0.0175,-0.0128,0.0183,-0.0177,0.0276,-0.0164,0.0197,-0.0228,0.0211,-0.0201,0.021,-0.016,0.0197,-0.0163,0.0211,-0.0163,0.0257,-0.0274,0.0401,-0.015,0.0183,-0.0238,0.0228,-0.0178,0.0203,-0.0321,0.0262,-0.0306,0.0293,-0.0136,0.0171,-0.0143,0.018,-0.0164,0.0232,-0.0186,0.0264,-0.0227,0.0179,-0.0114,0.0092,-0.0102,0.0106,-0.0128,0.0129,-0.0096,0.0111,-0.0116,0.0104,-0.0138,0.0166,-0.0108,0.0073,-0.009,0.0077,-0.019,0.0161,-0.0081,0.0085,-0.0075,0.0057,-0.0116,0.0114,-0.0107,0.0073,-0.0074,0.0069,-0.0092,0.0078,-0.0056,0.0049,-0.005,0.0061,-0.0045,0.0063,-0.0098,0.0106,-0.0108,0.0083,-0.0072,0.0078,-0.0058,0.0042,-0.0071,0.0079,-0.0056,0.0076,-0.0053,0.0041,-0.0077,0.005,-0.0063,0.0061,-0.0029,0.0034,-0.0041,0.0031,-0.0056,0.0059,-0.0062,0.004,-0.0056,0.0049,-0.0037,0.0032,-0.005,0.0051,-0.0076,0.006,-0.0038,0.0042,-0.0072,0.0067,-0.0051,0.0047,-0.0065,0.0048,-0.0055,0.0051,-0.0033,0.0045,-0.0067,0.0095,-0.0034,0.0045,-0.0062,0.0039,-0.0042,0.0056,-0.0068,0.0045,-0.0038,0.0042,-0.0025,0.003,-0.0065,0.0054,-0.004,0.0042,-0.0042,0.0041,-0.0035,0.0063,-0.0099,0.0119,-0.0113,0.0083,-0.0059,0.0064,-0.0069,0.006,-0.0072,0.0054,-0.0047,0.0068,-0.0062,0.0063,-0.0046,0.0047,-0.0052,0.0056,-0.0056,0.0067,-0.0053,0.0102,-0.0092,0.0105,-0.0095,0.0164,-0.007,0.0084,-0.0063,0.0066,-0.005,0.0052,-0.0056,0.0044,-0.0048,0.0064,-0.0126,0.0134,-0.0052,0.0081,-0.0092,0.0213,-0.024,0.0393,-0.0118,0.0149,-0.0043,0.0053,-0.006,0.006,-0.0056,0.0056,-0.0061,0.0102,-0.0052,0.0058,-0.0028,0.0047,-0.0044,0.0049,-0.0041,0.0035,-0.0045,0.0056,-0.0031,0.0028,-0.0038,0.0032,-0.0028,0.0025,-0.0024,0.0041,-0.0022,0.0026,-0.0025,0.0021,-0.0023,0.0032,-0.0029,0.0021,-0.0027,0.0024,-0.0025,0.0019,-0.002,0.0026,-0.0031,0.0036,-0.0017,0.002,-0.0023,0.003,-0.0023,0.0019,-0.0069,0.0079,-0.0026,0.0033,-0.0022,0.0028,-0.0032,0.0024,-0.0067,0.008,-0.012,0.009,-0.0049,0.0048,-0.0057,0.0061,-0.0057,0.0076,-0.003,0.0032,-0.0047,0.003,-0.0041,0.0053,-0.0046,0.0041,-0.0045,0.0041,-0.0063,0.0082,-0.0039,0.0035,-0.0051,0.0038,-0.0061,0.0069,-0.0062,0.005,-0.0051,0.0045,-0.0082,0.0093,-0.0065,0.0068,-0.0103,0.0093,-0.0034,0.0034,-0.0052,0.0071,-0.0073,0.0048,-0.004,0.0037,-0.0058,0.0044,-0.0023,0.0019,-0.0019,0.0014,-0.0028,0.0025,-0.0024,0.0023,-0.002,0.0028,-0.0034,0.0016,-0.0027,0.0029,-0.0019,0.0025,-0.0025,0.0029,-0.003,0.0029,-0.003,0.0049,-0.0032,0.0041,-0.0041,0.0034,-0.0049,0.0054,-0.005,0.0051,-0.0039,0.0038,-0.0073,0.0075,-0.0057,0.006,-0.0053,0.0041,-0.0062,0.0062,-0.0045,0.0035,-0.0045,0.0031,-0.0041,0.0047,-0.0062,0.004,-0.0029,0.0044,-0.0039,0.0027,-0.0033,0.0027,-0.0034,0.0027,-0.0035,0.0039,-0.004,0.0055,-0.005,0.0057,-0.0053,0.0038,-0.0047,0.0057,-0.0055,0.0053,-0.0045,0.0036,-0.0026,0.0025,-0.0136,0.0161,-0.0027,0.0039,-0.006,0.0059,-0.0029,0.003,-0.0113,0.0093,-0.0075,0.0081,-0.0052,0.0057,-0.0033,0.0022,-0.0177,0.0168,-0.0043,0.003,-0.0201,0.0319,-0.052,0.0607,-0.0279,0.0198,-0.0143,0.012,-0.0034,0.0046,-0.004,0.0031,-0.0036,0.0048,-0.0064,0.0064,-0.0169,0.0127,-0.0072,0.0079,-0.0044,0.0038,-0.0024,0.0045,-0.0055,0.0048,-0.004,0.0035,-0.005,0.0053,-0.0033,0.005,-0.0031,0.0026,-0.0029,0.0021,-0.0025,0.0035,-0.0043,0.003,-0.0032,0.0024,-0.0027,0.0034,-0.0037,0.0042,-0.0063,0.0069,-0.0046,0.0066,-0.0057,0.0037,-0.0061,0.0038,-0.0053,0.0063,-0.0127,0.0086,-0.026,0.0243,-0.0049,0.0063,-0.0097,0.0088,-0.0031,0.0022,-0.0041,0.0032,-0.0038,0.0033,-0.0063,0.0051,-0.0105,0.0115,-0.0035,0.0025,-0.0027,0.0036,-0.0081,0.0081,-0.0052,0.0046,-0.0045,0.0043,-0.0058,0.0053,-0.0044,0.0046,-0.0034,0.0046,-0.0034,0.0034,-0.0028,0.0042,-0.0026,0.0024,-0.0049,0.0049,-0.0025,0.0018,-0.0032,0.0059,-0.0032,0.0037,-0.0056,0.0037,-0.0037,0.0039,-0.0025,0.0023,-0.0019,0.0027,-0.0022,0.0037,-0.0018,0.0019,-0.0025,0.0043,-0.0026,0.0023,-0.002,0.0021,-0.0054,0.0028,-0.0032,0.0023,-0.0036,0.0036,-0.0055,0.0074,-0.0055,0.0049,-0.0054,0.007,-0.0058,0.004,-0.0042,0.0041,-0.0178,0.0128,-0.0104,0.0118,-0.0036,0.0032,-0.0036,0.0038,-0.029,0.0271,-0.008,0.0125,-0.0098,0.0094,-0.019,0.0166,-0.0054,0.0077,-0.0047,0.0049,-0.007,0.0084,-0.0055,0.0054,-0.0037,0.0045,-0.0064,0.0064,-0.0028,0.0032,-0.0038,0.0027,-0.0037,0.0038,-0.0049,0.004,-0.0023,0.0022,-0.002,0.0031,-0.0018,0.0027,-0.0019,0.002,-0.0023,0.0016,-0.0016,0.002,-0.0018,0.0024,-0.0015,0.0021,-0.0018,0.0013,-0.0025,0.0038,-0.0014,0.0014,-0.0017,0.0021,-0.0018,0.0009,-0.0019,0.0016,-0.0016,0.0013,-0.0018,0.0022,-0.0016,0.0018,-0.0044,0.006,-0.0014,0.0015,-0.0011,0.0015,-0.0018,0.0014,-0.0018,0.0027,-0.0009,0.0011,-0.0017,0.0015,-0.0017,0.002,-0.0017,0.0021,-0.0016,0.0025,-0.0014,0.0016,-0.0017,0.0025,-0.0022,0.0017,-0.0011,0.0019,-0.0022,0.0014,-0.0016,0.0014,-0.0014,0.0013,-0.0022,0.002,-0.0019,0.0012,-0.0008,0.001,-0.0017,0.0012,-0.0013,0.0008,-0.0015,0.0014,-0.0032,0.0026,-0.0026,0.0017,-0.0014,0.0014,-0.0027,0.0038,-0.0029,0.0016,-0.0014,0.0015,-0.0014,0.0015,-0.0028,0.0017,-0.0008,0.0012,-0.0013,0.001,-0.0018,0.0014,-0.0016,0.0015,-0.002,0.0012,-0.0018,0.0017,-0.0015,0.0016,-0.0015,0.0013,-0.0016,0.0017,-0.0016,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0018,0.0027,-0.0019,0.0023,-0.0021,0.0012,-0.0013,0.0014,-0.0016,0.0017,-0.0012,0.0018,-0.0009,0.0014,-0.0012,0.0013,-0.0012,0.001,-0.0015,0.0019,-0.0011,0.0013,-0.0012,0.0016,-0.0011,0.0015,-0.0018,0.0016,-0.001,0.0011,-0.0013,0.0014,-0.001,0.0012,-0.0016,0.0015,-0.0019,0.0016,-0.001,0.0017,-0.0012,0.0019,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0023,-0.001,0.0012,-0.0012,0.0014,-0.0014,0.0009,-0.0016,0.0022,-0.0011,0.0015,-0.0011,0.0014,-0.0014,0.0012,-0.0014,0.0018,-0.001,0.0011,-0.0018,0.0015,-0.0011,0.0009,-0.0018,0.002,-0.0009,0.0014,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0015,-0.0016,0.0012,-0.0017,0.0016,-0.0011,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0018,0.0019,-0.0013,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.0012,0.0009,-0.0018,0.0016,-0.0007,0.0008,-0.0013,0.001,-0.0006,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0009,-0.0009,0.0008,-0.0009,0.0011,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.0011,-0.0008,0.0009,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0015,-0.0009,0.001,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0016,-0.0008,0.0015,-0.0012,0.0017,-0.0012,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0026,0.002,-0.002,0.0016,-0.0013,0.0015,-0.0013,0.0013,-0.002,0.0012,-0.001,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0014,-0.0011,0.0015,-0.0019,0.0015,-0.0027,0.002,-0.0021,0.0021,-0.0016,0.002,-0.0009,0.0016,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0016,-0.0011,0.0015,-0.0009,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0014,-0.0013,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0008,-0.0012,0.001,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0006,-0.0013,0.0012,-0.0009,0.0008,-0.001,0.0006,-0.0007,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0005,0.001,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0013,0.0014,-0.0005,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:05
آهسته خزیدن موجود جنبش است.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم