مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای a l ploaroid girl nothing i could do

Source ADR ghost voices, Girl - Nothing I could do

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: صحبت کردن
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها processedصحبتصحبت کردنصوتDesignصداشبحvoxبیاندر حال فرآیندpoltergeistspectre
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0037,0.0008,-0.0034,0.0023,-0.004,0.0031,-0.0018,0.0043,-0.0064,0.0083,-0.0104,0.016,-0.0198,0.0196,-0.0162,0.0157,-0.009,0.0093,-0.0103,0.0133,-0.0142,0.018,-0.0108,0.0122,-0.007,0.0114,-0.0077,0.0087,-0.0083,0.0087,-0.0084,0.0107,-0.0133,0.0186,-0.0128,0.0094,-0.0175,0.0247,-0.0233,0.0154,-0.026,0.0306,-0.0206,0.0159,-0.0107,0.0202,-0.0284,0.0305,-0.0156,0.0352,-0.0161,0.0212,-0.0275,0.0328,-0.0267,0.0404,-0.0261,0.0282,-0.0224,0.0295,-0.0161,0.0306,-0.0279,0.0275,-0.0239,0.0239,-0.0212,0.0246,-0.0092,0.0102,-0.0105,0.0091,-0.0117,0.0121,-0.0114,0.0074,-0.0048,0.0056,-0.0039,0.0063,-0.0037,0.004,-0.0031,0.0048,-0.003,0.0034,-0.0034,0.0024,-0.0015,0.0019,-0.0015,0.0014,-0.0015,0.0015,-0.0015,0.0011,-0.0011,0.0007,-0.0013,0.001,-0.0006,0.001,-0.0008,0.0008,-0.0007,0.0005,-0.0004,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0007,0.0008,-0.0088,0.0062,-0.0051,0.0061,-0.0063,0.0103,-0.0247,0.0253,-0.0225,0.0235,-0.0177,0.0198,-0.0187,0.0229,-0.022,0.018,-0.0268,0.0294,-0.0251,0.0281,-0.027,0.0286,-0.0239,0.0248,-0.032,0.032,-0.026,0.0278,-0.0276,0.0254,-0.0299,0.0289,-0.028,0.0286,-0.0316,0.0265,-0.0301,0.0291,-0.0277,0.0238,-0.0307,0.0331,-0.0361,0.038,-0.0305,0.0194,-0.0295,0.0325,-0.0338,0.0282,-0.037,0.0272,-0.0379,0.0275,-0.037,0.0282,-0.0378,0.0323,-0.0358,0.034,-0.0305,0.0354,-0.0251,0.0345,-0.0252,0.0311,-0.0216,0.0301,-0.0246,0.0304,-0.0221,0.0297,-0.0222,0.0293,-0.0235,0.0306,-0.0238,0.0315,-0.022,0.0319,-0.0233,0.0316,-0.0261,0.03,-0.0236,0.0277,-0.0221,0.027,-0.0222,0.0266,-0.0228,0.0269,-0.0227,0.0251,-0.0223,0.0257,-0.021,0.0248,-0.0206,0.0242,-0.021,0.0241,-0.0203,0.0237,-0.019,0.0263,-0.0175,0.0263,-0.0164,0.0274,-0.0204,0.0297,-0.0235,0.0271,-0.0247,0.0299,-0.0249,0.0258,-0.0229,0.0269,-0.0243,0.0276,-0.0254,0.032,-0.0279,0.0305,-0.0306,0.0343,-0.032,0.0346,-0.0342,0.0348,-0.0382,0.0367,-0.0404,0.039,-0.0407,0.0413,-0.0427,0.0416,-0.0391,0.0413,-0.0351,0.0409,-0.0332,0.036,-0.0288,0.033,-0.0259,0.0203,-0.0217,0.0207,-0.019,0.0158,-0.0163,0.0163,-0.0158,0.0194,-0.0156,0.0175,-0.0139,0.0132,-0.0133,0.0145,-0.0158,0.0135,-0.0154,0.0099,-0.0114,0.0141,-0.0161,0.0119,-0.0158,0.0118,-0.0143,0.0147,-0.0147,0.01,-0.0102,0.0122,-0.0123,0.0125,-0.0135,0.0121,-0.0114,0.0123,-0.0102,0.0116,-0.0107,0.0118,-0.0108,0.0122,-0.0106,0.0125,-0.0112,0.0131,-0.0114,0.0139,-0.0127,0.0144,-0.0131,0.0146,-0.0136,0.0153,-0.0138,0.0156,-0.0141,0.0156,-0.0146,0.0163,-0.0146,0.0158,-0.0145,0.0163,-0.0147,0.0163,-0.0148,0.0156,-0.0142,0.0157,-0.0143,0.0154,-0.0139,0.0153,-0.0143,0.0154,-0.0133,0.0149,-0.0136,0.0154,-0.0138,0.0143,-0.014,0.0146,-0.0133,0.0152,-0.0162,0.0146,-0.0184,0.0276,-0.0231,0.0326,-0.0277,0.0317,-0.0259,0.0364,-0.0268,0.0393,-0.0308,0.0393,-0.0318,0.0355,-0.0366,0.0386,-0.0415,0.0377,-0.0365,0.0346,-0.0413,0.039,-0.0396,0.032,-0.0464,0.033,-0.0369,0.0318,-0.0439,0.0338,-0.0456,0.0363,-0.0427,0.0381,-0.0447,0.0326,-0.0457,0.0382,-0.0406,0.0428,-0.046,0.0357,-0.0445,0.0426,-0.0406,0.0432,-0.0409,0.0433,-0.0352,0.0461,-0.0363,0.0461,-0.0296,0.0429,-0.0325,0.047,-0.0304,0.0461,-0.0246,0.0461,-0.0286,0.0498,-0.0303,0.045,-0.0293,0.0402,-0.0297,0.0329,-0.0255,0.029,-0.0206,0.0234,-0.0197,0.0156,-0.0113,0.0123,-0.0098,0.0093,-0.0076,0.0062,-0.0055,0.0046,-0.0038,0.0037,-0.0032,0.0034,-0.0032,0.0034,-0.0028,0.0032,-0.0026,0.0027,-0.0027,0.0029,-0.0026,0.0033,-0.0028,0.0032,-0.0028,0.0027,-0.0031,0.003,-0.003,0.0033,-0.0029,0.0036,-0.003,0.0042,-0.003,0.0022,-0.0025,0.0032,-0.0031,0.0044,-0.0035,0.0023,-0.0021,0.0023,-0.0031,0.005,-0.0052,0.0036,-0.0068,0.0033,-0.0097,0.0071,-0.0065,0.0097,-0.0144,0.0137,-0.0164,0.0217,-0.0216,0.0232,-0.0243,0.0292,-0.0258,0.0272,-0.0241,0.0277,-0.0265,0.0322,-0.0272,0.0274,-0.0236,0.0292,-0.0275,0.026,-0.0277,0.0251,-0.0249,0.0255,-0.0241,0.0265,-0.0232,0.0253,-0.0225,0.0269,-0.0199,0.0256,-0.0227,0.0249,-0.0195,0.0244,-0.0178,0.024,-0.0172,0.0213,-0.0169,0.019,-0.0167,0.0186,-0.0162,0.0169,-0.0151,0.0162,-0.0156,0.0153,-0.0147,0.0146,-0.0141,0.0145,-0.0137,0.0134,-0.0134,0.0134,-0.0133,0.0134,-0.0132,0.0136,-0.013,0.0137,-0.0125,0.014,-0.0126,0.0136,-0.0117,0.0139,-0.0122,0.0139,-0.0115,0.0139,-0.0103,0.0151,-0.0113,0.016,-0.0111,0.0165,-0.0099,0.0185,-0.0098,0.0211,-0.0126,0.0211,-0.0136,0.0244,-0.0135,0.0275,-0.0169,0.0277,-0.0171,0.027,-0.0216,0.0283,-0.0256,0.0291,-0.0246,0.029,-0.0281,0.0283,-0.0298,0.0285,-0.0284,0.0285,-0.0306,0.0288,-0.032,0.026,-0.0257,0.0293,-0.0283,0.023,-0.0294,0.0208,-0.0269,0.0222,-0.0262,0.0227,-0.0233,0.0179,-0.0255,0.0229,-0.0238,0.021,-0.0241,0.0218,-0.0239,0.023,-0.0208,0.0227,-0.022,0.021,-0.0253,0.0251,-0.0232,0.0252,-0.023,0.026,-0.0279,0.0314,-0.0281,0.0317,-0.0263,0.0299,-0.0265,0.0306,-0.0221,0.0264,-0.0168,0.0239,-0.0152,0.0235,-0.0152,0.0197,-0.0152,0.0193,-0.0145,0.0163,-0.0161,0.0151,-0.0166,0.0161,-0.0155,0.0132,-0.0159,0.0128,-0.0127,0.0108,-0.0102,0.0067,-0.007,0.0038,-0.0014,0.0018,-0.0017,0.0014,-0.0015,0.0011,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0007,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0005,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0019,0.0018,-0.0054,0.0043,-0.0098,0.0065,-0.0054,0.0042,-0.0081,0.006,-0.0048,0.0029,-0.0021,0.0028,-0.0021,0.002,-0.0023,0.0036,-0.0101,0.008,-0.0202,0.0159,-0.0299,0.0316,-0.0377,0.0357,-0.0356,0.0349,-0.0358,0.0337,-0.0374,0.0347,-0.0369,0.0343,-0.0321,0.0326,-0.0326,0.0332,-0.0297,0.0309,-0.0299,0.0323,-0.0279,0.0295,-0.0272,0.0276,-0.0271,0.0271,-0.0264,0.0209,-0.0252,0.0266,-0.0147,0.0136,-0.0068,0.0069,-0.008,0.0069,-0.0058,0.0057,-0.0051,0.0041,-0.0055,0.0045,-0.0053,0.005,-0.004,0.0047,-0.0044,0.0037,-0.0043,0.0038,-0.0036,0.003,-0.0038,0.003,-0.0027,0.0036,-0.0022,0.0026,-0.0033,0.0013,-0.0021,0.0027,-0.0026,0.0025,-0.0028,0.0022,-0.0024,0.0023,-0.0028,0.0027,-0.0025,0.0027,-0.0026,0.0021,-0.0025,0.0023,-0.0029,0.0026,-0.0031,0.0027,-0.0033,0.0027,-0.0033,0.0028,-0.0016,0.002,-0.0012,0.0013,-0.0011,0.001,-0.0012,0.001,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0103,0.008,-0.0126,0.0126,-0.0107,0.012,-0.0114,0.0166,-0.0113,0.0103,-0.0101,0.0099,-0.0118,0.0093,-0.0096,0.0137,-0.0077,0.0096,-0.0097,0.0128,-0.0132,0.0169,-0.0134,0.0162,-0.0143,0.0151,-0.0168,0.0144,-0.0159,0.0168,-0.0226,0.0177,-0.02,0.0172,-0.0195,0.0151,-0.0175,0.016,-0.0191,0.0166,-0.023,0.0191,-0.0152,0.016,-0.0258,0.0228,-0.0242,0.0201,-0.011,0.0121,-0.0182,0.016,-0.0177,0.0151,-0.0151,0.0142,-0.0176,0.0183,-0.0239,0.0206,-0.0218,0.02,-0.0179,0.0205,-0.0223,0.0209,-0.0233,0.0204,-0.0236,0.0251,-0.0217,0.0244,-0.0234,0.0255,-0.0232,0.0264,-0.0137,0.0219,-0.0248,0.0298,-0.0273,0.0318,-0.015,0.0337,-0.0304,0.025,-0.0345,0.0378,-0.0377,0.0392,-0.0277,0.0384,-0.0369,0.0363,-0.0359,0.0389,-0.038,0.0384,-0.0302,0.0319,-0.0338,0.0376,-0.0337,0.0365,-0.0321,0.0367,-0.0264,0.0315,-0.0294,0.0311,-0.0251,0.0322,-0.0293,0.0255,-0.0315,0.0361,-0.0273,0.0337,-0.0324,0.0343,-0.0285,0.026,-0.0288,0.0346,-0.0243,0.0344,-0.0211,0.0339,-0.0269,0.0381,-0.0309,0.0393,-0.0228,0.0356,-0.0298,0.0389,-0.0258,0.0379,-0.0379,0.0422,-0.0367,0.0395,-0.0305,0.0402,-0.0374,0.041,-0.0379,0.0416,-0.0388,0.0347,-0.0215,0.039,-0.0338,0.0401,-0.0319,0.0304,-0.0228,0.042,-0.0298,0.0429,-0.0291,0.0317,-0.023,0.0408,-0.0253,0.037,-0.0198,0.0272,-0.0259,0.0362,-0.0271,0.0349,-0.0219,0.0278,-0.0277,0.0307,-0.0243,0.0316,-0.0243,0.0309,-0.0217,0.029,-0.0227,0.0302,-0.0229,0.0308,-0.0212,0.0295,-0.0202,0.0258,-0.0225,0.0286,-0.0209,0.0283,-0.021,0.0286,-0.0204,0.0282,-0.0214,0.0291,-0.021,0.0295,-0.0206,0.0298,-0.019,0.0288,-0.0194,0.0285,-0.0195,0.0276,-0.0185,0.0255,-0.0173,0.0241,-0.0184,0.0246,-0.0204,0.025,-0.0212,0.0255,-0.021,0.0255,-0.022,0.0255,-0.0228,0.0251,-0.0222,0.0238,-0.0211,0.0234,-0.0212,0.0234,-0.0226,0.0237,-0.0228,0.0247,-0.0226,0.0236,-0.0233,0.0234,-0.0212,0.0237,-0.0239,0.0243,-0.024,0.0211,-0.0232,0.0225,-0.0233,0.0231,-0.0229,0.0219,-0.0232,0.0229,-0.0226,0.0219,-0.0226,0.0224,-0.0224,0.0165,-0.0212,0.0194,-0.0215,0.0212,-0.0203,0.0186,-0.0202,0.0188,-0.0157,0.0169,-0.019,0.0148,-0.0183,0.0167,-0.0168,0.0161,-0.0153,0.0136,-0.0114,0.0141,-0.0153,0.0111,-0.0145,0.013,-0.0145,0.0143,-0.0122,0.011,-0.0082,0.0117,-0.0123,0.0084,-0.0111,0.0097,-0.0103,0.0088,-0.0049,0.0072,-0.0088,0.0066,-0.0084,0.0069,-0.0087,0.0066,-0.0054,0.0069,-0.005,0.0081,-0.0103,0.0086,-0.0092,0.0078,-0.0084,0.0064,-0.0082,0.0068,-0.0091,0.0072,-0.008,0.0066,-0.0091,0.0068,-0.0059,0.007,-0.0048,0.0038,-0.0051,0.0063,-0.0047,0.0066,-0.0052,0.0066,-0.0052,0.0065,-0.0057,0.0039,-0.0054,0.0067,-0.0055,0.0066,-0.0051,0.0058,-0.0046,0.0053,-0.0053,0.0056,-0.0045,0.0036,-0.0033,0.0038,-0.0026,0.0045,-0.0033,0.0038,-0.0023,0.0031,-0.0029,0.0022,-0.0021,0.0023,-0.002,0.0019,-0.0016,0.0021,-0.0017,0.0015,-0.0015,0.0013,-0.0013,0.001,-0.0012,0.0008,-0.0009,0.0008,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0007,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0006,0.0004,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0005,-0.0005,0.0004,-0.0006,0.0004,-0.0006,0.0006,-0.0002,0.0004,-0.0006,0.0003,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0004,-0.0003,0.0005,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:03
Source ADR ghost voices, Girl - Nothing I could do
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۱۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم