مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای a l ploaroid old woman i am not dead 01

Source ADR ghost voices, Old Woman - I am not Dead 01

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: صحبت کردن
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها processedصحبتصحبت کردنصوتDesignصداشبحvoxبیاندر حال فرآیندpoltergeistspectre
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0002,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,-0.0086,0.0066,-0.0061,0.0067,-0.0039,0.0055,-0.0039,0.0077,-0.0107,0.0094,-0.0066,0.0094,-0.0112,0.0104,-0.0141,0.0108,-0.0106,0.0094,-0.0154,0.0109,-0.0111,0.0112,-0.0108,0.0103,-0.0177,0.0118,-0.0144,0.013,-0.0249,0.0172,-0.0145,0.0189,-0.0074,0.0132,-0.0177,0.0136,-0.014,0.0108,-0.0226,0.016,-0.0328,0.0232,-0.0147,0.023,-0.0287,0.0219,-0.0297,0.0236,-0.0127,0.016,-0.034,0.027,-0.0142,0.0268,-0.0149,0.0192,-0.0295,0.0199,-0.0125,0.0189,-0.0275,0.0272,-0.0123,0.0225,-0.0163,0.0246,-0.0322,0.024,-0.0142,0.0206,-0.0212,0.0261,-0.0344,0.0239,-0.0122,0.0137,-0.0288,0.03,-0.0123,0.019,-0.0233,0.0282,-0.0292,0.0303,-0.0121,0.016,-0.0258,0.0297,-0.0111,0.0186,-0.0188,0.0255,-0.0255,0.0291,-0.0087,0.0151,-0.0201,0.0303,-0.0166,0.0172,-0.021,0.0287,-0.022,0.0266,-0.0088,0.0206,-0.0237,0.0294,-0.0156,0.0085,-0.0235,0.0289,-0.0247,0.0111,-0.0245,0.0319,-0.0268,0.0241,-0.0096,0.0121,-0.0302,0.0306,-0.0099,0.0117,-0.0273,0.0278,-0.0305,0.0141,-0.0244,0.0264,-0.0269,0.017,-0.0112,0.0089,-0.0247,0.0228,-0.0101,0.0063,-0.0244,0.0242,-0.0209,0.0049,-0.0223,0.0207,-0.0232,0.0167,-0.0135,0.0204,-0.0208,0.0172,-0.0093,0.013,-0.0227,0.0195,-0.0171,0.0087,-0.0236,0.0215,-0.0176,0.0093,-0.0266,0.0251,-0.0141,0.0165,-0.0069,0.0247,-0.0264,0.0145,-0.007,0.0263,-0.0211,0.0141,-0.0084,0.0094,-0.0184,0.0249,-0.0111,0.006,-0.0174,0.0194,-0.0091,0.0051,-0.0111,0.0156,-0.0154,0.0029,-0.0056,0.0125,-0.0122,0.0027,-0.0016,0.0108,-0.0108,0.0067,-0.0032,0.0074,-0.0094,0.0111,-0.0024,0.0019,-0.009,0.0116,-0.0086,0.0023,-0.0031,0.0126,-0.0083,0.0025,-0.0075,0.0045,-0.0094,0.0155,-0.0063,0.0061,-0.0092,0.017,-0.0114,0.0099,-0.0116,0.0067,-0.0115,0.0134,-0.0116,0.0052,-0.0055,0.0047,-0.0051,0.0044,-0.0058,0.0098,-0.0057,0.0031,-0.0055,0.005,-0.002,0.004,-0.0018,0.0014,-0.0055,0.0047,-0.0028,0.0055,-0.0012,0.0008,-0.0029,0.0025,-0.0035,0.0019,-0.0064,0.0085,-0.0036,0.0029,-0.0043,0.0032,-0.0016,0.0033,-0.0012,0.0014,-0.0018,0.0004,-0.0038,0.0003,-0.0022,0.003,-0.0029,0.0017,-0.0027,0.0001,-0.0065,0.0093,-0.0038,0.0059,-0.0052,0.0059,-0.0036,0.0018,-0.0041,0.0025,-0.0064,0.0056,-0.0031,0.0034,-0.0065,0.0035,-0.0078,0.0094,-0.0045,0.005,-0.0083,0.0056,-0.0087,0.0101,-0.0028,0.0036,-0.0081,0.0082,-0.0107,0.0104,-0.0062,0.0037,-0.0084,0.0091,-0.0117,0.0107,-0.0077,0.0037,-0.0085,0.0111,-0.0116,0.0108,-0.0083,0.0043,-0.0081,0.0117,-0.0129,0.0099,-0.0085,0.0049,-0.0048,0.0123,-0.0127,0.0079,-0.0089,0.005,-0.0038,0.0113,-0.0119,0.0018,-0.0081,0.006,-0.0066,0.0111,-0.0108,0.0048,-0.0078,0.0066,-0.0061,0.0112,-0.0098,0.0063,-0.0071,0.0059,-0.0081,0.0104,-0.0088,0.0053,-0.0073,0.0041,-0.011,0.0101,-0.0096,0.0058,-0.0075,0.0039,-0.0062,0.0084,-0.0062,0.0025,-0.006,0.0023,-0.0047,0.008,-0.0055,0.0021,-0.0061,0.0027,-0.0025,0.0078,-0.004,0.0014,-0.0044,0.0022,-0.0004,0.0072,-0.0048,0.0011,-0.0034,0.0023,-0.0019,0.0068,-0.0054,0.0026,-0.0027,0.002,-0.0025,0.0063,-0.0058,0.0039,-0.0025,0.0016,-0.0025,0.006,-0.0061,0.0045,-0.0027,0.0018,-0.0027,0.0063,-0.0063,0.0051,-0.0027,0.0018,-0.0027,0.0063,-0.0061,0.0053,-0.0026,0.0017,-0.0026,0.0067,-0.0064,0.0059,-0.0026,0.0019,-0.0027,0.0068,-0.0066,0.0062,-0.0025,0.0018,-0.0025,0.0067,-0.0067,0.0063,-0.0027,0.0016,-0.0026,0.0063,-0.0066,0.0061,-0.0034,0.0011,-0.0021,0.006,-0.0063,0.0059,-0.0036,0.0006,-0.0021,0.0058,-0.0064,0.0058,-0.004,0.0005,-0.0018,0.0057,-0.0062,0.0057,-0.0043,0.0004,-0.0016,0.0054,-0.0061,0.0055,-0.0046,0.0003,-0.0013,0.0053,-0.006,0.0056,-0.0044,0.0003,-0.0012,0.0056,-0.006,0.0057,-0.0044,0.0007,-0.0016,0.006,-0.0063,0.0061,-0.0044,0.001,-0.0018,0.0064,-0.0063,0.0064,-0.004,0.0015,-0.0022,0.0066,-0.0065,0.0065,-0.0039,0.0016,-0.0022,0.0072,-0.0068,0.0064,-0.0034,0.0019,-0.0026,0.0069,-0.007,0.0064,-0.0027,0.0021,-0.0026,0.0069,-0.0071,0.0059,-0.003,0.0022,-0.0029,0.0072,-0.0074,0.0051,-0.003,0.0024,-0.0027,0.0073,-0.0076,0.0032,-0.0031,0.0026,-0.0023,0.0076,-0.0077,0.0018,-0.0031,0.0029,-0.0017,0.0077,-0.0076,0.0029,-0.0032,0.0031,-0.0047,0.0081,-0.008,0.0033,-0.0035,0.0032,-0.007,0.008,-0.0079,0.0036,-0.0034,0.0038,-0.008,0.0082,-0.0082,0.0033,-0.0034,0.0108,-0.0076,0.0108,-0.0081,0.0054,-0.0066,0.0113,-0.0094,0.0059,-0.0076,0.0048,-0.0061,0.0097,-0.0083,0.0043,-0.0066,0.0045,-0.0077,0.0092,-0.0068,0.0047,-0.0057,0.0019,-0.0079,0.0091,-0.0071,0.0047,-0.0056,0.002,-0.0074,0.0092,-0.0078,0.0038,-0.0061,0.0035,-0.0083,0.0102,-0.0083,0.005,-0.0062,0.0053,-0.0089,0.0101,-0.0096,0.0056,-0.0056,0.0067,-0.0095,0.0111,-0.0091,0.0064,-0.006,0.0067,-0.0105,0.011,-0.0077,0.0065,-0.0063,0.0067,-0.0106,0.0109,-0.0067,0.0057,-0.0058,0.0104,-0.01,0.0103,-0.005,0.0041,-0.0032,0.0105,-0.0116,0.0061,-0.005,0.0031,-0.0124,0.0108,-0.0127,0.0073,-0.0053,0.0031,-0.0137,0.0114,-0.0091,0.0078,-0.0054,0.0029,-0.0138,0.0112,-0.009,0.0053,-0.005,0.0049,-0.0143,0.0111,-0.0085,0.0029,-0.0041,0.0054,-0.0141,0.0112,-0.0089,0.0031,-0.0045,0.0056,-0.0144,0.0116,-0.0046,0.0027,-0.0039,0.0053,-0.0138,0.0107,-0.0049,0.0025,-0.0036,0.006,-0.0125,0.0093,-0.0046,0.0021,-0.0042,0.007,-0.0103,0.008,-0.0051,0.0018,-0.0012,0.0079,-0.0097,0.0049,-0.0052,0.0025,-0.0116,0.0087,-0.0108,0.0061,-0.0056,0.001,-0.0105,0.007,-0.0085,0.0051,-0.006,0.0032,-0.009,0.0072,-0.0081,0.0023,-0.0051,0.0058,-0.0111,0.0077,-0.0056,0.0031,-0.0056,0.0066,-0.0116,0.0088,-0.005,0.0033,-0.002,0.008,-0.0103,0.0073,-0.005,0.0028,-0.0084,0.0076,-0.0092,0.0054,-0.0056,0.0028,-0.0096,0.0077,-0.0079,0.0047,-0.0052,0.0049,-0.01,0.0078,-0.008,0.0029,-0.0052,0.0065,-0.0082,0.0061,-0.0052,0.003,-0.0059,0.0064,-0.008,0.0041,-0.0047,0.0015,-0.0041,0.0069,-0.0062,0.0021,-0.0047,0.0017,-0.0051,0.0065,-0.0044,0.0021,-0.0039,0.005,-0.0069,0.0059,-0.0046,0.0025,-0.0036,0.0117,-0.015,0.0096,-0.0049,0.0049,-0.0091,0.0068,-0.0072,0.0033,-0.0037,0.0024,-0.0102,0.0079,-0.0074,0.0056,-0.0041,0.0052,-0.0075,0.0061,-0.0044,0.0034,-0.0025,0.0052,-0.0046,0.0026,-0.0035,0.0025,-0.0005,0.0027,-0.0024,0.0009,-0.0035,0.0073,-0.0066,0.0073,-0.0016,0.0034,-0.0011,0.0007,-0.0012,0.0004,-0.0005,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0005,0.0006,-0.0006,0.0002,-0.0006,0.0001,-0.0047,0.0014,-0.0025,0.002,-0.0007,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.0004,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0005,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,0,0.0002,0.0001,0.0003,0.0001,0.0003,0,0.0002,0,0.0003,0,0.0003,0,0.0002,0.0001,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0004,0,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0015,-0.0001,-0.0011,0.0023,-0.002,0.0005,-0.0005,0.0008,-0.0005,0,-0.0003,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,0.0001,-0.0011,-0.0001,-0.0001,0.0011,-0.0016,0.0007,-0.0014,0.0014,-0.0018,0.0014,-0.0021,0.0001,0.0001,0.0013,-0.0022,0.0014,-0.002,0.0006,0.0006,0.0016,-0.0017,0.0014,-0.0014,0.0002,0.0002,0.0014,-0.0016,0.0015,-0.0017,-0.0002,-0.0002,0.0013,-0.0013,0.0026,-0.0023,-0.0007,-0.0007,0.0008,0.0009,0.0021,-0.0021,0.0021,-0.0017,0.0001,0.0001,0.0015,0.0001,0.0018,-0.0019,0,-0.0009,0.0005,0.0005,0.0013,-0.0014,0.0013,-0.0015,-0.0004,-0.0003,0.0007,0.0006,0.0008,-0.0011,0.0007,-0.0012,0.0006,0,0.0006,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0004,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0004,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,-0.0092,0.0046,-0.0057,0.0055,-0.0055,0.0047,-0.0061,0.0014,-0.0007,0.0037,-0.0049,0.0043,-0.0025,0.0014,-0.0043,0.0098,-0.0099,0.0089,-0.0094,0.0068,-0.0139,0.0116,-0.0128,0.0129,-0.0127,0.0076,-0.0182,0.0146,-0.0142,0.0156,-0.0094,0.0126,-0.0214,0.0154,-0.0148,0.0179,-0.0007,0.017,-0.0224,0.0167,-0.0155,0.0165,-0.0048,0.0181,-0.0208,0.0157,-0.0133,0.0053,-0.0105,0.0168,-0.019,0.0133,-0.014,0.0062,-0.0128,0.0128,-0.0119,0.0078,-0.0072,0.0037,-0.0113,0.0096,-0.0095,0.0088,-0.006,0.0075,-0.0099,0.0072,-0.0095,0.0089,-0.0068,0.007,-0.01,0.0049,-0.0022,0.0083,-0.0094,0.0065,-0.0078,0.0052,-0.0086,0.0068,-0.0097,0.0076,-0.0059,0.0075,-0.0084,0.0047,-0.0002,0.0078,-0.0105,0.0078,-0.0066,0.0047,-0.0072,0.0055,-0.0072,0.0071,-0.007,0.006,-0.0051,0.0031,-0.0049,0.0041,-0.004,0.0048,-0.0026,0.0031,-0.0033,0.0019,-0.0009,0.0047,-0.0063,0.0052,-0.0048,0.003,-0.003,0.0028,-0.0073,0.0034,-0.0043,0.0041,-0.0027,0.0024,-0.0017,0.0015,-0.0053,0.0038,-0.0041,0.0039,-0.0024,0.0025,-0.0025,0.0018,-0.004,0.0036,-0.0031,0.0034,-0.0018,0.0014,-0.0018,0.0014,-0.0015,0.0007,-0.0046,0.0025,-0.0055,0.0048,-0.0038,0.0029,-0.0036,0.0031,-0.0023,0.0015,-0.0057,0.0017,-0.0063,0.0051,-0.0037,0.0019,-0.0025,0.0016,-0.0024,0.002,-0.0041,0.0045,-0.0054,0.0042,-0.0038,0.0036,-0.0023,0.0021,-0.0024,0.002,-0.0053,0.0058,-0.0058,0.0061,-0.0027,0.0031,-0.0024,0.002,-0.0015,0.002,-0.0008,0.0014,-0.0026,0.0018,-0.0011,0.0039,-0.0023,0.0012,-0.0013,0.0024,-0.0019,0.0025,-0.0018,0.0007,-0.0013,0.0008,-0.0003,0.0022,-0.0011,0.0007,-0.0011,0.0006,-0.0007,0.0013,-0.0009,0.0012,-0.0012,0,-0.0006,0.0019,-0.0031,0.0022,-0.0024,0.0021,-0.0018,0.0016,-0.0011,0.001,-0.0007,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0039,0.0041,-0.0024,0.0035,-0.0008,0.0007,-0.0006,0.0004,-0.0007,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0002,-0.0004,0,-0.0004,0.0001,-0.0003,0,-0.0018,0,-0.0017,0.0009,-0.0016,0.0036,-0.004,0.0035,-0.0022,0.0026,-0.0009,0.001,-0.0004,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0005,-0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0005,-0.0011,0.0002,-0.0001,0.0018,-0.0018,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0007,0.0008,-0.0008,0.0009,-0.0014,0.0012,-0.0013,0.0021,-0.002,0.0007,-0.0008,0.0009,-0.0008,0.0005,0,0.0007,-0.0004,0.0001,0.0002,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0004,-0.0002,0.0001,-0.0027,0.0013,-0.0026,0.003,-0.0002,0.0011,-0.0006,0.0009,-0.0008,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0008,-0.0002,-0.0003,0.0006,-0.0009,0.0005,-0.0005,0.0007,-0.0016,0.0007,-0.0022,0.0004,-0.0008,0.001,-0.0021,-0.0002,-0.0003,0.0011,-0.0011,0.0014,-0.001,-0.0001,-0.0002,0.001,-0.0008,-0.0001,-0.0006,0.0004,0.0004,0.001,-0.0007,0.0004,-0.0007,0.0002,0.0002,0.0007,-0.0003,0.0005,-0.0005,-0.0001,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0005,-0.0003,0.0001,-0.0002,0.0005,0.0002,0.0005,-0.0001,0.0003,-0.0001,0.0003,0.0002,0.0003,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0003,0,0.0004,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0002,-0.0001,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0003,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0003,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0002,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0001,0,0.0001,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0002,0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Source ADR ghost voices, Old Woman - I am not Dead 01
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۱۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم