مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 712 بلند کند ترد ...

طولانی slithering لزج جنبش است.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: تلپ و تلوپ
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها موجودیخیسغلتیدنslitheringgoreچلپ چلوپریزشلجنslimyله کردنطولانیwrithingناخالصدل و رودهentrailsgrotesque
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0007,-0.0015,0.0009,-0.0005,0.0007,-0.0013,0.0016,-0.0005,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0014,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.001,0.0008,-0.0012,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.001,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0008,0.0014,-0.0018,0.0022,-0.0013,0.0013,-0.0012,0.0012,-0.0027,0.0038,-0.0014,0.002,-0.0013,0.0023,-0.0021,0.002,-0.0023,0.0018,-0.0035,0.0042,-0.0023,0.0031,-0.0036,0.0025,-0.004,0.0029,-0.0044,0.0039,-0.0024,0.0041,-0.0044,0.0037,-0.0117,0.0097,-0.0065,0.0096,-0.0075,0.0078,-0.011,0.0076,-0.0123,0.015,-0.0088,0.0096,-0.0122,0.02,-0.0124,0.0109,-0.0222,0.0211,-0.0237,0.0393,-0.0197,0.0239,-0.011,0.0089,-0.0209,0.0217,-0.01,0.011,-0.0292,0.0217,-0.034,0.0262,-0.015,0.0154,-0.0296,0.029,-0.0453,0.0291,-0.0559,0.067,-0.0227,0.0271,-0.0322,0.0402,-0.0474,0.0528,-0.0235,0.0324,-0.0341,0.0303,-0.0321,0.0405,-0.0411,0.0312,-0.0234,0.02,-0.0244,0.0272,-0.0252,0.028,-0.0263,0.0277,-0.02,0.0254,-0.0294,0.0263,-0.1142,0.1162,-0.0506,0.0455,-0.0312,0.0406,-0.0544,0.034,-0.0569,0.0375,-0.0615,0.0646,-0.02,0.021,-0.0201,0.0221,-0.0317,0.0221,-0.0249,0.0203,-0.0371,0.0317,-0.0305,0.0215,-0.0114,0.0119,-0.0369,0.0392,-0.0107,0.0117,-0.0098,0.0116,-0.0145,0.0118,-0.0177,0.0188,-0.0071,0.0091,-0.0075,0.0058,-0.0069,0.0075,-0.0156,0.0169,-0.0074,0.0066,-0.0063,0.0047,-0.014,0.007,-0.0066,0.0058,-0.0067,0.007,-0.0158,0.0106,-0.0123,0.0115,-0.0132,0.0143,-0.0129,0.014,-0.0362,0.02,-0.0116,0.0154,-0.0154,0.0133,-0.0271,0.0176,-0.0094,0.0066,-0.0066,0.0087,-0.0068,0.008,-0.0055,0.0049,-0.0048,0.0059,-0.0042,0.0058,-0.0059,0.0044,-0.007,0.0057,-0.0035,0.0049,-0.0034,0.0032,-0.0044,0.0043,-0.0036,0.0052,-0.0045,0.0059,-0.0045,0.0039,-0.0036,0.0033,-0.0031,0.0029,-0.0027,0.002,-0.0031,0.0034,-0.0027,0.0039,-0.0025,0.0017,-0.0014,0.0014,-0.0023,0.0019,-0.0018,0.0033,-0.0027,0.003,-0.0018,0.0021,-0.0034,0.0028,-0.0017,0.0027,-0.0029,0.0032,-0.0345,0.0542,-0.0075,0.0038,-0.0029,0.0033,-0.0234,0.0341,-0.0037,0.003,-0.0043,0.0028,-0.0018,0.002,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0013,-0.0016,0.0017,-0.004,0.0036,-0.0028,0.0022,-0.0053,0.0056,-0.0234,0.0184,-0.0166,0.0173,-0.016,0.0114,-0.0126,0.0126,-0.0133,0.0133,-0.0098,0.0108,-0.012,0.0064,-0.0181,0.0133,-0.0175,0.011,-0.0084,0.0075,-0.0096,0.0163,-0.0155,0.0113,-0.0055,0.0063,-0.0062,0.0067,-0.0052,0.0059,-0.0063,0.0052,-0.0076,0.0115,-0.0079,0.0089,-0.0042,0.0075,-0.0069,0.0059,-0.0075,0.0078,-0.0046,0.0069,-0.0084,0.0103,-0.0067,0.0095,-0.0032,0.0034,-0.0041,0.0028,-0.0037,0.0059,-0.0083,0.0075,-0.0085,0.0097,-0.0035,0.0057,-0.0036,0.0045,-0.0056,0.005,-0.0044,0.0049,-0.0042,0.0055,-0.0035,0.0036,-0.0036,0.003,-0.0042,0.0046,-0.0036,0.0036,-0.0042,0.0046,-0.0035,0.0049,-0.0067,0.0058,-0.0048,0.004,-0.0032,0.0032,-0.0035,0.0037,-0.0048,0.0041,-0.0053,0.0035,-0.0026,0.0027,-0.0022,0.0022,-0.0016,0.0022,-0.0022,0.0041,-0.0026,0.0021,-0.0031,0.0049,-0.0143,0.0184,-0.0071,0.0085,-0.0052,0.0053,-0.009,0.0095,-0.006,0.0054,-0.0069,0.0064,-0.0054,0.0059,-0.0049,0.0033,-0.0073,0.0056,-0.0078,0.0062,-0.007,0.0078,-0.0054,0.006,-0.0072,0.0101,-0.0053,0.0054,-0.0075,0.0068,-0.0098,0.0093,-0.0313,0.0287,-0.0085,0.006,-0.008,0.0092,-0.0066,0.007,-0.0053,0.0044,-0.005,0.0051,-0.0079,0.0104,-0.0127,0.0067,-0.0054,0.0042,-0.0041,0.0038,-0.008,0.006,-0.005,0.0047,-0.0065,0.0064,-0.0065,0.0073,-0.0033,0.0038,-0.005,0.0049,-0.0038,0.0045,-0.0045,0.0042,-0.0037,0.004,-0.004,0.004,-0.0019,0.0025,-0.005,0.0042,-0.0025,0.0021,-0.005,0.0045,-0.002,0.0016,-0.0027,0.0027,-0.0034,0.0033,-0.0031,0.0025,-0.002,0.0038,-0.0025,0.002,-0.0021,0.002,-0.0024,0.0024,-0.0051,0.0053,-0.0034,0.0026,-0.0017,0.0027,-0.0018,0.0016,-0.0018,0.0017,-0.0012,0.0011,-0.0013,0.0016,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0009,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.001,-0.0005,0.0008,-0.0005,0.0007,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0006,-0.001,0.0006,-0.0038,0.0033,-0.0012,0.0012,-0.0006,0.0009,-0.0011,0.0008,-0.0008,0.0007,-0.0011,0.0011,-0.0013,0.0016,-0.0015,0.0021,-0.0027,0.0041,-0.0029,0.0027,-0.0046,0.0028,-0.0036,0.005,-0.0037,0.0047,-0.0041,0.0055,-0.0045,0.0058,-0.0048,0.0063,-0.0061,0.0042,-0.0054,0.0065,-0.0064,0.0075,-0.0076,0.0076,-0.0081,0.007,-0.0084,0.0095,-0.0115,0.0113,-0.0071,0.0086,-0.0103,0.007,-0.0134,0.0114,-0.0082,0.0182,-0.012,0.0104,-0.0121,0.0153,-0.0124,0.0141,-0.0089,0.0094,-0.0111,0.0117,-0.0075,0.0065,-0.0056,0.0071,-0.0073,0.0055,-0.0039,0.0049,-0.0031,0.0035,-0.0041,0.0033,-0.004,0.004,-0.0053,0.0036,-0.0034,0.0032,-0.0068,0.0055,-0.0047,0.0056,-0.0039,0.0037,-0.0053,0.0058,-0.007,0.0042,-0.0041,0.0037,-0.0047,0.0036,-0.0038,0.0041,-0.0065,0.0062,-0.0034,0.0045,-0.0031,0.0032,-0.0036,0.0044,-0.0038,0.0061,-0.0048,0.0044,-0.0048,0.006,-0.0062,0.0071,-0.0037,0.0054,-0.0059,0.0058,-0.005,0.0061,-0.0058,0.0062,-0.0049,0.0051,-0.0051,0.0042,-0.0043,0.0039,-0.0049,0.0047,-0.0042,0.0051,-0.0042,0.0029,-0.0041,0.0027,-0.0025,0.0025,-0.005,0.0033,-0.0055,0.0052,-0.0035,0.0029,-0.0048,0.006,-0.0029,0.0051,-0.0039,0.003,-0.0025,0.0024,-0.0086,0.0081,-0.0063,0.0055,-0.003,0.0028,-0.0031,0.0048,-0.0028,0.0022,-0.0027,0.0028,-0.0028,0.0035,-0.0042,0.003,-0.003,0.0041,-0.0077,0.0064,-0.0052,0.0046,-0.0085,0.0077,-0.0092,0.0112,-0.0053,0.0064,-0.0156,0.0133,-0.0057,0.0069,-0.0283,0.0242,-0.0166,0.0166,-0.0136,0.0176,-0.008,0.0091,-0.0295,0.0231,-0.0286,0.0294,-0.0073,0.0039,-0.0036,0.0045,-0.0037,0.0039,-0.0033,0.0036,-0.0036,0.0038,-0.0056,0.0072,-0.0027,0.0025,-0.0048,0.0068,-0.0062,0.0044,-0.0044,0.0077,-0.0087,0.0103,-0.0065,0.0076,-0.004,0.0051,-0.0074,0.0049,-0.0081,0.0055,-0.0055,0.0051,-0.007,0.0051,-0.0074,0.0058,-0.0102,0.0058,-0.0057,0.0125,-0.0055,0.0044,-0.0073,0.0079,-0.0052,0.0043,-0.0069,0.0053,-0.0062,0.007,-0.0057,0.0059,-0.0045,0.0037,-0.0036,0.0048,-0.0041,0.0033,-0.0048,0.0041,-0.0049,0.0049,-0.0189,0.0159,-0.0168,0.0166,-0.0117,0.0113,-0.0103,0.0098,-0.0114,0.0094,-0.0109,0.0092,-0.0076,0.0102,-0.0075,0.0087,-0.0068,0.0062,-0.0056,0.0058,-0.0057,0.0056,-0.0053,0.0039,-0.0048,0.0048,-0.0052,0.0054,-0.0045,0.0052,-0.0133,0.0103,-0.018,0.0142,-0.018,0.0172,-0.0193,0.0207,-0.0108,0.0099,-0.0157,0.0144,-0.0369,0.0376,-0.0167,0.0169,-0.0176,0.0172,-0.018,0.0206,-0.0179,0.0176,-0.0371,0.0323,-0.0217,0.0243,-0.0119,0.0149,-0.0127,0.0107,-0.014,0.0242,-0.0089,0.009,-0.0101,0.0111,-0.0189,0.015,-0.0129,0.0148,-0.0119,0.0117,-0.0211,0.0179,-0.0124,0.0125,-0.0371,0.0242,-0.0366,0.0381,-0.0216,0.0242,-0.015,0.0138,-0.0215,0.0178,-0.0146,0.0125,-0.0169,0.0172,-0.02,0.0168,-0.0081,0.0126,-0.0103,0.0127,-0.0128,0.01,-0.0116,0.0155,-0.0185,0.0213,-0.0189,0.0197,-0.0372,0.0339,-0.034,0.0269,-0.2119,0.1627,-0.0155,0.018,-0.0999,0.0775,-0.087,0.1021,-0.0183,0.0209,-0.0169,0.0165,-0.0206,0.0223,-0.0332,0.0326,-0.0363,0.0497,-0.0126,0.0149,-0.0166,0.0297,-0.0154,0.0147,-0.0133,0.011,-0.015,0.0101,-0.0174,0.0176,-0.0184,0.0197,-0.0224,0.0397,-0.0317,0.0482,-0.0379,0.0326,-0.0193,0.025,-0.0311,0.0271,-0.0252,0.0256,-0.0223,0.0188,-0.021,0.0327,-0.0257,0.0181,-0.0177,0.0186,-0.0105,0.0135,-0.0102,0.0097,-0.0152,0.0155,-0.0095,0.0111,-0.009,0.0113,-0.013,0.0144,-0.01,0.0116,-0.0093,0.0081,-0.0079,0.008,-0.0069,0.008,-0.0087,0.0057,-0.0058,0.007,-0.0062,0.008,-0.0053,0.0065,-0.0049,0.0058,-0.0045,0.0062,-0.0056,0.0057,-0.0083,0.0056,-0.0081,0.0115,-0.0075,0.0093,-0.0064,0.0074,-0.0053,0.0063,-0.0069,0.0076,-0.0059,0.007,-0.0048,0.0042,-0.0053,0.004,-0.0044,0.0052,-0.0042,0.0034,-0.0061,0.0103,-0.0094,0.0084,-0.0056,0.0055,-0.0056,0.0058,-0.0091,0.0068,-0.0072,0.008,-0.0096,0.0106,-0.0094,0.0084,-0.0048,0.0088,-0.0116,0.0096,-0.0107,0.0128,-0.0102,0.0107,-0.0064,0.0066,-0.0152,0.0155,-0.0077,0.0054,-0.0132,0.007,-0.0085,0.0099,-0.0103,0.0109,-0.0037,0.0038,-0.0061,0.0052,-0.0043,0.0053,-0.003,0.0034,-0.0041,0.0038,-0.0037,0.0041,-0.006,0.0057,-0.0035,0.0031,-0.0043,0.0038,-0.004,0.0051,-0.0039,0.0053,-0.0029,0.0027,-0.003,0.003,-0.0025,0.0016,-0.0013,0.0016,-0.0016,0.0022,-0.0024,0.0019,-0.0015,0.0023,-0.0025,0.002,-0.0018,0.0039,-0.0017,0.0018,-0.0031,0.0024,-0.0018,0.0019,-0.0018,0.0013,-0.0043,0.0046,-0.0025,0.0026,-0.0015,0.0015,-0.002,0.004,-0.0033,0.0036,-0.0073,0.0063,-0.0047,0.0056,-0.0068,0.0062,-0.005,0.0046,-0.0046,0.0053,-0.0092,0.0077,-0.0065,0.0048,-0.0179,0.0178,-0.0089,0.0079,-0.0099,0.0071,-0.0036,0.0061,-0.0046,0.0076,-0.0069,0.0087,-0.0083,0.0089,-0.0098,0.0081,-0.0065,0.0094,-0.0078,0.0096,-0.0077,0.0057,-0.0059,0.0105,-0.0058,0.0059,-0.0069,0.0089,-0.0071,0.0079,-0.0069,0.0081,-0.0191,0.0159,-0.0081,0.0062,-0.0118,0.0102,-0.0081,0.0098,-0.0096,0.0119,-0.0087,0.0099,-0.016,0.0094,-0.0146,0.0112,-0.0081,0.0126,-0.0096,0.0091,-0.0104,0.0101,-0.012,0.0116,-0.0204,0.0203,-0.0258,0.0342,-0.02,0.0303,-0.0136,0.0091,-0.019,0.0297,-0.0151,0.0191,-0.0094,0.0118,-0.0137,0.0111,-0.0099,0.0139,-0.0116,0.0122,-0.0217,0.0267,-0.0174,0.0213,-0.0366,0.0528,-0.0138,0.0151,-0.0145,0.0172,-0.0474,0.0341,-0.0209,0.0243,-0.0149,0.0148,-0.0184,0.0157,-0.0335,0.0282,-0.0146,0.0136,-0.0142,0.0113,-0.0136,0.0144,-0.0351,0.0361,-0.0161,0.02,-0.0191,0.0253,-0.0179,0.0231,-0.0179,0.0207,-0.0209,0.0205,-0.0258,0.0235,-0.04,0.0316,-0.0299,0.0584,-0.0207,0.0327,-0.0211,0.0258,-0.0324,0.027,-0.0213,0.025,-0.0422,0.0414,-0.0934,0.1113,-0.0908,0.1038,-0.0304,0.0335,-0.0504,0.047,-0.0449,0.0541,-0.0473,0.0466,-0.0376,0.048,-0.0599,0.0475,-0.0393,0.051,-0.0486,0.0416,-0.0421,0.0479,-0.0546,0.039,-0.0985,0.0585,-0.0555,0.0641,-0.0455,0.0561,-0.0407,0.0648,-0.0381,0.0304,-0.0436,0.0404,-0.0324,0.0367,-0.0535,0.0494,-0.0294,0.0269,-0.0537,0.0426,-0.0438,0.0414,-0.0339,0.0313,-0.0304,0.0488,-0.0257,0.0348,-0.0271,0.0222,-0.0257,0.0326,-0.0283,0.0422,-0.0222,0.0195,-0.0301,0.0241,-0.0272,0.031,-0.0407,0.0359,-0.0407,0.0387,-0.0307,0.0206,-0.0166,0.0217,-0.0101,0.0084,-0.1141,0.1424,-0.0454,0.0463,-0.0094,0.0103,-0.0115,0.0194,-0.068,0.0809,-0.0327,0.0303,-0.0226,0.0173,-0.0076,0.0075,-0.0065,0.0101,-0.0085,0.0087,-0.0191,0.0159,-0.0101,0.008,-0.0087,0.0105,-0.0143,0.0183,-0.0189,0.0253,-0.0078,0.0119,-0.0098,0.0116,-0.0111,0.017,-0.0076,0.0112,-0.0083,0.0124,-0.0033,0.0044,-0.0035,0.0035,-0.0043,0.0028,-0.0045,0.0036,-0.0023,0.0021,-0.0018,0.0016,-0.0014,0.0013,-0.0019,0.0012,-0.0485,0.0453,-0.0027,0.0026,-0.0027,0.0023,-0.0033,0.0029,-0.0017,0.0018,-0.002,0.0017,-0.0103,0.0085,-0.002,0.0019,-0.0012,0.001,-0.0025,0.0022,-0.0014,0.0013,-0.0009,0.001,-0.002,0.0014,-0.0013,0.0013,-0.0027,0.0033,-0.0009,0.0009,-0.001,0.0009,-0.0009,0.0009,-0.0009,0.0015,-0.0007,0.0012,-0.002,0.0018,-0.0008,0.0008,-0.0021,0.0022,-0.002,0.0015,-0.0017,0.0023,-0.0042,0.003,-0.0041,0.0038,-0.002,0.0024,-0.0016,0.0018,-0.0008,0.0008,-0.0014,0.0013,-0.001,0.0011,-0.0017,0.0023,-0.0012,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.001,-0.0002,0.0004,-0.0004,0.0011,-0.0017,0.0015,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0015,0.0015,-0.0002,0.0002,-0.0009,0.001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:07
طولانی slithering لزج جنبش است.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم