مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای 74Dino خارجی Passby 2

1974 فراری دینو - خارجی L-R Passby سریع (2).

کیفیت: 96kHz,32bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: خودرو، ماشین
تعداد دانلود: 2 بار
برچسب ها عبورماشین هاسنتیپر برکتpassbyرانندگی کردنماشین فراریفراری دینوماشین لوکسماشین اسپرت
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0001,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0004,-0.0007,0.0013,-0.0008,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0006,0.0004,-0.0009,0.0008,-0.0008,0.0013,-0.0009,0.0015,-0.0018,0.0038,-0.004,0.0023,-0.0055,0.0059,-0.0059,0.0096,-0.0091,0.0268,-0.0064,0.0278,-0.0113,0.0395,-0.0237,0.0506,-0.0718,0.0198,-0.0176,0.0218,-0.0201,0.0241,-0.0139,0,-0.0153,0.017,-0.0007,0.0091,-0.0073,0,-0.0209,0.0172,-0.0159,0.0206,-0.0062,0.0009,-0.018,0.0299,-0.0053,0.0159,-0.0131,0.0035,-0.008,0.0024,-0.0077,0.0138,0,0.0097,-0.0068,0.0049,-0.0042,0.004,-0.0065,0.0043,-0.006,0.0029,-0.0043,0.0052,-0.0129,0.0076,0,0,-0.0054,0.0048,-0.0036,0.0056,-0.0047,0.007,-0.0078,0,-0.009,0.0072,-0.0059,0.0066,-0.0047,0.0023,-0.0062,0.0028,-0.0062,0,-0.0089,0,-0.0041,0.0028,-0.0019,0.0079,0,0.006,-0.0041,0.0022,-0.005,0.0004,-0.0067,0.0008,-0.0021,0.0046,-0.0013,0.0054,-0.0031,0.0005,-0.0043,0.0017,-0.0021,0.0028,0,0.0018,-0.0022,0.0052,0,0.0083,0,0.0063,-0.0008,0.0011,-0.0028,0,-0.0058,0.0028,-0.0027,0.0004,-0.002,0.0035,-0.0031,0.0035,-0.0023,0.0022,-0.0015,0,-0.0017,0.0007,-0.0029,0.0006,-0.0024,0,-0.0028,0,-0.0023,0,-0.0042,0,-0.0071,0,-0.0035,0.0018,-0.0003,0,-0.0011,0.0019,-0.0001,0.002,-0.0007,0.0015,-0.0003,0.0016,0,0.0012,-0.0005,0.0022,0,0.002,0,0.0029,0,0.0011,-0.0002,0.0037,0,0.0042,0,0.0035,0,0.0012,0,0.0023,-0.0001,0.0018,0,0.0004,-0.0006,0.0017,0,0.0024,0,0.0019,0,0.001,0,0.0023,0,0.0018,0,0,-0.0012,0,-0.0016,0,-0.0016,0,-0.0026,0,-0.003,0,-0.0016,0,-0.0017,0,-0.002,0,-0.0019,0,-0.0024,0,-0.0026,0,-0.0027,0,-0.0026,0,-0.0025,0,-0.0027,0,-0.0011,0,-0.0005,0.0008,0,0.001,0,0.0012,0,0.0018,0,0.0024,0,0.0018,0,0.0026,0,0.0032,0,0.0028,0,0.0019,0,0.0016,0,0.0018,0,0.0018,0,0.0015,0,0.0016,0,0.0014,0,0.0006,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0003,0,-0.0013,0,-0.0016,0,-0.002,0,-0.0016,0,-0.0018,0,-0.0019,0,-0.0016,0,-0.0017,0,-0.0013,0,-0.0016,0,-0.0018,0,-0.0018,0,-0.0021,0,-0.0019,0,-0.0015,0,-0.0009,0,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0007,0,0.0009,0,0.0007,0,0.0008,0,0.0013,0,0.0013,0,0.0012,0,0.0012,0,0.0016,0,0.0017,0,0.0016,0,0.0019,0,0.0018,0,0.0015,0,0.0016,0,0.0013,-0.001,0.0021,-0.0009,0.0003,-0.0003,0.0007,-0.0005,0.0001,-0.0018,0.0005,-0.0004,0,-0.0017,0,-0.002,0,-0.0017,0,-0.002,0,-0.0025,0,-0.0028,0,-0.0021,0,-0.0023,0,-0.0024,0,-0.0017,0,-0.0019,0,-0.0019,0,-0.0013,0,-0.0009,0,-0.0008,0,-0.0009,0,-0.0005,0.0002,-0.0004,0.001,0,0.0013,0,0.0014,0,0.0011,0,0.0011,0,0.0011,0,0.0016,0,0.0016,0,0.0013,0,0.0015,0,0.0015,0,0.0015,0,0.0012,0,0.0012,0,0.0011,0,0.0009,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0008,0,0.0007,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0008,0,0.0012,0,0.001,0,0.0007,0,0.0007,0,0.0008,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0007,0,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0005,0,-0.0012,0,-0.0016,0,-0.0015,0,-0.0017,0,-0.0025,0,-0.0023,0,-0.0025,0,-0.0021,0,-0.0019,0,-0.0016,0,-0.0013,0,-0.001,0,-0.0009,0,-0.001,0.0007,-0.0003,0.0006,-0.0004,0.0003,-0.0008,0.001,0,0.0007,0,0.0005,0,0.0012,0,0.0012,0,0.0003,-0.0001,0.0009,0,0.0008,0,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0003,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0008,0,0.0004,0,0.0003,0,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0006,0,-0.0007,0,-0.0007,0,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0011,0,-0.0011,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.001,0,-0.0007,0,-0.0008,0,-0.0006,0.0002,-0.0003,0,-0.0003,0,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0006,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0005,0,0.0006,0,0.0005,0,0.0007,0,0.0008,0,0.0009,0,0.001,0,0.0011,0,0.0011,0,0.0008,0,0.0008,0,0.0011,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0006,0,0.0002,-0.0001,0,-0.0006,0,-0.0006,0,-0.0008,0,-0.0007,0,-0.001,0,-0.0009,0,-0.0009,0,-0.001,0,-0.0012,0,-0.0013,0,-0.0012,0,-0.0012,0.0003,-0.0017,0.0008,-0.0017,0.0012,-0.002,0.0006,-0.002,0.002,-0.0021,0.0039,-0.0039,0.0044,-0.004,0.0024,-0.003,0.0034,-0.0076,0.0101,-0.0121,0.0056,-0.004,0.0068,-0.008,0.0067,-0.0076,0.0109,-0.0032,0.0059,-0.0025,0.0025,-0.0041,0.0052,-0.0056,0.0073,-0.0016,0.0039,-0.0037,0.0019,-0.0011,0.0063,-0.0014,0.0045,-0.0051,0.0038,-0.0043,0.0005,-0.0021,0.001,-0.002,0.0016,-0.0025,0.0015,-0.0025,0.0048,-0.0025,0.0008,-0.0041,0.0021,-0.0017,0.0034,-0.0029,0.0006,-0.0037,0.0026,-0.0009,0.0032,-0.004,0.0018,-0.0032,0.0012,-0.0016,0.0026,-0.002,0.0016,-0.0028,0.0028,-0.0043,0.0041,-0.0008,0.0047,-0.0014,0.0041,-0.0036,0.009,-0.0164,0.0053,-0.0165,0.0146,-0.0069,0,-0.0132,0.0134,-0.0014,0.0055,-0.0137,0.0073,-0.0076,0.0042,-0.0044,0.0051,-0.0099,0.0042,-0.0082,0.0148,-0.0147,0.0185,-0.0132,0.0075,-0.0204,0.0096,-0.0056,0.0123,-0.0091,0.01,-0.0065,0.0039,-0.0091,0.0065,-0.0016,0.0083,-0.0162,0.0223,-0.0189,0.0215,-0.0225,0.0408,-0.0384,0.0151,-0.0298,0.0211,-0.0112,0.0042,-0.0169,0.0259,-0.0192,0.0176,-0.0134,0.0152,-0.018,0.0251,-0.0099,0.0119,-0.0178,0.0109,-0.0175,0.0156,-0.0209,0.0351,-0.0236,0.0256,-0.0158,0.0251,-0.0308,0.0045,-0.0076,0.0103,-0.0124,0.014,-0.0062,0.0093,-0.0064,0.0157,-0.0128,0.0269,-0.0077,0.0096,-0.023,0.0138,-0.0192,0.0126,-0.0207,0.0126,-0.0087,0.017,-0.0127,0.0173,-0.0205,0.0218,-0.0062,0.0137,-0.0445,0.0303,-0.0268,0.0225,-0.0263,0.01,-0.0141,0.0148,-0.0141,0.0137,-0.0049,0.0139,-0.0132,0.0179,-0.0116,0.0118,-0.0126,0.0088,-0.0099,0.0082,-0.0096,0.0208,-0.0018,0.0039,-0.0118,0.0249,-0.0159,0.0198,-0.0185,0.026,-0.0185,0.0116,-0.0271,0.0293,-0.0162,0.0251,-0.0107,0.0051,-0.017,0.0071,-0.0276,0.0092,-0.0132,0.0027,-0.0133,0.0263,-0.0168,0.026,-0.0154,0.0171,-0.0204,0.015,-0.0283,0.0251,-0.024,0.0065,-0.0099,0.0019,-0.0192,0.0117,-0.0184,0.0065,-0.012,0.0236,-0.0112,0.0288,-0.0408,0.0298,-0.0145,0.0118,-0.0143,0.0186,-0.0111,0.015,-0.0065,0.0167,-0.0106,0.0133,-0.016,0.0019,-0.0091,0.0165,-0.0058,0.0097,-0.0088,0.0126,-0.0068,0.0127,-0.0089,0.0217,-0.029,0.0106,-0.0262,0.0196,-0.0147,0.0105,-0.002,0.0132,-0.0072,0.0067,-0.0047,0.0118,-0.0128,0.0183,-0.0133,0.0217,-0.0257,0.0283,-0.0286,0.0076,-0.0236,0.0214,-0.0278,0.0189,-0.0112,0.006,-0.0198,0.0045,-0.0098,0.0249,-0.018,0.0126,-0.0234,0.0369,-0.0188,0.0135,-0.0292,0.0218,-0.0236,0.0177,-0.0115,0.0056,-0.0187,0.0092,-0.0042,0.0176,-0.008,0.0205,-0.0138,0.0177,-0.0044,0.0166,-0.022,0.0165,-0.0105,0.0168,-0.0079,0.0159,0,0.0088,-0.0127,0.0248,-0.0171,0.0211,-0.0233,0.0171,-0.0097,0.0196,-0.0175,0.0197,-0.0059,0.0162,-0.0063,0.0132,-0.0111,0,-0.0238,0.0158,-0.0276,0.0179,-0.0279,0.016,-0.0137,0.0105,-0.0249,0.0147,-0.0163,0.026,-0.0162,0.0239,-0.019,0.0113,-0.0149,0.033,-0.0396,0.0338,-0.0273,0.0194,-0.0144,0.0163,-0.0263,0.0106,-0.0116,0.0203,-0.0071,0.0172,-0.0087,0.0108,-0.011,0.0207,-0.0257,0.0468,-0.023,0.0339,-0.0532,0.0323,-0.0115,0.0182,-0.0107,0.0116,-0.0274,0.0077,-0.0135,0.0197,-0.0126,0.0232,-0.0138,0.0398,-0.0222,0.0038,-0.0128,0.0357,-0.0036,0.0146,-0.0113,0.0121,-0.018,0.0124,-0.0067,0.0283,-0.0156,0.0157,-0.0274,0.0256,-0.0234,0.0171,-0.015,0.0061,-0.0175,0.0096,-0.0105,0.0145,-0.0114,0.012,-0.0261,0.0228,-0.0178,0.0258,-0.0286,0.0176,-0.0303,0.0254,-0.0184,0.026,-0.0217,0.0182,-0.0117,0.0158,-0.0068,0.0059,-0.0105,0.0086,-0.0081,0.0116,-0.0054,0.0119,-0.0104,0.0105,-0.006,0.0053,-0.0166,0.0095,-0.0073,0.0104,-0.0026,0.0094,-0.0098,0.0137,-0.0086,0.0116,-0.0051,0.0181,-0.0064,0.017,-0.0165,0.0036,-0.0323,0.0094,-0.005,0.0138,-0.0152,0.0149,-0.0097,0.0143,-0.0336,0.0272,-0.0173,0.0239,-0.0371,0.0151,-0.0215,0.0125,-0.0223,0.0151,-0.0139,0.008,-0.0109,0.0045,-0.0133,0.0044,-0.0216,0.0024,-0.0171,0.0131,-0.0062,0.0015,-0.0194,0.0151,-0.0189,0.0138,-0.0106,0.0148,-0.0282,0.0212,-0.0144,0.0188,-0.0207,0.0219,-0.0288,0.0466,-0.0246,0.0148,-0.0237,0.0185,-0.0273,0.0274,-0.0221,0.0236,-0.0112,0.0091,-0.0241,0.0166,-0.0041,0.0133,-0.0201,0.0244,-0.0165,0.0087,-0.0052,0.0167,-0.0094,0.0097,-0.0092,0.013,-0.0163,0.0187,-0.0002,0.0002,-0.0106,0.0193,-0.0136,0.0099,-0.0128,0.0168,-0.0014,0.0085,-0.0115,0.0214,-0.0166,0.0132,-0.0123,0.0069,-0.0126,0.0065,-0.0089,0.0072,-0.0065,0.0076,-0.011,0.0111,-0.0086,0.0072,-0.004,0.0122,-0.0088,0.0014,-0.0102,0.012,-0.0049,0.0101,-0.0081,0.0032,-0.0085,0.0104,-0.0069,0.0101,-0.0051,0.008,-0.0048,0.0112,-0.009,0.0168,-0.0129,0.0131,-0.0133,0.0221,-0.0189,0.0079,-0.0117,0.0036,-0.0063,0.0094,-0.0089,0.0105,-0.0135,0.0139,-0.0143,0.0071,-0.017,0.0083,-0.0131,0.0035,-0.0085,0.0119,-0.0082,0.0069,-0.0078,0.0094,-0.005,0.0029,-0.0061,0.0037,-0.0142,0.0049,-0.004,0.0089,-0.004,0.0041,-0.0068,0.0151,-0.0023,0.004,-0.0085,0.005,-0.008,0.0086,0,0.0041,-0.0064,0.0069,-0.0038,0.0074,-0.0037,0.0035,-0.0056,0.0029,-0.0064,0.0083,-0.0082,0.0077,0,0.003,-0.0049,0.0017,-0.0098,0.0036,-0.0016,0.0032,-0.0039,0.0027,-0.0054,0.0007,-0.0025,0.0014,-0.0046,0.0009,-0.0055,0.0013,-0.0048,0.003,-0.0044,0.0003,-0.004,0,-0.007,0.0022,-0.005,0,-0.0074,0,-0.0059,0,-0.0048,0.0014,-0.0022,0.0023,-0.0016,0.0009,-0.0026,0.0014,-0.001,0.0011,-0.0014,0.0032,-0.0004,0.0037,-0.0005,0.0051,-0.0001,0.004,0,0.0043,0,0.0012,-0.0021,0.0092,0,0.0069,0,0.0054,0,0.0043,0,0.0027,-0.0002,0.0041,-0.0005,0.0036,0,0.0029,-0.0022,0.0029,-0.0003,0.0032,0,0.003,-0.001,0,-0.0041,0.0009,-0.0024,0.0037,0,0.0032,-0.0015,0.0006,-0.0038,0,-0.0081,0,-0.0053,0.0042,-0.0013,0.0035,-0.0035,0,-0.0058,0,-0.0062,0.0012,-0.0019,0.0021,-0.0076,0.0066,-0.0041,0.0017,-0.0055,0.0102,-0.011,0.017,-0.0192,0.0129,-0.0569,0.0318,-0.0102,0.0196,-0.0261,0.0338,-0.0146,0.0203,-0.0112,0.0055,-0.0236,0.0208,-0.0358,0.0222,-0.0128,0.0275,-0.0238,0.028,-0.0245,0.0419,-0.0187,0.0171,-0.03,0.0455,-0.0147,0.0268,-0.0313,0.0371,-0.0293,0.0227,-0.047,0.1952,-0.07,0,-0.0925,0.0539,-0.0335,0.1274,-0.0738,0.1558,-0.0961,0.0677,-0.073,0.0894,-0.1264,0.1271,-0.0653,0.0871,-0.156,0.037,-0.0734,0.0616,-0.1227,0.0855,-0.1348,0.115,-0.0487,0.0978,-0.0393,0.0637,-0.0659,0.0418,-0.1372,0.0509,-0.1006,0.0427,-0.1253,0.0849,-0.103,0.0749,-0.0286,0.0709,-0.0558,0.0447,-0.033,0.0515,-0.0594,0.0303,-0.064,0.1138,-0.0437,0.0681,-0.0535,0.1018,-0.0749,0.0495,-0.0392,0.0256,-0.0585,0.0476,-0.0789,0.052,-0.0265,0.1011,0,0.0446,-0.0282,0.0739,-0.0485,0.0956,-0.0708,0.0612,-0.0792,0.108,-0.0164,0.0637,-0.0564,0.0191,-0.0935,0,-0.0982,0.0594,-0.0263,0.0637,-0.0017,0.0604,-0.0104,0.0259,-0.0787,0.0034,-0.0719,0.0068,-0.0775,0.0463,-0.0721,0.0718,-0.006,0.0588,-0.015,0.0223,-0.05,0.0127,-0.0412,0.0477,-0.0219,0.034,-0.0004,0.0214,-0.0193,0.0798,-0.1217,0.1622,-0.206,0.1438,-0.0793,0.085,-0.0905,0.079,-0.044,0.07,-0.0856,0.0259,-0.0722,0.0333,-0.0297,0.0625,-0.1283,0.0741,-0.1065,0.0553,-0.0795,0.0699,-0.0275,0.0426,-0.0291,0.0244,-0.0541,0.0375,-0.0423,0.0346,-0.0196,0.0514,-0.0242,0.0504,0,0.0256,-0.0332,0.0048,-0.0357,0.005,-0.0372,0.0369,-0.0179,0.02,-0.0091,0.007,-0.0267,0.0259,-0.0196,0.0198,0,0.0238,-0.0032,0.0157,-0.0113,0,-0.0466,0.0015,-0.0334,0.0117,-0.0158,0.0186,-0.0092,0.0286,-0.0127,0.0238,-0.0161,0.0089,-0.0132,0.0204,-0.0092,0.0249,-0.0047,0.0136,-0.0117,0.0139,-0.0163,0.0143,-0.017,0.0089,-0.0069,0.0016,-0.0137,0.0041,-0.0144,0.0172,-0.0089,0.0091,-0.0035,0.0068,-0.0116,0,-0.0172,0,-0.0186,0.0085,-0.0042,0.0193,-0.001,0.0185,0,0.0144,-0.0024,0.005,-0.0091,0.0036,-0.0081,0.0085,0,0.0071,-0.0092,0.0001,-0.0102,0.0107,-0.0012,0.0104,0,0.0101,0,0.007,-0.001,0.0098,-0.001,0.0063,-0.0019,0.0012,-0.0081,0,-0.0144,0,-0.0156,0,-0.0132,0,-0.0161,0,-0.0129,0.0018,-0.0044,0.0019,-0.0034,0.0017,-0.0057,0.009,-0.0007,0.0085,0,0.009,0,0.0046,0,0.0034,0,0.0053,0,0.0053,0,0.0064,0,0.0031,-0.0009,0.0008,-0.0057,0,-0.0061,0,-0.0066,0,-0.0034,0,-0.0036,0,-0.0048,0,-0.0057,0.0002,-0.0026,0.0044,-0.0006,0.0056,0,0.0071,0,0.0087,0,0.0068,0,0.0014,-0.0028,0.0013,-0.0022,0.0024,0,0.0038,0,0.0024,0,0.003,-0.0018,0.0001,-0.0021,0,-0.0046,0,-0.0044,0,-0.0037,0,-0.0042,0,-0.0037,0.001,-0.001,0.0024,-0.0002,0.0003,-0.001,0.0016,-0.003,0.0032,-0.0013,0.0023,-0.0001,0.0007,-0.0044,0,-0.0056,0,-0.0076,0,-0.0036,0.0023,-0.0006,0.003,-0.0001,0.0026,0,0.0006,-0.0011,0,-0.0035,0,-0.0038,0,-0.0032,0,-0.0041,0,-0.0038,0,-0.0015,0.0013,-0.0001,0.0001,-0.0016,0,-0.0008,0.002,0,0.0023,0,0.0027,0,0.002,0,0.0018,0,0.0018,0,0.0013,0,0.0011,0,0.0007,0,0.0005,0,0.0004,0,0.0005,0,0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0004,0,-0.0003,0.0004,0,0.0003,0,0.0001,-0.0002,0,-0.0003,0,-0.0002,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:08
1974 فراری دینو - خارجی L-R Passby سریع (2).
نوع فایل
audio/mpeg
96kHz,32bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۰۱ آبان ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم