مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 734 طولانی پور مایع ...

طولانی مایع بریزید و بر روی سطح سخت.

کیفیت: 48kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: تلپ و تلوپ
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها خیستخته سنگآبخونgoreمایعconcreteبدنریزشباریدنباران ریز و نمناکطولانینشتچکه کنمایعات
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0004,-0.0008,0.0006,-0.0013,0.0013,-0.0011,0.0009,-0.0011,0.0012,-0.0016,0.0012,-0.0045,0.0037,-0.0013,0.0011,-0.0033,0.007,-0.0082,0.0057,-0.0013,0.0015,-0.0019,0.0024,-0.0037,0.0029,-0.0031,0.0038,-0.0031,0.0044,-0.0083,0.0082,-0.0029,0.0034,-0.002,0.002,-0.0034,0.003,-0.0032,0.0034,-0.0028,0.0041,-0.0035,0.0028,-0.006,0.0077,-0.0034,0.0035,-0.0019,0.0018,-0.0084,0.0068,-0.0081,0.0053,-0.0118,0.0143,-0.0041,0.0041,-0.002,0.0018,-0.0035,0.004,-0.0065,0.0056,-0.007,0.0074,-0.0137,0.0122,-0.0018,0.002,-0.0015,0.0009,-0.0027,0.0018,-0.002,0.0019,-0.0016,0.0012,-0.0026,0.0017,-0.018,0.0136,-0.0029,0.0024,-0.0232,0.0246,-0.004,0.0047,-0.0185,0.0119,-0.0062,0.0081,-0.006,0.0074,-0.0134,0.0134,-0.0065,0.0061,-0.0047,0.0042,-0.0033,0.0031,-0.0051,0.003,-0.0063,0.0061,-0.0018,0.0018,-0.0048,0.0039,-0.0028,0.0032,-0.0018,0.0016,-0.0024,0.0033,-0.0037,0.003,-0.0028,0.0026,-0.0067,0.0051,-0.0047,0.0056,-0.0038,0.0062,-0.0038,0.0037,-0.0019,0.0018,-0.0025,0.0022,-0.0016,0.0015,-0.0029,0.0029,-0.0025,0.0025,-0.0039,0.0031,-0.005,0.0045,-0.0031,0.0034,-0.002,0.0018,-0.002,0.0016,-0.0044,0.0027,-0.0029,0.0029,-0.002,0.0019,-0.0018,0.0023,-0.0032,0.0033,-0.0025,0.0033,-0.0041,0.0027,-0.003,0.0039,-0.0008,0.0005,-0.0032,0.0024,-0.0056,0.0051,-0.003,0.0033,-0.0016,0.0017,-0.0008,0.0009,-0.001,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0023,0.0023,-0.0034,0.0027,-0.0033,0.0018,-0.0023,0.0021,-0.0063,0.0055,-0.0044,0.0049,-0.0089,0.0081,-0.0041,0.0036,-0.0074,0.0064,-0.0051,0.0044,-0.0089,0.0077,-0.0083,0.006,-0.0066,0.0058,-0.0025,0.0023,-0.0145,0.0099,-0.0088,0.0097,-0.0043,0.004,-0.0031,0.0046,-0.004,0.0033,-0.0079,0.0062,-0.0122,0.0091,-0.0032,0.0031,-0.0047,0.003,-0.0077,0.0081,-0.0045,0.0063,-0.0177,0.0221,-0.003,0.0041,-0.0096,0.0078,-0.0023,0.0025,-0.0202,0.0208,-0.0067,0.0053,-0.0041,0.0044,-0.0037,0.0033,-0.0048,0.0041,-0.0041,0.0046,-0.0052,0.0042,-0.0042,0.0052,-0.0105,0.0086,-0.0024,0.0024,-0.0049,0.0042,-0.0063,0.0096,-0.0032,0.0029,-0.0055,0.005,-0.0103,0.0082,-0.0062,0.0052,-0.004,0.0047,-0.0104,0.0111,-0.0044,0.0042,-0.0217,0.024,-0.0055,0.0083,-0.0086,0.0077,-0.0097,0.0091,-0.007,0.0067,-0.0056,0.0076,-0.0067,0.0061,-0.015,0.0103,-0.0201,0.0217,-0.0292,0.0345,-0.0064,0.0084,-0.0038,0.0048,-0.0234,0.0236,-0.033,0.036,-0.0088,0.0097,-0.01,0.0128,-0.0124,0.0145,-0.0107,0.013,-0.0173,0.0144,-0.008,0.0063,-0.0107,0.012,-0.0106,0.0082,-0.0135,0.0172,-0.01,0.0075,-0.0053,0.0054,-0.0102,0.0117,-0.0096,0.0094,-0.012,0.0097,-0.0137,0.0139,-0.0058,0.0061,-0.0133,0.0109,-0.0159,0.0175,-0.014,0.0123,-0.0134,0.0146,-0.0044,0.005,-0.0069,0.0087,-0.0119,0.0077,-0.0161,0.0152,-0.004,0.005,-0.0079,0.0068,-0.0084,0.0082,-0.0069,0.0049,-0.0057,0.0045,-0.0031,0.0029,-0.0122,0.0068,-0.0143,0.0149,-0.0032,0.0033,-0.0028,0.0027,-0.008,0.0069,-0.0096,0.0079,-0.0063,0.0078,-0.0221,0.017,-0.0069,0.0093,-0.0104,0.0134,-0.0068,0.0074,-0.0098,0.0084,-0.0108,0.0118,-0.0055,0.0048,-0.0088,0.0103,-0.0227,0.0206,-0.0237,0.0201,-0.0068,0.0077,-0.0101,0.0128,-0.0063,0.005,-0.0079,0.0065,-0.0051,0.008,-0.0151,0.0139,-0.0048,0.0071,-0.0054,0.0083,-0.013,0.0143,-0.0072,0.0066,-0.0058,0.0054,-0.0072,0.0105,-0.0061,0.0045,-0.0119,0.0121,-0.0062,0.0058,-0.0086,0.0092,-0.0219,0.0188,-0.0146,0.0101,-0.0088,0.0114,-0.0093,0.0119,-0.0119,0.0108,-0.0139,0.0144,-0.0086,0.0103,-0.0344,0.0277,-0.0063,0.0088,-0.0173,0.0177,-0.0078,0.0095,-0.0304,0.0376,-0.0083,0.0077,-0.0049,0.0044,-0.0047,0.0066,-0.0028,0.0023,-0.0087,0.0082,-0.0054,0.004,-0.0141,0.0181,-0.0023,0.0018,-0.0038,0.004,-0.0179,0.0208,-0.0163,0.0086,-0.0074,0.0095,-0.0063,0.0047,-0.0116,0.0102,-0.0129,0.0111,-0.0038,0.0031,-0.0042,0.0032,-0.0049,0.0033,-0.0029,0.0022,-0.0067,0.0062,-0.0024,0.0019,-0.0026,0.0032,-0.0063,0.0049,-0.0043,0.0055,-0.0062,0.0064,-0.0028,0.0024,-0.0047,0.0041,-0.0044,0.0055,-0.0028,0.0036,-0.0062,0.0047,-0.0056,0.0066,-0.0028,0.0025,-0.0054,0.0033,-0.0015,0.0016,-0.0032,0.0033,-0.0052,0.005,-0.0052,0.0057,-0.0047,0.0053,-0.004,0.0038,-0.0045,0.0047,-0.0076,0.0077,-0.0056,0.0054,-0.0029,0.0024,-0.0021,0.002,-0.0075,0.0098,-0.0054,0.0033,-0.0049,0.0057,-0.0058,0.0057,-0.0025,0.0023,-0.0027,0.0023,-0.0025,0.0022,-0.0039,0.0045,-0.0049,0.0055,-0.0027,0.0021,-0.0094,0.0102,-0.0043,0.0036,-0.0034,0.0046,-0.004,0.0042,-0.0107,0.007,-0.0049,0.0043,-0.0082,0.0084,-0.007,0.0064,-0.0045,0.0034,-0.0153,0.0126,-0.0088,0.0079,-0.0077,0.0054,-0.0179,0.0152,-0.0099,0.0069,-0.0154,0.015,-0.0111,0.0103,-0.0065,0.0068,-0.01,0.0089,-0.0099,0.0103,-0.0266,0.0197,-0.0191,0.017,-0.0115,0.0156,-0.0134,0.0168,-0.012,0.0125,-0.012,0.0091,-0.0145,0.0147,-0.0175,0.0157,-0.0439,0.0296,-0.0101,0.0126,-0.0131,0.0197,-0.0186,0.0174,-0.0097,0.0104,-0.0278,0.0263,-0.0601,0.049,-0.013,0.0146,-0.0083,0.0103,-0.0109,0.0115,-0.0253,0.0281,-0.0176,0.0125,-0.0252,0.0284,-0.0217,0.0319,-0.0618,0.0416,-0.0063,0.0066,-0.0097,0.0153,-0.0151,0.0182,-0.0108,0.0163,-0.0336,0.0387,-0.0453,0.04,-0.0586,0.0412,-0.0108,0.0094,-0.0346,0.0272,-0.0229,0.0253,-0.0193,0.0209,-0.0138,0.0138,-0.0192,0.0182,-0.0109,0.0122,-0.0142,0.0132,-0.014,0.0175,-0.02,0.0177,-0.0087,0.009,-0.0172,0.0101,-0.0066,0.0098,-0.0078,0.0085,-0.0056,0.0073,-0.0071,0.008,-0.0113,0.0108,-0.009,0.0081,-0.0103,0.0105,-0.0028,0.003,-0.0109,0.0091,-0.0055,0.0052,-0.0129,0.0154,-0.009,0.0065,-0.0045,0.0042,-0.0184,0.0099,-0.0075,0.0069,-0.0081,0.0098,-0.0117,0.0142,-0.0082,0.0099,-0.0082,0.0078,-0.0064,0.006,-0.009,0.0075,-0.0102,0.0123,-0.0055,0.0063,-0.0145,0.0152,-0.008,0.0092,-0.0102,0.0091,-0.0158,0.0122,-0.0055,0.005,-0.0216,0.0214,-0.0054,0.0059,-0.0067,0.0075,-0.0017,0.0023,-0.0107,0.0142,-0.0051,0.0043,-0.0067,0.0054,-0.0076,0.0095,-0.0069,0.008,-0.0074,0.0065,-0.0025,0.0028,-0.0084,0.0095,-0.0035,0.0047,-0.0035,0.0032,-0.0047,0.0059,-0.004,0.0042,-0.0107,0.0098,-0.004,0.004,-0.0022,0.003,-0.0079,0.007,-0.0083,0.0084,-0.0061,0.0076,-0.0194,0.0235,-0.0058,0.0068,-0.0149,0.0155,-0.0127,0.0129,-0.0104,0.0176,-0.0072,0.0099,-0.0112,0.006,-0.0092,0.0111,-0.0034,0.0034,-0.0086,0.0093,-0.0189,0.0181,-0.0148,0.0146,-0.0459,0.0376,-0.0036,0.0026,-0.0055,0.0058,-0.0071,0.0084,-0.006,0.0084,-0.0115,0.0064,-0.0052,0.0047,-0.0103,0.0078,-0.0022,0.0017,-0.0134,0.0123,-0.0284,0.0272,-0.0119,0.0124,-0.002,0.0017,-0.0043,0.0036,-0.0031,0.0043,-0.0105,0.0068,-0.0045,0.0042,-0.0182,0.0138,-0.0063,0.0053,-0.0166,0.0183,-0.028,0.0253,-0.008,0.0091,-0.0155,0.0143,-0.0038,0.0038,-0.0027,0.0037,-0.0067,0.0077,-0.0067,0.0043,-0.005,0.005,-0.0092,0.0137,-0.007,0.01,-0.0065,0.0081,-0.0078,0.0087,-0.0107,0.0135,-0.0151,0.0093,-0.0058,0.0091,-0.0096,0.0132,-0.0056,0.0046,-0.0064,0.0073,-0.0035,0.0028,-0.0081,0.0065,-0.0049,0.005,-0.0177,0.0164,-0.0074,0.0061,-0.0026,0.0034,-0.0129,0.0139,-0.0039,0.0034,-0.0047,0.0036,-0.0043,0.0038,-0.0029,0.0045,-0.0113,0.0125,-0.0038,0.005,-0.0033,0.0045,-0.0096,0.0079,-0.0042,0.0036,-0.0063,0.0062,-0.0052,0.0057,-0.0034,0.0058,-0.0036,0.005,-0.0039,0.0034,-0.0092,0.0128,-0.0061,0.0057,-0.0071,0.0052,-0.0033,0.0028,-0.0016,0.002,-0.0072,0.0056,-0.0028,0.0024,-0.0108,0.0112,-0.0058,0.0068,-0.0082,0.0085,-0.0078,0.0061,-0.0057,0.0057,-0.0133,0.0116,-0.0065,0.0052,-0.0185,0.0146,-0.0054,0.0082,-0.0251,0.024,-0.0036,0.0031,-0.0054,0.0045,-0.0055,0.0058,-0.0041,0.0055,-0.0079,0.0084,-0.002,0.0015,-0.0132,0.0122,-0.0084,0.0066,-0.0051,0.0046,-0.0061,0.0045,-0.0065,0.0057,-0.0064,0.0066,-0.0054,0.0057,-0.0179,0.0161,-0.0064,0.0062,-0.0041,0.004,-0.0074,0.0068,-0.0112,0.009,-0.0053,0.0045,-0.0031,0.0038,-0.0043,0.0029,-0.0026,0.0036,-0.0032,0.0041,-0.0011,0.001,-0.0035,0.0032,-0.001,0.001,-0.0019,0.0019,-0.0022,0.0021,-0.0018,0.0016,-0.003,0.0031,-0.0015,0.002,-0.0056,0.0042,-0.0027,0.0034,-0.0032,0.0027,-0.0035,0.0045,-0.0009,0.0012,-0.005,0.0053,-0.003,0.0022,-0.0014,0.0014,-0.004,0.0045,-0.005,0.0044,-0.0067,0.0101,-0.0049,0.0034,-0.0038,0.0038,-0.0106,0.0074,-0.0211,0.0129,-0.0072,0.0082,-0.0064,0.0059,-0.0065,0.009,-0.0098,0.0105,-0.0041,0.0042,-0.0061,0.0046,-0.0042,0.0053,-0.0091,0.0049,-0.01,0.0128,-0.0087,0.008,-0.0129,0.0122,-0.0171,0.015,-0.0071,0.0047,-0.0096,0.0069,-0.0126,0.0081,-0.0078,0.0076,-0.0065,0.0069,-0.0205,0.0154,-0.0097,0.008,-0.0437,0.0392,-0.0065,0.0057,-0.0067,0.0061,-0.0075,0.0084,-0.0068,0.0053,-0.0041,0.0057,-0.0112,0.008,-0.0117,0.0129,-0.0048,0.0038,-0.0061,0.0049,-0.0037,0.0046,-0.0029,0.0026,-0.0052,0.0052,-0.0088,0.0099,-0.0024,0.0027,-0.0047,0.0043,-0.0075,0.0043,-0.0107,0.0096,-0.0019,0.0014,-0.0061,0.0041,-0.0036,0.0042,-0.0031,0.0036,-0.0034,0.0031,-0.0062,0.0028,-0.004,0.0031,-0.0053,0.0054,-0.0032,0.0023,-0.0015,0.0013,-0.0028,0.002,-0.0028,0.0033,-0.0014,0.0021,-0.0013,0.0014,-0.0021,0.0021,-0.0029,0.0034,-0.0015,0.0019,-0.0029,0.004,-0.0021,0.0025,-0.0072,0.0074,-0.003,0.0031,-0.0024,0.0033,-0.001,0.0012,-0.0028,0.0021,-0.003,0.0034,-0.002,0.0022,-0.0027,0.0019,-0.0042,0.0039,-0.0017,0.0015,-0.0041,0.0031,-0.0034,0.004,-0.0032,0.0029,-0.0026,0.0021,-0.0033,0.0043,-0.0011,0.0009,-0.003,0.004,-0.0047,0.0064,-0.0029,0.0046,-0.0006,0.0009,-0.0019,0.0018,-0.0009,0.001,-0.0049,0.0056,-0.0047,0.0042,-0.0016,0.0015,-0.0076,0.0067,-0.0026,0.0026,-0.0011,0.0011,-0.0019,0.0022,-0.0019,0.0025,-0.0016,0.0017,-0.0019,0.0013,-0.0012,0.0013,-0.0016,0.0019,-0.0015,0.0026,-0.0018,0.002,-0.0045,0.0039,-0.001,0.0008,-0.0027,0.0034,-0.0008,0.0008,-0.003,0.0023,-0.0016,0.0018,-0.002,0.002,-0.0027,0.0029,-0.0011,0.0018,-0.004,0.0036,-0.0009,0.0007,-0.0012,0.0009,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0006,0.0007,-0.0002,0.0001,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0009,0.0009,-0.0005,0.0005,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0003,0.0004,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:12
طولانی مایع بریزید و بر روی سطح سخت.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: شنبه, ۱۲ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم