مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 716 چلپ چلوپ احشاء و امعاء ...

پاشش مایع یا رودۀ بر روی یک سطح سخت.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: تلپ و تلوپ
تعداد دانلود: 3 بار
برچسب ها خیستخته سنگآبخونgoreمایعconcreteبدنریزشdrizzleنشتچکه کنمایعات
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0003,-0.0009,0.001,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.0003,-0.001,0.0014,-0.0034,0.0035,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.002,0.0018,-0.0011,0.001,-0.0019,0.0012,-0.0032,0.0035,-0.0025,0.0026,-0.0033,0.0037,-0.0016,0.0014,-0.0005,0.0004,-0.008,0.0113,-0.0068,0.007,-0.0019,0.0026,-0.0041,0.0032,-0.0023,0.0017,-0.0025,0.0029,-0.0044,0.0044,-0.0018,0.0019,-0.0019,0.0025,-0.0009,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0029,0.0034,-0.0004,0.0006,-0.004,0.003,-0.0005,0.0008,-0.0074,0.0058,-0.0031,0.0028,-0.0029,0.0026,-0.0033,0.0039,-0.0133,0.0138,-0.0043,0.0044,-0.0024,0.0025,-0.0011,0.001,-0.0129,0.0177,-0.0026,0.0024,-0.0035,0.005,-0.0365,0.0305,-0.0062,0.0054,-0.0012,0.0015,-0.004,0.0041,-0.0014,0.0016,-0.0156,0.0165,-0.0063,0.0071,-0.0025,0.0022,-0.0093,0.0097,-0.0025,0.0024,-0.0027,0.0017,-0.002,0.0024,-0.0151,0.0139,-0.0072,0.0097,-0.0051,0.0043,-0.0051,0.0064,-0.0059,0.0053,-0.006,0.0081,-0.0024,0.002,-0.0073,0.0088,-0.0024,0.0019,-0.0051,0.0041,-0.0118,0.0137,-0.0141,0.0151,-0.0187,0.0189,-0.0032,0.0033,-0.0089,0.0058,-0.0064,0.004,-0.0031,0.0032,-0.0155,0.0172,-0.0043,0.0112,-0.0133,0.01,-0.0023,0.0015,-0.006,0.0071,-0.002,0.0022,-0.0013,0.001,-0.0024,0.0021,-0.0114,0.0127,-0.0206,0.0134,-0.0056,0.0044,-0.0059,0.005,-0.0349,0.0287,-0.0058,0.0059,-0.0067,0.0077,-0.001,0.0029,-0.0083,0.0049,-0.0037,0.0048,-0.0027,0.0028,-0.0422,0.0398,-0.0027,0.0028,-0.0036,0.003,-0.0055,0.005,-0.0067,0.0061,-0.0013,0.0014,-0.0058,0.0053,-0.0028,0.0032,-0.0127,0.0086,-0.0031,0.0038,-0.0024,0.0027,-0.0151,0.0124,-0.0058,0.006,-0.0021,0.003,-0.0013,0.0016,-0.0022,0.0023,-0.0046,0.0026,-0.0037,0.0039,-0.0029,0.0028,-0.004,0.0051,-0.0013,0.0014,-0.0027,0.003,-0.0016,0.0014,-0.0025,0.0023,-0.0025,0.0016,-0.0005,0.0003,-0.0062,0.004,-0.0028,0.0039,-0.0027,0.0027,-0.0023,0.002,-0.0025,0.0024,-0.0042,0.0033,-0.0015,0.002,-0.0021,0.0022,-0.0003,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0096,0.0107,-0.0032,0.0024,-0.0042,0.0032,-0.0003,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0015,0.0011,-0.0009,0.0014,-0.0017,0.0012,-0.0008,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0018,0.0017,-0.0006,0.0005,-0.0046,0.0049,-0.0018,0.0023,-0.0038,0.0031,-0.0015,0.0016,-0.0012,0.0019,-0.0021,0.0022,-0.0032,0.0024,-0.0062,0.0097,-0.0015,0.0025,-0.0025,0.0028,-0.0013,0.0013,-0.0006,0.0006,-0.002,0.0026,-0.0033,0.0035,-0.0013,0.0017,-0.0014,0.001,-0.0006,0.0004,-0.0038,0.0027,-0.0012,0.001,-0.0024,0.0016,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0016,0.0015,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0025,0.0032,-0.0004,0.0002,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0006,0.0006,-0.0009,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0003,0,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.009,0.0088,-0.002,0.0021,-0.0001,0.0003,-0.0007,0.0007,-0.0006,0.0007,-0.0014,0.0014,-0.0197,0.0203,-0.0009,0.0013,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0007,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0021,0.0034,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0007,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0006,-0.0008,0.0006,-0.0007,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0007,0.0005,-0.0006,0.0005,-0.0011,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0018,0.0017,-0.0009,0.0007,-0.0012,0.0014,-0.0012,0.0015,-0.0013,0.0011,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0066,0.0073,-0.002,0.002,-0.0025,0.0031,-0.0002,0.0002,-0.0025,0.002,-0.0005,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0009,0.0009,-0.0007,0.0008,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0002,-0.0004,0.0006,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0007,-0.0004,0.0005,-0.001,0.0011,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0005,0.0007,-0.001,0.0009,-0.0002,0.0003,-0.0011,0.0014,-0.0003,0.0001,-0.0006,0.0006,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.003,0.0029,-0.0009,0.0007,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0008,0.0008,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0008,0.0008,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0013,0.0012,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0009,0.0009,-0.0002,0.0003,-0.0032,0.0026,-0.0012,0.0015,-0.0006,0.0008,-0.0046,0.0039,-0.0021,0.0016,-0.0002,0.0002,-0.001,0.0008,-0.0011,0.0013,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0007,0.0009,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0008,0.0009,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0012,0.0012,-0.0006,0.0005,-0.0013,0.0015,-0.0004,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0009,0.0007,-0.0016,0.001,-0.0033,0.003,-0.0018,0.0035,-0.0001,0.0001,-0.001,0.0006,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0005,-0.0031,0.0022,-0.0004,0.0003,-0.0007,0.0006,-0.001,0.0009,-0.0034,0.0037,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0003,-0.0024,0.0019,-0.0004,0.0007,-0.0008,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.001,0.0014,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0005,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0003,0,0.0001,-0.0005,0.0002,0,0.0001,-0.002,0.0022,-0.0008,0.0008,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0006,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0011,0.0013,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0012,0.0014,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.002,0.0017,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0.0002,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0004,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0011,0.0016,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0017,0.0017,-0.0008,0.0008,-0.0012,0.0012,-0.002,0.0018,-0.0018,0.0018,-0.0007,0.0008,-0.0019,0.0013,-0.0014,0.0012,-0.0017,0.0016,-0.0013,0.0011,-0.0005,0.0005,-0.0009,0.0008,-0.0016,0.0015,-0.0016,0.0014,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0018,0.0015,-0.0005,0.0006,-0.0008,0.0009,-0.0007,0.0009,-0.0038,0.0042,-0.0005,0.0005,-0.0015,0.0014,-0.0007,0.0006,-0.0016,0.0015,-0.001,0.0011,-0.0016,0.002,-0.0012,0.0013,-0.0014,0.0011,-0.0002,0.0002,-0.0034,0.0037,-0.0006,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.001,0.0009,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0005,0.0011,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.001,0.0009,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0018,0.0016,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0025,0.0029,-0.0011,0.0006,-0.0013,0.0011,-0.0001,0.0002,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0009,0.0012,-0.0031,0.0019,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0008,0.0009,-0.0006,0.0008,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0006,0.0006,-0.0011,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0005,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0012,0.0007,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0]
در حال بارگذاری
0:04
پاشش مایع یا رودۀ بر روی یک سطح سخت.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم