مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای آفریقا ضربت زنی Recoleta ب ...

Recoleta, بوئنوس آیرس خارجی - آفریقایی ضربت زنی در جشنواره رژه با مردم است.

کیفیت: 48kHz,24bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: شهرک
تعداد دانلود: 1 بار
برچسب ها روستا، شهرکراهپیماییرژهضربت زنیArgentinaRecoleta
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0159,0.015,-0.0275,0.0251,-0.1397,0.1337,-0.0681,0.0748,-0.0884,0.1098,-0.1017,0.0973,-0.0336,0.0277,-0.082,0.0849,-0.0617,0.0421,-0.0479,0.0496,-0.0979,0.0886,-0.1088,0.1105,-0.0659,0.0634,-0.0432,0.0438,-0.109,0.1195,-0.1024,0.1438,-0.0514,0.0762,-0.1293,0.091,-0.0403,0.0416,-0.1059,0.1206,-0.0511,0.054,-0.0262,0.0303,-0.1043,0.1355,-0.0594,0.0637,-0.0839,0.0678,-0.0502,0.0597,-0.0855,0.0849,-0.1093,0.133,-0.0683,0.0663,-0.094,0.0922,-0.0418,0.0476,-0.1017,0.085,-0.0575,0.0719,-0.0284,0.0366,-0.1231,0.1019,-0.0492,0.0702,-0.092,0.1435,-0.0569,0.0446,-0.0376,0.038,-0.113,0.1301,-0.0541,0.0517,-0.0861,0.1036,-0.067,0.0494,-0.042,0.0456,-0.089,0.0811,-0.0518,0.0589,-0.093,0.0992,-0.0657,0.0922,-0.1041,0.1013,-0.0579,0.0529,-0.0393,0.0421,-0.099,0.0975,-0.0742,0.0799,-0.0672,0.09,-0.0876,0.1018,-0.036,0.0388,-0.0513,0.0531,-0.0875,0.1317,-0.0345,0.0416,-0.0952,0.0955,-0.0506,0.0504,-0.1726,0.1449,-0.1565,0.1369,-0.0649,0.0563,-0.1202,0.1154,-0.0596,0.0491,-0.1151,0.0972,-0.0434,0.0536,-0.0706,0.0731,-0.0883,0.0938,-0.0754,0.0742,-0.0954,0.0896,-0.0786,0.0911,-0.1175,0.118,-0.0618,0.0662,-0.0515,0.0421,-0.0999,0.1183,-0.068,0.0643,-0.0976,0.112,-0.1171,0.0849,-0.038,0.0381,-0.1084,0.0903,-0.0844,0.0872,-0.0398,0.0393,-0.0813,0.1131,-0.075,0.071,-0.1169,0.0969,-0.0488,0.0547,-0.061,0.0777,-0.1036,0.0863,-0.0597,0.0604,-0.1306,0.1131,-0.054,0.0594,-0.0349,0.0338,-0.0639,0.0516,-0.039,0.0469,-0.082,0.0508,-0.0801,0.0816,-0.0737,0.086,-0.0677,0.0573,-0.0424,0.049,-0.0915,0.1167,-0.1208,0.0846,-0.035,0.0331,-0.0855,0.0837,-0.0333,0.0413,-0.0267,0.0291,-0.0862,0.0709,-0.0451,0.0469,-0.0724,0.0698,-0.0542,0.0465,-0.0752,0.1093,-0.0625,0.0524,-0.0284,0.0253,-0.063,0.081,-0.0705,0.0586,-0.0647,0.0534,-0.0726,0.0775,-0.0612,0.0759,-0.093,0.1247,-0.1008,0.0774,-0.1068,0.1229,-0.1079,0.1458,-0.121,0.1109,-0.128,0.128,-0.0991,0.1111,-0.1134,0.0971,-0.1378,0.2088,-0.0969,0.0929,-0.1106,0.1149,-0.0527,0.0631,-0.0999,0.0876,-0.0751,0.0658,-0.0419,0.0446,-0.0927,0.0883,-0.0891,0.0898,-0.1453,0.1048,-0.0501,0.0495,-0.0618,0.0573,-0.1473,0.1538,-0.0486,0.06,-0.1338,0.1158,-0.0496,0.0548,-0.1369,0.1109,-0.0528,0.059,-0.032,0.0363,-0.1784,0.1365,-0.0885,0.1123,-0.1079,0.1127,-0.0658,0.0602,-0.1122,0.142,-0.0632,0.0871,-0.1166,0.1167,-0.0744,0.0834,-0.0897,0.0811,-0.1072,0.0834,-0.0407,0.0381,-0.063,0.071,-0.0947,0.071,-0.104,0.0796,-0.049,0.0463,-0.0437,0.0395,-0.0961,0.1259,-0.0616,0.0485,-0.1124,0.0994,-0.0438,0.0473,-0.0804,0.0969,-0.0522,0.0765,-0.0408,0.0354,-0.0856,0.0835,-0.0723,0.0755,-0.112,0.0917,-0.0425,0.0392,-0.1092,0.0986,-0.1005,0.0676,-0.1102,0.0833,-0.0971,0.1061,-0.0453,0.0427,-0.08,0.0838,-0.0384,0.0386,-0.0539,0.0511,-0.0802,0.0882,-0.0953,0.0948,-0.0593,0.065,-0.0669,0.0601,-0.1031,0.0981,-0.0868,0.0866,-0.0793,0.0776,-0.0932,0.0571,-0.0417,0.0423,-0.0727,0.087,-0.0507,0.0537,-0.0577,0.0779,-0.0635,0.0726,-0.0927,0.102,-0.0684,0.058,-0.0347,0.0343,-0.1001,0.0848,-0.0739,0.0553,-0.0811,0.0993,-0.0606,0.0668,-0.0428,0.0457,-0.0633,0.0905,-0.0725,0.0609,-0.0483,0.0506,-0.0752,0.0655,-0.1004,0.1372,-0.074,0.0735,-0.0302,0.036,-0.1052,0.1233,-0.1053,0.0868,-0.1053,0.09,-0.1436,0.1143,-0.095,0.0969,-0.1114,0.1098,-0.1421,0.1178,-0.1156,0.1018,-0.1604,0.1617,-0.1643,0.1511,-0.1742,0.128,-0.1316,0.1137,-0.1373,0.1204,-0.1449,0.1409,-0.1117,0.0939,-0.1381,0.1131,-0.1201,0.1376,-0.1666,0.1364,-0.1466,0.1374,-0.1861,0.1955,-0.1026,0.1042,-0.1046,0.1024,-0.1495,0.143,-0.1401,0.1286,-0.0964,0.1079,-0.2158,0.1742,-0.0741,0.0739,-0.1458,0.0947,-0.1761,0.1232,-0.1669,0.1418,-0.1336,0.1362,-0.2047,0.1701,-0.1112,0.1119,-0.0918,0.1142,-0.1981,0.1695,-0.114,0.1093,-0.1168,0.1068,-0.2119,0.1731,-0.1146,0.1024,-0.1031,0.1256,-0.1263,0.1548,-0.1397,0.1298,-0.1597,0.1671,-0.1346,0.1376,-0.1075,0.1087,-0.1269,0.124,-0.1239,0.1241,-0.1056,0.1208,-0.1504,0.1483,-0.1595,0.1827,-0.0987,0.0903,-0.0915,0.1134,-0.115,0.1227,-0.1066,0.1189,-0.1798,0.1506,-0.1395,0.1271,-0.0931,0.092,-0.0969,0.0999,-0.1275,0.1578,-0.1218,0.1435,-0.1327,0.0978,-0.1462,0.1424,-0.2222,0.1464,-0.0837,0.0877,-0.1058,0.0944,-0.1915,0.1324,-0.1958,0.1543,-0.1079,0.1331,-0.1179,0.1163,-0.1257,0.1102,-0.0883,0.0826,-0.1475,0.1503,-0.1225,0.1086,-0.1042,0.1094,-0.1401,0.1361,-0.0819,0.1051,-0.1091,0.1129,-0.1245,0.1513,-0.186,0.1728,-0.1294,0.1172,-0.1508,0.1177,-0.1023,0.1052,-0.096,0.0866,-0.1249,0.1438,-0.1239,0.1244,-0.1229,0.1172,-0.1344,0.1393,-0.1134,0.0911,-0.0894,0.1138,-0.1077,0.1082,-0.2081,0.1629,-0.1505,0.1488,-0.1123,0.113,-0.1116,0.1128,-0.1216,0.1187,-0.1389,0.1362,-0.1371,0.0972,-0.0989,0.1295,-0.1808,0.1925,-0.1302,0.1279,-0.0831,0.103,-0.1077,0.107,-0.0947,0.1156,-0.1837,0.1574,-0.1666,0.1326,-0.1232,0.1037,-0.173,0.1369,-0.1094,0.1327,-0.1342,0.1326,-0.1029,0.1096,-0.1324,0.1345,-0.153,0.1401,-0.0978,0.1055,-0.1218,0.1106,-0.1162,0.1453,-0.1564,0.1543,-0.1112,0.0789,-0.0787,0.0834,-0.0695,0.0616,-0.0748,0.0679,-0.1168,0.1181,-0.1564,0.1602,-0.0957,0.102,-0.1682,0.1381,-0.0989,0.1044,-0.1574,0.129,-0.1688,0.1379,-0.1435,0.0947,-0.1363,0.1599,-0.1107,0.1323,-0.1166,0.1198,-0.1192,0.1367,-0.1004,0.0987,-0.1761,0.1212,-0.135,0.1225,-0.0866,0.0711,-0.1423,0.14,-0.08,0.1028,-0.1072,0.0912,-0.0935,0.1089,-0.1919,0.1451,-0.118,0.0952,-0.1142,0.1141,-0.0754,0.0732,-0.0917,0.0882,-0.1132,0.1023,-0.1046,0.1093,-0.0778,0.0943,-0.1326,0.1181,-0.1,0.1224,-0.0792,0.0741,-0.0837,0.0833,-0.0983,0.1244,-0.1864,0.1582,-0.078,0.1004,-0.1545,0.1322,-0.0894,0.0951,-0.0816,0.0617,-0.1395,0.1047,-0.1446,0.1258,-0.0907,0.0695,-0.1624,0.1987,-0.0934,0.0961,-0.1309,0.1461,-0.0818,0.0829,-0.1307,0.1355,-0.106,0.1119,-0.094,0.1017,-0.144,0.1015,-0.1242,0.1262,-0.1305,0.108,-0.0919,0.1145,-0.0915,0.1204,-0.1481,0.1718,-0.1209,0.1722,-0.1036,0.0979,-0.14,0.1116,-0.0845,0.0917,-0.1622,0.1605,-0.1208,0.0943,-0.1763,0.2014,-0.1186,0.126,-0.1047,0.113,-0.1261,0.1512,-0.0958,0.0899,-0.0986,0.1,-0.1887,0.1894,-0.0844,0.0945,-0.1022,0.083,-0.0815,0.0972,-0.1559,0.1254,-0.117,0.1022,-0.171,0.1655,-0.1043,0.0831,-0.0963,0.0816,-0.113,0.1306,-0.0896,0.1082,-0.1163,0.1137,-0.1579,0.2069,-0.106,0.127,-0.0921,0.0813,-0.0801,0.0931,-0.0813,0.1094,-0.1367,0.1272,-0.1574,0.1188,-0.1247,0.1578,-0.107,0.0849,-0.0707,0.0647,-0.1106,0.1173,-0.0816,0.1217,-0.1801,0.1059,-0.1741,0.1706,-0.0912,0.0993,-0.1093,0.1082,-0.1181,0.1359,-0.1275,0.1254,-0.106,0.0948,-0.1576,0.155,-0.0839,0.0983,-0.0823,0.0911,-0.1271,0.1465,-0.1382,0.1418,-0.0883,0.0895,-0.1833,0.2007,-0.1112,0.1199,-0.1658,0.1211,-0.172,0.1663,-0.2392,0.173,-0.15,0.1195,-0.2054,0.1967,-0.1395,0.1179,-0.1182,0.1382,-0.1813,0.1305,-0.1508,0.1214,-0.2076,0.2165,-0.1906,0.2084,-0.1109,0.1323,-0.1287,0.1368,-0.1415,0.1131,-0.1368,0.1541,-0.1779,0.1605,-0.1167,0.1496,-0.0941,0.1237,-0.1307,0.1586,-0.174,0.1515,-0.145,0.1248,-0.2191,0.202,-0.1058,0.1115,-0.1027,0.1022,-0.1201,0.1128,-0.1141,0.1253,-0.1093,0.1351,-0.1412,0.1788,-0.1418,0.107,-0.1724,0.1142,-0.1007,0.1209,-0.1113,0.1279,-0.2343,0.2718,-0.1082,0.118,-0.1248,0.1041,-0.1041,0.1267,-0.1289,0.1555,-0.1204,0.1264,-0.1603,0.176,-0.1385,0.1385,-0.1505,0.1324,-0.1142,0.1052,-0.142,0.1298,-0.2482,0.2203,-0.1333,0.231,-0.1174,0.1386,-0.0958,0.1188,-0.1308,0.099,-0.1508,0.1237,-0.1614,0.2239,-0.1166,0.1078,-0.0863,0.1092,-0.1998,0.1076,-0.14,0.1143,-0.1288,0.1272,-0.25,0.2338,-0.1002,0.1359,-0.1358,0.1219,-0.1389,0.1599,-0.1446,0.1487,-0.2127,0.1607,-0.173,0.1683,-0.1475,0.1275,-0.1263,0.1307,-0.1178,0.1121,-0.1193,0.1017,-0.1968,0.2259,-0.1554,0.1241,-0.1537,0.1069,-0.101,0.0938,-0.0999,0.1038,-0.1188,0.1241,-0.2113,0.1834,-0.0982,0.0948,-0.1004,0.0982,-0.0925,0.102,-0.1376,0.1334,-0.3596,0.2292,-0.1477,0.1382,-0.1085,0.1044,-0.1214,0.1211,-0.1167,0.1193,-0.0978,0.1348,-0.2099,0.1559,-0.1388,0.1181,-0.1186,0.1314,-0.1131,0.1177,-0.1429,0.116,-0.1891,0.1935,-0.2041,0.2074,-0.1306,0.0907,-0.1217,0.141,-0.1157,0.1373,-0.1793,0.2245,-0.1629,0.1147,-0.1738,0.1107,-0.1392,0.1295,-0.1494,0.1464,-0.1109,0.1096,-0.1093,0.1209,-0.209,0.1799,-0.117,0.1158,-0.0924,0.1016,-0.097,0.0923,-0.1517,0.1312,-0.0908,0.0981,-0.186,0.214,-0.1469,0.0953,-0.1143,0.0935,-0.1098,0.1362,-0.1742,0.1256,-0.1421,0.2066,-0.1958,0.2126,-0.1033,0.0993,-0.1214,0.1293,-0.097,0.0963,-0.1127,0.1215,-0.1722,0.1543,-0.1257,0.1037,-0.1116,0.1146,-0.1017,0.1167,-0.1045,0.0885,-0.1174,0.1086,-0.2257,0.1784,-0.1353,0.127,-0.1019,0.0924,-0.0947,0.0981,-0.1404,0.1573,-0.0812,0.1251,-0.1598,0.1835,-0.1139,0.1199,-0.0794,0.0835,-0.1338,0.1187,-0.1116,0.1121,-0.1353,0.1061,-0.2533,0.1861,-0.0836,0.0953,-0.1175,0.1009,-0.1254,0.0924,-0.1304,0.1474,-0.2081,0.1697,-0.127,0.1533,-0.075,0.0871,-0.1142,0.1004,-0.1278,0.1046,-0.1184,0.103,-0.169,0.2313,-0.0995,0.1442,-0.064,0.0586,-0.1409,0.1063,-0.1644,0.1604,-0.1306,0.1274,-0.1666,0.2054,-0.1411,0.1213,-0.0746,0.0615,-0.1493,0.1503,-0.0926,0.1159,-0.0886,0.088,-0.1514,0.1456,-0.0968,0.0879,-0.1121,0.0866,-0.0953,0.0941,-0.0965,0.0964,-0.0939,0.1186,-0.0983,0.1138,-0.0838,0.0957,-0.0815,0.0769,-0.1175,0.1267,-0.0853,0.0877,-0.0819,0.0775,-0.1749,0.1364,-0.1072,0.0979,-0.0825,0.0945,-0.0613,0.0561,-0.0945,0.0837,-0.0916,0.0787,-0.1063,0.1329,-0.0894,0.0883,-0.0628,0.0677,-0.0977,0.0907,-0.0948,0.0828,-0.1063,0.0849,-0.1593,0.1228,-0.0987,0.0917,-0.0831,0.0911,-0.0904,0.0844,-0.1291,0.1279,-0.0758,0.0971,-0.1615,0.1236,-0.0965,0.0781,-0.0594,0.0714,-0.0956,0.1134,-0.1079,0.127,-0.0788,0.1125,-0.1718,0.2344,-0.083,0.0936,-0.0834,0.0963,-0.0872,0.1473,-0.1114,0.1473,-0.1033,0.0881,-0.1397,0.1638,-0.1543,0.1152,-0.069,0.0715,-0.0757,0.0725,-0.0843,0.1241,-0.0712,0.0906,-0.1566,0.1852,-0.086,0.0872,-0.1036,0.1059,-0.0813,0.0754,-0.113,0.1202,-0.0664,0.0825,-0.1742,0.2255,-0.1838,0.0949,-0.0881,0.0845,-0.1146,0.0896,-0.1013,0.0964,-0.1942,0.1998,-0.1744,0.1791,-0.0867,0.0961,-0.111,0.1057,-0.0844,0.1308,-0.13,0.1198,-0.1481,0.1263,-0.1405,0.1463,-0.0747,0.0754,-0.0793,0.0826,-0.0692,0.0824,-0.0979,0.0813,-0.1411,0.1595,-0.1982,0.1842,-0.0924,0.0723,-0.0656,0.0495,-0.0963,0.1166,-0.1753,0.1822,-0.1078,0.0889,-0.1669,0.1712,-0.0705,0.0711,-0.0879,0.095,-0.1165,0.0935,-0.1259,0.1217,-0.2235,0.173,-0.2099,0.2476,-0.0755,0.08,-0.0596,0.0767,-0.0844,0.0887,-0.2223,0.1804,-0.1456,0.0944,-0.1023,0.1228,-0.1082,0.0727,-0.0838,0.0868,-0.1076,0.1279,-0.1501,0.1184,-0.1129,0.0903,-0.1768,0.1546,-0.0919,0.0983,-0.1628,0.1844,-0.1526,0.1931,-0.0947,0.1054,-0.0734,0.0887,-0.1582,0.166,-0.1332,0.0967,-0.088,0.1016,-0.057,0.0581,-0.0976,0.0968,-0.0938,0.084,-0.0704,0.0655,-0.0956,0.0922,-0.1548,0.1523,-0.1704,0.1251,-0.0769,0.0915,-0.0843,0.0669,-0.1804,0.1873,-0.0995,0.1207,-0.0704,0.091,-0.0647,0.084,-0.0962,0.109,-0.1178,0.1278,-0.1037,0.1277,-0.0551,0.0666,-0.0645,0.0866,-0.0354,0.0263,-0.0371,0.0394,-0.0663,0.0695,-0.0405,0.0365,-0.0705,0.0718,-0.0717,0.0583,-0.0747,0.0816,-0.0279,0.0355,-0.06,0.059,-0.0898,0.0907,-0.0339,0.0325,-0.0656,0.0816,-0.035,0.0352,-0.0166,0.0208,-0.0571,0.0531,-0.0386,0.0347,-0.044,0.0562,-0.057,0.0707,-0.0888,0.0726,-0.0595,0.0517,-0.0325,0.0226,-0.0724,0.077,-0.0684,0.0425,-0.0771,0.0762,-0.0549,0.055,-0.0289,0.0237,-0.0363,0.0542,-0.064,0.0792,-0.0305,0.0372,-0.0538,0.051,-0.0379,0.0462,-0.049,0.0572,-0.0208,0.0217,-0.0375,0.0474,-0.0669,0.077,-0.0301,0.0352,-0.0591,0.065,-0.0345,0.0283,-0.027,0.0296,-0.0719,0.0653,-0.0286,0.0336,-0.07,0.0731,-0.0361,0.0537,-0.0656,0.0749,-0.0316,0.0314,-0.0416,0.0481,-0.0741,0.0636,-0.0393,0.0315,-0.0739,0.0776,-0.0478,0.0439,-0.051,0.0528,-0.0804,0.0871,-0.0596,0.0429,-0.0667,0.0635,-0.0707,0.0766,-0.0898,0.0681,-0.0454,0.0382,-0.083,0.0973,-0.0578,0.0655,-0.072,0.0733,-0.0864,0.0579,-0.0493,0.0322,-0.0654,0.0581,-0.061,0.0617,-0.0614,0.0469,-0.0683,0.0538,-0.0544,0.0601,-0.0324,0.0337,-0.0309,0.0298,-0.0302,0.034,-0.0175,0.0165,-0.0117,0.0143,-0.0045,0.0076,-0.0001,0]
در حال بارگذاری
1:53
Recoleta, بوئنوس آیرس خارجی - آفریقایی ضربت زنی در جشنواره رژه با مردم است.
نوع فایل
audio/mpeg
48kHz,24bit
تاریخ اضافه شدن: پنجشنبه, ۰۳ بهمن ۹۸
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم
parspn