مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای a l polaroid young woman i had all these plans 01

Source ADR ghost voices, Young Woman - I Had All These Plans 01

کیفیت: 44kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: صحبت کردن
تعداد دانلود: 4 بار
برچسب ها processedصحبتصحبت کردنصوتDesignصداشبحvoxبیاندر حال فرآیندpoltergeistspectre
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0,-0.0001,-0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0,-0.0002,0,-0.0001,0,0,0.0003,0,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0002,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0002,0.0001,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0,-0.0002,0.0002,0.0001,0.0007,0.0002,0.0015,-0.0001,0.0014,-0.0002,0.001,-0.0004,0.0003,-0.0007,0,-0.0011,-0.0003,-0.0011,-0.0003,-0.0005,0,-0.0003,0.0006,0.0003,0.0008,0.0004,0.0009,0.0002,0.0008,0,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0007,0,-0.0008,-0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0008,0,-0.001,-0.0003,-0.0011,-0.0005,-0.0008,0.0003,-0.0006,0.0004,-0.0005,0.0007,-0.0008,0.0005,-0.0002,0.0011,0.0003,0.0017,0.0004,0.0014,-0.0007,0.0008,-0.0044,0.0038,-0.0017,0.0001,-0.0008,0.0007,-0.0007,0.0004,-0.0004,0.0011,-0.0003,0.0008,0.0002,0.0011,0.0003,0.0013,-0.0074,0.0087,-0.0184,0.0155,-0.0312,0.0232,-0.0477,0.0415,-0.0517,0.0505,-0.0421,0.0411,-0.0406,0.0371,-0.0402,0.0372,-0.0385,0.0366,-0.0369,0.0386,-0.0306,0.0356,-0.0313,0.0407,-0.0352,0.0465,-0.0284,0.0474,-0.0303,0.0451,-0.0274,0.051,-0.0277,0.0574,-0.0352,0.0576,-0.0325,0.0493,-0.0376,0.041,-0.0293,0.0362,-0.0254,0.0371,-0.0234,0.0307,-0.0249,0.0276,-0.0197,0.0297,-0.0266,0.0246,-0.0189,0.0232,-0.0246,0.0248,-0.0235,0.0228,-0.0282,0.0258,-0.0341,0.0197,-0.0293,0.0225,-0.0267,0.0202,-0.0336,0.0242,-0.0305,0.0295,-0.0239,0.0271,-0.0292,0.031,-0.0257,0.03,-0.0312,0.0268,-0.0236,0.0272,-0.0244,0.0312,-0.0258,0.0407,-0.0292,0.0435,-0.0261,0.0453,-0.027,0.0487,-0.0343,0.0638,-0.0364,0.056,-0.0351,0.064,-0.0384,0.0722,-0.039,0.0734,-0.0448,0.0777,-0.0462,0.0737,-0.0462,0.0737,-0.0444,0.0641,-0.0419,0.0556,-0.0432,0.0506,-0.041,0.0492,-0.0392,0.0515,-0.0393,0.0564,-0.0395,0.0582,-0.031,0.0484,-0.0138,0.0201,-0.0114,0.0124,-0.0169,0.0189,-0.025,0.0229,-0.0248,0.0284,-0.041,0.0443,-0.0338,0.0356,-0.0152,0.0155,-0.0286,0.0287,-0.0249,0.0173,-0.0172,0.0147,-0.0184,0.0225,-0.0228,0.0246,-0.0136,0.0127,-0.0055,0.0068,-0.0031,0.0047,-0.0044,0.0034,-0.0032,0.0024,-0.0025,0.002,-0.002,0.002,-0.001,0.0016,-0.0013,0.0026,-0.0013,0.002,-0.0083,0.0027,-0.007,0.0054,-0.0065,0.0056,-0.0065,0.0054,-0.0131,0.0113,-0.0197,0.0155,-0.0143,0.0124,-0.0233,0.022,-0.0251,0.019,-0.0293,0.0271,-0.0431,0.0433,-0.0386,0.0368,-0.0367,0.0341,-0.0362,0.0369,-0.0329,0.0362,-0.034,0.0375,-0.0334,0.0307,-0.0311,0.0323,-0.0295,0.0342,-0.031,0.0355,-0.0279,0.0343,-0.0287,0.036,-0.0332,0.0403,-0.037,0.0442,-0.0401,0.0446,-0.0382,0.0439,-0.0404,0.0459,-0.0369,0.0404,-0.034,0.0354,-0.0379,0.0363,-0.0332,0.0262,-0.0248,0.0235,-0.0257,0.0292,-0.0284,0.0202,-0.0232,0.0214,-0.0214,0.0205,-0.0186,0.0232,-0.0202,0.0275,-0.0196,0.0274,-0.0183,0.0282,-0.017,0.0257,-0.0138,0.0267,-0.0186,0.0339,-0.019,0.0324,-0.0204,0.0308,-0.0187,0.0289,-0.0156,0.0315,-0.0153,0.0299,-0.0158,0.0245,-0.0176,0.0221,-0.016,0.0269,-0.019,0.0273,-0.018,0.0286,-0.0172,0.0306,-0.0179,0.0352,-0.0226,0.0355,-0.0257,0.0413,-0.023,0.0347,-0.021,0.0287,-0.0087,0.0112,-0.0106,0.0102,-0.0103,0.0057,-0.0078,0.0041,-0.0044,0.0036,-0.004,0.0033,-0.0047,0.0017,-0.0045,0.0017,-0.0035,0.0019,-0.0034,0.0025,-0.0035,0.0031,-0.0036,0.005,-0.0029,0.0046,-0.0018,0.0068,-0.0028,0.0056,-0.0137,0.0107,-0.0049,0.004,-0.0027,0.0072,-0.0183,0.019,-0.0314,0.0238,-0.0398,0.0249,-0.045,0.0266,-0.0419,0.024,-0.0425,0.023,-0.0395,0.025,-0.0376,0.0247,-0.0377,0.0267,-0.0373,0.0228,-0.0352,0.0214,-0.0273,0.018,-0.0236,0.0191,-0.0219,0.0182,-0.0208,0.0185,-0.0236,0.0211,-0.0242,0.0204,-0.0277,0.0242,-0.0288,0.022,-0.0284,0.0229,-0.0278,0.0211,-0.0295,0.0218,-0.0261,0.0182,-0.0269,0.0173,-0.024,0.0157,-0.0205,0.0183,-0.0187,0.0153,-0.0137,0.0201,-0.0172,0.0198,-0.0213,0.0195,-0.0145,0.0189,-0.0184,0.025,-0.0239,0.0271,-0.025,0.0323,-0.0239,0.0239,-0.0182,0.019,-0.0265,0.0188,-0.0154,0.0158,-0.0098,0.0085,-0.0035,0.0039,-0.0031,0.0035,-0.0027,0.0025,-0.0025,0.0019,-0.0026,0.002,-0.0023,0.0006,-0.0018,0.0015,-0.0013,0.001,-0.0009,0.0015,-0.0007,0.0015,-0.0002,0.0014,-0.0008,0.0014,-0.0003,0.0015,-0.0007,0.0014,-0.0008,0.0007,-0.0015,0.0005,-0.0009,0.0005,-0.0007,0.0004,-0.0003,0.0008,-0.0004,0.0005,-0.0057,0.0011,-0.0055,0.0035,-0.0037,0.0037,-0.0015,0.0017,-0.0024,0.0007,-0.0029,0.0011,-0.0029,0.0013,-0.0026,0.0031,-0.0032,0.0033,-0.0034,0.0039,-0.0046,0.0047,-0.0034,0.0051,-0.0028,0.0048,-0.0014,0.0048,-0.0025,0.0039,-0.0037,0.0023,-0.003,0.0023,-0.0024,0.0013,-0.0015,0.0023,-0.0007,0.0035,-0.0001,0.0032,-0.0015,0.0034,-0.002,0.0031,-0.001,0.0021,-0.0028,0.0024,-0.0035,0.006,-0.017,0.0192,-0.0276,0.037,-0.0249,0.0412,-0.0302,0.0495,-0.0265,0.049,-0.0264,0.0517,-0.0303,0.0515,-0.0313,0.0504,-0.0217,0.0518,-0.0294,0.0457,-0.0269,0.0221,-0.027,0.0427,-0.0279,0.039,-0.0298,0.038,-0.0281,0.0341,-0.0247,0.0377,-0.0235,0.0369,-0.0223,0.0399,-0.0224,0.0379,-0.0238,0.0406,-0.0214,0.0416,-0.0229,0.0425,-0.0209,0.0411,-0.0237,0.0404,-0.0207,0.0387,-0.0239,0.0311,-0.0242,0.0396,-0.0259,0.0401,-0.0266,0.042,-0.0256,0.0395,-0.0257,0.0383,-0.024,0.0154,-0.026,0.0356,-0.0243,0.0326,-0.025,0.0359,-0.024,0.037,-0.0281,0.038,-0.028,0.0382,-0.0254,0.034,-0.0153,0.0346,-0.023,0.0084,-0.0229,0.0361,-0.0237,0.0375,-0.0134,0.0381,-0.0213,0.0074,-0.0216,0.0368,-0.0232,0.0403,-0.016,0.04,-0.025,0.042,-0.0278,0.0434,-0.0298,0.0399,-0.0185,0.0105,-0.0302,0.0387,-0.0316,0.0399,-0.0188,0.0378,-0.028,0.0062,-0.0277,0.0362,-0.0257,0.035,-0.0133,0.0071,-0.0256,0.0326,-0.0264,0.03,-0.0127,0.0246,-0.02,0.0265,-0.0146,0.0221,-0.0097,0.0192,-0.0198,0.0087,-0.0228,0.0192,-0.0084,0.0185,-0.021,0.0068,-0.0217,0.0178,-0.0213,0.0172,-0.0117,0.0184,-0.0199,0.0188,-0.0184,0.0193,-0.0061,0.0189,-0.0179,0.0055,-0.0168,0.0185,-0.0158,0.0186,-0.0156,0.013,-0.0157,0.0182,-0.0161,0.0185,-0.007,0.0187,-0.0152,0.0135,-0.014,0.0182,-0.0059,0.0154,-0.0127,0.0054,-0.0109,0.0121,-0.0076,0.0093,-0.0076,0.0052,-0.0061,0.0071,-0.0078,0.0057,-0.0094,0.0087,-0.011,0.0103,-0.0118,0.0116,-0.0134,0.0125,-0.0117,0.0139,-0.0124,0.0113,-0.0146,0.0164,-0.017,0.0174,-0.0153,0.0214,-0.0178,0.017,-0.0179,0.0224,-0.0193,0.0143,-0.0272,0.0248,-0.0211,0.0172,-0.0189,0.017,-0.0221,0.0159,-0.0236,0.0281,-0.0229,0.027,-0.0196,0.0201,-0.0205,0.0256,-0.0171,0.0226,-0.0184,0.021,-0.0223,0.0222,-0.0168,0.0146,-0.0206,0.0105,-0.0122,0.0133,-0.0067,0.0076,-0.0056,0.0046,-0.0037,0.0021,-0.0018,0.0017,-0.0018,0.001,-0.001,0.0014,-0.0009,0.0012,-0.0007,0.0015,-0.0006,0.0009,-0.0003,0.0012,-0.0003,0.0013,-0.0001,0.0015,-0.0004,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.001,0.0002,-0.0008,0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0009,0.0003,-0.0007,0.0003,-0.0005,0.0003,-0.0008,0.0003,-0.0009,0.0002,-0.0009,-0.0001,-0.0005,0,-0.0003,0.0011,0.0006,0.0011,0.0005,0.0011,-0.0001,0.001,0.0001,0.0006,-0.0006,0.0004,-0.0004,0,-0.0009,-0.0002,-0.0008,-0.0002,-0.0008,-0.0004,-0.0008,-0.0003,-0.0009,-0.0006,-0.0006,0.0001,-0.0004,0,-0.0009,-0.0001,-0.0013,-0.0007,-0.0007,-0.0004,-0.0008,0,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0006,0.0006,0.0009,0.0006,0.0012,0.0006,0.0013,0.0002,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0005,0.0001,0,0.0003,-0.0001,0.0006,0.0001,0.0008,-0.0001,0.0003,-0.0006,0.0002,-0.0007,0,-0.0039,0,-0.0041,0.0025,-0.0013,0.0007,-0.003,0.003,-0.002,0.0018,-0.0018,0.0022,-0.0008,0.002,-0.0007,0.0028,-0.0015,0.0034,-0.0051,0.009,-0.0113,0.0098,-0.0148,0.0143,-0.0205,0.017,-0.0155,0.0143,-0.0199,0.0204,-0.0143,0.0134,-0.0181,0.015,-0.0117,0.0145,-0.0102,0.0141,-0.0119,0.0185,-0.0208,0.0158,-0.0191,0.0152,-0.0142,0.0131,-0.013,0.0129,-0.019,0.0169,-0.024,0.0182,-0.019,0.0203,-0.0217,0.0235,-0.0207,0.0158,-0.0216,0.0265,-0.0226,0.0169,-0.0188,0.0206,-0.0197,0.0234,-0.0118,0.0117,-0.009,0.0081,-0.0101,0.0075,-0.0067,0.0081,-0.0033,0.0039,-0.0049,0.0024,-0.0189,0.0166,-0.0244,0.0374,-0.024,0.0333,-0.0287,0.0408,-0.0294,0.0402,-0.0316,0.0434,-0.0333,0.0424,-0.0351,0.0447,-0.0339,0.0403,-0.0367,0.0428,-0.0366,0.0407,-0.0369,0.0416,-0.0389,0.0418,-0.0429,0.0435,-0.0421,0.0406,-0.0367,0.0333,-0.034,0.0317,-0.0331,0.0369,-0.0356,0.0379,-0.0374,0.0394,-0.0401,0.0409,-0.0383,0.0423,-0.0352,0.0385,-0.0298,0.0379,-0.0299,0.0432,-0.0297,0.0427,-0.0315,0.0413,-0.0318,0.0401,-0.0307,0.0399,-0.029,0.0396,-0.0292,0.0379,-0.0255,0.0384,-0.0245,0.0367,-0.0226,0.0353,-0.0219,0.033,-0.0219,0.0319,-0.02,0.03,-0.0202,0.0286,-0.0188,0.0273,-0.0164,0.0259,-0.0233,0.0238,-0.0275,0.0252,-0.0277,0.0236,-0.0281,0.0232,-0.0286,0.0226,-0.0296,0.0241,-0.0298,0.0261,-0.0315,0.0288,-0.0315,0.0295,-0.031,0.0296,-0.0276,0.0276,-0.0267,0.0265,-0.0261,0.0276,-0.0274,0.0385,-0.025,0.0348,-0.0196,0.0283,-0.0239,0.0346,-0.0232,0.033,-0.0203,0.0361,-0.0215,0.0401,-0.0217,0.0443,-0.0225,0.0429,-0.0199,0.0376,-0.0216,0.0314,-0.0213,0.0239,-0.0199,0.0154,-0.0239,0.0171,-0.0269,0.0178,-0.0238,0.0161,-0.022,0.0173,-0.0231,0.0176,-0.0226,0.0179,-0.0238,0.0159,-0.0218,0.0155,-0.0233,0.0142,-0.023,0.0191,-0.0255,0.0194,-0.022,0.0137,-0.0255,0.0208,-0.0263,0.0195,-0.0266,0.0189,-0.0271,0.0204,-0.0263,0.0205,-0.0252,0.0243,-0.0233,0.0231,-0.0245,0.0232,-0.0238,0.0202,-0.0244,0.0233,-0.0265,0.0233,-0.0273,0.0242,-0.0272,0.0237,-0.0285,0.024,-0.0248,0.0244,-0.0281,0.0241,-0.0273,0.025,-0.0271,0.0241,-0.0265,0.0225,-0.0269,0.0213,-0.0251,0.0205,-0.0243,0.0195,-0.0189,0.0184,-0.0225,0.0168,-0.0236,0.0118,-0.0207,0.014,-0.0144,0.0106,-0.0106,0.009,-0.0106,0.0075,-0.0063,0.0059,-0.0054,0.0044,-0.0072,0.0033,-0.0074,0.0025,-0.0047,0.0019,-0.0017,0.0013,-0.002,0.0019,-0.0058,0.0049,-0.0025,0.0025,-0.009,0.0118,-0.013,0.0164,-0.0202,0.0193,-0.0162,0.0137,-0.0145,0.0108,-0.015,0.0131,-0.007,0.0112,-0.009,0.0107,-0.007,0.0087,-0.0078,0.0083,-0.0141,0.0182,-0.0185,0.0161,-0.0166,0.0146,-0.0235,0.0197,-0.0261,0.0213,-0.0157,0.0218,-0.0285,0.021,-0.0309,0.0218,-0.0316,0.022,-0.033,0.0219,-0.0205,0.0248,-0.0357,0.023,-0.036,0.0297,-0.0352,0.0323,-0.0076,0.0334,-0.0361,0.0118,-0.0373,0.0333,-0.0383,0.0339,-0.0117,0.0346,-0.0391,0.0108,-0.0342,0.0356,-0.0317,0.0371,-0.0137,0.0353,-0.0338,0.0118,-0.038,0.0346,-0.037,0.0328,-0.0133,0.0333,-0.0366,0.0139,-0.0364,0.035,-0.0348,0.0334,-0.0255,0.0335,-0.0359,0.0303,-0.0341,0.0326,-0.0275,0.0339,-0.0337,0.0243,-0.0316,0.0355,-0.0319,0.0355,-0.0169,0.0346,-0.0333,0.0139,-0.03,0.0347,-0.0304,0.0338,-0.0191,0.0309,-0.0284,0.0309,-0.0265,0.0283,-0.012,0.0259,-0.0246,0.0063,-0.0217,0.0222,-0.0203,0.0206,-0.0185,0.0172,-0.019,0.0218,-0.0177,0.0217,-0.009,0.024,-0.0182,0.0157,-0.0178,0.0227,-0.0108,0.0192,-0.016,0.0048,-0.0151,0.0163,-0.0053,0.0177,-0.0154,0.0043,-0.0151,0.0161,-0.0133,0.0151,-0.0134,0.0065,-0.0131,0.0153,-0.015,0.0139,-0.0098,0.0135,-0.0147,0.0134,-0.0129,0.0141,-0.0047,0.0137,-0.013,0.0097,-0.0145,0.0128,-0.0039,0.013,-0.0138,0.0025,-0.0125,0.0126,-0.0068,0.0124,-0.0114,0.0043,-0.0096,0.012,-0.0088,0.0094,-0.0094,0.0059,-0.0051,0.0088,-0.0035,0.0073,-0.0035,0.0038,-0.0053,0.0056,-0.0052,0.0044,-0.0057,0.0064,-0.007,0.0061,-0.0095,0.0075,-0.0074,0.0078,-0.0123,0.0102,-0.0106,0.0075,-0.0124,0.0085,-0.0101,0.0084,-0.0179,0.0139,-0.0089,0.0096,-0.0099,0.0109,-0.0141,0.0124,-0.0075,0.0097,-0.0116,0.0109,-0.0117,0.0114,-0.0142,0.0165,-0.0137,0.0127,-0.0143,0.0165,-0.0126,0.0166,-0.0153,0.0133,-0.0191,0.0193,-0.0144,0.009,-0.0098,0.0098,-0.0104,0.0089,-0.0081,0.0083,-0.0099,0.0079,-0.0082,0.0082,-0.0058,0.0065,-0.0041,0.0063,-0.0027,0.0054,-0.0028,0.0048,-0.0013,0.003,-0.0006,0.003,-0.0005,0.0015,-0.0004,0.0014,-0.001,0.001,-0.0013,0.0007,-0.0018,-0.0004,-0.0019,-0.0008,-0.002,-0.0007,-0.0013,-0.0003,-0.0013,-0.0003,-0.0012,-0.0004,-0.0011,0.0003,-0.0001,0.0005,0.0001,0.0013,0.0005,0.0013,0.0004,0.0009,-0.0002,0.0009,-0.0001,0.0006,0.0003,0.0008,0.0003,0.0013,0.0005,0.0012,0.0006,0.0009,-0.0003,0.0007,-0.0003,0,-0.0009,-0.0002,-0.0008,-0.0004,-0.0009,-0.0005,-0.0007,-0.0004,-0.0009,-0.0005,-0.0007,-0.0003,-0.0008,-0.0002,-0.0003,0.0002,-0.0001,0.0004,0.0004,0.0009,0.0004,0.0008,0.0002,0.0008,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0003,-0.0002,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0007,0.0001,0.0007,-0.0003,0.0001,-0.0011,-0.0002,-0.0013,-0.001,-0.001,-0.0008,-0.0009,-0.0001,-0.0006,0,-0.0007,-0.0004,-0.0008,-0.0004,-0.0008,-0.0003,-0.0005,-0.0003,-0.0004,0.0004,0.0001,0.0004,0.0002,0.0009,0.0007,0.0009,0.0007,0.0011,0.0005,0.001,0.0006,0.0009,0.0001,0.0006,0.0001,0.0004,-0.0002,0.0001,0,0.0002,-0.0004,0,-0.0005,-0.0003,-0.0006,-0.0004,-0.0006,-0.0004,-0.0007,-0.0004,-0.0006,-0.0003,-0.0007,-0.0003,-0.0004,-0.0001,-0.0003,0.0001,0,0.0003,0.0001,0.0004,0.0003,0.0005,0.0003,0.0005,0.0003,0.0006,0.0003,0.0004,0,0.0004,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0003,0,-0.0003,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0004,-0.0002,-0.0003,-0.0002,-0.0003,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:04
Source ADR ghost voices, Young Woman - I Had All These Plans 01
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۱۷ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم