مژده: اگر همین حالا در سایت ثبت نام کنید 5 عدد دانلود رایگان هدیه میگیرید ثبت نام سریع

دانلود صدای aluminum king beer can crumpling and decelerating

Aluminum king beer can crumpling and decelerating

کیفیت: 44kHz,16bit
نوع فایل: audio/mpeg
دسته بندی: متال راک
تعداد دانلود: 0 بار
برچسب ها فلزفولادآهنتوانستن
توجه: صدای واترمارک (ساند اسنپ) که بر روی صداها گوش میکنید پس از دانلود فایل اصلی وجود نخواهد داشت.
[-0.0002,0.0002,-0.0015,0.0019,-0.0009,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0011,0.0014,-0.0016,0.0013,-0.0022,0.0021,-0.0009,0.0007,-0.0007,0.0008,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0003,-0.0005,0.0005,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0001,0.0002,0,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0005,0.0007,-0.0003,0.0003,-0.0003,0.0002,-0.119,0.1284,-0.101,0.097,-0.0219,0.0355,-0.0179,0.0234,-0.0111,0.0081,-0.0104,0.0049,-0.0042,0.0038,-0.0031,0.0029,-0.0018,0.0019,-0.0013,0.0011,-0.0011,0.0009,-0.0021,0.003,-0.1742,0.1478,-0.132,0.0734,-0.0363,0.0413,-0.0246,0.0312,-0.1597,0.1313,-0.1794,0.1065,-0.1666,0.1572,-0.0623,0.0979,-0.0311,0.0434,-0.0247,0.0218,-0.0762,0.1125,-0.1312,0.1332,-0.0316,0.0578,-0.035,0.0317,-0.0134,0.0131,-0.0065,0.0064,-0.0943,0.1191,-0.1249,0.1264,-0.0473,0.0553,-0.0286,0.0229,-0.0115,0.0157,-0.0073,0.0078,-0.0031,0.004,-0.0057,0.0045,-0.0035,0.0043,-0.0015,0.0015,-0.002,0.0016,-0.001,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.0007,0.0007,-0.007,0.0088,-0.0071,0.011,-0.004,0.0032,-0.0015,0.0021,-0.0019,0.0011,-0.0005,0.0007,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0012,0.001,-0.0005,0.0003,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0006,0.0009,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0016,0.0003,-0.0029,0.0035,-0.001,0.0006,-0.0006,0.0005,-0.0002,0.0002,-0.0721,0.0533,-0.0333,0.0512,-0.0191,0.0217,-0.0087,0.0082,-0.006,0.0059,-0.0026,0.0032,-0.0017,0.0018,-0.0011,0.0011,-0.0014,0.0015,-0.0006,0.0006,-0.0014,0.0007,-0.0011,0.0007,-0.0005,0.0004,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0035,0.0045,-0.002,0.0033,-0.0016,0.0021,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0733,0.0977,-0.0727,0.0491,-0.0188,0.0217,-0.0128,0.0156,-0.0064,0.0081,-0.003,0.0034,-0.003,0.0043,-0.0045,0.0038,-0.0016,0.0016,-0.0019,0.0018,-0.0008,0.0009,-0.0005,0.0006,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0555,0.0574,-0.0503,0.0468,-0.0151,0.0167,-0.0106,0.0079,-0.0097,0.0061,-0.0034,0.0039,-0.0029,0.0038,-0.0015,0.0015,-0.0012,0.0009,-0.0011,0.001,-0.0005,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0002,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0006,0.0007,-0.0005,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0,-0.0144,0.0152,-0.0097,0.0156,-0.0095,0.0087,-0.007,0.0046,-0.0019,0.0016,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0004,0.0003,-0.0006,0.0012,-0.0005,0.0006,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0002,0.0002,-0.0004,0.0007,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0002,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0048,-0.0459,0.033,-0.0242,0.0365,-0.0159,0.0153,-0.0134,0.0086,-0.0051,0.005,-0.0023,0.0027,-0.0018,0.0024,-0.0013,0.0011,-0.0008,0.0007,-0.0008,0.0006,-0.0004,0.0005,-0.0004,0.0004,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,-0.0027,0.004,-0.0029,0.0032,-0.0024,0.0023,-0.0013,0.001,-0.0009,0.0007,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0003,-0.0002,0.0004,-0.0001,0.0002,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0005,0.0008,-0.0008,0.0008,-0.0004,0.0003,-0.0004,0.0005,-0.0002,0.0003,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0003,-0.0003,0.0003,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,-0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,-0.0002,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0002,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,0,0.0001,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0001,0.0001,-0.0004,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0012,0.0011,-0.0011,0.0011,-0.0012,0.0016,-0.0011,0.0012,-0.0009,0.0006,-0.0003,0.0004,-0.0003,0.0004,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0003,-0.0002,0.0002,-0.0002,0.0003,-0.0006,0.0007,-0.0013,0.0013,-0.0006,0.0005,-0.0003,0.0005,-0.0003,0.0004,-0.0004,0.0005,-0.0006,0.0003,-0.0004,0.0004,-0.0001,0.0002,-0.0002,0.0002,-0.0001,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,-0.0001,0.0001,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0]
در حال بارگذاری
0:02
Aluminum king beer can crumpling and decelerating
نوع فایل
audio/mpeg
44kHz,16bit
تاریخ اضافه شدن: چهارشنبه, ۲۳ مهر ۹۹
اشتراک گذاری
نظر بدید
کدوم یکی از این شکلک ها بیانگر حس شما نسبت به وب سایت ساند اسنپ هست؟
نمیخوام نظر بدم